Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Швеция


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления

Storgatan 49
Umeå, Швеция

телефон: +(46)90708200
факс: +(46)90178353

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецregistrator@brottsoffermyndigheten.se
уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Пощенски адрес:
пощенска кутия P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Sweden

Каква е ролята на органа за помощ?

Като орган за помощ Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления може да гарантира, че искът, предявен пред решаващия орган в друга държава от ЕС, е подаден правилно и че искът е изпратен до решаващия орган. Шведският орган за обезщетяване и подкрепа на жертвите също така предава информация и съобщения между ищеца и решаващия орган, например когато се изискват допълнителна информация или доказателства от ищеца, за да може да се вземе решение.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Да, при необходимост ще бъде направен превод. Шведският орган за за обезщетяване и подкрепа на жертвите на престъпления ще покрие разходите за превод.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 26/03/2020