Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Словакия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (Министерство на правосъдието на Словашката република — Отдел „Възстановяване и обезщетения“)

Телефон: +421288891225
Факс: +4212888 91 579

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецvictims@justice.sk
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justice.gov.sk/

Каква е ролята на органа за помощ?

Министерството на правосъдието на Словашката република предоставя на жертвите информация относно условията за получаване на обезщетение, които са в сила в държавата членка, в която е извършено престъплението, довело до телесната повреда, и за формулярите, които са необходими, за да се кандидатства за такова обезщетение, и при поискване — помощ за тяхното попълване. Формулярите се предоставят от Министерството на правосъдието на Словашката република.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Министерството на правосъдието на Словашката република не осигурява превод на необходимите документи. Жертвата на престъплението заплаща превода и свързаните с него разходи.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/04/2021