Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Холандия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Фонд за обезщетяване при тежки престъпления ( Schausage Geweldsmisdrijven )

Адрес:
Kneuterdijk 1
2514 EM The Hague

Телефон: 070 — 4142000
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@schadefonds.nl

Пощенски адрес:
Postbus 71
2501 CB The Hague

Каква е ролята на органа за помощ?

Връзката отваря нов прозорецФондът за обезщетяване при тежки престъпления ще Ви изпрати формуляр на искова молба за съответния чуждестранен фонд. След като Фондът получи от Вас попълнената искова молба и съответните придружаващи документи, ние ще ги възложим за превод, ако е необходимо, и ще ги прдедаме на съответния орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Фондът за обезщетяване при тежки престъпления възлага за своя сметка превода документите, ако е нужно.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/04/2020