Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obsahcs_text of the directive

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE

Snaží se zavést pravidla Evropské unie (EU), která mají zajistit, aby žaloby na zdržení se jednání byly natolik účinné, aby zabránily porušování předpisů, které je v rozporu s kolektivními zájmy spotřebitelů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Žaloby na zdržení se jednání mají zabránit porušování předpisů, které je v rozporu s kolektivními zájmy spotřebitelů, nebo toto porušování zakázat. Sbližování právních předpisů na základě této směrnice umožní zvýšit účinnost žalob a řádné fungování vnitřního trhu.
 • Porušování předpisů, kterým se tato směrnice zabývá, zahrnuje ta, která se týkají Odkaz se otevře v novém okně.spotřebitelských úvěrů, Odkaz se otevře v novém okně.služeb pro cesty, zájezdy a pobyt, Odkaz se otevře v novém okně.nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách, Odkaz se otevře v novém okně.smluv uzavřených na dálku a Odkaz se otevře v novém okně.nekalých obchodních praktik. Úplný seznam dotčených směrnic lze najít v příloze I směrnice 2009/22/ES.
 • Výsledkem podání žaloby na zdržení se jednání může být:
  • zastavení nebo zákaz porušování předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného řízení;
  • zastavení pokračujících účinků porušování předpisů, zejména zveřejněním rozhodnutí;
  • příkaz žalované straně zaplatit pokutu, aby se zajistil výkon rozhodnutí.
 • Použitím této směrnice nejsou dotčena pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se rozhodného práva, kterým je obvykle buď právo země EU, ve které má porušování předpisů původ, nebo právo země, ve které se účinky porušování předpisů projeví.
 • Subjekty oprávněné podat návrh na zahájení řízení mají oprávněný zájem zajistit dodržování kolektivních zájmů spotřebitelů a řádné fungování vnitřního trhu. Jsou to například nezávislé veřejnoprávní subjekty, které jsou výhradně odpovědné za ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, nebo organizace na ochranu spotřebitele. Odkaz se otevře v novém okně.Seznam těchto subjektů byl zveřejněn v roce 2016 Odkaz se otevře v novém okně.Evropskou komisí.
 • Komise sestavuje seznam subjektů oprávněných jednat v případě porušování předpisů v rámci EU, který zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Subjekty uvedené na tomto seznamu jsou oprávněny podat návrh na zahájení řízení u soudních či správních orgánů země EU, na jejímž území došlo k porušení předpisů.
 • Země EU, v níž je žaloba podána, může rozhodnout o potřebě předchozí konzultace mezi dotčenými stranami, případně i v přítomnosti oprávněného subjektu této země. Pokud se do dvou týdnů po obdržení žádosti o konzultaci nedosáhne zastavení porušování předpisů, může postižená strana podat bez dalšího žalobu na zdržení se jednání.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Studie o používání směrnice 2009/22/ES byla provedena v roce 2011 a byla použita při přípravě Odkaz se otevře v novém okně.zprávy Komise zveřejněné v roce 2012.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽÍVÁ?

Používá se od 29. prosince 2009. Směrnice je Odkaz se otevře v novém okně.kodifikací Odkaz se otevře v novém okně.směrnice 98/27/ES, která musela být začleněna do vnitrostátního práva do 1. ledna 2001.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Odkaz se otevře v novém okně.2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) (Úř. věst. L 110, 1.5.2009, s. 30–36)

Postupné změny směrnice 2009/22/ES byly začleněny do původního textu. Toto Odkaz se otevře v novém okně.konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (Odkaz se otevře v novém okně.COM/2012/0635 final, 6.11.2012)

Odkaz se otevře v novém okně.Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (Úř. věst. L 201, 26.7.2013, s. 60–65)

Odkaz se otevře v novém okně.Oznámení Komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, která kodifikuje směrnici 98/27/ES, ohledně subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 této směrnice (Úř. věst. C 361, 30.9.2016, s. 1–55)

Odkaz se otevře v novém okně.Oprava oznámení Komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, která kodifikuje směrnici 98/27/ES, ohledně subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 této směrnice (Úř. věst. C 367, 6.10.2016, s. 6).


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 08/08/2018