Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Естония


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Съвет за социално осигуряване

Endla 8
15092
TALLINN

Телефон: +372 612 1360
Факс: +372 640 8155

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@sotsiaalkindlustusamet.ee
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Коментари:

Съветът за социално осигуряване, заедно с неговите местни пенсионни отдели, е органът, вземащ решение.

Каква е ролята на органа за помощ?

Да помага при попълването и подаването на молбите за обезщетение и придружаващите документи до компетентния орган на друга държава.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ако дадено лице се свърже директно с компетентния орган на друга държава, разходите ще бъдат поети от това лице. Ако документите са подадени чрез Съвета за социално осигуряване, ще бъдат попълнени необходимите формуляри и, ако е необходимо, ще бъде приложен неофициален превод. Услугата за превод ще бъде заплатена от Съвета за социално осигуряване.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/08/2019