Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Литва


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието на Република Литва (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Република Литва има право да предава на компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, молби от граждани на Република Литва и други лица, които законно и обичайно пребивават в Република Литва, за обезщетение за причинени вреди в резултат на престъпление, свързано с насилие, извършено на територията на друга държава — членка на Европейския съюз. Освен това Министерството на правосъдието предоставя на лицата информация за определените от компетентните органи на други държави — членки на Европейския съюз, условия и процедури за обезщетяване на вредите, причинени в резултат на престъпления, свързани с насилие.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, ако е необходимо, Министерството на правосъдието на Република Литва ще окаже съдействие при превода на документите, които трябва да бъдат подадени. Жертвата на престъплението не е задължена да заплаща разходите за превода.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не, не трябва да се плащат такси.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 22/10/2019