Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vplyv pandémie COVID-19 na oblasť justície


Koronavírus vyvolal krízu, ktorá sa nezastavuje na hraniciach a ktorá ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Európska justícia v tomto nie je výnimkou.


Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad opatrení prijatých v rámci Európskej únie v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré ovplyvňujú súdnictvo, vnútroštátne orgány a právnikov, ale aj podniky a občanov.

Keďže situácia sa rýchlo mení a informácie o tejto oblasti sa neustále upravujú, táto stránka bude pravidelne aktualizovaná, aby zachytávala všetky zmeny.

Rada Európy vytvorila aj webovú stránku týkajúcu sa vnútroštátnych opatrení v oblasti justície v súvislosti s pandémiou COVID-19. Túto stránku nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

1. Občianske právo

Európska justičná sieť (EJS) (pre občianske a obchodné veci)

Môžu vzniknúť situácie, keď občania a podniky potrebujú začať procesný úkon v cezhraničnej veci, ale nemôžu ho vykonať v dôsledku mimoriadnych opatrení prijatých v členskom štáte EÚ s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia môžu spôsobiť:

 • úplné alebo čiastočné zastavenie práce súdov a orgánov, ktoré by občania a podniky mohli potrebovať,
 • dočasnú nemožnosť získať právnu pomoc,
 • problémy s prístupom k informáciám, ktoré bežne poskytujú príslušné orgány,
 • ďalšie praktické problémy, napríklad meškanie pri výkone rozhodnutia v cezhraničnej záležitosti alebo pri doručovaní súdnej písomnosti,
 • dočasné úpravy v komunikácii s verejnosťou (e-mailom, telefonicky, poštou).

V tejto tabuľke je uvedený prehľad informácií, ktoré poskytujú kontaktné miesta EJS, pokiaľ ide o dočasné opatrenia prijímané v členských štátoch EÚ.

Porovnávacia tabuľka – Vplyv ochorenia Covid-19 na justičnú spoluprácu v občianskych veciachPDF(968 KB)sk

Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na webových stránkach ministerstva spravodlivosti členského štátu, ktorého sa tieto informácie týkajú.

VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA LEHOTY

Osobitné opatrenia, ktoré prijímajú členské štáty, nemajú priamy vplyv na lehoty stanovené v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa občianskych a obchodných vecí.

Väčšina lehôt upravených právom EÚ nemá priame dôsledky pri ich uplynutí [1]. Ich uplynutie vo väčšine prípadov nevedie k priamym dôsledkom pre orgány, súdy ani občanov, s výnimkou vzniku možného meškania.

V mnohých iných prípadoch nástroje EÚ, ktorými sa stanovujú lehoty, umožňujú výnimky za mimoriadnych okolností [2] a tie by sa mohli vzťahovať aj na súčasnú mimoriadnu situáciu, ak je napríklad činnosť orgánov alebo súdov závažne narušená, prípadne je dokonca úplne zastavená.

Uplynutie ďalších lehôt stanovených nástrojmi EÚ však môže pripraviť občanov alebo súdy o možnosť uplatniť procesné postupy, ako je napríklad podanie odvolania proti rozhodnutiu, s nezvratnými dôsledkami v súdnom konaní [3] a bez priestoru na predĺženie alebo uľahčenie, ktoré umožňuje konkrétny nástroj EÚ. V takých prípadoch sa nedá od začiatku predpokladať, že okolnosti vyplývajúce z tejto krízy odôvodňujú odchýlenie sa od práva Únie, pokiaľ ide o lehoty. Zároveň je zrejmé, že kríza spôsobná ochorením COVID-19 vytvára mimoriadnu situáciu, ktorá predstavuje závažné problémy pre občanov aj orgány a môže vytvárať situácie, keď plnenie povinností stanovených právom Únie dočasne nie je možné alebo je neprimerane obťažné.

Z toho dôvodu by zachovanie účinného prístupu k spravodlivosti malo byť dôležitým kritériom pri posudzovaní:

 • či lehota uplynula,
 • aké procesné dôsledky môžu vyplynúť z tohto uplynutia lehoty.

Napríklad celkové obmedzenia spoločenského života, ktoré ovplyvňujú súdy ale aj poštové služby a tiež možnosť obrátiť sa na právnika a vypracovať podanie na súd, by mohli ohroziť prístup občanov k spravodlivosti. Preto môže byť v závislosti od konkrétnych okolností odôvodnené nezapočítavať dobu trvania krízy do plynutia procesných lehôt. Líšiť sa to môže podľa konkrétnych situácií: ak súdy konajú normálne v naliehavých veciach rodinného práva, keďže tie sú prioritné, je možné trvať na dodržiavaní daných lehôt.

Pri tomto posudzovaní môže rozhodnutie členského štátu o prerušení plynutia lehôt podľa vnútroštátneho práva slúžiť ako dôležitý referenčný bod (aj keby priamo neovplyvňovalo z právneho hľadiska lehoty stanovené podľa práva EÚ) s cieľom posúdiť, či účinný prístup k spravodlivosti je sťažený do takej miery, že zastavenie plynutia lehôt sa môže považovať za odôvodnené aj v prípade lehôt stanovených podľa práva EÚ.

[1] Predovšetkým pokiaľ ide o spoluprácu medzi orgánmi alebo súdmi, napríklad v prípade lehôt stanovených v článku 6 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia (ES) č. 1393/2007 pre potvrdenie prijatia prijímajúcim orgánom alebo v článku 13 ods. 4 Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice 2002/8/ES o právnej pomoci.
[2] Pozri článok 11 ods. 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Brusel IIa alebo článok 18 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o európskom príkaze na zablokovanie účtov.
[3] Pozri napríklad článok 15 ods. 5 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia Brusel IIa, v ktorom je stanovená lehota šiestich týždňov, dokedy môže iný súd prijať právomoc, inak súd, ktorý začal konanie ako prvý, pokračuje vo výkone svojej právomoci, článok 6 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o doručovaní písomností, v ktorom je stanovená lehota jedného týždňa, dokedy môže príjemca odmietnuť doručenie písomnosti, článok 19 ods. 2 Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o vyživovacej povinnosti, v ktorom je stanovená lehota 45 dní na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia o výživnom atď.

Právo týkajúce sa platobnej neschopnosti

Pandémia COVID-19 a odstavenie veľkých častí hospodárstva vedie k drastickému poklesu peňažného toku spoločností a k hrozbe hromadnej platobnej neschopnosti. V nasledujúcej tabuľke sa uvádza prehľad opatrení, ktoré prijali členské štáty s cieľom riešiť túto situáciu a predísť platobnej neschopnosti životaschopných podnikov spôsobenej týmto dočasným šokom. Takéto opatrenia sa môžu týkať:

 • hmotného konkurzného práva vrátane odkladu finančnej povinnosti (pre dlžníkov) a možnosti (pre veriteľov) podať návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo moratória na vymáhanie pohľadávok, prípadne vypovedania zmlúv,
 • procesného konkurzného práva v súvislosti s prerušením súdnych konaní, časových období a rôznych druhov lehôt,
 • ako aj ďalších opatrení priamo alebo nepriamo súvisiacich s prípadmi platobnej neschopnosti podnikov vrátane širších opatrení pomoci podnikateľom na prekonanie hospodárskych ťažkostí spôsobených pandémiou COVID-19, a to na základe upozornení členských štátov.

Porovnávacia tabuľka opatrení týkajúcich sa platobnej neschopnosti v členských štátoch po COVID-19PDF(1545 KB)sk

2. Trestné právo

EJS (pre trestné veci)

Mnohé členské štáty zaviedli prísne obmedzenia s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. Ovplyvňuje to aj justičnú spoluprácu v trestných veciach a uplatňovanie nástrojov EÚ.

Sekretariát Európskej justičnej siete (EJS) zhromažďuje informácie týkajúce sa medzinárodnej spolupráce v trestných veciach a sprístupňuje ich v Odkaz sa zobrazí v novom okneosobitnej časti „COVID-19“ Odkaz sa zobrazí v novom oknewebového sídla EJS. Keďže prístup k niektorým informáciám je obmedzený, je potrebné obrátiť sa na vnútroštátne kontaktné miesto alebo na sekretariát EJS so žiadosťou o tieto podrobnejšie informácie.

Koordinačná skupina pre európsky zatykač

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 okamžite ovplyvnila justičnú spoluprácu v trestných veciach, ako sú napríklad konania o európskom zatykači.

Počas súčasnej krízy je potrebná rýchla a efektívna výmena medzi členskými štátmi v rámci citlivých postupov vydávania osôb. Komisia v tejto súvislosti, v úzkej spolupráci s agentúrou Eurojust, uviedla do činnosti EJS (pre trestné veci) a Generálny sekretariát Rady vytvoril koordinačnú skupinu pre európsky zatykač. Táto skupina môže byť užitočná aj v iných situáciách, keď je potrebná rýchla výmena medzi členskými štátmi, napríklad v reakcii na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, čo má priamy vplyv na hladké fungovanie európskeho zatykača.

Procesné práva podozrivých a obvinených osôb

Vypuknutie pandémie COVID-19 ovplyvňuje aj výkon procesných práv podozrivých a obvinených osôb. Priama komunikácia s právnikmi, tlmočníkmi alebo tretími osobami (ak sú podozrivé alebo obvinené osoby uväznené) je zložitejšia.

Odporúča sa využívanie audiokonferencií a videokonferencií alebo iných nástrojov komunikácie na diaľku. Okrem toho je potrebné prijať bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad ochranné sklá na policajných staniciach alebo v zariadeniach určených na zaistenie, s cieľom umožniť výkon práva na prístup k právnikovi alebo práva na tlmočníka.

Procesné práva podozrivých a obvinených osôb je potrebné rešpektovať aj v časoch pandémie COVID-19, aby bol zaručený spravodlivý proces. Obmedzené výnimky, ktoré umožňujú smernice v prípade naliehavých požiadaviek, by mali vykladať reštriktívne príslušné orgány a nemali by sa využívať v širokom rozsahu.

Obete trestných činov – podpora a ochrana v čase pandémie COVID-19

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice o právach obetí sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby všetky obete trestných činov mali prístup k všeobecným a špecializovaným službám na ich podporu, ktoré sú dôverné, bezplatné a zodpovedajú individuálnym potrebám obetí. Prístup k podpore a ochrane, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám obetí, by mal byť dostupný za každých okolností. Zahŕňa to aj osobitné situácie počas pandémie COVID-19.

Obete domáceho násilia

Situácia obetí domáceho násilia sa zhoršuje najmä obmedzovaním kontaktu medzi ľuďmi a izoláciou počas obdobia obmedzenia pohybu. Osoby s agresívnym partnerom a deti s agresívnymi rodičmi sú na jednej strane viac vystavené donucovacej kontrole, násiliu a zanedbávaniu, a na druhej strane ich prístup k podpore a ochrane je obmedzenejší.

Členským štátom sa odporúča, aby prijali osobitné opatrenia na podporu a ochranu obetí domáceho násilia v rámci svojich vnútroštátnych núdzových programov súvisiacich s pandémiou COVID-19. Veľmi dôležité je predovšetkým zabezpečiť účinný prístup k online a offline službám na ich podporu vrátane psychologickej pomoci a ďalších sociálnych služieb. Obete domáceho násilia by mali mať najmä prístup k azylovým domom, psychologickej pomoci, posttraumatickej podpore a poradenstvu. Vnútroštátne orgány presadzovania práva by tiež mali venovať osobitnú pozornosť zaznamenaným a novým prípadom domáceho násilia. Nesmierne dôležité je tiež zabezpečiť fyzickú ochranu obetí.

Odkaz sa zobrazí v novom okneOsobitné stránky Európskeho portálu elektronickej justície vyhradené pre jednotlivé krajiny obsahujú všeobecné informácie o organizácii podpory a ochrany obetí v konkrétnych členských štátoch.

Viaceré subjekty (vrátane agentúr a podporných organizácií EÚ) poskytujú praktické informácie o spôsobe zabezpečenia podpory a ochrany obetí v situácii počas pandémie COVID-19:

 • Informácie o najbližších podporných službách pre obete domáceho násilia sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu (od organizácie Ženy proti násiliu v Európe).
 • Informácie o vnútroštátnych telefónnych linkách pomoci pre ženy sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu (od Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť).
 • Informácie o spôsobe prípravy a poskytovania podpory a poradenstva obetiam domáceho násilia na diaľku sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle organizácie Victim Support Europe (Podpora obetí v Európe).
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra pre základné práva vydala bulletin o vplyve pandémie COVID-19 na základné práva. Obsahuje príklady osvedčených postupov z viacerých členských štátov, týkajúcich sa spôsobu zabezpečenia podpory a ochrany obetí domáceho násilia.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneSvetová zdravotnícka organizácia tiež poskytuje súbor odporúčaní týkajúcich sa spôsobu podpory a ochrany obetí domáceho násilia počas pandémie.

Obete počítačovej kriminality

Podľa agentúry EUROPOL pandémia COVID-19 Odkaz sa zobrazí v novom okneprináša nové príležitosti pre páchateľov trestnej činnosti na zneužívanie obáv a pracovných podmienok občanov. Počet kybernetických útokov je značný a predpokladá sa jeho ďalší nárast. So zvýšeným počtom ľudí pracujúcich na diaľku z domu sa výrazne zväčšila Odkaz sa zobrazí v novom oknešanca pre páchateľov počítačovej trestnej činnosti využívať príležitosti a zraniteľnosť.

EUROPOL pripravil Odkaz sa zobrazí v novom okneodporúčania týkajúce sa prevencie a informovanosti s cieľom pomôcť širokej verejnosti zachovať si kybernetickú bezpečnosť. V týchto časoch zvýšených rizík je mimoriadne dôležité vykonávať rodičovskú kontrolu na ochranu online činnosti dieťaťa, zabezpečiť elektronické zariadenia heslami, PIN kódmi, biometrickými informáciami a nakupovať iba od spoľahlivých online predajcov (po kontrole ich individuálnych hodnotení).

Podrobnejšie informácie o tom, ako si zachovať online bezpečnosť sú k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Obete trestných činov z nenávisti

Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúra pre základné práva hlási vo väčšine členských štátov zvýšenie počtu incidentov s prejavmi rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti, zacielených na určité národnostné alebo etnické spoločenstvá a spojených s pandémiou COVID-19.

Úsilie členských štátov venované obetiam trestných činov z nenávisti by malo mať za cieľ podporovať oznamovanie trestných činov z nenávisti, zlepšiť dôkladné vyšetrovanie motivácií predsudkami a poskytovať podporu týmto obetiam.

Situácia vo väzniciach

V dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 sú vnútroštátne väzenské správy pod tlakom, aby obmedzovali vplyv vírusu na uzavreté a zraniteľné prostredie väzníc. Opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu vírusu, zahŕňajú dočasné zrušenie všetkých rodinných návštev a aktivít s osobami z vonkajšieho prostredia, ako je športová, profesionálna alebo odborná príprava.

Zamestnanci aj väzni majú obavy o svoje zdravie. Väzni trpia v dôsledku chýbajúcich aktivít a návštev, čo predstavuje výzvu, aby sa udržiavala motivácia zamestnancov a predchádzalo sa vzniku nepokojov medzi väzňami.

Predovšetkým členské štáty, ktoré čelia značnej preplnenosti väzníc, sú nútené prijímať ťažké rozhodnutia o prípadnom predčasnom prepustení.

Väčšina členských štátov tiež odložila všetky úkony fyzického odovzdávania väzňov podľa rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008.

Cieľom Komisie je podporovať členské štáty v ich reakciách zameraných na riešenie situácie vo väzniciach uľahčením výmeny informácií a najlepších postupov.

V ďalšej časti sa preto uvádza odkaz na zoznam užitočných webových sídel, ktoré obsahujú údaje týkajúce sa problematiky COVID-19 vo väzniciach v rôznych členských štátoch EÚ:

Európska organizácia väzenských a nápravných služieb (EuroPris), ktorá je spolufinancovaná v rámci programu Európskej komisie Spravodlivosť, má osobitnú webovú stránku venovanú Odkaz sa zobrazí v novom okneopatreniam v európskych väzniciach súvisiacim s krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Koncom marca 2020 vytvorila organizácia EuroPris e-mailovú skupinu spájajúcu odborníkov (v súčasnosti celkovo 84 odborníkov), ktorí zdieľajú každodenné aktualizácie všetkých prichádzajúcich otázok a odpovedí.

Odkaz sa zobrazí v novom okneKaždodenné aktualizácie sú k dispozícii aj na webovom sídle organizácie.

Európsky výbor na zabránenie mučeniu a neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT) zverejnil Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhlásenie o zásadách týkajúcich sa zaobchádzania s osobami, ktoré boli zbavené slobody v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Pracovná skupina Rady pre penologickú spoluprácu (PC-CP) Rady Európy zverejnila vyhlásenie týkajúce sa pandémie COVID-19 v Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine a vo Odkaz sa zobrazí v novom oknefrancúzštine.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa pandémie COVID-19 a väzení a probácie sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Rady Európy vrátane najnovších Ročných trestných štatistík Rady Európy (Statistiques Penales Annuelles du Conseil de l’Europe, SPACE) z roku 2019.

Spoločnosť IPS Innovative Prison Systems vydala základnú príručku pre tvorcov rozhodnutí týkajúcu sa celosvetovej praxe a odporúčaní, Odkaz sa zobrazí v novom okneReakcia na pandémiu COVID-19: Boj proti neviditeľnej hrozbe vo väzniciach, Joana Apóstolo, Rita Martins a Pedro das Neves.

Podvýbor OSN pre predchádzanie mučeniu:

Na svojom poslednom zasadnutí vo februári podvýbor Odkaz sa zobrazí v novom oknevydal odporúčanie týkajúce sa národných preventívnych mechanizmov pre túto záležitosť.

Dňa 30. marca 2020 podvýbor vydal Odkaz sa zobrazí v novom oknepodrobné odporúčanie týkajúce sa celej škály opatrení, ktoré by mali vlády a nezávislé monitorovacie orgány prijať na ochranu ľudí zbavených slobody počas pandémie COVID-19.

Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženie pre predchádzanie mučeniu otvorilo Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačné centrum, v ktorom sa zhromažďujú a systematizujú údaje o zbavovaní slobody a o pandémii COVID-19.

Organizácia Penal Reform International uverejnila informačnú poznámku Odkaz sa zobrazí v novom okneKoronavírus: Zdravotná starostlivosť a ľudské práva ľudí vo väzení.

Odkaz sa zobrazí v novom okneEuropean Prison Observatory, sieť európskych mimovládnych organizácií, ktorú od roku 2012 koordinuje organizácia Antigone, zhromažďuje informácie o tom, ako európske krajiny zvládajú vírus, vrátane správy „COVID-19: čo sa deje v európskych väzniciach?“ a interaktívnej mapy so stručnými informáciami z každého členského štátu.

Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu uverejnil Odkaz sa zobrazí v novom oknedočasné usmernenie k postupu v prípade ochorenia COVID-19 vo väzeniach a iných miestach určených na zaistenie.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva vydal vyhlásenie Odkaz sa zobrazí v novom oknePandémia COVID-19: Potrebné sú neodkladné opatrenia na ochranu práv väzňov v Európe.

Probácia

Vypuknutie pandémie COVID-19 ovplyvňuje aj vykonávanie probačnej práce v EÚ.  Organizácie zavádzajú nové spôsoby práce a poskytujú doplňujúce pokyny zamestnancom týkajúce sa riadenia ich práce a ich zodpovednosti. Konfederácia európskych probačných orgánov (CEP), ktorá je spolufinancovaná v rámci programu Európskej komisie Spravodlivosť, uverejňuje informácie, opatrenia a protokoly týkajúce sa spôsobu, Odkaz sa zobrazí v novom okneako probačné služby v celej Európe zvládajú vypuknutie pandémie COVID-19.

Určili sa spoločné postupy a vypracovali odporúčania pre oblasť probácie v situácii pandémie COVID-19:

 • probačné služby v celej Európe uplatňujú a dodržiavajú odporúčania a usmernenia vnútroštátnych orgánov, aby bola zaistená bezpečnosť nielen probačných pracovníkov a osôb pod dohľadom, ale aj širšieho spoločenstva,
 • komunikácia medzi probačnými pracovníkmi, ako aj s ďalšími zainteresovanými stranami sa vykonáva na diaľku prostredníctvom telefónov, poštových zásielok alebo videokonferencií. Probačné organizácie, ktoré už majú digitálnu infraštruktúru, sú vo výhodnejšej situácii,
 • osobné stretnutia probačných pracovníkov a páchateľov sa nahrádzajú kontaktmi na diaľku prostredníctvom poštových zásielok, telefónov alebo videokonferencií,
 • venovať sa vysokorizikovým páchateľom je hlavnou prioritou probačných organizácií v EÚ. Páchatelia predstavujúci vyššie riziko sú identifikovaní a majú prioritu, pokiaľ ide o dohľad a intervenciu/zaobchádzanie, a to najmä páchatelia s minulosťou domáceho násilia,
 • verejnoprospešné práce boli vo väčšine krajín zastavené alebo odložené,
 • elektronické monitorovanie pokračuje ako zvyčajne, osobné stretnutia sa nahrádzajú telefonátmi alebo inými online nástrojmi,
 • zaradenie väčšieho počtu ľudí do probácie nesmie nikdy viesť k preplneniu probácie a nezodpovednému tlaku na zaťaženosť probačných úradníkov. Alternatívne sankcie musia byť zmysluplné a musia sa riadne využívať, aby sa predchádzalo masovému dohľadu,
 • keďže súdne pojednávania sa odkladajú, očakáva sa, že po skončení pandémie COVID-19 bude zvýšený tlak na písanie a doručovanie predbežných správ, čo bude mať priamy vplyv na každodennú prácu probačných úradníkov,
 • všetky probačné organizácie v EÚ sú znepokojené a žiadajú, aby sa venovala pozornosť veľmi pravdepodobnému zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia.

3. Využívanie digitálnych nástrojov v súdnictve

V dôsledku krízy vyvolanej koronavírusom viaceré členské štáty pokročili vo využívaní digitálnych nástrojov v súdnictve.

Táto tabuľka obsahuje informácie o dočasných opatreniach prijatých v členských štátoch:

Digitálne nástroje používané v súdnictvePDF(291 KB)sk


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 19/06/2020