Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Prantsusmaa


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Nõude aitab teil teise Euroopa Liidu liikmesriiki edastada justiitsministeeriumi juures tegutsev Lingil klikates avaneb uus akenOhvriabi ja Vabaühenduste Poliitika Amet (Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative, BAVPA).

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus annab nõude esitajale teavet hüvitise taotlemise võimaluste kohta ja vajalikud vormid. Seejärel edastab ta nõude ja tõendavad dokumendid selle liikmesriigi abistavale ametiasutusele, kus kuritegu toime pandi, või otse selle liikmesriigi otsuseid tegevale ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Abistav ametiasutus ei tõlgi dokumente. Vajaduse korral peate laskma ise dokumendid tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/11/2019