Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Англия и Уелс

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) — Орган за обезщетяване на вредите, причинени от престъпление

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Телефон: 0300 003 3601

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Каква е ролята на органа за помощ?

Нашият орган оказва помощ на лица, пребиваващи в Обединеното кралство, но пострадали в друга държава от ЕС, да претендират обезщетение от въпросната друга държава.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ние можем да получим придружаващите документи и да платим за превода им.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

За услугите ни не се дължи такса, но ние няма да платим разноските за подаване на молба за обезщетение, ако друга държава от ЕС събира такса за това.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/10/2019