Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Кипър


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Няма налична информация.

Каква е ролята на органа за помощ?

Ролята на органа за помощ е да Ви помогне да намерите информацията, необходима за изготвянето на молбата, както и да подадете молбата заедно с всички съответни документи, за да можете да получите обезщетение, като по този начин преодолеете както практическите, така и езиковите затруднения.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Службите за социално осигуряване изпълняват ролята на органа за помощ, но не отговарят за превода на съпътстващите документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма административни или други такси, които трябва да бъдат платени при изпращане на исковата молба в чужбина.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 31/10/2019