Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sisutext of the directive

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kehtestada Euroopa Liidu (EL) eeskirjad, mis tagavad, et ettekirjutused on piisavalt tõhusad tarbijate ühishuve kahjustavate rikkumiste õigel ajal lõpetamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Ettekirjutuste eesmärk on lõpetada või keelata tarbijate ühishuvidega vastuolus olevad rikkumised. Selle direktiiviga toimunud õigusaktide ühtlustamine aitab suurendada asjaomaste ettekirjutuste tulemuslikkust ja võimaldab ELi siseturu sujuvamat toimimist.
 • Kõnealused rikkumised võivad muu hulgas olla seotud Lingil klikates avaneb uus akentarbijakrediidi, Lingil klikates avaneb uus akenpakettreiside, tarbijatega sõlmitud Lingil klikates avaneb uus akenlepingute ebaõiglaste tingimuste, Lingil klikates avaneb uus akenkauglepingute ja Lingil klikates avaneb uus akenebaausate kaubandustavadega. Asjaomaste direktiivide täielik nimekiri on esitatud direktiivi 2009/22/EÜ I lisas.
 • Ettekirjutuste taotlemise tulemusena võidakse
  • rikkumine lõpetada või ära keelata, vajaduse korral lihtmenetlusega;
  • kõrvaldada rikkumise kestev mõju, eelkõige otsuse avaldamise teel;
  • nõuda kostjatelt otsuse täitmist, kohustades neid karistuseks maksma rahatrahvi.
 • Ilma et see piiraks rahvusvahelise eraõiguse normide kohaldamist, on kohaldatavad õigusaktid tavaliselt kas selle ELi riigi õigusaktid, kus rikkumine toime pandi, või siis selle ELi riigi õigusaktid, kus ilmnevad rikkumise tagajärjed.
 • Hagi esitamiseks pädevatel üksustel on õigustatud huvi tagada tarbijate ühishuvide ja siseturu tõrgeteta toimimise nõuete täitmine. See kehtib sõltumatute riigiasutuste, täpsemalt nende riigiasutuste kohta, kelle ülesandeks on tarbijate üldhuvide või tarbijakaitseorganisatsioonide kaitsmine. Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Komisjon avaldas 2016. aastal Lingil klikates avaneb uus akennimekirja neist üksustest.
 • Komisjon koostab nimekirja nende pädevate asutuste kohta, kes võivad ühendusesiseste rikkumiste korral meetmeid võtta, ning avaldab selle Euroopa Liidu Teatajas. Sel juhul peavad nimekirjas nimetatud pädevad üksused olema suutelised esitama hagi selle ELi riigi õiguskaitse- või haldusasutusele, kus rikkumine toime pandi.
 • ELi riik, kus hagi esitatakse, võib otsustada, kas poolte vahel peaks toimuma eelnev läbirääkimine asjaomase riigi pädeva üksuse juuresviibimisel või juuresviibimiseta. Kui rikkumine jätkub kauem kui kaks nädalat pärast konsulteerimistaotluse saamist, võidakse ettekirjutust taotlev hagi esitada kohe.
 • 2011. aastal viidi läbi direktiivi 2009/22/EÜ kohaldamist käsitlev Lingil klikates avaneb uus akenuuring, mida kasutati komisjoni 2012. aastal avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenaruande koostamisel.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. detsembrist 2009. Tegu on Lingil klikates avaneb uus akendirektiivi 98/27/EÜ, mis tuli siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta 1. jaanuariks 2001, Lingil klikates avaneb uus akenkodifitseeritud versiooniga.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv Lingil klikates avaneb uus aken2009/22/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 110, 1.5.2009, lk 30–36)

Direktiivi 2009/22/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval Lingil klikates avaneb uus akenkonsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule tarbijate huve kaitsvaid ettekirjutusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ kohaldamise kohta (Lingil klikates avaneb uus akenCOM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Komisjoni 11. juuni 2013. aasta Lingil klikates avaneb uus akensoovitus 2013/396/EL ühiste põhimõtete kohta, mida kohaldatakse liikmesriikide keelava iseloomuga ja kahju hüvitamisele suunatud kollektiivsete õiguskaitsevahendite suhtes ELi õigusest tulenevate õiguste rikkumise puhul (ELT L 201, 26.7.2013, lk 60–65)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni Lingil klikates avaneb uus akenteatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2 (ELT C 361, 30.9.2016, lk 1–55)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta; direktiiviga kodifitseeriti direktiiv 98/27/EÜ) artikli 4 lõike 3 kohane komisjoni teatis, mis käsitleb üksusi, kellel on hagemisõigus vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 2 – Lingil klikates avaneb uus akenparandus (ELT C 367, 6.10.2016, lk 6).


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/08/2018