Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Дания


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления (Erstatningsnævnet)

Каква е ролята на органа за помощ?

В качеството си на орган за помощ, датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления подпомага взискателите при превода и подаването на техните искови молби до друга държава от ЕС и в хода на производството предоставя помощ за превода на документите, които се получават от, или трябва да се представят на, друга държава от ЕС.

Този орган ще превежда ли придружаващите документи, ако това е необходимо за изходящия иск? Ако го прави, кой плаща за това?

Да. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления се свързва с преводач и плаща разходите за превода на всякакви необходими документи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат за изпращане на исковата молба в чужбина?

Не. Датската Комисия за обезщетяване на травми от престъпления заплаща всички разходи, свързани с представянето на исковата молба в чужбина.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/11/2019