Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dopad COVID-19 na oblast justice

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Koronavirus vyvolal krizi, která se nezastavuje na hranicích a zasahuje do všech oblastí našeho života. Evropská justice není v tomto ohledu výjimkou.


Cílem této stránky je uvést přehledně opatření přijatá v Evropské unii v souvislosti s pandemií COVID-19, jež ovlivňují soudnictví, vnitrostátní orgány a právníky, ale rovněž i podniky a občany.

Protože se situace rychle mění a informace o dané problematice se neustále vyvíjejí, bude tato stránka pravidelně aktualizována, aby odrážela poslední vývoj.

Rada Evropy rovněž vytvořila internetovou stránku věnovanou vnitrostátním opatřením v oblasti spravedlnosti s ohledem na pandemii COVID-19. Stránku lze konzultovat Odkaz se otevře v novém okně.zde.

1. Občanské právo

EJS (v občanských a obchodních věcech)

Mohou nastat situace, kdy občané či podniky potřebují učinit procesní úkon v přeshraniční věci, ale nemohou ho však provést vzhledem k mimořádným opatřením přijatým v členském státě EU za účelem boje proti šíření onemocnění COVID-19. Tato opatření mohou vést k:

 • úplnému nebo částečnému pozastavení činnosti soudů a orgánů, které občané a podniky mohou potřebovat,
 • dočasné nemožnosti získat právní pomoc,
 • potížím s přístupem k informacím, které běžně poskytují příslušné orgány,
 • dalším praktickým problémům, například zpožděním při výkonu rozhodnutí v přeshraničním kontextu nebo při doručování soudních písemností,
 • dočasným změnám, pokud jde o komunikaci s veřejností (e-mailem, telefonicky nebo poštou).

Níže uvedená tabulka uvádí přehled informací poskytnutých kontaktními místy EJS, pokud jde o dočasná opatření přijatá v členských státech EU.

Srovnávací tabulka – dopad Covid-19 na justiční spolupráci v oblasti civilního soudnictvíPDF(1031 KB)cs

Pokud potřebujete další informace, navštivte prosím internetové stránky ministerstva spravedlnosti členského státu, jehož informace potřebujete.

ÚČINKY PANDEMIE COVID-19 NA LHŮTY

Lhůty stanovené v právních předpisech EU týkajících se občanských a obchodních věcí nejsou přímo dotčeny zvláštními opatřeními přijatými členskými státy.

S většinou lhůt, které právo EU upravuje, nejsou spojeny přímé důsledky v okamžiku, kdy uplynou [1], a jejich uplynutí ve většině případů nezpůsobí žádné přímé důsledky pro orgány, soudy a občany s výjimkou vzniku možných zpoždění.

V některých ostatních případech mohou nástroje EU, které zavádí pevně stanovené lhůty, rovněž stanovovat výjimky pro výjimečné okolnosti[2], které by se mohly vztahovat na současnou mimořádnou situaci, kdy například došlo k vážnému narušení činnosti orgánů nebo soudů či dokonce k jejímu zastavení.

Uplynutí jiných lhůt stanovených v nástrojích EU však může občany nebo soudy zbavit možnosti učinit procesní úkony, jako je odvolání proti rozhodnutí, což má nevratné důsledky v soudním řízení [3], přičemž v daném nástroji EU není žádný prostor pro prodloužení lhůty nebo jinou odchylku. V takových případech nelze bez dalšího předpokládat, že okolnosti vyplývající z této krize odůvodňují odchylku od použitelných právních předpisů Unie o lhůtách. Zároveň je zřejmé, že krize COVID-19 vytváří výjimečnou situaci, která způsobuje značné problémy občanům i orgánům, a může vést k situacím, v nichž je dodržování povinností stanovených právem Unie dočasně nemožné nebo nadmíru obtížné.

Zachování účinného přístupu ke spravedlnosti by proto mělo být důležitým kritériem při posuzování:

 • zda lhůta uplynula,
 • jaké procesní důsledky mohou z jejího marného uplynutí vyplývat.

Například všeobecná omezení života společnosti dopadající na soudy, ale i na poštovní služby či na možnost konzultovat právníka a připravit si podání k soudu by mohla ohrozit přístup občanů ke spravedlnosti. Proto může být v závislosti na konkrétních okolnostech opodstatněné, aby se doba trvání krize nezapočítávala do procesních lhůt. To se může lišit podle situace: fungují-li soudy pro naléhavé záležitosti rodinného práva normálně, neboť tyto záležitosti představují prioritu, lze taktéž trvat na stejných lhůtách.

Při provádění tohoto posouzení může rozhodnutí členského státu o přerušení běhu lhůt podle vnitrostátního práva sloužit jako důležitý referenční bod (přestože nemá přímý právní dopad na lhůty stanovené právem EU), aby bylo možné zvážit, zda je účinný přístup ke spravedlnosti omezen v takové míře, že lze přerušení běhu lhůt považovat za odůvodněné i pro lhůty stanovené právem EU.

[1] Zejména pokud jde o spolupráci mezi orgány nebo soudy, například lhůty stanovené v článku 6 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení 1393/2007 pro potvrzení o přijetí přijímajícího subjektu nebo v čl. 13 odst. 4 Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 2002/08 o právní pomoci.
[2] Viz čl. 11 odst. 3 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Brusel IIa, nebo článek 18 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o evropském příkazu k obstavení účtů.
[3] Viz například čl. 15 odst. 5 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení Brusel IIa stanoví pro soud jiného členského státu lhůtu 6 týdnů pro přijetí soudní příslušnosti, jinak soud, který zahájil řízení jako první, pokračuje ve výkonu své příslušnosti, článek 6 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o doručování písemností stanoví lhůtu jednoho týdne pro odmítnutí přijetí písemnosti, čl. 19 odst. 2 Odkaz se otevře v novém okně.nařízení o vyživovací povinnosti zavádí lhůtu 45 dnů pro podání návrhu na přezkum rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností atd.

Insolvenční právo

Pandemie COVID-19 a zastavení aktivity v rozsáhlých oblastech hospodářství vedly k drastickému poklesu přítoku finančních prostředků ke společnostem a k hrozbě hromadné platební neschopnosti. Níže uvedená tabulka uvádí přehled opatření přijatých členskými státy s cílem tuto situaci řešit a zabránit platební neschopnosti životaschopných podniků v důsledku tohoto dočasného šoku. Tato opatření se mohou týkat:

 • hmotného insolvenčního práva, včetně pozastavení povinnosti (pro dlužníky) a možnosti (pro věřitele) podat návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo moratoria na vymáhání pohledávek nebo vypovězení smluv,
 • procesního insolvenčního práva, pokud jde o přerušení soudního řízení, lhůt a různých druhů časových omezení a
 • dalších opatření, která jsou přímo či nepřímo spojena s platební neschopností podniků, a to včetně případů, kdy členské státy uvádějí obecnější opatření na pomoc podnikatelům s překonáním hospodářských obtíží způsobených pandemií COVID-19.

Srovnávací tabulka opatření týkajících se platební neschopnosti v členských státech po COVID-19PDF(1564 KB)cs

2. Trestní právo

EJS (v trestních věcech)

Mnoho členských států zavedlo přísná omezení s cílem zabránit šíření koronaviru. To rovněž dopadá na justiční spolupráci v trestních věcech a uplatňování nástrojů EU.

Sekretariát Evropské justiční sítě (EJS) shromažďuje informace týkající se mezinárodní spolupráce v trestních věcech a zpřístupňuje je v rámci Odkaz se otevře v novém okně.specializované sekce COVID-19 Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránky EJS. Vzhledem k tomu, že přístup k některým informacím je omezený, obraťte se s žádostí o tyto podrobnosti na národní kontaktní místo nebo sekretariát EJS.

Koordinační skupina pro EZR

Krize COVID-19 má bezprostřední dopad na justiční spolupráci v trestních věcech, například na řízení týkající se evropského zatýkacího rozkazu (EZR).

Během současné krize je zapotřebí rychlá a účinná výměna mezi členskými státy v citlivých řízeních o předávání. V této souvislosti zřídila Komise v úzké spolupráci s Eurojustem, EJS (v trestních věcech) a generálním sekretariátem Rady koordinační skupinu pro EZR. Skupina může být užitečná i pro další situace, kdy je nutná rychlá výměna mezi členskými státy, například v reakci na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, které mají přímý dopad na hladké fungování EZR.

Procesní práva podezřelých a obviněných osob

Propuknutí pandemie COVID-19 má rovněž dopad na výkon procesních práv podezřelých a obviněných osob. Přímá komunikace s právníky, tlumočníky nebo třetími osobami (jsou-li podezřelé nebo obviněné osoby zbaveny svobody) je komplikovanější.

Je vhodné používat audio či audiovizuální konference nebo jiné nástroje kontaktu na dálku. Měla by navíc být přijata bezpečnostní opatření, například ochranná skla na policejních stanicích nebo ve vazebních zařízeních, aby byl umožněn výkon práva na přístup k obhájci nebo práva na tlumočníka.

I během pandemie COVID-19 je třeba respektovat procesní práva podezřelých a obviněných osob, aby bylo zajištěno spravedlivé řízení. Omezené odchylky, které jsou obsažené ve směrnicích pro případ naléhavých důvodů obecného zájmu by měly být příslušnými orgány vykládány restriktivně a neměly by být nadužívány.

Oběti trestných činů – podpora a ochrana v době pandemie COVID-19

Podle Odkaz se otevře v novém okně.směrnice o právech obětí mají členské státy povinnost zajistit, aby všechny oběti trestných činů měly přístup k obecným a specializovaným službám podpory, které jsou důvěrné, bezplatné a reagují na individuální potřeby obětí. Přístup k podpoře a ochraně, který odpovídá zvláštním potřebám obětí, by měl být dostupný za všech okolností. To zahrnuje rovněž specifickou situaci během pandemie COVID-19.

Oběti domácího násilí

Situace obětí domácího násilí je zvláště ztížena omezením sociálních kontaktů a společenskou izolací během opatření omezujících volný pohyb osob. Osoby, které jejich partner týrá, a děti, které mají týrající rodiče, jsou více vystaveny nátlakové kontrole, násilí a zanedbávání a současně je jejich přístup k podpoře a ochraně omezenější.

Členské státy se vyzývají, aby v rámci svých národních nouzových režimů v souvislosti s COVID-19 přijaly zvláštní opatření na podporu a ochranu obětí domácího násilí. Zejména je velmi důležité zajistit účinný přístup ke službám podpory on-line a off-line, včetně psychologické pomoci a dalších sociálních služeb. Pro oběti domácího násilí by měly být především dostupné azylové domy, psychologická pomoc, podpora pro traumatizované osoby a poradenství. Vnitrostátní donucovací orgány by rovněž měly být obzvláště bdělé, pokud je o zaevidované a nové případy domácího násilí. Je rovněž zásadní zajistit fyzickou ochranu obětí.

Odkaz se otevře v novém okně.Specializované stránky portálu e-justice věnované jednotlivým zemím poskytují obecné informace o tom, jak je v jednotlivých členských státech organizována podpora a ochrana obětí.

Několik aktérů (včetně agentur EU a podpůrných organizací) poskytuje praktické informace o tom, jak zajistit podporu a ochranu obětí během pandemie COVID-19:

 • Informace o nejbližších podpůrných službách pro oběti domácího násilí naleznete Odkaz se otevře v novém okně.zde (organizace Women against Violence Europe).
 • Informace o vnitrostátních telefonních linkách pomoci pro ženy jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde (Evropský institut pro rovnost žen a mužů).
 • Informace o tom, jak vytvořit a poskytovat na dálku podporu a poradenství pro oběti domácího násilí, lze nalézt na internetových stránkách organizace Odkaz se otevře v novém okně.Victim Support Europe.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Agentura Evropské unie pro základní práva vydala zprávu o důsledcích pandemie COVID-19 pro základní práva. Zahrnuje příklady osvědčených postupů několika členských států, pokud jde o zajišťování podpory a ochrany obětí domácího násilí.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Světová zdravotnická organizace rovněž uvádí řadu tipů na podporu a ochranu obětí domácího násilí během pandemie.

Oběti počítačové kriminality

Podle úřadu EUROPOL přináší pandemie COVID-19 Odkaz se otevře v novém okně.pachatelům nové možnosti, jak zneužívat obavy a pracovní podmínky občanů. Počet kybernetických útoků je značný a očekává se, že dojde k dalšímu nárůstu. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí pracuje na dálku z domova, Odkaz se otevře v novém okně.znásobují se možné příležitosti pro pachatele kybernetické kriminality a slabá místa.

EUROPOL připravil Odkaz se otevře v novém okně.tipy týkající se prevence a informovanosti s cílem pomoci veřejnosti zachovat kybernetickou bezpečnost. V této době zvýšeného rizika je obzvláště důležité využívat rodičovskou kontrolu k ochraně on-line aktivit dítěte, zabezpečit elektronická zařízení heslem, kódem PIN nebo biometrickými informacemi a nakupovat u spolehlivých internetových prodejců (po kontrole jednotlivých ratingů).

Více informací o bezpečném provozu na internetu najdete Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Oběti trestných činů z nenávisti

Odkaz se otevře v novém okně.Agentura Evropské unie pro základní práva uvádí, že ve většině členských států EU dochází k nárůstu rasismu, xenofobie a nesnášenlivosti, které cílí na některé národnostní nebo etnické komunity a jsou spojeny s pandemií COVID-19.

Úsilí členských států, pokud jde o oběti trestných činů z nenávisti, by se mělo zaměřit na podporu oznamování těchto trestných činů, zdokonalení řádného vyšetření pohnutek k předpojatosti a poskytování podpory těmto obětem.

Situace ve věznicích

V důsledku pandemie COVID-19 jsou státní správy věznic vystaveny tlaku omezit dopad viru v uzavřeném a zranitelném prostředí věznic. Opatření k zamezení šíření viru zahrnují dočasné pozastavení všech rodinných návštěv a činností s externími osobami, jako jsou sportovní aktivity, profesní nebo odborné vzdělávání.

Zaměstnanci i vězni se obávají o své zdraví. Vězni trpí nedostatkem aktivit a návštěv, díky čemuž je náročnější udržet motivovanost zaměstnanců a předcházet nepokojům ze strany vězňů.

Zejména členské státy, které se potýkají s vysokou mírou přeplněnosti věznic, jsou nuceny přijímat složitá rozhodnutí o možném předčasném propuštění.

Většina členských států rovněž odložila veškerá fyzická předávání vězňů podle rámcového rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008.

Cílem Komise je podpořit členské státy v jejich reakci při řešení situace ve věznicích usnadněním výměny informací a osvědčených postupů.

Za tímto účelem uvádíme seznam užitečných internetových stránek, které obsahují údaje o problému COVID-19 ve věznicích na různých internetových stránkách členských států EU:

Evropská organizace vězeňských a nápravných zařízení (EuroPris), organizace spolufinancovaná v rámci programu Spravedlnost Evropské komise, má zvláštní stránku věnovanouOdkaz se otevře v novém okně. opatřením v evropských věznicích s ohledem na krizi COVID-19.

Na konci března 2020 sestavila organizace EuroPris odbornou skupinu, která sdružuje odborníky (v současnosti čítá 84 odborníků) a každodenně sdílí aktuální informace o všech došlých reakcích a otázkách.

Tyto Odkaz se otevře v novém okně.denní aktualizace lze rovněž nalézt na jejích internetovách stránkách.

Výbor Rady Evropy pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zveřejnil Odkaz se otevře v novém okně.obecné zásady týkající se zacházení s osobami zbavenými osobní svobody v souvislosti s pandemií COVID-19.

Pracovní skupina Rady pro spolupráci v oblasti penologie v rámci Rady Evropy (PC-CP WG) zveřejnila prohlášení týkající se COVID-19, v Odkaz se otevře v novém okně.angličtině a Odkaz se otevře v novém okně.francouzštině.

Více informací týkajících se COVID-19 a vězeňství a probace lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Rady Evropy, včetně nejnovějších Statistiques Penales Annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) 2019.

Společnost IPS Innovative Prison Systems vydala pokyny a doporučení pro tvůrce politik, Basic Guide for Decision-Makers on Worldwide Practices and Recommendations, Odkaz se otevře v novém okně.COVID-19 Pandemic Response Fighting the invisible threat in prisons, Joana Apóstolo, Rita Martins a Pedro das Neves

Podvýbor OSN pro předcházení mučení (podvýbor SPT):

Na svém posledním únorovém zasedání podvýbor SPT Odkaz se otevře v novém okně.vydal k této otázce poradní stanovisko pro národní preventivní mechanismy.

Dne 30. března 2020 vydal podvýbor SPT Odkaz se otevře v novém okně.podrobné pokyny k souboru opatření, jež by vlády a nezávislé monitorovací orgány měly přijmout na ochranu osob zbavených osobní svobody během pandemie COVID-19.

Odkaz se otevře v novém okně.Asociace pro zabránění mučení (APT) spustila Odkaz se otevře v novém okně.informační centrum, které shromažďuje a systematizuje údaje o zbavení osobní svobody a COVID-19.

Organizace Penal Reform International (PRI) publikovala poznámku o zdravotní péči a lidských právech ve věznicích, Odkaz se otevře v novém okně.Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison

Odkaz se otevře v novém okně.Evropské středisko pro sledování věznic (European Prison Observatory, EPO), síť evropských nevládních organizací, kterou od roku 2012 koordinuje na evropské úrovni Antigone, shromáždila informace o tom, jak se evropské země vyrovnávají s virem, včetně zprávy o tom, co se děje ve věznicích, s názvem „COVID-19: what is happening in European prisons?" a interaktivní mapy se stručnými informacemi pro každý stát.

Regionální kancelář pro Evropu Mezinárodní zdravotnické organizace vydala Odkaz se otevře v novém okně.prozatímní pokyny, jak řešit COVID-19 ve věznicích a jiných vazebních zařízeních.

Komisař Rady Evropy pro lidská práva učinil prohlášení týkající se Odkaz se otevře v novém okně.pandemie COVID-19: Jsou nutná naléhavá opatření na ochranu práv vězňů v Evropě.

Probace

Pandemie COVID-19 má rovněž vliv na probační práci v EU.  Organizace vytvářejí nové způsoby práce a poskytují zaměstnancům další pokyny pro řízení jejich práce a povinností. Evropská organizace pro probaci (CEP), organizace spolufinancovaná v rámci programu Spravedlnost Evropské komise, zveřejňuje informace, opatření a protokoly o tom, Odkaz se otevře v novém okně.jak se probační služby v celé Evropě s šířením onemocnění COVID-19 vypořádávají.

Byly určeny společné postupy a vypracována doporučení týkající se COVID-19 v oblasti probační služby:

 • probační služby v celé EU dodržují poradenství a pokyny poskytované vnitrostátními orgány, aby zajistily ochranu zdraví nejen probačních zaměstnanců a osob, které podléhají dohledu, ale i širší společnosti;
 • komunikace mezi probačními pracovníky a s dalšími zúčastněnými stranami probíhá na dálku po telefonu, emailem nebo prostřednictvím videokonferencí. Organizace probační služby, které již mají digitální infrastrukturu, se nacházejí ve výhodnějším postavení;
 • osobní schůzky probačního personálu a pachatelů jsou nahrazovány kontaktem na dálku po telefonu, emailem nebo prostřednictvím videokonferencí;
 • hlavní prioritu probačních organizací v EU představují vysoce rizikoví pachatelé. Tito pachatelé jsou identifikováni a upřednostňováni pro účely dohledu a intervence/léčby, a to zejména ti, kteří se v minulosti dopouštěli domácího násilí;
 • ve většině zemí byl pozastaven nebo odložen výkon obecně prospěšných prací;
 • výkon elektronického dohledu pokračuje jako obvykle, fyzická setkání jsou nahrazena telefonními hovory nebo jinými on-line nástroji;
 • ukládání probačních opatření většímu počtu osob nesmí však vést k tomu, že dojde k zahlcení probačních služeb a probační úředníci budou vystaveni nezodpovědnému tlaku. Alternativní tresty musí být smysluplné a musí být řádně používány, aby se předešlo nadměrnému ukládání dohledu;
 • vzhledem k tomu, že se jednání soudu odkládají, očekává se, že po pandemii COVID-19 bude vyvíjen zvýšený tlak na tvorbu a vydávání zpráv před odsouzením, což bezprostředně ovlivní každodenní práci probačních úředníků;
 • všechny probační organizace v EU jsou znepokojeny a žádají, aby se upozornilo na pravděpodobný nárůst výskytu případů domácího násilí.

3. Využívání digitálních nástrojů justičními orgány

Řada členských států se rozhodla pokročit ve využívání digitálních nástrojů v justici s ohledem na krizi způsobenou koronavirem.

Níže uvedená tabulka přináší informace o dočasných opatřeních přijatých v členských státech:

Digitální nástroje používané justičními orgányPDF(287 KB)cs


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 14/01/2021