Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Полша


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Понастоящем няма предоставена информация.

Каква е ролята на органа за помощ?

Органът за помощ ще Ви даде необходимата информация за това как да получите обезщетение, ще Ви предостави съответния образец на искова молба и ще Ви помогне при попълването му, след това ще го изпрати незабавно на компетентния решаващ орган в друга държава — членка на ЕС.

Органът за помощ си сътрудничи с решаващите органи в други държави — членки на ЕС, които разглеждат искове за обезщетения от лица с постоянно местопребиваване в Полша. Като част от сътрудничеството органът за помощ предоставя, след консултации с лицата, търсещи обезщетение, допълнителна информация и документи, изслушвания на лицата, посочени от органите за помощ, и помага да се организира изслушването на посочените лица при използване на технически средства, които правят възможно изслушването от разстояние.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Ако документите, изпращани на решаващите органи в други държави — членки на ЕС, трябва да бъдат преведени, органът за помощ решава дали да бъдат преведени за сметка на държавната хазна.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Няма такса за изпращане на иск за обезщетение в чужбина.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/03/2019