Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Франция


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск до друга държава от ЕС?

Органът за помощ, който може да Ви съдейства да препратите Вашия иск към друга държава — членка на Европейския съюз, е Връзката отваря нов прозорецБюрото за подкрепа на жертвите и политика на сдружаване (Bureau de l'aide aux victimes et de la politique Associative — BAVPA) към Министерството на правосъдието.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ може да предостави на ищеца информация относно възможностите за предявяване на иск за обезщетение и необходимите формуляри. След това той препраща иска и подкрепящите документи до органа за помощ на държавата членка, в която е извършено престъплението, или директно на решаващия орган там.

Този орган ще преведе ли съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако го прави, кой плаща за това?

Органът за помощ не превежда документите. Вие трябва да осигурите превод на необходимите документи.

Има ли административни или други такси, които трябва да се заплатят за изпращане на иска в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/11/2019