Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Люксембург


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Министерството на правосъдието

13, rue Erasme
L-2934
ЛЮКСЕМБУРГ

телефон: (352) 2478 45 27, (352) 2478 45 17
факс: (352) 26 68 48 61, (352) 22 52 96

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@mj.public.lu
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Люксембург ще помогне на жертвата да получи важна информация относно възможностите за претендиране за обезщетение в друга държава членка и да изпрати иск за обезщетение до отговорната институция в тази друга държава членка, така че да може да бъде взето решение по иска.

Министерството на правосъдието ще съдейства на жертвата и когато решаващият орган в другата държава членка изисква допълнителна информация.

Когато е приложимо, министерството на правосъдието организира изслушването на жертвата от решаващия орган, по-специално чрез телеконферентна връзка. Решаващият орган може да даде указания на министерството да получи устни показания от жертвата, които да бъдат записани в доклад и той да бъде изпратен на решаващия орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Изходящият иск може да бъде внесен на немски, френски или английски език, така че по принцип не е необходим превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 19/03/2019