Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Poola


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Selle kohta praegu teavet pole.

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Abistav ametiasutus annab vajalikku teavet selle kohta, kuidas saada hüvitist, annab asjakohase nõudevormi ja aitab seda täita ning seejärel saadab selle viivitamata teise ELi liikmesriigi pädevale otsuseid tegevale ametiasutusele.

Abistav ametiasutus teeb koostööd teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevate ametiasutustega, kes vaatavad läbi Poolas alaliselt elavate isikute hüvitisnõudeid. Selle koostöö raames esitab abistav ametiasutus hüvitist taotlevate inimestega konsulteerides täiendavat teavet ja dokumente, kuulab üle abistavate ametiasutuste nimetatud isikud ja aitab korraldada nimetatud isikute ülekuulamise tehniliste seadmete abil, mis võimaldavad kaugmeetodil ülekuulamist.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Kui teiste ELi liikmesriikide otsuseid tegevatele ametiasutustele saadetavad dokumendid tuleb tõlkida, otsustab abistav ametiasutus seda, kas need tuleb tõlkida riigikassa kulul.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Hüvitisnõude välisriiki toimetamine on riigilõivuvaba.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 11/03/2019