Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Jog
 • ...
 • A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló irányelv (2009/22)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tartalomhu_text of the directive

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv európai uniós (EU-s) szabályokat kíván bevezetni azért, hogy biztosítsa a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások kellő hatékonyságát a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetése érdekében.

FŐBB PONTOK

 • A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások célja a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetése vagy betiltása. Az irányelv szerinti jogszabályközelítés lehetővé teszi a szóban forgó eljárások hatékonyságának növelését és az EU belső piacának zavartalan működését.
 • A figyelembe vett jogsértések többek között a A link új ablakot nyit megfogyasztói hitelre, a A link új ablakot nyit megszervezett utazási formákra, a fogyasztókkal kötött A link új ablakot nyit megszerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekre, a A link új ablakot nyit megtávollevők között kötött szerződésekre és a A link új ablakot nyit megtisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra terjednek ki. Az érintett irányelvek hiánytalan felsorolása a 2009/22/EK irányelv I. mellékletben található.
 • A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások igénybevételének lehetséges kimenetele:
  • valamely jogsértés megszüntetése vagy megtiltása, adott esetben sürgősségi eljárás keretében;
  • valamely jogsértés tartós hatásainak felszámolása, többek között a határozat közzétételével;
  • olyan ítélet meghozatala, amely értelmében az alperesnek végre kell hajtania a határozatot, és amely egyben kényszerítő bírság fizetésére kötelezi.
 • A nemzetközi magánjog szabályainak sérelme nélkül az alkalmazandó jog szokásosan annak az uniós országnak a joga, ahol a jogsértést elkövették, vagy annak az országnak a joga, ahol a jogsértés kifejti hatásait.
 • A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás indítására feljogosított egységeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók kollektív érdekeinek és a belső piac zavartalan működésének betartatásához. Ilyenek például a kifejezetten a fogyasztók kollektív érdekeinek védelméért felelős független köztestületek vagy a fogyasztóvédelmi szervezetek. Ezeknek az egységeknek a A link új ablakot nyit meglistáját 2016-ban tette közzé az A link új ablakot nyit megEurópai Bizottság.
 • A Bizottság összeállítja az EU-n belüli jogsértések esetén eljárásra jogosult hatóságok jegyzékét, és azt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ebben az esetben a jegyzékben szereplő feljogosított egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jogsértés helye szerinti uniós ország igazságügyi vagy közigazgatási hatóságaihoz forduljanak.
 • Az eljárás megindításának helye szerinti uniós ország – a feljogosított hatósága közreműködésével vagy anélkül – dönthet arról, hogy szükség van-e a felek közötti előzetes konzultációra. Amennyiben a jogsértés a konzultáció iránti kérelem kézhezvételétől számított kéthetes határidőt túllépi, a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás azonnal megindítható.
 • A 2009/22/EK irányelv végrehajtásáról 2011-ben A link új ablakot nyit megtanulmány készült, amelyet felhasználtak a Bizottság 2012-ben kiadott A link új ablakot nyit megjelentésének az elkészítéséhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2009. december 29-én lépett hatályba. Az irányelv A link új ablakot nyit megkodifikálja a A link új ablakot nyit meg98/27/EK irányelvet, melyet az uniós országoknak 2001. január 1 -jéig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács A link új ablakot nyit meg2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat) (HL L 110., 2009.5.1., 30–36. o.)

A 2009/22/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az A link új ablakot nyit megegységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásáról (A link új ablakot nyit megCOM(2012) 635 final, 2012.11.6.)

A Bizottság A link új ablakot nyit meg(2013/396/EU) ajánlása (2013. június 11.) az uniós jog által biztosított jogok megsértése tekintetében a jogsértés megszüntetésére és kártérítésre irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok közös elveiről (HL L 201., 2013.7.26., 60–65. o.)

A Bizottság A link új ablakot nyit megértesítése a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni eljárás indítására feljogosított egységekről (HL C 361., 2016.9.30., 1–55. o.)

A link új ablakot nyit megHelyesbítés a következőhöz: A Bizottság értesítése a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni eljárás indítására feljogosított egységekről (HL C 367., 2016.10.6., 6. o.).


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 08/08/2018