Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Латвия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Администрация за правна помощ (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Телефон: +371 67514208
Безплатна телефонна линия: +371 80001801
Факс: +371 67514209

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецjpa@jpa.gov.lv
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Каква е ролята на органа за помощ?

С помощта на Връзката отваря нов прозорецАдминистрацията за правна помощ жертвата може да подаде искане за обезщетение от държавата пред компетентния орган на съответната държава — членка на Европейския съюз.

Администрацията за правна помощ предоставя на жертвата информация за разпоредбите във връзка с плащането, процедурата и допълнителните изисквания във връзка с получаването на обезщетение от държавата, въведени от компетентните органи на другите държави — членки на Европейския съюз. Тя също така гарантира, че участващите в наказателното производство лица могат да бъдат изслушани, когато това бъде поискано от компетентния орган на държавата — членка на Европейския съюз, разглеждащ искането за обезщетение от държавата.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Искането за обезщетение от държавата следва да бъде подадено на езика, който съответната държава — членка на Европейския съюз е посочила, че приема.

Администрацията за правна помощ ще осигури превода на необходимите документи, които тя изпраща на компетентния орган на другата държава — членка на Европейския съюз, като разходите за превод се покриват от националния бюджет.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Ако искането за обезщетение от държавата е изпратено до компетентния орган на друга държава членка чрез Администрацията за правна помощ, жертвата не трябва да плаща никакви разходи, свързани с изпращането на искането.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/03/2019