Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Turinystext of the directive

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyvos tikslas – nustatyti Europos Sąjungos (ES) taisykles siekiant užtikrinti, kad ieškiniai dėl uždraudimų padėtų pakankamai veiksmingai pašalinti pažeidimus, kenkiančius kolektyviniams vartotojų interesams.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Ieškiniais dėl uždraudimų siekiama pašalinti arba uždrausti pažeidimus, kurie prieštarauja kolektyviniams vartotojų interesams. Šia direktyva suderinti teisės aktai užtikrina didesnį ieškinių dėl uždraudimų veiksmingumą ir sklandesnį ES vidaus rinkos veikimą.
 • Nagrinėjami pažeidimai yra susiję su Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvartojimo kreditu, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskelionių paketais, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnesąžiningomis sąlygomis sutartyse, sudarytose su vartotojais, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuotolinės prekybos sutartimis ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnesąžiningos prekybos praktika. Visas susijusių direktyvų sąrašas pateikiamas Direktyvos 2009/22/EB I priede.
 • Galimi ieškinių dėl uždraudimų rezultatai:
  • bet kokio pažeidimo nutraukimas arba jo uždraudimas, kai tinkama, naudojant sumarinio proceso tvarką;
  • pažeidimo tęstinio poveikio panaikinimas, visų pirma paskelbiant sprendimą;
  • sprendimo, pagal kurį atsakovai privalo sumokėti baudą, priėmimas.
 • Ši direktyva nepažeidžia tarptautinės privatinės teisės taisyklių taikytinos teisės atžvilgiu, t. y. paprastai taikoma arba tos ES šalies, kurioje buvo padarytas pažeidimas, teisė, arba tos šalies, kurioje pasireiškė pažeidimo pasekmės, teisė.
 • Subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį, turi teisėtą interesą užtikrinti kolektyvinių vartotojų interesų ir sklandaus vidaus rinkos veikimo nuostatų laikymąsi. Tai taikoma nepriklausomoms viešosioms įstaigoms, konkrečiai atsakingoms už vartotojų arba vartotojų apsaugos organizacijų kolektyvinių interesų gynimą. 2016 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Komisija paskelbė šių įstaigų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassąrašą.
 • Komisija parengia kompetentingų institucijų, kurios gali imtis veiksmų ES daromų pažeidimų atveju, sąrašą, kuris skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokiu atveju sąraše esantys kompetentingi subjektai turėtų būti įgalioti pareikšti ieškinį teisinėje arba administracinėje institucijoje toje ES šalyje, kurioje padarytas pažeidimas.
 • ES šalis, kurioje ketinama pareikšti ieškinį, gali nuspręsti, ar šalims reikalinga išankstinė konsultacija, dalyvaujant arba nedalyvaujant tos šalies kvalifikuotam subjektui. Jei per dvi savaites nuo prašymo konsultuotis gavimo pažeidimas nenutraukiamas, nedelsiant gali būti pareikštas ieškinys dėl uždraudimo.
 • 2011 m. buvo atliktas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastyrimas dėl Direktyvos 2009/22/EB taikymo, kuris buvo naudojamas rengiant 2012 m. Komisijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasataskaitą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. gruodžio 29 d. Šia direktyva Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskodifikuojama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyva 98/27/EB, kuri į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta ne vėliau kaip 2001 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) (OL L 110, 2009 5 1, p. 30–36)

Paskesni Direktyvos 2009/22/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskonsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus taikymo (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCOM(2012) 635 final, 2012 11 6)

2013 m. birželio 11 d. Komisijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasrekomendacija 2013/396/ES dėl Sąjungos teisės aktuose įtvirtintų teisių pažeidimo atvejais taikytinų valstybių narių įpareigojamųjų ir kompensacinių kolektyvinio teisių gynimo mechanizmų bendrųjų principų (OL L 201, 2013 7 26, p. 60–65)

Komisijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacinis pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus, kuria kodifikuota Direktyva 98/27/EB, 4 straipsnio 3 dalies, kurioje apibrėžiami subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį pagal šios direktyvos 2 straipsnį (OL C 361, 2016 9 30, p. 1–55)

Komisijos informacinio pranešimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus, kuria kodifikuota Direktyva 98/27/EB, 4 straipsnio 3 dalies, kurioje apibrėžiami subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį pagal šios direktyvos 2 straipsnį, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasklaidų ištaisymas (OL C 367, 2016 10 6, p. 6).


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018