Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teave liikmesriigi võimaluste kohta - Austria


SiinPDF(840 Kb)en saab alla laadida ülevaate Austria kohtute ja prokuratuuride videokonverentside pidamise võimalustest ning vajalikud kontaktandmed.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/09/2020