Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Treśćtekst dyrektywy

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Jej celem jest wprowadzenie zasad na szczeblu Unii Europejskiej (UE) w celu zapewnienia, że nakazy są wystarczająco skuteczne, aby doprowadzić do zaprzestania praktyk szkodliwych dla zbiorowych interesów konsumentów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Nakazy mają doprowadzić do zaprzestania lub zakazania praktyk szkodliwych dla zbiorowych interesów konsumentów. Zbliżenie przepisów ustawowych przeprowadzone na mocy tej dyrektywy pozwala na zwiększenie skuteczności tych nakazów i usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.
 • Szkodliwe praktyki, o których mowa, obejmują praktyki związane z Link otworzy się w nowym okniekredytami konsumenckimi, Link otworzy się w nowym okniezorganizowanymi wakacjami i wycieczkami, Link otworzy się w nowym oknienieuczciwymi warunkami w umowachzawartych z konsumentami, Link otworzy się w nowym oknieumowami zawieranymi na odległość oraz Link otworzy się w nowym oknienieuczciwymi praktykami handlowymi. Pełną listę odpowiednich dyrektyw można znaleźć w załączniku I dyrektywy 2009/22/WE.
 • Zastosowanie nakazów zaprzestania bezprawnych praktyk może skutkować:
  • doprowadzeniem do zaprzestania lub zakazu szkodliwej praktyki w trybie pilnym, w odpowiednich przypadkach w drodze procedury doraźnej,
  • wyeliminowaniem długotrwałych skutków szkodliwej praktyki, zwłaszcza poprzez publikację decyzji,
  • wydaniem wyroku, zgodnie z którym pozwany musi zastosować się do decyzji poprzez nakazanie mu zapłacenia grzywny.
 • Prawem obowiązującym jest zazwyczaj prawo kraju UE, gdzie szkodliwa praktyka miała miejsce lub gdzie wystąpiły jej skutki, przy czym nie przestają obowiązywać również zasady międzynarodowego prawa prywatnego.
 • Podmioty upoważnione do występowania z powództwem mają uzasadniony interes w zapewnieniu ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz sprawnego działania rynku wewnętrznego. Dotyczy to niezależnych instytucji publicznych, szczególnie odpowiedzialnych za ochronę zbiorowych interesów konsumentów, lub organizacji ochrony konsumenta. Ich Link otworzy się w nowym okniewykaz został opublikowany w 2016 r. przez Link otworzy się w nowym oknieKomisję Europejską.
 • Wykaz instytucji upoważnionych do występowania z powództwem w razie stwierdzenia wewnątrzunijnych szkodliwych praktyk sporządzany jest przez Komisję i publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W takim przypadku wymienione w wykazie upoważnione instytucje zyskują uprawnienia do występowania z powództwem przed organami sądowymi i administracyjnymi kraju UE, w którym dana szkodliwa praktyka miała miejsce.
 • Kraju UE, w którym ma być złożone powództwo, może zdecydować o konieczności przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z udziałem stron, w obecności lub nie upoważnionego podmiotu z tego kraju. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku o konsultacje szkodliwe praktyki nie ustaną, powództwo o zaprzestanie szkodliwych praktyk może zostać złożone w trybie natychmiastowym.
 • Link otworzy się w nowym oknieAnaliza dotycząca stosowania dyrektywy 2009/22/WE została sporządzona w 2011 r. i wykorzystano ją do sporządzenia Link otworzy się w nowym oknieraportu Komisji Europejskiej opublikowanego w 2012 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 29 grudnia 2009 r. Dyrektywa stanowi Link otworzy się w nowym okniekodyfikację Link otworzy się w nowym okniedyrektywy 98/27/WE, którą należało wdrożyć do prawa krajowego do 1 stycznia 2001 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

 • Sekcja Link otworzy się w nowym oknie„Nakazy” na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Link otworzy się w nowym oknie2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (wersja skodyfikowana) (Dz. U. L 110 z 1.5.2009, s. 30–36)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2009/22/WE zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy Link otworzy się w nowym oknietekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący stosowania dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Link otworzy się w nowym oknieCOM(2012) 635 final z 6.11.2012)

Link otworzy się w nowym oknieZalecenie Komisji 2013/396/UE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych zasad dotyczących mechanizmów zbiorowego dochodzenia roszczeń o zaprzestanie bezprawnych praktyk oraz roszczeń odszkodowawczych w państwach członkowskich, dotyczących naruszeń praw przyznanych na mocy prawa Unii (Dz. U. L 201, 26.7.2013, s. 60–65)

Link otworzy się w nowym oknieKomunikat Komisji dotyczący art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, ujednolicającej dyrektywę 98/27/WE — Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektywy (Dz. U. C 361 z 30.9.2016, s. 1–55)

Link otworzy się w nowym oknieSprostowanie do powiadomienia Komisji dotyczącego art. 4 ust. 3 dyrektywy 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, który kodyfikuje dyrektywę 98/27/WE — Podmioty upoważnione do wnoszenia powództw na mocy art. 2 wymienionej dyrektyw (Dz. U. C 367 z 6.10.2016, s. 6).


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018