Διαδρομή πλοήγησης

  • Αρχική σελίδα
  • ...
  • ...
  • Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Danmark


Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

Erstatningsnævnet

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Som bistandsydende myndighed vil Erstatningsnævnet bistå ansøgere med oversættelse og oversendelse af ansøgningen til et andet EU-land samt under sagens behandling bistå med oversættelse af diverse dokumenter, der modtages fra et andet EU-land, eller som skal oversendes til et andet EU-land.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Ja. Erstatningsnævnet søger for at rette henvendelse til en translatør og afholder udgiften til oversættelse af nødvendige dokumenter.

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Erstatningsnævnet afholder alle udgifter i forbindelse med ansøgningens oversendelse til udlandet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/05/2019