Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ak sa môj nárok má postúpiť z tejto krajiny do inej krajiny EÚ - Rumunsko


Ktorý orgán mi pomôže odoslať žiadosť do inej krajiny EÚ?

Asistenčným rumunským orgánom určeným v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 2004/80/ES je:

ministerstvo spravodlivosti (Ministerul Justiției)
riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu (Direcția Drept International și Cooperare Judiciară)
služba pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach (Serviciul Cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bukurešť, kód 050741
Tel. +40 372041077
Fax +40 372041079
E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknedreptinternational@just.roOdkaz sa zobrazí v novom okneddit@just.ro

Čo je úlohou asistenčného orgánu?

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu s pomocou asistenčného orgánu v Rumunsku požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, a to v súlade so zákonnými požiadavkami tohto štátu.

Rumunskí občania, osoby bez štátnej príslušnosti alebo cudzí štátni príslušníci, legálne žijúci v Rumunsku, ktorí sa stanú obeťami úmyselného trestného činu spáchaného s použitím násilia na území iného členského štátu EÚ, môžu podať žiadosť spolu s potrebnými doplňujúcimi dokumentmi na ministerstvo spravodlivosti, s cieľom získať finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Ministerstvo spravodlivosti poskytne žiadateľovi potrebné informácie o možnostiach, ako požiadať o finančné odškodnenie od štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný, požadované formuláre žiadostí a informácie a usmernenia týkajúce sa vyplnenia formulára žiadosti, a potrebné doplňujúce dokumenty.

Preloží tento orgán doplňujúce dokumenty, ak je to v odosielanej žiadosti potrebné? Ak áno, kto to zaplatí?

Náklady súvisiace s prekladom dokumentov môže niesť ministerstvo spravodlivosti, ale len ak to nie je v možnostiach obete alebo jej rodiny.

Musia sa pri posielaní žiadosti do zahraničia platiť nejaké administratívne alebo iné poplatky?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/10/2020