Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indholdda_text of the directive

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at indføre regler i Den Europæiske Union (EU) for at sikre, at søgsmål med påstand om forbud er effektive nok til at bringe overtrædelser, der skader forbrugernes kollektive interesser, til ophør.

HOVEDPUNKTER

 • Søgsmålene med påstand om forbud har til hensigt at bringe lovovertrædelser, som går imod forbrugernes kollektive interesser, til ophør. Tilnærmelsen af lovgivningerne, som iværksættes ved dette direktiv, gør det muligt at øge effektiviteten af disse søgsmål samt af EU's indre markeds gode funktion.
 • De her betragtede overtrædelser omfatter blandt andet Link åbner i nyt vindueforbrugerkredit, Link åbner i nyt vinduepakkeferier og pakketure, Link åbner i nyt vindueurimelige bestemmelser i kontrakter, som indgås med forbrugere, Link åbner i nyt vindueaftaler vedrørende fjernsalg og Link åbner i nyt vindueurimelige handelspraksis. Bilag I i direktiv 2009/22/EF indeholder den fulde liste over alle berørte direktiver.
 • Søgsmålene med påstand om forbud kan resultere i, at:
  • en overtrædelse bringes til ophør eller forbydes, i givet fald som en hastesag
  • de fortsatte virkninger af overtrædelsen fjernes, for eksempel ved offentliggørelse af afgørelsen
  • den sagsøgte tvinges til at gennemføre en afgørelse, ved at vedkommende pålægges en tvangsbøde.
 • Med forbehold for internationale privatretsbestemmelser er den gældende ret normalt enten den i det EU-land, hvor overtrædelsen er begået, eller i det land, hvor den har haft virkninger.
 • Organer/organisationer, som har beføjelse til at indlede et søgsmål med påstand om forbud, er de, som har en legitim interesse i, at forbrugernes kollektive interesser respekteres, og at det indre marked fungerer godt. Dette er tilfældet med uafhængige offentlige organer, som specifikt har til opgave at beskytte forbrugernes kollektive interesser, eller med forbrugerbeskyttelsesorganisationer. Der blev udgivet en Link åbner i nyt vindueliste over disse organer/organisationer af Link åbner i nyt vindueEuropa-Kommissionen i 2016.
 • En fortegnelse over godkendte myndigheder, som kan handle i tilfælde af overtrædelser inden for EU, er opstillet af Kommissionen og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. I givet fald skal de godkendte organer/organisationer på fortegnelsen være i stand til at rette henvendelse til de retlige eller administrative myndigheder i det EU-land, hvor overtrædelsen har fundet sted.
 • Det EU-land, hvor et søgsmål skal indgives, kan træffe afgørelse om nødvendigheden af en forudgående høring mellem parterne med eller uden tilstedevær af et godkendt organ/en godkendt organisation fra landet. Hvis overtrædelsen varer ved ud over en frist på 2 uger efter modtagelse af kravet om høring, kan søgsmålet med påstand om forbud indledes øjeblikkeligt.
 • Der blev gennemført en Link åbner i nyt vindueundersøgelse af anvendelsen af direktiv 2009/22/EF i 2011, som blev anvendt i udarbejdelsen af en Link åbner i nyt vindueberetning, som Kommissionen udgav i 2012.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. december 2009. Direktivet er en Link åbner i nyt vinduekodificering af Link åbner i nyt vinduedirektiv 98/27/EF, som skulle indarbejdes i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 1. januar 2001.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Link åbner i nyt vindue2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 30-36)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2009/22/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne Link åbner i nyt vinduekonsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (Link åbner i nyt vindueCOM(2012) 635 final af 6.11.2012)

Kommissionens Link åbner i nyt vinduehenstilling 2013/396/EU af 11. juni 2013 om fælles principper for kollektive retsmidler i medlemsstaterne til opnåelse af pålæg, forbud eller erstatning i forbindelse med tilsidesættelse af rettigheder i henhold til EU-retten (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 60-65)

Link åbner i nyt vindueMeddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv (EUT C 361 af 30.9.2016, s. 1-55)

Link åbner i nyt vindueBerigtigelse til meddelelse fra Kommissionen om artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser, der kodificerer direktiv 98/27/EF, vedrørende nationale organer/organisationer, som er beføjet til at anlægge søgsmål i medfør af artikel 2 i ovennævnte direktiv (EUT C 367 af 6.10.2016, s. 6).


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 08/08/2018