Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Innehålldirektivets text

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Syftet med direktivet är att införa unionsregler (EU) för att säkerställa att förbudsföreläggande är tillräckligt effektiva för att avsluta överträdelser som är skadliga för konsumenternas kollektiva intressen.

VIKTIGA PUNKTER

 • Förbudsförelägganden syftar till att förbjuda eller stoppa överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intresse. Tillnärmningen av lagstiftningarna som görs genom detta direktiv gör det möjligt att öka effektiviteten i dessa åtgärder och göra att den inre marknaden fungerar bättre.
 • Bland de överträdelser som avses omfattas de som gäller Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsumentkredit, Länken öppnas i ett nytt fönstersemesterpaket,Länken öppnas i ett nytt fönsteroskäliga villkor i konsumentkontrakt, Länken öppnas i ett nytt fönsterdistansavtal ochLänken öppnas i ett nytt fönsterotillbörliga affärsmetoder. En fullständig lista över de berörda direktiven finns i bilaga I till direktiv 2009/22/EG.
 • Att använda förbudsförelägganden kan leda till att:
  • överträdelser stoppas eller förbjuds, om möjligt inom ramen för ett förenklat förfarande,
  • undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, särskilt genom att offentliggöra ett beriktigande,
  • ålägga svaranden att följa ett beslut genom att ålägga denne att betala böter.
 • Utan att påverka internationell-privaträttsliga regler, är tillämplig lag normalt den som gäller i det EU-land där överträdelsen har sitt ursprung, eller det land vari överträdelsen fått effekt.
 • Inrättningar som kan föra talan har ett berättigat intresse att skydda konsumenternas intressen och säkerställa en god funktion hos den inre marknaden. Det gäller oberoende offentliga organ, med särskilt ansvar för att skydda konsumenternas intressen eller organisationer som skyddar konsumenternas intressen. En Länken öppnas i ett nytt fönsterlista över dessa organ offentliggjordes 2016 Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiska kommissionen.
 • En lista med myndigheter som är behöriga att agera vid överträdelser inom EU upprättas av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De inrättningar som kan föra talan som finns med på listan, ska vara godkända för att väcka talan hos domstol eller administrativ myndighet i det EU-land där överträdelsen ägt rum.
 • Det EU-land i vilket en föreläggande söks kan besluta att ett föregående samråd är nödvändigt mellan parterna, i närvaro av en godkänd inrättning i det EU-landet eller inte. Om överträdelsen inte upphör inom två veckor efter det att begäran om samråd har mottagits, får talan om förbudsföreläggande väckas omedelbart.
 • En Länken öppnas i ett nytt fönsterstudie av tillämpningen av direktiv 2009/22/EG genomfördes 2011, och användes vid utarbetandet av en Länken öppnas i ett nytt fönsterrapport från kommissionen 2012.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 december 2009. Direktivet är en Länken öppnas i ett nytt fönsterkodifiering av Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 98/27/EG som måste införas i nationell lagstiftning senast den 1 januari 2001.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv Länken öppnas i ett nytt fönster2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (EUT L 110, 1.5.2009, s. 30–36).

Ändringar och fortlöpande ändringar till direktiv 2009/22/EG har integrerats i grundtexten. Denna Länken öppnas i ett nytt fönsterkonsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (Länken öppnas i ett nytt fönsterCOM(2012) 635 final, 6.11.2012).

Kommissionens Länken öppnas i ett nytt fönsterrekommendation 2013/396/EU av den 11 juni 2013 om gemensamma principer för kollektiv prövning av ansökningar om förbudsföreläggande och av ersättningsanspråk vid åsidosättande av rättigheter som garanteras enligt unionsrätten (EUT L 201, 26.7.2013, s. 60–65).

Länken öppnas i ett nytt fönsterMeddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet (EUT C 361, 30.9.2016, s. 1–55).

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättelse till Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet (EUT C 367, 6.10.2016, s. 6).


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/08/2018