Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Küpros


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Teave puudub.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistava asutuse ülesanne on aidata Teil leida hüvitise taotlemiseks vajalikku teavet ja esitada taotlus koos kõigi asjakohaste dokumentidega, ületades nii praktilised kui ka keelelised raskused.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Sotsiaalkindlustusamet tegutseb abistava asutusena, kuid ei tõlgi tõendavaid dokumente.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Nõude välismaale toimetamise eest ei tule maksta haldus- ega muud tasu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 31/10/2019