Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Leedu


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija),
Gedimino pr. 30,
Vilnius

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium on volitatud esitama teiste Euroopa Liidu liikmesriikide pädevatele asutustele Leedu Vabariigi kodanike ning muude Leedu Vabariigis seaduslikult alaliselt elavate isikute taotlusi teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Lisaks annab justiitsministeerium isikutele teavet vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise tingimuste ja menetluste kohta, mille on kehtestanud muu Euroopa Liidu liikmesriigi pädevad asutused.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Jah, vajaduse korral aitab Leedu Vabariigi Justiitsministeerium nõutavad dokumendid tõlkida. Kuriteoohver ei pea tõlkekulusid kandma.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei, see on lõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 22/10/2019