Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Унгария


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Районните служби на Будапеща или областните правителствени служби (местни служби за подкрепа на жертвите) в качеството им на органи за помощ.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ предоставя формуляри за искови молби и помощ за тяхното попълване и изпраща исковите молби.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, разходите се поемат от държавата.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, изпращането на исковата молба е безплатно.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/03/2019