Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Португалия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Връзката отваря нов прозорецКомисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC).

Каква е ролята на органа за помощ?

„Органът за помощ“ в Португалия е Комисията за защита на жертвите на престъпления (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes — CPVC), която изпълнява следните функции:

  • съдейства за предоставяне на необходимата информация за попълване на молбата/исковата молба;
  • предава исковите молби на решаващия орган в държавата членка, в която е извършено престъплението;
  • предоставя насоки на ищците, ако са необходими допълнителни документи;
  • организира изслушване, ако решаващият орган в другата държава — членка на ЕС, счита това за необходимо.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи, ако преводите са необходими за подаването на иска? Ако да, кой плаща за преводите?

Документите трябва да бъдат подадени на португалски или английски език. Ако трябва да бъдат преведени, разходите ще бъдат поети от CPVC.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/09/2020