Insolvenza

Jekk kumpanija jew imprenditur isib ruħu f’diffikultà finanzjarja, jew ma jkunx jista’ jħallas id-djun tiegħu, f'kull pajjiż hemm proċedimenti speċifiċi li jindirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod inklussiv, fejn ikunu involuti l-kredituri kollha (il-partijiet li jkunu dovuti l-flus).


Il-proċedimenti ta' insolvenza jvarjaw skont l-għanijiet tagħhom:

Kumpaniji

 • Jekk il-kumpanija tkun tista’ tiġi salvata jew in-negozju jkun vijabbli – id-djun tagħha jistgħu jiġu ristrutturati (normalment bi qbil mal-kredituri). Dan isir biex titħares il-kumpanija u jinżammu l-impjiegi.
 • Jekk in-negozju ma jkunx jista' jiġi salvat, il-kumpanija trid tiġi stralċata ("tfalli").

Imprendituri

 • L-imprendituri jistgħu normalment japplikaw għal proċedura li tinvolvi pjan ta' ħlas lura ordinat għad-djun tagħhom u ħelsien mid-dejn wara perijodu raġonevoli ta’ żmien (normalment 3 snin). Dan jiżgura li ma jfallux personalment u jkunu jistgħu jibdew negozji oħra fil-futur.

F'kull każ, hekk kif il-proċedimenti jinfetħu formalment, il-kredituri ma jkunux jistgħu jiftħu kawża individwali biex jirkupraw il-flus dovuti lilhom. Dan isir biex ikun żgurat li l-kredituri kollha jiġu ttrattati bl-istess mod u li l-assi tad-debitur ikunu mħarsa.

Biex jitħallsu, il-kredituri jridu jippruvaw il-pretensjonijiet tagħhom, jew lill-qorti jew lill-korp (ġeneralment amministratur jew likwidatur) responsabbli għar-riorganizzazzjoni jew għal-likwidazzjoni tal-assi tad-debitur. F'ċirkostanzi speċifiċi, dan jista’ jsir mid-debitur innifsu.

Insolvenza transfruntiera (ir-regoli tal-UE)

Il-każijiet ta' insolvenza li jinvolvu kumpaniji jew imprendituri b'attivitajiet, assi jew interessi f'bosta pajjiżi jistgħu jkunu solvuti skont id-dritt tal-UE – speċifikament Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidair-Regolament 2015/848 (hawnhekk issib Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidataqsira ta' kif jaħdem).

Formoli msemmijin fir-Regolament 2015/848

Proċeduri nazzjonali

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

Ħolqa relatata

Reġistri tal-insolvenza


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 16/11/2020

Insolvenza - Bulgarija

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

M’hemm l-ebda liġi separata li tirregola l-proċeduri ta’ insolvenza fil-Bulgarija. Id-dispożizzjonijiet ġenerali li jirregolaw l-insolvenza huma stabbiliti fil-Kapitolu tal-Insolvenza tal-Att dwar il-Kummerċ. L-insolvenza tal-banek u tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni hija rregolata mid-dispożizzjonijiet speċjali stabbiliti fl-Att dwar l-Insolvenza tal-Banek u l-Kodiċi tal-Assigurazzjoni.

Jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza kontra kummerċjanti insolventi. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji b’ishma konġunti jew soċjetajiet limitati li jkollhom dejn eċċessiv.

Proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu wkoll kontra persuna li jinnegozjaw b’mod sigriet permezz ta’ debitur insolventi. Meta jinbdew proċeduri ta’ insolvenza kontra impriża kummerċjali, il-proċeduri jitqiesu li nfetħu simultanjament kontra msieħeb b’responsabbiltà mhux limitata.

Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra proprjetarji uniċi li mietu jew li tneħħew mir-Reġistru Kummerċjali jekk kienu insolventi meta mietu jew meta tneħħew. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra msieħba b’responsabbiltà mhux limitata, anke jekk l-imsieħeb ikun miet jew ġie mneħħi mir-Reġistru Kummerċjali. Tista’ tiġi ppreżentata applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza fi żmien sena mid-data li fiha d-debitur miet jew ġie mneħħi mir-Reġistru Kummerċjali.

Jinfetħu wkoll proċeduri ta’ insolvenza kontra l-kumpaniji insolventi f’likwidazzjoni. Proċedimenti ta’ insolvenza kontra banek u kumpaniji tal-assigurazzjoni huma rregolati bir-regoli u l-proċedura stabbiliti f’liġi separata.

Kwistjonijiet relatati mal-insolvenza ta’ kummerċjant li huwa impriża pubblika li teżerċita monopolju tal-Istat jew stabbiliti skont liġi speċjali huma rregolati minn liġi separata. L-ebda proċeduri ta’ insolvenza ma jistgħu jinfetħu kontra negozjant li huwa impriża pubblika li teżerċita monopolju ta’ Stat jew stabbilit taħt liġi speċjali.

M’hemm ebda dispożizzjoni fil-liġi nazzjonali għal proċeduri ta’ insolvenza kontra persuni fiżiċi minbarra kummerċjanti waħdiena.

Qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant li ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-prerekwiżiti li ġejjin għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza japplikaw għall-kummerċjanti kollha:

(1) Id-debitur għandu jkun kummerċjant.

Il-proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu mhux biss kontra kummerċjant iżda kontra persuna li tinnegozja b’mod sigriet permezz ta’ debitur insolventi, imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata, anke jekk ikunu mietu jew ġew imneħħija mir-reġistru, u kummerċjant waħdieni li miet jew ġie mneħħi mir-reġistru.

Skont l-Artikolu 612 tal-Att dwar il-Kummerċ, proċeduri ta’ insolvenza ma jistgħux jinfetħu kontra impriża pubblika li teżerċita monopolju b’mandat tal-Istat jew ġiet stabbilita skont liġi speċjali.

(2) It-talba trid tiġi ppreżentata minn waħda mill-persuni msemmija fl-Artikoli 625 u 742(2) tal-Att dwar il-Kummerċ, jiġifieri: id-debitur, il-likwidatur jew kreditur tad-debitur fil-każ ta’ tranżazzjoni ta-negozju, l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul (Natsionalna agentsiya za prihodite) (fil-każ ta’ dejn pubbliku lill-gvern ċentrali jew muniċipalitajiet li jirriżultaw mill-attività kummerċjali tad-debitur jew dejn fil-forma ta’ talba ta’ gvern privata), mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Ispettorat tax-Xogħol Ġenerali (Izpalnitelna agentsiya Glavna inspektsiya po truda) f’każ li l-obbligi li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet lil mill-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati jkunu saru dovuti u jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn, jew minn membru tal-korp governattiv tal-kumpanija (fil-każ ta’ dejn eċċessiv).

Meta jsir insolventi jew f’dejn eċċessiv, id-debitur għandu jippreżenta applikazzjoni għal permess sabiex jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza f’perjodu ta’ 30 jum. Fil-każ ta’ kummerċjant waħdieni, l-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata mill-kummerċjant waħdieni jew mis-suċċessur tiegħu. Meta d-debitur ikun kumpanija, l-applikazzjoni tiġi ppreżentata mill-korp governattiv, minn imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata, minn rappreżentant ta’ kumpanija jew minn likwidatur maħtur mill-qorti. F’dan il-każ, dan li ġej għandu jiġi anness mal-applikazzjoni:

 • kopja tal-aħħar rapport finanzjarju annwali ċċertifikat minn awditur reġistrat u karta tal-bilanċ fid-data tal-applikazzjoni, jekk il-kummerċjant għandu obbligu legali li jipproduċi rapporti finanzjarji u karti tal-bilanċ;
 • inventarju u deskrizzjoni tal-assi u l-obbligazzjonijiet fid-data tal-applikazzjoni;
 • lista tal-kredituri, li jkun fiha l-indirizzi tagħhom, it-tip u l-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom, u l-kollateral għall-pretensjonijiet tagħhom;
 • lista tal-proprjetà personali u matrimonjali ta’ kummerċjanti waħdiena u msieħba b’responsabbiltà mhux limitata;
 • evidenza li l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul Nazzjonali ġiet innotifikata dwar il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • prokura espressa, jekk l-applikazzjoni tiġi ppreżentata permezz ta’ prokura.

Meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn kreditur jew mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Ispettorat tax-Xogħol Ġenerali, l-evidenza kollha disponibbli li ssostni l-pretensjoni tal-kreditur u l-allegata insolvenza tad-debitur iridu jiġu annessi mal-applikazzjoni. Il-kreditur irid jippreżenta wkoll irċevuta tat-taxxa tal-boll u evidenza li l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul ġiet innotifikata dwar il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza.

(3) Kundizzjonijiet għall-infurzabbiltà:

 • obbligazzjoni monetarja tad-debitur relatata ma’ tranżazzjoni kummerċjali jew li tirriżulta minnha, inklużi l-validità, prestazzjoni, eżekuzzjoni insuffiċjenti, terminazzjoni, annullament u tħassir ta’ dik it-tranżazzjoni jew il-konsegwenzi tat-terminazzjoni tagħha;
 • dejn taħt il-liġi pubblika lill-gvern ċentrali u lill-muniċipalitajiet li jirriżultaw mill-attivitajiet kummerċjali tad-debitur;
 • jew dejn li jirriżulta minn pretensjoni ta’ gvern privat;
 • obbligu li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet għal tal-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati li jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn.

“Tranżazzjoni kummerċjali” tfisser tranżazzjoni konkluża minn kummerċjant fl-eżerċizzju tal-okkupazzjoni tiegħu, inklużi tranżazzjonijiet speċifikati espressament fl-Artikolu 1(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (xiri ta’ beni jew oġġetti oħra biex jerġgħu jinbiegħu fil-forma oriġinali, ipproċessata jew kompluta tagħhom, bejgħ ta’ oġġetti manifatturati proprji, xiri ta’ titoli għal bejgħ mill-ġdid, aġenzija kummerċjali u senserija, kummissjoni, tranżazzjonijiet ta’ twassil u trasport, tranżazzjonijiet ta’ assigurazzjoni, transazzjonijiet bankarji u tal-kambju, kambjali, noti promissorji u ċekkijiet, tranżazzjonijiet ta’ ħażna doganali, tranżazzjonijiet ta’ għoti ta’ liċenzji, sorveljanza ta’ oġġetti, tranżazzjonijiet fil-proprjetà intellettwali, l-operazzjoni tal-lukandi, produzzjoni tal-industrija tat-turisti, reklamar, informazzjoni, palk u divertiment u servizzi oħra, xiri, kostruzzjoni jew forniment ta’ proprjetà immobbli għall-iskop ta’ bejgħ u kiri), irrispettivament mill-kapaċità tal-persuni li jwettqu dawk it-tranżazzjonijiet. F’każ ta’ dubju, kummerċjant jitqies li jkun ikkonkluda tranżazzjoni fl-eżerċizzju tal-okkupazzjoni tiegħu.

It-tipi ta’ pretensjonijiet differenti tal-gvern ċentrali u tal-muniċipalitajiet taħt il-liġi pubblika huma stipulati fl-Artikolu 162(2) tal-Kodiċi tal-Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Dawn huma kif ġej:

 • taxxi, inklużi s-sisa u d-dazji doganali, il-kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-assigurazzjoni soċjali u kontribuzzjonijiet oħra pagabbli lill-baġit tal-Istat;
 • ammonti pagabbli oħrajn li għalihom il-bażi u l-ammont huma stabbiliti bil-liġi;
 • taxxa tal-boll u tariffi muniċipali stabbiliti bil-liġi;
 • nefqa tal-assigurazzjoni soċjali mwettqa b’mod li ma tikkonformax mal-ħtiġijiet stabbiliti bil-liġi;
 • l-ekwivalenti monetarju ta’ oġġetti ta’ proprjetà mitlufa lill-gvern, multi u penali monetarji, u flus ikkonfiskati u mitlufa lill-gvern;
 • djun li jirriżultaw minn flus mogħtija lill-gvern ċentrali jew muniċipalitajiet f’sentenzi tal-qorti, sentenzi u deċiżjonijiet li daħlu fis-seħħ u minn deċiżjonijiet dwar l-irkupru ta’ għajnuna mill-Istat mogħtija illegalment mill-Kummissjoni Ewropea;
 • djun li jirriżultaw minn ordnijiet ta’ penali;
 • ammonti mħallsa b’mod mhux dovut jew imħallsa żejda u ammonti mħallsa illegalment jew żburżati illegalment taħt proġetti kofinanzjati mill-istrumenti finanzjarji ta’ qabel l-adeżjoni, programmi operattivi, Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Fondi Agrikoli Ewropej, il-Fond Ewropew għas-Sajd, il-Faċilità ta’ Schengen u l-Faċilità ta’ Tranżizzjoni, inkluż il-kofinanzjament nazzjonali relatat, li jistgħu jiġu rkuprati abbażi ta’ deċiżjoni amministrattiva adottata u multi u sanzjonijiet monetarji oħra previsti fil-liġi nazzjonali u fid-dritt tal-Unjoni Ewropea;
 • l-imgħax dovut fuq l-ammonti riċevibbli ta’ hawn fuq.

L-ammonti riċevibbli pubbliċi jinkludu ammonti riċevibbli li għandhom jitħallsu fil-baġit tal-Unjoni Ewropea skont deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Bank Ċentrali Ewropew li jimponu obbligi monetarji suġġetti għal infurzar abbażi tal-Artikolu 256 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u l-ammonti riċevibbli tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea infurzabbli fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet finali dwar il-konfiska jew telf lill-gvern ta’ flus jew l-ekwivalenti fi flus ta’ proprjetà kkonfiskata jew mitlufa lill-gvern kif ukoll deċiżjonijiet dwar l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji imposti fi Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, meta jkunu rikonoxxuti u infurzabbli fil-Bulgarija.

Irrispettivament minn jekk il-pretensjoni tkunx ħarġet minn tranżazzjoni kummerċjali jew taħt liġi pubblika, għandha tkun aċċertata bħala valida u eżistenti fid-data tas-sentenza tal-qorti dwar it-talba għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

(4) Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu kontra kummerċjanti insolventi. Proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu wkoll kontra kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji b’ishma konġunti jew soċjetajiet limitati li jkollhom dejn eċċessiv. L-insolvenza u d-dejn eċċessiv huma kondizzjonijiet fattwali oġġettivi, li għandhom definizzjonijiet legali fl-Att dwar il-Kummerċ.

Kummerċjant huwa insolventi meta ma jkunx jista’ jħallas:

 • obbligazzjoni monetarja li tkun dovuta, li tirriżulta minn tranżazzjoni kummerċjali jew tkun marbuta magħha, inklużi l-validità, prestazzjoni, nuqqas ta’ eżekuzzjoni, terminazzjoni, annullament u tħassir ta’ dik it-tranżazzjoni jew il-konsegwenzi tat-terminazzjoni tagħha;
 • dejn taħt il-liġi pubblika lill-gvern ċentrali u lill-muniċipalitajiet li jinqala’ b’rabta mal-attivitajiet kummerċjali tal-kummerċjant;
 • obbligu fil-forma ta’ ammonti riċevibbli privati ta’ Stat
 • obbligu li jitħallsu salarji jew rimunerazzjonijiet għal tal-inqas terz tal-ħaddiema u l-impjegati li jibqgħu mhux issodisfati għal aktar minn xahrejn

Kummerċjant huwa preżunt li ma jistax iħallas dejn li jkun dovut taħt l-ewwel ipoteżi jekk, qabel jippreżenta applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, dak il-kummerċjant ma jkunx ippreżenta rapporti finanzjarji għall-aħħar tliet snin għall-pubblikazzjoni fir-Reġistru Kummerċjali.

Debitur jitqies bħala insolventi jekk ikunu ssospendew il-pagamenti. Debitur jitqies li jkun issospenda l-pagamenti anke jekk ikunu ħallsu d-djun kollha jew parti minnhom lil ċerti kredituri. L-insolvenza hija preżunta wkoll jekk, taħt proċeduri ta’ infurzar istitwiti fuq il-bażi ta’ deċiżjoni finali miksuba mill-kreditur li jkun ressaq l-applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, id-dejn ma jkunx tħallas, parzjalment jew b’mod sħiħ, fi żmien 6 xhur minn meta d-debitur jirċievi talba jew avviż għal ħlas volontarju.

Kumpanija titqies li għandha dejn eċċessiv meta l-assi tagħha mhumiex biżżejjed biex ikopru l-obbligazzjonijiet tagħha.

(5) Id-debitur ma jkunx qed jesperjenza diffikultajiet temporanji iżda jinsab fi stat ta’ insolvenza oġġettiva u permanenti u fi stat ta’ dejn eċċessiv.

Il-qorti kompetenti tal-insolvenza hija l-qorti provinċjali b’ġurisdizzjoni fuq iż-żona li fiha l-kummerċjant għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fil-mument tal-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Applikazzjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza ppreżentata minn debitur jew likwidatur tinstema’ mill-qorti mingħajr dewmien f’seduta tal-qorti magħluqa u jiġi ppubblikat avviż fir-Reġistru Kummerċjali. Applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza ppreżentata minn kreditur tinstema’ f’seduta tal-qorti magħluqa li fiha l-kreditur u l-applikant għandhom jidhru fuq avviż mill-qorti, mhux aktar tard minn 14-il jum mid-data tal-applikazzjoni. Il-qorti tissospendi l-proċeduri mibdija fuq il-bażi ta’ applikazzjoni ta’ insolvenza ddepożitata minn debitur jew likwidatur jekk, sa meta tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni, issir preżentazzjoni ta’ insolvenza minn kreditur. Qabel tintemm l-ewwel seduta fil-proċeduri mibdija fuq il-bażi ta’ applikazzjoni mressqa minn kreditur, kredituri oħra jistgħu jiġu kostitwiti bħala partijiet, joġġezzjonaw u jippreżentaw evidenza bil-miktub. Il-qorti tassenja numru tal-każ lill-preżentazzjoni fid-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni u tistabbilixxi data sa meta għandha tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni. Il-perjodu inkwistjoni ma jistax jaqbeż tliet xhur.

Qabel tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni, il-qorti tal-insolvenza, fuq mozzjoni mill-kreditur jew billi taġixxi ex officio, tista’ tordna l-miżuri antiċipatorji u prekawzjonarji li ġejjin, jekk dan ikun meħtieġ sabiex tippreserva l-assi tad-debitur:

 • li jinħatar riċevitur;
 • li titħalla ssir garanzija bħala sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni;
 • li l-proċeduri ta’ infurzar kontra l-proprjetà tad-debitur jiġu sospiżi, ħlief fil-każ ta’ proċeduri ta’ infurzar mibdija skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali;
 • li jitħallew isiru l-miżuri previsti bil-liġi sabiex jipproteġu l-assi disponibbli tad-debitur;
 • li l-bini, tagħmir, vetturi tat-trasport, eċċ., fejn ikunu maħżuna l-proprjetà personali u l-effetti tad-debitur jiġu ssiġillati, apparti l-post li jgħix fih u spazji oħra meħtieġa sabiex id-debitur ikompli jopera jew jaħżen oġġetti li jitħassru malajr.

Meta l-miżuri jintalbu minn kreditur, il-qorti tippermetti li jittieħdu dawn il-miżuri, jekk il-mozzjoni tal-kreditur tkun sostnuta b’evidenza bil-miktub konvinċenti u/jew jekk tingħata garanzija f’ammont stabbilit mill-qorti sabiex tikkumpensa lid-debitur għal kwalunkwe danni f’każ li d-debitur sussegwentement jinstab li ma kienx insolventi jew f’dejn eċċessiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma għall-benefiċċju tal-kredituri kollha tal-patrimonju tal-insolvenza u jistgħu jitneħħew mill-qorti, jekk dawn ma jkunux aktar meħtieġa sabiex jippreservaw il-patrimonju u jiżguraw id-drittijiet tal-kredituri.

Id-deċiżjoni hija nnotifikata lill-parti suġġetta għall-miżuri u lill-parti li talbet l-impożizzjoni tagħhom. Din hija suġġett għal infurzar immedjat u tista’ tiġi appellata sa 7 ijiem mid-data tal-irċevuta tal-avviż. L-appelli m’għandhomx effett sospensiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma meqjusa li tneħħew mid-data li fiha tiddaħħal deċiżjoni sabiex l-applikazzjoni għal ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda. Il-miżuri ta’ prekawzjoni japplikaw sad-data tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċeduri ta’ insolvenza.

Meta tiġi aċċertata insolvenza jew dejn eċċessiv, il-qorti, permezz tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikolu 630(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, tiddikjara l-insolvenza jew id-dejn eċċessiv, tiddetermina d-data tal-bidu tagħhom, tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, taħtar riċevitur provviżorju, tippermetti garanzija permezz ta’ sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni, u tistabbilixxi data għall-ewwel laqgħa tal-kredituri mhux iktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni.

Meta jkun ċar li t-tkomplija tal-operat se tkun ta’ ħsara għall-patrimonju tal-insolvenza, il-qorti tista’, fuq mozzjoni mid-debitur jew mir-riċevitur, l-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul jew kreditur, tiddikjara lid-debitur insolventi permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 630(2) l-Att dwar il-Kummerċ u tordna li iwaqqaf kull kummerċ, mid-data tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard qabel it-terminu għall-proposta ta’ pjan ta’ rkupru. Meta tiddeċiedi li tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza kontra operatur tal-ilma u drenaġġ, il-qorti ma tistax tordna li dan jieqaf jopera qabel ma jkun ġie ddeżinjat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ f’dik iż-żona.

Id-deċiżjoni li jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza torbot lill-partijiet kollha.

Wara li l-qorti tkun bdiet proċeduri ta’ insolvenza jew imponiet miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni, id-debitur ikompli jinnegozja taħt is-sorveljanza tar-riċevitur u jista’ jikkonkludi kuntratti ġodda biss bil-kunsens minn qabel tar-riċevitur u bil-kundizzjoni li jkompli jikkonforma mal-miżuri ordnati fid-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Il-qorti tista’ tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu u tagħti dak id-dritt lir-riċevitur, jekk tara li l-azzjonijiet tad-debitur huma ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri.

Permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 631 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-qorti tirrifjuta l-applikazzjoni sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza jekk taċċerta li d-diffikultajiet tad-debitur huma temporanji jew li l-assi tiegħu huma biżżejjed sabiex ikopru d-djun tiegħu mingħajr ma jippreġudikaw l-interessi tal-kredituri.

Meta l-assi disponibbli ma jkunux biżżejjed sabiex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza u l-ispejjeż ma jkunux tħallsu minn qabel, il-qorti tieħu deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ li tiddikjara insolvenza jew dejn eċċessiv, tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, permezz ta’ sekwestru, preklużjoni jew miżuri oħra ta’ prekawzjoni, tordna li l-kumpanija twaqqaf kull kummerċ, tiddikjara d-debitur insolventi u tissospendi l-proċeduri, mingħajr ma tordna li l-kummerċjant jitneħħa mir-Reġistru Kummerċjali. Il-proċeduri sospiżi istgħu jerġgħu jinfetħu fuq petizzjoni mid-debitur jew mill-kreditur fi żmien sena mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali. Il-proċeduri jistgħu jerġgħu jinfetħu jekk il-petizzjonant ikun jista’ juri li hemm assi suffiċjenti disponibbli jew jiddepożita s-somma meħtieġa sabiex ikopri l-ispejjeż inizjali. Jekk ebda waħda mill-partijiet ma titlob li l-proċeduri jerġgħu jinfetħu, il-qorti ttemm il-proċeduri u tordna li l-kummerċjant jitneħħa mir-Reġistru Kummerċjali. L-istess regoli japplikaw jekk l-assi disponibbli tad-debitur jinstabu matul il-proċeduri bħala insuffiċjenti sabiex ikopru l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza.

Id-deċiżjonijiet skont l-Artikoli 630 u 632 tal-Att dwar il-Kummerċ huma suġġetti għal appell fi żmien 7 ijiem mid-dħul tagħhom fir-Reġistru Kummerċjali u s-sentenza li biha applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tal-komunikazzjoni tagħha skont il-proċedura stipulata fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Sentenza skont l-Artikolu 630 hija suġġetta għall-infurzar b’effett immedjat.

Proċeduri ta’ insolvenza jitqiesu li nfetħu mid-data tad-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 630(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Meta d-deċiżjoni li jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza tiġi annullata, is-sekwestru u l-preklużjoni jitqiesu li tneħħew, id-drittijiet tad-debitur jiġu rrestawrati u s-setgħat tar-riċevitur jintemmu mid-data tad-dħul tas-sentenza finali fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-qorti tapprova jew tirrifjuta l-pjan ta’ rkupru tal-impriża permezz ta’ deċiżjoni speċifika. Meta l-pjan ta’ rkupru jiġi approvat, il-qorti ttemm il-proċeduri ta’ insolvenza u taħtar il-korp superviżorju propost fil-pjan jew elett permezz tal-laqgħa tal-kredituri. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Permezz tad-deċiżjoni prevista fl-Artikolu 710 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-qorti tiddikjara d-debitur insolventi jekk l-ebda pjan ta’ rkupru ma jiġi propost fil-perjodu statutorju rilevanti jew jekk il-pjan propost ma jiġix adottat jew approvat. L-istess regoli japplikaw fil-każijiet previsti fl-Artikoli 630(2), 632(1) u 709(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri f’każ li n-nuqqas tad-debitur milli jwettaq l-obbligi tiegħu skont il-pjan ta’ rkupru). Permezz tal-istess deċiżjoni l-qorti tiddikjara lid-debitur insolventi, tordna li l-intrapriża insolventi twaqqaf kull kummerċ, tippermetti sekwestri ġenerali u preklużjoni fir-rigward tal-proprjetà tad-debitur, ittemm is-setgħat tal-korpi governattivi ta’ debitur li huwa persuna ġuridika, tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-patrimonju tal-insolvenza, u tordna l-konverżjoni fi flus tal-beni tal-patrimonju tal-insolvenza u d-distribuzzjoni tal-qligħ. Id-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza tapplika għall-partijiet kollha u hija suġġetta għal dħul fir-Reġistru Kummerċjali. Din hija infurzabbli b’effett immedjat u tista’ tiġi appellata fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul.

Mill-ħin tad-dħul tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza fir-Reġistru Kummerċjali, il-proprjetà immobbli, il-proprjetà mobbli u l-oġġetti riċevibbli tad-debitur minn partijiet terzi bona fide jitqiesu li huma sekwestrati. Is-sekwestru ġenerali fuq il-proprjetà immobbli u l-bastimenti li huma proprjetà tad-debitur jiddaħħlu fir-reġistri notarili jew fir-reġistri tal-vapuri fuq il-bażi tad-deċiżjoni li tipproklama lid-debitur insolventi li ddaħħlet fir-Reġistru Kummerċjali. L-obbligi monetarji u mhux monetarji kollha tad-debitur isiru infurzabbli kontrih mid-data tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza. Il-valur tas-suq fi flus ta’ talbiet mhux monetarji huwa determinat fid-data tad-deċiżjoni. L-obbligi mhux monetarji huma kkonvertiti fi flus fuq il-bażi tal-valur tas-suq tagħhom fid-data tad-deċiżjoni tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Is-sentenzi tal-qrati barranin li jiddikjaraw l-insolvenza huma rikonoxxuti fil-Bulgarija fuq il-bażi ta’ reċiproċità, jekk jinħarġu minn korp tal-Istat li d-debitur għandu l-uffiċċju reġistrat tiegħu fih. Fuq talba ta’ debitur, ir-riċevitur maħtur minn qorti barranija jew kreditur, il-qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant iddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. F’dan il-każ, id-deċiżjoni tapplika biss għall-assi tad-debitur fil-Bulgarija.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-proprjetà tad-debitur issir il-patrimonju tal-insolvenza li minnu għandhom jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet kollha tal-kredituri ġejjin minn djun kummerċjali u mhux kummerċjali.

Skont il-liġi nazzjonali, il-patrimonju tal-insolvenza jinkludi:

 • l-assi li huma l-proprjetà tad-debitur fid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • l-assi akkwistati mid-debitur wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • l-assi ta’ debitur li huwa proprjetarju uniku jinkludu nofs il-propjetà personali, drittijiet fi proprjetà personali u depożiti ta’ flus li jappartjenu lilu bħala proprjetà matrimonjali;
 • l-assi ta’ debitur li huwa msieħeb b’responsabbiltà mhux limitata jinkludu nofs il-proprjetà personali, drittijiet fi propjetà personali u depożiti ta’ flus li jappartjenu lilu bħala proprjetà matrimonjali;

Sehem jew kontribuzzjoni mhux imħallsa jew kkontribwiti minn imsieħeb li għandu responsabbiltà limitata jinġabru mir-riċevitur sabiex jiġu inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza. Kwalunkwe pretensjonijiet addizzjonali miġbura ġodda tad-debitur, il-qligħ mill-bejgħ tal-assi tiegħu u l-ammonti riċevibbli mill-kredituri li ġew abbandunati huma inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza.

Meta l-prezz tal-bejgħ ta’ oġġett ta’ proprjetà mwiegħed jew assigurat jeċċedi l-pretensjoni garantita, inkluż l-imgħax akkumulat, l-ammont residwu jiġi inkluż fil-patrimonju tal-insolvenza. L-istess regola tapplika għall-kredituri li jkunu ngħataw id-dritt li jżommu garanzija.

Meta l-qorti tkun invalidat tranżazzjoni fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju tal-insolvenza, l-assi pprovduti minn parti terza jiġu rritornati, u jekk dawk l-assi ma jkunux inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza jew il-flus ma jkunux proprjetà tagħha, il-parti terza tiġi kostitwita bħala kreditur fil-proċeduri.

Jekk ir-rikavat mir-realizzazzjoni ta’ assi suġġetti għal miżuri ta’ prekawzjoni imposti qabel il-bidu ta’ insolvenza sabiex jiġu żgurati djun pubbliċi jew li kontrihom huma għaddejjin proċeduri ta’ infurzar għall-ġbir tad-djun pubbliċi jaqbeż l-ammont tal-pretensjoni, inkluż l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż tal-infurzar imġarrba, l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku jirritorna l-ammont residwu fil-kont bankarju tal-patrimonju tal-insolvenza. Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku ma jirrealizzax l-assi f’perjodu ta’ 6 xhur mill-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-assi jgħaddu mill-uffiċjal ġudizzjarju lir-riċevitur u jiġu realizzati fil-proċeduri ta’ insolvenza. Meta jsir pagament favur applikant bejn id-data li fiha l-proċeduri ta’ infurzar ġew sospiżi u d-dħul tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-ammont imħallas jiġi rritornat fil-patrimonju tal-insolvenza. Jekk jittieħdu passi sabiex tiġi realizzata s-sigurtà favur kreditur garantit, il-porzjon tar-rikavat li jaqbeż l-ammont tas-sigurtà jiġi miżjud mal-patrimonju tal-insolvenza.

Il-patrimonju tal-insolvenza ma jinkludix dawn li ġejjin:

 • l-assi li ma jistgħux jinqabdu tad-debitur u tal-imsieħeb mhux limitat;
 • it-titoli finanzjarji msemmija fl-Artikoli 22h u 63a(2) tal-Att dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Taħt l-Art;
 • l-assi tal-operaturi tal-ilma u d-drenaġġ meħtieġa għall-operazzjonijiet primarji tagħhom sakemm jiġi nnominat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ fiż-żona rispettiva;
 • l-ammonti ddepożitati fil-kont bankarju msemmi fl-Artikolu 60(2) tal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart.

Skont il-liġi nazzjonali (l-Artikoli 444 sa 447 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili) l-infurzar ma jistax jiġi dirett kontra l-oġġetti personali li ġejjin ta’ debitur li huwa persuna fiżika:

 • oġġetti maħsuba għal użu ordinarju mid-debitur u mill-familja tiegħu kif speċifikat f’lista adottata mill-Kunsill tal-Ministri;
 • l-ikel meħtieġ għall-għajxien tad-debitur u l-familja tiegħu għal perjodu ta’ xahar jew, fil-każ ta’ produtturi agrikoli, sal-ħsad il-ġdid jew l-ekwivalenti tiegħu fi prodotti agrikoli oħra;
 • il-karburant meħtieġ għat-tisħin, tisjir u dawl għal tliet xhur;
 • il-magni, l-għodda, it-tagħmir u l-kotba kkunsidrati bħala proprjetà personali essenzjali u li jippermettu lil professjonist jew ħaddiem tas-sengħa li jaħdem għal rasu jkompli jipprattika l-professjoni tiegħu;
 • l-art ta’ debitur li huwa produttur agrikolu, u b’mod partikolari: ġonna u vinji b’erja sa 0.5 ettaru jew għelieqi b’erja sa 3 ettaru, inklużi l-makkinarju tal-biedja meħtieġ, għodod, fertilizzanti, sustanzi għall-ħarsien tal-pjanti u żrieragħ għaż-żrigħ għal perjodu ta’ sena;
 • tim ta’ annimali li jgħinu fix-xogħol tal-biedja, baqra u ħames annimali tar-razzett żgħar, għaxar doqqajs u t-tjur domestiku, inkluż l-għalf meħtieġ sal-ħsad il-ġdid jew sakemm dawn ikunu jistgħu jitqiegħdu għall-mergħa;
 • id-dar tad-debitur, jekk la hu u lanqas xi membri tal-familja tiegħu li jgħixu fl-istess spazju, ma jkollhom dar oħra, irrispettivament minn jekk id-debitur jgħixx fiha jew le. Jekk id-dar taqbeż il-ħtiġijiet ta’ akkomodazzjoni tad-debitur u tal-membri tal-familja tiegħu, kif stabbilit permezz ta’ Digriet tal-Kunsill tal-Ministri, iż-żejjed jitqiegħed għall-bejgħ jekk il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 39(2) tal-Att dwar Sjieda jkunu ġew sodisfatti;
 • oġġetti u ammonti riċevibbli ta’ proprjetà li ma jistgħux jinqabdu protetti kontra l-infurzar permezz ta’ liġi oħra.

Il-projbizzjonijiet ta’ hawn fuq ma japplikawx għall-kredituri fir-rigward ta’ proprjetà li ġiet imwiegħda jew ipotekata, meta l-pretendent huwa l-kreditur taħt ir-rahan jew l-ipoteka. Fir-rigward tal-art u d-dar tad-debitur, il-projbizzjonijiet ma japplikawx għal:

 • debituri li għandhom jagħtu pagamenti ta’ manteniment, kumpensi mogħtija taħt il-liġi tat-tort u defiċits finanzjarji li għandhom jissewwew;
 • debituri f’każijiet oħra espressament stipulati bil-liġi.

Meta l-infurzar ikun dirett kontra s-salarju tad-debitur jew rimunerazzjoni oħra riċevuta għal xogħol magħmul, jew kontra pensjoni li taqbeż il-paga minima, jista’ jsir it-tnaqqis li ġej:

 1. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż il-paga minima iżda ma taqbiżx id-doppju tal-paga minima: terz jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u kwart jekk din il-persuna jkollha xi tfal mantnuti minnha;
 2. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ġiet ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż id-doppju tal-paga minima iżda ma taqbiżx l-ammont kwadruplu tal-paga minima: nofs jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u terz jekk din il-persuna jkollha xi tfal mantnuti minnha;
 3. jekk ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar meħuda mill-persuna li tkun ordnata tħallas l-ispejjeż imsemmija hawn fuq taqbeż erba’ darbiet il-paga minima: l-ammont li jaqbeż id-doppju tal-paga minima jekk din il-persuna ma jkollhiex tfal u l-ammont ta’ aktar minn darbtejn u nofs il-paga minima jekk din il-persuna jkollha tfal mantnuti minnha.

F’dawn il-każijiet, is-salarju jew ir-rimunerazzjoni ta’ kull xahar huma kkalkulati wara li t-taxxa u pagamenti obbligatorji tal-assigurazzjoni soċjali ġew imnaqqsa. Madankollu dawn il-limitazzjonijiet ma japplikawx għal pretensjonijiet li jirriżultaw minn pagamenti ta’ manteniment. F’dan il-każ, l-ammont mogħti fil-manutenzjoni jitnaqqas kollu u t-tnaqqis mis-salarju jew kwalunkwe rimunerazzjoni oħra għax-xogħol jew pensjoni għal obbligazzjonijiet oħra tal-persuna ordnata tħallas l-arretrati tal-manteniment isir mill-bqija tad-dħul totali tiegħu. Infurzar kontra pretensjonijiet ta’ manteniment mhux permess. Infurzar kontra boroż ta’ studju huwa permess biss fir-rigward ta’ pretensjonijiet li jirriżultaw minn pagamenti ta’ manteniment.

Kwalunkwe rinunzja minn debitur li huwa persuna fiżika tal-protezzjonijiet mogħtija lill-proprjetà personali, salarju jew rimunerazzjoni oħra għax-xogħol jew pensjoni tagħhom, hija invalida.

L-Artikoli 22h u 63a(2) tal-Att dwar ir-Riżorsi Naturali ta’ Taħt l-Art jistabbilixxu r-rekwiżiti għat-titoli finanzjarji, li l-operatur, id-detentur ta’ permess jew konċessjonarju għandhom jipprovdu lill-Ministru tal-Enerġija qabel jibdew operazzjonijiet taħt il-liċenzja, u b’mod partikolari: garanzija bankarja irrevokabbli maħruġa favur il-Ministru tal-Enerġija; kont fiduċjarju f’bank indikat mill-operatur u aċċettabbli għall-Ministru tal-Enerġija; polza ta’ assigurazzjoni li tinnomina lill-Ministru tal-Enerġija bħala benefiċjarju; ittra ta’ kreditu dokumentarja li permezz tagħha l-fondi jistgħu jinġibdu biss sabiex jitwettqu l-attivitajiet speċifikati jew sigurtà statutorja oħra kkonsultata mal-Ministru tal-Enerġija.

L-Artikolu 60(2) tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Iskart jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-titoli li għandhom jiġu pprovduti sabiex ikopru spejjeż futuri għall-għeluq ta’ landfill u kura ta’ segwitu: tnaqqis ta’ kull xahar imħallas f’kont fiduċjarju tas-Servizz Reġjonali tal-Ambjent u l-Ispezzjoni tal-Ilma (RIOSV) responsabbli għaż-żona li fiha tinsab il-landfill; tnaqqis ta’ kull xahar imħallas f’kont għal skop speċifiċi mblukkat sakemm il-miżuri kollha relatati mal-għeluq tal-landfill u kura ta’ segwitu jkunu tlestew u ġew approvati, ħlief meta l-użu tal-fondi depożitati jkun awtorizzat b’mod espliċitu, jew garanzija bankarja maħruġa favur l-RIOSV kompetenti responsabbli għaż-żona li fiha tinsab il-landfill.

Il-laqgħa finali tal-kredituri tadotta riżoluzzjoni dwar il-proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ fil-patrimonju tal-insolvenza u tista’ tiddeċiedi li proprjetà personali ta’ valur negliġibbli jew pretensjonijiet li ma jkunx diffiċli ħafna sabiex jinġabru jiġu rrestawrati lid-debitur.

Wara li d-djun kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ il-patrimonju tal-insolvenza jiġi rrestawrat lid-debitur.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Id-debitur u r-riċevitur għandhom id-drittijiet li ġejjin fi proċeduri ta’ insolvenza:

 • li jqajmu oġġezzjonijiet kontra l-karta tal-bilanċ u r-rapport imħejji mil-likwidatur, fejn inbdew proċeduri kontra kumpanija f’likwidazzjoni. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-oġġezzjoni fi żmien 14-il jum permezz ta’ deċiżjoni li mhijiex suġġetta għal appell;
 • li jitolbu li l-qorti tipproklama li d-debitur huwa insolventi u tordna li jitwaqqaf kull kummerċ mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard, li, madankollu, għandha tkun qabel jiskadi t-terminu għall-proposta ta’ pjan ta’ rkupru, meta jkun ċar li t-tkomplija tal-operat jagħmel ħsara lill-patrimonju tal-insolvenza;
 • li jitolbu li l-qorti tippermetti l-miżuri ta’ prekawzjoni previsti mil-liġi sabiex l-assi disponibbli tad-debitur jiġu garantiti;
 • li jipproponu pjan ta’ rkupru;
 • li jitolbu li l-qorti torganizza laqgħa tal-kredituri.

L-azzjonijiet tad-debitur u tar-riċevitur huma dokumentati f’reġistru pubbliku li jista’ jinżamm f’forma elettronika u jkun disponibbli fir-reġistru tal-qorti tal-insolvenza.

Id-debitur, ir-rappreżentant tiegħu u r-riċevitur ma jistgħux jipparteċipaw, direttament jew permezz ta’ rappreżentant jew parti oħra relatata, f’sessjonijiet ta’ offerti jew jipparteċipaw bħala xerrejja f’irkanti għall-bejgħ ta’ proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza. Meta dritt ta’ proprjetà jinkiseb minn offerent ineliġibbli, il-bejgħ huwa null u bla effett u l-flus imħallsa mix-xerrej jinżammu u jintużaw sabiex jissodisfaw il-pretensjonijiet tal-kredituri.

Wara li l-qorti tkun bdiet proċeduri ta’ insolvenza jew imponiet miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni, id-debitur ikompli jinnegozja taħt is-sorveljanza tar-riċevitur u jista’ jikkonkludi kuntratti ġodda biss bil-kunsens minn qabel tar-riċevitur u bil-kundizzjoni li jkompli jikkonforma mal-miżuri ordnati fid-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-qorti tista’ tneħħi d-dritt tad-debitur li jimmaniġġja u jiddisponi mill-proprjetà tiegħu u tagħti dak id-dritt lir-riċevitur, jekk tara li l-azzjonijiet tad-debitur huma ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri.

Debitur

Meta jsir insolventi jew ikollu dejn eċċessiv, debitur għandu japplika għand il-qorti sabiex ittih permess jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza f’perjodu ta’ 30 jum. L-applikazzjoni tiġi ppreżentata mid-debitur, l-eredi tad-debitur, korp governattiv jew prokura jew likwidatur tal-impriża kummerċjali jew minn imsieħeb b’responsabbiltà mhux limitata. Meta l-applikazzjoni tiġi ppreżentata minn prokura, ikun hemm bżonn prokura espressa. Fl-applikazzjoni, id-debitur jista’ jipproponi pjan ta’ rkupru u jaħtar persuna li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti għar-riċevituri li għandhom jinħatru, jekk il-qorti tordna li jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur, kemm jekk jaġixxi personalment jew permezz ta’ rappreżentant awtorizzat, jista’ jieħu kwalunkwe azzjoni proċedurali meħtieġa fil-proċeduri ta’ insolvenza, u fi proċeduri mibdija fir-rigward ta’ azzjonijiet ta’ sentenza dikjaratorja u talbiet ta’ konvalidazzjoni, ħlief dawk strettament fil-kompetenza tar-riċevitur.

Taħt ċerti kundizzjonijiet id-debitur u l-familja tiegħu huma intitolati għal pagamenti ta’ manteniment. L-ammont tal-pagament huwa ddeterminat mill-qorti u jikkostitwixxi spiża tal-proċedura ta’ insolvenza.

Debitur jista’ jipparteċipa fil-laqgħat tal-kredituri jekk dawn jikkunsidraw li dan ikun meħtieġ.

Fuq mozzjoni mid-debitur, il-qorti tista’ tikkanċella riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri, jekk tkun illegali jew ta’ detriment kbir għall-interessi ta’ xi wħud mill-kredituri.

Id-debitur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub, b’kopja lir-riċevitur, kontra kwalunkwe pretensjoni aċċettata jew miċħuda mir-riċevitur fi żmien 7 ijiem mill-pubblikazzjoni tal-listi ta’ pretensjonijiet ammessi u miċħuda fir-Reġistru Kummerċjali. Id-debitur jista’ jressaq azzjoni dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fi żmien 14-il jum mill-pubblikazzjoni tal-ordni tal-qorti li tapprova l-lista fir-Reġistru Kummerċjali jekk il-qorti tiċħad l-oġġezzjoni tad-debitur kontra pretensjoni approvata mill-kreditur jew inkludiet pretensjoni fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati.

Id-debitur jista’ jitlob lill-qorti tneħħi r-riċevitur maħtur jekk ir-riċevitur ma jwettaqx id-dmirijiet tiegħu jew jekk jaġixxi b’mod li jikkawża dannu lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur.

Id-debitur jista’ jikkontesta mandat ta’ għoti maħruġ mill-qorti fil-bejgħ ta’ proprjetà personali u drittijiet ta’ proprjetà fil-patrimonju tal-insolvenza.

Id-debitur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub mal-qorti kontra l-kont tad-distribuzzjoni u jikkontesta l-inġunzjoni li biha ġie approvat il-kont.

Id-debitur jista’ jitlob li l-qorti, meta tapprova l-pjan ta’ rkupru b’deċiżjoni speċifika jew f’data aktar tard, bil-għan li tiżgura l-preservazzjoni tal-assi u tippermetti l-implimentazzjoni tal-pjan, tinnomina assi li d-debitur jista’ jiddisponi minnhom bil-kunsens minn qabel tal-korp ta’ sorveljanza jew, jekk ma jkunx hemm korp ta’ sorveljanza, bil-kunsens minn qabel tal-qorti jew tissostitwixxi membru jew membri tal-bord superviżorju.

Skont l-Artikolu 740 tal-Att dwar il-Kummerċ, debitur jista’ fi kwalunkwe stadju fil-proċeduri jikkonkludi ftehim mal-kredituri kollha bi pretensjonijiet aċċettati sabiex iħallas il-pretensjonijiet monetarji tagħhom. F’dan il-każ, ir-riċevitur ma jirrappreżentax id-debitur bħala parti. Jekk id-debitur ma jissodisfax l-obbligazzjonijiet tiegħu taħt il-ftehim, il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jammontaw għal mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet jistgħu jitolbu li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew.

Id-debitur jista’ jitlob li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew fi żmien sena mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tas-sospensjoni tal-proċeduri fir-Reġistru Kummerċjali, wara li jkun ġie aċċertat li hemm assi suffiċjenti disponibbli jew li jkun ġie ddepożitat l-ammont meħtieġ sabiex jitħallsu minn qabel l-ispejjeż inizjali tal-litigazzjoni.

Id-debitur jista’ jitlob lill-qorti biex tkompli l-proċeduri sospiżi fi żmien sena mid-data tal-ordni ta’ sospensjoni tal-proċeduri, jekk matul dak il-perjodu l-ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jiġu rilaxxati jew jekk jiġu skoperti assi mhux magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur jista’ japplika għand il-qorti sabiex jingħata restitutio in integrum fir-rigward tad-drittijiet tiegħu li jistgħu jiġu rrestawrati, jekk ikun ħallas id-djun kollha mdaħħla fil-proċeduri b’mod sħiħ, inklużi l-imgħax u l-ispejjeż imġarrba. Id-drittijiet tad-debitur jiġu rrestawrati mingħajr ma jitħallsu d-djun kollha b’mod sħiħ jekk l-insolvenza kienet ikkawżata minn żviluppi kummerċjali u ekonomiċi negattivi. Id-drittijiet tal-imsieħba b’responsabbiltà mhux limitata jiġu rrestawrati taħt l-istess kundizzjonijiet. Is-sentenza tal-qorti li biha tingħata restitutio in integrum mhix miftuħa għal appell. Id-debitur għandu 7 ijiem sabiex jikkontesta deċiżjoni li tiċħad l-applikazzjoni tiegħu. Id-deċiżjoni finali tiddaħħal fil-fajl tal-każ tal-kummerċjant insolventi miżmum mir-Reġistru Kummerċjali.

Id-debitur jista’ joġġezzjona għar-rapport finali tar-riċevitur imfassal qabel it-tmiem tal-ħatra tiegħu fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha r-rapport jiġi ppreżentat lill-qorti. Il-qorti tiddeċiedi dwar ir-rapport fi żmien 14-il jum u d-deċiżjoni tagħha mhijiex miftuħa għal appell;

Id-debitur jista’ jirċievi l-bqija tal-patrimonju tal-insolvenza, jekk ikun hemm, wara li d-djun tiegħu jitħallsu bis-sħiħ u b’mod finali.

Meta l-applikazzjoni ta’ insolvenza ta’ kreditur tiġi miċħuda b’sentenza finali, id-debitur, kemm jekk persuna fiżika jew ġuridika, ikun intitolat għal kumpens jekk il-kreditur ikun aġixxa b’intenzjoni li jikkawża ħsara jew b’negliġenza serja. Kumpens huwa dovut għall-ħsara materjali u immaterjali kollha mġarrba bħala konsegwenza diretta tal-att illegali. Jekk l-azzjonijiet tad-debitur kellhom effett kontributorju għad-danni, il-kumpens jista’ jitnaqqas. Jekk l-applikazzjoni li titlob permess sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza ġiet ippreżentata minn diversi kredituri, dawn ikunu responsabbli in solidum.

Mhux aktar tard minn 14-il jum mill-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, id-debitur għandu jipprovdi dawn li ġejjin lill-qorti u lir-riċevitur:

 1. l-informazzjoni meħtieġa dwar in-negozju tal-kumpanija u l-proprjetà tad-debitur;
 2. lista tal-pagamenti fi flus jew permezz ta’ trasferiment bankarju f’ammont li jaqbeż BGN 1200 magħmulin fl-aħħar 6 xhur qabel il-bidu tal-insolvenza;
 3. lista tal-pagamenti magħmula mid-debitur lill-partijiet relatati matul l-aħħar perjodu ta’ tnax-il xahar qabel il-bidu tal-insolvenza;
 4. dikjarazzjoni notarili li telenka l-oġġetti kollha ta’ proprjetà personali, drittijiet ta’ proprjetà u ammonti riċevibbli, u l-ismijiet u l-indirizzi tad-debituri tagħhom.

Id-debitur jipprovdi lill-qorti jew lir-riċevitur informazzjoni dwar l-assi u n-negozju tiegħu, inklużi d-dokumenti rilevanti kollha, fi żmien 7 ijiem mid-data tat-talba bil-miktub biex jagħmel dan. L-informazzjoni għandha tkun aġġornata fid-data tat-talba. Altrimenti, il-qorti timponi multa.

Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni li tissospendi proċeduri ta’ insolvenza minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, id-debitur għandu jtemm il-kuntratti tax-xogħol tal-ħaddiema u l-impjegati tiegħu, jinnotifika lid-direttorat lokali kompetenti tal-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul, joħroġ id-dokumenti meħtieġa li jiċċertifikaw l-esperjenza tax-xogħol u t-tul tas-servizz għal skopijiet ta’ assigurazzjoni soċjali tal-ħaddiema u l-impjegati msemmija, jikkompila dokument ta’ referenza li jelenka l-persuni kollha bi pretensjonijiet garantiti taħt l-Att dwar Pretensjonijiet Garantiti ta’ Ħaddiema u Impjegati f’Każ ta’ Insolvenza tal-Impjegatur u l-liġijiet sekondarji li jistabbilixxu r-regoli għall-implimentazzjoni tiegħu, u jgħaddi r-rekords tal-kumpanija lill-uffiċċju lokali kompetenti tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Id-debitur jibgħat mill-inqas rapport wieħed kull tliet xhur dwar l-attivitajiet tiegħu u l-azzjonijiet meħuda sabiex jimplimenta l-pjan ta’ rkupru lill-korp superviżorju speċifikat fil-pjan u jinnotifikah dwar kwalunkwe ċirkostanza li jista’ jkollha impatt materjali fuq l-irkupru.

Il-korpi ta’ tmexxija tad-debitur għandhom jiksbu l-kunsens minn qabel tal-korpi superviżorji qabel jiddeċiedu dwar dan li ġej:

 • ir-ristrutturar tad-debitur;
 • l-għeluq jew it-trasferiment ta’ impriżi jew partijiet sostanzjali tagħhom;
 • tranżazzjonijiet ta’ proprjetà barra minn azzjonijiet ta’ rutina u tranżazzjonijiet relatati mal-ġestjoni tan-negozju tad-debitur;
 • bidla sostanzjali fin-negozju tad-debitur;
 • bidliet organizzattivi sostanzjali;
 • l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni fit-tul li hija essenzjali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rkupru jew it-twaqqif ta’ tali kooperazzjoni;
 • il-ftuħ jew l-għeluq ta’ fergħat.

Il-pjan ta’ rkupru approvat mill-qorti huwa obbligatorju għad-debitur, li għandu jimplimenta l-bidliet strutturali pprovduti mingħajr dewmien.

Id-debitur għandu joqgħod lura mill-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet elenkati fl-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ fil-perjodi ta’ żmien u skont il-kundizzjonijiet speċifikati fih, inkella dawn l-azzjonijiet u tranżazzjonijiet jistgħu jiġu ddikjarati invalidi fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Riċevitur

Skont il-leġiżlazzjoni Bulgara, riċevitur huwa persuna fiżika li tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

 1. ma ġiex ikkundannat bħala adult għal reat deliberat li jista’ jiġi akkużat għalih, sakemm ma tkunx ingħatat riabilitazzjoni ġudizzjarja sħiħa;
 2. ma jkunx miżżewweġ u ma jkunx qarib b’konsangwinità mad-debitur jew kreditur fil-linja diretta ta’ dixxendenza; ma jkunx qarib tad-debitur jew tal-kreditur fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija;
 3. ma jkunx kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza;
 4. ma jkunx debitur insolventi li ma ngħatax restitutio in integrum;
 5. ma jkollux relazzjonijiet mad-debitur jew ma’ kreditur li jistgħu jagħtu lok għal suspett raġonevoli dwar l-imparzjalità tiegħu;
 6. ikollu lawrja universitarja fl-ekonomija jew fil-liġi u mill-inqas 3 snin ta’ esperjenza professjonali rilevanti;
 7. ikun għadda b’suċċess minn eżami tal-kompetenza skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti f’regolament apposta u jkun ġie inkluż f’lista ta’ professjonisti li jissodisfaw il-kriterji għall-ħatra bħala riċevituri, approvati mill-Ministru tal-Ġustizzja u ppubblikati fil-Gazzetta tal-Istat;
 8. ma jkunx tneħħa bħala riċevitur minħabba li kiser id-dmirijiet tiegħu jew azzjonijiet li kkawżaw dannu lill-interessi ta’ kredituri jew tad-debitur; ma jkunx tneħħa mir-reġistru miżmum mill-Bank Ċentrali jew tneħħa fid-diskrezzjoni tal-Fond jew fuq proposta mill-Ministru tal-Finanzi għal ksur ta’ dmir jew azzjoni li hija ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri;
 9. ma kienx suġġett għall-miżuri previsti fl-Artikolu 65(2)(11) tal-Att dwar il-Banek jew l-Artikolu 103(2)(16) tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu.

Il-Ministru tal-Ġustizzja jneħħi riċevitur mil-lista meta jkun ġie aċċertat li sar ksur tas-setgħat u d-doveri vestiti f’uffiċċju ta’ riċevitur, irrispettivament minn jekk il-ksur ikunx ġie stabbilit mill-qorti tal-insolvenza jew le, u jirranġa sabiex tiġi ppubblikata l-lista emendata fil-Gazzetta tal-Istat.

Is-setgħat mogħtija lir-riċevitur jistgħu jiġu eżerċitati minn diversi persuni. F’dan il-każ, id-deċiżjonijiet jiġu adottati unanimament u l-azzjonijiet jitwettqu b’mod konġunt, sakemm il-kredituri jew, f’każ ta’ tilwima bejn il-partijiet li jeżerċitaw id-dmirijiet tar-riċevitur, il-qorti jiddeċiedu mod ieħor. Meta s-setgħat vestiti fir-riċevitur jiġu eżerċitati minn diversi persuni, li jieħdu deċiżjonijiet unanimament u jaġixxu b’mod konġunt, ir-responsabbiltà tagħhom hija konġunta u magħquda.

Ir-riċevitur għandu jħallas tariffa annwali fir-rigward ta’ taħriġ professjonali kontinwu. Ir-riċevitur li ma jħallasx it-tariffa meħtieġa fil-ħin jitneħħa mir-reġistru. Mhux aktar tard minn tlett ijiem wara l-ħatra ta’ riċevitur u qabel ma jkun ġie ikkonfermat, ir-riċevitur għandu jikseb assigurazzjoni ta’ obbligazzjoni professjonali għat-tul kollu tal-proċeduri ta’ insolvenza sabiex ikun protett minn pretensjonijiet għal danni li jirriżultaw minn ksur tad-dmirijiet tal-kariga tagħhom.

Il-Ministru tal-Ġustizzja, waqt li jaġixxi flimkien mal-Ministru tal-Ekonomija, għandu jorganizza korsijiet ta’ taħriġ annwali għar-riċevituri.

Skont l-Att dwar il-Kummerċ, ir-riċevituri jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin:

 • riċevituri provviżorji maħtura mid-deċiżjoni li tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza;
 • riċevituri provviżorji maħtura bħala miżura ta’ prekawzjoni;
 • riċevituri permanenti, li jistgħu jiġu eletti mil-laqgħa tal-kredituri jew, meta l-laqgħa tal-kredituri ma tistax taqbel dwar ħatra, mill-qorti;
 • riċevituri assistenti;
 • riċevituri ex officio, maħtura fiż-żmien meta jispiċċa riċevitur permanenti, li jwettqu l-funzjonijiet tagħhom sakemm jinħatar riċevitur permanenti ġdid.

Is-setgħat tar-riċevitur provviżorju huma identiċi għal dawk tar-riċevitur permanenti. Barra minn hekk, ir-riċevitur provviżorju jħejji d-dokumenti li ġejjin fi żmien 14-il jum mid-data li fiha jinbdew il-proċeduri ta’ insolvenza:

 • lista ta’ kredituri bbażata fuq il-kotba tad-debitur, li tindika l-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom u liema kredituri huma jew kienu relatati mad-debitur fl-aħħar tliet snin qabel il-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza abbażi tal-informazzjoni disponibbli fir-Reġistru Kummerċjali u fil-kotba tad-debitur;
 • kopja ċċertifikata tal-kotba tad-debitur;
 • rapport bil-miktub dwar ir-raġunijiet għall-insolvenza, l-assi kurrenti tad-debitur, il-miżuri meħuda biex dawn jiġu ppreservati u l-possibbiltajiet għas-salvataġġ tal-kumpanija.

Ir-riċevitur provviżorju għandu jattendi l-ewwel laqgħa tal-kredituri.

Il-qorti tal-insolvenza taħtar ir-riċevitur elett fl-ewwel laqgħa tal-kredituri, jekk jissodisfa r-rekwiżiti ddikjarati u jkun ipprovda l-kunsens tiegħu bil-miktub minn qabel f’forma ta’ dikjarazzjoni notarili, u tiddetermina d-data li fiha r-riċevitur għandu jibda jaqdi d-dmirijiet tiegħu. Fil-ħin tal-ħatra tiegħu, ir-riċevitur jippreżenta dikjarazzjoni notarili li turi l-preżenza jew l-assenza ta’ ċerti impedimenti legali għall-qadi tad-dmirijiet tal-kariga tiegħu stabbiliti fl-Att dwar il-Kummerċ, bħal pereżempju azzjonist f’kumpanija b’responsabbiltà limitata jew kumpanija b’ishma konġunti, filwaqt li fl-istess ħin jaqdi dmirijiet ta’ likwidatur u riċevitur u jkollu karigi oħra mħallsa. Ir-riċevitur għandu jinnotifika lill-qorti tal-insolvenza immedjatament jekk isseħħ xi waħda minn dawn iċ-ċirkostanzi. Ir-riċevitur għandu jieħu l-kariga fid-data stabbilita mill-qorti. Meta ma jagħmilx dan, il-qorti tissostitwixxi r-riċevitur maħtur fi żmien 7 ijiem b’persuna oħra magħżula minn dawk nominati fl-ewwel laqgħa tal-kredituri. Jekk ma jitressqux nominazzjonijiet alternattivi, jinħatar riċevitur mil-lista rilevanti u tissejjaħ laqgħa ġdida tal-kredituri. Jekk il-laqgħa tal-kredituri ma tkunx tista’ tasal għal ftehim dwar il-ħatra ta’ riċevitur jew ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar ir-rimunerazzjoni tiegħu, ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur tkun stabbilita mill-qorti.

Il-qorti tneħħi lir-riċevitur fil-każijiet li ġejjin:

 1. fuq talba bil-miktub tar-riċevitur;
 2. meta r-riċevitur isir legalment inabilitat;
 3. jekk ir-riċevitur ma jibqax jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi;
 4. fuq it-talba tal-kredituri li jkollhom aktar minn nofs is-somma totali tal-pretensjonijiet kollha;
 5. b’deċiżjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri;
 6. f’każijiet fejn ir-riċevitur ma jkunx għadu jista’ jeżerċita s-setgħat tiegħu;
 7. f’każ ta’ mewt.

Il-qorti, li taġixxi ex officio jew fuq proposta mid-debitur, il-kumitat tal-kredituri jew kreditur, tista’ tneħħi lir-riċevitur fi kwalunkwe ħin, jekk dan ma jwettaqx dmirijietu jew jaġixxi b’mod li jikkawża ħsara lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur. Riċevitur imneħħi fuq it-talba tiegħu għandu jkompli jwettaq dmirijietu sakemm jinħatar riċevitur ġdid. L-ordni li permezz tagħha jitneħħa riċevitur hija suġġetta għal infurzar immedjat u appell kontra tagħha ma jkollux effett sospensiv. L-annullament tal-ordni ta’ tneħħija ma terġax iddaħħal lill-parti mneħħija bħala riċevitur fil-proċeduri ta’ insolvenza. Il-qorti ssejjaħ laqgħa tal-kredituri bil-kompitu li jiġi nnominat riċevitur ġdid. Sakemm jintgħażel sostitut, il-funzjonijiet ta’ riċevitur jitwettqu ex officio minn riċevitur maħtur mill-qorti.

Ir-riċevitur, mhux aktar tard minn 3 ijiem wara li jkun ħa l-kariga, jitlob li l-proprjetà tad-debitur imqiegħda taħt siġill tiġi rilaxxata u jifformula inventarju tal-proprjetà reali u personali tad-debitur, flus, oġġetti ta’ valur, titoli, kuntratti, pretensjonijiet, eċċ. inklużi oġġetti ta’ proprjetà personali fil-pussess ta’ partijiet terzi. Ir-riċevitur jifformula l-inventarju u, jekk jinstabu assi oħra f’data aktar tard, jiġi fformulat inventarju addizzjonali. Mill-mument tal-formulazzjoni ta’ inventarju r-riċevitur huwa responsabbli għall-assi dettaljati hemmhekk, sakemm ma jiġux mgħoddija lid-debitur jew lil parti terza għal kustodja.

Ir-riċevitur għandu d-drittijiet li ġejjin:

 1. li jirrappreżenta l-impriża;
 2. li jmexxi l-affarijiet kurrenti tagħha;
 3. li jissorvelja n-negozju tad-debitur, jekk id-dritt tiegħu li jagħmel kummerċ ikun ġie ristrett;
 4. li jikseb u jżomm il-kotba u jimmaniġġa l-korrispondenza tan-negozju tal-impriża;
 5. li jagħmel inkjesti u jidentifika l-assi tad-debitur;
 6. fil-każijiet previsti mil-liġi, li jitlob li l-kuntratti li d-debitur ikun parti fihom jiġu mitmuma, ikkanċellati jew annullati;
 7. li jipparteċipa f’kawżi li l-intrapriża tkun parti fiha u jiftaħ kawżi f’isimha
 8. li jiġbor flus dovuti lid-debitur u jiddepożita r-rikavat f’kont speċjali;
 9. bil-permess tal-qorti, jiddisponi mill-flus tad-debitur depożitati f’kontijiet bankarji, fejn meħtieġ għall-amministrazzjoni u l-preservazzjoni tal-assi tad-debitur;
 10. li jagħmel inkjesti sabiex jidentifika l-assi tad-debitur;
 11. filwaqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, isejjaħ u jorganizza l-laqgħat tal-kredituri;
 12. li jipproponi pjan ta’ rkupru;
 13. li jwettaq l-azzjonijiet meħtieġa sabiex itemm l-interessi tas-sjieda tad-debitur f’kumpaniji oħra;
 14. li jikkonverti l-patrimonju tal-insolvenza fi flus;
 15. li jwettaq azzjonijiet oħra preskritti mil-liġi u ordnati mill-qorti.

Il-korpi u l-istituzzjonijiet governattivi kollha għandhom l-obbligu li jgħinu lir-riċevitur fil-qadi ta’ dmirijietu.

Mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza ssir finali, il-flus li jħallsu l-pretensjonijiet tad-debitur huma aċċettati mir-riċevitur.

Ir-riċevitur jirranġa għal-listi ta’ pretensjonijiet aċċettati u miċħuda, flimkien mar-rapporti finanzjarji tad-debitur, li għandhom jiġu ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali malli jiġu ffinalizzati u jagħmilhom disponibbli għall-kredituri u d-debitur fir-reġistru tal-qorti.

Sabiex iżid id-daqs tal-patrimonju tal-insolvenza, ir-riċevitur jiġbor ishma u kontribuzzjonijiet mhux imħallsa minn imsieħba f’kumpaniji b’responsabbiltà limitata u jista’ jippreżenta pretensjoni skont l-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratt b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li jġib azzjonijiet korrispondenti għall-eżekuzzjoni fir-rigward ta’ dik il-pretensjoni. Meta l-pretensjoni tiġi ppreżentata minn kreditur, il-qorti tikkostitwixxi r-riċevitur bħala koattur ex officio. Ir-riċevitur għandu jipparteċipa fi proċeduri mibdija fir-rigward ta’ azzjoni dikjaratorja miġjuba mid-debitur jew kreditur skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

Ir-riċevitur jirranġa l-bejgħ tad-drittijiet tal-proprjetà inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza wara li jkun kiseb permess mill-qorti, ifassal tabella tad-distribuzzjoni tal-ammonti disponibbli li għandhom jitqassmu bejn il-kredituri li għandhom pretensjonijiet skont l-Artikolu 722(1) tal-Att dwar il-Kummerċ skont il-klassifika, il-privileġġi u l-kollaterali tagħhom, jirranġa sabiex it-tabella tiddaħħal fir-Reġistru Kummerċjali u jagħmel pagamenti skont it-tabella. Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati.

Jekk id-debitur iħallas lill-kredituri kollha bi pretensjonijiet aċċettati, ir-riċevitur ma jirrappreżentax lid-debitur bħala parti.

Ir-riċevitur għandu jeżerċita s-setgħat tal-kariga tiegħu b’mod prudenti u diliġenti. Ir-riċevitur ma jistax jiddelega s-setgħat tiegħu lil parti terza mingħajr il-permess espliċitu tal-qorti. Ir-riċevitur ma jistax jinnegozja f’isem id-debitur personalment jew permezz ta’ parti relatata. Ir-riċevitur ma jistax jakkwista bl-ebda mod, kemm direttament jew permezz ta’ persuna oħra, proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà mill-patrimonju ta’ insolvenza. Din il-limitazzjoni tapplika għall-konjuġi tar-riċevitur, il-qraba tiegħu fil-linja diretta ta’ dixxendenza, u l-qraba tiegħu fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija. Ir-riċevitur ma jistax jiżvela fatti, data u informazzjoni li sar jafu bihom b’konnessjoni mat-tneħħija tas-setgħat u d-dmirijiet vestiti fih bħala riżultat tal-kariga tiegħu.

Jekk riċevitur ma jwettaqx id-dmirijiet tiegħu jew iwettaqhom ħażin, il-qorti tista’ timponi multa fuq ir-riċevitur ekwivalenti għal rimunerazzjoni ta’ xahar. Ir-riċevitur għandu jħallas kumpens f’ammont ugwali għall-imgħax iddeterminat mill-operat tal-liġi għal kwalunkwe dewmien fid-depożitu f’bank tal-ammonti riċevuti. Ir-riċevitur għandu jikkumpensa lid-debitur u lill-kredituri għal kwalunkwe dannu kkawżat b’mod żbaljat minħabba t-twettiq tad-dmirijiet tiegħu.

Meta jintemm il-mandat tiegħu, ir-riċevitur għandu minnufih jibgħat il-kotba, ir-reġistri u l-kontijiet, flimkien ma’ kwalunkwe proprjetà riċevuta għal kustodja, lir-riċevitur il-ġdid jew lil persuna nominata mill-qorti u, jekk il-pjan ta’ rkupru jiġi aċċettat għal kunsiderazzjoni [mil-laqgħa tal-kredituri], lid-debitur. Is-setgħat tar-riċevitur jintemmu bl-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-riċevitur jgħaddi l-kotba u l-bqija tal-proprjetà tad-debitur lill-korp governattiv tiegħu. Id-drittijiet tar-riċevitur jerġgħu jingħatawlu jekk jiġi deċiż li jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Fl-2017, iddaħħlet il-figura tal-assistent riċevitur. Assistent riċevitur huwa persuna fiżika li tissodisfa r-rekwiżiti kollha stabbiliti għar-riċevituri, ħlief għar-rekwiżit li jkollu: esperjenza professjonali rilevanti ta’ mill-inqas sentejn; li jkun għadda minn eżami tal-kompetenza skont il-proċedura stabbilita f’regolament apposta; u li jkun inkluż f’lista ta’ professjonisti li jistgħu jinħatru bħala riċevituri, adottati mill-Ministru tal-Ġustizzja u ppubblikati fil-Gazzetta tal-Istat. L-assistenti riċevituri qatt ma għandhom ikunu suġġetti għall-miżuri previsti fl-Artikolu 65(2)(11) tal-Att dwar il-Banek jew l-Artikolu 103(2)(16) tal-Att dwar l-Istituzzjonijiet ta’ Kreditu.

Sabiex jinħatru bħala assistenti riċevituri, l-applikanti għandhom jgħaddu minn eżami tal-kompetenza skont proċedura stipulata f’regolament. Il-Ministru tal-Ġustizzja joħroġ ordni dwar l-inklużjoni ta’ assistenti riċevituri li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ kompetenza meħtieġa f’lista apposta.

L-assistenti riċevituri jistgħu jieħdu ċerti azzjonijiet fi ħdan il-kompetenza tar-riċevitur, waqt li jaġixxu fuq struzzjonijiet mir-riċevitur u skont il-proċedura rilevanti (fuq il-bażi ta’ awtorizzazzjoni bil-permess espress tal-qorti). L-assistent riċevitur jista’ jiffirma ċerti dokumenti relatati max-xogħol tar-riċevitur, u jżid il-kelma “assistent” mal-firma tiegħu. L-assistent riċevitur huwa responsabbli in solidum mar-riċevitur għal kwalunkwe dannu kkawżat b’mod żbaljat fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. Ir-relazzjonijiet bejn riċevitur u assistent riċevitur huma rregolati minn kuntratt. Fin-nuqqas ta’ regoli speċjali, l-attività tal-assistenti riċevituri hija rregolata mir-regoli applikabbli għar-riċevituri.

Ir-riċevitur maħtur b’sentenza mogħtija minn qorti barranija jeżerċita d-drittijiet vestiti fil-kariga tiegħu fil-pajjiż fejn infetħu proċeduri ta’ insolvenza sakemm l-imġiba tiegħu ma tkunx qed tikser l-ordni pubbliku fir-Repubblika tal-Bulgarija. Fuq talba tar-riċevitur maħtur minn qorti barranija, il-qorti Bulgara tista’ tiftaħ proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant iddikjarat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. L-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru fil-proċeduri ta’ insolvenza anċillari teħtieġ il-kunsens tar-riċevitur fil-proċeduri prinċipali. Mozzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni miġjuba mir-riċevitur fil-proċedimenti ta’ insolvenza prinċipali jew anċillari titqies li tressqet fiż-żewġ proċeduri.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Fi proċeduri ta’ insolvenza, pretensjoni ta’ kreditur tista’ tiġi paċuta kontra l-obbligazzjoni tal-kreditur lid-debitur, jekk qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza kienu jeżistu żewġ djun, li kienu eżegwibbli reċiprokament u tal-istess tip, u l-pretensjoni tal-kreditur kienet saret dovuta. Jekk il-pretensjoni tal-kreditur issir dovuta waqt il-proċeduri ta’ insolvenza jew bħala konsegwenza tad-deċiżjoni li tipproklama l-insolvenza tad-debitur, sakemm bħala riżultat tad-deċiżjoni ż-żewġ djun ikunu kklassifikati fl-istess klassi, il-kreditur jista’ jikkumpensa d-dejn tiegħu biss wara li d-dejn ikun ġie dovut jew jekk iż-żewġ djun akkwistaw l-istess klassifikazzjoni. Id-dikjarazzjoni tat-tpaċija trid tiġi notifikata lir-riċevitur.

Tpaċija tista’ tiġi invalidata fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-kreditur akkwista l-pretensjoni u ġarrab id-dejn qabel id-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li meta kiseb il-pretensjoni jew ġarrab id-dejn kien jaf li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv jew li tkun ġiet ippreżentata applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza. Irrispettivament mill-mument meta saru d-djun reċiproċi, tpaċija magħmula mid-debitur wara d-dikjarazzjoni ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni, hija invalida fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, ħlief għall-parti tad-dejn li l-kreditur jirċievi fil-ħin tad-distribuzzjoni wara l-konverżjoni tal-assi fi flus.

L-azzjoni li tinvalida tpaċija tista’ titressaq mir-riċevitur jew, jekk l-ebda azzjoni ma titressaq mir-riċevitur, minn xi kreditur tal-patrimonju ta’ insolvenza f’perjodu ta’ sena mid-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza jew mid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri ta’ insolvenza sospiżi. Meta d-dejn ikun ġie paċut wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-perjodu ta’ żmien sabiex titressaq azzjoni biex tinvalida t-tpaċija jibda mid-data tat-tpaċija.

Il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza għandu effett sospensiv fuq il-kawżi u l-proċeduri ta’ arbitraġġ kollha fir-rigward ta’ tilwim ta’ proprjetà, ċivili u kummerċjali li d-debitur huwa parti minnhom (apparti tilwim ta’ impjieg fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji tad-debitur). Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk, fid-data tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza f’każ ieħor li fih id-debitur huwa rispondent, il-qorti qablet li teżamina oġġezzjoni mqajma mid-debitur kontra tpaċija.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Mhux aktar tard minn xahar mid-data tad-deċiżjoni li tissospendi proċeduri ta’ insolvenza minħabba nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza (deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ), id-debitur għandu jtemm il-kuntratti tax-xogħol tal-ħaddiema u l-impjegati tiegħu, jinnotifika lid-direttorat lokali kompetenti tal-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul, joħroġ id-dokumenti meħtieġa li jiċċertifikaw l-esperjenza tax-xogħol u t-tul tas-servizz għal skopijiet ta’ assigurazzjoni soċjali tal-ħaddiema u l-impjegati msemmija, jifformula dokument ta’ referenza li jelenka l-persuni kollha bi pretensjonijiet garantiti taħt l-Att dwar Pretensjonijiet Garantiti ta’ Ħaddiema u Impjegati f’Każ ta’ Insolvenza tal-Impjegatur u l-liġijiet sekondarji li jistabbilixxu r-regoli għall-implimentazzjoni tiegħu, u jgħaddi r-rekords tal-kumpanija lill-uffiċċju lokali kompetenti tal-Istitut Nazzjonali tal-Assigurazzjoni.

Ir-riċevitur jista’ jtemm kwalunkwe kuntratt li d-debitur ikun parti minnu minħabba nuqqas ta’ eżekuzzjoni ta’ kuntratt parzjali jew fundamentali. Ir-riċevitur jagħti avviż ta’ terminazzjoni tal-kuntratt 15-il jum minn qabel u għandu jirrispondi t-talbiet għal informazzjoni riċevuti mill-parti l-oħra dwar jekk il-kuntratt għandux jintemm jew jibqax validu fl-istess perjodu. Meta r-riċevitur ma jirrispondix għal talba, il-kuntratt jitqies li ġie tterminat. Jekk kuntratt jintemm, il-parti l-oħra hija intitolata għal kumpens għad-danni. Ma jinħoloq ebda obbligu għar-riċevitur, meta kuntratt li permezz tiegħu d-debitur jagħmel pagamenti f’intervalli regolari jibqa’ validu, sabiex iħallas kwalunkwe arretrati taħtu li kienu jeżistu qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza ssir finali, il-flus li jħallsu l-pretensjonijiet tad-debitur huma aċċettati mir-riċevitur. Il-ħlas ta’ pretensjoni tad-debitur wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda qabel id-data tad-dħul ta’ dik id-deċiżjoni, huwa validu jekk il-parti li ħallset il-pretensjoni ma kinitx taf li kienu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza jew jekk kienet taf dwar il-proċeduri, il-benefiċċju ekonomiku li bih ġiet imħallsa l-pretensjoni kien inkluż fil-patrimonju ta’ insolvenza. Tiġi preżunta bona fede sakemm ma tingħatax prova mod ieħor.

Skont l-Artikolu 646 tal-Att dwar il-Kummerċ, dawn li ġejjin huma invalidi fir-rigward tal-kredituri, jekk isiru wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza li jiksru r-regoli ta’ proċedura stabbiliti:

 • il-ħlas ta’ dejn li jkun sar qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • rahan jew ipoteka maħluqa fuq dritt jew assi ta’ proprjetà personali mill-patrimonju ta’ insolvenza;
 • tranżazzjoni li tinvolvi dritt jew assi mill-patrimonju ta’ insolvenza.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Qabel ma tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza, il-qorti tista’ tordna, fuq talba ta’ kreditur jew fuq inizjattiva tagħha stess u jekk meħtieġ sabiex tippreserva l-assi tad-debitur, li proċeduri ta’ infurzar kontra l-assi tad-debitur, ħlief għal proċeduri ta’ infurzar mibdija skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali jiġu sospiżi. Meta l-miżuri jintalbu minn kreditur, il-qorti tippermetti li jittieħdu dawn il-miżuri, jekk il-mozzjoni tal-kreditur tkun sostnuta b’evidenza bil-miktub konvinċenti u/jew jekk tingħata garanzija f’ammont stabbilit mill-qorti sabiex tikkumpensa lid-debitur għal kwalunkwe danni f’każ li d-debitur sussegwentement jinstab li ma kienx insolventi jew f’dejn eċċessiv. Il-qorti tista’ tneħħi l-miżura ta’ prekawzjoni imposta, jekk ma tkunx aktar meħtieġa għall-preservazzjoni tal-patrimonju.

Id-deċiżjoni hija nnotifikata lill-parti suġġetta għall-miżuri u lill-parti li talbet l-impożizzjoni tagħhom. Din hija suġġett għal infurzar immedjat u tista’ tiġi appellata sa 7 ijiem mid-data tal-irċevuta tal-avviż. L-appelli m’għandhomx effett sospensiv. Il-miżuri ta’ prekawzjoni huma meqjusa li tneħħew mid-data li fiha tiddaħħal deċiżjoni sabiex l-applikazzjoni għal ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza tiġi miċħuda. Il-miżura ta’ prekawzjoni imposta tibqa’ effettiva sad-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Minn din id-data l-effett tagħha jiġi kkanċellat bl-effett tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza għandha effett sospensiv fuq il-proċeduri ta’ infurzar kontra l-assi inklużi fil-patrimonju tal-insolvenza, ħlief għall-assi previsti fl-Artikolu 193 tal-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Meta jsir pagament favur applikant bejn id-data li fiha l-proċeduri ta’ infurzar ġew sospiżi u d-dħul tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-ammont imħallas jiġi rritornat fil-patrimonju tal-insolvenza. Meta jkun hemm periklu li l-interessi tal-kredituri jiġu ppreġudikati u jittieħdu passi sabiex tingħata garanzija favur kreditur assigurat, il-qorti tista’ tippermetti t-tkomplija tal-proċeduri bil-kundizzjoni li l-porzjon tar-rikavat li jaqbeż l-ammont ta’ garanzija jiġi miżjud mal-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk titressaq pretensjoni u tiġi ammessa għall-proċeduri ta’ insolvenza, il-proċeduri sospiżi jintemmu. Is-sekwestri u l-preklużjonijiet imposti fil-proċeduri ta’ infurzar mhumiex infurzabbli kontra l-pretensjonijiet tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza. L-impożizzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jew il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali fuq il-proprjetà tad-debitur wara li jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza mhijiex permessa.

L-assi msemmija fl-Artikolu 193 tal-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali huma l-assi suġġetti għal miżuri ta’ prekawzjoni diġà imposti fi proċeduri ta’ infurzar għall-irkupru tad-dejn pubbliku li beda qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza. L-assi inkwistjoni jitwettqu mill-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. Meta r-rikavat mir-realizzazzjoni tal-assi ma jkunx biżżejjed sabiex ikopri l-ammont sħiħ tal-pretensjoni, l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri pubbliċi ta’ infurzar, il-bqija tal-pretensjoni tal-gvern ċentrali jew muniċipalità hija sodisfatta skont ir-regoli ġenerali. Meta r-rikavat mir-realizzazzjoni tal-assi jaqbeż l-ammont sħiħ tal-pretensjoni, l-imgħax akkumulat u l-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri pubbliċi ta’ infurzar, l-uffiċjal ġudizzjarju jħallas il-bqija tar-rikavat fil-kont tal-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk l-uffiċjal ġudizzjarju pubbliku ma jirrealizzax l-assi f’perjodu ta’ 6 xhur mill-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-assi jgħaddu mill-uffiċjal ġudizzjarju lir-riċevitur u jiġu realizzati fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Ladarba jkunu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza, l-ebda kawżi rigward tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali ma jistgħu jinġiebu quddiem il-qrati jew tribunali ta’ arbitraġġ ħlief f’dawn il-każijiet li ġejjin:

 • sabiex jiġu protetti d-drittijiet ta’ partijiet terzi li għandhom assi proprji inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza;
 • tilwim dwar l-impjiegi;
 • talbiet monetarji assigurati minn assi proprjetà ta’ partijiet terzi.

Il-partijiet li ġejjin jistgħu jressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ sabiex tingħata validazzjoni lil pretensjoni eżistenti li ma ġietx ammessa fil-proċeduri ta’ insolvenza jew sabiex tiġi kkontestata l-eżistenza ta’ pretensjoni ammessa:

 • id-debitur, jekk il-qorti tirrifjuta oġġezzjoni kontra pretensjoni aċċettata mir-riċevitur jew tinkludi dik il-pretensjoni fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi;
 • kreditur bi pretensjoni mhux ammessa, jekk il-qorti tħalli l-oġġezzjoni mingħajr konsiderazzjoni jew teskludi l-pretensjoni mil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi;
 • kreditur, jekk il-qorti tirrifjuta l-oġġezzjoni tiegħu kontra l-ammissjoni ta’ pretensjoni ta’ kreditur ieħor jew tinkludi pretensjoni ta’ kreditur ieħor fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi.

Il-pretensjoni għall-konvalidazzjoni tista’ tiġi ppreżentata fi żmien 14-il jum mid-data li fiha s-sentenza dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi hija ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Ir-riċevitur għandu jipparteċipa fil-proċeduri. Id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni għandu effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-validità ta’ bejgħ ta’ assi inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza sabiex jiġu kkonvertiti fi flus tista’ tiġi kkontestata permezz ta’ azzjoni ċivili, jekk l-assi jkun ġie akkwistat minn parti li ma kellhiex id-dritt li tagħmel offerti fl-irkant jew jekk il-prezz tal-bejgħ ma jitħallasx. Fil-każ tal-aħħar, ix-xerrej jista’ jirribatti l-azzjoni billi jħallas l-ammont dovut, flimkien mal-imgħax akkumulat mill-jum li fih ġie ddikjarat xerrej tal-assi mibjugħ.

Meta parti ma jkollhiex iżjed pussess ta’ dritt ta’ proprjetà wara l-bejgħ ta’ assi sabiex tikkonvertih fi flus u l-akkwist ta’ dak l-assi u d-dħul tax-xerrej fil-pussess, tista’ tfittex rimedju biss billi tressaq azzjoni dwar sjieda.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Il-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza għandu effett sospensiv fuq il-kawżi u l-proċeduri ta’ arbitraġġ kollha fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali li d-debitur huwa parti fih, ħlief għal tilwim dwar l-impjieg fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji tad-debitur. Din id-dispożizzjoni ma tapplikax jekk, fid-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza f’każ ieħor fejn id-debitur huwa l-konvenut, il-qorti aċċettat li tisma’ oġġezzjoni kontra tpaċija mqajma mid-debitur. Il-proċeduri sospiżi jerġgħu jinfetħu jekk il-pretensjoni tiġi ammessa fil-proċeduri ta’ insolvenza, jiġifieri hija inkluża fil-lista approvata mill-qorti ta’ pretensjonijiet ammessi.

Il-proċeduri sospiżi jitkomplew bil-parteċipazzjoni ta’: (1) ir-riċevitur u l-kreditur, jekk il-pretensjoni ma tkunx inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet aċċettati mir-riċevitur jew fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati mill-qorti jew (2) ir-riċevitur, kreditur u l-parti li ressqet oġġezzjoni, jekk il-pretensjoni tiġi inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur iżda ġiet ikkontestata l-inklużjoni tagħha. F’dan il-każ, id-deċiżjoni għandha effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha bi pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Proċeduri kontinwi kontra d-debitur fir-rigward ta’ pretensjonijiet monetarji assigurati minn proprjetà ta’ parti terza ma jistgħux jiġu sospiżi.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Kreditur bi pretensjoni kontra d-debitur taħt tranżazzjoni kummerċjali jista’ jippreżenta applikazzjoni ta’ insolvenza u jingħaqad mal-proċeduri mibdija fuq applikazzjoni ta’ insolvenza ppreżentata minn kreditur ieħor. Fl-applikazzjoni, id-debitur jista’ wkoll jipproponi pjan ta’ rkupru u jaħtar persuna li tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti għar-riċevituri u li tista’ tinħatar, jekk il-qorti tordna li jinbdew proċeduri ta’ insolvenza. Il-kreditur jista’ jitlob lill-qorti tordna miżuri antiċipatorji u ta’ prekawzjoni qabel ma tiddeċiedi dwar il-petizzjoni tal-insolvenza, jekk ikun meħtieġ sabiex tippreserva l-proprjetà tad-debitur.

Meta jkun evidenti li t-tkomplija tal-operazzjoni tal-intrapriża tkun ta’ detriment għall-patrimonju ta’ insolvenza, il-qorti tista’, fuq mozzjoni minn kreditur, tordna li l-operazzjonijiet jitwaqqfu mid-data tad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza jew minn data aktar tard, iżda qabel jiskadi l-perjodu li fih għandu jiġi propost pjan ta’ rkupru.

Meta l-assi disponibbli tad-debitur ma jkunux biżżejjed sabiex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, il-qorti tiddetermina ammont li għandu jitħallas minn qabel f’perjodu speċifiku minn kreditur sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza. Jekk l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed jew l-ispejjeż tal-bidu ma jkunux ġew imħallsa minn qabel, il-kreditur jista’ jitlob li jinfetħu mill-ġdid proċeduri ta’ insolvenza sospiżi fi żmien sena mid-dħul tal-ordni ta’ sospensjoni tal-proċeduri.

Il-kredituri jistgħu jikkontestaw l-ordnijiet u d-deċiżjonijiet tal-qorti mogħtija fil-proċeduri ta’ insolvenza u l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-korpi governattivi tad-debitur, jekk il-prekondizzjonijiet previsti fl-Att dwar il-Kummerċ ikunu ġew sodisfatti.

Fi proċeduri ta’ insolvenza, l-avviżi u ċ-ċitazzjonijiet sabiex jidhru jiġu nnotifikati lill-kredituri kostitwiti bħala partijiet fil-proċeduri fl-indirizz rispettiv tagħhom fil-Bulgarija. Jekk kreditur ikun bidel l-indirizz tiegħu mingħajr ma nnotifika lill-qorti, iċ-ċitazzjonijiet u l-karti kollha jiġu mehmuża mal-fajl tal-każ u meqjusa bħala li ġew debitament innotifikati. Meta kreditur ma jkollux indirizz fil-Bulgarija u l-uffiċċju ewlieni tiegħu jkun f’pajjiż ieħor, għandu jipprovdi indirizz għan-notifika fil-Bulgarija. Meta ma jingħata ebda indirizz għal notifika fil-Bulgarija, iċ-ċitazzjoni tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Wara l-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-atti inkontestabbli tal-qorti li mhumiex suġġetti għad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali jew in-notifika lill-partijiet skont il-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili jitqiesu li ġew innotifikati lill-partijiet permezz tad-dħul tagħhom fir-reġistru miżmum mill-qorti. Meta l-Att dwar il-Kummerċ jipprevedi li ċitazzjoni tiġi notifikata lill-partijiet permezz ta’ avviżi ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali, l-istedina, l-avviż jew iċ-ċitazzjoni għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 7 ijiem qabel id-data skedata tal-laqgħa jew tas-smigħ.

L-ewwel laqgħa tal-kredituri jattendu għaliha l-kredituri inklużi fil-lista fformulata mir-riċevitur provviżorju fuq il-bażi tal-kotba tad-debitur u s-siltiet minn dawk il-kotba u ppreżentati fl-ewwel laqgħa. Il-kredituri jattendu l-laqgħa personalment jew bi prokura awtorizzata sabiex tirrappreżenta l-kreditur permezz ta’ prokura espressa. Meta l-kreditur ikun persuna fiżika, il-firma tal-konċessjonarju fuq il-prokura għandha tkun irreġistrata għand nutar. Ir-riżoluzzjonijiet huma adottati b’maġġoranza ordinarja tal-voti tal-kredituri fil-lista, esklużi l-voti tal-kredituri affiljati bħalissa mad-debitur, kredituri li kienu affiljati mad-debitur fil-perjodu ta’ tliet snin qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, u l-kredituri li akkwistaw pretensjonijiet minn partijiet affiljati mad-debitur fil-perjodu ta’ tliet snin li jippreċedi l-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza. L-ewwel laqgħa tal-kredituri:

 • tisma’ r-rapport imfassal mir-riċevitur provviżorju;
 • tinnomina riċevitur permanenti u tressaq in-nomina quddiem il-qorti;
 • teleġġi kumitat tal-kredituri.

Ma tissejjaħ ebda laqgħa tal-kredituri fil-każijiet li ġejjin:

 1. qabel il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni ta’ insolvenza, id-debitur kien naqas milli jippreżenta r-rapporti finanzjarji annwali tiegħu għall-aħħar tliet snin għall-pubblikazzjoni fir-Reġistru Kummerċjali;
 2. id-debitur ma jissodisfax l-obbligu tiegħu li jikkoopera mar-riċevitur proviżorju u jirrifjuta li jagħti l-kotba tiegħu jew il-kotba tiegħu nżammu b’mod li huwa manifestament mhux xieraq.

F’dan il-każ, ir-riċevitur provviżorju maħtur mill-qorti jwettaq dmirijietu sakemm jinħatar riċevitur permanenti permezz tal-laqgħa tal-kredituri wara li l-qorti tkun approvat il-pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ tissejjaħ fuq talba tad-debitur, ir-riċevitur, il-kumitat tal-kredituri jew il-kredituri li għandhom parti minn ħamsa tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet ammessi. Il-laqgħa tal-kredituri titwettaq irrispettivament min-numru ta’ kredituri li jkunu preżenti u hija ppreseduta mill-imħallef li jippresjedi l-proċeduri. Għall-finijiet tal-adozzjoni ta’ riżoluzzjonijiet, kull kreditur għandu numru ta’ voti li jikkorrispondu għas-sehem tal-pretensjonijiet tiegħu mis-somma totali ta’ pretensjonijiet ammessi bi drittijiet tal-vot mogħtija mill-qorti. Id-drittijiet tal-vot jistgħu wkoll jingħataw lill-kredituri f’kawżi jew proċeduri ta’ arbitraġġ li jitkomplew kontra d-debitur fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali, jekk il-pretensjoni tkun sostnuta b’evidenza konklużiva bil-miktub; kredituri bi pretensjonijiet mhux ammessi li ressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ; u kredituri bi pretensjonijiet ammessi li kontrihom tkun tressqet azzjoni li tikkontesta l-eżistenza tal-pretensjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Ma jingħataw ebda drittijiet tal-vot lill-kredituri bi pretensjonijiet mhux garantiti fir-rigward ta’ imgħax li jirriżulta mill-operat tal-liġi jew taħt kuntratt u li għandu jitħallas wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, kredituri bi pretensjonijiet fir-rigward ta’ self mogħti lid-debitur minn imsieħeb jew azzjonist u kredituri bi pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet jew spejjeż imġarrba mill-kreditur fil-proċeduri, ħlief fil-każ ta’ spejjeż imħallsa minn qabel, meta l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż imħallsa. Ir-riżoluzzjonijiet jiġu adottati b’maġġoranza ordinarja, sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fl-Att dwar il-Kummerċ.

Il-laqgħa tal-kredituri:

 • tisma’ r-rapport dwar l-attivitajiet tar-riċevitur;
 • tisma’ r-rapport tal-kumitat tal-kredituri;
 • teleġġi riċevitur, jekk l-ebda riċevitur ma jkun ġie elett;
 • tadotta deċiżjonijiet dwar it-tneħħija tar-riċevitur u s-sostituzzjoni tiegħu;
 • tiddetermina r-rimunerazzjoni kurrenti, timmodifika r-rimunerazzjoni u tiddetermina r-rimunerazzjoni finali tar-riċevitur;
 • teleġġi kumitat tal-kredituri, meta l-ebda kumitat ma jkun ġie elett, jew tagħmel tibdil fil-kompożizzjoni tiegħu;
 • tipproponi lill-qorti l-ammont tal-ħlas ta’ manteniment li għandu jingħata lid-debitur u lill-familja tiegħu;
 • tiddetermina l-mod li bih l-assi tad-debitur jiġu kkonvertiti fi flus, il-metodu u l-kundizzjonijiet għall-valutazzjoni tal-proprjetà, l-għażla tal-valutaturi u r-rimunerazzjoni tagħhom.

Jekk il-laqgħa tal-kredituri ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar il-ħatra ta’ riċevitur, il-ħatra ssir mill-qorti u jekk ma tkunx tista’ tiddeċiedi dwar il-mod u r-regoli għall-konverżjoni tal-proprjetà tad-debitur fi flus, id-deċiżjoni ssir mir-riċevitur. Il-qorti tneħħi lir-riċevitur fuq mozzjoni mill-kredituri li jkollhom aktar minn nofs is-somma totali tal-pretensjonijiet kollha. Il-qorti, fuq mozzjoni minn kreditur, tista’ tneħħi lir-riċevitur fi kwalunkwe ħin, jekk ma jwettaqx id-dmirijiet tal-kariga tiegħu jew jaġixxi b’mod li jikkawża ħsara lill-interessi tal-kreditur jew tad-debitur.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ tadotta deċiżjoni dwar il-ħatra ta’ korp superviżorju li jkollu setgħat li jeżerċita kontroll fuq l-attivitajiet tad-debitur għall-perjodu effettiv tal-pjan ta’ rkupru jew perjodu iqsar, inkluż meta dan mhuwiex previst b’mod ċar fil-pjan ta’ rkupru .

Bil-qbil tal-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tista’ tippermetti li r-riċevitur ibigħ proprjetà personali tad-debitur qabel ma tawtorizza l-konverżjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza fi flus, jekk l-ispiża tal-ħażna ta’ tali proprjetà personali, sakemm tiġi ordnata l-konverżjoni tal-patrimonju skont il-proċedura ġenerali, taqbeż il-valur tagħha. Assi oħra inklużi fil-proprjetà tal-insolvenza jistgħu jinbiegħu bil-qbil tal-laqgħa tal-kredituri, jekk meħtieġ biex ikopru l-ispiża tal-proċeduri ta’ insolvenza u jekk ħadd mill-kredituri ma aċċetta li jħallas l-ispejjeż minn qabel wara li jkun mitlub jagħmel dan.

Filwaqt li taġixxi fuq proposta mir-riċevitur u f’konformità mar-riżoluzzjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tal-insolvenza tawtorizza l-bejgħ tal-assi tad-debitur permezz ta’ negozjati diretti jew permezz ta’ intermedjarju, meta l-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà, wara li jkunu tqiegħdu għall-bejgħ fit-totalità tagħhom bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali, ma nbigħux minħabba nuqqas ta’ xerrejja jew l-irtirar ta’ xerrej.

Ir-riżoluzzjonijiet tal-laqgħa tal-kredituri jorbtu lill-kredituri kollha, inklużi dawk li mhumiex preżenti fil-laqgħa. Fuq mozzjoni mill-kreditur, il-qorti tista’ tikkanċella riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri, jekk tkun illegali jew ta’ detriment kbir għall-interessi ta’ xi wħud mill-kredituri.

Il-laqgħa tal-kredituri tista’ teleġġi kumitat tal-kredituri li jkun magħmul minn mhux inqas minn tliet membri u mhux aktar minn disa’ membri. Il-kumitat tal-kredituri għandu jkun magħmul minn membri li jirrappreżentaw il-kredituri garantiti u mhux garantiti, ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 616(2) tal-Att dwar il-Kummerċ (il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom huma sodisfatti wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri kollha jiġu sodisfatti bis-sħiħ). Il-kumitat tal-kredituri jassisti u jissorvelja l-azzjonijiet tar-riċevitur fir-rigward tal-ġestjoni tal-assi tad-debitur, iwettaq kontrolli fuq ir-rekords kummerċjali tad-debitur u fondi ta’ flus disponibbli, jagħti opinjonijiet dwar it-tkomplija tan-negozju tal-intrapriża tad-debitur u dwar ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur provviżorju u ex officio, l-azzjonijiet imwettqa fir-rigward tal-konverżjoni tal-proprjetà fi flus u dwar l-obbligazzjoni tar-riċevitur f’każijiet oħra. Il-membri tal-kumitat tal-kredituri huma intitolati għal rimunerazzjoni għall-kont tal-kredituri f’ammont stabbilit fil-ħin tal-elezzjoni tagħhom.

Ir-riċevitur ma jistax jakkwista bl-ebda mod, kemm direttament jew permezz ta’ persuna oħra, proprjetà personali jew drittijiet ta’ proprjetà mill-patrimonju ta’ insolvenza. Din il-limitazzjoni tapplika għall-konjuġi tar-riċevitur, il-qraba tiegħu fil-linja diretta ta’ dixxendenza, u l-qraba tiegħu fil-linja kollaterali sa sitt darbiet imneħħija u b’affinità sa tliet darbiet imneħħija.

Kawżi u proċeduri ta’ arbitraġġ sospiżi fir-rigward ta’ tilwim dwar proprjetà taħt il-liġi ċivili u kummerċjali li d-debitur huwa parti fihom jitkomplew u l-proċeduri jkomplu bil-parteċipazzjoni tar-riċevitur u l-kreditur, jekk il-pretensjoni ma tkunx inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur jew fil-lista ta’ pretensjonijiet approvati mill-qorti jew ir-riċevitur, il-kreditur u l-parti li qajmet l-oġġezzjoni, jekk il-pretensjoni hija inkluża fil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi mir-riċevitur imma ġiet ikkontestata l-inklużjoni tagħha.

Il-qorti tal-insolvenza, li taġixxi fuq mozzjoni mill-kreditur, tista’ taċċetta l-miżuri ta’ prekawzjoni preskritti mil-liġi sabiex tiżgura l-assi disponibbli tad-debitur.

Il-kreditur jista’ jpaċi dejn li għandu jagħti lid-debitur jekk il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 645 tal-Att dwar il-Kummerċ ikunu ġew sodisfatti. Sabiex iżid id-daqs tal-patrimonju ta’ insolvenza, ir-riċevitur jista’ jressaq kawża skont l-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti b’rabta mal-proċeduri ta’ insolvenza u jressaq azzjonijiet għal prestazzjoni b’konnessjoni ma’ dawk il-pretensjonijiet. Meta pretensjoni tkun ġiet ippreżentata mill-kreditur, it-tieni preżentazzjoni fir-rigward tal-istess pretensjoni mhijiex permessa. Madankollu, it-tieni kreditur jista’ jitlob lill-qorti biex tikkostitwih bħala koattur qabel l-ewwel smigħ tal-każ.

Il-kreditur jista’ jitlob lir-riċevitur biex jipprovdi r-reġistru u r-rapport għall-konsultazzjoni u jfassal rapport speċjali dwar kwistjonijiet ta’ interess mhux diskussi fir-rapport għall-perjodu rispettiv. Il-kreditur jista’ jdaħħal oġġezzjoni kontra r-rapport bil-miktub tar-riċevitur b’konnessjoni mat-tneħħija tiegħu fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha r-rapport jiġi ppreżentat.

Il-kredituri jistgħu jissottomettu l-pretensjonijiet tagħhom lill-qorti tal-insolvenza bil-miktub. Huma jistgħu jissottomettu oġġezzjonijiet bil-miktub lill-qorti kontra pretensjonijiet, ammessi jew mhux ammessi mir-riċevitur, fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u jressqu azzjonijiet dikjaratorji skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fi żmien 14-il jum mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-kredituri jistgħu jissottomettu l-pretensjonijiet tagħhom lill-qorti tal-insolvenza bil-miktub. Huma jistgħu jissottomettu oġġezzjonijiet bil-miktub lill-qorti kontra pretensjonijiet, ammessi jew mhux ammessi mir-riċevitur, fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u sussegwentement jippreżentaw azzjonijiet dikjaratorji li jitolbu l-validazzjoni ta’ pretensjonijiet mhux ammessi jew jikkontestaw l-eżistenza ta’ pretensjonijiet ammessi fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali.

Jista’ jkun propost pjan ta’ rkupru mill-kredituri li jkollhom mill-inqas terz tal-pretensjonijiet garantiti u l-kredituri li jkollhom mill-inqas terz tal-pretensjonijiet mhux garantiti, ħlief għall-kredituri li ġejjin: dawk li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn interess statutorju jew kuntrattwali fuq dejn mhux garantit, li sar dovut wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn self mogħti lid-debitur minn imsieħeb kummerċjali jew azzjonist; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet u mill-ispejjeż imġarrba minn kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għal spejjeż imħallsa minn qabel, meta l-proprjetà tad-debitur ma tkunx biżżejjed biex tkoprihom.

Kreditur bi pretensjoni ammessa jew bi dritt tal-vot rikonoxxut mill-qorti jista’ jipproponi u jivvota fuq (inkluż in absentia, permezz ta’ ittra notarili li għandha l-firma tiegħu) pjan ta’ rkupru għall-operaturi tan-negozju tal-intrapriża insolventi tad-debitur. Kredituri, inklużi dawk bi pretensjonijiet mhux ammessi li għalihom tkun tressqet quddiem il-qorti azzjoni dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ, jistgħu joġġezzjonaw għall-pjan adottat fi żmien 7 ijiem mill-jum li fih il-pjan ġie adottat.

F’każ li d-debitur ma jwettaqx l-obbligi tiegħu taħt il-pjan, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali ta’ pretensjonijiet ikkonvertiti skont il-pjan jistgħu jitolbu li jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-kreditur jista’ jippreżenta oġġezzjoni bil-miktub kontra t-tabella tad-distribuzzjoni u sussegwentement jappella kontra d-deċiżjoni li biha t-tabella ġiet approvata mill-qorti.

Jekk id-debitur ma jikkonformax mal-ftehim ekstraġudizzjarju konkluż mal-kredituri abbażi tal-Artikolu 740 tal-Att dwar il-Kummerċ, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali tal-pretensjonijiet kollha jistgħu jitolbu lill-qorti biex terġa’ tiftaħ il-proċeduri ta’ insolvenza.

Id-debitur jew kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew pretensjoni validata b’azzjoni ċivili jistgħu japplikaw għall-ftuħ mill-ġdid ta’ proċeduri ta’ insolvenza sospiżi fi żmien sena mid-data tal-ordni tal-qorti li tissospendi l-proċeduri, jekk matul dak il-perjodu l-ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jiġu rilaxxati jew jiġu skoperti assi li l-eżistenza tagħhom ma kinitx magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza.

Fi żmien xahar mid-data li fiha l-applikazzjoni tad-debitur sabiex jingħata restitutio in integrum tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali kull kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew pretensjoni validata b’azzjoni ċivili jista’ jippreżenta oġġezzjoni kontriha.

Fuq talba ta’ kreditur, il-qorti Bulgara tista’ tibda proċeduri ta’ insolvenza anċillari kontra kummerċjant ipproklamat insolventi minn qorti barranija, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija. Il-kreditur li jkun irċieva ħlas parzjali fil-proċeduri prinċipali, jipparteċipa fid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari, jekk is-sehem li kieku jirċievi jaqbeż dak li għandu jitqassam lill-kredituri l-oħra fil-proċeduri anċillari.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Is-setgħat tar-riċevitur huma kif ġej: jagħmel inkjesti u jidentifika proprjetà li tappartjeni lid-debitur; jipparteċipa f’kawżi kontra d-debitur jew jiftaħ kawżi f’isem id-debitur; fil-każijiet previsti mil-liġi, jitlob li l-kuntratti li d-debitur ikun parti minnhom jiġu tterminati, ikkanċellati jew annullati; jiġbor il-flus dovuti lid-debitur u jiddepożitahom f’kont speċjali; bil-permess tal-qorti, jiddisponi mill-flus tad-debitur depożitati f’kontijiet bankarji, fejn meħtieġ għall-amministrazzjoni u l-preservazzjoni tal-assi tad-debitur; u jikkonverti l-assi inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza fi flus.

Ir-riċevitur ibigħ il-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza fl-intier tagħhom, bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali wara li jikseb permess mill-qorti u f’konformità mad-deċiżjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri. Meta ma tkun saret ebda deċiżjoni bħal din, il-mod u l-proċedura għall-konverżjoni tal-assi fi flus u r-regoli għall-valutazzjoni tagħhom mill-istimaturi magħżula jiġu deċiżi mir-riċevitur.

Ir-riċevitur ifassal avviż ta’ bejgħ, li fih informazzjoni dwar id-debitur, deskrizzjoni tal-proprjetà għal-bejgħ, ir-regoli u l-proċedura għall-bejgħ, id-data, il-ħin u l-post tal-bejgħ, l-iskadenza sabiex jitressqu offerti matul il-jum u l-valutazzjoni tal-proprjetà għall-bejgħ. Ir-riċevitur juri l-avviż b’mod prominenti fil-bini tal-muniċipalità li fih jinsab l-uffiċċju ewlieni tal-intrapriża tad-debitur u f’dak tal-uffiċċju ewlieni tad-debitur mill-inqas 14-il jum qabel id-data tal-bejgħ indikat fl-avviż. Barra minn hekk, ir-riċevitur ifassal protokoll li jipprovdi dettalji dwar l-azzjonijiet ta’ hawn fuq u jirranġa li l-protokoll jiġi ppubblikat f’bullettin speċjali tal-Ministeru tal-Ekonomija 14-il jum qabel id-data tal-bejgħ speċifikata fl-avviż.

Il-bejgħ isir fl-uffiċċju tar-riċevitur jew fl-indirizz tal-uffiċċju ewlieni tal-intrapriża tad-debitur fid-data speċifikata fl-avviż. L-offerenti li jixtiequ jipparteċipaw fil-bejgħ għandhom jiddepożitaw ħlas bil-quddiem fl-ammont ta’ 10 fil-mija tal-valutazzjoni. Kull offerent għandu jindika l-prezz offrut bin-numri u l-kliem u jissottometti l-offerta, flimkien mal-irċevuta għad-depożitu mħallas, f’envelop issiġillat. L-offerti jintbagħtu lir-riċevitur fil-jum tal-bejgħ sad-data tal-iskadenza stabbilita u jiddaħħlu fl-ordni li fih kienu waslu f’reġistru apposta. Malli tiskadi l-iskadenza stabbilita, ir-riċevitur iħabbar l-offerti rċevuti fil-preżenza tal-offerenti li jkunu qed jattendu u jabbozza rekord apposta tal-proċeduri. L-offerti li jaslu minn offerenti ineliġibbli u dawk li joffru prezz iktar baxx mill-valutazzjoni, jekk ikun hemm, huma nulli u bla effett. Il-proprjetà tinbiegħ lill-ogħla offerent. Jekk l-ogħla prezz kien offrut minn aktar minn offerent wieħed, ix-xerrej huwa ddeterminat b’irkant, li jwettaq ir-riċevitur mingħajr dewmien fil-preżenza tal-offerenti li jkunu qed jattendu. L-offerent rebbieħ jiġi mniżżel fir-rekord abbozzat mir-riċevitur, li mbagħad jiġi ffirmat mir-riċevitur u mill-offerenti kollha. Ix-xerrej għandu jħallas il-prezz offrut, wara li jnaqqas id-depożitu ta’ 10 fil-mija mħallas bil-quddiem, fi żmien 7 ijiem mid-data tal-bejgħ. Meta x-xerrej ikun kreditur li jkollu pretensjoni ammessa jew kreditur garantit, ir-riċevitur iħejji kont tad-distribuzzjoni, li jindika s-sehem tal-prezz li għandu jitħallas mix-xerrej u miżmum sabiex jissodisfa pretensjonijiet oħra tal-kredituri u s-sehem tal-prezz li għandu jiġi paċut kontra l-pretensjoni tal-kreditur. F’dan il-każ, ix-xerrej għandu jħallas l-ammonti li għandhom jinżammu sabiex jissodisfa l-pretensjonijiet l-oħra tal-kredituri kif previst fil-kont tad-distribuzzjoni fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-kont isir effettiv jew, jekk ma jkunx hemm kredituri oħra, l-ammont li bih il-prezz li għandu jitħallas jaqbeż il-pretensjoni tiegħu. Jekk il-prezz ma jitħallasx fi żmien 7 ijiem, ir-riċevitur joffri l-proprjetà lill-offerent li jkun offra t-tieni l-ogħla prezz, sakemm dan ma jkunx irtira d-depożitu tiegħu. Bil-kunsens ta’ dak l-offerent, ir-riċevitur imbagħad jiddikjarah ix-xerrej. Ir-riċevitur jirrepeti l-proċess, jekk ikun meħtieġ, sakemm il-proprjetà tkun ġiet offruta lill-offerenti kollha li offrew prezz mhux iktar baxx mill-valutazzjoni.

Jekk ma jkunx hemm offerenti jew jekk ma jaslux offerti validi, jew jekk ix-xerrej ma jħallasx il-prezz, jiġi ppubblikat avviż ta’ bejgħ ġdid u jiġi organizzat irkant b’offerti miftuħa bi prezz tal-ftuħ ugwali għal 80 fil-mija tal-valutazzjoni. L-offerti jiġu mniżżla f’lista ta’ offerti u l-pass jiġi ddeterminat mir-riċevitur u indikat fl-avviż.

Meta x-xerrej iddikjarat iħallas l-ammont dovut fil-ħin, il-qorti toħroġ ordni għad-dħul fil-pussess tax-xerrej fil-jum ta’ wara l-pagament. L-offerenti l-oħra fl-irkant u d-debitur jistgħu jikkontestaw l-ordni quddiem il-qorti tal-appell. Jekk l-ordni għad-dħul fil-pussess tiġi invalidata jew il-bejgħ jiġi ddikjarat null u bla effett, jiġi organizzat irkant ieħor wara li jkun ġie ppubblikat avviż ġdid.

Ix-xerrej jidħol fil-pussess tad-dritt tal-proprjetà mir-riċevitur fuq il-bażi ta’ ordni effettiva għad-dħul fil-pussess u riċevuta li tiċċertifika l-ħlas tat-tariffi meħtieġa ta’ trasferiment tal-propjetà u tat-titlu. Ir-riskju ta’ telf tad-dritt tal-proprjetà jinġarr mix-xerrej u sakemm ix-xerrej jidħol fil-pussess, l-ispejjeż għall-preservazzjoni tiegħu ikunu koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza.

Meta jkunu nbdew proċeduri ta’ infurzar kontra dritt ta’ proprjetà li tappartjeni b’mod konġunt fir-rigward ta’ dejn ta’ xi wħud mis-sidien, tiġi pprovduta deskrizzjoni tad-dritt tal-proprjetà b’mod globali iżda tinbiegħ biss il-parti mhux korporali dovuta mid-debitur. Il-proprjetà tista’ tinbiegħ fl-intier tagħha bil-kunsens bil-miktub tas-sidien konġunti l-oħra.

Fil-każ ta’ bejgħ ta’ proprjetà li d-debitur ikun ipoteka jew wiegħed sabiex jiggarantixxi d-dejn ta’ parti oħra jew ikun akkwista gravata b’ipoteka jew wegħda, ir-riċevitur jibgħat avviż lill-kreditur garantit li jinnotifikah dwar il-ħin tal-bejgħ. Jiġi abbozzat kont ta’ distribuzzjoni separat fejn jiġu indikati s-somom li għandhom jitħallsu lill-kreditur garantit mill-bejgħ ta’ dik il-proprjetà. Ir-riċevitur jirriserva s-somma pagabbli lill-kreditur garantit taħt dak il-kont ta’ distribuzzjoni u mgħoddija mal-preżentazzjoni tal-mandat ta’ eżekuzzjoni fir-rigward tad-dejn jew ċertifikat li l-pretensjoni ġiet ammessa għall-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-riċevitur jirriserva l-ammont pagabbli lil kreditur garantit li jkollu pretensjoni fir-rigward ta’ dejn garantit b’rahan mal-preżentazzjoni ta’ ċertifikat mir-reġistru li jiċċertifika d-dħul ta’ rahan u dikjarazzjoni notarili ffirmata mill-kreditur u li turi l-ammont kurrenti tas-self garantit.

Filwaqt li taġixxi fuq proposta mir-riċevitur u f’konformità mar-riżoluzzjoni adottata mil-laqgħa tal-kredituri, il-qorti tal-insolvenza tawtorizza l-bejgħ tal-assi tad-debitur permezz ta’ negozjati diretti jew permezz ta’ intermedjarju, meta l-proprjetà personali u d-drittijiet tal-proprjetà, wara li jkunu tqiegħdu għall-bejgħ fit-totalità tagħhom bħala partijiet separati jew oġġetti u drittijiet individwali, ma nbigħux minħabba nuqqas ta’ xerrejja jew l-irtirar ta’ xerrej. Il-prezz tal-bejgħ ma jistax ikun inqas minn 80 fil-mija tal-valutazzjoni. Offerta għall-akkwist ta’ ishma dovuti mid-debitur f’kumpaniji oħra għandha l-ewwel issir lill-imsieħba l-oħra. Jekk l-offerta ma tiġix aċċettata f’perjodu ta’ xahar, l-ishma jinbiegħu. F’dan il-każ il-prezz tal-akkwist tal-ishma għandu jitħallas f’perjodu li ma jaqbiżx 60 xahar mid-data li fiha x-xerrej jiġi magħżul u kuntratt jiġi konkluż wara li l-prezz ikun tħallas kollu.

Jekk l-unitajiet tad-djar proprjetà tad-debitur ikunu mikrija lill-ħaddiema u lill-impjegati tad-debitur fid-data tar-riżoluzzjoni tal-laqgħa tal-kredituri dwar ir-regoli u l-proċedura għall-konverżjoni tagħhom fi flus, ir-riċevitur għandu l-ewwel joffri l-unitajiet tad-djar għall-bejgħ lill-ħaddiema u lill-impjegati jew lil persuni oħra li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn relazzjonijiet ta’ impjieg mad-debitur, ħlief fil-każ ta’ kawżi pendenti fir-rigward tal-proprjetajiet inkwistjoni. Ir-riċevitur jibgħat stedina bil-miktub lil kull persuna, li jkun fiha deskrizzjoni tal-proprjetà, il-valutazzjoni tagħha, il-perjodu ta’ żmien għall-ħlas, li ma jistax ikun iqsar minn 30 jum u aktar minn 60 jum, u l-kont bankarju li l-flus għandhom jiġu depożitati fih. Il-partijiet għandhom jirrispondu għan-notifika fi żmien 14-il jum u jinnotifikaw lir-riċevitur jekk jixtiqux jixtru l-proprjetà bi prezz ugwali għal dak iddikjarat fil-valutazzjoni fil-perjodu ta’ żmien speċifikat. Meta jitħallas il-prezz, il-ħaddiema u l-impjegati jistgħu jpaċu l-pretensjonijiet tagħhom fir-rigward ta’ salarji mhux imħallsa dovuti lilhom mid-debitur. Il-kuntratt tal-bejgħ huwa abbozzat fil-forma ta’ kuntratt ta’ titolu ffirmat mir-riċevitur fil-kapaċità ta’ bejjiegħ. L-ispejjeż relatati mal-bejgħ għandhom jitħallsu mill-bejjiegħ.

Ir-riċevitur jitlob li oġġett ta’ proprjetà personali mwiegħed miżmum minn kreditur jew parti terza jingħata lilu u jbigħu skont il-proċedura stabbilita fil-Kapitolu Erbgħa u sittin tal-Att dwar il-Kummerċ, sakemm il-liġi ma tippermettix li l-bejgħ jiġi rranġat mill-kreditur mingħajr intervent ġudizzjarju.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-pretensjonijiet li ġejjin jistgħu jiġu ddepożitati fi proċeduri ta’ insolvenza:

 • pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun garantiti b’rahan jew b’ipoteka, jew pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li ġew sekwestrati, irreġistrati skont l-Att dwar Garanziji;
 • pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom ikun eżerċitat id-dritt ta’ garanzija;
 • spejjeż imġarrbin fil-proċedimenti ta’ insolvenza (taxxa tal-boll pagabbli mal-preżentata u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrbin sad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza; - ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur; - il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati meta l-intrapriża tad-debitur ma tkunx waqqfet il-kummerċ; l-ispejjeż imġarrbin fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza; - il-pagamenti ta’ manteniment imħallsin affavur tad-debitur u l-familja tiegħu);
 • pretensjonijiet li jirriżultaw minn kuntratti ta’ impjieg li kienu jeżistu qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza;
 • kumpens statutorju pagabbli lil partijiet terzi mid-debitur;
 • djun tal-liġi pubblika lill-gvern ċentrali jew lill-muniċipalitajiet, inklużi iżda mhux limitati għal dawk li jirriżultaw minn taxxi, dazji doganali, tariffi u kontribuzzjonijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali, jekk ikunu nqalgħu qabel id-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 • pretensjonijiet li nħolqu wara l-bidu ta’ insolvenza u mhux imħallsa sad-data rispettiva ta’ maturità;
 • kwalunkwe pretensjonijiet mhux garantiti li jifdal li nħolqu qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 • interess statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti dovuti wara d-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 • self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist;
 • donazzjonijiet;
 • l-ispejjeż imġarrba mill-kredituri b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għall-ispejjeż skont l-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż inizjali ta’ litigazzjoni mħallsa minn qabel).

Il-kredituri b’talbiet li nqalgħu wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza jirċievu ħlas fid-data ta’ maturità rispettiva u, jekk ma jirċievu ebda ħlas, il-pretensjonijiet tagħhom jiġu sodisfatti skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 722(1) tal-Att dwar il-Kummerċ.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-kredituri għandhom jippreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom quddiem il-qorti tal-insolvenza bil-miktub fi żmien xahar mid-dħul tad-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza fir-Reġistru Kummerċjali, u jindikaw ir-raġunijiet għall-pretensjoni u l-ammont tagħha, privileġġi u titoli u indirizz għal notifika, u jipprovdu evidenza bil-miktub.

Mhux aktar tard minn 7 ijiem wara li jkun għadda l-perjodu ta’ xahar, ir-riċevitur iħejji:

 • lista tal-pretensjonijiet ippreżentati, irranġati fl-ordni ta’ kif waslu, li jindikaw ir-raġunijiet u l-ammont tal-pretensjoni, il-privileġġi u t-titoli u d-data tal-preżentazzjoni;
 • lista tal-pretensjonijiet suġġetti għad-dħul fil-lista mir-riċevitur fuq bażi ex officio, notevolment: il-pretensjonijiet ta’ ħaddiema jew impjegati li jirriżultaw mir-relazzjonijiet ta’ impjieg tagħhom mad-debitur u d-djun pubbliċi evalwati u stabbiliti f’deċiżjoni li daħlet fis-seħħ;
 • lista tal-pretensjonijiet ippreżentati li ma ġewx ippreżentati.

Il-pretensjonijiet ippreżentati wara li jkun skada l-perjodu ta’ xahar mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali, iżda mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li jkun skada fiha, jiġu miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ippreżentati u ammessi skont il- proċedura stabbilita bil-liġi. Wara li jkun skada t-tieni perjodu, ma jistgħu jiġu ppreżentati ebda pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li nqalgħu sal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Meta jerġgħu jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza sospiżi, il-perjodu għat-tressiq tal-prestazzjonijiet jibda mid-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 632(2) tal-Att dwar il-Kummerċ (deċiżjoni sabiex jitkomplew proċeduri ta’ insolvenza sospiżi).

Pretensjonijiet fir-rigward ta’ dejn mhux imħallas sad-data ta’ maturità li nħoloq wara l-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza u qabel l-approvazzjoni ta’ pjan ta’ rkupru huma ppreżentati skont l-istess proċedura u jiġu miżjuda ma’ lista addizzjonali mħejjija mir-riċevitur.

Ir-riċevitur jagħmel arranġamenti sabiex il-listi jiġu ppubblikati bla dewmien fir-Reġistru Kummerċjali u jagħmilhom disponibbli għall-kredituri u d-debitur fir-reġistru tal-qorti.

Id-debitur, kif ukoll kwalunkwe kreditur, jistgħu jippreżentaw oġġezzjoni bil-miktub lill-qorti, b’kopja lir-riċevitur, kontra pretensjoni ammessa jew mhux ammessa fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha l-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Pretensjoni vverifikata permezz ta’ sentenza effettiva mogħtija wara d-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza li r-riċevitur ipparteċipa fiha ma tistax tiġi kkontestata.

Jekk ma jaslu ebda oġġezzjonijiet kontra l-listi, il-qorti tapprova l-lista tal-pretensjonijiet ammessi u mdaħħla fuq bażi ex officio f’sessjoni magħluqa immedjatament wara li jkun skada l-perjodu ta’ sebat ijiem. Meta jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet kontra l-listi, l-imħallef jirrevedihom f’seduta tal-qorti miftuħa, wara li jkun sejjaħ lir-riċevitur, id-debitur, il-kreditur li jkollhom il-pretensjoni ammessa jew mhux ammessa kkontestata u lill-kreditur li jkun oġġezzjona għall-pretensjoni. Fejn ikun possibbli, l-oġġezzjonijiet kollha jiġu indirizzati f’seduta waħda. Meta jinstab li oġġezzjoni għandha mertu, il-qorti tapprova l-lista, wara li tkun għamlet l-aġġustament meħtieġ. Meta dan ma jkunx il-każ, il-qorti tiċħad l-oġġezzjonijiet fi żmien 14-il jum mid-data tas-seduta. Id-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali u ma tistax tiġi appellata.

Kreditur li jkun ippreżenta pretensjoni wara l-perjodu ta’ xahar mid-dħul tad-deċiżjoni fir-Reġistru Kummerċjali, iżda mhux aktar tard minn xahrejn mid-data li fiha dak il-perjodu jkun skada, ma jistax jikkontesta l-pretensjoni ammessa jew mhux ammessa jew jitlob arranġament tad-dejn mill-bqija tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-proprjetà immobbli tkun ġiet ikkonvertita fi flus.

Sussegwentement, il-pretensjonijiet ippreżentati ammessi skont il-proċedura stabbilita bil-liġi huma miżjuda mal-lista approvata mill-qorti.

Kreditur jew debitur li ressaq oġġezzjoni miċħuda kontra l-lista mfassla mir-riċevitur u l-kreditur bi pretensjoni li kienet eskluża mil-lista ta’ pretensjonijiet ammessi jew kreditur u debitur fir-rigward ta’ pretensjoni miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi wara oġġezzjoni aċċettata mill-qorti, jista’ jippreżenta pretensjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ li titlob il-validazzjoni tal-pretensjoni mhux ammessa jew l-invalidazzjoni ta’ pretensjoni ammessa fi żmien 7 ijiem mid-data li fiha d-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi tiġi ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni għandu effett determinanti għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Fi proċeduri ta’ insolvenza, pretensjoni ammessa hija pretensjoni inkluża fil-lista approvata mill-qorti ta’ pretensjonijiet ammessi, ħlief għal pretensjonijiet ikkontestati bi pretensjoni ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Skont l-Att dwar il-Kummerċ, id-distribuzzjoni hija awtorizzata meta jkun hemm biżżejjed rikavat mill-konverżjoni tal-patrimonju fi flus.

Ir-riċevitur ifassal tabella għad-distribuzzjoni tal-flus disponibbli bejn il-kredituri, filwaqt li jikkunsidra l-klassifika tal-prijoritajiet, il-privileġġi u t-titoli. It-tabella ta’ distribuzzjoni tibqa’ parzjali sakemm il-pretensjonijiet kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ jew il-patrimonju kollu ta’ insolvenza jkun ġie kkonvertit fi flus, ħlief għal proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ. It-tabella ta’ distribuzzjoni tidher b’mod prominenti għal 14-il jum fuq bord ta’ avviżi apposta fil-bini tal-qorti li huwa miftuħ għall-pubbliku. It-tabella ta’ distribuzzjoni hija ppubblikata fir-Reġistru Kummerċjali. Fil-perjodu speċifikat hawn fuq, il-kumitat tal-kredituri u kull kreditur jistgħu jippreżentaw oġġezzjoni bil-miktub kontra t-tabella ta’ distribuzzjoni quddiem il-qorti. Il-qorti tapprova t-tabella ta’ distribuzzjoni, wara li tkun għamlet l-aġġustamenti meħtieġa wara li tkun aċċertat il-legalità tat-tabella, fuq inizjattiva proprja jew fuq mozzjoni oħra li toġġezzjona. Id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tat-tabella ta’ distribuzzjoni u l-oġġezzjonijiet ippreżentati kontriha huma ppubblikati fir-Reġistru Kummerċjali, u għalhekk tiġi nnotifikata lill-kredituri u lid-debitur. Id-deċiżjoni li tapprova t-tabella ta’ distribuzzjoni tista’ tiġi kkontestata mir-riċevitur, mill-kumitat tal-kredituri jew minn kreditur, irrispettivament minn jekk dak il-kreditur ikunx ressaq oġġezzjoni kontra d-deċiżjoni li biha l-qorti annullat jew immodifikat it-tabella ta’ distribuzzjoni. Id-distribuzzjonijiet taħt it-tabella approvata mill-qorti huma magħmula mir-riċevitur.

Tiġi segwita l-proċedura li ġejja għall-ħlas tal-pretensjonijiet billi jsiru distribuzzjonijiet mill-patrimonju kkonvertit fi flus, stipulata fl-Artikolu 722 tal-Att dwar il-Kummerċ:

 1. pretensjonijiet garantiti permezz ta’ rahan jew ipoteka jew sekwestru, irreġistrati skont l-Att dwar il-Garanziji — mir-rikavat mir-realizzazzjoni tas-sigurtà;
 2. pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom ikun eżerċitat id-dritt ta’ garanzija — mill-valur tal-assi suġġett għal rahan;
 3. spejjeż imġarrbin fil-proċedimenti ta’ insolvenza (taxxa tal-boll pagabbli mal-preżentata u l-ispejjeż l-oħrajn kollha mġarrbin sad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni li tiftaħ il-proċedimenti ta’ insolvenza; - ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur; - il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati meta l-intrapriża tad-debitur ma tkunx waqqfet il-kummerċ; l-ispejjeż imġarrbin fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza; - il-pagamenti ta’ manteniment imħallsin affavur tad-debitur u l-familja tiegħu);
 4. pretensjonijiet li nħolqu minn kuntratti ta’ impjieg li kienu jeżistu qabel il-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 5. kumpens statutorju pagabbli lil partijiet terzi mid-debitur;
 6. djun tal-liġi pubblika lill-gvern ċentrali jew lill-muniċipalitajiet, inklużi iżda mhux limitati għal dawk li jirriżultaw minn taxxi, dazji doganali, tariffi u kontribuzzjonijiet obbligatorji tas-sigurtà soċjali, jekk ikunu nqalgħu qabel id-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 7. pretensjonijiet li nħolqu wara l-bidu ta’ insolvenza u mhux imħallsa sad-data rispettiva ta’ maturità;
 8. kwalunkwe pretensjonijiet mhux garantiti li jifdal li nħolqu qabel il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 9. interess statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti dovuti wara d-data li fiha nfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 10. self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist;
 11. donazzjonijiet;
 12. l-ispejjeż imġarrba mill-kredituri b’konnessjoni mal-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għall-ispejjeż skont l-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż inizjali ta’ litigazzjoni mħallsa minn qabel).

Meta jkunu disponibbli fondi insuffiċjenti sabiex jissodisfaw il-pretensjonijiet imsemmija fis-subparagrafi 3 sa 12 b’mod sħiħ, isiru distribuzzjonijiet proporzjonali għal kull klassi ta’ kredituri. Meta l-gvern ċentrali jkun iddepożita bosta pretensjonijiet tal-istess klassi u dawn ikunu ġew ammessi, l-ammonti jintbagħtu f’pagament wieħed mill-kont tad-distribuzzjoni tal-assi u, malli jaslu, jitqassmu mill-Aġenzija Nazzjonali tat-Taxxa skont il-Kodiċi ta’ Proċedura tat-Taxxa u l-Assigurazzjoni Soċjali. L-Aġenzija Nazzjonali tad-Dħul tinnotifika d-distribuzzjoni magħmula lill-qorti tal-insolvenza u lir-riċevitur mingħajr dewmien.

Pretensjonijiet li jirriżultaw minn imgħax statutorju jew kuntrattwali fuq djun mhux garantiti, li saru dovuti wara d-data tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza; pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun li jirriżultaw minn self mogħti lid-debitur minn imsieħeb fin-negozju jew azzjonist; kredituri li jkollhom pretensjonijiet li jirriżultaw minn donazzjonijiet u mill-ispejjeż imġarrba minn kreditur fil-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief dawk previsti fl-Artikolu 629b tal-Att dwar il-Kummerċ (spejjeż ta’ litigazzjoni inizjali mħallsa minn qabel) jistgħu jiġu sodisfatti biss wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri l-oħra kollha jkunu tħallsu b’mod sħiħ. Il-kreditur li jkun iddepożita pretensjoni wara li tkun saret distribuzzjoni jiġi miżjud mal-lista tal-kredituri bi pretensjonijiet li għandhom jitħallsu minn distribuzzjonijiet sussegwenti mingħajr id-dritt li l-pretensjoni tiegħu tiġi mħallsa billi jirċievi sehem ogħla tal-patrimonju kkonvertit f’distribuzzjonijiet sussegwenti bħala kumpens talli ma rċeviex sehem mid-distribuzzjonijiet preċedenti.

Il-kredituri garantiti jżommu t-titoli tagħhom fil-proċeduri ta’ insolvenza. Il-pretensjonijiet tagħhom jitħallsu l-ewwel u dak il-privileġġ huwa applikabbli biss għar-rikavat mir-realizzazzjoni tal-garanzija miżmuma. Meta l-prezz tal-bejgħ tal-proprjetà personali mwiegħda jew ipotekata ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-ammont sħiħ tad-dejn, flimkien mal-imgħax akkumulat, il-kreditur jipparteċipa fid-distribuzzjoni bħala kreditur mhux assigurat. Meta l-prezz tal-bejgħ ta’ oġġett ta’ proprjetà personali mwiegħed jew ipotekat jaqbeż id-dejn garantit, inkluż l-imgħax akkumulat, l-ammont li jifdal jiżdied mal-patrimonju ta’ insolvenza. Din ir-regola tapplika wkoll għall-ħlas tat-talbiet tal-kredituri bi dritt ta’ garanzija.

Il-kreditur li l-pretensjoni tiegħu ġiet parzjalment imħallsa fil-proċeduri prinċipali li fihom kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija, jipparteċipa fid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari mibdija quddiem qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija u s-sehem, li l-kreditur jirċievi mid-distribuzzjoni tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari jaqbeż dak tal-kredituri l-oħra fl-istess proċeduri. L-assi li jifdal wara t-tqassim tal-proprjetà fil-proċeduri anċillari jiġu trasferiti għall-assi fil-proċeduri prinċipali.

Pretensjoni suġġetta għal posponiment hija inkluża fid-distribuzzjoni inizjali bħala pretensjoni kkontestata u dispożizzjoni għall-ħlas tagħha titwarrab fil-kont tad-distribuzzjoni. Il-pretensjoni hija eskluża mid-distribuzzjoni finali jekk il-kundizzjoni għall-posponiment tkun għadha valida. Madankollu, pretensjoni suġġetta għal kundizzjoni perentorja hija inkluża fid-distribuzzjoni bħala mħallsa bħala pretensjoni inkondizzjonata.

Id-dispożizzjonijiet għall-ammont tal-pretensjoni kkontestata minn azzjoni ċivili huma mwarrba wkoll fil-kont tad-distribuzzjoni. Meta s-sigurtà jew il-privileġġ biss jiġu kkontestati, il-pretensjoni hija provviżorjament inkluża fid-distribuzzjoni bħala pretensjoni mhux garantita sakemm tingħata deċiżjoni dwar it-tilwima u dispożizzjoni daqs l-ammont li l-kreditur jirċievi għal pretensjoni assigurata tiġi mwarrba fil-kont tad-distribuzzjoni. Għandha ssir dispożizzjoni fil-pjan ta’ rkupru jew fuq distribuzzjoni tal-patrimonju kkonvertit għal pretensjonijiet mhux ammessi kkontestati minn pretensjonijiet ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ.

Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati. Id-debitur jista’ jirċievi l-bqija tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk ikun hemm, wara li d-djun tiegħu jitħallsu bis-sħiħ u b’mod finali.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Il-qorti tordna li l-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu fil-każijiet li ġejjin:

 • jekk fi żmien sena mid-dħul tad-deċiżjoni skont l-Artikolu 632(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (id-deċiżjoni tas-sospensjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba li l-proprjetà disponibbli mhix biżżejjed biex tkopri l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza u n-nuqqas ta’ ħlas tal-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri) ma jkunx ġie mitlub li jitkomplew il-proċeduri;
 • tbattil tal-patrimonju ta’ insolvenza;
 • il-ħlas tal-pretensjonijiet kollha;
 • approvazzjoni ta’ pjan ta’ rkupru;
 • il-konklużjoni ta’ ftehim bejn id-debitur u l-kredituri kollha li għandhom pretensjonijiet ammessi, jekk il-ftehim jissodisfa r-rekwiżiti statutorji applikabbli u jekk ma tkun tressqet ebda azzjoni ta’ sentenza dikjaratorja skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ fir-rigward ta’ pretensjoni ammessa mhux eżistenti.

Fl-ewwel tliet każijiet, fid-deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċeduri, il-qorti tal-insolvenza tordna li l-kummerċjant jitneħħa minn fuq ir-reġistru, sakemm il-pretensjonijiet kollha tal-kredituri ma jkunux ġew imħallsa u l-assi mhux realizzati jibqgħu fil-patrimonju ta’ insolvenza. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-proċeduri ta’ insolvenza ma jingħalqux meta l-obbligazzjonijiet tad-debitur ikunu ggarantiti minn titoli ta’ partijiet terzi u proċeduri ta’ infurzar kontra t-titoli jkunu għadhom għaddejjin jew meta d-debitur ikun parti minn kawża pendenti.

Taħt il-liġi nazzjonali, ir-ristrutturar bil-għan li tiġi salvata l-impriża tad-debitur huwa element tal-proċeduri prinċipali ta’ insolvenza.

Ir-riabilitazzjoni korporattiva hija stadju fakultattiv indipendenti fil-proċeduri ta’ insolvenza. L-insegwiment tar-riabilitazzjoni jeħtieġ applikazzjoni apposta bil-miktub lill-qorti li fiha jiġi propost pjan ta’ rkupru minn xi waħda mill-partijiet li ġejjin: id-debitur, ir-riċevitur, il-kredituri li għandhom mill-inqas terz ta’ pretensjonijiet garantiti, il-kredituri li jkollhom mill-inqas terz ta’ pretensjonijiet mhux garantiti; l-imsieħba jew l-azzjonisti li jkollhom mill-inqas terz tal-ekwità tal-azzjonisti tal-intrapriża tad-debitur; imsieħeb b’responsabbiltà illimitata jew għoxrin fil-mija tan-numru totali ta’ ħaddiema u impjegati tal-intrapriża tad-debitur.

Jista’ jiġi propost pjan ta’ rkupru (jew pjanijiet ta’ rkupru) mill-ħin tal-preżentazzjoni tal-petizzjoni tal-insolvenza sakemm jgħaddi xahar mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali tad-deċiżjoni tal-qorti dwar l-approvazzjoni tal-lista ta’ pretensjonijiet ammessi. L-ispejjeż imġarrba fuq pjan ta’ rkupru propost mid-debitur jew mir-riċevitur huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza u fil-każijiet l-oħra kollha huma koperti mill-parti li pproponiet il-pjan.

Il-kontenut tal-pjan ta’ rkupru għandu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 700(1) tal-Att dwar il-Kummerċ u jindirizza kwistjonijiet, bħal-limitu sa fejn il-pretensjonijiet inklużi fil-listi approvati mill-qorti fid-data li fiha ġie propost il-pjan ikunu sodisfatti; il-mod u l-iskeda taż-żmien għall-ħlas ta’ kull klassi ta’ pretensjonijiet, il-garanziji għall-ħlas ta’ pretensjonijiet ikkontestati mhux ammessi li fir-rigward tagħhom hemm kawżi pendenti fid-data li fiha jiġi propost il-pjan; il-kundizzjonijiet li fuqhom l-imsieħba f’soċjetajiet ġenerali jew limitati huma rilaxxati totalment jew parzjalment mir-responsabbiltà; il-limitu sa fejn il-pretensjonijiet miżmuma minn kull klassi ta’ kredituri jkunu sodisfatti meta mqabbla mal-proprjetà li jirċievu taħt distribuzzjoni skont il-proċedura ġenerali stabbilita mil-liġi; il-garanziji pprovduti lil kull klassi ta’ kredituri b’rabta mal-implimentazzjoni tal-pjan; l-azzjonijiet amministrattivi, organizzattivi, legali, finanzjarji, tekniċi u oħrajn li għandhom jittieħdu sabiex jiġi implimentat il-pjan; u l-impatt tal-pjan fuq il-ħaddiema u l-impjegati tal-intrapriża tad-debitur. Il-pjan ta’ rkupru jista’ jistabbilixxi wkoll azzjonijiet jew tranżazzjonijiet proposti li jimmiraw biex jirrestawraw il-vijabbiltà tal-intrapriża, inkluż bejgħ tal-intrapriża kollha jew parti minnha, il-kundizzjonijiet u l-mod li bih għandu jsir bejgħ, skambji ta’ dejn ma’ ekwità, novazzjoni ta’ obbligazzjonijiet jew azzjonijiet u tranżazzjonijiet oħra (il-pjan jeskludi speċifikament l-għażla tal-bejgħ tal-proprjetà ta’ operaturi tal-ilma u tad-drenaġġ meħtieġa għall-operazzjonijiet primarji tagħhom sakemm ikun iddikjarat operatur ġdid tal-ilma u d-drenaġġ fiż-żona rispettiva), il-ħatra ta’ korp ta’ sorveljanza b’setgħat li jeżerċita kontroll fuq l-attivitajiet tad-debitur għat-tul tal-pjan ta’ rkupru jew perjodu iqsar, posponiment jew differiment ta’ ħlas, ħelsien totali jew parzjali mid-dejn, ristrutturar tal-kumpanija jew azzjonijiet u tranżazzjonijiet oħra.

Jekk il-pjan jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi (l-Artikolu 700(1) tal-Att dwar il-Kummerċ), il-qorti toħroġ deċiżjoni li tippermetti li l-pjan jiġi kkunsidrat mil-laqgħa tal-kredituri u tordna li avviż li jistabbilixxi data għal-laqgħa jiġi ppubblikat fir-Reġistru Kummerċjali. Meta jkun meħtieġ, jintbagħat avviż lill-parti li pproponiet il-pjan, li jordnalha tirrimedja n-nuqqasijiet misjuba. Id-deċiżjoni tista’ tiġi appellata f’perjodu ta’ 7 ijiem.

Dawk il-kredituri biss li jkollhom pretensjonijiet ammessi jew ivvalidati jew kredituri mogħtija drittijiet tal-vot mill-qorti jistgħu jivvutaw fuq il-pjan. Il-kredituri jivvutaw separatament fil-klassijiet individwali stabbiliti bil-liġi u jistgħu jitfgħu l-vot tagħhom mingħajr ma jkunu preżenti waqt il-laqgħa permezz ta’ ittra notarili ta’ awtorizzazzjoni li jkollha l-firma tal-kreditur. Il-pjan huwa adottat minn kull klassi ta’ kredituri b’maġġoranza sempliċi ta’ pretensjonijiet fil-klassi rilevanti. Jistgħu jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet kontra l-pjan adottat lill-qorti tal-insolvenza fi żmien 7 ijiem mid-data tal-votazzjoni. Jistgħu jiġu ppreżentati oġġezzjonijiet ukoll minn kredituri li jkunu ppreżentaw pretensjonijiet ta’ konvalidazzjoni skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Il-pjan jiġi miċħud jekk aktar minn nofs il-kredituri li jkollhom pretensjonijiet ammessi, irrispettivament mill-klassi ta’ dawk il-pretensjonijiet, ivvutaw kontrih. Avviż dwar l-adozzjoni tal-pjan huwa ppubblikat fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-Qorti tapprova l-pjan ta’ rkupru jekk jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 705(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, jiġifieri jekk il-ħtiġijiet kollha stabbiliti mil-liġi għall-adozzjoni tagħha mill-klassijiet differenti tal-kredituri jkunu ntlaħqu; dan ġie adottat minn maġġoranza tal-kredituri li jkollhom aktar minn nofs il-pretensjonijiet ammessi inklużi fil-listi approvat mill-Qorti; jekk il-pjan jipprevedi ħlas parzjali, mill-inqas klassi waħda tal-kredituri li adottaw il-pjan jirċievu ħlas parzjali; il-kredituri kollha tal-istess klassi huma trattati b’mod ugwali, sakemm kredituri preġudikati ma jkunux irrinunzjaw bil-miktub l-oġġezzjonijiet tagħhom għall-adozzjoni tal-pjan; il-pjan jiżgura illi kreditur u debitur li jkollhom opinjoni kuntrarja jirċievu l-istess pagament li kienu jirċievu kieku l-assi kellhom jitqassmu skont il-proċedura ġenerali stabbilita mil-liġi; ebda kreditur ma jirċievi aktar milli huwa dovut lilu taħt il-pretensjoni ammessa tiegħu; ebda dħul ma jitħallas lill-imsieħba jew azzjonisti sal-ħlas sħiħ u finali tal-pretensjonijiet tal-klassi ta’ kredituri li l-interessi tagħhom huma affettwati mill-pjan; ma jsiru ebda pagamenti ta’ manteniment favur il-kummerċjanti waħdiena, imsieħba illimitati u l-familji tagħhom f’ammont li jaqbeż dak stabbilit mill-Qorti sal-ħlas sħiħ u finali tal-pretensjonijiet tal-klassi ta’ kredituri li l-interessi tagħhom huma affettwati mill-pjan. Jekk il-laqgħa tal-kredituri tkun adottat bosta pjanijiet u l-pjanijiet kollha jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi, il-qorti tapprova l-pjan adottat mill-kredituri li jkollhom iktar minn nofs il-pretensjonijiet ammessi.

Il-pjan ta’ rkupru jista’ jiġi ammess għall-proċeduri anċillari ta’ insolvenza mibdija minn qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija, bil-kunsens tar-riċevitur fil-proċeduri prinċipali li fihom il-kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija.

Permezz tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, il-qorti tordna l-għeluq tal-proċeduri u taħtar il-korp superviżorju propost fil-pjan jew elett mill-kumitat tal-kredituri. Id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru u d-deċiżjoni li tiċħad pjan żviluppat bil-għan li tiġi rriabilitata l-intrapriża tad-debitur, li ġiet adottata mil-laqgħa tal-kredituri, huma suġġetti għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

Il-pjan approvat mill-qorti huwa obbligatorju għad-debitur u l-kredituri kollha bi pretensjonijiet fir-rigward ta’ djun imġarrba qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Kull kreditur jista’ japplika għal mandat ta’ infurzar skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 405 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili sabiex jitlob l-infurzar tal-pretensjoni kkonvertita, irrispettivament mill-ammont tagħha.

Jekk id-debitur ma jimplimentax il-pjan ta’ rkupru, il-kredituri li jkollhom pretensjonijiet ikkonvertiti skont il-pjan li jirrappreżentaw mill-inqas 15 fil-mija tal-ammont totali tal-pretensjonijiet, jew il-korp superviżorju maħtur mill-qorti, jistgħu jitolbu lill-qorti tkompli l-proċeduri ta’ insolvenza mingħajr ħtieġa ta’ prova ta’ insolvenza jew ta’ dejn eċċessiv. F’dan il-każ, l-effett ta’ konverżjoni tal-pjan fir-rigward tad-drittijiet u t-titoli tal-kredituri jibqa’ mhux affettwat. Ma jsiru ebda proċeduri ta’ riabilitazzjoni taħt il-proċeduri ta’ insolvenza li tkomplew.

Jekk il-bejgħ tal-intrapriża kollha jew parti minnha jkun previst fil-pjan ta’ rkupru approvat, għandu jiġi konkluż ftehim ta’ bejgħ fi żmien xahar mid-data li fiha daħlet fis-seħħ id-deċiżjoni li tapprova l-pjan. Jekk ftehim ta’ bejgħ ma jiġix konkluż fiż-żmien stipulat fil-pjan ta’ rkupru approvat, kull parti tista’, fi żmien xahar mill-iskadenza tal-perjodu ta’ xahar għall-konklużjoni tal-ftehim ta’ bejgħ, titlob lill-qorti tal-insolvenza tiddikjara li l-ftehim huwa konkluż. Jekk l-ebda waħda mill-partijiet ma titlob li l-ftehim jiġi ddikjarat konkluż u kreditur ikun ressaq applikazzjoni, il-qorti tal-insolvenza tkompli l-proċeduri u tiddikjara lid-debitur insolventi.

Minbarra l-adozzjoni ta’ pjan ta’ rkupru, l-Att dwar il-Kummerċ jipprovdi possibbiltà oħra għal arranġament bejn id-debitur u l-kredituri. Id-debitur jista’, b’mod indipendenti, jikkonkludi ftehim ta’ ħlas ta’ dejn bil-miktub mal-kredituri kollha bi pretensjonijiet ammessi fi kwalunkwe stadju tal-proċeduri mingħajr ma jkun rappreżentat mir-riċevitur. Jekk il-ftehim jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti bil-liġi, il-qorti tissospendi l-proċeduri, jekk ikunu tressqu azzjonijiet tas-sentenza dikjaratorja li jikkontestaw l-eżistenza ta’ pretensjonijiet ammessi skont l-Artikolu 694(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Id-deċiżjoni hija suġġetta għal appell fi żmien 7 ijiem mid-data tad-dħul fir-Reġistru Kummerċjali.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-laqgħa finali tal-kredituri tadotta deċiżjoni dwar il-proprjetà personali li ma tistax tinbiegħ fil-patrimonju ta’ insolvenza u tista’ tiddeċiedi li proprjetà personali ta’ valur negliġibbli jew ammonti riċevibbli li jkun diffiċli ħafna sabiex jinġabru jiġu rrestawrati lid-debitur. Ir-riċevitur, waqt li jaġixxi fuq ordni tal-qorti, jiddepożita f’bank l-ammonti mwarrba fil-ħin tad-distribuzzjoni finali għal pretensjonijiet mhux miġbura jew ikkontestati.

Mal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-preklużjoni ġenerali titneħħa u l-miżura ta’ prekawzjoni titħassar ex officio mid-data effettiva tad-deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Kwalunkwe pretensjonijiet li ma ġewx ippreżentati u d-drittijiet li ma kinux eżerċitati fil-proċeduri ta’ insolvenza huma mitmuma. Il-pretensjonijiet li ma setgħux jiġu sodisfatti fil-proċeduri ta’ insolvenza jintemmu, ħlief meta l-proċeduri jerġgħu jibdew skont l-Artikolu 744(1) tal-Att dwar il-Kummerċ (jekk fi żmien sena mid-data li fiha ġew sospiżi l-proċeduri, jiġu rilaxxati ammonti mwarrba għal pretensjonijiet ikkontestati jew jiġu skoperti assi li l-eżistenza tagħhom ma kinitx magħrufa matul il-proċeduri ta’ insolvenza).

Meta d-debitur ikun ikkonkluda ftehim ta’ ħlas ta’ dejn mal-kredituri kollha li jkollhom pretensjonijiet ammessi u l-proċeduri ta’ insolvenza jkunu ġew magħluqa, il-kredituri jistgħu jfittxu rimedju skont ir-regoli ġenerali stabbiliti fil-liġi ċivili, sakemm l-Att dwar il-Kummerċ ma jipprovdix mod ieħor. Meta d-debitur ma jikkonformax mal-ftehim tal-ħlas tad-dejn, il-kredituri li jkollhom mill-inqas 15 fil-mija tal-pretensjonijiet totali jistgħu jitolbu li l-proċeduri ta’ insolvenza jitkomplew mingħajr ħtieġa ta’ prova ta’ insolvenza jew ta’ dejn eċċessiv.

Meta jingħalqu l-proċeduri ta’ insolvenza wara l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, jibda perjodu ġdid ta’ preskrizzjoni statutorja skont l-Artikolu 110 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti għall-obbligazzjonijiet imġarrba qabel id-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza mid-data effettiva tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-pjan ta’ rkupru, meta l-obbligazzjonijiet inkwistjoni jkunu suġġetti għal ħlas immedjat jew mid-data li fiha l-obbligazzjonijiet ikunu dovuti u pagabbli, jekk il-pjan ta’ rkupru jipprovdi għad-differiment tagħhom. Skont l-Artikolu 110 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti, il-pretensjonijiet kollha jintemmu meta jiskadi l-perjodu ta’ preskrizzjoni statutorja ta’ ħames snin, sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor bil-liġi. Meta titressaq applikazzjoni għat-tkomplija tal-proċeduri ta’ insolvenza, it-terminu ta’ preskrizzjoni statutorja għal pretensjonijiet ammessi jiġi sospiż matul il-proċedura ta’ tkomplija. Kreditur jista’ japplika għal mandat ta’ infurzar fir-rigward tal-pretensjoni konvertita tiegħu, irrispettivament mill-ammont tiegħu, fuq il-bażi tal-pjan ta’ rkupru approvat mill-qorti.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Skont il-liġi nazzjonali l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza jinkludu:

 • it-taxxa tal-boll pagabbli fir-rigward tal-proċeduri ta’ insolvenza u l-ispejjeż l-oħra kollha mġarrba sad-data effettiva tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza;
 • ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur;
 • il-pretensjonijiet tal-ħaddiema u l-impjegati tal-intrapriża tad-debitur meta ma tkun waqqfet il-kummerċ;
 • l-ispejjeż imġarrba fuq it-tkabbir, l-amministrazzjoni, il-valutazzjoni u d-distribuzzjoni tal-patrimonju ta’ insolvenza;
 • il-pagament ta’ manteniment imħallas lid-debitur u lill-familja tiegħu.

L-ebda taxxa fuq il-boll ma’ għandha titħallas bil-quddiem meta tkun ġiet ippreżentata petizzjoni ta’ insolvenza mid-debitur. It-taxxa tal-boll hija koperta mill-patrimonju ta’ insolvenza mad-distribuzzjoni tal-assi. Meta l-applikazzjoni għal insolvenza tiġi ppreżentata minn kreditur, u meta kokreditur ikun kostitwit bħala parti fil-proċeduri, it-taxxa tal-boll tinġabar mill-kreditur jew mill-parti kostitwita bħala kokreditur.

Għall-iskop tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, meta l-assi disponibbli tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza, jew meta ssir determinazzjoni waqt il-proċeduri ta’ insolvenza li l-assi disponibbli tad-debitur mhumiex biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza, il-qorti tiddetermina ammont li għandu jitħallas minn qabel mid-debitur jew mill-kreditur f’perjodu stabbilit mill-qorti. L-ispejjeż inizjali tal-proċedura ta’ insolvenza huma vvalutati mill-qorti, b’kont meħud tar-rimunerazzjoni attwali tar-riċevitur provviżorju u l-ispejjeż stmati tal-proċedura ta’ insolvenza. Meta d-debitur ikun soċjetà, il-qorti tiddeċiedi dwar il-ħlas bil-quddiem tal-ispejjeż, b’kont meħud tal-proprjetà tal-imsieħba b’responsabbiltà illimitata.

Meta jibdew il-proċeduri ta’ insolvenza, l-ispejjeż huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza. Għal dan l-iskop, il-qorti tista’ toħroġ ordni li tawtorizza lir-riċevitur jagħmel id-disponimenti meħtieġa.

Meta l-proċeduri jkunu fl-istadju ta’ tkabbir fil-patrimonju ta’ insolvenza, it-taxxa tal-boll mhix pagabbli minn qabel. L-ebda taxxa fuq il-boll ma tinġabar meta ċ-ċirkostanzi relatati mal-insolvenza jiddaħħlu fir-Reġistru Kummerċjali fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-qorti u mad-dħul u t-tħassir ta’ sekwestru jew preklużjoni ġenerali.

Fi proċeduri mibdija fuq mozzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni abbażi tal-Artikoli 645, 646 u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti, it-taxxa tal-boll ma tkunx suġġett għal ħlas minn qabel, irrispettivament mil-livell tal-qorti. Jekk tiġi aċċetta l-mozzjoni, it-taxxa tal-boll tinġabar mill-parti li ma kinitx prevalenti fil-kawża. Jekk il-mozzjoni tiġi miċħuda, it-taxxa tal-boll tiġi koperta mill-patrimonju ta’ insolvenza. Jekk il-mozzjoni biex titwarrab tranżazzjoni tkun ġiet ippreżentata mir-riċevitur u miċħuda, l-ispejjeż tal-proċedura ta’ insolvenza mġarrba minn partijiet terzi huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza.

L-ebda taxxa tal-boll ma’ għandha titħallas minn qabel fir-rigward ta’ azzjoni ta’ sentenza dikjaratorja mressqa minn kreditur jew debitur skont l-Artikolu 694 tal-Att dwar il-Kummerċ. Jekk l-azzjoni tiġi miċħuda, l-ispejjeż għandhom jitħallsu mill-attur.

Pretensjoni ta’ kreditur ippreżentata wara li jkun għadda l-perjodu tal-preżentazzjoni statutorju, iżda mhux aktar tard minn xahrejn wara d-data li jkun skada fiha, tiġi miżjuda mal-lista ta’ pretensjonijiet ippreżentati u ammessi skont il-proċedura stipulata mil-liġi. L-ispejjeż addizzjonali imġarrba mal-ammissjoni jitħallsu mill-kreditur li jkun ressaq il-pretensjoni.

L-ispejjeż imġarrba fuq pjan ta’ rkupru propost mid-debitur jew mir-riċevitur huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza u fil-każijiet l-oħra kollha huma koperti mill-parti li pproponiet il-pjan. Sakemm ma jiġix ipprovdut mod ieħor fil-pjan ta’ rkupru, il-qorti tordna lid-debitur iħallas it-taxxa tal-boll u l-ispejjeż imġarrba.

L-ispejjeż imġarrba fuq il-preservazzjoni tal-proprjetà suġġetta għal konverżjoni fi flus sakemm ix-xerrej jidħol fil-pussess huma koperti mill-patrimonju ta’ insolvenza. L-ispejjeż imġarrba fuq il-bejgħ ta’ binjiet residenzjali li jkunu proprjetà tad-debitur u mikrija lill-ħaddiema u lill-impjegati tiegħu jitħallsu mill-bejjiegħ.

Mat-tqassim tal-assi kkonvertiti, il-pretensjonijiet li jirriżultaw mill-ispejjeż imġarrba fil-proċeduri ta’ insolvenza jitħallsu wara l-ħlas ta’ pretensjonijiet garantiti u pretensjonijiet li fir-rigward tagħhom huwa eżerċitat id-dritt ta’ ritenzjoni.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

L-Att dwar il-Kummerċ jipprovdi salvagwardji li jipproteġu lill-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza kontra azzjonijiet meħuda u tranżazzjonijiet li jidħol fihom id-debitur bil-għan li jbattal il-patrimonju ta’ insolvenza u jagħmel ħsara lill-interessi tal-kredituri. Il-liġi tintroduċi l-kunċett ta’ “perjodu suspettat” — preżunzjoni inkonfutabbli li saret ħsara lill-interessi tal-kredituri, jekk ikunu ttieħdu ċerti azzjonijiet jew ġew konklużi ċerti tranżazzjonijiet matul dan il-perjodu. It-tul tal-perjodu suspettat huwa differenti skont it-tip ta’ tranżazzjoni li għaliha tapplika l-preżunzjoni statutorja ta’ ħsara. Għal ċerti tranżazzjonijiet u azzjonijiet, il-perjodu suspettat jibda mid-data ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena minn meta tressqet il-petizzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, u jispiċċa fid-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. F’każijiet oħra, dan jestendi għal tliet snin, sentejn jew sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza u jinkludi l-perjodu bejn id-data li fiha ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza u d-data tad-deċiżjoni ta’ ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ċerti azzjonijiet li ttieħdu u transazzjonijiet li saru wara d-data tal-bidu tal-proċeduri ta’ insolvenza bi ksur tal-proċedura stabbilita, jiġifieri mingħajr il-kunsens minn qabel tar-riċevitur, huma kkunsidrati wkoll ta’ ħsara.

It-tipi ta’ azzjonijiet u tranżazzjonijiet preżunti bħala ta’ ħsara taħt l-Att dwar il-Kummerċ huma definiti b’mod eżawrjenti u jaqgħu f’żewġ kategoriji: nulli u bla effett u mhux infurzabbli fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Tranżazzjonijiet bla effett huma rregolati mill-Artikolu 646(1) tal-Att dwar il-Kummerċ. Dak l-Artikolu jistipula li l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet li ġejjin huma bla effett fir-rigward tal-kredituri, jekk jittieħdu/jiddaħħlu wara d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza bi ksur tar-regoli ta’ proċedura stabbiliti:

 1. il-ħlas ta’ dejn li jkun sar qabel id-deċiżjoni ta’ ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 2. rahan jew ipoteka maħluqa fuq dritt jew assi ta’ proprjetà personali mill-patrimonju ta’ insolvenza;
 3. tranżazzjoni li tinvolvi dritt jew assi mill-patrimonju ta’ insolvenza.

Tipi oħra ta’ azzjonijiet ta’ ħsara u tranżazzjonijiet li jistgħu jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati huma rregolati mid-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 645(3), 646(2) u 647 tal-Att dwar il-Kummerċ u l-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u Kuntratti. Sabiex ma jkunux jistgħu jiġu infurzati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju tal-insolvenza, l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet inkwistjoni għandhom jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati b’sentenza li saret ‘res judicata’.

Skont l-Artikolu 646(2) tal-Att dwar il-Kummerċ, l-azzjonijiet segwenti meħuda jew it-tranżazzjonijiet li jkun daħal fihom id-debitur wara l-bidu tal-insolvenza jew id-dejn eċċessiv jistgħu jiġu ddikjarati li ma jistgħux jiġu infurzati fir-rigward tal-kredituri fil-perjodi ta’ żmien rispettivi:

 1. il-ħlas bikri ta’ obbligazzjoni, irrispettivament mill-mod ta’ ħlas, fi żmien sena qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni sabiex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 2. il-ħolqien ta’ ipoteka jew rahan biex tiġi żgurata pretensjoni li qabel ma kinitx garantita kontra d-debitur fi żmien sena qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza;
 3. il-ħlas mid-debitur ta’ obbligazzjoni li saret dovuta u pagabbli, irrispettivament mill-mod ta’ ħlas, fi żmien sitt xhur qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Fejn il-kreditur kien jaf li d-debitur kien insolventi jew kellu dejn eċċessiv, it-tul tal-perjodu suspett fl-ewwel żewġ każijiet jiġi estiż għal sentejn u fit-tielet każ — għal sena. L-għarfien huwa preżunt meta d-debitur u l-kreditur huma partijiet relatati jew meta l-kreditur kien jaf jew seta’ jkun jaf dwar ċirkostanzi li raġonevolment jiġġustifikaw il-konklużjoni li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv.

In-nuqqas ta’ infurzar ma jistax jiġi invokat fl-ewwel u fit-tielet każ, jekk l-obbligazzjoni tiġi mħallsa fil-perkors normali tan-negozju tad-debitur u meta:

 • jikkonforma mat-termini miftiehma bejn il-partijiet u jsir kontemporanjament mal-provvista ta’ oġġetti jew servizzi ta’ valur ekwivalenti lid-debitur jew fi żmien 30 jum mid-data li fiha l-obbligazzjoni pagabbli saret dovuta, jew
 • wara l-pagament, il-kreditur ipprovda oġġetti jew servizzi ta’ valur ekwivalenti lid-debitur.
 • In-nuqqas ta’ infurzar ma jistax jiġi invokat fit-tieni każ, meta r-rahan jew l-ipoteka ġiet maħluqa:
 • qabel jew simultanjament mal-għoti ta’ self lid-debitur;
 • biex jissostitwixxu garanzija oħra in rem, li ma tistax tiġi ddikjarata mhux infurzabbli skont ir-regoli stabbiliti fit-Taqsima I, il-Kapitolu 41 tal-Att dwar il-Kummerċ;
 • biex jiżguraw self mogħti għall-iskop li jinkiseb l-assi mirhud jew ipotekat.

L-invalidità taħt l-Artikolu 646(2) tal-Att dwar il-Kummerċ hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi qabel id-dħul tal-applikazzjoni li biha tressqet azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni. Mala fede hija preżunta sakemm ma jiġi ppruvat il-kuntrarju, jekk il-parti terza tkun relatata mad-debitur jew mal-persuna li d-debitur ikun innegozja magħha.

Il-pretensjonijiet pubbliċi u privati tal-gvern suġġetti għal infurzar privat, li jkun ħallashom id-debitur, ma jistgħux jiġu invalidati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza skont ir-regoli u l-proċedura stabbiliti hawn fuq.

Skont l-Artikolu 647(1) tal-Att dwar il-Kummerċ, l-azzjonijiet u t-tranżazzjonijiet tad-debitur li ġejjin, jekk jitwettqu fil-perjodi ta’ żmien speċifikati, jistgħu jiġu invalidati fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza:

 1. tranżazzjonijiet mingħajr ħlas, ħlief għal donazzjonijiet ordinarji, konklużi ma’ parti relatata mad-debitur fi żmien tliet snin qabel id-data li fiha tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 2. tranżazzjonijiet mingħajr ħlas konklużi f’perjodu ta’ sentejn qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza;
 3. tranżazzjonijiet sottovalutati konklużi f’perjodu ta’ sentejn qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv.
 4. ipoteki, wegħdiet jew titoli personali maħluqa fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet ta’ partijiet terzi fi żmien sena qabel ma tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv;
 5. ipoteki, wegħdiet jew titoli personali maħluqa fir-rigward ta’ obbligazzjonijiet ta’ partijiet terzi favur kreditur relatat mad-debitur f’perjodu ta’ sentejn qabel tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, iżda mhux qabel il-bidu tal-insolvenza jew dejn eċċessiv;
 6. tranżazzjonijiet li huma ta’ ħsara għall-kredituri konklużi ma’ parti relatata mad-debitur fi żmien sentejn qabel ma tiġi ppreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza.

L-Artikolu 647(1) tal-Att dwar il-Kumpaniji japplika wkoll għal azzjonijiet meħuda u tranżazzjonijiet li jidħlu fihom id-debitur fil-perjodu bejn id-data ta’ preżentazzjoni tal-applikazzjoni għall-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza u d-data tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza. L-invalidazzjoni hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi għal rimunerazzjoni qabel id-dħul tal-applikazzjoni.

Tpaċija tista’ tiġi invalidata wkoll fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, jekk il-kreditur akkwista l-pretensjoni u ġarrab l-obbligazzjoni lejn id-debitur qabel id-data tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza, filwaqt li meta kiseb il-pretensjoni jew ġarrab l-obbligazzjoni kien jaf li d-debitur huwa insolventi jew għandu dejn eċċessiv jew li kienet ġiet ippreżentata applikazzjoni biex jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza.

Irrispettivament mill-mument meta saru d-djun reċiproċi, tpaċija magħmula mid-debitur wara d-dikjarazzjoni ta’ insolvenza jew dejn eċċessiv, iżda mhux qabel sena qabel id-data li fiha ġiet ippreżentata l-applikazzjoni għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza, hija invalida fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, ħlief għall-parti tad-dejn li l-kreditur jirċievi fil-ħin tad-distribuzzjoni wara l-konverżjoni tal-assi fi flus.

L-Artikolu 135 tal-Att dwar l-Obbligi u l-Kuntratti jirregola l-azzjonijiet li r-riċevitur jew il-kreditur jistgħu jressqu sabiex jitolbu l-invalidazzjoni ta’ azzjonijiet dannużi tad-debitur, jekk l-effett dannuż ta’ dawk l-azzjonijiet kien jaf bih id-debitur. Meta l-azzjoni tkun immotivata mill-profitt, il-parti li magħha jinnegozja d-debitur hija wkoll preżunta li għandha għarfien dwar il-ħsara. L-invalidità hija mingħajr preġudizzju għad-drittijiet akkwistati in bona fede minn partijiet terzi taħt kunsiderazzjoni qabel id-dħul tal-applikazzjoni li biha tressqet azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni. L-għarfien huwa preżunt sakemm ma tingħatax prova kuntrarja, jekk il-parti terza tkun il-konjuġi, l-axxendent, id-dixxendent jew oħt/ħu d-debitur. Meta l-azzjoni ssir qabel tinħoloq il-pretensjoni, tkun invalida biss jekk tittieħed mid-debitur jew mill-parti li d-debitur innegozja magħha bil-għan li jikkawża dannu lill-kreditur.

Azzjoni li titlob l-annullament jew l-invalidazzjoni ta’ azzjonijiet jew tranżazzjonijiet fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza u l-azzjonijiet mal-eżekuzzjoni sabiex jitkabbar il-patrimonju tal-insolvenza jistgħu jitressqu mir-riċevitur jew, minn xi kreditur tal-patrimonju ta’ insolvenza. Meta l-pretensjoni tiġi ppreżentata minn kreditur, il-qorti tikkostitwixxi r-riċevitur bħala koattur ex officio. Meta pretensjoni tkun ġiet ippreżentata mill-kreditur, it-tieni preżentazzjoni fir-rigward tal-istess pretensjoni mhijiex permessa. Madankollu, it-tieni kreditur jista’ jitlob lill-qorti biex tikkostitwih bħala koattur qabel l-ewwel smigħ tal-każ. Is-sentenza finali effettiva hija valida u infurzabbli għad-debitur, ir-riċevitur u l-kredituri kollha.

Meta l-qorti tkun iddikjarat tranżazzjoni nulla u bla effett fir-rigward tal-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza, l-assi pprovduti minn parti terza jiġu rritornati, u jekk dawk l-assi ma jkunux inklużi fil-patrimonju ta’ insolvenza jew il-flus ma jkunux dovuti, il-parti terza tiġi kostitwita bħala kreditur fil-proċeduri.

Azzjoni sabiex titwarrab tranżazzjoni mressqa mir-riċevitur fil-proċeduri ta’ insolvenza prinċipali jew anċillari li fihom kummerċjant ġie ddikjarat insolventi minn qorti barranija jew fi proċeduri anċillari mibdija minn qorti Bulgara, jekk il-kummerċjant jippossjedi assi sinifikanti fil-Bulgarija, hija meqjusa li tressqet fiż-żewġ proċeduri.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/02/2021

Insolvenza - Repubblika Ċeka

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna iċ-Ċek ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

LISTA TAL- KONTENUT


Qafas legali

Il-proċedimenti tal-insolvenza fir-Repubblika Ċeka huma primarjament regolati mill-Att Nru 182/2006 dwar l-insolvenza u l-proċedimenti tal-insolvenza (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) (l-Att dwar l-Insolvenza), flimkien mal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Strument importanti ieħor huwa l-Att Nru 312/2006 dwar l-amministraturi tal-insolvenza (Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích), li (flimkien mal-Att dwar l-Insolvenza) jistabbilixxi l-qafas legali għall-professjoni ta’ prattikant tal-insolvenza.

Il-verżjonijiet attwali ta’ dawn id-dispożizzjonijiet jinsabu fil-Portal tal-Amministrazzjoni Pubblika (Portál veřejné správy): Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://portal.gov.cz/app/zakony/.

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jinbdew kontra persuni fiżiċi u ġuridiċi, irrispettivament minn jekk dawn humiex entitajiet kummerċjali.

It-tipi individwali ta’ proċedimenti tal-insolvenza (falliment, riorganizzazzjoni, ħelsien mid-dejn) huma differenti minn xulxin f’termini tal-entitajiet li huma maħsubin għalihom. Filwaqt li tista’ tiġi ppreżentata petizzjoni ta’ falliment kontra l-entitajiet kollha, ir-rioganizzazzjoni hija mmirata esklussivament lejn in-negozji u l-ħelsien mid-dejn huwa mmirat primarjament lejn entitajiet li mhumiex kummerċjali (kif spjegat hawn taħt).

Proċedimenti tal-insolvenza ma jistgħux jinġiebu kontra l-istat, awtoritajiet lokali awtonomi, partiti u movimenti politiċi waqt l-elezzjonijiet u entitajiet magħżulin oħrajn ta’ natura predominantement pubblika. Japplikaw regoli speċjali għall-istituzzjonijiet finanzjarji u għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Insolvenza jew insolvenza imminenti

Il-proċedimenti tal-insolvenza huma proċedimenti ġudizzjarji li jindirizzaw l-insolvenza jew l-insolvenza imminenti ta’ debitur u kif din għandha tiġi indirizzata. Għalhekk, il-premessa bażika hija l-eżistenza ta’ stat ta' insolvenza jew ta' insolvenza imminenti.

Debitur ikun insolventi jekk (dawn huma kundizzjonijiet kumulattivi):

 • id-debitur ikollu aktar minn kreditur wieħed;
 • id-debitur ikollu obbligazzjonijiet pekunarji li ilhom li skadew aktar minn 30 jum;
 • id-debitur ma jkunx jista' jonora dawk l-obbligazzjonijiet.

Id-debituri jiġu kkunsidrati li huma insolventi b’mod partikolari jekk ikunu waqfu jħallsu porzjon sostanzjali mid-djun tagħhom jew jekk jonqsu milli jsaldaw dawn l-obbligazzjonijiet għal aktar minn tliet xhur wara d-data li fiha jkunu dovuti, jew jekk xi waħda mill-pretensjonijiet monetarji kontra d-debitur ma tkunx tista' tiġi ssodisfata permezz ta’ infurzar jew permezz ta’ sekwestru.

Debitur li huwa entità kummerċjali (kemm bħala persuna fiżika jew bħala persuna ġuridika) ikun insolventi wkoll jekk ikun midjun iżżejjed. Debituri jkunu midjunin iżżejjed jekk ikollhom aktar minn kreditur wieħed u jekk it-total tal-obbligazzjonijiet tagħhom jaqbeż il-valur tal-assi tagħhom.

Insolvenza imminenti tfisser sitwazzjoni fejn, meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha, wieħed jista’ raġonevolment jassumi li d-debituri mhux se jkunu jistgħu jħallsu parti sostanzjali mill-obbligazzjonijiet pekunarji tagħhom b'mod adegwat u fil-waqt.

Tipi ta’ proċedimenti tal-insolvenza

Il-liġi Ċeka tagħmel distinzjoni bejn tliet modi bażiċi biex tittratta l-insolvenza jew l-insolvenza imminenti ta’ debitur fi proċedimenti tal-insolvenza:

 • il-falliment (konkurs);
 • ir-riorganizzazzjoni (reorganizace);
 • il-ħelsien mid-dejn (oddlužení).

L-Att dwar l-Insolvenza ma jiddettax liema mill-metodi differenti tal-insolvenza għandu jintuża minn debitur partikolari, iżda jħalli l-għażla miftuħa. Barra l-proċedura ta’ likwidazzjoni (falliment), hemm ukoll element ta’ riabilitazzjoni (riorganizzazzjoni u ħelsien mid-dejn). Jenħtieġ li l-għażla tal-metodu adattat li jindirizza l-insolvenza ta’ debitur tkun iggwidata minn motivazzjoni li jinkiseb l-aħjar riżultat possibbli għall-kredituri.

Il-falliment huwa mod ġenerali kif tiġi indirizzata l-insolvenza fejn, abbażi ta’ ordni ta’ falliment, il-maġġuranza tal-pretensjonijiet stabbiliti tal-kredituri titħallas mir-rikavat tal-likwidazzjoni tal-assi. Pretensjonijiet, jew partijiet minn pretensjonijiet, li mhumiex onorati ma jintilfux ħlief jekk il-liġi tistipula mod ieħor. Dan il-metodu tal-insolvenza dejjem jintuża meta jkun impossibbli li jintużaw ir-riorganizzazzjoni jew il-ħelsien mid-dejn bħala proċeduri aktar moderati kontra d-debitur, jew jekk isir ċar fil-kuntest tal-proċedimenti li dawn il-metodi ma jistgħux ikomplu.

Ir-riorganizzazzjoni tista’ tintuża biex tittratta l-insolvenza jew l-insolvenza imminenti ta’ debituri li jkunu entitajiet kummerċjali. Din tinvolvi r-riorganizzazzjoni tan-negozju. Normalment ikun mistenni li l-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati b'mod konsistenti waqt li n-negozju tad-debitur jibqa’ jopera skont miżuri maħsubin biex jagħtu ħajja ġdida lill-amministrazzjoni tiegħu skont pjan ta’ riorganizzazzjoni approvat mill-qorti tal-insolvenza. Il-kredituri jimmonitorjaw il-progress tal-pjan.

Il-ħelsien mid-dejn huwa mod li jindirizza l-insolvenza jew l-insolvenza imminenti għal debituri li essenzjalment ma għandhom l-ebda dejn kummerċjali u, jekk ikunu persuni ġuridiċi, ma jistgħux ikunu entitajiet kummerċjali. Dan il-metodu tal-insolvenza jagħti kunsiderazzjoni akbar lill-aspetti soċjali minn dawk ekonomiċi. Il-mira hija li d-debituri jkollhom bidu ġdid u li jkunu mmotivati sabiex jieħdu sehem b’mod attiv fit-tifdija tad-dejn tagħhom, tal-inqas sa livell proġettat ta’ 30 % f'dawk il-każijiet li fihom il-kredituri jkunu ordinarji. Huwa preżunt li l-pretensjonijiet tal-kredituri garantiti jiġu ssodisfati mill-kollateral. Dan jinvolvi għan parallel li jitnaqqas l-infiq tal-baġit pubbliku fuq ir-riabilitazzjoni ta’ dawk li jsibu rwieħhom fi kriżi soċjali. Il-ħelsien mid-dejn jista’ jsir bil-monetizzazzjoni tal-proprjetà tal-insolvenza, permezz tal-iskedar tar-ripagament, jew b’taħlita tat-tnejn.

Min jista’ jiftaħ proċedimenti tal-insolvenza?

Il-proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jinbdew biss ladarba tiġi ppreżentata petizzjoni. Huma jinfetħu fid-data li fiha l-petizzjoni tal-insolvenza tasal f’qorti b’ġurisdizzjoni xierqa fil-każ. Il-petizzjonijiet tal-insolvenza jistgħu jiġu ppreżentati mid-debituri jew mill-kredituri bl-istess mod, ħlief f’każijiet ta' insolvenza imminenti, f’liema każ ikunu jistgħu jiġu ppreżentati biss mid-debitur.

Id-debituri li huma entitajiet kummerċjali (persuna fiżika jew persuna ġuridika) huma mitlubin jippreżentaw petizzjoni tal-insolvenza mingħajr dewmien żejjed wara li jsiru jafu, jew meta, b’attenzjoni xierqa, kellhom isiru jafu, bl-insolvenza tagħhom.

Bidu tal-proċedura ta’ falliment

Il-Qorti tal-insolvenza toħroġ ordni ta’ falliment bħala deċiżjoni separata. F’każijiet eċċezzjonali, din id-deċiżjoni tista’ tiġi kkombinata mad-deċiżjoni dwar l-insolvenza (jekk id-debitur ikun persuna li ma tistax tirrikorri għal riorganizzazzjoni jew għal ħelsien mid-dejn). Dikjarazzjoni ta’ falliment tidħol fis-seħħ meta l-ordni tal-falliment jiġi ppubblikat fir-reġistru tal-insolvenza.

Bidu tar-riorganizzazzjoni

Ir-riorganizzazzjoni tibda bil-permess tal-qorti tal-insolvenza, li joħroġ wara rikors mid-debitur jew minn kreditur reġistrat.

Il-permess għar-riorganizzazzjoni jista’ jingħata jekk (dawn mhumiex kundizzjonijiet kumulattivi):

 • il-fatturat annwali totali nett tad-debitur fl-aħħar perjodu kontabilistiku qabel il-petizzjoni tal-insolvenza kien ta’ mill-inqas CZK 50 000 000; jew
 • id-debitur għandu mill-inqas 50 impjegat; jew
 • flimkien mal-petizzjoni tal-insolvenza, jew mhux aktar tard mid-data meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-insolvenza, id-debitur jippreżenta lill-qorti tal-insolvenza pjan ta’ riorganizzazzjoni approvat tal-inqas minn nofs il-kredituri garantiti kollha (ikkalkolat skont l-ammont aggregat tal-pretensjonijiet) u tal-inqas minn nofs il-kredituri ordinarji kollha (ukoll ikkalkolat abbażi tal-ammont tal-pretensjonijiet).

Ir-riorganizzazzjoni ma tkunx ammissibbli jekk id-debitur ikun persuna ġuridika f’likwidazzjoni, jew negozjant ta’ titoli, jew entità awtorizzata biex tinnegozja f’suq tal-materja prima skont leġiżlazzjoni speċifika.

Il-qorti tal-insolvenza tippermetti r-riorganizzazzjoni jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet legali korrispondenti. Ma hemmx dritt ta’ appell.

Il-qorti tal-insolvenza tiċħad rikors għal permess ta’ riorganizzazzjoni jekk: (a) fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha, jista’ raġonevolment jiġi preżunt li teżisti intenzjoni diżonesta; (b) ir-rikors reġa' ppreżentat minn persuna li diġà kellha rikors preċedenti għal permess ta’ riorganizzazzjoni li ġie kkunsidrat mill-qorti; jew (c) ir-rikors ġie ppreżentat minn kreditur iżda ma ġiex approvat mil-laqgħa tal-kredituri. L-appelli kontra dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jitressqu biss minn dawk li ppreżentaw ir-rikors.

Bidu tal-ħelsien mid-dejn

Rikors għal ħelsien mid-dejn jiġi ppreżentat mid-debitur permezz ta’ forma prestabbilita u, fejn xieraq, jiġi ppreżentat flimkien ma’ petizzjoni tal-insolvenza (jekk il-proċedimenti tal-insolvenza ma jkunux inbdew minn kreditur).

Rikors għal ħelsien mid-dejn u l-annessi tiegħu jrid ikun fihom, b’mod partikolari, dejta dwar l-introjtu passat u dak mistenni fil-futur tad-debitur, lista tal-assi u lista tal-obbligazzjonijiet. Jekk xi ħadd ikun lest li jagħti donazzjoni lid-debitur biex jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet tal-ħelsien mid-dejn, jew jekk xi ħadd ikun lest li jagħmel ħlasijiet regolari lid-debitur matul il-perjodu tal-ħelsien mid-dejn, id-debitur jehmeż l-att tad-donazzjoni jew il-ftehim dwar id-dħul korrispondenti mar-rikors għall-ħelsien mid-dejn.

Il-qorti tal-insolvenza tagħti permess għall-ħelsien mid-dejn jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet. Tirrifjuta rikors għall-ħelsien mid-dejn jekk, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha, jista’ raġonevolment jiġi preżunt li teżisti intenzjoni diżonesta, jew jekk, bħala riżultat tal-ħelsien mid-dejn, kredituri ordinarji jirċievu inqas minn 30 % tal-pretensjonijiet tagħhom (sakemm huma ma jaqblux ma’ dan). Il-qorti tal-insolvenza tiċħad ukoll rikors għall-ħelsien mid-dejn jekk ir-riżultati tal-proċedimenti sa dakinhar juru li d-debitur kien imprudenti jew negliġenti fl-issodisfar tal-obbligi fil-proċedimenti tal-insolvenza. Id-debitur biss għandu d-dritt ta’ appell kontra ċ-ċaħda ta’ rikors.

Meta jkollu effett il-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza

Il-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza jkollu effett mal-pubblikazzjoni ta’ avviż li jħabbar il-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza fir-reġistru tal-insolvenza (ara hawn taħt). L-effetti tal-bidu jdumu sa tmiem il-proċedimenti tal-insolvenza, sakemm il-liġi ma tistipulax mod ieħor għal xi wieħed mill-metodi tal-insolvenza.

Miżuri interim sakemm tittieħed deċiżjoni dwar l-insolvenza

Il-qorti tal-insolvenza tista’ tordna miżuri provviżorji ex officio sakemm tieħu deċiżjoni dwar petizzjoni tal-insolvenza, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fil-liġi. Kull min jitlob miżura interim li l-qorti tal-insolvenza tista’ b’xi mod ieħor tordna minn jeddha mhuwiex obbligat jiddepożita garanzija. Meta japplika għal miżura interim, id-debitur mhuwiex meħtieġ jiddepożita garanzija.

Permezz ta’ miżuri interim bħal dawn, il-qorti tal-insolvenza tista’, fost affarijiet oħrajn:

 • taħtar fiduċjarju interim;
 • tillimita uħud mill-effetti assoċjati mal-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza;
 • tordna lil kwalunkwe mill-petizzjonanti tal-insolvenza biex jiddepożita garanzija li tkopri kumpens għad-dannu jew telf ieħor imġarrab mid-debitur.

Reġistru tal-insolvenza

Il-proċedimenti tal-insolvenza jiġu ppubblikati fir-reġistru tal-insolvenza ġestit mill-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstvo spravedlnosti). Din hija sistema elettronika ta’ informazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika li hija aċċessibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://isir.justice.cz/.

Ir-reġistru tal-insolvenza jeżisti primarjament biex ikun hemm pubbliċità massima għall-proċedimenti tal-insolvenza u biex il-progress tagħhom ikun jista’ jiġi mmonitorjat. Ir-reġistru jintuża biex jiġu ppubblikati d-deċiżjonijiet tal-qorti tal-insolvenza meħudin fi proċedimenti tal-insolvenza u f’tilwim inċidentali, sottomissjonijiet tal-fajl tal-każ, u informazzjoni oħra, fejn dan ikun previst mill-Att dwar l-Insolvenza jew ikun ġie deċiż mill-qorti tal-insolvenza.

Ir-reġistru tal-insolvenza huwa aċċessibbli għall-pubbliku (ħlief għal ċerti dettalji), u kulħadd għandu dritt jarah, jagħmel kopji tiegħu, jew jieħu siltiet minnu.

Barra li jservi bħala sors ta’ informazzjoni, ir-reġistru tal-insolvenza huwa kruċjali għan-notifika tad-dokumenti – huwa veikolu li bih jitwasslu l-parti l-kbira tad-deċiżjonijiet tal-qorti u dokumenti oħrajn. Il-proċedimenti tal-insolvenza huma ġeneralment innotifikati fir-reġistru tal-insolvenza fi żmien sagħtejn mill-preżentazzjoni ta’ petizzjoni (waqt is-sigħat tax-xogħol tal-qorti). Imbagħad, id-deċizjonijiet kollha tal-qorti u dokumenti oħrajn jiġu ppubblikati fir-reġistru tal-insolvenza. Dan jagħti lil kulħadd għarfien dwar il-proċedimenti tal-insolvenza li jsiru fir-Repubblika Ċeka.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Proprjetà tal-insolvenza

Jekk petizzjoni tal-insolvenza tiġi ppreżentata mid-debitur, il-proprjetà tal-insolvenza tkun tinkludi assi li jappertjenu għad-debitur meta jidħlu fis-seħħ l-effetti assoċjati mal-bidu ta' insolvenza, flimkien mal-assi akkwiżiti mid-debitur matul il-proċedimenti tal-insolvenza.

Jekk petizzjoni ta' insolvenza tiġi ppreżentata minn kreditur, il-proprjetà tal-insolvenza tkun tinkludi assi li jappertjenu għad-debitur meta tidħol fis-seħħ ir-restrizzjoni (totali jew parzjali) tal-miżura interim tal-qorti tal-insolvenza fuq id-dritt tad-debitur għad-disponiment tal-assi, l-assi tad-debitur meta jidħlu fis-seħħ id-deċiżjonijiet dwar l-insolvenza tad-debitur, u l-assi akkwiżiti mid-debitur matul il-proċedimenti tal-insolvenza wara li jkunu daħlu fis-seħħ dawk id-deċiżjonijiet.

Meta l-assi jkunu ta’ koproprjetà tad-debitur, sehem id-debitur ta’ din il-proprjetà jiġi inkluż fil-proprjetà tal-insolvenza. Dawn l-assi jagħmlu parti mill-proprjetà saħansitra jekk ikunu parti mill-assi matrimonjali konġunti tad-debitur.

L-assi ta’ persuni oħra barra d-debitur jiffurmaw parti mill-proprjetà jekk ikun previst hekk mil-liġi, speċjalment fejn ikunu korrispettiv minn atti legali mhux effettivi. Għall-finijiet tar-realizzazzjoni tal-assi, din il-proprjetà tqis bħala parti mill-assi tad-debitur.

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi, il-proprjetà tal-insolvenza tikkonsisti prinċipalment fi flus, f’beni mobbli u immobbli, f’impjanti u tagħmir, f’libretti, f’ċertifikati ta’ depożitu u f’forom oħra ta’ depożiti, ta’ ishma, ta’ kambjali, ta’ ċekkijiet jew ta’ titoli oħrajn, ta’ parteċipazzjonijiet azzjonarji, ta’ pretensjonijiet monetarji u mhux monetarji tad-debitur, inklużi pretensjonijiet kontinġenti u pretensjonijiet li għadhom mhumiex dovuti, il-pagi, is-salarju, il-bonusis tax-xogħol u l-introjtu tad-debitur in lieu tar-rimunerazzjoni relatata max-xogħol, drittijiet oħrajn, u assi oħrajn tad-debitur b’valur li jista’ jiġi espress f’termini monetarji. Il-proprjetà tal-insolvenza tinkludi wkoll oġġetti bħal imgħax, qligħ, gwadanji u benefiċċji li jappartjenu għall-assi ta’ hawn fuq.

Sakemm mhux previst mod ieħor mil-liġi, l-assi li mhumiex sekwestrabbli fl-infurzar jew fi proċedimenti ta’ sekwestru mhumiex parti mill-proprjetà. Din il-kwistjoni hija rregolata mill-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili. Mill-assi li huma l-proprjetà tad-debituri, l-infurzar ma jistax japplika għal dawk l-assi li d-debituri jkollhom bżonn b’mod urġenti biex jissodisfaw il-bżonnijiet materjali tagħhom u tal-familja tagħhom jew biex iwettqu kompiti marbutin max-xogħol tagħhom, kif ukoll oġġetti oħrajn li l-bejgħ tagħhom ikun contra bonos mores (speċjalment ħwejjeġ ta’ kuljum, oġġetti komuni tad-dar, ċrieket taż-żwieġ jew oġġetti simili oħrajn, provvisti mediċi u oġġetti oħrajn meħtieġa mid-debituri minħabba mard jew diżabbiltà fiżika, flus f’ammont ekwivalenti għad-doppju tar-rata ta’ sussistenza għal individwi, u annimali domestiċi). Madankollu, oġġetti użati għall-operazzjonijiet kummerċjali tad-debitur mhumiex esklużi mill-proprjetà. Sakemm mhux previst mod ieħor mil-liġi, il-proprjetà ma tinkludix assi li, skont leġiżlazzjoni speċifika, jistgħu jkunu ddisponuti biss b’mod speċifikament intenzjonat (pereż. għotjiet immirati u għajnuna ripagabbli minn baġits tal-gvern ċentrali jew lokali jew minn fond statali).

It-trattament tal-assi akkwiżiti mid-debitur jew li jmissu lid-debitur wara l-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza

B’mod ġenerali, assi akkwiżiti mid-debitur jew li jmissu lid-debitur wara l-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza huma inklużi fil-proprjetà tal-insolvenza; dan jista’ jinbidel, skont il-metodu tal-insolvenza applikat. Id-debituri jistgħu jiddisponu mill-assi tal-proprjetà biss jekk, meta jagħmlu dan, jirrispettaw il-limitazzjonijiet ta’ dak l-istadju partikolari tal-proċedimenti tal-insolvenza u tal-metodu tal-insolvenza.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Missjoni u status tal-prattikant tal-insolvenza

Il-missjoni ewlenija tal-prattikant tal-insolvenza hija li jamministra l-proprjetà tal-insolvenza tad-debitur u li jittratta tilwim inċidentali u tilwimiet oħrajn. Il-prattikant tal-insolvenza għandu l-għan li jikseb l-ogħla sodisfazzjon proporzjonat, rapidu, ekonomiku possibbli għall-kredituri.

Prattikanti tal-insolvenza huma marbutin bl-obbligu li jaġixxu b’kuxjenza u bid-diliġenza dovuta. Huma mitlubin jagħmlu kull sforz li jista’ jkun raġonevolment mistenni minnhom biex jissodisfaw lill-kredituri kemm jista’ jkun. Iridu jagħtu prijorità lill-interess komuni tal-kredituri fuq l-interessi tagħhom stess u fuq dawk ta’ oħrajn.

Fil-proċedimenti ta’ falliment, il-prattikant tal-insolvenza jassumi awtorizzazzjoni biex jiddisponi mill-proprjetà, jeżerċita d-drittijiet u jirrilaxxa obbligi li jappartjenu għad-debitur fi kwistjonijiet relatati mal-proprjetà. B’mod partikolari, il-prattikant tal-insolvenza jeżerċita d-drittijiet ta’ azzjonist konnessi mal-ishma fil-proprjetà tal-insolvenza, jaġixxi fil-kapaċità ta’ impjegatur f’relazzjoni mal-impjegati tad-debitur, u huwa responsabbli għall-operazzjoni tan-negozju, għall-kontabbiltà u għall-konformità fiskali tad-debitur. Il-prattikanti tal-insolvenza huma inkarigati wkoll mill-monetizzazzjoni tal-proprjetà.

Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, il-prattikanti tal-insolvenza primarjament iwettqu superviżjoni tal-attivitajiet ta’ debitur fil-pussess, ikomplu jidentifikaw il-proprjetà u jfasslu inventarju tagħha, jindirizzaw tilwim inċidentali, jikkompilaw u jżidu mal-lista tal-kredituri, u jirrapportaw lill-kumitat tal-kredituri. Il-prattikanti tal-insolvenza jaġixxu wkoll fil-kapaċità tal-laqgħa ġenerali tad-debitur jew tal-laqgħa tal-membri.

Fi proċedimenti ta’ ħelsien mid-dejn, il-prattikanti tal-insolvenza jaħdmu flimkien mal-qorti tal-insolvenza u mal-kredituri biex jissorveljaw lid-debitur u lill-operazzjonijiet tad-debitur, jirrealizzaw l-assi tad-debitur, u jallokaw ħlasijiet mensili skont l-iskeda tar-ripagament fost il-kredituri.

L-istatus tad-debitur

Fi proċedimenti ta’ falliment, id-debituri jitilfu l-awtorità li jiddisponu l-proprjetà tagħhom, li jeżerċitaw drittijiet oħrajn u li jirrilaxxaw obbligi li għandhom x'jaqsmu mal-proprjetà. Din l-awtorità tingħadda lill-prattikant tal-insolvenza. Bil-liġi, l-atti legali eżegwiti mid-debituri f’dawn il-kwistjonijiet wara li l-awtorità ta’ disponiment tal-proprjetà tkun għaddiet għand il-prattikant tal-insolvenza mhumiex effettivi f’konnessjoni mal-kredituri.

Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, id-debitur jibqa’ fil-pussess tal-proprjetà, soġġett għal restrizzjonijiet. Atti legali ta’ rilevanza fundamentali għad-disponiment u l-ġestjoni tal-proprjetà tal-insolvenza huma eżegwiti minn debitur fil-pussess biss, bil-kunsens tal-kumitat tal-kredituri. Debitur li jikser dan l-obbligu huwa responsabbli għal dannu jew għal kwalunkwe telf ieħor ikkawżat minn dan lill-kredituri jew lil partijiet terzi; il-membri tal-korp governattiv tad-debitur jinżammu responsabbli għal tali dannu jew għal telf ieħor b’mod konġunt u in solidum. “Atti ġudizzjarji ta’ rilevanza fundamentali” huma meqjusa li jfissru azzjonijiet li jbiddlu b’mod sinifikanti l-valur tal-proprjetà, il-locus standi tal-kredituri, jew il-livell ta’ sodisfazzjon tal-kredituri. Il-prattikanti tal-insolvenza jaġixxu fil-kapaċità tal-laqgħa ġenerali tad-debitur jew tal-laqgħa tal-membri.

Fi proċedimenti ta’ ħelsien mid-dejn, id-debitur jibqa’ wkoll fil-pussess tal-proprjetà, soġġett għal restrizzjonijiet. Id-debitur ikun taħt is-superviżjoni tal-qorti tal-insolvenza, tal-prattikant tal-insolvenza u tal-kredituri.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

F’termini ġenerali, it-tpaċija hija rregolata mill-Kodiċi Ċivili. Bħala regola ġenerali, jekk il-partijiet ikollhom l-istess tipi ta’ pretensjonijiet kontra xulxin, kwalunkwe parti tista’ tinnotifika lill-parti l-oħra li tkun qed tpaċi l-pretensjoni tagħha b’dik tal-kontroparti. It-tpaċija tista’ tiġi invokata malli parti jkollha d-dritt kemm li titlob li tiġi ssodisfata pretensjoni kif ukoll li tħallas id-dejn tagħha stess. Tpaċija tikkanċella ż-żewġ pretensjonijiet sal-punt li dawn jikkoinċidu ma’ xulxin; jekk dawn ma jkoprux lil xulxin kompletament, it-tpaċija tal-pretensjoni ssir b’mod li jixbah il-każ ta’ twettiq tal-impenji. Dawn l-effetti jinħolqu meta żewġ pretensjonijiet isiru eliġibbli għal tpaċija.

Fi proċedimenti tal-insolvenza, il-pretensjonijiet reċiproċi tad-debitur u tal-kreditur jistgħu jiġu paċuti wara d-deċiżjoni dwar l-insolvenza jekk il-kundizzjonijiet statutorji tat-tpaċija (skont il-Kodiċi Ċivili) jiġu ssodisfati qabel ma tittieħed id-deċiżjoni dwar il-metodu tal-insolvenza, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mill-Att dwar l-Insolvenza.

It-tpaċija fi proċedimenti tal-insolvenza mhijiex ammissibbli, b’mod partikolari jekk il-kreditur tad-debitur:

 • ma jkunx sar kreditur reġistrat fir-rigward tal-pretensjoni kreditabbli; jew
 • ikun kiseb pretensjoni kreditabbli bħala riżultat ta’ att legali mhux effettiv; jew
 • kien jaf bl-insolvenza tad-debitur fil-mument li ġiet akkwistata l-pretensjoni kreditabbli; jew
 • għad irid iħallas il-pretensjoni dovuta tad-debitur sal-punt sa fejn din taqbeż il-pretensjoni kreditabbli tal-kreditur; jew
 • f’każijiet stipulati mill-qorti tal-insolvenza u miżura interim tal-qorti tal-insolvenza.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Kuntratti ta’ eżekuzzjoni reċiproka

Jekk id-debitur, fiż-żmien meta jiġi ddikjarat il-falliment jew meta jingħata permess għar-riorganizzazzjoni jew għall-ħelsien mid-dejn, ikun parti għal kuntratt ta’ eżekuzzjoni reċiproka, inkluż prekuntratt, li għad irid jiġi implimentat b’mod sħiħ mid-debitur jew mill-kontroparti fiż-żmien meta jiġi ddikjarat il-falliment, jew meta jingħata permess għar-riorganizzazzjoni jew għall-ħelsien mid-dejn, japplika dan li ġej:

-          fil-proċedimenti ta’ falliment jew ta’ ħelsien mid-dejn, il-prattikanti tal-insolvenza jistgħu jeżegwixxu kuntratt minflok id-debitur u jfittxu t-twettiq tal-impenji mill-parti l-oħra għall-kuntratt, jew jistgħu jirrifjutaw l-eżekuzzjoni;

-          fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, debitur fil-pussess jeżerċita l-istess awtorità, soġġett għall-kunsens tal-kumitat tal-kredituri.

Fi proċedimenti ta’ falliment jew ta’ ħelsien mid-dejn, prattikant tal-insolvenza li ma jiddikjarax li kuntratt se jiġi implimentat fi żmien 30 jum mill-ordni ta’ falliment jew mill-permess għall-ħelsien mid-dejn jitqies li rrifjuta l-eżekuzzjoni; sa dak iż-żmien, il-kontroparti ma tistax tirtira mill-kuntratt, sakemm id-dispożizzjonijiet kuntrattwali ma jippermettux mod ieħor. Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, debituri fil-pussess li ma jiddikjarawx li huma jirrifjutaw l-eżekuzzjoni fi żmien 30 jum mill-approvazzjoni tar-riorganizzazzjoni jridu jimplimentaw kuntratt ta’ eżekuzzjoni reċiproka.

Kontroparti li tkun meħtieġa li tkun l-ewwel li teżegwixxi tista’ ma twettaqx it-tali eżekuzzjoni sakemm tiġi pprovduta jew garantita eżekuzzjoni reċiproka, ħlief meta l-kuntratt ikun konkluż mill-kontroparti wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni dwar l-insolvenza.

Jekk il-prattikant tal-insolvenza jew id-debitur fil-pussess jirrifjuta l-eżekuzzjoni, il-kontroparti tista’ titlob kumpens għad-danni li jirriżultaw billi tippreżenta pretensjoni fi żmien 30 jum mir-rifjut ta’ eżekuzzjoni. Il-pretensjonijiet tal-kontroparti li jirriżultaw mill-kontinwazzjoni tal-kuntratt wara d-dikjarazzjoni ta’ falliment ikun pretensjonijiet kontra l-proprjetà tal-insolvenza.

Il-kontroparti ma tistax titlob ir-rimborż ta’ eżekuzzjoni parzjali pprovduta qabel id-deċiżjoni dwar l-insolvenza minħabba li l-prestazzjoni ma kinitx reċiprokata mid-debitur.

Kuntratti fissi

Jekk ikun miftiehem li konsenjabbli bi prezz tas-suq irid jiġi fornut fi żmien preċiż jew f'limitu ta’ żmien fiss, u jekk iż-żmien tal-eżekuzzjoni jseħħ jew il-limitu ta' żmien jiskadi biss wara dikjarazzjoni ta’ falliment, ma jistax jintalab it-twettiq tal-impenn; jista’ jintalab biss kumpens għad-dannu kkawżat min-nuqqas ta’ twettiq tal-impenn min-naħa tad-debitur. “Dannu” tfisser id-differenza bejn il-prezz miftiehem u l-prezz tas-suq imħallas fid-data effettiva tad-dikjarazzjoni ta’ falliment fil-post indikat mill-kuntratt bħala l-post tal-eżekuzzjoni. Il-kontroparti tista’ titlob id-danni bħala kreditur billi tippreżenta pretensjoni fi żmien 30 jum mid-dikjarazzjoni ta’ falliment.

Ftehim ta’ self

Jekk id-debitur ikun daħal fi ftehim ta’ self, wara d-dikjarazzjoni ta’ falliment il-prattikant tal-insolvenza jista’ jitlob ir-ritorn tas-self qabel ma jiskadi l-perjodu kuntrattwali tas-self.

Lokazzjoni, sullokazzjoni

Hemm dispożizzjonijiet dettaljati dwar kuntratti ta’ lokazzjoni u ta’ sullokazzjoni. Fost affarijiet oħrajn, wara d-dikjarazzjoni tal-falliment il-prattikant tal-insolvenza huwa intitolat li jtemm kuntratti ta’ lokazzjoni jew ta’ sullokazzjoni konklużi mid-debitur fi żmien stipulat mil-liġi jew mill-kuntratt, anki jekk jiġu konklużi għal perjodu fiss; il-perjodu ta’ notifika ma jistax ikun itwal minn tliet xhur. Dan huwa mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili dwar meta u taħt liema kundizzjonijiet il-lokatur jista’ jtemm il-lokazzjoni.

Abbozzi ta’ kuntratti tad-debitur li jkunu għadhom iridu jiġu aċċettati mill-kontroparti meta jiġi ddikjarat falliment

Meta jiġi ddikjarat falliment, rikorsi mid-debitur biex jiġu konklużi kuntratti li għad iridu jiġu aċċettati u kwalunkwe abbozz ta’ kuntratt li kien ġie aċċettat mid-debitur, iżda għad irid jiġi konkluż, jiġi nulli, fejn dawn jinvolvu l-proprjetà insolventi. Abbozzi ta’ kuntratti li għadhom ma ġewx aċċettati mid-debitur meta jiġi ddikjarat il-falliment jistgħu jiġu aċċettati biss mill-prattikant tal-insolvenza.

Riżerva ta’ titolu

Jekk id-debitur ikun biegħ oġġett b’riżerva ta’ titolu u jkun fornieh lix-xerrej qabel ma jiġi ddikjarat il-falliment, ix-xerrej jista’ jirritorna l-oġġett jew inkella jinsisti li jipproċedi bil-kuntratt. Jekk, qabel ma jiġi ddikjarat il-falliment, id-debitur jixtri u jirċievi oġġett b’riżerva ta’ titolu, il-bejjiegħ ma jistax ifittex ir-ritorn tal-oġġett dment li l-prattikant tal-insolvenza jissodisfa l-obbligi skont il-kuntratt mingħajr dewmien żejjed wara li jkun mistieden jagħmel dan mill-bejjiegħ.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment għandu l-effetti li ġejjin:

 • pretensjonijiet u drittijiet oħrajn relatati mal-proprjetà ma jistgħux jiġu invokati b’rikors jekk jistgħu jiġu invokati b'reġistrazzjoni;
 • id-dritt għal sodisfazzjon minn kollateral relatat ma’ assi fil-pussess tad-debitur jew ma’ assi li jappartjenu għall-proprjetà insolventi jista’ jiġi eżerċitat u akkwistat biss fil-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Att dwar l-Insolvenza. Dan japplika wkoll għall-istabbiliment ta’ rahan ġudizzjarju jew ta’ sekwestru fuq il-proprjetà immobbli propost wara l-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza;
 • infurzar jew sekwestru li jaffettwa assi li huma proprjetà tad-debitur, kif ukoll assi oħra li jappartjenu għall-proprjetà, jista’ jiġi ordnat jew jinbeda, iżda ma jistax jiġi implimentat. Madankollu, għal pretensjonijiet kontra l-proprjetà u għal pretensjonijiet ta’ status ekwivalenti, l-infurzar jew is-sekwestru li jaffettwa l-assi li jappartjenu għall-proprjetà tad-debitur jistgħu jiġu implimentati fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza, soġġett għar-restrizzjonijiet stabbiliti minn dik id-deċiżjoni;
 • mhuwiex possibbli li jiġi eżerċitat dritt, stabbilit bi ftehim bejn il-kreditur u d-debitur, dwar sekwestru fir-rigward ta’ pagi jew ta’ introjtu ieħor ittrattat bħala pagi jew introjtu fl-infurzar ta’ sentenza.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Deċiżjonijiet dwar l-insolvenza joħolqu moratorju fil-proċedimenti ġudizzjarji u ta’ arbitraġġ li jikkonċernaw pretensjonijiet u drittijiet oħra relatati mal-proprjetà li għandhom jiġu invokati bir-reġistrazzjoni fi proċedimenti tal-insolvenza, jew li huma meqjusa bħala reġistrati fi proċedimenti tal-insolvenza, jew li jikkonċernaw pretensjonijiet mhux issodisfati fi proċedimenti tal-insolvenza. Sakemm mhux previst mod ieħor, huwa impossibbli li dawn il-proċedimenti jitkomplew waqt li tkun għadha fis-seħħ deċiżjoni dwar l-insolvenza.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Prinċipji assoċjati mal-parteċipazzjoni tal-kredituri

Il-proċedimenti tal-insolvenza huma bbażati, fost affarijiet oħrajn, fuq il-prinċipji li ġejjin li jaffettwaw il-parteċipazzjoni tal-kredituri:

 • il-proċedimenti tal-insolvenza jridu jitwettqu b’tali mod li l-ebda parti ma ġġarrab danni inġustament jew tikseb vantaġġ irregolari, u li jinkiseb l-ogħla sodisfazzjon rapidu u ekonomiku possibbli għall-kredituri;
 • kredituri li, skont il-liġi, għandhom essenzjalment l-istess status jew status simili għandhom opportunitajiet indaqs fil-proċedimenti tal-insolvenza;
 • sakemm mhux previst mod ieħor mil-liġi, id-drittijiet ta’ kreditur li jkunu ġew akkwistati bona fide qabel il-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza ma jistgħux jiġu ristretti minn sentenza tal-qorti tal-insolvenza jew bħala riżultat tal-proċedura segwita mill-prattikant tal-insolvenza;
 • il-kredituri huma obbligati li jżommu lura minn atti mmirati biex jissodisfaw il-pretensjonijiet tagħhom barra mill-proċedimenti tal-insolvenza, sakemm dan ma jkunx permess mil-liġi.

Il-korpi tal-kredituri

Il-korpi tal-kredituri huma:

 • il-laqgħa tal-kredituri;
 • il-kumitat tal-kredituri (jew ir-rappreżentant tal-kredituri).

Il-laqgħa tal-kredituri hija responsabbli għall-elezzjoni u għat-tneħħija tal-membri u ta’ membri alternattivi tal-kumitat tal-kredituri (jew rappreżentant tal-kredituri). Il-laqgħa tal-kredituri tista’ tirriżerva għall-kompetenza tagħha kwalunkwe ħaġa li taqa’ taħt il-kompetenza tal-korpi ta’ kredituri. Jekk ma jinħatar l-ebda kumitat tal-kredituri jew rappreżentant tal-kredituri, il-laqgħa tal-kredituri taġixxi f’dik il-kapaċità minflokhom, sakemm mhux previst mod ieħor mil-liġi.

Jekk ikunu rreġistrati aktar minn 50 kreditur, il-laqgħa tal-kredituri trid tistabbilixxi kumitat tal-kredituri. Inkella huwa biżżejjed li jiġi elett rappreżentant tal-kredituri.

Il-kumitat tal-kredituri jeżerċita l-poteri tal-korpi tal-kredituri, ħlief fi kwistjonijiet li huma fi ħdan il-mandat tal-laqgħa tal-kredituri jew li ġew irriżervati mil-laqgħa tal-kredituri għall-kompetenza tagħha stess. B’mod partikolari, il-kumitat tal-kredituri jissorvelja l-attivitajiet tal-prattikant tal-insolvenza u huwa intitolat li jippreżenta proposta lill-qorti tal-insolvenza rigward il-proċedimenti tal-insolvenza. Il-kumitat tal-kredituri jħares l-interess komuni tal-kredituri u, f’kooperazzjoni mal-prattikant tal-insolvenza, jgħin biex jintlaħaq l-għan tal-proċedimenti tal-insolvenza. Id-dispożizzjonijiet dwar il-kumitati tal-kredituri japplikaw mutatis mutandis għar-rappreżentanti tal-kredituri.

Kategoriji ta’ kredituri

Il-liġi tagħmel distinzjoni bejn kredituri garantiti u ordinarji.

Kreditur garantit huwa kreditur bi pretensjoni li hija garantita minn assi li jappartjenu għall-proprjetà fil-forma ta’ rahan, ta’ dritt ta’ ritenzjoni, ta’ restrizzjoni tat-trasferiment tal-proprjetà, ta’ trasferiment fiduċjarju ta’ dritt, ta’ assenjazzjoni ta’ pretensjoni għall-kollateral, jew ta’ dritt simili skont liġi barranija.

Il-kredituri garantiti huma f’pożizzjoni ta’ influwenza sinifikanti matul il-proċedimenti tal-insolvenza. Fejn id-debitur ikun entità kummerċjali li tista’ tiġi riorganizzata skont l-Att dwar l-Insolvenza, l-adozzjoni ta’ riżoluzzjoni dwar il-metodu tal-insolvenza (falliment jew riorganizzazzjoni) tirrekjedi l-voti ta’ mill-inqas nofs il-kredituri garantiti kollha (u bl-istess mod dawk ordinarji) preżenti fil-laqgħa tal-kredituri, imkejlin skont l-ammonti tal-pretensjonijiet tagħhom, ħlief jekk mill-inqas 90 % tal-kredituri preżenti, ikkalkolati skont l-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom, jivvotaw favur ir-riżoluzzjoni. Kreditur garantit jista’ wkoll jagħti struzzjonijiet lil persuna fil-pussess dwar kif għandha tamministra l-garanzija li torbot lil dik il-persuna, dment li dawn l-istruzzjonijiet huma mmirati lejn governanza tajba. Il-prattikant tal-insolvenza huwa marbut ukoll bi struzzjonijiet minn kredituri garantiti mmirati lejn il-monetizzazzjoni tal-garanzija. Il-prattikanti tal-insolvenza jistgħu jirrifjutaw dawn l-istruzzjonijiet jekk huma jemmnu li s-suġġett tal-garanzija jista’ jiġi monetizzat b'mod aktar favorevoli, f'liema każ huma jagħmlu petizzjoni quddiem il-qorti tal-insolvenza biex tirrevedi l-istruzzjonijiet fil-kuntest tal-attività superviżorja tagħha. Il-monetizzazzjoni ta’ oġġett, ta’ dritt, ta’ pretensjoni jew ta’ assi oħra fil-proċedimenti tal-insolvenza ttemm il-garanzija tal-pretensjoni tal-kreditur garantit, anki jekk dak il-kreditur ma rreġistrax il-pretensjoni.

Il-pretensjonijiet tal-kredituri garantiti jiġu ssodisfati mill-ammont sħiħ tar-rikavati mill-monetizzazzjoni, wara li jitnaqqsu t-tariffa tal-prattikant tal-insolvenza u l-ispejjeż tal-ġestjoni u tal-monetizzazzjoni, fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti, filwaqt li jitqies iż-żmien meta nbdiet il-garanzija.

Il-kredituri kollha l-oħrajn huma ordinarji. L-istatus tagħhom fil-proċedimenti tal-insolvenza huwa aktar dgħajjef u l-livell proġettat li fih jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tagħhom, skont id-dejta statistika, normalment ikun ħafna aktar baxx.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Il-prattikanti tal-insolvenza jistgħu jużaw l-assi tal-proprjetà fil-proċedimenti ta’ falliment. Il-prattikant tal-insolvenza jassumi awtorizzazzjoni li jiddisponi mill-proprjetà, li jeżerċita drittijiet u li jirrilaxxa obbligi li jappartjenu lid-debitur fi kwistjonijiet relatati mal-proprjetà. B’mod partikolari, il-prattikant tal-insolvenza jeżerċita d-drittijiet tal-azzjonisti marbuta mal-ishma fil-proprjetà tal-insolvenza, jieħu deċiżjonijiet dwar sigrieti kummerċjali u oqsma oħra ta’ kunfidenzjalità, jaġixxi fil-kapaċità ta’ impjegatur fir-rigward tal-impjegati tad-debitur, u huwa responsabbli għall-operat tan-negozju, għall-kontabbiltà u għall-konformità fiskali tad-debitur. Il-prattikanti tal-insolvenza huma inkarigati wkoll mill-monetizzazzjoni tal-proprjetà.

Fil-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u ta’ ħelsien mid-dejn, id-debitur jibqa’ jżomm dawn id-drittijiet, soġġett għal restrizzjonijiet sinifikanti.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Pretensjonijiet kontra l-proprjetà u pretensjonijiet ekwivalenti jistgħu jitħallsu kollha fi kwalunkwe żmien wara li tkun tittieħed id-deċiżjoni dwar l-insolvenza.

Issir distinzjoni bejn dawn li ġejjin:

 • pretensjonijiet kontra l-proprjetà li joriġinaw wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza jew wara d-dikjarazzjoni ta’ moratorju (b’mod partikolari r-rimborż ta’ spejjeż ta’ flus u t-tariffa tal-fiduċjarju interim, il-likwidatur tad-debitur u l-membri tal-kumitat tal-kredituri, u l-pretensjonijiet tal-kredituri li jirriżultaw minn finanzjament ta' kreditu);
 • pretensjonijiet kontra l-proprjetà li joriġinaw wara d-deċiżjoni dwar l-insolvenza (b’mod partikolari l-ispejjeż fi flus u t-tariffa tal-prattikant tal-insolvenza, it-taxxi, l-imposti, id-dazju, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, il-kontribuzzjonijiet tal-politika dwar l-impjiegi tal-istat u l-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika);
 • pretensjonijiet ekwivalenti għall-pretensjonijiet kontra l-proprjetà (b’mod partikolari l-pretensjonijiet tal-liġi tax-xogħol tal-impjegati tad-debitur, u l-pretensjonijiet tal-kredituri għall-manteniment statutorju).

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Depożitar ta’ pretensjonijiet

Il-kredituri jiddepożitaw il-pretensjonijiet tagħhom quddiem il-qorti ta' insolvenza permezz ta’ formola prestabbilita, u jistgħu jagħmlu dan mill-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza sal-iskadenza stabbilita fid-deċiżjoni dwar l-insolvenza. Pretensjonijiet depożitati wara l-iskadenza jiġu injorati mill-qorti tal-insolvenza, u ma jiġux saldati fil-proċedimenti tal-insolvenza. Pretensjonijiet li jkunu diġà tqajmu fil-qorti, u pretensjonijiet eżegwibbli, inklużi dawk li qed jiġu rkuprati b’infurzar jew b’sekwestru, jiġu ddepożitati wkoll. Kreditur li jiddepożita pretensjonijiet jew li huwa kkunsidrat bħala kreditur reġistrat jista’ jirtira l-pretensjoni fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti tal-insolvenza.

Rikors biex tiġi ddepożitata pretensjoni trid tispjega kif oriġinat il-pretensjoni u kemm hu l-ammont. Pretensjoni dejjem trid tiġi kkwantifikata f’termini monetarji, anki jekk tkun assi mhux monetarju. Kull dokument li jirreferi għalih ir-rikors għall-pretensjoni jrid ikun mehmuż mar-rikors. L-infurzabbiltà ta’ pretensjoni trid tintwera bil-provi permezz ta’ strument awtentiku.

Għall-għanijiet tal-perjodu ta’ limitazzjoni jew il-limitu taż-żmien sal-iskadenza tad-drittijiet, rikors biex tiġi ddepożitata pretensjoni għandha l-istess effetti bħal rikors jew invokazzjoni oħra ta’ dritt quddiem qorti; dan il-perjodu jibda fid-data meta jiġi ppreżentat ir-rikors lill-qorti tal-insolvenza.

Il-kreditur huwa responsabbli għall-akkuratezza tal-informazzjoni f’rikors biex tiġi ddepożitata pretensjoni. Il-qorti tal-insolvenza, filwaqt li taġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-prattikant tal-insolvenza, tista’ timponi penali jekk l-ammont tal-pretensjoni jiġi eżaġerat (b’aktar minn 100%), billi tordna l-ħlas ta’ ammont lill-proprjetà li huwa stabbilit fir-rigward taċ-ċirkostanzi kollha relatati mad-depożitar tal-pretensjoni u evalwazzjoni tal-pretensjoni stess, sal-ammont li bih is-somma li għaliha ġiet iddepożitata l-pretensjoni qabżet il-valur attwali aċċertat.

Id-dritt ta’ kreditur li l-pretensjoni tiegħu tiġi ssodisfata mill-garanzija ma jiġix ikkunsidrat jekk din tiġi ddepożitata f’ordni differenti minn kif suppost, jew jekk, meta ssir evalwazzjoni tagħha, jinstab li l-livell li bih kienet assigurata ġie eżaġerat b’aktar minn 100 %. F’dan il-każ, il-kreditur jista’ jiġi ppenalizzat mill-qorti tal-insolvenza billi jiġi ordnat iħallas ammont (monetarju) favur il-kredituri garantiti li ddepożitaw pretensjonijiet b’garanzija li jappartjenu għall-istess assi. L-ammont ta’ dak il-ħlas jiġi stabbilit mill-qorti tal-insolvenza fir-rigward taċ-ċirkostanzi kollha li fihom ġie eżerċitat u rivedut id-dritt li l-pretensjoni tiġi ssodisfata mill-garanzija, sal-ammont li bih il-valur tal-garanzija indikat fir-rikors qabeż il-valur aċċertat tal-garanzija.

Verifika tal-pretensjonijiet reġistrati

Il-pretensjonijiet iddepożitati, l-ewwel jiġu evalwati mill-prattikant tal-insolvenza, li prinċipalment jikkontroverifikahom mad-dokumenti li jakkumpanjawhom u mal-kontijiet jew mar-rekords tad-debitur miżmumin skont leġiżlazzjoni speċifika. Imbagħad il-prattikant tal-insolvenza jistieden lid-debitur jikkummenta dwar il-pretensjonijiet. Fejn xieraq, il-prattikant tal-insolvenza jwettaq l-investigazzjoni meħtieġa dwar il-pretensjonijiet, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet, li huma obbligati li jipprovdu tali kooperazzjoni.

Jekk pretensjoni ddepożitata tkun difettuża jew inkompluta, il-prattikant tal-insolvenza jistieden lill-kreditur jikkoreġiha jew ilestiha kollha fi żmien 15-il ġurnata (jista’ jiġi stabbilit limitu ta’ żmien itwal), u jagħti parir dwar kif għandu jsir dan. Il-pretensjonijiet li jiġux issupplementati jew ikkoreġuti kif xieraq u saż-żmien dovut jiġu ppreżentati mill-prattikant tal-insolvenza lill-qorti tal-insolvenza għal deċiżjoni li tiddetermina jekk ir-rikors għandux jiġi kkunsidrat jew le. Il-kreditur irid jiġi informat dwar dan.

Il-prattikant tal-insolvenza jfassal lista tal-pretensjonijiet iddepożitati. Il-kredituri garantiti jkunu f’lista separata. Jekk il-pretensjonijiet jiġu rrifjutati mill-prattikant tal-insolvenza, dan irid jiġi ddikjarat b’mod espliċitu. Għall-kredituri kollha, għandha tiġi indikata l-informazzjoni neċessarja kollha biex ikunu identifikati l-kredituri u biex jiġi vvalutat kif oriġinat il-pretensjoni u l-ammont u l-gradazzjoni tagħha. Barra minn hekk, il-kredituri garantiti għandhom jiddikjaraw ir-raġuni għall-garanzija u l-metodu tal-garanzija.

Il-lista tal-pretensjonijiet iddepożitati tiġi ppubblikata mill-qorti tal-insolvenza fir-reġistru tal-insolvenza qabel ma ssir is-seduta ta’ verifika. Il-qorti tal-insolvenza tippubblika minnufih ukoll kwalunkwe bidla fil-lista tal-pretensjonijiet iddepożitati fir-reġistru tal-insolvenza.

Il-pretensjonijiet iddepożitati mbagħad jiġu vverifikati waqt seduta ta’ verifika ordnata mill-qorti tal-insolvenza. Id-data u l-post tas-seduta jiġu stabbiliti mill-qorti tal-insolvenza fid-deċiżjoni dwar l-insolvenza tagħha. Il-kredituri għandhom sa tmiem is-seduta ta’ verifika biex ibiddlu l-ammont tal-pretensjoni li jkunu qed jippreżentaw, sakemm din ma tkunx garantita jew sakemm ma tkunx ġiet miċħuda minn deċiżjoni finali. Madankollu, ma jistgħux ibiddlu r-raġuni għaliex seħħet il-pretensjoni rreġistrata jew il-gradazzjoni tagħha.

Ċaħda ta’ pretensjonijiet

L-awtentiċità, l-ammont u l-gradazzjoni tal-pretensjonijiet kollha ddepożitati jistgħu jiġu miċħuda minn: (a) il-prattikant tal-insolvenza; (b) id-debitur; jew (c) kreditur irreġistrat.

Iċ-ċaħda ta’ pretensjoni ta’ kreditur minn kreditur reġistrat ieħor irid ikollha l-istess dettalji bħal rikors skont il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, u trid tagħmilha ċara jekk hijiex l-awtentiċità, l-ammont jew il-gradazzjoni tal-pretensjoni li qed tiġi miċħuda. Ċaħda tiġi nnotifikata f'forma prestabbilita.

L-Att dwar l-Insolvenza jirrikonoxxi t-tipi ta’ ċaħda li ġejjin:

 • ċaħda tal-awtentiċità ta’ pretensjoni - huwa argumentat li l-pretensjoni qatt ma oriġinat jew li tkun intemmet kompletament jew ġiet kompletament preskritta;
 • ċaħda tal-ammont tal-pretensjoni - huwa argumentat li l-obbligazzjoni tad-debitur hija inqas mill-ammont reġistrat (il-persuna li tiċħad l-ammont tal-pretensjoni jenħtiġilha tiddikjara wkoll l-ammont attwali tal-pretensjoni);
 • ċaħda tal-gradazzjoni tal-pretensjoni - huwa argumentat li l-pretensjoni għandha gradazzjoni inqas favorevoli minn dik indikata fil-pretensjoni ppreżentata, jew li d-dritt li l-pretensjoni tiġi ssodisfata mill-garanzija huwa miċħud (il-persuna li tiċħad il-gradazzjoni tal-pretensjoni jeħtiġilha tispeċifika wkoll il-gradazzjoni li fiha jenħtieġ li tiġi ssodisfata l-pretensjoni).

Jekk kreditur reġistrat jiċħad il-pretensjoni ta’ kreditur reġistrat ieħor, dawn il-kredituri jsiru partijiet għal tilwima anċillari. Il-prattikanti tal-insolvenza li jixtiequ jassistu lil parti f’tilwima anċillari li ma jkunux qed jipparteċipaw fiha għandhom id-dritt li jintervjenu.

Id-deċiżjonijiet dwar l-awtentiċità, l-ammont u l-gradazzjoni ta’ pretensjonijiet miċħuda jittieħdu mill-qorti tal-insolvenza.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-proprjetà tal-insolvenza tiġi mmonetizzata fi proċedimenti ta’ falliment. Dan ifisser li l-assi kollha li jappartjenu għall-proprjetà jiġu kkonvertiti fi flus għas-sodisfazzjon proporzjonali tal-kredituri. Il-proprjetà tiġi mmonetizzata mill-prattikant tal-insolvenza. Dan il-pass jista’ jittieħed biss wara li jiġi ffinalizzat l-ordni tal-falliment u wara li tkun saret l-ewwel laqgħa tal-kredituri. Assi f’riskju imminenti li jsiru irrekuperabbli jew li jitħassru huma eżenti; eżenzjoni għal raġunijiet oħrajn tista’ tiġi permessa wkoll mill-qorti tal-insolvenza. Il-monetizzazzjoni tal-proprjetà ttemm l-effetti kollha ta’ ordni ta’ infurzar jew ta’ sekwestru u difetti oħrajn marbutin mar-realizzazzjoni tal-assi, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi.

Il-proprjetà tal-insolvenza tista’ tiġi mmonetizzata permezz ta’:

 • irkant pubbliku;
 • il-bejgħ ta’ proprjetà mobbli u immobbli skont id-dispożizzjonijiet ta’ infurzar tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili;
 • il-bejgħ ta’ assi mhux b'irkant.

Jekk ir-rikavati mill-monetizzazzjoni tal-proprjetà ma jkunux biżżejjed biex jitħallsu l-pretensjonijiet kollha, l-ewwel jiġu saldati t-tariffa u l-ispejjeż fi flus tal-prattikant tal-insolvenza, segwiti mill-pretensjonijiet tal-kredituri li joriġinaw waqt il-moratorju, il-pretensjonijiet tal-kredituri minn finanzjament ta’ kreditu, l-ispejjeż assoċjati mal-manutenzjoni u l-amministrazzjoni tal-proprjetà, il-pretensjonijiet tal-liġi tax-xogħol tal-impjegati tad-debitur, u l-pretensjonijiet tal-kredituri għall-manteniment u l-kumpens għall-ħsara lis-saħħa. Pretensjonijiet oħrajn jiġu ssodisfati proporzjonalment.

Wara li d-deċiżjoni li tapprova l-aħħar rapport issir finali, il-prattikant tal-insolvenza jippreżenta abbozz ta’ ordni dwar id-distribuzzjoni tal-proprjetà lill-qorti tal-insolvenza, li fih jiddikjara kemm għandu jitħallas għal kull pretensjoni fil-lista riveduta tal-pretensjonijiet reġistrati. Fuq dik il-bażi, il-qorti tal-insolvenza toħroġ ordni dwar id-distribuzzjoni tal-proprjetà, li fih tiddetermina l-ammonti li għandhom jitħallsu lill-kredituri. Il-kredituri kollha inklużi fl-iskeda tad-distribuzzjoni jiġu ssodisfati b’mod proporzjonat għall-ammont aċċertat tal-pretensjoni tagħhom. Qabel id-distribuzzjoni, jiġu ssodisfati pretensjonijiet li jkunu għadhom mhumiex imħallsin u li jkunu jistgħu jitħallsu fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti ta’ falliment, b’mod speċifiku:

 • pretensjonijiet kontra l-proprjetà – l-ispejjeż fi flus u t-tariffa tal-prattikant tal-insolvenza, l-ispejjeż assoċjati mal-manteniment u l-amministrazzjoni tal-proprjetà tad-debitur, it-taxxi, l-imposti, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, il-kontribuzzjoni tal-politika tal-impjiegi tal-istat, il-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni tas-saħħa pubblika, eċċ.;
 • pretensjonijiet ekwivalenti - il-pretensjonijiet tal-liġi tax-xogħol tal-impjegati tad-debitur, il-pretensjonijiet tal-kredituri għal kumpens għal ħsara lis-saħħa, il-pretensjonijiet tal-gvern, eċċ.;
 • pretensjonijiet garantiti.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment

Ladarba l-proprjetà tiġi mmonetizzata, il-prattikant tal-insolvenza jippreżenta rapport finali lill-qort tal-insolvenza. Ir-rapport finali jrid jiddeskrivi l-karatteristiċi globali tal-attivitajiet tal-prattikant tal-insolvenza, u jinkludi kwantifikazzjoni tar-riżultati finanzjarji tiegħu. Għandu jikkwantifika l-ammont li għandu jiġi ddistribwit fost il-kredituri u jiddeżinja lil dawk il-kredituri, filwaqt li jindika l-ammont tal-ishma tagħhom mill-ammont totali. Flimkien mar-rapport finali, il-prattikant tal-insolvenza jippreżenta dikjarazzjoni tat-tariffa u tal-ispejjeż lill-qorti tal-insolvenza.

Il-qorti tal-insolvenza tevalwa r-rapport finali u l-fattura tal-prattikant tal-insolvenza, u wara seduta mal-prattikant tal-insolvenza, tikkoreġi l-iżbalji jew l-omissjonijiet li jkun fih. Il-qorti tal-insolvenza tinnotifika lill-partijiet dwar ir-rapport finali rivedut tal-prattikant tal-insolvenza billi tippubblikah fil-forma ta’ avviż pubbliku. Wara li d-deċiżjoni li tapprova l-aħħar rapport issir finali, il-prattikant tal-insolvenza jippreżenta abbozz ta’ ordni dwar id-distribuzzjoni tal-proprjetà lill-qorti tal-insolvenza, li fih jiddikjara kemm għandu jitħallas għal kull pretensjoni fil-lista riveduta tal-pretensjonijiet reġistrati. Imbagħad il-qorti tal-insolvenza toħroġ ordni dwar id-distribuzzjoni tal-proprjetà, li fih tistabbilixxi l-ammonti li għandhom jitħallsu lill-kredituri. Il-kredituri kollha inklużi fl-iskeda tad-distribuzzjoni jiġu ssodisfati b’mod proporzjonat għall-ammont aċċertat tal-pretensjoni tagħhom. Fl-ordni tad-distribuzzjoni, il-qorti tal-insolvenza tistipula skadenza għall-eżekuzzjoni għall-prattikant tal-insolvenza, li ma tistax tkun itwal minn xahrejn mid-data li fiha l-ordni ta’ distribuzzjoni jingħata forza legali.

Il-proċedimenti ta’ falliment jintemmu meta jinħareġ ir-rapport tal-prattikant tal-insolvenza dwar l-eżekuzzjoni tal-ordni ta’ distribuzzjoni u tittieħed id-deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza li tagħlaq il-proċedimenti. Il-qorti tiddeċiedi wkoll li tagħlaq il-proċedimenti ta’ falliment f’ċerti sitwazzjonijiet oħrajn stipulati mil-liġi, pereż. jekk jinstab li huwa ċar li l-assi tad-debitur huma inadegwati biex jissodisfaw lill-kredituri. Meta d-deċiżjoni li jintemmu l-proċedimenti ta’ falliment issir finali, il-proċedimenti tal-insolvenza jingħalqu.

Għeluq tar-riorganizzazzjoni

Ir-riorganizzazzjoni tintemm mad-deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza li tirrikonoxxi l-eżekuzzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew ta’ partijiet sostanzjali minnu. M’hemm l-ebda dritt għal appell kontra dik id-deċiżjoni.

Ir-riorganizzazzjoni tista’ tintemm ukoll b’deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza li tikkonverti r-riorganizzazzjoni f’falliment, li jseħħ f’każijiet stipulati mil-liġi, b’mod partikolari meta jkun hemm problemi fl-approvazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni u biex tinżamm il-konformità miegħu. Il-qorti tal-insolvenza ma tistax tieħu deċiżjoni li tikkonverti riorganizzazzjoni f’falliment jekk ikunu twettqu l-aspetti importanti tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Appelli kontra deċiżjoni tal-qorti li tikkonverti r-riorganizzazzjoni f’falliment jistgħu jiġu ppreżentati mid-debitur, mill-applikant għar-riorganizzazzjoni, mill-prattikant tal-insolvenza jew mill-kumitat tal-kredituri. Meta l-qorti tal-insolvenza tiddeċiedi li tikkonverti r-riorganizzazzjoni f’falliment, l-effetti assoċjati ma’ dikjarazzjoni ta’ falliment jiġu stabbiliti sakemm il-qorti tal-insolvenza, fid-deċiżjoni tagħha, ma tistipulax kundizzjonijiet differenti għal din il-konverżjoni.

Għeluq tal-proċedimenti ta’ ħelsien mid-dejn

Il-ħelsien mid-dejn jintemm bid-deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza li tirrikonoxxi l-implimentazzjoni tal-ħelsien mid-dejn. M’hemm l-ebda dritt għal appell kontra dik id-deċiżjoni. Jekk id-debitur jikkonforma mal-obbligi kollha skont il-metodu approvat tal-ħelsien mid-dejn b’mod adegwat u f’waqtu, il-qorti tal-insolvenza - b’rakkomandazzjoni mid-debitur - toħroġ ordni li jeħles lid-debitur mill-ħlas tal-pretensjonijiet inklużi fil-proċediment ta’ ħelsien mid-dejn sal-punt li fih ikunu għadhom ma ġewx issodisfati.

Il-ħelsien mid-dejn jista’ jintemm ukoll jekk il-qorti twaqqaf dan il-proċediment u tiddeċiedi li tindirizza l-insolvenza tad-debitur permezz ta’ proċedimenti ta’ falliment, li jseħħu fil-każijiet stipulati mil-liġi, b’mod partikolari meta d-debitur jonqos milli jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-ħelsien mid-dejn.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Fi proċedimenti ta’ falliment li jikkonċernaw l-assi ta’ persuna fiżika (fi kwalunkwe ħin wara l-għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment) jew persuna ġuridika (sad-dissoluzzjoni tagħha meta titħassar minn reġistru pubbliku), wara li jingħalqu l-proċedimenti, jista’ jsir ordni ta’ sekwestru jew ta’ infurzar relatat ma’ pretensjoni li ġiet stabbilita u ma ġietx miċħuda mid-debitur, u li ma ġietx issodisfata matul il-proċedimenti ta’ falliment. Meta jiġi ppreżentat rikors għal infurzar, hemm bżonn li jiġu ppreżentati biss skeda ta’ validazzjoni u rapport dwar il-validazzjoni tal-pretensjoni inkwistjoni fil-proċedimenti ta’ falliment. Dan id-dritt isir preskritt għaxar snin wara l-għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment, bil-perjodu ta’ preskrizzjoni li jibda fid-data effettiva tal-ordni li jagħlaq il-proċedimenti.

F’każijiet ta’ riorganizzazzjoni, wara li jidħol fis-seħħ il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, jistgħu jiġu ordnati jew implimentati kontra d-debitur infurzar jew sekwestru, biex tiġi rkuprata pretensjoni stipulata fil-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Madankollu, jekk il-pretensjoni tkun ġiet miċħuda, l-infurzar jew is-sekwestru huma possibbli biss jekk id-deċiżjoni tal-qorti tal-insolvenza li tistabbilixxi l-pretensjoni tkun saret finali; din id-deċiżjoni trid tiġi mehmuża mal-rikors.

F’każijiet ta’ ħelsien mid-dejn, fi tmiem il-ħelsien mid-dejn u l-ħelsien mill-ħlas tal-pretensjonijiet li jkun fadal, ma jibqax possibbli li wieħed ifittex sodisfazzjon għall-bqija tal-pretensjonijiet tal-kredituri permezz ta’ infurzar jew ta’ sekwestru. Huwa immaterjali jekk il-kredituri jkunux ġew issodisfati parzjalment fil-proċedimenti ta’ ħelsien mid-dejn jew jekk dawn kinux tabilħaqq tassew irreġistarw il-pretensjoni tagħhom fil-proċedimenti tal-insolvenza.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

L-ispejjeż – b’mod partikolari t-tariffa u l-ispejjeż fi flus tal-prattikant tal-insolvenza – għandhom jiġu koperti mill-proprjetà, jiġifieri għandhom jiġġarrbu mid-debitur.

Peress li l-proprjetà tal-insolvenza mhux dejjem tkun kbira biżżejjed biex tkopri l-ispejjeż, il-qorti tal-insolvenza tista’, qabel ma tiddeċiedi dwar petizzjoni tal-insolvenza, tordna lill-petizzjonant tal-insolvenza iħallas avvanz fuq l-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza sa skadenza stipulata, fejn dan ikun meħtieġ biex ikopri l-ispejjeż tal-proċedimenti u r-riżorsi meħtieġa ma jistgħux jiġu ggarantiti permezz ta’ mezzi oħrajn. Dan japplika anki jekk ikun jidher ċar li d-debitur ma għandux assi. Il-liġi tistabbilixxi limitu massimu għall-ammont tat-tali avvanzi. Jekk ikun hemm diversi petizzjonanti tal-insolvenza, dawn huma meħtieġa li jħallsu avvanz b’mod konġunt u in solidum.

Jekk il-proprjetà ma tistax tkopri l-ispejjeż, il-bqija jiġi kopert mill-avvanz fuq l-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza, jiġifieri jiġġarrbu mill-petizzjonant.

Jekk l-avvanz lanqas ma jkopri l-ispejjeż, il-kont jitħallas mill-istat. Leġiżlazzjoni speċifika tillimita l-ammont tal-ispejjeż li jistgħu jiġu koperti mill-istat.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Atti legali mid-debitur biex jitnaqqsu l-possibiltajiet li l-kredituri jiġu ssodisfati jew biex jiffavorixxi ċerti kredituri u mhux oħrajn mhumiex eżegwibbli. Kwalunkwe omissjoni mid-debitur f’dan ir-rigward hija wkoll ittrattata bħala att legali wkoll. Hemm tliet kategoriji ta’ atti mhux eżegwibbli bħal dawn: (a) atti legali mingħajr konsiderazzjoni adegwata; (b) atti legali preferenzjali li jirriżultaw f’sitwazzjoni li fiha kreditur wieħed, għad-detriment ta’ kredituri oħrajn, jirċievi sodisfazzjon akbar milli kieku kien jikseb fil-proċedimenti ta’ falliment; (ċ) atti legali li bihom id-debitur jillimita intenzjonalment is-sodisfazzjon ta’ kreditur, jekk din l-intenzjoni kienet magħrufa mill-kontroparti jew, fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha, din bilfors li kienet taf biha.

Li l-atti legali tad-debitur mhumiex infurzabbli jiġi stabbilit minn sentenza tal-qorti tal-insolvenza fuq rikors ippreżentat mill-prattikant tal-insolvenza biex jipprotesta l-atti legali tad-debitur (rikors biex tiġi revokata tranżazzjoni). Il-prattikant tal-insolvenza jista’ jiftaħ rikors biex jirrevoka tranżazzjoni fi żmien sena mid-data meta tidħol fis-seħħ id-deċiżjoni dwar l-insolvenza. Jekk ma jsirx rikors sa dak il-limitu ta’ żmien, jiskadi t-titolu sabiex tiġi rrevokata t-tranżazzjoni. Il-konsiderazzjoni tad-debitur mill-atti legali mhux eżegwibbli jifforma parti mill-proprjetà ladarba s-sentenza li tikkonferma r-rikors għar-revoka ta’ tranżazzjoni ssir finali.

In-nuqqas ta’ eżegwibbiltà ta’ att legali ma jippreġudikax l-applikabbiltà tiegħu. Madankollu, fi proċedimenti tal-insolvenza, il-konsiderazzjoni tad-debitur minn atti legali mhux eżegwibbli tifforma parti mill-proprjetà. Jekk il-konsiderazzjoni oriġinali tad-debitur minn att legali mhux eżegwibbli ma tistax tiġi ċeduta lill-proprjetà, irid jiġi pprovdut kumpens ekwivalenti.

Il-qorti tal-insolvenza mhijiex marbuta bid-deċiżjoni ta’ qorti oħra jew ta’ kostatazzjoni ta’ awtorità oħra, matul il-proċedimenti tal-insolvenza, li att legali relatat mal-assi jew mal-obbligazzjonijiet tad-debitur huwa null u bla effett, jew b’kostatazzjoni bħal din li toriġina b’xi mod ieħor. Matul il-proċedimenti tal-insolvenza, il-qorti tal-insolvenza biss teżamina n-nullità ta’ att legali bħal dan, jew fil-forma ta’ referenza għal sentenza preliminari jew f’tilwima anċillari dwar dik il-kwistjoni. Rikors f’dik it-tilwima jista’ jinfetaħ minn partijiet fil-proċedimenti tal-insolvenza iżda mhux mid-debitur, sakemm dan ma jkunx debitur fil-pussess, u mill-prattikant tal-insolvenza jew mill-uffiċċju tal-prosekutur. Il-prattikant tal-insolvenza dejjem irid ikun il-kwerelant jew il-konvenut. Jekk is-sentenza finali mbagħad issib li att legali relatat mal-assi jew mal-obbligazzjonijiet tad-debitur huwa null u bla effett, il-benefiċċju ekonomiku miksub fil-forma tal-konsiderazzjoni jrid jitradd lura lill-proprjetà.

Jekk att legali relatat mal-assi jew mal-obbligazzjonijiet tad-debitur jinstab li huwa null u bla effett minn sentenza tal-qorti li ssir finali wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, l-att legali indirizzat mis-sentenza jiġi ttrattat hu wkoll bħala null u bla effett fil-proċedimenti tal-insolvenza.

Regoli speċifiċi dwar ċerti kategoriji ta’ pretensjonijiet

Regoli speċifiċi japplikaw għall-kategoriji ta’ pretensjonijiet li ġejjin:

 • pretensjonijiet kontra l-proprjetà li joriġinaw wara l-ftuħ ta’ proċedimenti tal-insolvenza jew wara d-dikjarazzjoni ta’ moratorju;
 • pretensjonijiet kontra l-proprjetà li joriġinaw wara d-deċiżjoni dwar l-insolvenza;
 • pretensjonijiet ekwivalenti għal pretensjonijiet kontra l-proprjetà;
 • pretensjonijiet subordinati;
 • il-pretensjonijiet tal-azzjonisti tad-debitur jew tal-membri, li joriġinaw mill-parteċipazzjoni tagħhom fil-kumpanija jew fil-kooperattiva.

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 21/08/2018

Insolvenza - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

LISTA TAL- KONTENUT


Introduzzjoni

Il-liġi li tirregola l-insolvenza u l-proċedimenti tal-insolvenza fil-Ġermanja hija rregolata mill-Kodiċi tal-Insolvenza (Insolvenzordnung –‘ InsO’), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1999. Il-partikolarità tal-Kodiċi tal-Insolvenza hija dik li jinkludi mhux biss dispożizzjonijiet proċedurali biss, iżda wkoll distpożizzjonijiet sostantivi. Pereżempju, id-dispożizzjonijiet li jiddeterminaw l-effetti tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta' insolvenza huma dispożizzjonijiet sostantivi (Taqsimiet 80 sa147 tal-InsO).

L-objettiv ewlieni tal-Kodiċi tal-Insolvenza huwa s-sodisfazzjon kollettiv tal-kredituri tad-debitur, jew permezz tar-realizzazzjoni tal-assi tad-debitur u d-distribuzzjoni tar-rikavati, jew billi jintlaħaq arranġament alternattiv stipulat fi pjan ta’ insolvenza, b’mod partikolari bil-ħsieb li l-intrapriża tibqa’ teżisti (Taqsima 1, l-ewwel sentenza InsO). “Sodisfazzjon kollettiv” (gemeinschaftliche Befriedigung) tfisser li l-kredituri fil-prinċipju se jirċievu sodisfazzjon fi proporzjon mal-pretensjonijiet rispettivi tagħhom. Apparti dan, l-għan tal-proċedimenti tal-insolvenza huwa li d-debituri onesti jingħataw l-opportunità li jinħelsu mill-bqija tad-djun (Taqsima 1, it-tieni sentenza, tal-InsO).

Prinċipju li jiddefinixxi l-proċedimenti tal-insolvenza Ġermaniżi, apparti l-prinċipju tat-trattament ugwali fir-rigward tal-kredituri, huwa dak tal-awtonomija tal-kredituri (Gläubigerautonomie). Hemm bosta drittijiet disponibbli għall-kredituri biex jifformaw il-proċedimenti, speċjalment fir-rigward tal-mod ta’ kif jiġu realizzati l-assi tad-debitur. Il-kredituri jiddeċiedu wkoll dwar il-forma konkreta tal-proċedimenti tal-insolvenza, minħabba li, apparti l-proċedura standardizzata, il-Kodiċi jagħti l-possibbiltà lill-kredituri garantiti u ordinarji li jeżerċitaw l-awtonomija tagħhom billi jfasslu pjan ta’ insolvenza li jitlaq mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Insolvenza biex tiġi stabbilita r-realizzazzjoni tal-proprjetà tal-insolvenza, id-distribuzzjoni lill-partijiet ikkonċernati, l-andament tal-proċedimenti tal-insolvenza u r-responsabbiltà sussegwenti tad-debitur għat-terminazzjoni tal-proċedimenti tal-insolvenza. Il-pjan tal-insolvenza huwa partikolarment importanti fil-każ ta’ riorganizzazzjoni ta’ intrapriża, għalkemm jista' jipprovdi wkoll qafas għall-istralċ tal-intrapriża.

Il-liġi Ġermaniża dwar il-proċedimenti tal-insolvenza hija kkaratterizata wkoll mill-prinċipju tal-unità. Dan ifisser li l-Att dwar ir-Riorganizzazzjoni u l-Istralċ (Gesetz für Sanierung und Liquidation) ma jipprovdi għall-ebda tip separat ta’ proċediment. Kemm l-istralċ kif ukoll ir-riorganizzazzjoni jistgħu jitwettqu bil-proċedura standard jew bil-proċedura tal-pjan tal-insolvenza.

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jinfetħu fir-rigward tal-assi li jappartjenu lil kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika, inkluż jekk din il-persuna ma tkunx involuta f’attività professjonali kummerċjali jew għal rasha (persuna fiżika li mhijiex involuta f’attivitajiet bħal dawn issir referenza għaliha bħala "konsumatur"). Proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jinfetħu wkoll fir-rigward ta’ assi ta’ soċjetajiet mingħajr personalità ġuridika (pereż. kumpanija kummerċjali ġenerali (offene Handelsgesellschaft) jew soċjetà limitata (Kommanditgesellschaft) jew għal fond separat, bħal proprjetà ta’ persuna mejta. Għal persuni ġuridiċi rregolati b’liġi pubblika, tapplika d-dispożizzjoni speċjali fit-Taqsima 12 tal-Kodiċi, li tispeċifika li proċedimenti ta’ insolvenza ma jistgħux jinfetħu fir-rigward tal-assi li huma proprjetà tal-Gvern Federali jew ta’ Land (Taqsima 12(1), subparagrafu 1 tal-InsO).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti tal-insolvenza jinfetħu biss permezz ta’ rikors, u mhux awtomatikament minn xi korp pubbliku. Ir-rikors jista’ jiġi ppreżentat minn debitur jew minn kreditur. Sabiex tipproteġi lill-qorti u lid-debitur kontra rikorsi primaturi jew purament bl-intenzjoni li jikkawżaw dannu, kreditur li jippreżenta rikors irid juri b’mod plawsibbli li jeżistu raġunijiet għal insolvenza u li l-kreditur effettivament għandu pretensjoni.

Meta kumpanija limitata tkun insolventi, il-korpi governattivi tagħha jridu jippreżentaw rikors jew jaffaċċjaw penali. Jekk dan ir-rekwiżit jinkiser, il-kredituri jistgħu jressqu pretensjoni għad-danni. Jekk debitur fi kriżi jaġixxi b’mod żleali, jista’ jagħmel lilu nnifsu soġġett għall-prosekuzzjoni f’ċerti ċirkostanzi (Taqsimiet 283 et seq. tal-Kodiċi Kriminali (Strafgesetzbuch)).

Ir-raġuni ġenerali għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza hija l-inabilità li wieħed iħallas. Ikun hemm inabiltà li wieħed iħallas jekk debitur ma jkunx f’pożizzjoni li jissodisfa l-obbligazzjonijiet ta’ pagament li jkun sar dovut; bħala regola jitqies li hemm insolvenza jekk id-debitur ikun waqqaf il-pagamenti (Taqsima 17(2) tal-InsO). Jekk id-debitur ikun persuna ġuridika jew kumpanija li l-ebda soċju fiha ma jkun persuna ġuridika b’responsabbiltà illimitata, il-proċedimenti jistgħu jinfetħu wkoll minħabba djun eċċessivi. Ikun hemm djun eċċessivi jekk l-assi tad-debitur ma jibqgħux ikopru l-obbligazzjonijiet eżistenti, sakemm ma jkunx ferm probabbli fiċ-ċirkostanzi li l-intrapriża tibqa’ teżisti (Taqsima 19(2) tal-InsO). Jekk, filwaqt li jiġu kkunsidrati ċ-ċirkostanzi, ikun ferm probabbli li l-intrapriża tista’ tkompli teżisti, dan irid jitqies bħala bażi meta jiġi vvalutat il-valur tal-assi tad-debitur. Rikors jista’ jiġi ppreżentat ukoll minn debitur jekk ikun qed jaffaċċja inabiltà imminenti li jħallas (Taqsima 18(1) tal-InsO). Id-debitur jitqies li qed jaffaċċja inabiltà imminenti li jħallas jekk ikun probabbli li ma jkunx jista' jissodisfa l-obbligi eżistenti tiegħu li jħallas fid-data meta jkun dovut (Taqsima 18(2) tal-InsO).

Huwa neċessarju wkoll li jiġi żgurat il-finanzjament tal-proċedimenti tal-insolvenza. Għalhekk it-talba biex jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza tiġi rrifjutata jekk l-assi tad-debitur probabbilment ma jkunux suffiċjenti biex ikopru l-ispejjeż tal-proċedimenti (Taqsima 26(1), l-ewwel sentenza, InsO).

Jekk il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, il-qorti inkarigata mill-insolvenza jew il-"qorti tal-insolvenza" (Insolvenzgericht) toħroġ deċiżjoni biex tagħti bidu għall-proċedimenti tal-insolvenza u din id-deċiżjoni tiġi ppubblikata. L-avviż pubbliku jsir mill-qorti fuq l-Internet (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.insolvenzbekanntmachungen.de/) Fid-deċiżjoni biex jibdew il-proċedimenti, il-qorti titlob lill-kredituri ordinarji jiddepożitaw il-pretensjonijiet tagħhom fi ħdan limitu ta' żmien speċifiku mal-amministratur tal-insolvenza. Id-deċiżjoni tistabbilixxi data għal laqgħa fejn il-kredituri, abbażi tar-rapport tal-amministratur tal-insolvenza, jiddeċiedu fuq id-direzzjoni li għandhom jieħdu l-proċedimenti tal-insolvenza, u jistabbilixxu data għas-smigħ tal-verifika fejn il-pretensjonijiet ddepożitati jiġu vverifikati.

Kif diġà ntqal fl-introduzzjoni, il-Kodiċi tal-Insolvenza ma jipprevedix għal tipi differenti ta’ proċedimenti għar-riorganizzazzjoni u għall-istralċ. Minbarra l-proċedura standard, il-Kodiċi jiftaħ il-possibbiltà ta’ pjan tal-insolvenza bħala mezz ta’ stralċ jew bħala mezz ta’ riorganizzazzjoni.

Il-qorti tal-insolvenza trid tivverifika li l-kundizzjonijet għall-ftuħ tal-proċedimenti jkunu ssodisfati, ħaġa li tista' tieħu l-ħin, u matul il-ftuħ tal-proċedimenti l-qorti tieħu kull miżura interim li titqies neċessarja biex tiġi evitata kwalunkwe bidla fl-istatus finanzjarju tad-debitur li tista’ tkun detrimentali għall-kredituri li jkunu qed jistennew id-deċiżjoni dwar ir-rikors (Taqsima 21(1), l-ewwel sentenza, InsO). Fil-prattika, il-qorti taħtar amministratur tal-insolvenza provviżorju (vorläufiger Insolvenzverwalter), li jista’ jkun "dgħajjef" jew "b'saħħtu". Jekk jinħatar amministratur tal-insolvenza provviżorju "dgħajjef", id-debitur iżomm is-setgħa li jiddisponi u d-dmirijiet speċifiċi tal-amministratur ikunu ddeterminati mill-qorti, minkejja li dawn ma jistgħux imorru lil hinn mid-dmirijiet tal-amministratur tal-insolvenza provviżorju b’saħħtu (Taqsima 22(2), it-tieni sentenza, tal-InsO). Il-qorti tista’, pereżempju, tordna li d-disponiment mid-debitur ikun validu biss bl-approvazzjoni tal-amministratur. Il-ħatra ta’ amministratur tal-insolvanza provviżorju dgħajjef ma tirriżultax fl-interruzzjoni ta’ tilwim ġuridiku pendenti (BGH NZG 1999, 939, 940). L-amministratur tal-insolvenza provviżorju jkun "b'saħħtu" jekk il-qorti timponi projbizzjoni ġenerali li timpedixxi lid-debitur milli jiddisponi bi kwalunkwe mod, biex b’hekk id-dritt tal-ġestjoni u tad-disponiment tal-proprjetà tad-debitur tiġi vestita fl-amministratur (Taqsima 22(1), l-ewwel sentenza InsO).

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-proprjetà tal-insolvenza (Insolvenzmasse) tinkludi l-assi li jappartjenu lid-debitur fid-data meta jinfetħu l-proċedimenti u dawk li jkunu għadhom kif inksibu minnu matul il-proċedimenti (jiġifieri, sakemm il-proċedimenti jintemmu jew jitwaqqfu). Il-proprjetà ma tinkludix drittijiet strettament personali tad-debitur u oġġetti li ma jkunux soġġetti għal ordni ta' sekwestru, minħabba li dawn lanqas ma jkunu soġġetti għal proċedimenti ta’ infurzar individwali. Introjtu ggwadanjat, pereżempju, huwa parti mill-proprjetà tal-insolvenza biss sakemm jaqbeż il-livell minimu ta’ sussistenza tad-debitur. L-amministratur tal-insolvenza jista’ wkoll jirrilaxxa assi, li mbagħad ikunu jappartjenu għall-assi personali tad-debitur u ma jkunux sekwestrabbli.

Skont il-liġi Ġermaniża, id-dritt tal-ġestjoni u tad-disponiment tal-assi li jappartjenu lill-proprjetà tal-insolvenza jiġi fil-prinċipju trasferit lill-amministratur tal-insolvenza fil-ftuħ tal-proċedimenti (eċċezzjoni: il-ġestjoni tad-debitur fil-pussess) (Eigenverwaltung), Taqsimiet 270 et seq. tal-InsO), u għalhekk il-provvediment‑ tal-kollateral favur il-mutwanti li jagħtu finanzjament lid-debitur fil-pussess, pereżempju, jaqa’ fuq l-amministratur tal-insolvenza. Għat-tranżazzjonijiet ta’ importanza partikolari, bħal pereżempju d-dħul f’kuntratt ta’ self b’piżijiet konsiderevoli fuq il-proprjetà tal-insolvenza, l-amministratur tal-insolvenza jeħtieġ l-approvazzjoni tal-laqgħa tal-kredituri jew ta’ kumitat tal-kredituri maħtur (Taqsimiet 160(2), subparagrafu 2, tal-InsO). L-impenji ta’ self jew obbligazzjonijiet oħrajn li jidħol għalihom l-amministratur tal-insolvenza huma obbligi li jaqgħu fuq il-proprjetà li jiġu ssodisfati mill-proprjetà bħala prijorità, jiġifieri qabel il-kredituri ordinarji. B’dan il-mod, jiġi żgurat li, wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, il-kontraenti jkunu lesti jinnegozjaw mad-debitur insolventi.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Minħabba li mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, l-amministratur tal-insolvenza bħala regola jassumi rwol importanti (eċċezzjoni: il-ġestjoni tad-debitur fil-pussess), f’dan l-istadju tal-proċedimenti l-qorti tal-insolvenza essenzjalment għandha s-setgħa ta’ superviżjoni u li tidderieġi (ara Taqsima 58, 76 tal-InsO) (apparti minn setgħat speċjali, pereżempju fil-proċedura tal-pjan tal-insolvenza jew fil-kuntest tal-ġestjoni tad-debitur fil-pussess). Ladarba jkunu nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza, id-deċiżjonijiet ewlenin (ir-realizzazzjoni, l-istralċ, ir-riorganizzazzjoni u l-pjan tal-insolvenza) jitħallew f’idejn il-kredituri. Iżda, il-qorti għandha setgħat u kompiti speċjali f’dan l-istadju tal-ftuħ tal-proċedimenti. Hawnhekk il-qorti tieħu d-deċiżjonijiet dwar il-ftuħ tal-proċedimenti, dwar miżuri interim ta’ protezzjoni, u dwar il-ħatra ta’ amministratur tal-insolvenza. Il-qorti hija responsabbli wkoll mis-superviżjoni tal-amministratur tal-insolvenza. Hija twettaq superviżjoni tal-legalità tal-atti tiegħu, iżda mhux dwar ir-rakkommandabbiltà tagħhom u ma tistax tagħti struzzjonijiet. Sabiex jitħaffu l-proċedimenti tal-insolvenza, id-deċiżjonijiet tal-qorti tal-insolvenza huma miftuħin għal appell biss fil-każijiet fejn il-Kodiċi jipprovdi għal appell immedjat (sofortige Beschwerde) (ara Taqsima 6(1) tal-InsO). Appell immedjat jista’ jiġi ddepożitat mal-qorti tal-insolvenza stess jew ma' qorti reġjonali (Landgericht) ogħla mill-qorti tal-insolvenza, bil-miktub jew oralment fl-uffiċċju tal-qorti (Geschäftstelle). Appell ma għandux effett sospensiv; il-qorti li tkun qed tisma’ l-appell jew il-qorti tal-insolvenza madankolu tista’ tordna sospensjoni temporanja tal-eżekuzzjoni.

L-amministratur tal-insolvenza huwa l-attur ewlieni fil-proċedimenti tal-insolvenza. Persuni fiżiċi biss, u mhux ġuridiċi, jistgħu jinħatru bħala amministraturi tal-insolvenza (Taqsima 56(1), l-ewwel sentenza, InsO). B’mod partikolari avukati, negozjanti, kontabilisti, jew konsulenti tat-taxxa jisgħu jiġu kkunsidrati għal din il-ħatra. Mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, id-dritt tal-ġestjoni u tad-disponiment tal-proprjetà tad-debitur jingħata lill-amministratur tal-insolvenza. Il-kompitu prinċipali tiegħu huwa dak jifred l-assi li jsib mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza minn kwalunkwe oġġett li ma jkunx proprjetà tad-debitur. Irid ukoll jittrasferixxi fl-assi tad-debitur oġġetti li jappartjenu lill-assi tad-debitur skont il-liġi tal-obbligazzjonijiet, iżda li kienu għadhom ma ġewx imdaħħla mal-assi tad-debitur meta nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza. L-assi tad-debitur iddeterminati b’dan il-mod jikkonstitwixxu l-proprjetà tal-insolvenza (Insolvenzmasse, Taqsima 35 tal-InsO) li tkun se tiġi rrealizata mill-amministratur tal-insolvenza u li minnha jiġu ssodisfati l-kredituri. Dmirijiet oħrajn tal-amministratur tal-insolvenza jinkludu:

 • il-pagament tas-salarji lill-impjegati tad-debitur tal-insolvenza,
 • jiddeċiedi jekk ikomplix u jtemmx it-tilwim ġuridiku pendenti (Taqsimiet 85 et seq. tal-InsO) u x’se jagħmel bil-kuntratti li jkunu għadhom ma twettqux (kompletament) (Taqsimiet§ 103 et seq. tal-InsO),
 • iħejji rapport tal-assi u l-obbligazzjonijiet (Taqsima 153(1), l-ewwel sentenza, tal-InsO),
 • jikkontesta tranżazzjonijiet li jkunu saru qabel il-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza li x’aktarx ipoġġu lill-kredituri ordinarji fi żvantaġġ (Taqsimiet 129 tal-InsO).

L-amministratur tal-insolvenza huwa soġġett għas-superviżjoni tal-qorti tal-insolvenza (Taqsima 58(1) tal-InsO). Jekk jinħatar kumitat tal-kredituri, dan jimmonitorja lill-amministratur tal-insolvenza fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu (Taqsima 69, l-ewwel sentenza, tal-InsO).

Wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, meta d-dritt tad-disponiment tal-proprjetà tad-debitur jingħata lill-amministratur tal-insolvenza, l-amministratur jista’ fil-prinċipju jiddisponi liberament mill-assi kollha li jappartjenu lill-proprjetà tal-insolvenza. Hemm limiti fuq tranżazzjonijiet ta’ importanza partikolari, pereżempju l-bejgħ tal-intrapriża jew tal-istokk kollu. Dawn it-tranżazzjonijiet ta’ importanza partikolari jirrikjedu l-approvazzjoni tal-laqgħa tal-kredituri jew tal-kumitat tal-kredituri. Madankollu, il-fatt li r-rekwiżit tal-approvazzjoni jkun inkiser, ma għandux effett fuq partijiet barranin, iżda jirriżulta biss fir-responsabbiltà tal-amministratur. L-amministratur għandu jkun ukoll konformi mad-deċiżjonijiet tal-laqgħa tal-kredituri għall-istralċ tal-intrapriża jew biex din tkompli topera (Taqsimiet 157, 159 tal-InsO).

Jekk l-amministratur tal-insolvenza jikser b’mod abbużiv l-obbligi tiegħu skont il-Kodiċi tal-Insolvenza, huwa jkun responsabbli għad-danni għall-partijiet kollha fil-proċedimenti (Taqsima 60(1) tal-InsO). Taqsima 60(1) tal-Kodiċi tipprevedi: "L-amministratur tal-insolvenza għandu jkun responsabbli għall-kumpens tad-danni mġarrba minn kull parti fil-proċediment jekk huwa jikser b’mod abbużiv id-dmirijiet tiegħu skont dan il-Kodiċi. Huwa għandu jaġixxi bl-attenzjoni mistennija mingħand amministratur tal-insolvenza xieraq u diliġenti."

L-amminstratur tal-insolvenza huwa intitolat għal remunerazzjoni b’korrispettiv tal-eżerċitar tal-mandat tiegħu u għar-rimborż tal-ispejjeż adegwati (Taqsima 63(1), l-ewwel sentenza, tal-InsO). Ir-remunerazzjoni hija rregolata mir-Regolament dwar ir-Remunerazzjoni fil-Liġi tal-Insolvenza (Insolvenzrechtsvergütungsverordnung – ‘InsVV’) u hija ddeterminata skont il-valur tal-proprjetà tal-insolvenza fiż-żmien meta jintemmu l-proċedimenti tal-insolvenza. Ir-Regolament jipprovdi rati standard fi gradazzjoni, li madankollu jistgħu jiżdiedu skont l-iskala u d-diffikultà tad-dmirijiet tiegħu.

Anke wara li jkunu nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza, id-debitur li kontrih jitressqu l-pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji jibqa’ l-proprjetarju tal-assi li jkunu se jiġu rrealizzati (Taqsimiet 38, 39 tal-InsO). Fil-prinċipju, huwa responsabbli sal-limitu tal-assi tiegħu kollha. Madankollu, id-dritt tal-ġestjoni u tad-disponiment tal-assi li jaqgħu fl-ambitu tal-proċedimenti tal-insolvenza huwa vestit f’idejn l-amministratur tal-insolvenza. F’każijiet eċċezzjonali, fuq talba tad-debitur, id-deċiżjoni tal-qorti li tagħti bidu għall-proċedimenti tista’ wkoll tordna l-ġestjoni tad-debitur fil-pussess skont Taqsima 270 et seq.tal-Kodiċi, dment li ma tkun magħrufa l-ebda ċirkostanza li twassal biex wieħed jaħseb li l-ordni se tpoġġi lill-kredituri fi żvantaġġ. Fil-prinċipju, il-dispożizzjonijiet ġenerali tal-liġi tal-insolvenza japplikaw hawnhekk ukoll (Taqsima 270(1), it-tieni sentenza, InsO). Madankollu, f'ġestjoni tad-debitur fil-pussess, id-debitur iżomm id-dritt tiegħu li jiġġestixxi u jiddisponi mill-assi tiegħu, u dan jeżerċitah taħt is-superviżjoni ta’ moniter (Sachverwalter) maħtur mill-qorti (Taqsima 270(1), l-ewwel sentenza, InsO). Fil-każ ta’ ġestjoni ta’ debitur fil-pussess, is-setgħat li normalment jingħataw lill-amministatur tal-insolvenza jinqassmu bejn id-debitur u l-moniter.

Il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza jwassal għal għadd kbir ta’ obbligi fuq id-debitur biex jipprovdi informazzjoni u biex jikkoopera. Fl-istess ħin, madankollu, id-debitur huwa intitolat ukoll li jieħu sehem fil-proċedimenti.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

Taqsimiet 94 et seq. tal-Kodiċi jittratta mal-kwistjoni dwar jekk kreditur ordinarju jistax jagħmel tpaċija ta’ pretensjoni fuq debitur insolventi. Il-Kodiċi jagħmel distinzjoni fundamentali skont jekk il-possibbiltà ta’ tpaċija kinitx teżisti diġà meta nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza jew jekk il-possibbiltà nħolqotx biss wara dan. Fl-ewwel każ, it-tpaċija hija ammissibbli fil-prinċipju, u dan ifisser li l-kreditur ordinarju ma għandux bżonn jirreġistra pretensjoni għal inklużjoni fl-iskeda tad-djun (Tabelle), iżda jista’ jikseb sodisfazzjon billi jiddikjara t-tpaċija mal-amministratur tal-insolvenza. Madankollu, id-dikjarazzjoni ta’ tpaċija tkun invalida jekk il-kreditur ikun kiseb l-opportunità li jagħmel tpaċija ta' pretensjoni bħala riżultat ta’ tranżazzjoni annullabli (Taqsima 96(1), subparagrafu 3, InsO).

Fit-tieni każ, fejn il-possibiltà ta’ tpaċija tkun inħolqot wara, trid issir distinzjoni bejn:

Jekk fiż-żmien tal-ftuħ tal-proċedimenti, il-pretensjoni għat-tpaċija kienet teżisti diġà, iżda kienet għadha mhux dovuta, kienet għadha ma tipprevedix għal din il-konsiderazzjoni, jew kienet għadha kondizzjonali, it-tpaċija tkun ammissibbli wara l-ftuħ tal-proċedimenti hekk kif jitneħħa l-impediment għat-tpaċija.

Jekk fiż-żmien meta nfetħu l-proċedimenti, il-pretensjoni kienet għadha ma ġietx stabbilita, jew jekk il-kreditur kiseb il-pretensjoni kontra d-debitur biss wara li l-proċedimenti kienu nfetħu, it-tpaċija hija pprojbita (Taqsima 96(1), subparagrafi 1 u 2, InsO), bil-konsegwenza li d-debitur jista’ jitlob lill-kreditur jeżerċita l-parti tiegħu tal-kuntratt għall-benefiċċju tal-proprjetà tal-insolvenza, iżda l-kreditur jista’ biss jirreġistra l-pretensjoni tiegħu biex tiġi inkluża fl-iskeda tad-debiti, u jiġi ssodisfat biss bir-rata ta’ dividend.

Iżda jekk il-kreditur ma jkunx kiseb il-pretensjoni mingħand kreditur ieħor wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, u jkun kisibha f'ismu stess wara l-ftuħ tal-proċedimenti, pereżempju billi kkonkluda kuntratt mal-amministratur tal-insolvenza, huwa jkun intitolat jagħmel tpaċija bħala kreditur tal-proprjetà tal-insolvenza nnfisha.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

L-effetti tal-proċedimenti tal-insolvenza fuq kuntratti attwali huma regolati mil-liġi Ġermaniża fit-Taqsimiet 103 et seq. tal-Kodiċi. Fil-prinċipju, mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, relazzjonijiet kuntrattwali eżistenti jistgħu ma jibqgħux jeżistu jew jistgħu jkomplu, jew l-amministratur tal-insolvenza jingħata l-għażla bejn l-eżekuzzjoni u t-terminazzjoni.

Għal xi tranżazzjonijiet, l-effetti tal-proċedimenti tal-insolvenza huma regolati b’mod espliċitu mil-liġi (Taqsimiet 103 sa 118 tal-InsO). Pereżempju, ordnijiet, kuntratti għal xogħol jew servizzi jew awtorizzazzjonijiet għal azzjoni fir-rigward ta’ assi li jiffurmaw parti mill-proprjetà tal-insolvenza jiskadu mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, filwaqt li kuntratti konklużi mid-debitur għal-lokazzjoni ta’ proprjetà u kuntratti ta’ impjieg jibqgħu jeżistu u jorbtu fuq il-proprjetà tal-insolvenza.

Għall-kuntratti mhux eżegwiti jew mhux eżegwiti kompletament mid-debitur u mill-parti l-oħra, Taqsimiet 103(1) tal-Kodiċi jagħti lill-amministratur tal-insolvenza għażla bejn eżekuzzjoni jew le tal-kuntratt. Jekk l-amministratur tal-insolvenza jiddeċiedi favur l-eżekuzzjoni f’isem il-proprjetà tal-insolvenza, il-kontropretensjoni tal-kreditur trid tiġi ssodisfata bħala prijorità, minħabba li din tirrappreżenta dejn fuq il-proprjetà f’konformità ma’ Taqsimiet 55(1), is-subparagrafu 2, tal-Kodiċi. Jekk l-amministratur tal-insolvenza jiddeċiedi kontra l-eżekuzzjoni, l-amministratur ma jista’ jitlob xejn iktar taħt il-kuntratt. Il-kreditur jista’ jasserixxi l-pretensjoni tiegħu għall-kumpens għan-nuqqas ta’ eżekuzzjoni biss bħala kreditur ordinarju, billi jirreġistra l-pretensjoni tiegħu biex tiġi inkluża fl-iskeda tad-djun (Taqsima 103(2), l-ewwel sentenza, InsO). Jekk l-amministratur tal-insolvenza ma jagħmel l-ebda għażla, il-parti kontraenti tista' teħtieġu jagħżel. F’dan il-każ, l-amministratur irid jiddikjara mingħajr telf ta' żmien jekk għandux l-intenzjoni li jeħtieġ eżekuzzjoni jew le. Jekk jonqos milli jagħmel dan, ma jistax ikompli jinsisiti fuq l-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Għal servizzi finanzjarji u tranżazzjonijiet b’data fissa, il-Kodiċi jipperkludi d-dritt tal-għażla tal-amministratur (Taqsima 104 InsO).

Jekk id-destin tar-relazzjoni kuntrattwali ma jkunx regolat speċifikament fit-Taqsimiet 103 sa 118 tal-Kodiċi, il-kuntratt jibqa’ fis-seħħ anke wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza.

L-affidabilità tal-klawżoli ta' kanċellazzjoni fil-kuntratti hija kontroversjali. Il-punt tat-tluq huwa d-dispożizzjoni fit-Taqsima 119 tal-Kodiċi, li tistipula li l-ftehimiet li jeskludu jew jillimitaw l-applikazzjoni ta’ Taqsimiet 103 et seq. minn qabel huma invalidi. Skont din id-dispożizzjoni, il-klawżoli ta' kanċellazzjoni indipendenti mill-insolvenza, li mhumiex marbuta mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza jew mal-preżentata ta’ rikors, iżda pereżempju man-nuqqas tad-debitur li jħallas, huma permissibbli. Iżda l-klawżoli ta' kanċellazzjoni li jiddependu fuq l-insolvenza huma problematiċi - b'mod speċjali fl-isfond tas-sentenza tal-Qorti Federali tal-Ġustizzja (Bundesgerichtshof) tal-15 ta’ Novembru 2012 (BGHZ 195, 348). F'dik is-sentenza, il-Qorti Federali tal-Ġustizzja sabet li klawżola ta' kanċellazzjoni f’kuntratt dwar il-provvista tal-enerġija li kienet dipendenti fuq l-insolvenza inkwisjoni kienet invalida. Iżda l-Qorti qalet li klawżoli ta' kanċellazzjoni dipendenti fuq insolvenza ma kinux invalidi per se: il-klawżoli ta' kanċellazzjoni li jikkorrispondu mal-possibbiltà ta’ kanċellazzjoni prevista mil-liġi kienu permissibbli. Għaldaqstant, l-evalwazzjoni tal-klawżoli ta' kanċellazzjoni dipendenti fuq l-insolvenza għadha ma ġietx solvuta b’mod konklużiv. Għal klawżoli ta’ soluzzjoni kuntrattwali f’servizzi finanzjarji u tranżazzjonijiet b’data fissa, it-Taqsima 104(3) u (4) tal-Kodiċi fiha regoli speċjali.

Jekk ikun hemm qbil bejn id-debitur u l-kreditur rigward il-projbizzjoni ta’ ċessjoni b’konformità mar-regoli tal-liġi ordinarja, dan ikun vinkolanti wkoll fuq l-amministratur tal-insolvenza. Madankollu, fi tranżazzjonijiet kummerċjali, projbizzjoni ta’ ċessjoni bħal din ħafna drabi hija ineffettiva, minħabba l-fatt li anke jekk il-projbizzjoni ta’ ċessjoni tkun maqbula b'mod kuntrattwali, iċ-ċessjoni ta’ pretensjoni monetarja hija madankollu effettiva jekk id-debitur u l-kreditur ikunu negozjanti (Taqsima 354a(1) tal-Kodiċi Kumemrċjali (Handelsgesetzbuch)).

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Minħabba li l-proċedimenti ta’ insolvenza jimmiraw li jilħqu s-sodisfazzjon ugwali tal-kredituri kollha, Taqsima 87 tal-Kodiċi jagħmilha ċara li l-kredituri ordinarji jistgħu jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom taħt id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedimenti tal-insolvenza biss. Għaldaqstant, il-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza jġib miegħu projbizzjoni ta' infurzar, u b’hekk jimpedixxi lill-kredituri ordinarji milli jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom kontra l-proprjetà tal-insolvenza jew kontra proprjetà oħra tad-debitur matul il-proċedimenti tal-insolvenza (Taqsima 89(1) tal-InsO). Il-projbizzjoni tal-infurzar għandha tiġi mħarsa permezz tal-operat tal-liġi, ħalli b’hekk l-infurzar diġà mibdi jiġi sospiż b’mod awtomatiku, irrispettivament mill-fatt jekk il-kreditur kienx konxju mill-ftuħ tal-proċedimenti u jekk id-debitur applikax għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni.

Taqsima 88 tal-Kodiċi jipprevedi li l-ftuħ tal-proċedimenti għandu effett retroattiv (Rückschlagsperre), fuq miżuri ta' infurzar preċedenti, u jispeċifika li l-interessi fuq il-garanzija miksuba permezz tal-infurzar matul l-aħħar xahar ta' qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza jew wara li jkun sar dan ir-rikors, isiru ġuridikament ineffettivi meta jinfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza. Anki hawnhekk huwa irrelevanti jekk il-kreditur kienx jaf dwar l-intenzjoni li jsir rikors biex jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza.

Jekk il-garanzija nkisbet permezz ta’ miżura ta’ infurzar qabel ma sar ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, il-garanzija ma tkunx ineffettiva skont Taqsima 88, l-ewwel sentenza, tal-Kodiċi, iżda tista’ tiġi kkontestata taħt ċerti kundizzjonijiet (BGH NJW 2004, 1444).

Mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, id-debitur jitlef il-kapaċità tiegħu li jkun parti minn azzjonijiet legali f'isem il-proprjetà. Dan id-dritt huwa mogħti lill-amministratur tal-insolvenza, li huwa intitolat jaġixxi bħala parti għall-proċedimenti legali permezz tal-kariga tiegħu. Għaldaqstant, l-amministratur tal-insolvenza jista’ jasserixxi pretensjonijiet li jappartjenu lill-proprjetà tal-insolvenza f’ismu stess.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Minħabba li d-debitur tal-insolvenza jitlef il-kapaċità li jieħu azzjoni legali fil-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza, kawża pendenti, jekk tikkonċerna l-proprjetà tal-insolvenza, tiġi inizjalment interrota (Taqsima 240, l-ewwel sentenza, Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Zivilprozessordnung – ZPO)).

Jekk id-debitur huwa r-rikorrent (pereżempju, f’kawża pendenti fejn d-debitur huwa rikorrent jew fejn joġġezzjona għal pretensjoni li diġà hija infurzabbli), l-amministratur tal-insolvenza jista’ jkompli bil-proċedimenti jew jirrifjuta li jagħmel dan (Taqsima 85(1), l-ewwel sentenza, InsO). Jekk jaċċetta, il-proċedimenti jkomplu. Jekk jirrifjuta, l-assi jiġi rilaxxat mill-proprjetà tal-insolvenza, u l-azzjoni tista’ titkompla mid-debitur jew mill-konvenut (Taqsima 85(2) tal-InsO).

Jekk id-debitur ikun il-konvenut, għandha ssir distinzjoni: jekk fiż-żmien li fih jinfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza jkun hemm kawża pendenti rigward pretensjoni li taqa’ fl-ambitu tal-insolvenza, il-pretensjoni trid tiġi rreġistrata biex tiġi inkluża fl-iskeda tad-djun (ara Taqsima 87 InsO). Jekk l-amministratur tal-insolvenza jew kreditur ordinarju joġġezzjona, il-pretensjoni għandha tiġi ddeterminata billi titkompla l-kawża interrotta (Taqsima 180(2) InsO).

Min-naħa l-oħra, jekk il-pretensjoni ma taqax fl-ambitu tal-insolvenza, iżda pereżempju hija pretensjoni għal eżenzjoni jew għal dejn li jaqa’ fuq il-proprjetà tal-insolvenza stess, il-kawża tista’ titkompla mill-amministratur tal-insolvenza jew mir-rikorrent (Taqsima 86 tal-InsO).

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Kif diġà ġie spjegat fl-introduzzjoni, il-Kodiċi tal-Insolvenza jagħti influwenza konsiderevoli fuq il-proċedimenti tal-insolvenza lill-kredituri. Il-kredituri jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom permezz tal-laqgħa tal-kredituri (Gläubigerversammlung, Taqsimiet 74 et seq. tal-InsO) jew permezz tal-kumitat tal-kredituri (Gläubigerausschuss) li jista’ jinħatar b'mod fakultattiv waqt il-laqgħa tal-kredituri (Taqsimiet 67 et seq. tal-InsO). Filwaqt li l-laqgħa tal-kredituri hija l-korp ewlieni li permezz tiegħu l-kredituri jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom, il-kumitat tal-kredituri huwa korp li permezz tiegħu jeżerċitaw is-superviżjoni. Il-laqgħa tal-kredituri tiġi msejħa (Taqsima 74(1), l-ewwel sentenza tal-InsO) u preseduta mill-qorti tal-insolvenza(Taqsima 76(1) tal-InsO). Il-kredituri ppreferuti kollha, il-kredituri ordinarji kollha, l-amministratur tal-insolvenza, il-membri tal-kumitat tal-kredituri u d-debitur huma intitolati jattendu għal-laqgħa tal-kredituri (Taqsima 74(1), it-tieni sentenza, tal-InsO). Id-deċiżjonijiet li joħorġu mil-laqgħa tal-kredituri huma fil-prinċipju adottati minn maġġoranza sempliċi, bil-maġġoranza tiġi deċiża mhux mill-ammont ta’ voti, iżda mit-total ta’ pretensjonijiet miżmuma mill-voti tal-kredituri (Taqsima 76(2) tal-InsO). Jekk intrapriża taqbeż ċerti kriterji tad-daqs, il-qorti tal-insolvenza trid taħtar kumitat tal-kredituri provviżorju anke qabel il-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza (Taqsima 22a tal-InsO). Dan il-kumitat huwa involut fil-ħatra tal-amministratur tal-insolvenza u għandu rwol f’kull deċiżjoni fuq l-ordnar tal-ġestjoni tad-debitur fil-pussess (Taqsimiet 56a, 270(3) tal-InsO).

L-importanza tal-laqgħa tal-kredituri hija riflessa fil-fatt li hija hi li tiddeċiedi fuq il-perkors li għandhom jieħdu l-proċedimenti, u b’mod speċjali l-mod li bih l-assi tad-debitur jiġu realizzati. Dmirijiet oħrajn tal-laqgħa tal-kredituri jinkludu:

 • l-elezzjoni ta’ amministratur tal-insolvenza differenti (Taqsima 57, l-ewwel sentenza, InsO),
 • is-superviżjoni tal-amministratur tal-insolvenza (Taqsimiet 66, 79, 197(1), subparagrafu 1, tal-InsO),
 • id-deċiżjoni dwar jekk l-intrapriża tagħlaqx jew tkompliex (Taqsima 157 tal-InsO),
 • l-approvazzjoni ta’ ċerti tranżazzjonijiet ta’ importanza partikolari li jkun daħal għalihom l-amministratur tal-insolvenza (Taqsima 160(1) tal-InsO),
 • kooperazzjoni fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tal-pjan tal-insolvenza.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Għal informazzjoni dwar il-poteri tal-amministratur tal-insolvenza rigward l-assi tal-proprjetà tal-insolvenza, ara fuq taħt il-mistoqsija "X’poteri għandhom id-debitur u l-prattikant fl-insolvenza, rispettivament?"

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

 1. Kredituri intitolati għal eżenzjoni

Il-kredituri intitolati għal eżenzjoni (aussonderungsberechtigte Gläubige, "kredituri li għandhom id-dritt għal separazzjoni") huma dawk il-kredituri li huma intitolati għal pretensjoni għal eżenzjoni ta’ xi assi mill-proprjetà tal-insolvenza taħt id-dritt in rem jew in personam (Taqsima 47, l-ewwel sentenza, InsO). Il-kredituri li huma intitolati għal eżenzjoni mhumiex kredituri ordinarji u għaldaqstant m'għandhomx bżonn jirreġistraw il-pretensjonijiet tagħhom għall-inklużjoni fl-iskeda tad-djun, iżda jistgħu jinfurzawhom permezz ta' azzjoni b'konformità mar-regoli ordinarji tal-liġi (Taqsima 47, it-tieni sentenza, InsO). Madankollu, huma ma iressqux din l-azzjoni kontra d-debitur, iżda kontra l-amministratur tal-insolvenza, li jaġixxi bħala parti bis-saħħa tal-kariga tiegħu. L-intitolament għall-eżenzjoni jista' jirriżulta mis-sjieda tal-assi (dment li mhuwiex pussess trasferit permezz ta' garanzija, minħabba li dan jagħmel lis-sid biss kreditur garantit (Taqsima 51, subparagrafu 1, InsO)) jew mis-sempliċi riżerva tat-titlu, iżda wkoll minn pretensjoni għal restituzzjoni skont il-liġi tal-obbligi (pereż. sid tal-kera kontra kerrej).

 1. Kredituri garantiti

Il-kredituri garantiti (absonderungsberechtigte Gläubiger, "kredituri li għandhom id-dritt għal sodisfazzjon separat") huma dawk il-kredituri li għandhom dritt għal sodisfazzjon ta’ prijorità mir-realizzazzjoni ta’ assi li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza. Ma jiħdux sehem fil-proċedura għall-verifika tal-pretensjonijiet, iżda jirċievu trattament preferenzjali, minħabba li huma intitolati għal sodisfazzjon qabel dawk il-kredituri ordinarji kklassifikati f’livell iktar baxx jew mhux garantiti mir-rikavat tal-assi inkwistjoni. Kwalunkwe rikavat żejjed mir-realizzazzjoni jiġi dovut lill-proprjetà tal-insolvenza, u dak ir-rikavat żejjed biss ikun disponibbli għas-sodisfazzjon tal-kredituri l-oħra. Dritt ta' garanzija ta' dan it-tip jista’ jinkiseb inter alia minn rahan, pleġġijiet fuq assi mobbli jew pussess permezz ta' garanzija (Taqsimiet 50, 51 tal-InsO).

Jekk ir-rikavati miksuba jkunu insuffiċjenti għas-sodisfazzjon u l-kreditur garantit għandu pretensjoni in personam kontra d-debitur apparti d-dritt in rem, jista’ jitlob ukoll sodisfazzjon proporzjonali mill-proprjetà tal-insolvenza billi jirreġistra l-intitolament personali tiegħu, dment li dan ikun għadu ma ġiex issodisfat, biex jiġi inkluż fl-iskeda tad-djun (Taqsima 52, it-tieni sentenza InsO).

 1. Kredituri bi pretensjonijiet kontra l-proprjetà stess

Il-kredituri li jressqu pretensjonijiet kontra l-proprjetà stess (Massegläubiger) ma għandhomx bżonn jirreġistraw il-pretensjonijiet tagħhom, li jiġu saldati minn qabel. Skont it-Taqsim 53 tal-Kodiċi, id-djun li jaqgħu fuq il-proprjetà jinkludu l-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza u l-obbligazzjonijiet l-oħrajn maħluqa mill-amministratur wara l-ftuħ tal-proċedimenti relatati mal-ġestjoni tal-insolvenza (pereż. pretensjonijiet dwar is-salarju mill-ħaddiema li jkunu għadhom impjegati fl-intrapriża jew pretensjonijiet ta' avukat imqabbad mill-amministratur tal-insolvenza biex isegwi l-pretensjonijiet quddiem il-qrati). Ir-raġuni għas-sodisfazzjoni preferenzjali ta’ dawn il-pretensjonijiet hija li l-amministratur tal-insolvenza jista’ jwettaq il-proċedura sew biss jekk ikun jista’ jidħol għal impenji ġodda li l-eżekuzzjoni totali tagħhom tkun żgurata.

 1. Kredituri ordinarji

Il-kredituri ordinarji biss (Insolvenzgläubiger, "kredituri tal-insolvenza") jieħdu sehem fil-proċedura għall-verifika tal-pretensjonijiet (Taqsima 174(1), l-ewwel sentenza, InsO). Il-kredituri ordinarji, skont it-Taqsima 38 tal-InsO, jikkonsistu mill-kredituri personali kollha li jkollhom pretensjonijiet b'bażi soda kontra d-debitur fid-data meta jinfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza. Hemm kredituri ordinarji subordinati (nachrangige Insolvenzgläubiger), elenkati fil-lista § 39(1) tal-Kodiċi, li jeħtieġu jiddepożitaw il-pretensjonijiet tagħhom biss jekk ikunu speċifikament mitluba biex jagħmlu dan mill-qorti tal-insolvenza (Taqsima 174(3), l-ewwel sentenza InsO). Pretensjonijiet ta’ insolvenza subordinati jiġu saldati wara l-pretensjonijiet l-oħrajn tal-kredituri ordinarji. Huma jinkludu multi, pereżempju, u l-interessi u penali minħabba ħlas tardiv dovut fuq pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji mill-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-pretensjonijiet għandhom jiġi depożitati bil-miktub mal-amministratur tal-insolvenza fiż-żmien stipulat mill-qorti tal-insolvenza fid-deċiżjoni tal-ftuħ u għandhom jindikaw il-kawża u l-ammont mitlub u għandhom jiġu akkumpanjati‑ minn kopji tad-dokumenti li jservu ta' evidenza tal-pretensjoni (Taqsima 174 (1), it-tieni sentenza, u (2) InsO). Madankollu, fil-każ ta' depożitar tard, il-pretensjonijiet xorta waħda jiġu kkunsidrati (Taqsima 177 tal-InsO). Il-pretensjonijiet tal-insolvenza kollha għandhom jiġu ddepożitati, irrespettivament minn jekk ir-relazzjoni legali sottostanti hijiex regolata mil-liġi ċivili ordinarja jew mil-liġi pubblika (bħal, pereżempju, obbligazzjonijiet tat-taxxa)

Il-partikularitajiet li ġejjin japplikaw għall-kredituri barranin: L-Artikolu 55 tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (ir-Regolament tal-UE dwar l-Insolvenza) fil-futur ser jippermetti lill-kredituri barranin jippreżentaw pretensjonijiet billi jużaw formola standard tal-pretensjonijiet. Il-pretensjonijiet jistgħu jiġu ddepożitati f’kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Madankollu, il-kreditur jista' jintalab jipprovdi traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-ftuħ tal-proċedimenti jew fi kwalunkwe lingwa oħra li dak l-istat ikun indika li jista' jaċċetta. Fil-prinċipju, il-pretensjonijiet iridu jiġi depożitati fil-perjodu ta' żmien stipulat mil-liġi tal-istat tal-ftuħ tal-proċedimenti. Fil-każ ta' kreditur barrani, dan il-perjodu mhuwiex ta’ inqas minn 30 ġurnata mill-pubblikazzjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza fir-reġistru tal-insolvenza tal-istat tal-ftuħ tal-proċedimenti.

L-amministratur tal-insolvenzi jrid idaħħal kull pretensjoni ddepożitata b'mod xieraq fi skeda ta' djun (Tabelle). Il-kontenut tal-pretensjoni ma jiġix ivverifikat f'dan l-istadju. Il-pretensjonijiet jiġu vverifikati u l-ammont u l-klassifikazzjoni tagħhom jiġu stabbiliti biss waqt is-smigħ tal-verifika fil-qorti tal-insolvenza (Taqsima 176, l-ewwel sentenza, InsO). Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni għall-pretensjoni matul is-smigħ tal-verifika kemm min-naħa tal-amministratur tal-insolvenza kif ukoll minn kreditur ordinarju, jew jekk tingħeleb kwalunkwe oġġezzjoni li tiġi ppreżentata, il-pretensjoni tiġi kkunsidrata bħala aċċettata u l-kreditur jirċievi d-dividend tiegħu mir-rikavat. Oġġezzjoni min-naħa tad-debitur ma taffettwax id-determinazzjoni tal-pretensjoni (Taqsima178(1), it-tieni sentenza, InsO), iżda wara t-tmiem tal-proċedimenti tal-insolvenza, kreditur ordinarju ma jkunx jista' jinforza l-bqija tal-pretensjoni tiegħu abbażi ta' reġistrazzjoni fl-iskeda, u għaldaqstant ikollu jressaq azzjoni separata kontra d-debitur (Taqsima 201(2), l-ewwel sentenza, InsO).

Jekk, min-naħa l-oħra, matul is-smigħ tal-verifika jkun hemm oġġezzjoni mill-amministratur tal-insolvenza jew minn kreditur ordinarju ieħor, il-kreditur jista' jressaq azzjoni għall-ammissibiltà kontra l-parti li tkun qed tikkontesta (Taqsima 179(1) tal-InsO). Huwa jieħu sehem mir-rikavat biss jekk l-azzjoni għall-ammissibiltà tistabbilixxi li l-pretensjoni tiegħu hija tabilħaqq valida (Taqsimiet 180 et seq. tal-InsO). Fi żmien perjodu ta’ ġimagħtejn mill-pubblikazzjoni tal-lista ta' distribuzzjoni, huwa jrid jagħti prova li ressaq azzjoni għall-ammissibiltà tal-pretensjoni (Taqsima 189(1) tal-InsO). Jekk jonqos milli jagħmel dan, il-pretensjoni ma tiġix ikkunsidrata fid-distribuzzjoni tar-rikavati, inkluż jekk finalment tkun ġiet ammessa sadanittant (Taqsima 189(3) tal-InsO). Madankollu, jekk juri li jkun ressaq l-azzjoni fil-ħin, is-sehem allokat għall-pretensjoni jiġi miżmum mid-distribuzzjoni sakemm l-azzjoni tibqa' pendenti (Taqsima 189(2) tal-InsO). Jekk l-azzjoni għall-ammissibbiltà tal-pretensjoni tiġi finalment miċħuda, is-sehem miżmum jiġi distribwit lill-kredituri ordinarji l-oħrajn. Jekk titolu infurzabbli jeżisti diġà għall-pretensjoni kkontestata, trid titressaq azzjoni mhux mill-kreditur iżda mill-oġġezzjonatur (Taqsima 179(2) tal-InsO). Is-sentenza li tiddetermina pretensjoni jew li ssostni oġġezzjoni mhijiex effettiva biss inter partes iżda huwa vinkolanti wkoll fuq l-amministratur tal-insolvenza u fuq il-kredituri ordinarji kollha (Taqsima 183(1) tal-InsO).

Jekk kreditur ordinarju ma jkunx irreġistra l-pretensjoni tiegħu biex tiġi inkluża fl-iskeda, ma jistax jieħu sehem mir-rikavat tar-realizzazzjoni u b'ebda mod ieħor ma jista' jinforza l-pretensjoni tiegħu (Taqsima 87 tal-InsO). Pretensjonijiet għall-pagament kontra l-amministratur tal-insolvenza għandhom jiġu miċħuda bħala inammissibbli.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fi pjan ta' insolvenza, l-amministratur tal-insolvenza jirrealizza l-assi li jappartjenu lill-proprjetà tal-insolvenza biex jikkonverti l-proprjetà fi flus u biex iqassam dawn il-flus lill-kredituri. L-amministratur jiddeċiedi kif iwettaq ir-realizzazzjoni fid-diskrezzjoni proprja tiegħu, bl-għan li jimmassimizza r-rikavati. Il-possibiltajiet jinkludu l-bejgħ tal-intrapriża tad-debitur jew tal-impjanti individwali bħala unità sħiħa, jew il-qsim tal-intrapriża u l-bejgħ tal-assi individwali separatament.

Qabel ma r-rikavat mir-realizzazzjoni jkun jista' jitqassam lill-kredituri ordinarji, huwa l-ewwel neċessarju li l-pretensjonijiet tal-kredituri garantiti u ta' kredituri bi pretensjonijiet dwar il-proprjetà stess jiġu ssodisfati. Id-distribuzzjoni tar-rikavat hija bbażata fuq lista ta' distribuzzjoni (Verteilungsverzeichnis) li għandha titfassal mill-amministratur tal-insolvenza abbażi tal-iskeda tad-djun (Taqsima 175 tal-InsO). Il-lista għandha tinkludi l-pretensjonijiet tal-insolvenza kollha li jridu jitqiesu matul id-distribuzzjoni Imbagħad, ir-rikavat jiġi distribwit bejn il-kredituri b’mod proporzjonali mal-ammont tal-pretensjonijiet tagħhom. Fil-klassifikazzjoni wara l-kredituri ordinarji, u għalhekk fl-aħħar livell, hemm il-kredituri ordinarji subordinati elenkati fit-Taqsima 39(1) tal-Kodiċi. Dawn jiġu ssodisfati biss jekk il-kredituri ordinarji l-oħrajn kollha kienu ssodisfati b'mod sħiħ.

Bħala regola, id-distribuzzjoni ma tistennix li r-realizzazzjoni tal-proprjetà tal-insolvenza titlesta kollha. Minflok, hekk kif ikun hemm flus suffiċjenti disponibbli fil-proprjetà tal-insolvenza, isiru pagamenti fil-kontijiet (Taqsima 187(2), l-ewwel sentenza, InsO). Meta titlesta r-realizzazzjoni, titwettaq id-distribuzzjoni finali (Taqsima 196(1) tal-InsO). Dan jirrikjedi l-approvazzjoni mill-qorti tal-insolvenza (Taqsima 196(2) tal-InsO). Jekk il-pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji kollha jistgħu jiġu ssodisfati b'mod sħiħ (li fil-prattika rari jseħħ), l-amministratur jittrasferixxi kwalunkwe surplus li jibqa' lid-debitur (Taqsima 199, l-ewwel sentenza, InsO).

Jekk kreditur ikollu dritt in rem fuq wieħed mill-assi li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza u r-rikavati miksuba ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw il-pretensjoni tiegħu b'mod sħiħ, il-kreditur jista’ jirreġistra pretensjoni in personam għall-inklużjoni fl-iskeda, iżda biss jekk il-pretensjoni garantita tiegħu tkun falliet (inkella, jista' jirrinunzja għall-pretensjoni garantita tiegħu u minflok jirreġistra pretensjoni in personam kontra d-debitur għall-inklużjoni fl-iskeda għall-ammont totali) (Taqsima 52, it-tieni sentenza InsO).

Għadu ma ġiex stabbilit b'mod konklużiv jekk dan japplikax ukoll jekk il-pretensjoni tal-kreditur tiġi parzjalment irrifjutata permezz ta’ tpaċija. L-opinjoni f'xi duttrina ġuridika (eż.Brandes/Lohmann f’MüKo InsO, Taqsima 94 paragrafu 55) hija li l-kreditur ordinarju jista' jirreġistra l-pretensjoni tiegħu biex tiġi inkluża fl-iskeda tad-djun inizjalment b'mod sħiħ, u wara li jkun rċieva d-dividend korrespondenti tiegħu, ikun jista' jagħmel tpaċija għall-ammont tal-kontropretensjoni. Il-Qorti Federali tal-Ġustizzja għadha ma ddeċidietx dwar il-kwistjoni b'mod espliċitu, iżda ssuġġeriet li se timxi ma’ din il-fehma (BGH, sentenza tad-9 ta’ Mejju 1960 - II ZR 95/58). Kittieba oħrajn, min-naħa l-oħra, japplikaw Taqsima 52, it-tieni sentenza, tal-Kodiċi b'analoġija, f'liema każ il-kreditur jista' jirreġistra biss l-ammont żejjed biex jiġi inkluż fl-iskeda, u d-dividend jitnaqqas skont dan (pereżempju, Uhlenbruck/Sinz, InsO, Taqsima 94 paragrafu 61).

Jekk parti terza tissodisfa l-pretensjoni ta' kreditur li jkollu garanazija in rem kontra d-debitur, il-parti terza ma tiħux il-post ta' kreditur garantit b'mod awtomatiku. Madankollu, f'ċerti każijiet, surroga hija prevista fil-liġi u jista' wkoll jintlaħaq ftehim dwarha permezz ta' kuntratt. Din mhijiex karatteristika speċjali tal-proċedimenti tal-insolvenza, iżda tirriżulta mir-regoli tal-liġi ordinarja. Jekk il-kreditur pereżempju għandu garanzija in rem u jirċievi sodisfazzjon mhux mingħand id-debitur iżda minn parti terza li tidħol bħala garanti għall-pretensjoni fuq id-debitur insolventi, il-pretensjoni tal-kreditur kontra d-debitur tiġi ttrasferita lill-garanti skont surroga statutorja (Taqsima 774, l-ewwel sentenza, Kodiċi Ċivili (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)). Għal drittijiet ta' garanzija sekondarji, bħal pereżempju ipoteka jew rahan, il-Kodiċi Ċivili jipprovdi espressament li dawn jiġu ttrasferiti lill-garanti (Taqsimiet 412, 401 tal-BGB). Drittijiet ta' garanzija mhux sekondarji, bħal pereżempju imposta fuq l-artijiet maħluqa bħala garanzija għal pretensjoni, ma jiġux ittrasferiti lill-garanti permezz ta’ operazzjoni tal-liġi. Madankollu, kreditur li għandu pretensjoni kuntrattwali huwa meħtieġ li, b'analoġija, b'konformità ma’ Taqsimiet 412 u 401 tal-Kodiċi Ċivili, jittrasferixxi l-garanziji mhux sekondarji lill-garanti, dment li ma jkunx hemm ftehim mod ieħor bejn il-partijiet. Il-garanti mbagħad jieħu l-post tal-kreditur b'garanzija in rem.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

 1. Proċedura Standardizzata

Wara li titwettaq id-distribuzzjoni finali, il-proċedimenti tal-insolvenza jridu jintemmu (Taqsima 200(1) tal-InsO). Id-deċiżjoni ta' terminazzjoni tiġi ppubblikata. Mat-tmiem tal-proċedimenti tal-insolvenza, id-dritt tal-ġestjoni u tad-disponiment tal-assi li jinqabdu mill-insolvenza jerġgħu jingħataw lid-debitur.

Wara t-terminazzjoni tal-proċedimenti tal-insolvenza, il-kredituri ordinarji jistgħu fil-prinċipju jinfurzaw il-pretensjonijiet residwi tagħhom kontra d-debitur mingħajr restrizzjoni, minħabba li l-pretensjoni hija estinta biss sal-ammont tad-dividend imħallas. Għall-infurzar tas-sehem tal-pretensjoni mhux issodisfat, Taqsima 201(2) tal-Kodiċi tal-Insolvenza jipprovdi li l-kredituri ordinarji jistgħu jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur fuq il-bażi ġuridika tad-dħul tagħhom fl-iskeda, daqslikieku taħt ġudizzju infurzabbli, dment li l-pretensjonijiet ikunu ġew iddeterminati u ma ġewx ikkontestati mid-debitur matul is-smigħ tal-verifika. Fl-istess ħin, jista' jiġi konkluż mill-istess Taqsima 201(2) tal-Kodiċi li f'każijiet oħrajn il-kreditur irid li jinforza l-pretensjoni tiegħu kontra d-debitur billi jressaq azzjoni legali.

Eċċezzjoni tapplika għal persuni fiżiċi. Dawn għandhom il-possibbilità japplikaw għal kwittanza mid-dejn residwu (Restschuldbefreiung, Taqsimiet 201(3), 286 et seq. tal-Kodiċi). Kwittanza minn dejn residwu tista' tingħata wara perjodu ta' sitt snin ta' kondotta tajba, li fih id-debitur irid jassenja l-introjtu kollu li huwa disponibbli għas-sekwestru lil fiduċjarju (Treuhänder); il-kwittanza għandha effett vinkolanti fuq il-kredituri ordinarji kollha, inklużi dawk il-kredituri li ma ddepożitawx il-pretensjonijiet tagħhom (Taqsima 301(1) tal-InsO). Dan ifisser li l-kredituri ordinarji jiġu definittivament impeduti milli jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur (eċċezzjoni: il-pretensjonijiet imsemmija fit-Taqsima 302 tal-InsO).

Persuna ġuridika li ġiet soġġetta għall-proċedimenti ta' insolvenza u li ma għadha fil-pussess tal-ebda assi titħassar b'mod awtomatiku mir-reġistru kummerċjali u ma tibqax teżisti.

 1. Il-proċedura ta' pjan ta' insolvenza

Il-proċedura tal-pjan ta' insolvenza tħalli lill-kredituri garantiti u lill-kredituri ordinarji jiddeċiedu huma stess dwar ir-realizzazzjoni tal-proprjetà tal-insolvenza, id-distribuzzjoni tagħha fost il-kredituri, il-ġestjoni tal-proċedimenti u r-responsabbiltà tad-debitur wara t-terminazzjoni tal-proċedimenti tal-insolvenza; huma jagħmlu dan fi pjan ta' insolvenza, permezz ta' deroga mill-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Insolvenza (Taqsima 217(1), l-ewwel sentenza, InsO). Riorganizzazzjoni u pjan ta' insolvenza huma xi ħaġa differenti. Pjan ta' insolvenza jkollu rwol ewlieni fir-riorganizzazzjoni ta' intrapriża, iżda pjan ta' insolvenza jista' jservi wkoll ta' bażi għall-istralċ tal-intrapriża, u jista' pereżempju jipprevedi għar-realizzazzjoni tal-proprjetà tal-insolvenza u għad-distribuzzjoni tagħha bejn il-partijiet involuti permezz ta' deroga mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi.

Minbarra l-possibbiltà ta’ rilaxx ta’ dejn residwu, il-pjan tal-insolvenza joffri mezz importanti lid-debitur biex jegħleb lil kredituri ostruttivi. It-Taqsima 245 tal-Kodiċi tal-Insolvenza tipprevedi li taħt ċerti kundizzjonijiet l-aċċettazzjoni ta’ grupp ta’ votazzjoni tista’ titqies li tkun ingħatat anki jekk il-maġġoranzi meħtieġa ma jkunux intlaħqu. Madankollu, fil-prattika, l-użu tal-proċedura tal-pjan tal-insolvenza s’issa kellu tendenza li jkun prudenti.

Pjan tal-insolvenza jista' jiġi ppreżentat jew mill-amministratur tal-insolvenza jew mid-debitur. Il-pjan tal-insolvenza jikkonsisti minn parti ta' dikjarazzjoni (darstellender Teil) u minn parti organizzazzjonali (gestaltender Teil). Il-parti tad-dikjarazzjoni tiddeskrivi liema miżuri diġà ttieħdu wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza u liema miżuri għadhom iridu jittieħdu. Il-parti organizzazzjonali tiddetermina kif inbidlet il-pożizzjoni legali tal-partijiet involuti. Minħabba emenda li daħlet fis-seħħ fl-2012, Taqisma 225a(2) tal-Kodiċi jipprovdi espressament li l-azzjonisti jew il-membri jistgħu jiġu inklużi fil-pjan tal-insolvenza wkoll, u jippermetti swaps ta’ dejn f’ekwità biex il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu konvertiti f'ishma‑ ‑fl-ekwità tad-debitur irregolata mil-liġi tal-kumpaniji. Il-mekkaniżmu tal-votazzjoni previst fit-Taqsimiet 243 et seq. tal-kodiċi huwa ta' interess partikolari. Il-parti organizzazzjonali tal-pjan tal-insolvenza tiddefinixxi diversi gruppi tal-votazzjoni. Il-pjan tal-insolvenza jiġi aċċettat biss jekk ikun approvat minn maġġoranza tal-kredituri votanti f'kull grupp (maġġoranza tal-kredituri) u t-total tal-pretensjonijiet tal-kredituri votanti favur jammonta għal iktar min-nofs tal-pretensjonijiet totali tal-kredituri votanti (maġġoranza tal-pretensjonijiet totali). Madankollu, taħt ċerti kundizzjonijiet, il-Kodiċi jqis li l-grupp votanti jkun ta l-kunsens tiegħu anki jekk il-maġġoranzi meħtieġa ma jkunux intlaħqu (Taqsima 245 InsO). Din il-"projbizzjoni ta’ ostruzzjoni" (Obstruktionsverbot) hija mfassla sabiex timpedixxi lil kredituri jew azzjonijisti individwali milli jikkawżaw il-falliment tal-pjan. Skont Taqsima 247 tal-Kodiċi, id-debitur ukoll irid jagħti l-kunsens għall-pjan. Iżda l-oppożizzjoni min-naħa tiegħu hija irrelevanti jekk il-pjan ma jħallihx f'qagħda aktar ħażina milli kieku jkun mingħajru, u jekk l-ebda kreditur ma jirċievi valur ekonomiku li jaqbeż l-ammont totali tal-pretensjoni tiegħu.

Wara li l-pjan tal-insolvenza jiġi aċċettat mill-partijiet involuti, u wara li jingħata l-kunsens mid-debitur, il-pjan tal-insolvenza jrid jiġi kkonfermat mill-qorti tal-insolvenza. Il-qorti tikkonferma l-pjan tal-insolvenza jekk ir-rekwiżiti proċedurali neċessarji kollha jkunu ġew issodisfati u l-ebda rikors ma jiġi ppreżentat minn kreditur jew azzjonist li jafferma li x'aktarx se jitħalla f'qagħda iktar ħażina bil-pjan milli kieku mingħajru (Taqsima 251 tal-InsO). Sabiex jiġi impedut il-falliment tal-pjan b'riżultat ta’ oppożizzjoni bħal din, il-parti organizzazzjonali tal-pjan tista' tipprovdi biex ikun hemm fondi disponibbli f'każ li parti turi li se titħalla f'qagħda iktar ħażina (Taqsima 251(3) tal-InsO).

Id-deċiżjoni li tikkonferma l-pjan tista' tiġi kkontestata sa punt limitat biss (Taqsima 253 tal-InsO).

Meta l-konferma tal-pjan tal-insolvenza ma tkunx tista’ tibqa' tiġi kkontestata, il-qorti tal-insolvenza ttemm il-proċedimenti tal-insolvenza (Taqsima 258(1) tal-InsO). Id-dritt tad-disponiment tal-proprjetà tad-debitur jerġa’ jingħata lura lid-debitur. L-effetti previsti mill-parti organizzazzjonali tal-pjan isiru vinkolanti għall-partijiet kollha involuti u kontriehom, irrispettivament minn jekk irreġistrawx il-pretensjonijiet tagħhom jew jekk oġġezzjonawx għall-pjan tal-insolvenza bħala partijiet b'interess (Taqsima 254b tal-InsO). Dan ifisser li rinunzja, sospensjoni jew ix-xorta, li huma previsti fil-pjan tal-insolvenza jsiru effettivi ipso jure, mingħajr il-bżonn ta' dikjarazzjoni ta' intenzjoni separata (Taqsima 254a(1) tal-InsO). Il-pjan tal-insolvenza ma jaffettwax id-drittijiet ta' kredituri ordinarji kontra partijiet terzi.

Sabiex jiġi żgurat li d-debitur jikkonforma mal-obbligi imposti fuqu mill-pjan tal-insolvenza, il-pjan jista' jipprevedi li d-debitur jiġi mmonitorjat mill-amministratur tal-insolvenza. Matul il-perjodu ta' monitoraġġ, l-amministratur tal-insolvenza kull sena jrid jirrapporta għand il-qorti u għand il-kumitat tal-kredutri, jekk dan il-kumitat ikun inħatar, dwar is-sitwazzjoni attwali u dwar il-prospetti futuri tat-twettiq tal-pjan tal-insolvenza.

Irrispettivament minn jekk dan il-monitoraġġ kienx ordnat jew le, "il-klawżola tal-irkupru" (Wiederauflebensklausel) ipprovduta fit-Taqsima 255 tal-Kodiċi topera sabiex tiżgura l-konformità mal-pjan mid-debitur. Jekk il-pretensjonijiet imressqa minn kreditur ordinarju jkunu ġew iddifferiti jew rinunzjati parzjalment abbażi tal-parti organizzazzjonali tal-pjan ta' insolvenza, huwa previst li dan id-differiment jew din ir-rinunzja ma jibqgħux jorbtu lill-kreditur jekk id-debitur jaqa' lura b'mod sostanzjali fl-implementazzjoni tal-pjan fir-rispett tal-kreditur. L-istess japplika fir-rigward tal-kredituri ordinarji kollha jekk, matul il-fażi tal-implementazzjoni tal-pjan, jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza ġodda fil-konfront tal-assi tad-debitur (Taqsima 255(2) tal-InsO). Il-kredituri ordinarji bi pretensjonijiet aċċettati li ma ġewx ikkontestati mid-debitur waqt is-smigħ tal-verifika, u li l-kredituri għandhom skont pjan ta' insolvenza kkonfermat u finali flimkien mal-inklużjoni fl-iskeda, jistgħu jinforzaw dawk il-pretensjonijiet kontra d-debitur bl-istess mod bħalma kieku jagħmlu skont sentenza ta' infurzar.

Jekk il-pjan tal-insolvenza jkun il-bażi ta' riorganizzazzjoni tal-intrapriża, ħafna drabi jkun hemm bżonn ta' self għall-operat. Biex jiġu protetti l-mutwanti, il-parti organizzazzjonali tal-pjan ta’ insolvenza tista’ tipprevedi limitu fuq is-self (Taqsima 264 tal-InsO). Dment li l-pretensjoni tal-mutwant il-ġdid tibqa’ taħt il-limitu, l-effett hu dak li f’kull proċediment ta’ insolvenza ġdid, il-kredituri ordinarji jikklassifikaw wara l-mutwant il-ġdid.

Dment li l-pretensjoni tal-mutwant il-ġdid jibqgħu taħt il-limitu massimu, l-effett hu dak li f’kull proċediment ta' insolvenza ġdid, il-kredituri ordinarji jikklassifikaw wara l-mutwant il-ġdid. Il-proċedura tal-pjan tal-insolvenza tippermetti lid-debitur jikseb kwittanza mid-dejn residwu irrispettivament mill-proċedura tal-kwittanza mid-dejn residwu deskritta aktar ‘l fuq. Il-Kodiċi jiddikjara li sakemm il-pjan tal-insolvenza ma jipprovdix mod ieħor, id-debitur jista’ jingħata kwittanza mid-djun residwi tiegħu li huma dovuti lill-kredituri tiegħu jekk jissodisfa lill-kredituri tiegħu bil-mod previst fil-pjan tal-insolvenza (Taqsima 227(1) tal-InsO).

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Għal dettalji dwar id-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq tal-proċedimenti tal-insolvenza, jekk jogħġbok ara t-tweġiba għall-mistoqsija "X’inhuma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq tal-proċedimenti tal-insolvenza (b’mod partikolari permezz tal-kompożizzjoni)?"

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Skont il-liġi Ġermaniża, l-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza għandhom jitħallsu minn qabel mill-proprjetà tal-insolvenza u jieħdu preċedenza fuq il-pretensjonijiet tal-kredituri ordinarji (Taqsima 53 tal-InsO). L-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza jinkludu l-miżati tal-qorti fir-rigward tal-proċedimenti tal-insolvenza u r-remunerazzjoni ggwadanjata u l-ispejjeż imġarrba mill-amministratur tal-insolvenza provviżorju, mill-amministratur tal-insolvenza, u mill-membri tal-kumitat tal-kredituri (Taqsima 54 tal-InsO).

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Sabiex jiġu evitati azzjonijiet detrimentali għall-kredituri, kull akkwist ta’ ass li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza wara l-ftuħ tal-proċedimenti huwa fil-prinċipju null, filwaqt li l-akkwist li jsir qabel il-ftuħ tal-proċedimenti tal-assi li kieku kienu jkunu jappartjenu lill-proprjetà tal-insolvenza wara l-ftuħ tal-proċedimenti huwa fil-prinċipju validu, iżda jista’ jiġi kkontestat taħt ċerti ċirkostanzi.

Minħabba li mal-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, id-dritt tad-debitur li jiddisponi mill-proprjetà tiegħu jgħaddi f’idejn l-amminsitratur tal-insolvenza, kull disponiment ta’ assi mid-debitur li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza wara li jkunu nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza huwa fil-prinċipju invalidu b’mod assolut (ħlief meta jkun hemm akkwist in bona fede tal-art, minkejja li dan jista’ jiġi kkontestat) (Taqsima 81(1), l-ewwel sentenza, InsO). Lanqas ma jinkisbu xi drittijiet għal assi li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza jekk id-debitur ikun iddispona minn assi li jappartjeni lill-proprjetà tal-insolvenza qabel ma jinfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza iżda r-riżultat ta’ dan iseħħ biss wara li l-proċedimenti jkunu jinfetħu (Taqsima 91(1) tal-InsO) (bl-eċċezzjoni ta’ akkwist ta’ art, Taqsima 91(2) tal-InsO). Drittijiet ta’ garanzija miksuba bħala riżultat tal-infurzar tal-proċedimenti matul l-aħħar xahar ta’ qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza, jew wara dan ir-rikors, bl-istess mod isiru legalment ineffettivi ladarba l-proċedimenti tal-insolvenza jinfetħu (Taqsima 88(1) tal-InsO).

Akkwist mill-proprjetà tal-insolvenza qabel ma jinfetħu l-proċedimenti, b’differenza minn akkwist wara l-ftuħ tal-proċedimenti, huwa fil-prinċipju validu, iżda jista’ jiġi kkontestat taħt ċerti ċirkostanzi (Taqsimiet 129 tal-InsO). Dan id-dritt għall-kontestazzjoni ta’ tranżazzjonijiet tad-debitur insolventi huwa ta’ importanza deċiżiva għall-funzjonament tal-liġi tal-insolvenza, minħabba li jippermetti lill-amministratur tal-insolvenza jkollu aċċess għal ħruġ mill-assi tad-debitur li jkun seħħ qabel ma nfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza. Jista’ jgħin ħafna biex tiżdied il-proprjetà tal-insolvenza, u għalhekk sabiex jiġi żgurat li l-liġi tal-insolvenza tibni fuq il-pretensjoni tagħha li tipprovdi sodisfazzjon ugwali għall-kredituri b’mod ordnat u biex jiġi evitat trattament preferenzjali lill-kredituri individwali. Jekk l-amministratur tal-insolvenza jirnexxielu jeżerċita b'suċċess dritt li jikkontesta, il-parti li kienet ibbenefikat b’riżultat tat-tranżazzjoni kkontestata trid tirritorna dak kollu li nġibed mill-assi tad-debitur tal-insolvenza mit-tranżazzjoni. Jekk ma tistax tagħmel dan in natura, ikollha tħallas kumpens. L-amministratur tal-insolvenza jista’ jippreżenta azzjoni biex jinforza d-dritt għar-restituzzjoni, u jista’ jibbaża fuq id-dritt tar-restituzzjoni kontra kull pretensjoni ta' oppożizzjoni miġjuba minn kreditur. Jekk ir-riċevitur ta’ benefiċċju minn tranżazzjoni li tista’ tiġi kkontestata jrodd lura l-proprjetà li jkun irċieva, kull kontrapretensjoni li jista’ jkollu terġa' titqajjem (Taqsima 144 tal-InsO).

Biex tkun tista’ tiġi kkontestata, tranżazzjoni li wieħed ikun daħal għaliha qabel il-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza trid tpoġġi lill-kredituri ordinarji fi żvantaġġ (Taqsima 129 tal-InsO), u jrid ikun hemm waħda mir-raġunijiet ipprovduti fit-Taqsimiet 130 sa 136 tal-Kodiċi. Kull att legali, jiġifieri kull kondotta (inkluża ommissjoni, Taqsima 129(2) tal-InsO) li toħloq effett legali, jista’ jiġi kkontestat (Qorti Federali tal-Ġustizzja, sentenza tat-12 ta’ Frar 2004 - IX ZR 98/03 - paragrafu 12). Sakemm ma jkunx previst mod ieħor fil-Kodiċi, huwa immaterjali jekk l-att legali jitwettaqx mid-debitur. Minbarra dan, jekk ikunx hemm effett kuntrattwali jew legali involut mhuwiex fattur deċiżiv (il-Qorti tal-Ġustizzja Federali, sentenza tas-7 ta’ Mejju 2013 - IX ZR 191/12 - paragrafu 6).

Raġuni għall-kontestazzjoni ta’ tranżazzjoni hija pprovduta b’mod partikolari minn

 • benefiċċju mingħajr gratifika mogħti mid-debitur, sakemm ma ngħatax aktar minn erba' snin qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza (Taqsima 134 tal-InsO);
 • - att legali mwettaq mid-debitur matul l-aħħar għaxar snin qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza bl-għan li jpoġġi fi żvantaġġ lill-kredituri tiegħu, jekk il-parti l-oħra kienet konxja tal-intenzjoni tad-debitur (Taqsima 133 tal-InsO); il-perjodu huwa biss ta’ erba’ snin jekk l-att għamilha possibbli għall-parti l-oħra li tipprovdi garanzija jew ħlas.
 • att legali mwettaq intenzjonalment mid-debitur fl-aħħar tliet xhur ta’ qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza li direttament tpoġġi lill-kredituri ordinarji fi żvantaġġ, jekk id-debitur kien diġà insolventi, u jekk il-parti l-oħra kienet konxja ta’ din l-insolvenza (Taqsima 132(1), subparagrafu 1, InsO);
 • att legali li jagħti intenzjonalment lil kreditur ordinarju garanzija jew sodisfazzjon li għaliha mhuwiex intitolat, jekk dan l-att ikun twettaq fl-aħħar xahar ta’ qabel ir-rikors għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza (Taqsima 131(1), subparagrafu 1, InsO).

F’dawn il-każijiet kollha, kemm id-debitur kif ukoll il-kreditur li jkunu qed jirċievu l-benefiċċju jistgħu wkoll iġarrabu responsabbiltà kriminali (Taqsimiet 283 sa 283 tal-Kodiċi Kriminali).

Proċedimenti ta’ insolvenza tal-konsumatur

Il-proċedimenti ta’ insolvenza tal-konsumatur (Verbraucherinsolvenzverfahren) jittrattaw każijiet ta’ persuni fiżiċi li ma jwettqu jew li ma wettqu ebda attività ta’ negozju indipendenti, jew persuni fiżiċi li wettqu attività ta’ negozju indipendenti iżda li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom mhijiex sempliċi u kontrihom ma hemm l-ebda pretensjoni li tirriżulta minn relazzjonijiet ta’ impjieg (Taqsima 304(1), l-ewwel sentenza, InsO). B’kuntrast għall-proċedura tal-insolvenza standard, il-fokus mhuwiex fuq ir-realizzazzjoni tal-assi, iżda fuq l-kwittanza tal-konsumatur mid-dejn.

Il-proċedura hija differenti minn dik standardizzata prinċipalment meta r-rikors jiġi ppreżentat mid-debitur waħdu jew ma’ oħrajn. F’dan il-każ, id-deċiżjoni biex jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza hija ppreċeduta minn stajdu barra l-qorti bl-għan li jintlaħaq arranġament mal-kredituri, abbażi ta' pjan (Taqsima 305(1), subparagrafu 1, InsO). Jekk tentattiv biex jintlaħaq ftehim barra l-qorti ma jirnexxiex, id-debitur jista’ jippreżenta rikors biex jinfetħu l-proċedimenti tal-insolvenza.

Isegwi stadju li fih, il-proċedimenti tal-ftuħ jiġu sospiżi u l-qorti tal-insolvenza tagħti lill-kredituri opportunità jilħqu ftehim mad-debitur fuq pjan ta' saldu tad-dejn (Schuldenbereinigungsplan). Jekk il-pjan tas-saldu tad-dejn jimmaterjalizza, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu mbagħad regolati biss mill-pjan tas-saldu tad-dejn, li huwa infurzabbli bl-istess mod bħal meta jintlaħaq saldu fi proċedimenti tal-qorti (Prozessvergleich) (Taqsima 308(1), it-tieni sentenza, InsO). Rikorsi għall-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza u għall-għoti ta' kwittanza ta’ dejn residwu jitqiesu li ġew irtirati (Taqsima 308(2) tal-InsO). Jekk ma jintlaħaqx ftehim dwar pjan ta’ saldu tad-dejn, jibdew proċedimenti tal-insolvenza ssimplifikati.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/11/2020

Insolvenza - Estonja

LISTA TAL- KONTENUT


Il-leġiżlazzjoni Estonjana tistipula tliet proċedimenti differenti ta’ insolvenza: il-proċedimenti ta’ falliment, il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u l-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn. Il-proċedimenti ta’ falliment huma regolati mill-Att dwar il-Fallimenti, ir-regoli li jkopru r-riorganizzazzjoni huma stabbiliti fl-Att dwar ir-Riorganizzazzjoni u r-regoli dwar ir-ristrutturar tad-dejn huma stabbiliti fl-Att dwar ir-Ristrutturar tad-Dejn u dwar il-Protezzjoni tad-Dejn. L-Atti huma disponibbli bl-Estonjan u bl-Ingliż mill-pubblikazzjoni elettronika uffiċjal tal-Estonja, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRiigi Teataja (Il-Gazzetta tal-Istat).

L-għan ta’ proċediment ta’ falliment huwa li jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tal-kredituri mill-assi tad-debitur permezz tat-trasferiment tal-assi tad-debitur jew tar-riabilitazzjoni tal-intrapriża tad-debitur. Id-debitur li jkun persuna fiżika jingħata l-opportunità li jiġi rilaxxat mill-obbligi tiegħu permezz ta’ proċediment ta’ falliment. Matul proċediment ta’ falliment, tiġi aċċertata l-kawża tal-insolvenza tad-debitur.

L-għan ta’ proċediment ta’ riorganizzazzjoni huwa li jitqiesu l-interessi u jiġu protetti d-drittijiet ta’ impriżi, ta’ kredituri u ta’ partijiet terzi matul ir-riorganizzazzjoni ta’ intrapriża. Ir-riorganizzazzjoni ta’ intrapriża tfisser l-applikazzjoni ta’ sett ta’ miżuri sabiex intrapriża tkun tista’ tegħleb id-diffikultajiet ekonomiċi, tiġi restawrata l-likwidità tagħha, titjieb il-profittabilità tagħha u tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tagħha.

L-għan ta’ proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn huwa li jiġi ffaċilitat ir-ristrutturar tad-djun ta’ persuna fiżika li jkollha problemi ta’ solvenza (debitur), sabiex jingħelbu l-problemi ta’ solvenza u jiġu evitati proċedimenti ta’ falliment. Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn jagħmluha possibbli għal debitur li jirristruttura l-obbligi finanzjarji tiegħu (djun personali) permezz tal-estensjoni tat-terminu perentorju għall-eżekuzzjoni ta’ obbligu, tas-sodisfazzjon tal-obbligu permezz ta’ pagamenti akkont jew tat-tnaqqis tal-obbligu.

Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza (riformulazzjoni) ikopri proċedimenti ta’ falliment u proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn.

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Skont il-liġi Estonjana, persuna fiżika hija bniedem, u fil-liġi tal-insolvenza ma ssir l-ebda distinzjoni bejn persuni fiżiċi f’termini ta’ jekk dawn jaġixxux jew le f’kapaċità kummerċjali jew professjonali (fi kliem ieħor m’hemmx distinzjoni bejn persuni li jaħdmu għal rashom u l-konsumaturi). Persuna ġuridika hija entità ġuridika stabbilita skont il-liġi. Persuna ġuridika hija persuna ġuridika fil-liġi privata jew persuna ġuridika fil-liġi pubblika. Persuna ġuridika hija jew persuna ġuridika fid-dritt privat jew persuna ġuridika fid-dritt pubbliku. "Persuna ġuridika fid-dritt privat" tfisser persuna ġuridika stabbilita f’interessi privati u skont Att li jittratta t-tip korrispondenti ta’ persuna ġuridika. Soċjetajiet f’isem kollettiv, soċjetajiet limitati, kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata, assoċjazzjonijiet kummerċjali, fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ huma persuni ġuridiċi fid-dritt privat. L-istat, l-awtoritajiet lokali u persuni ġuridiċi oħra stabbiliti fl-interess pubbliku u skont l-Att li jittratta dik il-persuna ġuridika huma persuni ġuridiċi fid-dritt pubbliku.

1. Il-proċedimenti ta’ falliment

Il-proċedimenti ta’ falliment isiru fir-rigward ta’ persuni ġuridiċi u fiżiċi insolventi. L-istat jew awtorità lokali ma tistax tkun falluta.

2. Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jistgħu jitmexxu biss fil-konfront ta’ persuni ġuridiċi fid-dritt privat.

3. Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn jitwettqu fir-rigward ta’ persuni fiżiċi li jkunu qed jesperjenzaw problemi ta’ solvenza.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

1. Il-proċedimenti ta’ falliment

Il-falliment ifisser insolvenza ta’ debitur kif iddikjarat minn sentenza tal-qorti. Għalhekk, l-ewwel prekundizzjoni ewlenija għall-ftuħ ta’ proċediment ta’ falliment huwa l-fatt li d-debitur huwa insolventi.

Id-debitur ikun insolventi jekk id-debitur ma jkunx jista’ jissodisfa l-pretensjonijiet tal-kredituri u, minħabba l-qagħda finanzjarja tad-debitur, dik l-inkapaċità ma tkunx temporanja. Id-debitur li jkun persuna ġuridika jkun insolventi wkoll jekk l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-obbligi tiegħu u, minħabba l-qagħda finanzjarja tad-debitur, dik l-insuffiċjenza ma tkunx temporanja. Jekk id-debitur jippreżenta rikors għal falliment, il-qorti tiddikjara falliment anke jekk ikun hemm il-probabbiltà ta’ insolvenza fil-futur. Jekk id-debitur jippreżenta rikors għal falliment, id-debitur huwa preżunt li huwa insolventi.

It-tieni prekundizzjoni ewlenija għall-ftuħ ta’ proċediment ta’ falliment hija l-preżentata ta’ rikors għal falliment, u tista’ tiġi ppreżentata mid-debitur jew minn kreditur. Barra minn hekk, fil-każ tal-mewt tad-debitur, rikors ta’ falliment fir-rigward tal-assi tad-debitur jista’ jitressaq ukoll minn suċċessur tad-debitur, l-eżekutur tal-testment tad-debitur jew l-amministratur tal-patrimonju tad-debitur. F’dan il-każ, id-dispożizzjonijiet dwar rikorsi ta’ falliment tad-debituri japplikaw għar-rikors ta’ falliment. Fil-każijiet previsti mil-liġi, persuni oħra jistgħu wkoll jippreżentaw rikorsi ta’ falliment, f’liema każ id-dispożizzjonijiet dwar il-kredituri japplikaw għall-persuni sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi.

Jekk id-debitur jippreżenta rikors għal falliment, id-debitur għandu jissostanzja l-insolvenza tiegħu fir-rikors għal falliment. Jekk rikors għal falliment jiġi ppreżentat minn kreditur, il-kreditur għandu jissostanzja l-insolvenza tad-debitur u jagħti evidenza tal-eżistenza tal-pretensjoni fir-rikors għal falliment.

Il-qorti tista’ teħtieġ lill-kreditur attur li jħallas l-ammont ta’ flus stabbilit mill-qorti bħala depożitu tal-qorti sabiex jiġu koperti r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tat-trustee interim jekk ikun hemm raġunijiet biex wieħed jemmen li l-proprjetà tal-falliment ma tkunx biżżejjed biex tkoprihom. Jekk il-kreditur jonqos milli jħallas id-depożitu, il-proċediment jingħalaq. Meta l-kredituri li jressqu rikors ikunu impjegati ta’ impjegatur insolventi li ma jħallsux l-ammont stabbilit bħala depożitu sabiex ikomplu l-proċedimenti ta’ falliment, huma jkunu intitolati li jitolbu għal benefiċċju ta’ insolvenza mill-Istat (permezz ta’ Eesti Töötukassa [il-Fond Estonjan tal-Assigurazzjoni tal-Qgħad]).

Il-qorti tirrifjuta li taċċetta r-rikors għal falliment tal-kreditur jekk ir-rikors għal falliment ma jurix li r-rikorrent ikollu pretensjoni kontra d-debitur, jekk ir-rikors għal falliment ma jissostanzjax l-insolvenza tad-debitur jew jekk ir-rikors għal falliment ikun ibbażat fuq pretensjoni li fir-rigward tagħha jkun japplika pjan ta’ riorganizzazzjoni jew pjan ta’ ristrutturar tad-dejn. Il-qorti tirrifjuta wkoll li taċċetta rikors għal falliment jekk tkun teżisti xi raġuni oħra prevista fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili.

Qabel jiġi ddikjarat falliment u jinfetaħ proċediment ta’ falliment, ssir ‘l hekk imsejħa proċedura preliminari. Jekk il-qorti tiddeċiedi li taċċetta rikors għal falliment, taħtar trustee interim. Il-qorti tista’ wkoll, wara li tkun qieset il-qagħda finanzjarja tad-debitur, tirrifjuta li taħtar trustee interim u tiddikjara lid-debitur fallut. Jekk il-qorti ma taħtarx trustee interim, il-proċediment ma jitkomplix abbażi tar-rikors għal falliment u l-proċediment jingħalaq. It-trustee interim jiddetermina l-assi tad-debitur, inklużi l-obbligi tad-debitur u l-proċedura ta’ infurzar dwar l-assi tad-debitur, u jivverifika jekk l-assi tad-debitur humiex biżżejjed biex ikopru l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba fil-proċediment ta’ falliment. It-trustee interim jipprovdi valutazzjoni tal-qagħda finanzjarja u tas-solvenza tad-debitur u dwar il-prospetti sabiex ikomplu l-attivitajiet tal-intrapriża tad-debitur u, jekk id-debitur ikun persuna ġuridika, għar-riabilitazzjoni tad-debitur, jiżgura li l-assi tad-debitur jiġu ppreservati, eċċ. L-attivitajiet tat-trustee interim għandhom juru jekk ir-rikors għal falliment għandux jiġi milqugħ jew miċħud.

Il-qorti ttemm il-proċedimenti permezz ta’ sospensjoni mingħajr ma tiddikjara falliment, irrispettivament mill-insolvenza tad-debitur, jekk l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba fil-proċediment ta’ falliment u jekk ma jkunx possibbli li jiġu rkuprati jew jintalbu lura l-assi jew tiġi ppreżentata pretensjoni kontra membru ta’ korp maniġerjali.

Il-qorti tiddikjara falliment permezz ta’ deċiżjoni (deċiżjoni dwar falliment). Deċiżjoni dwar falliment għandha tistabbilixxi l-ħin li fih ikun ġie ddikjarat falliment. Il-proċediment ta’ falliment jibda bid-dikjarazzjoni ta’ falliment.

Jekk il-qorti tkun iddikjarat falliment, tippubblika avviż dwar dan (l-avviż dwar falliment) mingħajr dewmien fil-pubblikazzjoni uffiċjali Ametlikud Teadaanded (Avviżi Uffiċjali).

Deċiżjoni dwar falliment hija soġġetta għal eżekuzzjoni immedjata. L-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni dwar falliment ma tistax tiġi sospiża jew posposta, u l-mod jew il-proċedura prevista mil-liġi għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni dwar falliment ma tistax tinbidel. Jekk qorti superjuri tannulla deċiżjoni dwar falliment, dan ma jaffettwax il-validità tal-atti legali mwettqa mit-trustee jew fir-rigward tiegħu. Id-debitur u l-kreditur attur jistgħu jippreżentaw appell kontra d-deċiżjoni dwar falliment fi żmien 15-il jum mill-pubblikazzjoni tal-avviż dwar falliment. Id-debitur u l-attur fil-kawża tal-falliment jistgħu jippreżentaw appelli quddiem il-Qorti Suprema kontra d-deċiżjoni tal-qorti distrettwali dwar l-appell kontra d-deċiżjoni. It-trustee ma jistax jippreżenta appell f’isem id-debitur jew jirrappreżenta lid-debitur fis-smigħ ta’ appell.

Jekk fi proċediment ta’ falliment irid jiġi ppubblikat avviż jew att proċedurali, l-avviż jew l-att proċedurali jridu jiġu ppubblikati f’Ametlikud Teadaanded. Il-qorti tista’ tippubblika avviż dwar il-ħin u l-post tas-seduta ta’ rikors għal falliment f’Ametlikud Teadaanded. Il-qorti tippubblika avviż dwar deċiżjoni ta’ falliment li fiha debitur jiġi ddikjarat fallut (avviż ta’ falliment) mingħajr dewmien f’Ametlikud Teadaanded.

2. Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Sabiex jinfetħu proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni għal intrapriża, l-impriża tissottometti rikors korrispondenti.

Il-qorti tiftaħ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jekk ir-rikors għal riorganizzazzjoni jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u fl-Att dwar ir-Riorganizzazzjoni u jekk l-impriża tkun ipprovdiet argument ġustifikata li jindika li:

 1. hemm il-probabbiltà li ssir insolventi fil-futur;
 2. l-intrapriża teħtieġ riorganizzazzjoni;
 3. hemm il-probabbiltà ta’ ġestjoni sostenibbli tal-intrapriża wara r-riorganizzazzjoni.

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ma jinfetħux jekk:

 1. ikunu tressqu proċedimenti ta’ falliment kontra l-impriża;
 2. tkun inħarġet deċiżjoni tal-qorti dwar ix-xoljiment obbligatorju tal-impriża jew issir likwidazzjoni supplementari;
 3. ikunu għaddew inqas minn sentejn mill-għeluq tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni fir-rigward tal-impriża.

Jekk impriża titlob ir-riorganizzazzjoni ta’ intrapriża, il-qorti tista’ tirrifjuta wkoll li taċċetta r-rikors jekk l-intrapriża ma tkunx ipprovdiet argument ġustifikat li jindika li l-intrapriża teħtieġ riorganizzazzjoni u li hemm il-probabbiltà ta’ ġestjoni sostenibbli tal-intrapriża wara r-riorganizzazzjoni.

Il-qorti tiftaħ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni permezz ta’ deċiżjoni ta’ riorganizzazzjoni fi żmien sebat ijiem minn meta tirċievi rikors ta’ riorganizzazzjoni.

Fost affarijiet oħra, dawn li ġejjin huma stipulati f’deċiżjoni ta’ riorganizzazzjoni:

 1. id-dettalji tal-persuna maħtura bħala konsulent tar-riorganizzazzjoni;
 2. l-iskadenza għall-adozzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni;
 3. l-iskadenza sa meta l-pjan ta’ riorganizzazzjoni għandu jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni (ma jistax ikun ta’ iktar minn 60 jum);
 4. l-ammont li għandu jitħallas mill-impriża fil-kont magħżul bħala depożitu biex ikopri r-remunerazzjoni u l-ispejjeż tal-konsulent ta’ riorganizzazzjoni, u l-iskadenza li fiha l-impriża trid tħallsu.

L-effetti tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni huma kif ġej:

 1. il-qorti tissospendi l-proċedura ta’ infurzar li tkun saret dwar l-assi tal-impriża sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalaq il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni, ħlief fil-każ ta’ proċedura ta’ infurzar li tkun saret biex tiġi sodisfatta pretensjoni li tkun qamet abbażi ta’ relazzjonijiet tax-xogħol jew talba għall-ħlas ta’ manteniment;
 2. il-kalkolu tal-imgħax ta’ inadempjenza jew ta’ penali kuntrattwali li jiżdiedu maż-żmien fuq pretensjoni kontra l-impriża jiġi sospiż sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni;
 3. il-qorti li tkun qiegħda tisma’ l-kwistjoni tista’, fuq il-bażi ta’ rikors minn impriża u bl-approvazzjoni tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni, li hija mehmuża mar-rikors, tissospendi l-proċedura ġudizzjarja li tinvolvi pretensjoni finanzjarja kontra l-impriża sakemm tiġi approvata r-riorganizzazzjoni jew jingħalaq il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni, ħlief fil-każ ta’ pretensjoni ppreżentata abbażi ta’ relazzjonijiet tax-xogħol jew talba għall-ħlas ta’ manteniment li s-sentenza dwarhom ma tkunx għadha nqatgħet;
 4. abbażi ta’ rikors għal falliment ippreżentat minn kreditur, il-qorti tipposponi kwalunkwe deċiżjoni dwar il-ftuħ ta’ proċediment ta’ falliment sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalaq il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni.

Jekk il-qorti tkun iddeċidiet li tiftaħ proċediment ta’ riorganizzazzjoni u tkun ħarġet deċiżjoni dwar riorganizzazzjoni, mingħajr dewmien il-konsulent tar-riorganizzazzjoni jibgħat avviż dwar ir-riorganizzazzjoni lill-kredituri fejn jgħarrafhom bil-ftuħ ta’ proċediment ta’ riorganizzazzjoni u dwar id-daqs tal-pretensjonijiet li għandhom kontra l-impriża skont il-lista tad-djun.

3. Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn jagħmluha possibbli għal debitur sabiex jirristruttura l-obbligi finanzjarji tiegħu. Id-debitur jitqies li jkollu problemi ta’ solvenza jekk ma jkunx jista’ jew ikun hemm il-probabbiltà li ma jkunx jista’ jissodisfa l-obbligi tiegħu fil-ħin meta dawn isiru dovuti.

Sabiex jiftaħ proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn, debitur jippreżenta rikors korrispondenti quddiem qorti, u dan għandu jkun akkumpanjat, inter alia, minn pjan ta’ ristrutturar tad-dejn li jindika l-obbligi li għandhom jiġu ristrutturati u l-mod ta’ ristrutturar kif ukoll it-terminu perentorju għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar. Qabel ma jippreżenta rikors għal ristrutturar tad-dejn quddiem qorti, debitur għandu jieħu l-passi meħtieġa għar-ristrutturar ekstraġudizzjarju tad-dejn.

Il-qorti taċċetta rikors għal ristrutturar tad-dejn jekk dan jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili u fl-Att dwar ir-Ristrutturar tad-Dejn Ristrutturar u dwar il-Protezzjoni tad-Dejn. Is-sentenza dwar l-ammissibbiltà ta’ rikors tiġi trażmessa lid-debitur u lill-kredituri kollha li l-pretensjonijiet tagħhom id-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura. Id-deċiżjoni tiġi ppubblikata wkoll f’Ametlikud Teadaanded.

Il-qorti ma taċċettax rikors għal ristrutturar tad-dejn jekk:

 1. id-debitur ikun ġie ddikjarat fallut;
 2. fl-għaxar snin ta’ qabel il-preżentata tar-rikors, il-qorti tkun aċċettat rikors għal ristrutturar tad-dejn mid-debitur jew rikors mid-debitur għall-ħelsien mid-djun fi proċediment ta’ falliment;
 3. id-debitur ma jkollu l-ebda problema ta’ solvenza jew ikun ċar li tkun tista’ tingħeleb mingħajr ir-ristrutturar tad-djun, fost affarijiet oħra permezz tal-bejgħ tal-assi tad-debitur biex jiġu koperti d-djun tiegħu sal-punt li jista’ jkun raġonevolment mistenni mid-debitur;
 4. ir-rikors jew l-annessi tiegħu ma jissodisfawx ir-rekwiżiti legali.

Il-qorti tista’ tirrifjuta li taċċetta rikors għal ristrutturar tad-dejn jekk:

 1. huwa improbabbli li l-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn propost mid-debitur ser jiġi approvat jew onorat, filwaqt li titqies, fost affarijiet oħra, is-solvenza tad-debitur fit-tliet snin qabel il-preżentata tar-rikors għal ristrutturar tad-dejn u l-kapaċità tad-debitur li jwettaq attività raġonevolment bi qligħ matul il-perjodu ta’ validità tal-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn, meta wieħed iqis l-età, il-professjoni u l-edukazzjoni tad-debitur;
 2. qabel ma jippreżenta r-rikors għal ristrutturar tad-dejn quddiem il-qorti, id-debitur ma jkunx ħa l-passi meħtieġa għar-ristrutturar ekstraġudizzjarju tad-dejn;
 3. id-debitur ikun, intenzjonalment jew minħabba negliġenza serja, ippreżenta informazzjoni materjalment skorretta jew mhux sħiħa dwar l-assi, id-dħul, il-kredituri jew l-obbligi tiegħu;
 4. id-debitur jirrifjuta li jieħu ġurament fir-rigward tal-veraċità tal-informazzjoni ppreżentata jew li jippreżenta informazzjoni addizzjonali mitluba mill-qorti;
 5. id-debitur ikun instab ħati ta’ reat relatat ma’ proċediment ta’ falliment jew ma’ proċedura ta’ infurzar, ta’ reat fiskali jew ta’ reat partikolari relatat ma’ kumpaniji, u l-informazzjoni dwar il-kundanna ma tkunx ġiet imħassra mill-bażi tad-data tar-rekords kriminali;
 6. fit-tliet snin qabel il-preżentata tar-rikors jew wara l-preżentata tar-rikors, id-debitur ikun, intenzjonalment jew minħabba negliġenza serja, ippreżenta informazzjoni skorretta jew mhux sħiħa dwar il-qagħda finanzjarja tiegħu sabiex jikseb għajnuna jew benefiċċji oħra mill-istat, mill-awtorità lokali jew minn fondazzjoni jew biex jevadi t-taxxa;
 7. ikun ovvju li d-debitur ikun intenzjonalment ikkonkluda tranżazzjonijiet li jagħmlu ħsara lill-kredituri.

Jekk meta tkun qed jiġi aġġudikat r-rikors tad-debitur, il-qorti tiddeċiedi li għandu jinfetaħ proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn, il-qorti tittrażmetti d-deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà tar-rikors lid-debitur u lill-kredituri kollha li l-pretensjonijiet tagħhom id-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura. Id-deċiżjoni tiġi ppubblikata wkoll f’Ametlikud Teadaanded.

----Jekk jiġi aċċettat ir-rikors għal ristrutturar tad-dejn, il-kalkolu tal-imgħax ta’ inadempjenza jew ta’ penali kuntrattwali li jiżdiedu maż-żmien fuq pretensjoni kontra d-debitur jiġi sospiż sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ ristrutturar jew jingħalaq il-proċediment. Dan ma japplikax għal pretensjonijiet li d-debitur ma jkunx qiegħed ifittex li jirristruttura. Jekk rikors jiġi milqugħ, kreditur ma jistax, billi jinvoka ksur ta’ obbligu finanzjarju li jkun seħħ qabel il-preżentata tar-rikors għal ristrutturar tad-dejn, itemm kuntratt li jkun ġie konkluż mad-debitur u li jagħti lok għall-pretensjonijiet li d-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura, jew jirrifjuta li jwettaq l-obbligi tiegħu abbażi ta’ dawn ir-raġunijiet. Kull ftehim li skontu, kreditur jista’ jittermina kuntratt meta jiġi ppreżentat rikors għal ristrutturar tad-dejn jew jiġi approvat pjan ta’ ristrutturar tad-dejn huwa null u bla effett. Meta rikors jiġi milqugħ, il-qorti tissospendi l-proċedura ta’ infurzar (jew infurzar obbligatorju) għall-ġbir ta’ flus mwettqa fir-rigward tal-assi tad-debitur sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn jew jingħalaq il-proċediment. Il-qorti tista’ tissospendi wkoll proċedura ġudizzjarja li tinvolvi pretensjoni finanzjarja kontra d-debitur li dwarha ma tkunx għadha nqatgħet is-sentenza; tikkanċella miżuri biex tiġi żgurata azzjoni, inkluż is-sekwestru ta’ kont bankarju; u tipprojbixxi lill-kredituri milli jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li jirriżultaw mill-kollateral mogħti mid-debitur, inkluż mill-bejgħ jew mit-talba għall-bejgħ tal-oġġett mirhun.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Meta jiġi ddikjarat falliment, l-assi tad-debitur jsiru l-proprjetà tal-falliment u d-dritt tad-debitur li jamministra u li jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment jiġi ttrasferit lir-riċevent f’falliment.

L-assi tad-debitur isiru l-proprjetà tal-falliment abbażi ta’ deċiżjoni dwar falliment u jintużaw bħala assi maħsuba biex jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet tal-kredituri u sabiex jitwettaq il-proċediment ta’ falliment. Il-proprjetà tal-falliment tfisser l-assi tad-debitur fil-mument li fih jiġi ddikjarat falliment, kif ukoll assi li jkunu ntalbu lura jew li ġew irkuprati u assi akkwistati mid-debitur matul il-proċediment ta’ falliment. L-assi tad-debitur li dwarhom, skont il-liġi, ma tista’ ssir ebda talba għall-ħlas ma jiġux inklużi fil-proprjetà tal-falliment.

Assi li dwarhom, skont il-liġi, ma tista’ ssir ebda talba għall-ħlas huma regolati mill-Kodiċi ta’ Proċedura ta’ Infurzar. Il-liġi tippreskrivi lista mhux eżawrjenti ta’ oġġetti li mhumiex soġġetti għal sekwestru. L-għan ewlieni tal-katalogu ta’ oġġetti li mhumiex soġġetti għal sekwestru huwa li tiġi żgurata protezzjoni soċjali minima għad-debitur. Il-projbizzjoni fuq il-bejgħ ta’ assi li mhumiex soġġetti għal sekwestru tirriżulta wkoll mill-ħtieġa li jiġu mħarsa drittijiet fundamentali oħra: id-dritt tal-għażla tal-qasam proprju ta’ attività, ta’ professjoni u ta’ kariga, id-dritt għal involviment f’attività intraprenditorjali, id-dritt għall-edukazzjoni, il-libertà tar-reliġjon, il-protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja, eċċ. Barra minn hekk, is-sekwestru ta’ ċerti oġġetti jmur kontra l-prinċipji aċċettati tal-moralità.

Skont il-leġiżlazzjoni Estonjana, restrizzjonijiet japplikaw ukoll għas-sekwestru ta’ dħul, u l-għan ewlieni huwa li jiġi żgurat li d-debitur ikollu l-mezzi minimi ta’ sussistenza meħtieġa għalih innifsu u għad-dipendenti tiegħu skont il-kundizzjonijiet tal-proċediment mwettaq fil-konfront tad-debitur.

Wara li jiġi ddikjarat il-falliment, kwalunkwe disponiment mid-debitur fir-rigward ta’ oġġetti li jagħmlu parti mill-proprjetà tal-falliment huwa null u bla effett. L-assi trasferiti mill-parti l-oħra abbażi ta’ disponiment jiġu rritornati lill-parti jekk l-assi jibqgħu fil-proprjetà tal-falliment, jew jingħata kumpens jekk il-proprjetà tal-falliment tkun żdiedet bħala riżultat tat-trasferiment. Jekk id-debitur ikun iddispona mill-pretensjonijiet futuri tiegħu qabel id-dikjarazzjoni ta’ falliment, id-disponiment isir null u bla effett meta jiġi ddikjarat falliment fir-rigward tal-pretensjonijiet li jkunu nqalgħu wara d-dikjarazzjoni ta’ falliment. Id-debitur li huwa persuna fiżika jista’ jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment bil-kunsens tat-trustee. Kwalunkwe disponiment mingħajr il-kunsens tat-trustee huwa null u bla effett.

Wara li jiġi ddikjarat falliment, l-eżekuzzjoni ta’ obbligu li huwa inkluż fil-proprjetà tal-falliment u li jkun dovut lid-debitur tista’ tiġi aċċettata biss mit-trustee. Jekk l-obbligu kien ġie eżegwit għall-benefiċċju tad-debitur, l-obbligu jitqies li jkun ġie eżegwit biss jekk l-assi ttrasferiti għall-eżekuzzjoni tal-obbligu jinżammu fil-proprjetà tal-falliment jew il-proprjetà tal-falliment tkun żdiedet bħala riżultat tat-trasferiment. Jekk l-obbligu kien ġie eżegwit għall-benefiċċju tad-debitur qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ falliment, l-obbligu jitqies li jkun ġie eżegwit jekk il-persuna li tkun eżegwiet l-obbligu ma kinitx konxja u ma kellhiex bżonn li tkun konxja mid-dikjarazzjoni ta’ falliment fil-ħin tal-eżekuzzjoni tal-obbligu.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Meta jiġi ddikjarat falliment, debitur li jkun persuna fiżika jitlef id-dritt tiegħu li jikkonkludi tranżazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-proprjetà tal-falliment, u debitur li jkun persuna ġuridika jitlef id-dritt tiegħu li jikkonkludi kwalunkwe tranżazzjoni.

Id-debitur jipprovdi lill-qorti, lit-trustee u lill-kumitat dwar il-falliment l-informazzjoni li jeħtieġu b’rabta mal-proċedimenti ta’ falliment, b’mod partikolari dwar l-assi tad-debitur, inklużi obbligi, u attivitajiet ta’ negozju jew professjonali. Id-debitur huwa meħtieġ li jagħti lit-trustee karta tal-bilanċi u inventarju tal-assi tad-debitur, inklużi l-obbligazzjonijiet, mid-data li fiha jkun ġie ddikjarat falliment.

Il-qorti tista’ teħtieġ li d-debitur jieħu ġurament fil-qorti li sa fejn jaf hu l-informazzjoni ppreżentata lill-qorti dwar l-assi, id-djun u l-attivitajiet tan-negozju jew professjonali tiegħu hija korretta.

Id-debitur għandu jipprovdi assistenza lit-trustee interim u lit-trustee fit-twettiq ta’ dmirijiethom.

Wara li jkun ġie ddikjarat falliment u qabel id-debitur ma jkun ħa ġurament id-debitur ma jistax jitlaq mill-Estonja mingħajr il-permess tal-qorti.

Il-qorti tista’ timponi multa, attendenza obbligatorja jew arrest fuq id-debitur fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ inġunzjoni jew sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni ta’ obbligu previst mil-liġi.

Id-debitur għandu d-dritt li jeżamina l-fajl tat-trustee u l-fajl tal-qorti dwar il-kwistjoni ta’ falliment. It-trustee jista’, għal raġunijiet iġġustifikati, jiċħad it-talba tad-debitur sabiex jeżamina dokument inkluż fil-fajl tat-trustee jekk dan ikun ta’ detriment għall-iżvolġiment tal-proċediment ta’ falliment.

Ir-riċevent f’falliment

 • Ir-riċevent f’falliment jidħol fi tranżazzjonijiet relatati mal-proprjetà tal-falliment u jwettaq atti oħra. Id-drittijiet u l-obbligi li jirriżultaw bħala riżultat tal-azzjonijiet tat-trustee jappartjenu għad-debitur. It-trustee, b’mod konformi mad-dmirijiet tiegħu, jipparteċipa fil-qorti bħala parti għat-tilwim relatat mal-proprjetà tal-falliment minflok id-debitur.
 • Meta jiġi ddikjarat falliment, id-dritt tad-debitur li jamministra u li jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment jiġi ttrasferit lir-riċevent f’falliment. Fil-proċediment ta’ falliment ta’ debitur li jkun persuna ġuridika, it-trustee jista’ jikkonkludi kwalunkwe tranżazzjoni u jwettaq kwalunkwe att legali bil-proprjetà tal-falliment. Fil-każ ta’ falliment ta’ debitur li jkun persuna fiżika, it-trustee jista’ jikkonkludi biss tali tranżazzjonijiet u jwettaq tali atti legali bil-proprjetà tal-falliment li huma meħtieġa sabiex jintlaħaq l-għan tal-proċediment ta’ falliment u biex jitwettqu d-dmirijiet tat-trustee.
 • - It-trustee jiddefendi d-drittijiet u l-interessi tal-kredituri kollha u tad-debitur u jiżgura li l-proċediment ta’ falliment huwa legali, immedjat u finanzjarjament raġonevoli. It-trustee għandu jwettaq l-obbligi tiegħu bl-attenzjoni mistennija minn trustee diliġenti u onest u għandu jqis l-interessi tal-kredituri kollha u tad-debitur.
 • - It-trustee jiddetermina l-pretensjonijiet tal-kredituri, jamministra l-proprjetà tal-falliment, jorganizza l-formazzjoni u l-bejgħ tagħha u jissodisfa l-pretensjonijiet tal-kredituri mill-proprjetà tal-falliment; jaċċerta l-kawżi tal-insolvenza tad-debitur u ż-żmien li fih inqalgħet l-insolvenza; jagħmel arranġamenti sabiex l-attivitajiet kummerċjali tad-debitur jkomplu, fejn meħtieġ; imexxi l-likwidazzjoni tad-debitur li jkun persuna ġuridika, fejn meħtieġ; jipprovdi informazzjoni lill-kredituri u lid-debitur fil-każijiet preskritti mil-liġi; jirrapporta dwar l-attivitajiet tagħhom u jipprovdi informazzjoni dwar il-proċediment ta’ falliment lill-qorti, lill-uffiċjal ta’ sorveljanza u lill-kumitat dwar il-falliment; iwettaq obbligi oħra previsti mil-liġi. Jekk l-insolvenza tad-debitur kienet ikkawżata minn żball gravi fil-ġestjoni, it-trustee huwa mitlub iressaq talba għad-danni kontra l-persuna responsabbli għall-iżball immedjatament wara li jsir evidenti li hemm raġunijiet suffiċjenti għall-preżentata ta’ pretensjoni. Minbarra d-drittijiet tat-trustee previsti mil-liġi, trustee għandu wkoll id-drittijiet ta’ trustee interim.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Fi proċedimenti ta’ falliment Estonjani, it-tpaċija hija permessa. It-tpaċija ta’ pretensjonijiet fi proċedimenti ta’ falliment hija soġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

 1. il-pretensjonijiet li għandhom jiġu paċuti għandhom ikunu obbligi finanzjarji jew obbligi oħra tal-istess tip;
 2. irid ikun wasal iż-żmien li l-kreditur jeżerċita d-dritt tiegħu li jeżegwixxi l-obbligu u l-obbligu tad-debitur irid ikun dovut;
 3. il-kreditur għandu jagħmel dikjarazzjoni ta’ tpaċija lid-debitur qabel tiġi ppreżentata l-proposta finali għal distribuzzjoni lill-qorti, u d-dikjarazzjoni ma tridx tkun saret b’mod sospensiv jew tistabbilixxi terminu perentorju;
 4. id-dritt tal-kreditur li jpaċi l-pretensjoni tiegħu kontra l-pretensjoni tad-debitur irid ikun qam qabel ġie ddikjarat falliment.

Jekk il-pretensjoni tad-debitur kienet kontinġenti fuq kondizzjoni sospensiva jew ma kinitx għadha dovuta fiż-żmien li fih ġie ddikjarat il-falliment jew ma tkunx indirizzata lejn l-eżekuzzjoni ta’ obbligi tal-istess tip, il-pretensjoni tista’ tiġi paċuta biss meta tkun waslet il-kundizzjoni sospensiva, il-pretensjoni tad-debitur tkun saret dovuta jew l-obbligi jkunu saru obbligi tal-istess tip. L-ebda tpaċija ma hija permessa jekk tasal il-kondizzjoni sospensiva tal-pretensjoni tad-debitur jew il-pretensjoni tkun saret dovuta qabel il-kreditur seta’ jpaċi l-pretensjoni tiegħu.

Jekk pretensjoni ta’ kreditur tkun skadiet, xorta jista’ jpaċi l-pretensjoni jekk id-dritt għat-tpaċija jkun irriżulta qabel l-iskadenza tal-pretensjoni. Il-kreditur jista’ jpaċi wkoll pretensjoni li tirriżulta min-nuqqas tad-debitur li jonora kuntratt li jkun irriżulta mill-fatt li t-trustee jkun irrinunzja għall-obbligu tad-debitur wara li jkun ġie ddikjarat falliment. Jekk l-oġġett ta’ obbligu kuntrattwali huwa diviżibbli u l-kreditur ikun eżegwixxa l-obbligu tiegħu parzjalment saż-żmien li fih jiġi ddikjarat falliment, il-kreditur jista’ jagħmel tpaċija fir-rigward tal-obbligu finanzjarju tad-debitur li jikkorrispondi għal dik il-parti tal-obbligu tal-kreditur li tkun ġiet eżegwita. Jekk id-debitur ikun lokatarju residenzjali jew kummerċjali u l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali jkun ħallas lid-debitur il-kera bil-quddiem għall-proprjetà jew għall-bini immobbli qabel ma jkun ġie ddikjarat falliment, dan jikkostitwixxi pretensjoni ta’ arrikkiment indebitu kontra d-debitur li l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali jista’ jpaċi kontra l-pretensjoni tad-debitur kontra l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali, u l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali jista’ jpaċi wkoll pretensjoni għal danni li jkunu rriżultaw mit-terminazzjoni prematura tal-kuntratt jew mill-irtirar mill-kuntratt.

Il-pretensjoni li tkun ġiet akkwistata permezz ta’ ċessjoni tista’ tiġi paċuta fi proċediment ta’ falliment biss jekk il-pretensjoni tkun ġiet assenjata u d-debitur ikun ġie mgħarraf dwar dan bil-miktub mhux aktar tard minn tliet xhur qabel kien ġie ddikjarat il-falliment. Il-pretensjoni kontra d-debitur li tiġi akkwistata permezz ta’ ċessjoni ma tistax tiġi paċuta jekk il-pretensjoni kienet ġiet assenjata fit-tliet snin qabel il-ħatra ta’ trustee interim u dak iż-żmien id-debitur kien insolventi u l-persuna li tkun akkwistat il-pretensjoni kienet konxja jew kellha tkun konxja mill-insolvenza fil-ħin taċ-ċessjoni.

Il-pretensjonijiet li ma jistgħux jiġu paċuti jinkludu talbiet għal manteniment, talbiet għal kumpens li jirriżultaw minn ħsara għas-saħħa jew il-mewt ta’ persuna u pretensjonijiet li jirriżultaw minn aġir illegali u intenzjonat li jikkawża ħsara li l-parti l-oħra għandha kontra l-parti li qed titlob it-tpaċija; il-pretensjonijiet tal-parti l-oħra li dwarhom skont il-liġi ma tista’ ssir ebda talba għall-ħlas; talba sekwestrata kontra l-parti l-oħra jekk il-parti li tkun talbet tpaċija tkun akkwistat il-pretensjoni wara s-sekwestru jew jekk il-pretensjoni tagħha tkun saret dovuta wara s-sekwestru u aktar tard mill-pretensjoni sekwestrata; pretensjoni li kontriha l-parti l-oħra tista’ tqajjem oġġezzjonijiet jew il-pretensjoni tal-parti l-oħra li t-tpaċija tagħha ma tkunx permissibbli għal raġunijiet oħra li jirriżultaw mil-liġi.

Fil-każ ta’ proċediment ta’ riorganizzazzjoni u ta’ proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn it-tpaċiji ma jiġux regolati separatament, u għalhekk għalihom tapplika l-proċedura ġenerali skont l-Att dwar il-Liġi tal-Obbligi.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Il-proċedimenti ta’ falliment

It-trustee għandu d-dritt li jeżegwixxi obbligu li ma jkunx ġie eżegwit li jirriżulta minn kuntratt konkluż mid-debitur u jeżiġi li l-parti l-oħra teżegwixxi l-obbligi tagħha jew li jirrinunzja għall-obbligu tad-debitur li jirriżulta minn kuntratt, sakemm ma jkunx previst mod ieħor mil-liġi. It-trustee ma jistax jirrinunzja għall-obbligu tad-debitur li jirriżulta minn kuntratt jekk l-obbligu jkun iggarantit b’avviż minn qabel imdaħħal fir-reġistru tal-artijiet. Jekk it-trustee jkompli jwettaq l-obbligu tad-debitur jew javża li bi ħsiebu jwettaq l-obbligu, il-parti l-oħra għall-kuntratt tkompli twettaq l-obbligi tagħha. F’dan il-każ, it-trustee jitlef id-dritt tiegħu li jirrifjuta li jeżegwixxi l-obbligu tad-debitur. Jekk it-trustee jeżiġi li l-parti l-oħra għall-kuntratt tonora l-kuntratt, il-parti l-oħra tista’ teħtieġ lit-trustee li jiggarantixxi l-eżekuzzjoni tal-obbligu tad-debitur. Il-parti l-oħra tista’ tirrifjuta li teżegwixxi l-obbligu tagħha, tirtira mill-kuntratt jew tikkanċella l-kuntratt sakemm it-trustee jkun assigura l-eżekuzzjoni tal-obbligu tad-debitur. Il-pretensjoni tal-parti l-oħra kontra d-debitur li tkun irriżultat minn obbligu li jkun ġie eżegwit wara li t-trustee jkun talab lill-parti l-oħra teżegwixxi l-obbligu hija obbligu konsolidat. Jekk it-trustee jkun irrinunzja għall-obbligu tad-debitur wara li jkun ġie ddikjarat il-falliment, il-parti l-oħra għall-kuntratt tista’ tippreżenta pretensjoni li tirriżulta mill-fatt li jkun naqas milli jonora l-kuntratt bħala kreditur fil-proċediment ta’ falliment. Jekk l-oġġett ta’ obbligu kuntrattwali huwa diviżibbli u l-parti l-oħra tkun eżegwiet l-obbligu tagħha parzjalment saż-żmien li fih ikun ġie ddikjarat il-falliment, il-parti l-oħra tista’ titlob li l-obbligu finanzjarju tad-debitur jiġi eżegwit sa limitu li jikkorrispondi għas-sehem tal-obbligu tal-parti l-oħra li jkun ġie eżegwit biss bħala kreditur fil-proċediment ta’ falliment.

Il-liġi tistabbilixxi wkoll każijiet speċjali għal ċerti tipi ta’ kuntratti:

 1. jekk debitur ikun biegħ proprjetà mobbli bi dritt ta’ riżerva tal-propjetà qabel ikun ġie ddikjarat il-falliment u jkun ittrasferixxa l-pussess tal-proprjetà mobbli lix-xerrej, ix-xerrej għandu d-dritt li jitlob li jiġi onorat il-kuntratt tal-bejgħ. F’dan il-każ, it-trustee ma jistax jirrinunzja għall-obbligi tad-debitur li jirriżultaw mill-kuntratt tal-bejgħ;
 2. il-falliment ta’ lokatur residenzjali jew kummerċjali ma jservix bħala bażi għat-terminazzjoni tal-kuntratt lokatizju residenzjali jew kummerċjali, sakemm il-kuntratt ma jipprovdix mod ieħor. Jekk il-kuntratt lokatizju residenzjali jew kummerċjali jipprovdi għall-falliment bħala bażi għat-terminazzjoni tal-kuntratt, it-trustee jista’ jikkanċella l-kuntratt fi żmien perjodu ta’ terminazzjoni ta’ xahar, jew inqas jekk dan ikun preskritt fil-kuntratt. Il-falliment ta’ lokatur residenzjali ta’ abitazzjoni ma jservix bħala bażi għat-terminazzjoni tal-kuntratt lokatizju residenzjali tal-abitazzjoni. Jekk id-debitur ikun tħallas bil-quddiem il-kera għall-proprjetà jew għall-bini immobbli qabel ikun ġie ddikjarat il-falliment, l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali jista’ jpaċi pretensjoni għal arrikkiment indebitu kontra l-pretensjoni tad-debitur kontra l-inkwilin residenzjali jew kummerċjali;
 3. fil-każ ta’ falliment ta’ inkwilin residenzjali jew kummerċjali, is-sid residenzjali jew kummerċjali jista’ jittermina l-kuntratt lokatizju residenzjali jew kummerċjali biss skont il-proċedura ġenerali, u l-kuntratt lokatizju residenzjali jew kummerċjali ma jistax jiġi kkanċellat minħabba dewmien fil-ħlas tal-kera jekk id-dewmien ikun minħabba ħlas ta’ kera dovut qabel il-preżentata tar-rikors għal falliment. It-trustee għandu d-dritt li jikkanċella l-kuntratt lokatizju residenzjali jew kummerċjali konkluż mad-debitur fi żmien perjodu ta’ terminazzjoni ta’ xahar, jew inqas jekk dan ikun preskritt fil-kuntratt. Jekk il-proprjetà jew il-bini immobbli ma jkunux ġew trasferiti fil-pussess tad-debitur saż-żmien li fih jiġi ddikjarat il-falliment, kemm it-trustee kif ukoll il-parti l-oħra jistgħu jirtiraw mill-kuntratt. Fil-każ ta’ rtirar mill-kuntratt jew il-kanċellazzjoni tal-kuntratt, il-parti l-oħra tista’ titlob kumpens għal telf li jirriżulta mit-terminazzjoni prematura tal-kuntratt bħala kreditur fil-proċediment ta’ falliment jew permezz ta’ tpaċija;
 4. il-proċedura għal kuntratt lokatizju residenzjali u kummerċjali tapplika wkoll għall-kuntratti lokatizji konklużi mid-debitur.

It-trustee għandu d-dritt li jiddeċiedi dwar il-kontinwazzjoni jew it-terminazzjoni ta’ kuntratt, iżda jekk il-parti l-oħra tagħmel proposta lit-trustee sabiex teżerċita dik l-għażla, it-trustee għandu minnufih, iżda mhux aktar tard minn sebat ijiem, jagħti notifika dwar jekk huwiex ser jeżegwixxi jew jirrinunzja għall-obbligu tad-debitur. Fuq talba ta’ trustee, il-qorti tista’ wkoll testendi dak il-perjodu. Jekk it-trustee jonqos milli jagħti notifika fil-ħin dwar l-eżekuzzjoni jew dwar ir-rinunzja tal-obbligu, it-trustee ma jkollux id-dritt li jitlob lill-parti l-oħra sabiex tonora l-kuntratt qabel it-trustee jkun wettaq l-obbligu tad-debitur.

Huwa possibbli wkoll li jkun hemm irkupru ta’ xi kuntratti konklużi mid-debitur. Pereżempju, il-qorti tirrevoka kuntratti li kienu ġew konklużi matul il-perjodu mill-ħatra ta’ trustee interim sakemm jiġi ddikjarat il-falliment. Minbarra l-kundizzjoni dwar iż-żmien, prekundizzjoni għall-irkupru hija li l-kuntratt ikun għamel ħsara lill-interessi tal-kredituri. Jekk ma tkunx saret ħsara lill-interessi tal-kredituri u l-proprjetà tal-falliment ma tiżdiedx bħala riżultat ta’ rkupru, ma hemm l-ebda raġuni għall-eżekuzzjoni tal-irkupru.

Ġeneralment, debitur li jkun fallut jew it-trustee tiegħu ma jkollux id-dritt li jemenda kuntratti. Madankollu, kuntratti jistgħu jiġu emendati jekk il-kompożizzjoni tkun saret wara d-dikjarazzjoni ta’ falliment. F’dan il-każ, huwa possibbli li jitnaqqsu d-djun jew jiġi estiż it-terminu perentorju għall-ħlas bħala riżultat ta’ ftehim bejn id-debitur u l-kredituri. L-istess riżultat jista’ jinkiseb ukoll permezz ta’ proċedura ta’ riorganizzazzjoni jew ta’ proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn. L-Att dwar il-Fallimenti, l-Att dwar ir-Riorganizzazzjoni u l-Att dwar ir-Ristrutturar tad-Dejn ma jkoprux iċ-ċessjoni ta’ pretensjonijiet jew l-assunzjoni ta’ obbligi b’mod separat, u għalhekk tapplika l-proċedura ġenerali prevista fl-Att dwar il-Liġi tal-Obbligi.

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u l-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni r-ristrutturar ta’ kuntratti huwa permess. Ftehim skont liema kreditur jista’ jittermina kuntratt meta jinfetaħ proċediment ta’ riorganizzazzjoni jew jiġi approvat pjan ta’ riorganizzazzjoni huwa null u bla effett. Pretensjoni li tirriżulta minn kuntratt ta’ impjieg jew minn tranżazzjoni b’derivattivi ma tistax tiġi ristrutturata fi pjan ta’ riorganizzazzjoni.

Jekk jiġi aċċettat rikors għal ristrutturar tad-dejn, kreditur ma jistax, billi jinvoka ksur ta’ obbligu finanzjarju li jkun seħħ qabel il-preżentata ta’ rikors għal ristrutturar tad-dejn, jittermina kuntratt li jkun ġie konkluż mad-debitur u li jagħti lok għall-pretensjonijiet li d-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura, jew jirrifjuta li jeżegwixxi l-obbligi tiegħu abbażi ta’ dawk ir-raġunijiet. Ftehim li fl-ambitu tiegħu kreditur jista’ jittermina kuntratt meta jiġi ppreżentat rikors għal ristrutturar tad-dejn jew jiġi approvat pjan ta’ ristrutturar tad-dejn huwa null u bla effett. Obbligi li jirriżultaw minn kuntratt li jkompli li jinħolqu jew li jiġu dovuti wara li jiġi ppreżentat rikors għal ristrutturar tad-dejn jistgħu jiġu ristrutturati fi proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn. Il-pjan ta’ ristrutturar jista’ jistabbilixxi li ftehim ta’ kreditu jew kuntratt ieħor li jkompli li jkun ġie konkluż minn debitur qabel jiġi ppreżentat rikors għal ristrutturar tad-dejn u li jimponi obbligi finanzjarji fuq id-debitur li jsiru dovuti wara l-preżentata tar-rikors għal ristrutturar tad-dejn jintemm meta jiġi approvat il-pjan ta’ ristrutturar. It-terminazzjoni ta’ kuntratt għandha l-istess konsegwenzi bħall-kanċellazzjoni straordinarja ta’ kuntratt minħabba ċirkostanzi li jirriżultaw mid-debitur. Taħt pjan ta’ ristrutturar l-obbligi tad-debitur li jirriżultaw mit-terminazzjoni ta’ kuntratt jistgħu jiġu ristrutturati minn qabel. Jekk l-obbligi li jirriżultaw minn kuntratt lokatizju jridu jiġu ristrutturati, il-lokatarju li huwa kreditur jista’ jikkanċella b’mod straordinarju l-kuntratt fi żmien ġimgħa mill-approvazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Wara li jiġi ddikjarat falliment, il-kredituri fil-proċediment ta’ falliment jistgħu jippreżentaw biss il-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur fil-proċediment ta’ falliment. It-trustee għandu jiġi notifikat dwar il-pretensjonijiet tiegħu kollha kontra d-debitur li kienu rriżultaw qabel ġie ddikjarat il-falliment, irrispettivament mir-raġunijiet jew mid-dati ta’ maturità għas-sodisfar tal-pretensjonijiet. Il-proċedura ta’ infurzar li tkun infetħet fir-rigward ta’ debitur tingħalaq jekk jiġi ddikjarat falliment, u l-kreditur għandu jippreżenta pretensjoni lir-riċevent f’falliment.

Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u fi proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn, ma jistgħux jitressqu proċedimenti ġodda matul it-terminu tal-validità tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni u tal-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn, rispettivament, sempliċiment minn dawk il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom jittratta l-pjan inkwistjoni. Fil-każ ta’ riorganizzazzjoni, il-proċedura ta’ infurzar tiġi sospiża, ħlief fil-każ ta’ proċedura ta’ infurzar li ssir biex tiġi sodisfatta pretensjoni li tkun qamet abbażi ta’ relazzjoni ta’ impjieg jew talba għall-ħlas ta’ manteniment. Fi proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn, il-qorti tista’ tissospendi proċedura ta’ infurzar bħala miżura ta’ protezzjoni legali proviżorja anki qabel l-aġġudikazzjoni jew il-preżentata ta’ rikors. Meta rikors jiġi milqugħ, il-qorti tissospendi l-proċedura ta’ infurzar (jew infurzar obbligatorju) għall-ġbir ta’ flus mwettqa fir-rigward tal-assi tad-debitur sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn jew jingħalaq il-proċediment.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ falliment

F’tilwim dwar il-proprjetà tal-falliment jew l-assi li jistgħu jiġu inklużi fil-proprjetà tal-falliment, id-dritt li d-debitur ikun parti mill-proċediment tal-qorti jiġi ttrasferit lit-trustee. Jekk azzjoni jew xi rikors ieħor relatat mal-proprjetà tal-falliment ippreżentat mid-debitur kontra persuna oħra jkun qiegħed jinstema’ fi proċedimenti tal-qorti li jkunu bdew qabel ġie ddikjarat il-falliment jew jekk id-debitur jipparteċipa fi proċediment tal-qorti bħala parti terza, it-trustee jista’, skont id-dmirijiet tiegħu, jidħol fil-proċedimenti minflok id-debitur. Jekk it-trustee jkun konxju minn tali proċedimenti iżda ma jidħolx fihom, id-debitur jista’ jkompli bħala r-rikorrent, il-parti attriċi jew parti terza.

Jekk fi proċediment ġudizzjarju li jkun beda qabel ikun ġie ddikjarat il-falliment ikun hemm pretensjoni ta’ proprjetà kontra debitur, iżda ma tkun inqatgħet is-sentenza dwar il-pretensjoni, il-qorti ma tismax it-talba fil-proċedura dwar l-azzjoni. Il-qorti terġa’ tiftaħ il-proċedimenti abbażi ta’ rikors mir-rikorrent jekk qorti superjuri tkun annullat id-deċiżjoni dwar falliment u tkun daħlet fis-seħħ deċiżjoni li tiċħad ir-rikors għal falliment jew jekk il-proċedimenti ta’ falliment ikunu ntemmu permezz ta’ sospensjoni wara li jkun ġie ddikjarat il-falliment.

Jekk tkun ġiet ippreżentata talba għall-esklużjoni ta’ oġġett mill-proprjetà tal-falliment kontra d-debitur fi proċediment ġudizzjarju li jkun beda qabel ma jkun ġie ddikjarat falliment, il-qorti tisma’ t-talba. F’dan il-każ, ir-riċevent f’falliment jista’ jidħol fil-proċedimenti minflok id-debitur. Bħala l-konvenut it-trustee għandu d-drittijiet u l-obbligi tad-debitur. Jekk it-trustee ma jidħolx fil-proċedimenti, fuq talba tar-rikorrent il-proċedimenti jistgħu jitkomplew.

Jekk fi proċediment ġudizzjarju tkun teżisti pretensjoni ta’ proprjetà kontra debitur fejn is-sentenza li tkun saret dwar il-pretensjoni tkun soġġetta għal appell, it-trustee jista’ jippreżenta appell f’isem id-debitur wara li jiġi ddikjarat falliment. Id-debitur jista’ jippreżenta l-appell bil-kunsens tat-trustee.

Jekk strument amministrattiv kontra debitur ikun ġie kkontestat fil-qorti, it-terminu perentorju għall-kontestazzjoni ta’ dak l-istrument amministrattiv jiġi sospiż.

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u l-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Wara li jiġi ppreżentat rikors għal riorganizzazzjoni, il-qorti li tkun qed tisma’ l-kawża tista’, abbażi ta’ rikors minn impriża u bl-approvazzjoni tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni, li hija mehmuża mar-rikors, tissospendi l-proċediment ġudizzjarju li jinvolvi pretensjoni finanzjarja kontra l-impriża sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalqu l-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, ħlief fil-każ ta’ talba ppreżentata abbażi ta’ relazzjoni ta’ impjieg jew talba għall-ħlas ta’ manteniment li dwarha ma tkunx għadha nqatgħet is-sentenza. Meta taċċetta rikors għal ristrutturar tad-dejn, il-qorti tissospendi l-proċedimenti tal-qorti li jinvolvu pretensjoni finanzjarja kontra d-debitur li dwarha ma tkunx għadha nqatgħet is-sentenza sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalqu l-proċedimenti.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-parteċipazzjoni ta’ kredituri fi proċedimenti ta’ falliment

Il-kreditur jirrappreżenta l-pretensjoni tiegħu fil-proċediment ta’ falliment. Il-kredituri huma meħtieġa jinnotifikaw lit-trustee dwar il-pretensjonijiet kollha tagħhom kontra d-debitur li kienu rriżultaw qabel ġie ddikjarat il-falliment, irrispettivament mir-raġunijiet jew mid-dati ta’ maturità għas-sodisfar tal-pretensjonijiet, mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ falliment f’Ametlikud Teadaanded. It-trustee għandu jiġi nnotifikat dwar pretensjoni permezz ta’ rikors bil-miktub (prova ta’ pretensjoni). Il-kredituri għandhom jiddefendu l-pretensjonijiet tagħhom waqt laqgħa ġenerali tal-kredituri (laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet). Id-drittijiet ta’ garanzija jiġu difiżi flimkien mal-pretensjonijiet li jiżguraw. Pretensjoni, il-klassifikazzjoni tagħha u d-dritt ta’ garanzija li tassigura l-pretensjoni jitqiesu li jkunu ġew milqugħa jekk la t-trustee u lanqas xi wieħed mill-kredituri ma joġġezzjona għalihom waqt il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet. Pretensjoni jew il-klassifikazzjoni tagħha milqugħa f’laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet ma tistax tiġi kkontestata aktar ‘il quddiem.

Minbarra l-fatt li kull kreditur jirrappreżenta l-pretensjoni tiegħu u d-difiża tagħha, il-kredituri jipparteċipaw ukoll fit-tmexxija tal-proċediment ta’ falliment permezz tal-laqgħa ġenerali tal-kredituri. Laqgħa ġenerali tal-kredituri hija kompetenti sabiex fiha jiġi approvat it-trustee u jiġi elett kumitat dwar il-falliment, tittieħed deċiżjoni dwar il-kontinwazzjoni jew ix-xoljiment tal-intrapriża tad-debitur, tittieħed deċiżjoni dwar ix-xoljiment tad-debitur jekk id-debitur ikun persuna ġuridika, issir kompożizzjoni, tittieħed deċiżjoni dwar il-limitu previst mil-liġi dwar kwistjonijiet relatati mal-bejgħ tal-proprjetà tal-falliment, jiġu difiżi pretensjonijiet, jiġu riżolti lmenti li jkunu tressqu kontra l-attivitajiet tat-trustee, tittieħed deċiżjoni dwar ir-rimunerazzjoni tal-membri tal-kumitat dwar il-falliment u jiġu riżolti kwistjonijiet oħra li huma fil-kompetenza tal-laqgħa ġenerali tal-kredituri skont il-liġi. Jekk laqgħa ġenerali tal-kredituri tiddeċiedi li taħtar kumitat dwar il-falliment, huwa d-dmir ta’ dan tal-aħħar, fost affarijiet oħra, li jipproteġi l-interessi tal-kredituri kollha fil-proċediment ta’ falliment.

Il-parteċipazzjoni ta’ kredituri fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Il-konsulent tar-riorganizzazzjoni jinnotifika minnufih lill-kredituri dwar il-ftuħ ta’ proċediment ta’ riorganizzazzjoni u dwar id-daqs tal-pretensjonijiet li jkollhom kontra l-impriża skont il-lista tad-djun. Għal dan il-għan, il-konsulent jippreżenta avviż ta’ riorganizzazzjoni lill-kredituri. Jekk kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun intalbet li tiġi riorganizzata taħt pjan ta’ riorganizzazzjoni ma jaqbilx mal-informazzjoni fl-avviż ta’ riorganizzazzjoni, il-kreditur għandu, fit-terminu perentorju stabbilit fl-avviż ta’ riorganizzazzjoni, jippreżenta rikors bil-miktub lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni li jistabbilixxi f’liema rigward ma jaqbilx mal-pretensjoni fl-avviż ta’ riorganizzazzjoni u jippreżenta evidenza bħala prova ta’ dawn iċ-ċirkostanzi. Jekk sad-data dovuta ma jiġi ppreżentat ebda rikors, il-kreditur jitqies li jkun qabel mad-daqs tal-pretensjoni. Jekk il-konsulent tar-riorganizzazzjoni ma jaqbilx ma’ allegazzjoni li tkun saret fir-rikors tal-kreditur, għandu fil-pront jippreżenta r-rikors flimkien ma’ evidenza lill-qorti u jissostanzja għaliex ma jaqbilx mal-informazzjoni fir-rikors. Il-konsulent tar-riorganizzazzjoni għandu jiġġustifika l-allegazzjonijiet tiegħu. Fuq il-bażi tal-allegazzjonijiet u tal-provi mressqa, il-qorti tiddeċiedi dwar id-daqs tal-pretensjoni prinċipali u dwar il-pretensjoni ta’ kollaterali tal-kreditur u dwar l-eżistenza u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-garanzija.

Il-parteċipazzjoni ta’ kredituri fi proċedimenti ta’ ristrutturar

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn jikkonċernaw il-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur ikunu saru dovuti saż-żmien li fih jiġi ppreżentat rikors għal ristrutturar tad-dejn. Id-deċiżjoni biex jiġi milqugħ rikors għal ristrutturar tittieħed mill-qorti, li tista’, fejn meħtieġ, tisma’ wkoll l-opinjoni tal-kreditur u titlob informazzjoni jew dokumenti addizzjonali. Id-deċiżjoni dwar l-ammissibbiltà ta’ rikors tiġi trażmessa lid-debitur u lill-kredituri kollha li l-pretensjonijiet tagħhom id-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura. Jekk rikors jiġi milqugħ, kreditur ma jistax, billi jinvoka ksur ta’ obbligu finanzjarju li jkun seħħ qabel ma tressaq ir-rikors għal ristrutturar tad-dejn, jittermina kuntratt li jkun ġie konkluż mad-debitur u li jagħti lok għall-pretensjonijiet li d-debitur ikun qiegħed ifittex li jirristruttura, jew jirrifjuta li jwettaq l-obbligi tiegħu abbażi ta’ dawk ir-raġunijiet. Meta tagħti pjan ta’ ristrutturar lill-kreditur, il-qorti tagħti lill-kreditur terminu perentorju ta’ mill-inqas ġimgħatejn, iżda ta’ mhux aktar minn erba’ ġimgħat, wara li jkun irċieva l-pjan ta’ ristrutturar biex jesprimi opinjoni lill-qorti jew lill-konsulent. Il-kreditur għandu jesprimi opinjoni dwar jekk il-kreditur jaqbilx mal-informazzjoni tad-debitur dwar il-pretensjoni u l-garanzija, il-kalkolu tad-dejn min-naħa tad-debitur u r-ristrutturar tad-dejn bil-mod mitlub mid-debitur. Jekk il-kreditur ma jaqbilx mar-ristrutturar tad-dejn bil-mod mitlub mid-debitur, il-kreditur għandu jindika jekk jaqbilx li d-dejn jiġi ristrutturat b’xi mod ieħor. Jekk il-kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun intalbet li tiġi riorganizzata ma jaqbilx mal-informazzjoni mogħtija mid-debitur fil-lista tad-djun, il-kreditur għandu jinnotifika lill-qorti jew, jekk jiġi stabbilit mill-qorti, lill-konsulent fit-terminu perentorju stabbilit mill-qorti f’liema rigward ma jaqbilx mal-pretensjoni u jippreżenta evidenza bħala prova ta’ dawn iċ-ċirkostanzi. Jekk ir-rikors ma jiġix ippreżentat sad-data dovuta, il-kreditur jitqies li jkun qabel mad-daqs tal-pretensjoni. Jekk id-debitur jew il-konsulent ma jaqbilx ma’ allegazzjoni li tkun saret fir-rikors tal-kreditur, għandu fil-pront jippreżenta rikors flimkien ma’ evidenza lill-qorti u jissostanzja għaliex ma jaqbilx mal-informazzjoni fir-rikors. Fuq il-bażi tal-allegazzjonijiet u tal-provi mressqa, il-qorti tiddeċiedi dwar id-daqs tal-pretensjoni prinċipali u dwar il-pretensjoni ta’ kollateral tal-kreditur u dwar l-eżistenza tal-garanzija.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

L-assi tad-debitur isiru l-proprjetà tal-falliment abbażi ta’ deċiżjoni dwar falliment u jintużaw bħala assi maħsuba biex jiġu sodisfatti l-pretensjonijiet tal-kredituri u sabiex jitwettaq il-proċediment ta’ falliment. Il-proprjetà tal-falliment tfisser l-assi tad-debitur fil-mument li fih jiġi ddikjarat falliment, kif ukoll assi li jkunu ntalbu lura jew li ġew irkuprati u assi akkwistati mid-debitur matul il-proċediment ta’ falliment. L-assi tad-debitur li dwarhom, skont il-liġi, ma tista’ ssir ebda talba għall-ħlas ma jiġux inklużi fil-proprjetà tal-falliment.

Meta jiġi ddikjarat falliment, id-dritt tad-debitur li jamministra u li jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment jiġi ttrasferit lir-riċevent f’falliment. Wara li jiġi ddikjarat il-falliment, kwalunkwe disponiment mid-debitur fir-rigward ta’ oġġetti li jagħmlu parti mill-proprjetà tal-falliment huwa null u bla effett. Qabel jiġi ddikjarat falliment, il-qorti tista’ tipprojbixxi lil debitur milli jiddisponi minn assi jew minn sehem tal-assi mingħajr il-kunsens tat-trustee interim.

It-trustee għandu jieħu pussess tal-assi tad-debitur u jibda l-amministrazzjoni tal-proprjetà tal-falliment mingħajr dewmien wara li tinħareġ deċiżjoni dwar falliment. It-trustee għandu jitlob lura l-assi tad-debitur li jkunu fil-pussess ta’ parti terza għall-proprjetà tal-falliment, sakemm ma jiġix previst mod ieħor mil-liġi. L-amministrazzjoni ta’ proprjetà tal-falliment tinkludi l-eżekuzzjoni ta’ atti bil-proprjetà tal-falliment li huma meħtieġa għall-preservazzjoni tal-proprjetà tal-falliment u għall-eżekuzzjoni tal-proċediment ta’ falliment, kif ukoll il-ġestjoni tal-attivitajiet tad-debitur jekk id-debitur ikun persuna ġuridika jew l-organizzazzjoni tal-attivitajiet tan-negozju tad-debitur jekk id-debitur ikun jaħdem għal rasu. Fil-proċediment ta’ falliment ta’ debitur li jkun persuna ġuridika, it-trustee għandu tali drittijiet u obbligi tal-bord maniġerjali jew tal-korp li jissostitwixxi l-bord maniġerjali tal-persuna ġuridika li ma jmorrux kontra l-għan tal-proċediment ta’ falliment. Ir-responsabbiltà tat-trustee hija ugwali għar-responsabbiltà ta’ membru ta’ korp maniġerjali.

It-trustee jista’ jikkonkludi tranżazzjoni bil-proprjetà tal-falliment fi flus unikament bil-permess tal-qorti. It-trustee ma jagħmel ebda pagament lill-kredituri fi flus abbażi tal-proporzjon tad-distribuzzjoni. It-trustee jista’ jikkonkludi tranżazzjonijiet ta’ rilevanza partikolari għall-proċediment ta’ falliment unikament bil-kunsens tal-kumitat dwar il-falliment. It-tranżazzjonijiet ta’ rilevanza partikolari huma, qabel kollox, self u, fil-każ ta’ intrapriża li tkun inkluża fil-proprjetà tal-falliment, it-tranżazzjonijiet kollha li jmorru lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-attivitajiet regolari ta’ negozju tal-intrapriża. It-trustee ma jista’ jikkonkludi ebda tranżazzjoni miegħu nnifsu jew ma’ persuni relatati miegħu fir-rigward ta’ jew f’isem il-proprjetà tal-falliment jew jikkonkludi xi tranżazzjoni oħra ta’ natura simili jew li tinvolvi kunflitt ta’ interessi jew jitlob kumpens għall-ispejjeż imġarrba fi tranżazzjonijiet bħal dawn.

It-trustee jista’ jibda l-bejgħ tal-proprjetà tal-falliment wara l-ewwel laqgħa ġenerali tal-kredituri, ħlief jekk il-kredituri jkunu ddeċidew mod ieħor waqt il-laqgħa. Jekk id-debitur ikun appella kontra d-deċiżjoni dwar il-falliment, l-assi tad-debitur ma jistgħux jinbiegħu mingħajr il-kunsens tad-debitur qabel jinstema l-appell ippreżentat quddiem il-qorti distrettwali. Dawn ir-restrizzjonijiet ma japplikawx għall-bejgħ ta’ assi li jitħassru malajr ħafna, li jonqsu malajr fil-valur jew li l-ħżin jew il-preservazzjoni tagħhom hija eċċessivament għalja. Jekk l-attivitajiet tal-intrapriża tad-debitur ikomplu, l-assi ma jistgħux jinbiegħu jekk dan ifixkel it-tkomplija tal-attivitajiet tal-intrapriża. Jekk tiġi ppreżentata proposta għal kompożizzjoni, l-assi ma jistgħux jinbiegħu qabel issir il-kompożizzjoni, sakemm il-laqgħa ġenerali tal-kredituri ma tiddeċidix li jistgħu jinbiegħu, irrispettivament mill-proposta għal kompożizzjoni. Il-proprjetà tal-falliment tinbiegħ b’irkant skont il-proċedura prevista fil-Kodiċi ta’ Proċedura ta’ Infurzar.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-pretensjonijiet li għandhom jiġu ppreżentati kontra l-proprjetà tal-falliment tad-debitur

Il-pretensjonijiet kollha li rriżultaw kontra d-debitur qabel ikun ġie ddikjarat il-falliment għandhom jiġu ppreżentati kontra l-proprjetà tal-falliment tad-debitur, irrispettivament mir-raġunijiet jew mid-dati ta’ maturità għas-sodisfar tal-pretensjonijiet. Meta jiġi ddikjarat falliment, il-pretensjonijiet kollha tal-kredituri kontra d-debitur jitqiesu li jkunu ġew dovuti, sakemm ma jiġix previst mod ieħor mil-liġi. Jekk kreditur ikun ressaq pretensjoni korrispondenti mal-qorti iżda ma tkun għadha ttieħdet l-ebda deċiżjoni ġudizzjarja, il-qorti tissospendi l-proċedura dwar l-azzjoni u l-kreditur għandu jippreżenta l-pretensjoni lir-riċevent f’falliment. Jekk kreditur ikun ippreżenta pretensjoni quddiem il-qorti u l-qorti tkun ħarġet sentenza li tkun daħlet fis-seħħ, il-kreditur għandu jippreżenta wkoll il-pretensjoni tiegħu lir-riċevent f’falliment, iżda tali pretensjoni titqies li tkun ġiet difiża. Jekk id-debitur seta’ kkontestata d-deċiżjoni ġudizzjarja, ir-riċevent f’falliment jista’ jagħmel dan.

L-indirizzar ta’ pretensjonijiet li jirriżultaw wara l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment

Wara li jiġi ddikjarat falliment, il-kredituri fil-proċediment ta’ falliment jistgħu jippreżentaw biss il-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur skont il-proċedura prevista fl-Att dwar il-Fallimenti. Il-pretensjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati biss lir-riċevent f’falliment u jistgħu jiġi ppreżentati biss dawk il-pretensjonijiet li kienu rriżultaw qabel ġie ddikjarat il-falliment. Il-pretensjonijiet li jirriżultaw wara li jkun ġie ddikjarat il-falliment ma jistgħux jiġu ppreżentati qabel jingħalaq il-proċediment ta’ falliment. Għandu jittieħed kont tal-fatt li, fil-każ ta’ persuni ġuridiċi, f’ħafna każijiet l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ falliment jinvolvi l-likwidazzjoni tal-persuna ġuridika, u bħala riżultat ma jkun hemm l-ebda persuna li kontriha jistgħu jiġu ppreżentati l-pretensjonijiet wara l-proċediment ta’ falliment. Għalhekk, hemm bżonn li tingħata attenzjoni u li jitqies dak ir-riskju meta jiġu konklużi tranżazzjonijiet ma’ persuna ġuridika li tkun falluta. Il-pretensjonijiet kontra persuna fiżika li jirriżultaw matul proċediment ta’ falliment jistgħu jiġu ppreżentati wara l-proċediment ta’ falliment skont il-proċedura ġenerali. L-obbligi ta’ kumpens għal danni kkawżati matul proċediment ta’ falliment minħabba l-azzjoni illegali ta’ debitur li jkun persuna ġuridika huma obbligi konsolidati, u għalhekk id-debitur jista’ jkun meħtieġ jeżegwihom matul il-proċediment ta’ falliment skont il-proċedura ġenerali. Sabiex jiġu eżegwiti l-obbligi tista’ titwettaq ukoll proċedura ta’ infurzar fir-rigward tal-proprjetà tal-falliment.

Huwa possibbli wkoll li tinqala’ sitwazzjoni fejn wara li jiġi ddikjarat falliment, id-debitur jiddisponi minn oġġett li jkun jappartjeni għall-proprjetà tal-falliment. Tali disponiment ikun null u bla effett peress li, meta jkun ġie ddikjarat il-falliment, id-dritt ta’ amministrazzjoni u ta’ disponiment tal-assi jiġi ttrasferit lir-riċevent f’falliment. Jekk madanakollu jkun hemm disponiment mid-debitur, l-assi trasferiti mill-parti l-oħra abbażi tad-disponiment jiġu rritornati lill-parti jekk l-assi jkunu baqgħu fil-proprjetà tal-falliment, jew jingħata kumpens jekk il-proprjetà tal-falliment tkun żdiedet bħala riżultat tat-trasferiment. Jekk id-debitur ikun iddispona mill-oġġett fil-jum li fih ikun ġie ddikjarat il-falliment, huwa preżunt li d-disponiment ikun sar wara li jkun ġie ddikjarat il-falliment. Jekk id-debitur ikun iddispona mill-pretensjonijiet futuri tiegħu qabel id-dikjarazzjoni ta’ falliment, id-disponiment isir null u bla effett fir-rigward tal-pretensjonijiet li jirriżultaw wara. Id-debitur li huwa persuna fiżika jista’ jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment bil-kunsens tat-trustee. Kwalunkwe disponiment mingħajr il-kunsens tat-trustee huwa null u bla effett.

L-indirizzar ta’ pretensjonijiet li jirriżultaw wara l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u ta’ proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Matul it-terminu ta’ validità ta’ pjan ta’ riorganizzazzjoni, ma jista’ jiġi ppreżentat ebda att promotur abbażi ta’ pretensjoni li għaliha japplika l-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Atti promoturi jistgħu jiġu ppreżentati dwar pretensjonijiet oħra. Matul it-terminu ta’ validità ta’ pjan ta’ ristrutturar, fi proċedimenti dwar rikors ma jista’ jiġi ppreżentat ebda att promotur jew rikors abbażi ta’ pretensjoni li għaliha japplika l-pjan ta’ ristrutturar. Atti promoturi jistgħu jiġu ppreżentati dwar pretensjonijiet oħra. L-approvazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar ma tillimitax id-dritt tal-kreditur sabiex fil-proċediment ġudizzjarju jikkontesta l-pretensjonijiet li ma jkunux ġew milqugħa fil-pjan ta’ ristrutturar. Fi proċediment ġudizzjarju kreditur jista’ jikkontesta wkoll id-daqs tal-pretensjoni sal-limitu tas-sehem li ma jkunx ġie aċċettat.

Il-preżentata ta’ rikors għal riorganizzazzjoni jew ta’ rikors għal ristrutturar tad-dejn minn debitur tissospendi l-perjodu ta’ limitazzjoni fir-rigward ta’ pretensjonijiet kontra d-debitur. Wara li jiġi ppreżentat rikors għal riorganizzazzjoni, il-qorti li tkun qed tisma’ l-kawża tista’, abbażi ta’ rikors minn impriża u bl-approvazzjoni tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni, li hija mehmuża mar-rikors, tissospendi l-proċediment ġudizzjarju li jinvolvi pretensjoni finanzjarja kontra l-impriża sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalqu l-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, ħlief fil-każ ta’ talba ppreżentata abbażi ta’ relazzjoni ta’ impjieg jew talba għall-ħlas ta’ manteniment li dwarha ma tkunx għadha nqatgħet is-sentenza. Meta taċċetta rikors għal ristrutturar tad-dejn, il-qorti tissospendi l-proċedimenti tal-qorti li jinvolvu pretensjoni finanzjarja kontra d-debitur li dwarha ma tkunx għadha nqatgħet is-sentenza sakemm jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew jingħalqu l-proċedimenti.

Il-pjan ta’ riorganizzazzjoni ma jeħlisx lil persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni ta’ obbligu ta’ impriża mill-eżekuzzjoni tal-obbligu ta’ dik il-persuna. Il-pjan ta’ ristrutturar ma jeħlisx lil persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni tal-obbligu tad-debitur mill-eżekuzzjoni tal-obbligu ta’ dik il-persuna.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Ir-regoli dwar il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni ta’ pretensjonijiet fi proċedimenti ta’ falliment

Il-kredituri huma meħtieġa jinnotifikaw lit-trustee dwar il-pretensjonijiet kollha tagħhom kontra d-debitur li kienu rriżultaw qabel ġie ddikjarat il-falliment, irrispettivament mir-raġunijiet jew mid-dati ta’ maturità għas-sodisfar tal-pretensjonijiet, mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tal-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ falliment f’Ametlikud Teadaanded. Meta jiġi ddikjarat falliment, il-pretensjonijiet kollha tal-kredituri kontra d-debitur jitqiesu li jkunu ġew dovuti. It-trustee għandu jiġi nnotifikat dwar pretensjoni permezz ta’ rikors bil-miktub (prova ta’ pretensjoni). Il-prova tal-pretensjoni tistabbilixxi l-kontenut, il-bażi u d-daqs tal-pretensjoni u dwar jekk il-pretensjoni tkunx assigurata permezz ta’ rahan. Id-dokumenti li jagħtu evidenza taċ-ċirkostanzi msemmija fil-prova tal-pretensjoni jiġu mehmuża magħha. It-trustee huwa meħtieġ jivverifika jekk il-pretensjonijiet ippreżentati humiex ġustifikati u jekk jeżistux id-drittijiet ta’ garanzija li jiggarantixxu l-pretensjonijiet. Il-kredituri u d-debitur jistgħu jippreżentaw oġġezzjonijiet bil-miktub dwar il-pretensjonijiet jew id-drittijiet ta’ garanzija li jiggarantixxu l-pretensjonijiet lit-trustee qabel il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet.

Il-pretensjonijiet jiġu difiżi waqt laqgħa ġenerali tal-kredituri (laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet). Id-drittijiet ta’ garanzija jiġu difiżi flimkien mal-pretensjonijiet li jiżguraw. Waqt laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet, il-pretensjonijiet jinstemgħu fl-ordni li fih ikunu ġew ippreżentati. Pretensjoni, il-klassifikazzjoni tagħha u d-dritt ta’ garanzija li jiggarantixxi l-pretensjoni jitqiesu li jkunu ġew milqugħa jekk la t-trustee u lanqas xi wieħed mill-kredituri ma joġġezzjona għalihom waqt il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet jew jekk it-trustee jew il-kreditur li jkun ippreżenta oġġezzjoni jirrinunzja għall-oġġezzjoni waqt il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet. It-trustee huwa meħtieġ joġġezzjona għal pretensjoni jew għal dritt ta’ garanzija waqt il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet jekk ikun hemm raġunijiet għal oġġezzjoni. Waqt il-laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet, pretensjonijiet issodisfati b’deċiżjoni tal-qorti jew ta’ arbitraġġ li tkun daħlet fis-seħħ, id-drittijiet ta’ garanzija milqugħa b’deċiżjoni tal-qorti jew ta’ arbitraġġ li tkun daħlet fis-seħħ u d-drittijiet ta’ garanzija mniżżla fir-reġistru tal-artijiet, fir-reġistru ta’ bastiment, f’reġistru ta’ rahan kummerċjali jew fir-Reġistru Ċentrali Estonjan tat-Titoli jitqiesu li jkunu ġew milqugħa mingħajr difiża. Titħejja lista ta’ pretensjonijiet milqugħa.

Il-minuti ta’ laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet jindikaw jekk kull pretensjoni separata jew id-dritt ta’ garanzija li jiggarantixxi l-pretensjoni jkunx ġie milqugħ jew le u min kien oġġezzjona għall-pretensjoni, għall-klassifikazzjoni tagħha jew għad-dritt ta’ garanzija li jiggarantixxi l-pretensjoni. Il-minuti jindikaw ukoll min irrinunzja għal oġġezzjoni li tkun ġiet ippreżentata. Jekk pretensjoni ta’ kreditur ma tkunx ġiet milqugħa u l-kreditur ma jkunx ippreżenta rikors għall-ammissjoni tal-pretensjoni jew il-qorti tkun ċaħdet ir-rikors, l-oġġezzjonijiet tal-kreditur għall-pretensjonijiet ta’ kreditur ieħor jiġu injorati. Jekk ma tkun ġiet ippreżentata ebda oġġezzjoni oħra għall-pretensjoni ta’ kreditur ieħor, il-pretensjoni titqies li ġiet milqugħa. Il-pretensjoni jew il-klassifikazzjoni tagħha milqugħa f’laqgħa għad-difiża tal-pretensjonijiet ma tistax tiġi kkontestata aktar ‘il quddiem.

Ir-regoli dwar il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni ta’ pretensjonijiet fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u fi proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Fi proċediment ta’ riorganizzazzjoni, id-debitur jippreżenta lista ta’ djun li fiha jistabbilixxi l-pretensjonijiet kollha kontrih kif ukoll il-kredituri korrispondenti. Għalhekk, il-kredituri nfushom ma jippreżentaw ebda pretensjoni. Il-kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun intalbet li tiġi riorganizzata taħt pjan ta’ riorganizzazzjoni u li ma jaqbilx mad-daqs tal-pretensjoni tiegħu fil-proċediment ta’ riorganizzazzjoni jista’ jippreżenta rikors bil-miktub lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni li jistabbilixxi f’liema rigward ma jaqbilx mal-pretensjoni fl-avviż ta’ riorganizzazzjoni u jippreżenta evidenza bħala prova ta’ dawn iċ-ċirkostanzi. Jekk sad-data dovuta ma jiġi ppreżentat ebda rikors, il-kreditur jitqies li jkun qabel mad-daqs tal-pretensjoni. Id-debitur jista’ joġġezzjona għall-argumenti mressqa mill-kreditur, iżda d-debitur għandu jissostanzja l-pożizzjonijiet tiegħu. Fuq il-bażi tal-allegazzjonijiet u tal-provi mressqa, il-qorti tiddeċiedi dwar id-daqs tal-pretensjoni prinċipali u dwar il-pretensjoni ta’ kollaterali tal-kreditur u dwar l-eżistenza u l-kamp ta’ applikazzjoni tal-garanzija.

Fi proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn, id-debitur jippreżenta pjan ta’ ristrutturar tad-dejn li jindika l-obbligi li għandhom jiġu ristrutturati u l-mod ta’ ristrutturar mitlub mid-debitur. Bl-istess mod bħal fil-każ ta’ proċediment ta’ riorganizzazzjoni, il-kredituri nfushom ma jippreżentaw ebda pretensjoni. Jekk il-kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun intalbet li tiġi ristrutturata ma jaqbilx mal-informazzjoni mogħtija mid-debitur fil-lista tad-djun, il-kreditur għandu jinnotifika lill-qorti jew, jekk jiġi stabbilit mill-qorti, lill-konsulent fit-terminu perentorju stabbilit mill-qorti f’liema rigward ma jaqbilx mal-pretensjoni u jippreżenta evidenza bħala prova ta’ dawn iċ-ċirkostanzi. Jekk ir-rikors ma jiġix ippreżentat sad-data dovuta, il-kreditur jitqies li jkun qabel mad-daqs tal-pretensjoni. Jekk id-debitur jew il-konsulent ma jaqbilx ma’ allegazzjoni li tkun saret fir-rikors tal-kreditur, għandu fil-pront jippreżenta rikors flimkien ma’ evidenza lill-qorti u jissostanzja għaliex ma jaqbilx mal-informazzjoni fir-rikors. Fuq il-bażi tal-allegazzjonijiet u tal-provi mressqa, il-qorti tiddeċiedi dwar id-daqs tal-pretensjoni prinċipali u dwar il-pretensjoni ta’ kollateral tal-kreditur u dwar l-eżistenza tal-garanzija.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-prinċipju applikabbli huwa li l-kredituri kollha jiġu trattati bl-istess mod. Madankollu, japplikaw ċerti eċċezzjonijiet li jipprovdu lil xi kredituri bi dritt preferenzjali.

Qabel jitħallsu flus abbażi ta’ proporzjonijiet ta’ distribuzzjoni, il-ħlasijiet relatati mal-proċediment ta’ falliment jsiru mill-proprjetà tal-falliment fl-ordni li ġejja:

 1. pretensjonijiet li jirriżultaw mill-konsegwenzi tal-esklużjoni jew tal-irkupru ta’ assi;
 2. manteniment pagabbli lid-debitur u lid-dipendenti tiegħu;
 3. obbligi konsolidati;
 4. il-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba waqt il-proċediment ta’ falliment.

Wara li jkunu saru dawn il-pagamenti, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu sodisfatti fl-ordni li ġejja:

 1. pretensjonijiet milqugħa garantiti b’rahan;
 2. pretensjonijiet oħra milqugħa li kienu ġew ippreżentati matul it-terminu perentorju stabbilit;
 3. pretensjonijiet oħra li ma kinux ippreżentati fit-terminu perentorju stabbilit; iżda li ġew milqugħa.

Ir-responsabbiltà ta’ parti terza għall-obbligi tad-debitur hija possibbli fil-każ ta’ debituri in solidum. F’dan il-każ, id-debitur in solidum huwa responsabbli għall-kreditur, irrispettivament mill-insolvenza tad-debitur. Jekk debitur in solidum iħallas is-sehem tad-dejn li l-kreditur ikun ippreżenta wkoll kontra d-debitur, dak is-sehem jiġi dedott mill-pretensjoni.

Huwa possibbli wkoll li l-obbligu tad-debitur jiġi ttrasferit lil parti terza abbażi tal-liġi. Jekk impjegatur ikun sar insolventi, jiġifieri l-impjegatur ikun ġie ddikjarat fallut jew il-proċediment ta’ falliment ikun intemm f’sospensjoni, l-impjegat jiġi kkumpensat għal kull rimunerazzjoni li ma tkunx ingħatat qabel l-impjegatur ikun ġie ddikjarat insolventi, kwalunkwe leave imħallas li ma jkunx ingħata qabel l-impjegatur ikun ġie ddikjarat insolventi u kwalunkwe benefiċċju li ma jkunx ingħata qabel ikun ġie kkanċellat il-kuntratt ta’ impjieg qabel jew wara l-impjegatur ikun ġie ddikjarat insolventi. Jekk impjegatur ikun insolventi, il-kreditur fi proċediment ta’ falliment fir-rigward tal-primjums tal-assigurazzjoni tal-qgħad li ma jkunux ingħataw sad-data dovuta huwa l-istat.

Fi proċediment ta’ riorganizzazzjoni u fi proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn, mhuwiex possibbli li tiġi diskussa l-proprjetà tal-falliment, u l-pretensjonijiet jiġu sodisfatti skont il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew ta’ ristrutturar tad-dejn. Il-pjan ta’ riorganizzazzjoni ma jeħlisx lil persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni ta’ obbligu ta’ impriża mill-eżekuzzjoni tal-obbligu tal-persuna. Jekk il-persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni ta’ obbligu ta’ impriża tkun eżegwiet l-obbligu, il-persuna jkollha biss id-dritt ta’ rikors kontra l-impriża sal-punt li l-impriża hija responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-obbligu skont il-pjan ta’ riorganizzazzjoni. L-approvazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar ma jeħlisx lil persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni tal-obbligu tad-debitur mill-eżekuzzjoni tal-obbligu tal-persuna. Jekk il-persuna li tkun responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni tal-obbligu tad-debitur tkun eżegwiet l-obbligu, il-persuna jkollha biss id-dritt ta’ rikors kontra d-debitur sal-punt li d-debitur huwa responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-obbligu skont il-pjan ta’ ristrutturar.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

L-għeluq ta’ proċedimenti ta’ falliment u l-effetti tal-għeluq

Il-proċedimenti ta’ falliment jintemmu biċ-ċaħda tar-rikors għal falliment, bis-sospensjoni tal-proċedimenti ta’ falliment, wara li r-raġunijiet għall-falliment ma jkunux għadhom jeżistu, bil-kunsens tal-kredituri, meta jiġi approvat ir-rapport finali, meta tiġi approvata kompożizzjoni jew għal raġunijiet oħra previsti mil-liġi.

Il-qorti ttemm il-proċedimenti b’sospensjoni permezz ta’ deċiżjoni mingħajr ma tiddikjara falliment, irrispettivament mill-insolvenza tad-debitur, jekk l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba fil-proċediment ta’ falliment u jekk ma jkunx possibbli li jiġu rkuprati jew li jintalbu lura l-assi jew tiġi ppreżentata pretensjoni kontra membru ta’ korp maniġerjali. Il-qorti tista’ wkoll tagħlaq proċediment permezz ta’ sospensjoni mingħajr ma tiddikjara falliment, irrispettivament mill-insolvenza tad-debitur, jekk l-assi tad-debitur jikkonsistu primarjament fi pretensjonijiet għal irkupru jew pretensjonijiet kontra partijiet terzi u ma jkunx probabbli li dawn il-pretensjonijiet jiġu sodisfatti. Il-qorti ma tagħlaqx proċediment permezz ta’ sospensjoni jekk id-debitur, kreditur jew parti terza tittrasferixxi l-ammont stabbilit mill-qorti bħala depożitu sabiex jiġu koperti l-kostijiet u l-ispejjeż imġarrba fil-proċediment ta’ falliment fil-kont preskritt għal dan il-għan. Jekk il-proċediment ta’ falliment ta’ debitur li jkun persuna ġuridika tintemm f’sospensjoni, it-trustee interim jillikwida l-persuna ġuridika fi żmien xahrejn mid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċediment mingħajr proċedura ta’ likwidazzjoni. Jekk, mas-sospensjoni tal-proċediment ta’ falliment, id-debitur ikollu xi assi, l-ewwel titħallas ir-rimunerazzjoni tat-trustee interim u jiġu koperti l-ispejjeż neċessarji.

Il-qorti tagħlaq il-proċedimenti ta’ falliment abbażi ta’ rikors mid-debitur jekk ir-raġunijiet għall-proċedimenti ta’ falliment ikunu waqfu milli jeżistu, sakemm id-debitur jagħti evidenza li mhuwiex insolventi jew li ma hemmx il-probabbiltà li jsir insolventi jekk jiġi ddikjarat falliment minħabba l-probabbiltà li d-debitur kien ser isir insolventi fil-futur. Jekk il-proċedimenti ta’ falliment jingħalqu minħabba li r-raġunijiet għall-proċedimenti ta’ falliment ma jkunux għadhom jeżistu, il-persuna ġuridika ma tiġix xolta.

Il-qorti tagħlaq il-proċedimenti ta’ falliment abbażi ta’ rikors mid-debitur jekk il-kredituri kollha li jkunu ppreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom fit-terminu perentorju stabbilit ikunu taw il-kunsens tagħhom għall-għeluq tal-proċedimenti. Jekk debitur li huwa persuna ġuridika jkun permanentement insolventi, il-qorti għandha tiddeċiedi dwar il-likwidazzjoni tad-debitur li jkun persuna ġuridika permezz ta’ deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċedimenti.

Il-proċedimenti ta’ falliment jintemmu bl-approvazzjoni ta’ rapport finali, meta t-trustee jippreżenta r-rapport finali lill-kumitat dwar il-falliment u lill-qorti. Fir-rapport finali, it-trustee jipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetà tal-falliment u l-flus riċevuti mill-bejgħ tagħha, pagamenti, pretensjonijiet milqugħa mill-kredituri, rikorsi ppreżentati u li għadhom ma ġewx ippreżentati, eċċ. il-kredituri jistgħu jippreżentaw oġġezzjonijiet għar-rapport finali quddiem il-qorti. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tar-rapport finali u dwar l-għeluq tal-proċediment ta’ falliment. Il-qorti tirrifjuta li tapprova r-rapport finali u, permezz ta’ deċiżjoni, tirritornah lura lit-trustee sabiex jitkomplu l-proċedimenti ta’ falliment jekk ir-rapport finali juri li fil-proċedimenti ta’ falliment ikunu nkisru d-drittijiet tad-debitur jew tal-kredituri.

Il-proċediment ta’ falliment jista’ jintemm ukoll b’dikjarazzjoni ta’ kompożizzjoni. Il-kompożizzjoni huwa ftehim bejn debitur u l-kredituri dwar il-ħlas tad-djun u tinvolvi tnaqqis tad-djun jew estensjoni tat-terminu għall-ħlas. Fi proċediment ta’ falliment, kompożizzjoni ssir fuq proposta tad-debitur jew tat-trustee wara li jkun ġie ddikjarat falliment. Riżoluzzjoni ta’ kompożizzjoni tiġi adottata waqt il-laqgħa ġenerali tal-kredituri. Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar l-approvazzjoni tal-kompożizzjoni. Il-qorti tagħlaq il-proċediment ta’ falliment permezz ta’ deċiżjoni ta’ approvazzjoni tal-kompożizzjoni.

Jekk il-proċediment ta’ falliment ma jkunx ingħalaq fi żmien sentejn mid-dikjarazzjoni ta’ falliment, it-trustee jippreżenta rapport lill-kumitat dwar il-falliment u lill-qorti darba kull sitt xhur sakemm jingħalaq il-proċediment ta’ falliment. F’dak ir-rapport it-trustee għandu jesponi r-raġunijiet għaliex ma jkunx intemm il-proċediment ta’ falliment u jipprovdi informazzjoni dwar il-proprjetà tal-falliment li tkun inbiegħet u li ma tkunx inbiegħet u dwar l-amministrazzjoni tal-proprjetà tal-falliment. Il-qorti tirrilaxxa lit-trustee meta jingħalaq il-proċediment ta’ falliment, sakemm ma jiġix previst mod ieħor mil-liġi. Il-qorti tista’ tirrifjuta li tirrilaxxa lit-trustee jekk, sakemm jingħalaq il-proċediment ta’ falliment, il-proprjetà tal-falliment ma tkunx inbiegħet kollha, ikun għad hemm flus li jridu jinġabru għall-proprjetà tal-falliment, ir-rikorsi ppreżentati mit-trustee ma jkunux instemgħu, jew it-trustee biħsiebu jew huwa meħtieġ jippreżenta rikors. F’dan il-każ, it-trustee jkompli jwettaq dmirijietu anke wara li jingħalaq il-proċediment ta’ falliment. Jekk, wara t-tmiem tal-proċediment ta’ falliment u r-rilaxx tat-trustee, jidħlu flus fil-proprjetà tal-falliment, jsiru disponibbli l-ammonti ta’ flus depożitati mad-distribuzzjoni jew isir evidenti li l-proprjetà tal-falliment tinkludi oġġetti li ma kinux ittieħdu inkunsiderazzjoni meta tħejjiet il-proposta dwar id-distribuzzjoni, il-qorti tiddeċiedi dwar id-distribuzzjoni sussegwenti fuq inizjattiva propja jew abbażi ta’ rikors mit-trustee jew minn kreditur.

L-għeluq ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni u l-effetti tal-għeluq

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jintemmu jekk jingħalqu qabel id-data dovuta, jiġi annullat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi implimentat qabel id-data dovuta, jew jekk jiskadi t-terminu perentorju għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni kif stabbilit fil-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Meta pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi implimentat qabel id-data dovuta, il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni jintemm jekk l-impriża tkun eżegwiet l-obbligi kollha li tkun assumiet taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni qabel jiskadi t-terminu perentorju għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni.

Il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni jista’ jingħalaq qabel id-data dovuta biss qabel jiġi approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Il-qorti tagħlaq proċediment ta’ riorganizzazzjoni qabel id-data dovuta jekk l-impriża tikser l-obbligu tagħha li tikkoopera jew tonqos milli tħallas l-ammont stabbilit mill-qorti bħala depożitu biex jiġu koperti r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni jew tal-espert, ma jiġix approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, l-impriża tippreżenta rikors għal dan il-għan, ir-raġunijiet għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ma jibqgħux jeżistu, l-assi tal-impriża jiġu mberbqa jew issir ħsara lill-interessi tal-kredituri, il-pjan ta’ riorganizzazzjoni ma jiġix ippreżentat sad-data dovuta, jew il-pretensjoni tkun ambigwa. Jekk il-qorti tagħlaq proċediment ta’ riorganizzazzjoni qabel id-data dovuta, kwalunkwe u kull konsegwenza tal-ftuħ tal-proċediment ta’ riorganizzazzjoni b’mod retroattiv ma tibqax teżisti.

Meta jiskadi t-terminu għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ riorganizzazzjoni, il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni jingħalaq.

Il-proċediment ta’ riorganizzazzjoni jista’ jintemm ukoll fl-annullament tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni. Il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi annullat jekk l-impriża tkun instabet ħatja ta’ reat marbut ma’ falliment jew ta’ reat kriminali relatat ma’ proċedura ta’ infurzar wara li jkun ġie approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, l-impriża tonqos milli teżegwixxi l-obbligi tagħha taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni sa limitu materjali, jekk ikun evidenti, meta jkun għadda mill-inqas nofs it-terminu ta’ validità tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni, li l-impriża ma tistax teżegwixxi l-obbligi li tkun assumiet taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, abbażi ta’ rikors mill-konsulent tar-riorganizzazzjoni jekk ma tkunx tħallset it-tariffa għas-superviżjoni jew jekk l-intrapriża tonqos milli tipprovdi assistenza lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni waqt l-eżekuzzjoni tal-obbligu superviżorju jew ma tipprovdix informazzjoni lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni li dan tal-aħħar jeħtieġ sabiex jeżerċita superviżjoni, jekk l-impriża tippreżenta rikors għall-annullament tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni, jew jekk l-impriża tiġi ddikjarata falluta. Jekk jiġi annullat pjan ta’ riorganizzazzjoni, il-konsegwenzi tal-ftuħ tal-proċediment ta’ riorganizzazzjoni b’mod retroattiv ma jibqgħux jeżistu.

L-għeluq ta’ proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn u l-effetti tal-għeluq

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn jintemmu meta jiġi miċħud jew rifjutat r-rikors għal ristrutturar tad-dejn, jiġi annullat il-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn, jingħalqu l-proċedimenti jew jiskadi t-terminu għall-implimentazzjoni kif stabbilit fil-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn. Meta pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi implimentat qabel id-data dovuta, il-proċediment jintemm jekk id-debitur ikun eżegwixxa l-obbligi kollha li jkun assuma taħt il-pjan ta’ ristrutturar qabel jiskadi t-terminu perentorju għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar.

Il-qorti tannulla pjan ta’ ristrutturar abbażi ta’ rikors mid-debitur u jekk id-debitur jiġi ddikjarat fallut. Il-qorti tista’ tannulla pjan ta’ ristrutturar jekk id-debitur jonqos milli jeżegwixxi l-obbligi taħt il-pjan ta’ ristrutturar sa limitu materjali, jekk ikun evidenti, meta jkun għadda mill-inqas nofs it-terminu ta’ validità tal-pjan ta’ ristrutturar, li d-debitur ma jistax jeżegwixxi l-obbligi assunti taħtu, id-debitur ma jkollux problemi ta’ solvenza jew ikun għelibhom, id-debitur ikun, intenzjonalment jew minħabba negliġenza serja, ippreżenta informazzjoni materjalment skorretta jew mhux kompluta dwar l-assi, id-dħul, il-kredituri jew l-obbligi tiegħu, id-debitur ikun għamel pagamenti lil kredituri li mhumiex imsemmija fil-pjan ta’ ristrutturar, u b’hekk ikun għamel ħsara lill-interessi tal-kredituri l-oħra ta’ portata materjali, id-debitur jonqos milli jipprovdi assistenza lill-qorti jew lill-konsulent waqt l-eżekuzzjoni tal-obbligu ta’ superviżjoni jew ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi eżerċitata superviżjoni, jew jekk id-debitur jonqos milli jħallas l-ammont stabbilit mill-qorti bħala depożitu biex jiġu koperti r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tal-konsulent u tal-espert. Jekk jiġi annullat pjan ta’ ristrutturar, il-konsegwenzi tal-ammissjoni tar-rikors għal ristrutturar tad-dejn b’mod retroattiv ma jibqgħux jeżistu.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Id-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta’ proċediment ta’ falliment

Wara l-għeluq ta’ proċediment ta’ falliment, pretensjonijiet li setgħu jiġi ppreżentati matul il-proċediment ta’ falliment iżda li ma jkunux ġew ippreżentati u pretensjonijiet li jkunu ġew ippreżentati, iżda ma kinux issodisfati, jew li kontrihom id-debitur ippreżenta oġġezzjoni jistgħu jiġu ppreżentati mill-kredituri kontra d-debitur skont il-ġenerali proċedura. F’dan il-każ, ma jiġux ikkalkulati l-imgħax u l-imgħax ta’ inadempjenza għall-perjodu tal-proċediment ta’ falliment.

Jekk debitur li huwa persuna fiżika jiġi rilaxxat mill-obbligi tiegħu li ma jkunux ġew eżegwiti matul il-proċediment ta’ falliment, il-pretensjonijiet tal-kredituri fil-proċediment ta’ falliment kontra d-debitur, inklużi l-pretensjonijiet tal-kredituri fil-proċediment ta’ falliment li ma jkunux ippreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom waqt il-proċediment ta’ falliment, ħlief għal obbligi għal kumpens għad-danni kkawżati intenzjonalment permezz ta’ azzjoni illegali jew għall-ħlas ta’ manteniment għal wild jew ġenitur, jiġu eżawriti.

Wara l-għeluq ta’ proċediment ta’ falliment, il-kredituri jistgħu jippreżentaw ukoll pretensjonijiet li jirriżultaw minn obbligi konsolidati li ma jkunux ġew issodisfati fil-proċediment ta’ falliment kontra d-debitur. Il-pretensjonijiet li jirriżultaw matul il-proċediment ta’ falliment li ma setgħux jiġu ppreżentati fil-proċediment ta’ falliment jistgħu jiġu ppreżentati wkoll kontra d-debitur skont il-proċedura ġenerali. F’dan il-każ, il-perjodu ta’ limitazzjoni jibda jiddekorri mill-għeluq tal-proċediment ta’ falliment. Sal-punt li pretensjoni ta’ kreditur milqugħa fi proċediment ta’ falliment ma tkunx ġiet issodisfata fil-proċediment ta’ falliment, l-istrument ta’ infurzar huwa d-deċiżjoni sakemm id-debitur ma jkunx ippreżenta oġġezzjoni għall-pretensjoni jew il-qorti tkun ammettiet il-pretensjoni tal-kreditur.

Id-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Jekk il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jingħalqu meta jkun skada t-terminu perentorju għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ riorganizzazzjoni, kreditur jista’ jinforza pretensjoni ristrutturata taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni biss sal-punt maqbul fil-pjan ta’ riorganizzazzjoni iżda li ma tkunx ġiet sodisfatta skont il-pjan ta’ riorganizzazzjoni.

Jekk pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi annullat jew jiġi tterminat b’mod prematur, il-konsegwenzi tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni b’mod retroattiv ma jibqgħux jeżistu. Id-dritt ta’ pretensjoni ta’ kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun ġiet ristrutturata taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi restawrat kontra l-impriża fl-ammont inizjali. Għandu jitqies ukoll il-qligħ tal-kreditur matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni

Id-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Jekk rikors jiġi rifjutat jew miċħud jew jingħalqu l-proċedimenti, kwalunkwe u kull konsegwenza tal-ammissjoni tar-rikors b’mod retroattiv ma tibqax teżisti. Id-dritt ta’ pretensjoni ta’ kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun ġiet ristrutturata taħt il-pjan ta’ ristrutturar jiġi restawrat kontra d-debitur fl-ammont inizjali. Għandu jitqies ukoll il-qligħ tal-kreditur matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar

Wara li jkun skada t-terminu perentorju għall-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar, kreditur jista’ jinforza pretensjoni ristrutturata taħt il-pjan ta’ ristrutturar biss sal-punt maqbul fil-pjan ta’ ristrutturar iżda li ma tkunx ġiet sodisfatta skont il-pjan ta’ riorganizzazzjoni.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ falliment

Jekk rikors għal falliment tiġi ssodisfata jew il-proċedimenti ta’ falliment jintemmu f’kompożizzjoni, il-kostijiet u l-ispejjeż imġarrbin matul il-proċedimenti ta’ falliment jitħallsu mill-proprjetà tal-falliment. Jekk il-qorti tiċħad jew tirrifjuta rikors ta’ kreditur dwar falliment jew jekk il-proċediment ikun ingħalaq minħabba li l-kreditur jirtira’ r-rikors għal falliment, il-kostijiet u l-ispejjeż imġarrbin matul il-proċedimenti ta’ falliment jiġu rimborżati mill-kreditur. Fil-każ ta’ sospensjoni ta’ proċediment ta’ falliment, il-qorti għandha tiddeċiedi dwar id-diviżjoni tal-kostijiet u tal-ispejjeż imġarrbin matul il-proċediment ta’ falliment skont iċ-ċirkostanzi.

Jekk proċediment li jkun infetaħ abbażi ta’ rikors tad-debitur jingħalaq permezz ta’ sospensjoni mingħajr ma jiġi ddikjarat falliment u l-assi tad-debitur ma jkunux biżżejjed biex isiru l-pagamenti meħtieġa, il-qorti tordna lid-debitur sabiex iħallas ir-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tat-trustee interim soġġetti għal rimborż, iżda tista’ tordna li dawn jitħallsu lura minn fondi tal-istat. Kwalunkwe rimborż tar-rimunerazzjoni u tal-ispejjeż tat-trustee interim minn fondi tal-istat ma għandux jaqbeż it-397 euro (inklużi t-taxxi preskritti mil-liġi, ħlief għat-taxxa fuq il-valur miżjud). Il-qorti ma tordnax li r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tat-trustee interim jiġu rimborżati minn fondi tal-istat jekk id-debitur, kreditur jew parti terza tkun ittrasferiet l-ammont stabbilit mill-qorti bħala depożitu biex jiġu koperti r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tat-trustee interim soġġetti għal rimborż fil-kont preskritt għal dan il-għan.

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Jekk jinfetħu proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, il-qorti tistabbilixxi terminu li matulu l-impriża trid tittrasferixxi l-ammont determinat mill-qorti bħala depożitu biex tkopri r-remunerazzjoni inizjali u l-ispejjeż inizjali tal-konsulent ta’ riorganizzazzjoni preskritt għal dan il-għan. Jekk l-impriża tonqos milli tħallas dan l-ammont, il-qorti tagħlaq il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni. L-ammont tar-rimunerazzjoni u tal-ispejjeż tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni li għandu jiġi rimborżat jiġi deċiż mill-qorti meta l-konsulent tar-riorganizzazzjoni jiġi rilaxxat jew il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jiġi approvat abbażi tar-rapport dwar l-attivitajiet u l-ispejjeż tal-konsulent tar-riorganizzazzjoni.

Jekk il-qorti tinvolvi esperti fi proċediment ta’ riorganizzazzjoni, l-esperti għandhom id-dritt li jiġu rimborżati għall-ispejjeż neċessarji u ġġustifikati imġarrbin waqt l-eżekuzzjoni tal-obbligi tagħhom u li jirċievu rimunerazzjoni għat-twettiq ta’ dmirijiethom. L-ammont tar-rimunerazzjoni u tal-ispejjeż ta’ espert li għandu jiġi rimborżat jiġi deċiż mill-qorti meta l-espert jiġi rilaxxat abbażi tar-rapport dwar l-attivitajiet u l-ispejjeż tal-espert li jkun ġie ppreżentat fit-terminu perentorju stabbilit mill-qorti. Meta tkun qed tistabbilixxi r-rimunerazzjoni tal-espert, il-qorti tista’ tisma wkoll lill-impriża.

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Id-debitur iħallas il-kostijiet u l-ispejjeż imġarrbin matul proċediment ta’ ristrutturar tad-dejn. L-ispejjeż proċedurali tal-kredituri jitħallsu mill-kredituri nfushom. Il-qorti tista’ tordna lid-debitur sabiex iħallas l-ispejjeż proċedurali tal-kredituri jekk id-debitur ikun konsapevolment ippreżenta rikors infondat għal ristrutturar tad-dejn jew ikun ikkawża spejjeż proċedurali għall-kredituri billi b’mod ieħor ikun konsapevolment ippreżenta informazzjoni falza jew konsapevolment ippreżenta rikors jew oġġezzjoni infondata. Id-debitur ma jingħata ebda għajnuna proċedurali mill-istat għall-ħlas tat-tariffa tal-istat. Jekk jiġi implimentat il-pjan ta’ ristrutturar tad-dejn, id-debitur ma jkollux iħallas lura l-ispejjeż tal-għajnuna proċedurali mogħtija mill-istat. Jekk jinħatar konsulent jew espert, il-qorti tiddetermina l-ammont li d-debitur għandu jittrasferixxi bħala depożitu biex jiġu koperti r-rimunerazzjoni u l-ispejjeż tal-konsulent jew tal-espert fil-kont preskritt għal dan il-għan.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Il-proċedimenti ta’ falliment

Meta jiġi ddikjarat falliment, id-dritt tad-debitur li jamministra u li jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment jiġi ttrasferit lir-riċevent f’falliment. Wara li jiġi ddikjarat il-falliment, kwalunkwe disponiment mid-debitur fir-rigward ta’ oġġetti li jagħmlu parti mill-proprjetà tal-falliment huwa null u bla effett. Id-debitur li huwa persuna fiżika jista’ jiddisponi mill-proprjetà tal-falliment bil-kunsens tat-trustee. Kwalunkwe disponiment mingħajr il-kunsens tat-trustee huwa null u bla effett.

Permezz ta’ proċedura ta’ rkupru, il-qorti tirrevoka kull tranżazzjoni jew att ieħor mid-debitur li jkun ġie konkluż jew ġie eżegwit qabel ġie ddikjarat il-falliment u li jagħmel ħsara lill-interessi tal-kredituri. Jekk matul il-perjodu mill-ħatra ta’ trustee interim sad-dikjarazzjoni ta’ falliment tkun saret xi tranżazzjoni soġġetta għal irkupru jew xi att ieħor soġġett għal irkupru, it-tranżazzjoni jew l-att jitqies li jkun għamel ħsara lill-interessi tal-kredituri.

Id-debitur, kreditur jew it-trustee jista’ jitlob lill-qorti tirrevoka riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali tal-kredituri jekk ir-riżoluzzjoni tmur kontra l-liġi jew tkun saret bi ksur tal-proċedura prevista mil-liġi jew jekk id-dritt għall-kontestazzjoni tar-riżoluzzjoni jkun direttament preskritt mil-liġi. Revoka ta’ riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali tal-kredituri tista’ tintalab ukoll jekk ir-riżoluzzjoni tagħmel ħsara lill-interessi komuni tal-kredituri.

Jekk ikun infetaħ proċediment għar-rilaxx ta’ debitur li jkun persuna fiżika mill-obbligi tiegħu, il-qorti tista’, fuq talba tal-kreditur, tannulla d-deċiżjoni għar-rilaxx tad-debitur mill-obbligi tiegħu li ma jkunux ġew eżegwiti matul il-proċediment ta’ falliment fi żmien sena mill-ħruġ tad-deċiżjoni jekk isir evidenti li d-debitur ikun intenzjonalment kiser l-obbligi tiegħu matul il-proċedura għar-rilaxx tad-debitur mill-obbligi tiegħu u b’hekk ikun fixkel materjalment l-issodisfar tal-pretensjonijiet tal-kredituri.

Jekk wara li jiġi ddikjarat falliment id-debitur u l-kredituri jaqblu li jidħlu f’kompożizzjoni, il-qorti tista’ tannulla l-kompożizzjoni jekk id-debitur jonqos milli jeżegwixxi l-obbligi li jirriżultaw mill-kompożizzjoni, jinsab ħati ta’ reat marbut ma’ falliment jew ta’ reat kriminali relatat ma’ proċediment ta’ infurzar jew, meta jkun għadda mill-inqas nofs it-terminu ta’ validità tal-kompożizzjoni, ikun evidenti li d-debitur ma jistax jissodisfa l-kundizzjonijiet tal-kompożizzjoni. L-annullament ta’ kompożizzjoni jaffettwa lill-kredituri kollha li jkunu pparteċipaw fil-kompożizzjoni u, għalhekk, jipproteġi l-korp ġenerali tal-kredituri.

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni

Il-qorti tannulla pjan ta’ riorganizzazzjoni jekk l-impriża tkun instabet ħatja ta’ reat marbut ma’ falliment jew ta’ reat kriminali relatat ma’ proċedura ta’ infurzar wara li jkun ġie approvat il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, l-impriża tonqos milli teżegwixxi l-obbligi tagħha taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni sa limitu materjali, jekk ikun evidenti, meta jkun għadda mill-inqas nofs it-terminu ta’ validità tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni, li l-impriża ma tistax teżegwixxi l-obbligi li tkun assumiet taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni, abbażi ta’ rikors mill-konsulent tar-riorganizzazzjoni jekk ma tkunx tħallset it-tariffa għas-superviżjoni jew jekk l-intrapriża tonqos milli tipprovdi assistenza lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni waqt l-eżekuzzjoni tal-obbligu superviżorju jew ma tipprovdix informazzjoni lill-konsulent tar-riorganizzazzjoni li dan tal-aħħar jeħtieġ sabiex jeżerċita superviżjoni, jew abbażi ta’ rikors mill-impriża, jew jekk l-impriża tiġi ddikjarata falluta. Id-dritt ta’ pretensjoni ta’ kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun ġiet ristrutturata taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jerġa’ jiġi restawrat kontra l-impriża fl-ammont inizjali, u għandu jitqies ukoll il-qligħ tal-kreditur matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni.

Il-proċedimenti ta’ ristrutturar tad-dejn

Il-qorti tannulla pjan ta’ ristrutturar abbażi ta’ rikors tad-debitur jew jekk id-debitur jiġi ddikjarat fallut, jew jekk id-debitur jonqos milli jeżegwixxi l-obbligi tiegħu taħt il-pjan ta’ ristrutturar sa limitu materjali, jekk ikun evidenti, meta jkun għadda mill-inqas nofs it-terminu ta’ validità tal-pjan ta’ ristrutturar, li d-debitur ma jistax jeżegwixxi l-obbligi assunti taħtu, id-debitur ma jkollux problemi ta’ solvenza jew ikun għelibhom u r-ristrutturar tal-pretensjonijiet tal-kredituri ma jkunx għadu ġust għall-kredituri minħabba tibdil materjali fiċ-ċirkostanzi, jekk id-debitur ikun, intenzjonalment jew minħabba negliġenza serja, ippreżenta informazzjoni materjalment skorretta jew mhux kompluta dwar l-assi, id-dħul, il-kredituri jew l-obbligi tiegħu, id-debitur ikun għamel pagamenti lil kredituri li mhumiex imsemmija fil-pjan ta’ ristrutturar, u b’hekk ikun għamel ħsara lill-interessi tal-kredituri l-oħra ta’ portata materjali, id-debitur jonqos milli jipprovdi assistenza lill-qorti jew lill-konsulent waqt l-eżekuzzjoni tal-obbligu ta’ superviżjoni jew ma jipprovdix l-informazzjoni meħtieġa biex tiġi eżerċitata superviżjoni, jew jekk id-debitur jonqos milli jħallas l-ammont stabbilit mill-qorti bħala depożitu. Id-dritt ta’ pretensjoni ta’ kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun ġiet ristrutturata taħt il-pjan ta’ ristrutturar jiġi restawrat kontra d-debitur fl-ammont inizjali. Għandu jitqies ukoll il-qligħ tal-kreditur matul l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 26/06/2020

Insolvenza - Irlanda

LISTA TAL- KONTENUT


Il-Liġi dwar l-Insolvenza fl-Irlanda hija rregolata mill-Att dwar il-Falliment tal-1988 (kif emendat) u l-Atti dwar l-Insolvenza Personali 2012 sal-2015 (l-Att dwar l-IP). L-Att dwar l-IP jipprovdi tliet metodi ta’ riżoluzzjoni ta’ dejn, u jintroduċi emendi għal-leġiżlazzjoni dwar il-falliment.

Il-proċedimenti tal-insolvenza personali kollha, inkluż il-falliment, huma amministrati mill-Insolvency Service of Ireland (ISI) (is-Servizz tal-Insolvenza tal-Irlanda), li huwa korp statutorju indipendenti mwaqqaf fl-2013 u li jopera taħt il-patroċinju tad-Dipartiment tal-Ġustizzja u l-Ugwaljanza.

Il-proċedimenti tal-insolvenza personali, li huma rregolati mill-Att dwar l-IP, jinkludu t-tliet arranġamenti li ġejjin:

 1. Avviż ta’ Ħelsien mid-Dejn (Debt Relief Notice - DRN): għal djun sa massimu ta’ €35 000 għal persuni bi kważi l-ebda assi u dħul baxx ħafna.
 2. Arranġament għall-Ħlas tad-Dejn (Debt Settlement Arrangement - DSA): għall-ħlas miftiehem ta’ djun mhux garantiti illimitati fuq perjodu ta’ mhux aktar minn ħames snin (li jista’ jiġi estiż għal sitt snin f’ċerti ċirkustanzi).
 3. Arranġament ta’ Insolvenza Personali (Personal Insolvency Arrangement - PIA): għall-ħlas jew ir-ristrutturar miftiehem ta’ dejn garantit sa €3 miljun (li jistgħu jiżdiedu bi qbil mal-kredituri) u ta’ dejn mhux garantit illimitat fuq perjodu ta’ mhux aktar minn sitt snin (li jista’ jiġi estiż għal seba’ snin f’ċerti ċirkustanzi).

Id-DSA u l-PIA it-tnejn jinvolvu proċess fi tliet fażijiet:

Fażi 1: Il-qorti rilevanti toħroġ Ċertifikat ta’ Protezzjoni (ĊP) li mal-ħruġ jipprekludi lil ċerti kredituri msemmija jew “speċifikati” milli jieħdu azzjoni jew jibdew proċeduri kontra d-debitur, inklużi petizzjonijiet ta’ falliment, sabiex jirkupraw id-dejn tagħhom. Meta jingħata mill-qorti rilevanti, ĊP japplika għal 70 jum, iżda jista’ jiġi estiż għal 40 jum ieħor għal ċerti raġunijiet.[i]

Fażi 2: Din tinvolvi n-negozjar minn Prattikant fl-Insolvenza Personali (PIP) f’isem id-debitur mal-kredituri speċifikati tiegħu u l-approvazzjoni tal-proposta permezz ta’ vot f’laqgħa statutorja tal-kredituri. Leġiżlazzjoni reċenti pprovdiet, fil-każ ta’ PIA biss, l-opportunità għad-debitur li jitlob reviżjoni tal-proposta tiegħu mill-qorti meta l-kredituri jkunu ċaħdu l-proposta PIA fil-laqgħa tal-kredituri.[ii]

Fażi 3: L-Implimentazzjoni tal-Arranġamenti, inklużi d-distribuzzjonijiet mill-PIP lill-kredituri minn żmien għal żmien u reviżjonijiet annwali mill-PIP fejn xieraq.

Debitur jista’ jidħol f’DRN, DSA jew PIA darba biss.

Il-falliment huwa opzjoni għad-debituri li, minħabba ċ-ċirkustanzi tagħhom, ma jissodisfawx il-kriterji ta' eliġibbiltà għat-tliet soluzzjonijiet ta’ dejn imsemmija hawn fuq, jew li jkunu diġà daħlu f’waħda mis-soluzzjonijiet ta’ dejn iżda l-arranġament mal-kredituri ma kienx sostenibbli.

Meta individwu jkun wera li s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu ma tistax tiġi solvuta permezz ta’ Arranġament ta’ Insolvenza, u jkollu ittra minn PIP li tixhed dan, huwa jista’ jitlob lill-Qorti Għolja tiddikjarah fallut. L-individwu jkun irid japplika għal Ordni ta’ Aġġudikazzjoni (Ordni ta’ Falliment) mal-Uffiċċju tal-Eżaminatur tal-Qorti Għolja u jħallas somma inizjali ta’ €200. L-applikanti jinstemgħu mill-Qorti Għolja; wara li individwu jiġi ddikjarat fallut, huwa jkun obbligat bil-liġi li jikkonforma mar-Riċevent Uffiċjali f’Falliment u mal-uffiċċju tiegħu (it-Taqsima tal-Falliment tal-ISI), li huma responsabbli mill-amministrazzjoni tal-patrimonju tal-falliment.

Malli debitur isir fallut, id-djun mhux garantiti tiegħu jitħassru kompletament, madankollu, l-assi kollha tiegħu isiru l-proprjetà tar-Riċevent Uffiċjali f’Falliment, li huwa l-amministratur tal-patrimonju tal-falliment maħtur mill-Qorti Għolja.

Il-proċeduri ta’ falliment jistgħu jinbdew fiż-żewġ ċirkustanzi li ġejjin:

 1. Minn Kreditur Petizzjonant, li jressaq applikazzjoni quddiem il-Qorti Għolja sabiex tfalli individwu li għandu xi djun miegħu, waqt li jagħti prova li huwa kreditur tal-individwu u li dak l-individwu ma għamilx tentattivi sodisfaċenti biex iħallas id-djun tiegħu.
 2. Mill-individwu nnifsu, magħruf bħala falliment Awto-Aġġudikanti.

Persuna falluta hija awtomatikament meħlusa mill-falliment fl-ewwel anniversarju tad-data tal-aġġudikazzjoni, sakemm ma kinitx soġġetta għal Ordni ta’ Estensjoni tal-Falliment (magħmula mir-Riċevent Uffiċjali f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità).

L-Att dwar l-IP joħloq professjoni ġdida rregolata mill-ISI, li taqa’ taħt żewġ kategoriji:

1. Intermedjarji Approvati (IA): persuna jew korp korporattiv awtorizzat mill-ISI sabiex jappoġġja lid-debituri li jixtiequ japplikaw għal DRN.

2. Prattikanti fl-Insolvenza Personali (PIP): persuna awtorizzata mill-ISI biex taġixxi bħala kuntatt bejn id-debitur u l-kreditur(i) tiegħu biex jiġi żgurat DSA jew PIA. PIP huwa legalment obbligat li jaġixxi f’konformità mal-Att dwar l-IP u ma’ regolamenti assoċjati.[iii]

1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Fl-Irlanda, l-individwi (inklużi sħubiji ta’ individwi) jibdew proċedimenti ta’ insolvenza personali permezz ta’ proċeduri stabbiliti fl-Att dwar l-IP. Il-kredituri jistgħu jibdew proċedimenti ta’ falliment kontra debitur, jew debitur jista’ japplika għall-falliment fuq inizjattiva proprja.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Il-kundizzjoni ewlenija għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta' insolvenza personali hija li d-debitur ikun insolventi, jiġifieri ma jistax iħallas id-djun tiegħu meta jsiru dovuti. In-natura u l-firxa tad-djun u l-introjtu tad-debitur imbagħad jiddeterminaw liema mit-tliet tipi ta’ arranġament huwa xieraq.

Sabiex jiġi żgurat li individwu soġġett għal Arranġament ta’ Insolvenza jkun xorta jista’ jżomm standard raġonevoli ta’ għajxien, l-ISI fformula linji gwida (wara proċess estensiv ta’ konsultazzjoni) imsejħa l-Ispejjeż ta’ Għajxien Raġonevoli (Reasonable Living Expenses - RLEs). Minbarra li jiżguraw is-sostenibbiltà tal-Arranġament ta’ Insolvenza, dawn il-linji gwida jgħinu wkoll biex jissalvagwardjaw id-dritt statutorju tad-debitur għal standard ta’ għajxien raġonevoli, billi jiżguraw metodu ġust u trasparenti għall-istandardizzazzjoni tal-ispejjeż tal-għixien ta’ kuljum għad-debituri f'diffikultà. L-RLE tad-debitur, ibbażati fuq il-mudell stabbilit mill-ISI, huma kkalkulati mill-IA jew il-PIP tiegħu meta japplika għall-Arranġament tal-Insolvenza tiegħu.

1. Avviż ta’ Ħelsien mid-Dejn (Debt Relief Notice - DRN):

Biex japplika għal DRN, id-debitur:

 • M’għandux ikun jista’ jħallas id-djun tiegħu hekk kif isiru dovuti;
 • Għandu jkollu introjtu nett disponibbli fix-xahar ta’ €60 jew inqas wara l-RLEs;
 • Għandu jkollu assi ta’ €400 jew inqas. Huwa permess li d-debituri jkollhom ukoll:
  • Oġġett wieħed ta’ ġojjellerija li ma jaqbiżx il-valur ta’ €750;
  • Vettura waħda li tiswa €2,000 jew inqas, jew;
  • Tagħmir tad-dar jew għodod, diment li l-valur ikkombinat tagħhom ma jaqbiżx is-€6,000;
 • Ikunu residenti fir-Repubblika tal-Irlanda jew iridu jkunu ordinarjament għexu jew kellhom post tan-negozju fl-Irlanda, tul is-sena preċedenti;
 • Ikunu mlew u ffirmaw Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta (PFS) u għamlu Dikjarazzjoni Statutorja li hija vera u preċiża.

Eżempji tipiċi tad-djun inklużi fid-DRNs huma djun ta’ karti tad-debitu, overdrafts, self personali, self tal-Unjoni ta’ Kreditu, kontijiet tal-utilità, u kards tal-ħwienet.

2. Arranġament għall-Ħlas tad-Dejn (Debt Settlement Arrangement - DSA)

Debitur huwa eliġibbli li jitlob DSA jekk huwa:

 • Ma jkunx jista’ jħallas id-djun tiegħu hekk kif isiru dovuti;
 • Għandu kreditur wieħed jew aktar mhux garantit;
 • Ikun residenti fl-Irlanda jew irid ikun ordinarjament għex jew kellu post tan-negozju fl-Irlanda tul is-sena preċedenti;
 • Ikun mela u ffirma Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta (PFS) u għamel Dikjarazzjoni Statutorja ffirmata li l-informazzjoni pprovduta hija vera u preċiża;
 • Kiseb dikjarazzjoni minn PIP li tikkonferma li l-PIP huwa tal-fehma li:
  • L-informazzjoni fil-PFS hija vera u preċiża;
  • Id-debitur huwa eliġibbli biex jagħmel proposta għal DSA;
  • Wara li kkunsidra l-PFS tad-debitur m’hemm l-ebda probabbiltà li d-debitur isir solventi fil-ħames snin segwenti;
  • Jekk id-debitur jidħol f’DSA hemm prospett raġonevoli li jsir solventi fil-ħames snin li ġejjin.

Minbarra d-djun elenkati għal DRN, id-djun f’DSA jistgħu tipikament jinkludu self u garanziji personali.

3. Arranġament ta’ Insolvenza Personali (Personal Insolvency Arrangement - PIA):

Debitur huwa eliġibbli li jitlob PIA jekk huwa:

 • Ma jkunx jista’ jħallas id-djun tiegħu hekk kif isiru dovuti;
 • Għandu jħallas djun lil mill-inqas kreditur garantit wieħed li għandu dik il-garanzija fuq proprjetà jew assi Irlandiżi;
 • Għandu djun garantiti ta’ inqas minn €3m (jekk il-kredituri garantiti kollha jaqblu, dan il-limitu jista’ jiġi miżjud);
 • Ikkoopera taħt proċess ta’ arretrati ta’ ipoteki (pereż. il Proċess ta’ Riżoluzzjoni ta’ Arretrati ta’ Ipoteki (MARP) irregolat mill-Bank Ċentrali tal-Irlanda) għal perjodu ta’ sitt xhur mal-kreditur garantit fir-rigward tar-residenza privata prinċipali u -
  • ir-riżultat kien li ma ġie miftiehem l-ebda arranġament alternattiv ta’ ħlas lura, jew;
  • il-kreditur garantit ikkonferma li mhux se jwettaq tali arranġament, jew
  • id-debitur daħal f’arranġament alternattiv ta’ ħlas lura u għamel ħiltu biex jikkonforma ma’ dak l-arranġament, li għalih il-PIP ipprovda konferma;
 • Ikun residenti fl-Irlanda jew ordinarjament għex jew kellu post tan-negozju fl-Irlanda tul is-sena preċedenti;
 • Mela u ffirma Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta (PFS) u għamlu Dikjarazzjoni Statutorja li hija vera u preċiża;
 • Kiseb dikjarazzjoni mill-PIP li tikkonferma li l-PIP huwa tal-fehma li:
  • L-informazzjoni fil-PFS hija vera u preċiża;
  • Id-debitur huwa eliġibbli biex jagħmel proposta għal PIA;
  • Wara li kkunsidra l-PFS, m’hemm l-ebda probabbiltà li d-debitur isir solventi fil-ħames snin li ġejjin;
  • Jekk id-debitur jidħol f’PIA hemm prospett raġonevoli li jsir solventi fil-ħames snin li ġejjin.

Minbarra d-djun elenkati għal DRN u DSA, id-djun tipikament inklużi f’PIA se jinkludu self prinċipali ta’ residenza privata, self ta’ proprjetà għall-investiment, ipoteki/self buy-to-let.

Falliment

Fl-Irlanda, l-individwi għandhom id-dritt li japplikaw għal falliment Awto-Aġġudikanti, jiġifieri jistgħu jressqu applikazzjoni quddiem il-Qorti Għolja sabiex jiddikjaraw lilhom infushom falluti. Il-kundizzjonijiet biex wieħed iressaq dawn l-applikazzjonijiet huma:

 • L-individwu, jew id-debitur, irid ikun f’sitwazzjoni li ma jistax iħallas id-djun tiegħu hekk kif isiru dovuti;
 • Id-djun tad-debitur iridu jaqbżu l-valur tal-assi tiegħu b’€20,000 jew aktar;
 • Id-debitur irid ikun għamel tentattiv raġonevoli sabiex juża wieħed mit-tliet Arranġamenti ta’ Insolvenza msemmija hawn fuq sabiex iħallas id-djun tiegħu. Dan irid ikun ippruvat quddiem il-qrati b’referenza għal ittra minn PIP jew IA.

Kreditur jista’ wkoll jippreżenta petizzjoni għal proċedimenti ta’ falliment. Jekk il-kreditur ikun qed iressaq petizzjoni għal falliment, huwa ma jridx ikun irrifjuta b’mod irraġonevoli proposta għal DSA jew għal PIA.

Applikazzjoni għal ordni ta’ falliment issir permezz ta’ Petizzjoni, li tobbliga lill-applikant jissottometti diversi dokumenti u affidavits preskritti mill-Qorti Għolja lill-Uffiċċju tal-Eżaminaturi tal-Qorti Għolja. Ladarba toħroġ, l-ordni ta’ falliment jibda jkollha effett mill-ħin attwali tal-ordni nfisha; ma hemmx effett retrospettiv għad-data tal-ħruġ tal-petizzjoni għal falliment, kif jista’ jkun hemm f’ċerti ġurisdizzjonijiet.

Sakemm issir l-ordni tal-aġġudikazzjoni tal-falliment ma hemmx rimedju speċifiku għal kreditur taħt l-Att dwar il-Falliment sabiex jaħtar amministratur interim – is-Sezzjoni 23 tal-Att dwar il-Falliment tippermetti lil fallut jiġi arrestat wara l-aġġudikazzjoni jekk ikun se jħalli l-ġurisdizzjoni bl-intenzjoni li jevita l-falliment.

Debitur jew kreditur jista’ joġġezzjona għal ordni ta’ falliment billi jressaq mozzjoni u affidavits quddiem il-Qorti Għolja li jistabbilixxu r-raġunijiet għall-oġġezzjoni tiegħu.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-għan ġenerali li fuqu huwa bbażat l-Att dwar l-IP huwa li jipproteġi sa fejn huwa prattikabbli, ir-Residenza Privata Prinċipali tad-debitur u d-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni huma strutturati b’dan f’moħħhom.

L-assi taħt il-Proċedimenti ta' Insolvenza

Fil-każ ta’ DSA jew PIA, il-PIP normalment ma jiħux pussess jew sjieda fiżiċi tal-assi tad-debitur – pjuttost il-PIP jieħu kontroll tal-fluss tal-introjtu tad-debitur matul it-terminu tal-arranġament u jissodisfa t-talbiet tal-kredituri minn dan il-fluss ta’ introjtu skont it-termini tal-arranġament. Il-fluss ta’ introjtu disponibbli huwa wara t-tnaqqis tal-RLEs, il-ħlasijiet lura ta’ kera jew ipoteki u ħlasijiet oħrajn għal ċirkustanzi speċjali, bħal spejjeż mediċi. Pagamenti ta’ self garantit normalment jitħallsu direttament mid-debitur lill-kreditur tiegħu skont it-termini tal-arranġament tiegħu. Jekk assi jkun se jinbiegħ bħala parti minn Arranġament, normalment jinbiegħ mid-Debitur direttament.

L-assi taħt Falliment

Taħt il-Leġiżlazzjoni dwar il-Falliment, l-assi kollha li jappartjenu għall-fallut fid-data tal-aġġudikazzjoni huma vestiti immedjatament fir-Riċevent Uffiċjali (dan ifisser li r-Riċevent Uffiċjali issa huwa l-proprjetarju tal-assi kollha fil-patrimonju tal-falliment). Għal finijiet ta’ ċarezza, dawn l-assi jinkludu:

 • Flus;
 • Kontijiet ma’ istituzzjonijiet finanzjarji, inklużi kontijiet kurrenti, ta’ tfaddil, ta’ investiment eċċ.;
 • L-art u l-bini kollu, inklużi dawk meqjusa bħala djar tal-familja;
 • Makkinarju, tagħmir, għodod tal-kummerċ, għamara, oġġetti tad-dar u apparat domestiku;
 • Il-vetturi kollha;
 • Pensjonijiet (b’xi eċċezzjonijiet), prodotti ta’ investiment, ishma;
 • L-istokk disponibbli ta’ kwalunkwe negozju li l-fallut għandu f’ismu jew bħala parti minn sħubija;
 • Djun dovuti lill-fallut.

Hemm eċċezzjonijiet għal dan ta’ hawn fuq:

 • Id-debituri jistgħu jiddikjaraw assi personali esklużi ta’ valur massimu ta’ €6000, u jistgħu japplikaw mal-Qorti Għolja biex dan il-limitu jiżdied;
 • L-assi li jirriżultaw mill-ksur ta’ drittijiet personali huma esklużi mill-falliment peress li dawn mhumiex drittijiet li għandhom ikunu vestiti fl-amministratur għall-kredituri peress li huma personali għall-individwu;
 • Ċerti drittijiet ta’ pensjoni (irreferi għal-leġiżlazzjoni għal aktar kjarifiki).

Fallut huwa taħt l-obbligu li jinforma lir-Riċevent Uffiċjali jekk jirċievi xi assi waqt it-terminu tal-falliment tiegħu, irrispettivament minn kif ġie fil-pussess ta’ dawk l-assi. Tali assi huma vestiti fir-Riċevent Uffiċjali, meta mitluba minnu, u jidħlu fil-patrimonju tal-falliment.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Proċedimenti ta' Insolvenza

PIP, meta jiġi mqabbad minn debitur, jaġixxi bħala negozjatur bejn id-debitur u l-kredituri tiegħu. Il-PIP huma marbuta bil-leġiżlazzjoni biex jaġixxu fl-aħjar interessi kemm tad-debitur kif ukoll tal-kreditur(i), u għalhekk huma obbligati jifformulaw l-aħjar arranġament possibbli għall-partijiet ikkonċernati kollha f’arranġament ta’ insolvenza.

Ir-rwol u l-funzjonijiet ta’ PIP jinkludu li:

 • Jinvolvi ruħu ma’ debitur li qed jikkontempla li jagħmel proposta għal arranġament ta’ insolvenza;
 • Jaċċetta l-ħatra bħala prattikant fl-insolvenza;
 • Jirrevedi d-Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta (PFS) imħejjija mid-debitur u jagħti pariri lid-debitur dwar l-opzjonijiet u l-eliġibbiltà tiegħu biex jagħmel proposta għal ħlas ta’ dejn jew arranġament ta’ insolvenza personali;
 • Ikun sodisfatt li l-informazzjoni finanzjarja mogħtija lilu mid-debitur hija eżatta u sħiħa;
 • Jagħti opinjoni, ibbażata fuq il-kriterji stabbiliti fil-leġiżlazzjoni, dwar liema huwa l-aħjar tip ta’ arranġament ta’ insolvenza (DSA jew PIA) adattat għas-sitwazzjoni tad-debitur;
 • Jipprovdi informazzjoni relatata mal-proċedura magħżula, l-effett ġenerali ta’, u l-ispejjeż probabbli biex wieħed isir parti minn arranġament ta’ insolvenza;
 • Japplika f’isem id-debitur għal Ċertifikat Protettiv (ĊP);
 • Jinnotifika lill-kredituri kollha dwar iċ-ĊP, il-ħatra tal-PIP, u jinkludi kopja tal-PFS tad-debitur;
 • Iħejji proposta lill-kredituri u jlaqqa’ laqgħa statutorja tal-kredituri sabiex jikkunsidraw il-proposta u jivvutaw fuqha;
 • Fejn proposta tiġi approvata, jinnotifika lill-ISI u lill-kredituri kollha dwar l-eżitu;
 • Ladarba tkun approvata mill-qorti jew fuq reviżjoni tal-qorti, jopera t-termini tal-arranġament inkluż il-ġbir ta’ fondi mid-debitur u l-ħlas lill-kredituri tul l-arranġament kollu;
 • Jimmonitorja l-arranġament tul kemm idum japplika;
 • Iwettaq reviżjoni tal-arranġament mill-inqas darba fis-sena.

Fi proċedimenti ta’ insolvenza, ir-rwol tad-debitur huwa li jipparteċipa b’mod onest fil-proċess, jaqbel mal-arranġament innegozjat mill-PIP tiegħu u jissodisfa t-termini meħtieġa tal-arranġament.

Falliment

Malli jiġi aġġudikat il-falliment, l-assi kollha jiġu żvestiti mill-fallut u jvestu fir-Riċevent Uffiċjali (RU) fil-Falliment. Ir-RU huwa uffiċjal statutorju indipendenti li r-rwol tiegħu huwa li jamministra l-patrimonji fil-falliment u jiġġestixxi t-Taqsima tal-Falliment tal-ISI.

Fl-Irlanda, individwu privat jista’ jinħatar bħala riċevent f'falliment sabiex jieħu post ir-Riċevent f'Falliment Uffiċjali tal-Qorti Għolja (RU). Fil-prattika, dawn il-ħatriet huma rari ferm. L-Att dwar il-Falliment ma jispeċifikax il-kwalifiki għal ħatriet bħal dawn.

Is-setgħat tad-debitur fil-falliment huma limitati għall-possibbiltà tiegħu li japplika mal-Qorti Għolja sabiex jikkontesta ċerti deċiżjonijiet tar-RU. Id-debitur huwa obbligat li jikkonforma mat-talbiet magħmula mill-uffiċċju tar-RU fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-patrimonju tal-falliment.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

L-Att dwar l-IP u l-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat) it-tnejn jippermettu li tiġi applikata t-tpaċija. Huwa stabbilit li, meta jiġi ddeterminat il-valur ta’ assi jew ta’ ammont dovut, kwalunkwe dejn jew bilanċ ta’ kreditu (b) miżmum mal-istess kreditur jista’ jiġi paċut mal-ammont oriġinali (a). Il-bilanċ li jifdal huwa għalhekk ikkunsidrat li huwa dejn jew assi, li jista’ jkun dovut lid-debitur li qed jirranġa jew lill-kreditur(i).[iv]

Jekk debitur ikollu tfaddil f’Unjoni ta’ Kreditu li magħha wkoll ikollu xi dejn, l-Unjoni ta’ Kreditu għandha tpaċi dan it-tfaddil mal-ammont dovut mid-debitur.[v]

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Ċertifikat ta’ Protezzjoni ma jħallix lil kreditur jieħu azzjoni waqt il-perjodu taċ-Ċertifikat ta’ Protezzjoni. L-Arranġament finali jistabbilixxi dak li kien miftiehem fir-rigward ta’ kuntratti diġà eżistenti.

Falliment

Il-falliment ma jaffettwax id-drittijiet ta’ kreditur garantit fuq il-garanzija tiegħu, jiġifieri kreditur garantit iżomm id-drittijiet kollha li kellu taħt it-termini tal-garanzija tiegħu qabel il-falliment – l-unika differenza hija li issa r-RU, mhux il-fallut, huwa s-sid tal-proprjetà.

Ir-RU għandu d-dmir li jirrealizza (ibiegħ jew jiddisponi minn) l-assi kollha f’patrimonju f’falliment sabiex jissodisfa, kemm jista’ jkun, l-obbligazzjonijiet tal-patrimonju. Għaldaqstant, il-pretensjonijiet kollha ta’ obbligazzjonijiet ibbażati fuq kuntratti kontra d-debitur isiru obbligazzjonijiet tal-patrimonju. Ir-RU ikompli bi kwalunkwe kuntratt ibbażat fuq is-servizzi li għalihom huwa parti l-fallut, f’ċirkustanzi eċċezzjonali biss.

Jekk ir-RU ikompli kuntratt, huwa jsir personalment responsabbli bid-dritt ta’ indennizz mill-fondi tal-patrimonju.[vi]

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Proċedimenti ta' Insolvenza

DSA jew PIA: L-ewwel pass li jieħu debitur li jkun qed ifittex DSA/PIA huwa li japplika għal ĊP mill-qorti rilevanti. Jekk jinkiseb, dan jipprekludi lil ċerti kredituri msemmija jew speċifikati, li huma s-suġġett taċ-ĊP, milli jieħdu xi azzjoni kontra d-debitur għall-irkupru jew għall-infurzar tad-djun speċifikati. Fil-fatt, il-kreditur ma jistax:

 • Jibda xi proċedimenti legali b’rabta mad-dejn tiegħu;
 • Ikompli xi proċedimenti legali, inklużi ordnijiet/sentenzi tal-qorti eċċ., li jkunu nbdew qabel ma ngħata ċ-ĊP, jiġifieri tali proċedimenti legali huma meqjusa sospiżi sakemm idum iċ-ĊP;
 • Jieħu kwalunkwe pass biex jirkupra jew jiżgura l-pagament tad-dejn tiegħu;
 • Jikkuntattja lid-debitur rigward id-dejn tiegħu, sakemm ma jintalabx jagħmel dan mid-debitur;
 • Jibdel jew jittermina xi ftehim mad-debitur, jew;
 • Jibda xi proċedimenti ta’ falliment kontra d-debitur.

Ladarba d-debitur jidħol f’arranġament, restrizzjonijiet ta’ infurzar simili għal dawk stabbiliti hawn fuq japplikaw għall-kredituri sakemm idum l-arranġament.

DRN: Fil-każ ta’ DRN, ladarba jkun ingħata mill-qorti rilevanti, l-istess protezzjonijiet elenkati hawn fuq għal DSA/PIA japplikaw sakemm idum id-DRN.

Falliment

Kredituri garantiti u mhux garantiti huma ttrattati b’mod differenti f’falliment. L-unika opzjoni disponibbli għall-kredituri mhux garantiti f'falliment għall-irkupru tad-dejn tagħhom hija li jagħmlu talba fil-falliment għall-ammont dovut lilhom. Kredituri mhux garantiti ma jistgħux jiftħu proċedimenti legali kontra l-fallut wara d-data tal-aġġudikazzjoni. Din hija konsegwenza diretta u awtomatika tal-ordni ta’ falliment magħmula mill-Qorti Għolja. Id-drittijiet ta’ kredituri garantiti mhumiex affettwati mill-proċedimenti ta’ falliment.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta' Insolvenza

DSA, PIA, DRN:

Ara t-tweġiba għall-mistoqsija 7.

Falliment

Bħal fil-każ tal-assi f’patrimonju ta’ falliment, ir-RU jieħu post il-fallut bħala konvenut fi kwalunkwe kawża eżistenti miftuħa mill-kredituri kontra l-fallut. Ir-RU għandu l-għażla li jew jiddefendi, isolvi jew jabbanduna l-proċedimenti. Jekk ir-RU jirnexxielu jiddefendi l-proċedimenti, kwalunkwe kontrotalba jew spiża titħallas fil-patrimonju tal-falliment għall-benefiċċju tal-kredituri kollha. Jekk il-proċedimenti jirnexxu, jew jintlaħaq ftehim, l-ammont miftiehem isir pretensjoni ammessa fil-falliment.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Wara li laqqa’ lill-partijiet ikkonċernati flimkien, l-ISI pproduċa dokument ta’ protokoll standard (preċedent) għad-DSA u l-PIA. Dan jistabbilixxi l-obbligi kemm tad-debituri kif ukoll tal-kredituri matul l-operazzjoni tal-arranġament. Kampjuni ta’ dokumenti ta’ protokoll tad-DSA u tal-PIA huma annessi ma dan id-dokument.

Kreditur jipparteċipa kif ġej:

1. Prova tad-Dejn: F’każijiet ta’ DSA jew PIA, wara li jkun inħareġ ĊP mill-qorti lil debitur, il-PIP tiegħu jrid jikteb lill-kredituri involuti sabiex jinfurmahom dwar il-ħatra tiegħu, u sabiex jistedinhom jissottomettu prova tad-djun tagħhom u jindikaw kif għandu jiġi ttrattat id-dejn tagħhom skont it-termini tal-arranġament.

Fil-Falliment, il-kredituri kollha huma meħtieġa jissottomettu prova formali tad-dejn qabel jitħallas lilhom dividend.

2. Vot: Meta tissejjaħ laqgħa tal-kredituri minn PIP li jkun qed jaġixxi f’isem debitur li jixtieq jidħol f’DSA jew f’PIA, il-kredituri involuti huma intitolati jivvutaw fuq it-termini tal-ftehim, diment li jkunu taw prova tad-dejn tagħhom.

3. Oġġezzjonijiet: Kreditur jista’ joġġezzjona quddiem il-qrati qabel it-termini ta’ DSA jew ta’ PIA jidħlu fis-seħħ. It-termini speċifiċi huwa stabbiliti fil-leġiżlazzjoni.[vii]

4. Offerta ta’ Kompożizzjoni: Il-kredituri huma intitolati jivvutaw fuq Offerta ta’ Kompożizzjoni mressqa minn fallut. Din isseħħ meta fallut ikun jixtieq jilħaq ftehim ma’ xi wħud mill-kredituri jew mal-kredituri kollha tiegħu qabel ma jiskadi t-terminu tal-falliment tiegħu sabiex iżomm l-assi kollha tiegħu.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

-

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Fir-rigward ta’ DSA jew ta’ PIA kreditur ma jippreżentax formalment pretensjonijiet kontra debitur. L-ewwel stadju fil-proċess huwa l-mili ta’ Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta tad-debitur (PFS). Il-PFS telenka lill-kredituri kollha u l-ammonti dovuti lil kull kreditur, u hija l-bażi fattwali li fuqha jinħareġ ĊP. Wara l-ħruġ taċ-ĊP il-kredituri jistgħu jintalbu jagħtu prova tad-dejn tagħhom mill-PIP qabel isir l-arranġament ta’ insolvenza li jkun qed jitħejja mill-PIP. Meta kreditur ma jipprovdix prova tad-dejn wara li jkun intalab jagħmel dan, hemm implikazzjonijiet f’termini ta’ drittijiet tal-vot għall-arranġament u għas-sehem mid-dividendi.

Fir-rigward ta’ applikazzjoni għal DRN, ma jsirux pretensjonijiet formali mill-kredituri, iżda kreditur jista’ jintalab minn IA biex jikkonferma li s-somma dovuta żvelata mid-debitur hija ċ-ċifra korretta.

Djun ġodda li jinħolqu wara d-data tal-Arranġament mhumiex koperti mill-Arranġament. F’każ li djun eżistenti minn qabel jinbidlu fil-kobor tagħhom, tista’ tkun meħtieġa varjazzjoni fl-arranġament ġenerali (eż. responsabbiltà kontinġenti tikkristallizza)

Falliment

F’falliment, il-profil ta’ patrimonju ta’ falliment (l-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tal-fallut) huwa stabbilit f’żewġ formoli li l-fallut irid jimla u jippreżenta lill-Ispettur tal-Falliment fil-ġurnata tal-aġġudikazzjoni tiegħu: id-Dikjarazzjoni tan-Negozju u d-Dikjarazzjoni tal-Informazzjoni Personali. It-tipi kollha ta’ obbligazzjonijiet huma inklużi bħala pretensjonijiet mhux ippruvati fil-falliment diment li jkunu saru mid-debitur qabel id-data tal-aġġudikazzjoni tiegħu, jiġifieri d-data li fiha jibda t-terminu tal-falliment tiegħu. Kwalunkwe dejn li jsir mill-fallut wara d-data tal-aġġudikazzjoni ma jistax jiġi inkluż bħala pretensjoni fil-falliment.[viii]

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Wara l-ħruġ ta’ ĊP fi proċedimenti ta' insolvenza DSA u PIA, il-kredituri speċifikati jiġu nnotifikati dwar il-ħruġ taċ-ĊP u tingħatalhom kopja tal-PFS tad-debitur. Il-kreditur jista’ jintalab jagħti prova tad-dejn u jiġi mistoqsi kif jippreferi li d-dejn tiegħu jiġi ttrattat. Id-dejn ta’ kreditur jiġi ppruvat bl-istess mod ta’ kif dejn ta’ fallut jiġi ppruvat taħt l-Att dwar il-Falliment.

Wara li l-kreditur ikun ta prova tad-dejn tiegħu, huwa jkun intitolat jivvota fil-laqgħa tal-kredituri statutorji mlaqqa’ sabiex tiġi approvata l-proposta tad-debitur. Jekk il-kreditur ma jissottomettix prova tad-dejn, jew inkella ma jurix id-dejn tiegħu b’mod adegwat, ma jistax jipparteċipa fil-laqgħa tal-kredituri jew fi kwalunkwe ħlas ta’ dividend ipprovdut fl-arranġament.

Falliment

Notifika tal-individwi li jkunu ġew aġġudikati falluti tintbagħat lil lista ta’ istituzzjonijiet finanzjarji u Dipartimenti tal-Gvern mit-Taqsima tal-Falliment tal-ISI l-għada tal-ġurnata li fiha l-individwi jiġu aġġudikati falluti. Notifika ta’ dawn l-aġġudikazzjonijiet tiddaħħal ukoll fis-sit web tal-ISI u fl-Iris Oifigiul, li hija pubblikazzjoni uffiċjali tal-Istat Irlandiż.

Il-kredituri garantiti f’patrimonju ta’ falliment jingħataw avviż bil-quddiem ta’ tletin jum (bil-miktub jew bil-posta elettronika) mid-data tal-aġġudikazzjoni sabiex jissottomettu prova tal-pretensjonijiet tagħhom fil-patrimonju tal-falliment. Tali prova tad-dejn tista’ tieħu l-forma ta’ atti ta’ ipoteki, fatturi, rendikonti u kontijiet, jew f’ċerti ċirkustanzi jista’ jkun meħtieġ affidavit mingħand il-kreditur.

Qabel dividend jitħallas lill-kredituri f’patrimonju ta’ falliment, l-ISI javża l-pagamenti li jkunu ġejjin u l-każijiet relatati magħhom. Għal darb’oħra l-kredituri (kemm garantiti u mhux garantiti) jingħataw tletin jum sabiex iressqu l-pretensjonijiet tagħhom lill-ISI, u jkun meħtieġ l-istess oneru tal-provi.

Fi kwalunkwe każ, it-Taqsima tal-Falliment tal-ISI titlob lill-kredituri jimlew Formoli standard tal-Prova tad-Dejn, li huma disponibbli fuq is-sit web tal-ISI.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Dejn Preferenzjali

Fl-Arranġamenti ta’ Insolvenza Personali (PIA) u fl-Arranġamenti għall-Ħlas tad-Dejn (DSA), id-djun preferenzjali jitħallsu skont it-termini tal-ftehim, u fil-falliment id-djun preferenzjali jiġu kklassifikati direttament wara l-ispejjeż tal-falliment u kwalunkwe kost jew spiża mġarrba mir-RU meta jittratta l-patrimonju tal-falliment. Djun meqjusa preferenzjali huma:

 • Ċerti ammonti dovuti lill-Kummissarji tad-Dħul, bħal Taxxa fuq l-Introjtu, Taxxa fuq il-Qligħ Kapitali, VAT, PAYE/PRSI eċċ.;
 • Ċerti Rati tal-Awtoritajiet Lokali mġarrba fit-12-il xahar qabel id-data tal-aġġudikazzjoni tad-debitur jew tad-dħul fl-arranġament (id-data tal-bidu). Dan jinkludi rati u imposti tal-kunsill lokali;
 • Pagi jew salarji dovuti lill-impjegati tad-debitur għall-erba’ xhur ta’ qabel id-data tal-bidu;
 • Kwalunkwe ħlas relatat ma’ pensjonijiet, btajjel jew mard dovut lil dawn l-impjegati.[ix]

Dejn Garantit

F’PIA, il-kreditur garantit huwa marbut bit-termini tal-ftehim. F’PIA normali s-sellief garantit jitħallas kwalunkwe ċifra miftehma fl-arranġament mill-introjtu tad-debitur. L-introjtu ta’ kull xahar tad-debitur li jista’ jifdal wara li jitnaqqsu l-RLEs tad-debitur u l-ispejjeż tal-PIP jitħallas lill-kredituri mhux garantiti tiegħu permezz ta’ dividend.

Il-falliment ma jaffettwax id-drittijiet ta’ kreditur garantit. Tali kreditur jista’ jagħmel waħda mit-tliet għażliet li ġejjin fir-rigward tad-dejn garantit tiegħu:

 • Jistrieħ fuq il-garanzija tiegħu – dan ifisser li effettivament jibqa’ barra l-falliment;
 • Jirrealizza jew jivvaluta l-garanzija tiegħu u jitlob in-nuqqas (jekk ikun hemm) – il-kreditur jikkalkula l-valur ġust tas-suq tal-assi garantit u jnaqqsu mit-total tal-ammont dovut. In-nuqqas li jirriżulta (jekk ikun hemm) jiġi ammess fil-patrimonju tal-falliment bħala pretensjoni mhux garantita. Waqt dan il-proċess, il-kreditur garantit jista’ jbigħ l-assi inkwistjoni;
 • Jabbanduna l-garanzija tiegħu – il-kreditur garantit għandu l-għażla li jabbanduna għal kollox il-garanzija tiegħu u jkollu l-pretensjoni tiegħu ammessa fil-patrimonju tal-falliment bħala pretensjoni mhux garantita.

Dejn Mhux Garantit

Kemm f’PIA u f’DSA, id-djun tal-kredituri mhux garantiti jitħallsu taħt it-termini miftiehma tal-arranġament. F’DRN jekk iċ-ċirkustanzi ta’ persuna jitjiebu waqt il-perjodu ta’ superviżjoni, din trid tgħid lill-ISI u skont il-livell ta’ bidla, tista’ tintalab tikkontribwixxi għal dak li huwa dovut minnha.

Il-pretensjonijiet ta’ kredituri mhux garantiti ta’ patrimonju ta’ falliment jiġu kklassifikati ndaqs. Id-djun tagħhom jitħallsu bil-ħruġ ta’ kwalunkwe fond li jifdal wara li jkunu tħallsu l-ispejjeż tal-falliment, l-ispejjeż tar-RU u d-djun preferenzjali.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Il-kundizzjoni ġenerali għal għeluq sodisfaċenti tal-proċedimenti ta' insolvenza hija li d-debitur ikun issodisfa l-obbligi tiegħu taħt l-arranġament għat-terminu sħiħ tal-arranġament. Ladarba dan ikun seħħ, id-debitur jiġi meħlus mid-djun mhux garantiti tiegħu. L-istatus tad-dejn garantit ikun jiddependi fuq it-termini speċifiċi tal-arranġament.

Jekk debitur jikser it-termini tad-DRN, tad-DSA, jew tal-PIA, jista’ jiġi tterminat. Jekk id-debitur jilħaq sitt xhur ta’ arretrati fil-pagamenti, il-ftehim jitqies li falla. Fi kwalunkwe każ, id-debitur isir responsabbli għad-djun kollha dovuti minnu, inklużi l-arretrati, l-imposti u l-imgħaxijiet kollha akkumulati matul il-perjodu ta’ nuqqas ta’ ħlas fir-rigward ta’ dawk id-djun.

Falliment

Fallut li jkun ikkonforma mal-proċess ta’ falliment jiġi meħlus awtomatikament mill-falliment wara sena. Fallut jista’, fi kwalunkwe stadju tul it-terminu tal-falliment tiegħu, jagħmel offerta (kompożizzjoni) lill-kredituri tiegħu sabiex iħallas id-djun tiegħu. Il-fallut irid japplika mal-Qorti Għolja għas-sospensjoni tal-proċedimenti ta’ falliment tiegħu; dan iwaqqaf lir-RU milli jkompli jirrealizza assi fil-patrimonju. Il-fallut imbagħad jista’ jagħmel l-offerta ta’ kompożizzjoni lill-kredituri tiegħu fil-Qorti Għolja. Il-kredituri tal-fallut jivvutaw fuq l-offerta ta’ kompożizzjoni; jekk mill-inqas 60 % ta’ dawn il-kredituri (skont in-numru u l-valur tad-dejn) jaqblu fuq it-termini tal-offerta, din tgħaddi.

Il-pagament tal-ammont maqbul skont l-offerta ta’ kompożizzjoni jista’ jiġi minn dividendi tal-patrimonju jew minn fondi mingħand il-fallut innifsu. Kwalunkwe ħlas jew spiża imġarrba mill-uffiċċju tar-RU fl-amministrazzjoni tal-falliment, kif ukoll kwalunkwe dejn preferenzjali, iridu jitħallsu. Ladarba r-RU jaqbel mal-offerta ta’ kompożizzjoni medjata mill-Qorti Għolja, il-fallut jinħeles mill-falliment.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Kredituri mhux garantiti – mhux applikabbli.

Kredituri garantiti – l-istatus tad-dejn garantit ikun jiddependi fuq it-termini speċifiċi tal-arranġament.

Falliment

Fil-falliment, il-kredituri ma jistgħux ifittxu lill-fallut għal kwalunkwe dejn eżistenti wara d-data tal-aġġudikazzjoni (id-djun imġarrba wara l-aġġudikazzjoni jistgħu jiġu mfittxija b’mod normali); minflok iridu jikkomunikaw direttament mar-RU. Ladarba l-fallut jinħeles mill-falliment tiegħu, li huwa sena wara fil-maġġoranza tal-każijiet (każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità eċċ. jistgħu jtawlu dan it-terminu sa 15-il sena), id-djun mhux garantiti kollha (inklużi d-djun preferenzjali) jiġu rilaxxati. Id-djun assoċjati ma’ kredituri garantiti, fejn jeżerċitaw l-għażla tagħhom li jistrieħu fuq il-garanzija tagħhom, jissoktaw wara d-data tar-rilaxx. Għall-kredituri garantiti, il-proċedimenti ta’ falliment ma għandhomx jaffettwaw id-drittijiet tagħhom fuq l-assi garantit.

Jekk il-kreditur garantit ikun ivvaluta l-garanzija tiegħu u talab għan-nuqqas fil-falliment (bħala dejn mhux garantit), il-porzjon li jifdal wara l-ħlas ta’ kwalunkwe dividend jitħassar wara r-rilaxx. Għandu jkun innutat li, anki jekk il-kreditur garantit jeżerċita biss l-għażla tiegħu li jistrieħ fuq il-garanzija tiegħu (u ma jitlobx in-nuqqas fil-falliment), ma jkunx jista’ jfittex lid-debitur għal kwalunkwe nuqqas wara li dan ikun inħeles mill-falliment. F’dan ix-xenarju, l-effett nett tal-falliment fuq self garantit (ipoteka) huwa li kwalunkwe porzjon tas-self lil hinn mill-valur tal-assi relatat (fid-data tal-aġġudikazzjoni) jiġi ttrattat bħala dejn mhux garantit.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta' Insolvenza

DSA jew PIA: Fi proċedimenti ta' insolvenza, ġeneralment huma l-kredituri li jġorru l-ispejjeż tal-arranġament. Il-miżati tal-PIP, kif maqbula mal-kredituri meta jivvutaw u jgħaddu l-arranġament jew wara approvazzjoni sussegwenti ta’ reviżjoni mill-qorti, jitnaqqsu mill-fondi disponibbli tad-debitur. Meta kreditur iqajjem oġġezzjoni għall-ħruġ ta’ ĊP jew Arranġament, normalment il-kreditur jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tiegħu [x]. Meta kreditur iqajjem oġġezzjoni għal PIA propost, il-kreditur jista’ japplika ma’ qorti għall-ħlas tal-kostijiet tiegħu jekk l-oġġezzjoni tiegħu tiġi milqugħa [xi]. Fl-andament normali tal-avvenimenti l-kostijiet isegwu l-kawża, jiġifieri l-parti li l-azzjonijiet tagħha jġarrbu l-kostijiet, trid tħallashom.

DRN: Ma hemm l-ebda kost involut f’DRN.

Falliment

Il-kredituri jħallsu l-kostijiet tal-falliment, li jitħallsu minn kwalunkwe fond disponibbli fil-patrimonju tal-falliment.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Proċedimenti ta' Insolvenza

Inkluża fil-kundizzjonijiet li debitur irid jissodisfa qabel ma jista’ jidħol fi proċedimenti ta' insolvenza hemm dispożizzjoni li jrid jipprovdi dikjarazzjoni sħiħa u eżatta tas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, u jiffirma dikjarazzjoni statutorja li tikkonferma din l-informazzjoni. Il-Prattikant fl-Insolvenza Personali (PIP) irid ukoll jaċċerta ruħu li d-debitur qed jgħid il-verità, u li żvelalu l-informazzjoni rilevanti kollha b’rabta mas-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu. Kreditur jew PIP, jew l-ISI fir-rigward ta’ DRN biss, jista’ jitlob lil qorti biex tittermina proċedimenti ta' insolvenza għal ċerti raġunijiet ipprovduti fl-Att dwar l-IP, fosthom:

 • Id-debitur bl-imġiba tiegħu irranġa s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu b’mod li jsir eliġibbli għal arranġament jew DRN;
 • Ir-rekwiżiti proċedurali tal-Att ma ġewx issodisfati;
 • Ineżattezzi jew ommissjonijiet fid-Dikjarazzjoni Finanzjarja Preskritta (PFS) tad-debitur li kkawżaw, jew jistgħu jikkawżaw, dannu materjali lill-kreditur;
 • Id-debitur ma kkonformax mar-rekwiżit tal-eliġibbiltà;
 • Id-debitur ta preferenza lil parti terza u b’hekk naqqas l-ammont disponibbli għall-ħlas tad-djun tiegħu; jew
 • Id-debitur wettaq reat taħt l-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat).

Il-kredituri m’għandhom l-ebda dritt li jfittxu t-treġġigħ lura ta’ kwalunkwe tranżazzjoni jew trasferiment ta’ assi qabel jibdew il-proċedimenti ta' insolvenza. Madankollu, jekk id-debitur jista’ jitqies li kkontribwixxa b’mod eċċessiv għal fond ta’ pensjoni, il-kreditur jista’ jitlob għajnuna finanzjarja mill-qrati. Dan jista’ jirriżulta f’ordni mill-qorti biex il-fornitur tal-fondi joħroġ rifużjoni sħiħa tal-ammont għad-distribuzzjoni fost il-kredituri partijiet għall-arranġament.

Falliment

Trasferimenti ta’ assi u pagamenti preċedenti li l-falluti jkunu għamlu lil kredituri jew lil individwi oħrajn jistgħu jiġu mibdula taħt il-leġiżlazzjoni dwar il-falliment. Dan jinkludi sitwazzjonijiet fejn:

 • Il-fallut ikun ħallas ammont jew ittrasferixxa assi lil xi kreditur bi preferenza fuq kredituri oħrajn li magħhom għandu d-dejn. Ir-RU jista’ jitlob li dawn il-pagamenti, magħmula fit-tliet snin ta’ qabel id-data ta’ aġġudikazzjoni, jitreġġgħu lura. Jekk ir-RU jirnexxielu, l-ammont inkwistjoni jitħallas lura fil-patrimonju tal-falliment għall-benefiċċju tal-kredituri kollha;[xii]
 • Il-fallut ittrasferixxa jew irregala lil parti terza assi għal ammont aktar baxx mill-valur ġust tas-suq. Wara applikazzjoni b’suċċess tar-RU quddiem il-Qorti Għolja, dawn it-trasferimenti fit-tliet snin qabel id-data ta’ aġġudikazzjoni jistgħu jiġu annullati u n-nuqqas jitħallas fil-patrimonju tal-falliment għall-benefiċċju tal-kredituri kollha;[xiii]
 • Il-fallut ittrasferixxa assi jew għamel pagament li jista’ jitqies bħala “tranżazzjoni ta’ evitar”, jiġifieri l-fallut kien beħsiebu jevita li jkollu assi jew somma ta’ flus meqjusa bħala parti mill-patrimonju ta’ falliment tiegħu. Żewġ perjodi ta’ żmien japplikaw f’dawn il-każijiet:
  • Kwalunkwe tranżazzjoni bħal din magħmula fit-tliet snin qabel il-falliment tista’ titreġġa’ lura mir-RU jekk tirnexxi l-applikazzjoni mal-Qorti Għolja, u;
  • Kwalunkwe tranżazzjoni bħal din magħmula fil-ħames snin ta’ qabel il-falliment, diment li l-fallut ma jirnexxilux jipprova li kien solventi fiż-żmien meta saret it-tranżazzjoni.[xiv]

Fix-xenarji kollha t’hawn fuq, ir-RU irid jipprova b’affidavit quddiem il-Qorti Għolja li dawn it-tranżazzjonijiet seħħew tabilħaqq b’tali mod li jissodisfa lill-Qorti Għolja skont it-termini tal-leġiżlazzjoni; b’hekk, dawn it-tranżazzjonijiet/trasferimenti jitqiesu ta’ dannu għall-kredituri tal-patrimonju tal-falliment.[i] Irreferi għall-Kapitolu 3 Sezzjonijiet 59-64 (DSA) u għall-Kapitolu 4 Sezzjonijiet 93-98 (PIA) tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat) għal-Leġiżlazzjoni rigward iċ-Ċertifikati ta’ Protezzjoni (ĊP)

[ii] Sezzjoni 115A tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat)

[iii] Irreferi għall-Parti 5 tal-Att dwar l-Insolvenza Personali 2012 għall-bażi leġiżlattiva għal Prattikant fl-Insolvenza Personali, u r-Regolamenti 2013 (S.S. Nru 209 tal-2013) (Awtorizzazzjoni u Superviżjoni tal-Prattikanti fl-Insolvenza Personali) tal-Att dwar l-Insolvenza Personali 2012 għall-kriterji tal-kwalifiki, l-istandards regolatorji u r-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni.

[iv] Sezzjoni 135 tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat) u Sezzjoni 17 tal-Ewwel Skeda tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)

[v] Sezzjoni 135(2) tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat)

[vi] Sezzjoni 61 u Sezzjoni 136 tal-Att dwar l-Insolvenza 1988 (kif emendat)

[vii] Sezzjoni 87 (DSA) u Sezzjoni 120 (PIA) tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat)

[viii] Sezzjoni 75 tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)

[ix] Sezzjoni 81 u Sezzjoni 101 tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)

[x] Sezzjoni 97 tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat)

[xi] Sezzjoni 115(a) tal-Att dwar l-Insolvenza 2012 (kif emendat)

[xii] Sezzjoni 57 tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)

[xiii] Sezzjoni 58 tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)

[xiv] Sezzjoni 59 tal-Att dwar il-Falliment 1988 (kif emendat)


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2020

Insolvenza - Greċja

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jitressqu kontra kummerċjanti u kontra assoċjazzjonijiet ta’ persuni b’personalità ġuridika li jkollhom skop ekonomiku.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Sabiex jinfetħu l-proċedimenti, ir-rikors irid jiġi ppreżentat mid-debitur innifsu, minn kreditur li jkollu interess ġuridiku, jew mill-prosekutur pubbliku fil-qorti tal-prim’istanza (eisangeléas protodikón) jekk ikun hemm konsiderazzjonijiet ta’ interess pubbliku. Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-proċedimenti: (a) meta l-kreditur jagħmel ir-rikors, id-debitur irid ikun fi stat li waqqaf il-pagamenti; (b) meta d-debitur jagħmel ir-rikors ikun biżżejjed li jkun hemm probabbiltà li mhux se jkun jista’ jħallas id-djun tiegħu. Il-Qorti tiffissa d-data tal-waqfien tal-pagamenti, li ma tistax tkun aktar minn sentejn qabel id-data tal-pubblikazzjoni tas-sentenza. L-imħallef li jippresjedi l-qorti jista’, fuq talba minn kwalunkwe persuna li jkollha interess ġuridiku, tordna kwalunkwe miżura li titqies meħtieġa sabiex tiġi evitata kwalunkwe bidla fl-assi tad-debitur li tkun ta’ ħsara għall-kredituri. Awtomatikament malli tingħata sentenza li tiddikjara l-insolvenza dawn il-miżuri ma jibqgħux japplikaw.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-proprjetà tal-insolvenza (ptocheutikí periousía) tinkludi l-assi kollha li jkunu proprjetà tad-debitur, irrispettivament minn fejn ikunu jinsabu, fid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza. Dan ma jinkludix (a) kwalunkwe assi ta’ natura eżenti, jiġifieri affarijiet li huma assolutament meħtieġa għas-sussistenza bażika tad-debitur u tal-familja tiegħu, u l-affarijiet li d-debitur jeħtieġ sabiex ikun jista’ jaqla’ l-għejxien tiegħu, jew (b) kwalunkwe assi li huma esklużi minn dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi. Lanqas ma jinkludi assi akkwistati mid-debitur wara d-dikjarazzjoni tal-insolvenza.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

B’effett mid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza d-debitur jiġi awtomatikament imċaħħda mid-dritt li jiġġestixxi, jiġifieri li jamministra u jiddisponi mill-assi tiegħu. Kull att ta’ ġestjoni min-naħa tad-debitur mingħajr il-kunsens tal-amministratur (sýndikos) ma jkunx infurzabbli. L-assi jiġu ġestiti mill-amministratur. Huwa biss f’każijiet eċċezzjonali, li huma speċifikati fil-liġi, li d-debitur jista’ jwettaq ġestjoni tal-assi tiegħu. L-amministratur appuntat irid ikun avukat li jkollu minn tal-inqas ħames snin esperjenza. Il-ħidma tal-amministratur tkun taħt is-superviżjoni tal-imħallef relatur tal-qorti (eisigitís dikastís). Xi atti tal-amministratur ikunu jeħtieġu permess mill-qorti li tkun qed tittratta l-insolvenza (il-“qorti tal-insolvenza”, ptocheutikó dikastírio). Il-qorti tal-insolvenza sservi bħala l-aħħar superviżur responsabbli biex jidderiġi l-proċedimenti tal-insolvenza.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Dikjarazzjoni ta’ insolvenza ma taffettwax id-dritt tal-kreditur li jinvoka tpaċija kontra kontrotalba tad-debitur, dment li l-kundizzjonijiet għat-tpaċija kienu ġew issodisfati qabel id-dikjarazzjoni tal-insolvenza. Kwalunkwe projbizzjoni ta’ tpaċija tapplika wkoll għall-insolvenza.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Kwalunkwe kuntratt bilaterali li jkun pendenti fid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza, u li d-debitur ikun parti fih, jibqa’ fis-seħħ sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor mill-Kodiċi tal-Insolvenza. Wara l-awtorizzazzjoni mill-imħallef relatur, l-amministratur ikollu d-dritt jeżegwixxi kwalunkwe kuntratt pendenti u li jeħtieġ lill-kontropartijiet biex iwettquhom. Kull kuntratt ta’ natura permanenti jibqa’ fis-seħħ, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor bil-liġi. Kwalunkwe kuntratt finanzjarju huwa eskluż. Id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-insolvenza ma jaffettwawx id-dritt li l-kuntratt jiġi tterminat skont il-liġi jew skont il-kuntratt. Id-dikjarazzjoni tal-insolvenza tipprovdi raġuni għat-terminazzjoni tal-kuntratti ta’ natura personali li d-debitur ikun parti fihom. L-amministratur jista’ jittrasferixxi lil parti terza, relazzjoni kuntrattwali li fiha d-debitur ikun kontroparti. Relazzjoni ta’ impjieg tiġi tterminata mad-dikjarazzjoni tal-insolveza.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Malli ssir id-dikjarazzjoni tal-insolvenza, il-proċedimenti kollha miġjuba minn kredituri individwali kontra d-debitur biex jissodisfa l-pretensjonijiet fl-ambitu tal-insolvenza jiġu sospiżi b’mod awtomatiku, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar il-kredituri garantiti, li għalihom din is-sospensjoni ma tapplikax għal kollateral fil-proprejtà tal-insolvenza. Madankollu, għal dawn il-kredituri tista’ tapplika sospensjoni ta’ ftit xhur skont ċerti kundizzjonijiet. B’mod aktar speċifiku, mad-dikjarazzjoni tal-insolvenza, l-atti li ġejjin jiġu pprojbiti: li jitkompla infurzar, li jitressaq rikors għal prestazzjoni jew dikjarazzjoni, li tali kawżi jitkomplew, li jiġu ppreżentati jew jinstemgħu appelli, u li jinħarġu atti ta’ natura amministrattiva jew ta’ natura ta’ taxxa jew li jiġu infurzati fuq l-assi tal-proprjetà tal-insolvenza.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Kwalunkwe kawża li tkun pendenti fid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza titkompla mill-amministratur jekk id-debitur ikun il-kreditur f’din il-kawża. Jekk ikun id-debitur, il-kawżi jiġu sospiżi u tiġi segwita l-proċedura għall-preżentazzjoni u l-verifika.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-kredituri jridu jressqu l-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur quddiem ir-reġistratur tal-insolvenzi (grammatéas ton ptocheúseon). Il-kredituri kollha, irrispettivament mill-privileġġi jew il-garanzija, inklużi dawk li l-pretensjonijiet tagħhom ikunu kundizzjonali, jifformaw il-laqgħa tal-kredituri (synéleusi ton pistotón). L-ewwel laqgħa tissejjaħ mis-sentenza li tiddikjara l-insolvenza. Il-laqgħa tista’ teleġġi tliet membri tal-kumitat tal-kredituri (epitropí pistotón), li min-naħa tagħhom, jistgħu jaħtru rappreżentant komuni għall-membri kollha. Il-kumitat tal-kredituri bi tliet membri jimmonitorja l-andament tal-proċedimenti tal-insolvenza.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Malli jitlesta l-inventarju tal-assi mobbli u immobbli tad-debitur, l-amministratur jista’ jikkonsulta mal-imħallef relatur u jitlob permess biex ibigħ il-prodotti jew l-oġġetti mobbli li jiffurmaw parti mill-proprjetà, iżda biex ikopri l-ħtiġijiet attwali biss. Huwa biss meta tkun lesta l-verifika tal-kredituri, u dment li ma jiġi aċċettat jew ratifikat l-ebda pjan ta’ riorganizzazzjoni tal-intrapriża, jew jekk tali aċċettazzjoni jew ratifika tiġi kkanċellata, li l-amministratur jista’ jillikwida l-assi tad-debitur u jqassam ir-rikavat lill-kredituri billi jiddisponi jew mill-intrapriża kollha kemm hi jew mill-assi individwali tagħha. L-assi immobbli tad-debitur jistgħu jiġu disposti minnhom biss bil-permess tal-qorti tal-insolvenza, mogħti bi tweġiba għal talba mill-amministratur u wara rapport mill-imħallef relatur.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-kredituri kollha tad-debitur, jistgħu jippreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom u jissottomettu d-dokumenti tagħhom fir-reġistru tal-insolvenzi irrispettivament minn jekk il-pretensjonijiet tagħhom humiex privileġġati jew le u irrispettivament minn jekk ikunux iggarantiti b’kollateral jew le. Il-kredituri inklużi fi proċedimenti ta’ insolvenza huma dawk li, fid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza, ikollhom pretensjoni kuntrattwali monetarja kontra d-debitur li diġà ġiet iġġenerata u tista’ titressaq quddiem il-qorti. Kwalunkwe pretensjoni ġġenerata wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza ma tistax tiġi ppreżentata. L-ispejjeż tal-amministratur tal-qorti mġarrba għall-ġestjoni tal-proprejtà tal-insolvenza, ir-rimunerazzjoni tal-amministratur u kwalunkwe pretensjoni fuq il-proprjetà nnifsha (omadiká pistómata) jitnaqqsu minn qabel, wara d-deċiżjoni li l-proprjetà tal-insolvenza tiġi likwidatà, u jiġu ssodisfati qabel il-klassifikazzjoni tal-kredituri tad-debitur.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-pretensjonijiet iridu jiġu ppreżentati bil-miktub quddiem ir-reġistratur tal-insolvenzi, u jispeċifikaw it-tip, il-kaġun, id-data tal-ġenerazzjoni, eċċ., fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni tas-sentenza li tiddikjara l-insolvenza fil-Bulletin tal-Atti Ġudizzjarji tal-Fond tal-Avukati (Deltío Dikastikón Dimosieúseon tou Tameíou Nomikón). Jekk dan il-limitu taż-żmien għall-preżentazzjoni jiskadi, kreditur xorta waħda jkun jista’ jippreżenta notifika ta’ oppożizzjoni (anakopí) u jitlob li l-pretensjoni tiegħu tiġi vverifikata mill-qorti tal-insolvenza. Dawn li ġejjin japplikaw għall-verifika: (a) titwettaq mill-amministratur fil-preżenza tal-imħallef relatur tlett ijiem wara li jiskadi l-perjodu ta’ żmien stabbilit għat-tressiq tal-pretensjonijiet; (b) kreditur li l-pretensjoni tiegħu tkun qed tiġi vverifikata jista’ jattendi l-verifika personalment jew permezz ta’ parti terza awtorizzata kif xieraq; (c) il-verifika titwettaq billi jitqabblu d-dokumenti tal-kreditur ma dawk tal-kotba u d-dokumenti tad-debitur; (d) l-imħallef relatur iħejji rapport dwar il-verifika tal-kredituri; (e) f’każ ta’ dubju, l-imħallef relatur jiddeċiedi jekk jaċċettax il-pretensjoni, u jista’ jaċċettaha b’mod provviżorju; (f) waqt il-verifika d-debitur, l-amministratur u l-kredituri li l-pretensjonijiet tagħhom ikunu diġà ġew aċċettati, jistgħu jqajmu oġġezzjonijiet. Ma hemmx websajt apposta minn fejn wieħed jista’ jsib il-formoli speċifiċi għall-proċedura msemmija hawn fuq. Madankollu, huma disponibbli formoli speċifiċi mingħand ir-reġistratur tal-insolvenzi fil-qorti tal-prim’ istanza (protodikeío).

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Ladarba tittieħed deċiżjoni biex proprjetà tal-insolvenza tiġi likwidata, l-amministratur, mingħajr dewmien bla bżonn, iħejji lista ta’ distribuzzjoni u jressaqha għand l-imħallef relatur. L-imħallef relatur jiddikjara l-lista infurzabbli u jordna li tiġi ddepożitata fl-uffiċċju tiegħu. Fid-distribuzzjoni jitqiesu l-privileġġi ġenerali li ġejjin: (i) pretensjonijiet li jirriżultaw minn kull tip ta’ finanzjament ipprovdut sabiex l-attività tad-debitur tkun tista’ tkompli; (ii) pretensjonijiet għal trattament mediku tad-debitur u għal ispejjeż ta’ funeral; (iii) pretensjonijiet għall-provvediment tal-ħtiġijiet tal-ikel; (iv) pretensjonijiet min-naħa ta’ impjegati fir-rigward tal-impjieg tagħhom, onorarji tal-avukat; (v) pretensjonijiet min-naħa ta’ bdiewa; (vi) pretensjonijiet min-naħa tal-Istat Elleniku u awtoritajiet lokali; (vii) pretensjonijiet min-naħa tal-fond ta’ garanzija (synengyitikó), u l-privileġġi speċifiċi tal-kredituri, jiġifieri pretensjonijiet privileġġati fuq assi mobbli jew immobbli speċifiċi tad-debitur jew fuq xi ammont ta’ flus. Fejn ikun hemm trikkib ta’ privileġġi fil-każ ta’ rikavati mid-disponiment ta’ assi jew ammont ta’ flus, id-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili japplikaw mutatis mutandis.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Pjan ta’ riorganizzazzjoni jista’ jiġi ppreżentat mid-debitur lill-qorti tal-insolvenza u lill-amministratur. Dan irid jinkludi informazzjoni dwar il-qagħda finanzjarja tad-debitur u kif qed jiġi propost li jiġu ssodisfati l-kredituri, deskrizzjoni tal-miżuri li jridu jittieħdu, bħal tibdil organizzazzjonali u pjanijiet ta’ negozju, il-formazzjoni ta’ drittijiet u l-klassifikazzjoni kumplessiva ta’ kull kreditur, eċċ. Il-qorti tal-insolvenza awtomatikament twettaq eżaminazzjoni preliminari tal-pjan fi żmien 20 jum mis-sottomissjoni tiegħu u tista’ tirrifjutah għal raġunijiet speċifiċi stipulati fil-liġi. Jekk il-qorti ma tirrifjutax il-pjan, tistabbilixxi limitu ta’ żmien ta’ mhux inqas minn tliet xhur għall-kredituri biex jaċċettawh jew le, u data biex jiltaqgħu l-kredituri. Id-deliberazzjoni u l-vot dwar il-pjan isiru fil-preżenza tal-imħallef relatur. Maġġoranza speċjali hija meħtieġa biex il-pjan jiġi aċċettat. Mal-approvazzjoni tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni mill-kredituri, il-pjan jiġi sottomess lill-qorti għal ratifika. Wara li tingħata s-sentenza finali dwar l-approvazzjoni tal-pjan, il-pjan isir jorbot fuq il-kredituri kollha, irrispettivament mill-klassifikazzjoni tagħhom u mill-fatt jekk ikunux ippreżentaw il-pretensjonijiet tagħhom jew le. Il-proċedimenti tal-insolvenza jintemmu. Il-kredituri jistgħu jressqu proċedimenti individwalment.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Mad-dikjarazzjoni tat-tmiem tal-insolvenza, l-iżvestiment tad-debitur jitneħħa, id-debitur jerġa’ jibda jġestixxi l-assi tiegħu, u l-kredituri jistgħu jinbdew proċedimenti individwalment. B’mod aktar speċifiku, il-proċedimenti tal-insolvenza jispiċċaw mal-likwidazzjoni tal-assi, u l-amministratur jippreżenta rapport fi żmien xahar.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-kostijiet u l-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza jiġu ddebitati lill-proprjetà tal-insolvenza.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Kwalunkwe att magħmul mid-debitur fil-perjodu minn meta jitwaqqfu l-pagamenti sad-dikjarazzjoni tal-insolvenza (“il-perjodu ta’ suspett”, ýpopti períodos) li jkun ta’ detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri jista’ jiġi revokat (atti suġġetti għal revoka potenzjali, práxeis dynitikís anáklisis) jew irid jiġi revokat (atti suġġetti għal revoka mandatorja, práxeis ypochreotikís anáklisis), soġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-liġi tal-insolvenza. Azzjoni għal revoka tista’ titressaq quddiem il-qorti tal-insolvenza mill-amministratur jew, suġġett għal ċerti kundizzjonijiet, minn kreditur. Kull persuna li tkun kisbet kwalunkwe assi tad-debitur fuq bażi ta’ att revokat trid tirritorna l-assi lill-proprjetà tal-insolvenza.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/02/2018

Insolvenza - Spanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ispanjol ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedura ta’ insolvenza, imsejħa concurso de acreedores (“laqgħa tal-kredituri”), tapplika kemm għad-debituri ċivili kif ukoll għall-kummerċjanti, kemm jekk persuni fiżiċi jew persuni ġuridiċi. Il-Liġi 25/2015 tat-28 ta’ Lulju 2015 introduċiet speċifikazzjonijiet għal proċeduri ta’ insolvenza meta d-debitur ikun persuna fiżika, speċjalment sabiex id-debitur ikun jista’ jiġi rilaxxat minn djun li mhumiex imħallsa matul il-proċeduri.

Kwalunkwe debitur jista’ jiġi ddikjarat insolventi, kemm jekk persuna fiżika (inklużi minorenni jew persuni li m’għandhomx kapaċità legali) jew persuna ġuridika, intraprenditur jew konsumatur, għalkemm il-liġi fiha xi speċifikazzjonijiet fir-rigward tat-tip ta’ debitur inkwistjoni, speċjalment fil-każ ta’ kumpaniji kummerċjali jew konsumaturi.

Persuni ġuridiċi jistgħu jiġu ddikjarati insolventi, anke jekk ikunu qed jiġu stralċjati. Huwa irrelevanti jekk jiffurmawx parti minn grupp ta’ kumpaniji, minħabba li kumpanija waħda jew ħafna mill-kumpaniji li jiffurmawha jistgħu jiġu ddikjarati insolventi, iżda mhux il-grupp bħala tali.

Proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu fir-rigward ta’ wirt, sakemm ma jkunx ġie aċċettat inkondizzjonalment.

L-awtoritajiet li jiffurmaw l-organizzazzjoni territorjali tal-istat, il-korpi tas-settur pubbliku u korpi oħra tal-liġi pubblika ma jistgħux jiġu ddikjarati insolventi.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

2.1 Kundizzjonijiet għall-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza:

Il-liġi tistabbilixxi ċerti prerekwiżiti suġġettivi u oġġettivi li għandhom jintlaħqu sabiex jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza:

A) Prerekwiżit suġġettiv: kwalunkwe debitur jista’ jiġi ddikjarat insolventi, kemm jekk persuna fiżika jew ġuridika, intraprenditur jew konsumatur, għalkemm il-liġi fiha xi speċifikazzjonijiet fir-rigward tat-tip ta’ debitur inkwistjoni, speċjalment fil-każ ta’ kumpaniji kummerċjali jew konsumaturi .

L-awtoritajiet li jiffurmaw l-organizzazzjoni territorjali tal-istat, il-korpi tas-settur pubbliku u korpi oħra tal-liġi pubblika ma jistgħux jiġu ddikjarati insolventi.

B) Prerekwiżit tal-objettiv: l-insolvenza tad-debitur, definita bħala l-inkapaċità li jħallas l-obbligazzjonijiet tiegħu fuq bażi regolari.

2.2 Partijiet li jistgħu japplikaw għall-proċeduri miftuħa

Skont jekk l-applikazzjoni għal proċeduri ta’ insolvenza tkunx ippreżentata mid-debitur jew mill-kredituri, ir-rekwiżiti għas-sottomissjoni jvarjaw.

Jekk jintalbu proċeduri ta’ insolvenza mid-debitur (proċeduri volontarji), dan għandu jiġġustifika quddiem il-qorti li bħalissa huwa insolventi jew se jkun insolventi b’mod imminenti; jiġifieri, li ma jistax iħallas l-obbligazzjonijiet tiegħu fuq bażi regolari. Jekk l-insolvenza tkun kurrenti, id-debitur huwa obbligat japplika għal proċeduri ta’ insolvenza fi żmien xahrejn minn meta jsir jaf jew kellu jsir jaf bl-insolvenza tiegħu.

Madankollu, skont il-liġi, f’dan il-perjodu ta’ xahrejn, id-debitur jista’ jinnotifika lill-qorti li qed jinnegozja ftehim mal-kredituri biex jiffinanzja d-dejn mill-ġdid; f’liema każ, l-iskadenza tiġi sospiża matul in-negozjati u l-kredituri ma jistgħux jibdew proċeduri separati ta’ eżekuzzjoni kontra l-assi li jeħtieġ id-debitur għall-attività tiegħu għal tliet xhur. Wara li jkun għadda dan il-perjodu, jekk ma jilħqux ftehim mal-kredituri, id-debituri għandhom japplikaw għal proċeduri ta’ insolvenza fi żmien xahar.

Mal-applikazzjoni, id-debituri għandhom jissottomettu ċerti dokumenti, bħal rapport dwar l-attività ekonomika tagħhom, inventarju tal-assi, lista ta’ kredituri li jindikaw garanziji ta’ kreditu, lista ta’ impjegati u l-kontijiet tagħhom, jekk huma obbligati li jżommuhom.

Id-debituri, li jistgħu jkunu persuni fiżiċi jew ġuridiċi, huma meħtieġa japplikaw għal proċeduri ta’ insolvenza meta jkunu f’sitwazzjoni ta’ insolvenza attwali, definita bħal meta persuna ma tkunx tista’ tħallas l-obbligazzjonijiet tagħha fuq bażi regolari. Min-naħa l-oħra, jekk l-insolvenza hija imminenti (għadha ma teżistix iżda hija antiċipata), id-debituri huma sempliċement intitolati li japplikaw għal ordni ta’ insolvenza.

Sottomissjoni tal-applikazzjoni lill-qorti kummerċjali (juzgado de lo mercantil) għandha tikkonforma ma’ ċerti rekwiżiti obbligatorji previsti fl-Artikolu 6(2) tal-Liġi dwar l-Insolvenza (Ley Concursal): rapport dwar l-istorja finanzjarja u legali tad-debitur; indikazzjoni ta’ jekk dan huwiex involut f’attività ekonomika; jekk huwa persuna legali, għandu jidentifika lill-azzjonisti, l-amministraturi jew il-likwidaturi u l-awditur uffiċjali tiegħu; inventarju tal-assi u d-drittijiet, bl-informazzjoni li tikkorrispondi għall-identifikazzjoni tagħhom; lista alfabetika tal-kredituri, li tindika l-indirizz u l-ammont u l-maturità tal-pretensjonijiet, u l-garanziji eżistenti; fejn applikabbli, lista tal-impjegati; jekk id-debitur ikun obbligat li jżomm kontijiet, għandu jipprovdi l-kotba tal-kontijiet; u jekk jappartjeni għal grupp ta’ kumpaniji, huwa għandu jindika hekk u jissottometti l-kontijiet konsolidati tal-grupp.

Id-debituri għandhom obbligu li jikkollaboraw mal-imħallef inkarigat mill-proċeduri ta’ insolvenza u mal-amministraturi, mhux biss fis-sens passiv ta’ sottomissjoni għar-rekwiżiti magħmula minnhom, iżda fis-sens attiv ta’ komunikazzjoni ta’ punti importanti. Dan l-obbligu jinvolvi wkoll l-obbligu tad-dehra (quddiem il-qorti u quddiem l-amministraturi), tal-kollaborazzjoni u ta’ għoti ta’ informazzjoni. Dawn l-obbligi jaffettwaw id-debituri li huma persuni fiżiċi u d-diretturi de facto jew de jure ta’ persuni ġuridiċi, kemm jekk huma kurrenti kif ukoll jekk kellhom dik il-kariga fis-sentejn ta’ qabel. In-nonkonformità ma’ dan l-obbligu tirriżulta fil-preżunzjoni ta’ mġiba ħażina volontarja jew ta’ negliġenza gravi, għall-iskopijiet li tiġi ddikjarata insolvenza kolpevoli (fil-każijiet li tapplika għalihom it-taqsima ta’ kolpevolezza; jiġifieri, minħabba approvazzjoni ta’ arranġament detrimentali jew il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ stralċ).

Id-debitur jista’ jiġi ddikjarat responsabbli għall-insolvenza u sanzjonat. Wieħed mill-iskopijiet tal-proċeduri ta’ insolvenza huwa li jiġu analizzati l-kawżi tal-insolvenza u, b’mod partikolari, jekk l-imġiba tad-debitur, jew persuni oħra marbutin miegħu direttament jew b’mod aċċessorju, ikkontribwixxietx sabiex tikkawżaha jew taggravaha. Dan jinvolvi l-kjarifika tal-obbligazzjonijiet korrispondenti bl-użu tat-tabella ta’ sanzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 172 u 172bis tal-Liġi dwar l-Insolvenza.

2.3 Il-ftuħ tal-proċeduri u l-ħin li fih il-proċeduri jidħlu fis-seħħ:

L-imħallef għandu jeżamina d-dokumentazzjoni sottomessa u jekk l-insolvenza jew insolvenza imminenti hijiex iġġustifikata, hu għandu jiddikjara lid-debitur insolventi fl-istess jum tal-applikazzjoni jew il-jum ta’ wara. Jekk id-dokumentazzjoni sottomessa mhix kompluta, l-imħallef jista’ jippermetti perjodu wieħed ta’ ħamest ijiem sabiex tiġi kompluta.

Il-proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jiġu applikati wkoll minn xi wieħed mill-kredituri, f’liema każ huma proċeduri obbligatorji (concurso necesario). Il-kredituri li japplikaw għal ordni ta’ insolvenza għandhom jipprovdu evidenza tal-insolvenza kurrenti tad-debitur u jippreżentaw prova ta’ ordni ta’ eżekuzzjoni kontra d-debitur li turi li ma nkisbux biżżejjed assi għall-irkupru tad-dejn, jew għandhom jipprovdu evidenza ta’ ċerti fatti li jwasslu għal preżunzjoni ta’ insolvenza bħal: id-debitur waqaf iħallas l-obbligazzjonijiet tiegħu b’mod ġenerali; l-eżistenza ta’ sekwestru mifrux tal-assi tad-debitur; il-ħabi mgħaġġel jew il-likwidazzjoni tal-assi; jew in-nuqqas ta’ ħlas ta’ ċerti djun (taxxi, sigurtà soċjali, pretensjonijiet tal-ħaddiema).

Jekk issir applikazzjoni għal proċeduri ta’ insolvenza minn kreditur, id-debitur jiġi mħarrek u jista’ jikkontesta l-ordni ta’ insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef ilaqqa’ seduta fejn il-partijiet jistgħu jippreżentaw evidenza b’ċerti limitazzjonijiet, u l-imħallef għandu jiddeċiedi jekk id-debitur huwiex attwalment insolventi jew le u, fejn xieraq, joħroġ l-ordni ta’ insolvenza. Il-proċeduri jinfetħu wkoll jekk id-debitur jaċċetta l-ordni ta’ insolvenza, ma jikkontestahiex jew ma jidhirx għas-seduta.

Id-debituri li huma persuni fiżiċi f’sitwazzjonijiet ta’ insolvenza attwali jew imminenti li għandhom obbligazzjonijiet stmati ta’ mhux aktar minn ħames miljun euro jistgħu japplikaw għal proċedura biex jintlaħaq ftehim ta’ pagament straġudizzjarju. Persuni ġuridiċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 231 tal-Liġi dwar l-Insolvenza jistgħu jagħmlu dan ukoll.

Id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċeduri ta’ insolvenza tidħol fis-seħħ meta tingħata, anki jekk jitressaq appell.

2.4 Pubblikazzjoni tal-ordni ta’ insolvenza:

L-ordni ta’ insolvenza għandha tiġi ppubblikata preferibbilment permezz ta’ mezzi elettroniċi, u estratt tad-deċiżjoni għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat, għalkemm l-imħallef jista’ jordna l-pubblikazzjoni tiegħu f’iktar midja jekk hu jqis li dan huwa indispensabbli.

2.5 Miżuri provviżorji:

Fuq talba tal-persuna li tapplika għal proċeduri ta’ insolvenza u, jekk applikabbli, wara li tipprovdi garanzija biex tkopri obbligazzjonijiet potenzjali, ladarba l-imħallef jammetti l-applikazzjoni, jista’ jadotta l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-assi tad-debitur ma jitneħħewx, bil-mod ipprovdut taħt il-liġi proċedurali ġenerali.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

3.1 Assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju ta’ insolvenza

L-assi u d-drittijiet kollha miżmuma mid-debitur fiż-żmien tal-ordni tal-insolvenza jiffurmaw parti mill-patrimonju ta’ insolvenza jew l-“assi koperti mill-proċeduri”, kif ukoll dawk kollha li d-debitur jakkwista jew li huma rkuprati matul il-proċeduri. Assi li l-liġi tiddikjara li ma jistgħux jiġu sekwestrati huma eżentati.

Il-kredituri bi drittijiet preferenzjali fuq vapuri jew inġenji tal-ajru jistgħu jisseparaw dawn l-assi mill-patrimonju ta’ insolvenza billi jieħdu l-azzjonijiet permessi mil-leġiżlazzjoni settorjali.

Fil-każ ta’ proċeduri ta’ insolvenza ma’ debituri li huma persuni fiżiċi u miżżewġin, l-assi separati tagħhom jiffurmaw parti mill-assi koperti mill-proċeduri, u jekk ikollhom arranġament ta’ proprjetà komunitarja, l-assi maqsuma jiġu inklużi wkoll, jekk ikunu meħtieġa biex ikopru l-obbligi tad-debitur.

Il-proċeduri ta’ insolvenza ma jeħtiġux interruzzjoni tal-attività tad-debitur u dan jista’ jkompli bl-operat tal-kumpanija tiegħu, skont l-arranġament miftiehem għall-awtorizzazzjoni jew is-sospensjoni tas-setgħat tiegħu. B’mod ġenerali, l-amministraturi jeħtieġu awtorizzazzjoni għal amministrazzjoni jew disponiment ta’ assi f’każijiet ta’ superviżjoni tas-setgħat tad-debitur, iżda huwa possibbli li ċerti atti ta’ natura ġenerali jiġu awtorizzati jekk jagħmlu parti mill-attività normali tal-kumpanija. Fil-prinċipju, sakemm jiġi approvat l-arranġament mal-kredituri jew il-ftuħ ta’ proċeduri ta’ stralċ, l-assi ma jistgħux jiġu gravati sabiex jiffinanzjaw il-kumpanija insolventi mingħajr awtorizzazzjoni mill-imħallef. It-taqsima li ġejja tispjega l-arranġamenti għas-sospensjoni jew is-superviżjoni tas-setgħat tad-debitur.

Nofs il-finanzjament permezz ta’ dħul fi flus ġdid fil-kuntest ta’ proċess ta’ rifinanzjament jitqies bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

4.1 Is-setgħat tad-debitur

Fil-prinċipju, il-punt tat-tluq huwa d-distinzjoni bejn il-proċeduri volontarji u l-proċeduri obbligatorji (l-Artikolu 22). Fl-ewwel każ, id-debitur ikompli jamministra u jiddisponi mill-assi tiegħu u huwa suġġett għas-superviżjoni tal-amministratur, billi jeħtieġ l-awtorizzazzjoni jew il-kunsens tiegħu. Għal proċeduri obbligatorji, is-setgħat tad-debitur biex jamministra u jiddisponi mill-assi tiegħu huma sospiżi, u d-debitur jiġi sostitwit mill-amministratur. Ir-regolament m’għandux l-intenzjoni li jissanzjona lid-debitur, iżda l-għan tiegħu huwa li jippreserva l-assi u jissalvagwardja r-riżultat tal-proċeduri.

Il-kriterju, madankollu, huwa tkomplija tal-attività ekonomika tad-debitur, li għalih l-Artikolu 44 jippermetti lill-amministratur jistabbilixxi katalogu ta’ attivitajiet li, minħabba n-natura u l-ammont tagħhom, huma eżonerati mill-kontroll meħtieġ. Is-sistema hija flessibbli minħabba li l-imħallef jista’, permezz ta’ deċiżjoni motivata, jordna s-sospensjoni ta’ setgħat f’każ ta’ proċeduri volontarji u jordna s-superviżjoni sempliċi, taħt arranġament ta’ awtorizzazzjoni jew kunsens, fil-każ ta’ proċeduri obbligatorji, li jindika r-riskji li jittama li jiġu evitati u l-vantaġġi li jixtieq li jinkisbu.

Bl-istess mod, fuq talba tal-amministratur, l-arranġament inizjali għal-limitazzjoni jew skambju tas-setgħat jista’ jiġi mmodifikat fi kwalunkwe stadju aktar tard, ukoll b’deċiżjoni motivata u wara li jinstema’ d-debitur (il-bidla mhix awtomatika), bir-rekwiżit li din il-bidla tingħata l-istess pubbliċità li ngħatat lill-ordni ta’ insolvenza.

Ladarba l-proċeduri jkunu spiċċaw, il-limitazzjoni tal-poter tintemm ukoll. Inkella, din tiġi mtawla sakemm jiġi approvat l-arranġament mal-kredituri, li jista’ jistabbilixxi miżuri li jillimitaw jew jipprojbixxu s-setgħat tad-debitur. Jekk il-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu b’sospensjoni tas-setgħat tad-debitur.

Il-Liġi dwar l-Insolvenza, bħala regola ġenerali, għandha l-għan li l-assi tad-debitur koperti mill-proċeduri ta’ insolvenza jibqgħu l-istess; madankollu, f’ċerti każijiet, huwa possibbli li xi wħud mill-assi tad-debitur jinbiegħu waqt proċeduri ta’ insolvenza bl-awtorizzazzjoni tal-imħallef, li ma tkunx meħtieġa f’xi każijiet. Il-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni matul il-proċeduri ta’ insolvenza huwa possibbli wkoll, bil-mod stabbilit fl-Artikolu 146bis.

Bħala eċċezzjoni għar-regola ġenerali tal-kontinwità tal-attività tad-debitur, huwa stabbilit li fuq talba tal-amministratur, u wara li jiġi mismugħ id-debitur u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, l-uffiċċji tad-debitur jistgħu jingħalqu jew l-attività tiegħu tista’ tiġi sospiża. Meta dan jinvolvi t-terminazzjoni, sospensjoni jew emenda kollettiva ta’ kuntratti ta’ impjieg, l-imħallef għandu jaġixxi skont regoli speċjali.

Il-liġi tistabbilixxi wkoll obbligi speċifiċi fir-rigward tal-kontijiet tad-debitur u l-effetti ta’ proċeduri ta’ insolvenza fuq il-korpi governattivi ta’ persuni legali insolventi huma rregolati separatament.

4.2 Ħatra u setgħat ta’ amministraturi tal-insolvenza:

L-amministratur huwa persuna jew korp neċessarju li jassisti lill-imħallef u huwa fdat bil-ġestjoni tal-proċeduri ta’ insolvenza. Ladarba jkunu nfetħu proċeduri ta’ insolvenza, l-imħallef jordna l-bidu tat-tieni fażi tal-proċeduri, li tinkludi kollox rigward il-ħatra, id-dispożizzjonijiet regolatorji, is-setgħat u r-responsabbiltajiet tal-amministratur.

L-amministratur jintgħażel minn fost il-persuni fiżiċi u ġuridiċi rreġistrati volontarjament fir-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenza (Registro Público Concursa), skont il-kundizzjonijiet stabbiliti bil-liġi. Għal dawn l-għanijiet, issir distinzjoni bejn proċeduri ta’ insolvenza fuq skala żgħira, medja u kbira. L-ewwel appuntament mil-lista jintgħażel bix-xorti u wara, skont min ikun imissu, bl-eċċezzjoni ta’ proċeduri fuq skala kbira, fejn l-imħallef jista’ jaħtar l-amministratur li hu jqis l-iktar xieraq, filwaqt li jiddikjara r-raġunijiet u jsegwi l-kriterji stabbiliti mil-liġi. Fil-każ ta’ proċeduri ta’ insolvenza li jinvolvu istituzzjonijiet ta’ kreditu, l-imħallef għandu jaħtar lill-amministratur minn fost dawk proposti mill-Fond għar-Ristrutturar Xieraq tal-Banek (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). L-imħallef għandu jaħtar amministraturi minn fost dawk proposti mill-Kummissjoni Nazzjonali tas-Suq tat-Titoli (Comisión Nacional del Mercado de Valores) meta jittratta proċeduri li jinvolvu istituzzjonijiet suġġetti għas-superviżjoni tagħha jew mill-Konsorzju tal-Kumpens tal-Assigurazzjoni (Consorcio de Compensación de Seguros) fil-każ ta’ kumpaniji tal-assigurazzjoni.

Normalment, jinħatar amministratur wieħed biss. Bħala eċċezzjoni, fi proċeduri ta’ insolvenza fejn hemm raġunijiet ta’ interess pubbliku li jiġġustifikawha, l-imħallef tal-insolvenza jista’ jaħtar kreditur tal-amministrazzjoni pubblika jew kreditur tal-korp irregolat bil-liġi pubblika marbut jew iwieġeb għal dik l-amministrazzjoni pubblika bħala t-tieni amministratur.

L-Artikolu 33 tal-Liġi dwar l-Insolvenza jispjega fid-dettall id-dmirijiet tal-amministraturi, billi jikklassifikahom bħala: dmirijiet ta’ natura proċedurali; dmirijiet relatati mad-debitur jew il-korpi governattivi tiegħu; dmirijiet dwar materji tax-xogħol; dmirijiet relatati mad-drittijiet tal-kredituri; dmirijiet ta’ rapport u evalwazzjoni; dmirijiet relatati mar-realizzazzjoni jew likwidazzjoni ta’ assi; u dmirijiet segretarjali. L-iktar dmir importanti tagħhom huwa li jissottomettu r-rapport previst fl-Artikolu 75, u miegħu għandhom iżidu l-proposta tal-inventarju tal-assi u l-lista tal-kredituri.

Il-ħlas tal-amministraturi huwa stabbilit mill-imħallef skont skala ta’ tariffi, kif stabbilit fid-Digriet Irjali 1860/2004 tas-6 ta’ Settembru 2004.

L-amministratur maħtur għandu jaċċetta r-rwol u jista’ jiġi miċħud jew rifjutat mill-imħallef jekk ikun hemm kawża ġusta. L-amministraturi jistgħu jaħtru wkoll assistenti delegati biex jgħinuhom fid-dmirijiet tagħhom.

4.3 L-imħallef tal-insolvenza

Il-kompetenza biex jinstemgħu l-proċeduri ta’ insolvenza tikkorrispondi mal-qasam tal-ġustizzja kummerċjali, bħala fergħa speċjalizzata tal-ġustizzja ċivili. L-imħallef jiddikjara insolvenza u jmexxi l-proċeduri. L-Artikolu 86ter tal-Liġi Organika 6/1985 tal-1 ta’ Lulju 1985 dwar il-ġudikatura (Ley Orgánica del Poder Judicial) jistabbilixxi katalogu tal-kompetenzi tal-imħallfin tal-qorti kummerċjali, inkluż, b’mod partikolari, kwalunkwe kwistjonijiet li jinqalgħu fil-qasam tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Fl-ordni tal-insolvenza, jew minn qabel bħala miżura ta’ prekawzjoni, l-imħallef jista’ jillimita d-drittijiet fundamentali tad-debitur. Dawn il-limitazzjonijiet jistgħu jinvolvu:(a) interċettazzjoni ta’ komunikazzjonijiet postali u tat-telefon; (b) l-obbligu ta’ residenza fl-istess żona bħall-indirizz tiegħu, bil-possibbiltà ta’ arrest domiċiljari; u (c) id-dħul u t-tfittxija fir-residenza. Jekk id-debitur ikun persuna ġuridika, dawn il-miżuri jistgħu wkoll jiġu adottati fir-rigward tad-diretturi jew likwidaturi attwali kollha jew uħud minnhom, u dawk li wettqu r-rwol fis-sentejn ta’ qabel.

Min-naħa tiegħu, l-Artikolu 8 tal-Liġi dwar l-Insolvenza jagħti kompetenza “esklussiva u esklużjonarja” lill-imħallef tal-insolvenza fuq sett ta’ kwistjonijiet li jkopru, b’mod ġenerali, l-azzjonijiet kollha li huma diretti lejn jew li għandhom relazzjoni diretta mal-assi tad-debitur. L-imħallef huwa wkoll kompetenti biex jieħu deċiżjonijiet dwar sospensjoni kollettiva ta’ kuntratti ta’ impjieg meta l-impjegatur jiġi ddikjarat insolventi u biex jisma’ azzjonijiet ta’ responsabbiltà kontra d-diretturi jew likwidaturi tal-kumpanija insolventi.

Għal sentenzi preliminari, u għall-finijiet tal-proċess ta’ insolvenza biss, il-kompetenza tal-imħallef testendi wkoll għal kwistjonijiet amministrattivi jew soċjali relatati direttament mal-proċeduri ta’ insolvenza.

Il-Liġi dwar l-Insolvenza tistabbilixxi regoli dwar ġurisdizzjoni internazzjonali u territorjali u regoli speċifiċi dwar il-perkors proċedurali li għandu jiġi segwit, li jieħdu preċedenza fuq dawk stabbiliti fil-leġiżlazzjoni proċedurali ġenerali.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, ma jista’ jkun hemm l-ebda tpaċija ta’ pretensjonijiet jew djun tad-debitur. Madankollu, it-tpaċija hija permessa jekk ir-rekwiżiti tagħha ġew sodisfatti qabel l-ordni ta’ insolvenza, anke jekk id-deċiżjoni ttieħdet aktar tard. Dawn ir-rekwiżiti huma stabbiliti b’mod ġenerali fl-Artikolu 1196 tal-Kodiċi Ċivili (Código Civil) (reċiproċità tal-pretensjonijiet, uniformità tad-djun u li huma dovuti u pagabbli).

Proċeduri ta’ insolvenza b’element barrani huma eżentati minn din ir-regola jekk il-liġi applikabbli għall-pretensjoni reċiproka tad-debitur tippermetti dan f’sitwazzjonijiet ta’ insolvenza.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

6.1 Effetti fuq il-kuntratti li d-debitur huwa parti minnhom:

Il-Liġi dwar l-Insolvenza tirregola l-effetti tal-proċeduri ta’ insolvenza fuq il-kuntratti konklużi mid-debitur ma’ partijiet terzi li għandhom jiġu ssodisfati qabel l-ordni ta’ insolvenza. Il-kwistjoni hija kkunsidrata fir-rigward ta’ kuntratti bilaterali, billi l-kuntratti unilaterali se jiddeterminaw ir-rikonoxximent tal-pretensjonijiet ta’ kredituri terzi jew id-domanda biex il-pretensjonijiet tagħhom jiġu inklużi fl-assi koperti mill-proċeduri, kif espress fl-Artikolu 61. Il-kuntratti li jsiru mal-amministrazzjonijiet pubbliċi huma rregolati b’liġi amministrattiva speċjali.

Bħala prinċipju ġenerali, l-Artikolu 61(2) jistabbilixxi li l-ordni tal-insolvenza waħedha ma taffettwax il-kuntratti b’obbligi reċiproċi li għandhom jiġu ssodisfati mid-debitur jew mill-parti l-oħra. L-obbligi tad-debitur huma imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Kwalunkwe kumpens li jirriżulta mit-terminazzjoni jitqies ukoll bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

B’tisħiħ tal-validità ta’ dawn il-kuntratti, il-liġi tqis li kwalunkwe klawżola li tistabbilixxi s-setgħa li kuntratt jiġi kkanċellat jew jintemm dovut biss għall-fatt li waħda mill-partijiet hija ddikjarata insolventi, hija invalida.

Jekk ikun fl-interess tal-proċeduri ta’ insolvenza, l-amministratur (fil-każ ta’ sospensjoni) jew id-debitur (fil-każ ta’ sorveljanza) jista’ jitlob terminazzjoni tal-kuntratt mill-imħallef tal-insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef għandu jibgħat ċitazzjoni lid-debitur, lill-amministratur u lill-parti l-oħra fil-kuntratt biex jidhru quddiem il-qorti. Jekk jintlaħaq ftehim bejn dawk li jidhru quddiem il-qorti, l-imħallef għandu joħroġ ordni sabiex jintemm il-kuntratt. Inkella, it-tilwima se tkun ipproċessata permezz ta’ proċedura ta’ insolvenza inċidentali u l-imħallef jiddeċiedi dwar kwalunkwe ħaġa li għandha x’taqsam mar-ritorn tal-pagamenti u l-kumpens, li se jkunu imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, u jistgħu jkunu sinifikanti b’mod ċar jekk l-ammont ikun konsiderevoli.

6.2 Terminazzjoni minħabba ksur tal-kuntratt

Skont l-Artikolu 62, ordni ta’ insolvenza ma taffettwax it-terminazzjoni ta’ kuntratti bilaterali minħabba ksur sussegwenti minn kwalunkwe parti. Fil-każ ta’ kuntratti ta’ prestazzjoni kontinwa, is-setgħa ta’ terminazzjoni tista’ tiġi eżerċitata wkoll jekk il-ksur seħħ qabel l-ordni ta’ insolvenza. Madankollu, anke jekk ikun hemm raġunijiet għal terminazzjoni, l-imħallef, filwaqt li jżomm f’moħħu l-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza, jista’ jordna li l-kuntratt jiġi ssodisfat, bil-pagamenti dovuti jew li għandu jitwettaq mid-debitur li jkun akkużat kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

L-azzjonijiet sabiex jiġu tterminati l-kuntratti għandhom jitressqu quddiem l-imħallef tal-insolvenza, permezz tal-kanal ta’ proċeduri ta’ insolvenza inċidentali. Ladarba tiġi milqugħa t-talba (u, għalhekk, ikun hemm qbil li l-kuntratt jiġi tterminat), kwalunkwe obbligazzjonijiet pendenti ma jibqgħux validi. Rigward l-obbligazzjonijiet dovuti, il-proċeduri ta’ insolvenza jinkludu l-pretensjonijiet ta’ kredituri li ssodisfaw l-obbligi kuntrattwali tagħhom, jekk il-ksur tad-debitur kien qabel l-ordni tal-insolvenza; jekk kien wara din l-ordni, il-pretensjonijiet tal-partijiet li ssodisfaw l-obbligi tagħhom jiġu imposti kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Il-pretensjonijiet se jinkludu kwalunkwe kumpens għad-danni (l-Artikolu 62(4)).

L-Artikolu 64 tal-liġi jipprovdi dispożizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-effetti fuq kuntratti ta’ impjieg, u l-artikolu li ġej jirregola l-effetti fuq il-kuntratti ta’ maniġment superjuri.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

7.1 Projbizzjoni ta’ azzjonijiet ġodda ta’ sentenza dikjaratorja

L-imħallfin tal-qorti ċivili u tat-tribunal industrijali ma jistgħux jaċċettaw azzjonijiet li għandhom jinstemgħu mill-imħallef tal-insolvenza (essenzjalment, dawk diretti kontra l-assi tad-debitur).

Jekk, bi żball, tiġi ammessa waħda minn dawn l-azzjonijiet, jiġi ordnat l-għeluq tal-proċeduri kollha u kull azzjoni meħuda tkun invalida. L-imħallfin tal-qorti kummerċjali għandhom ukoll jastjenu milli jaċċettaw kwalunkwe azzjonijiet ippreżentati wara l-ftuħ ta’ proċeduri ta’ insolvenza u sakemm jitlestew, jekk dawk l-azzjonijiet jinvolvu pretensjonijiet relatati ma’ obbligi korporattivi kontra d-diretturi ta’ kumpaniji b’kapital insolventi li jkunu kisru d-dmirijiet tagħhom jekk ikun hemm raġunijiet għall-istralċ.

7.2 Effetti tal-ordni ta’ insolvenza fuq proċeduri ta’ eżekuzzjoni u ġbir kontra l-assi tad-debitur:

Ir-regola ġenerali hija li ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali, ġudizzjarji jew straġudizzjarji ma jistgħux jinbdew, u lanqas ma jistgħu jitkomplew proċeduri amministrattivi jew ta’ ġbir ta’ taxxa kontra l-assi tad-debitur. Jekk tinkiser din il-projbizzjoni, is-sanzjoni tkun li l-azzjoni tkun iddikjarata nulla u bla effett. Ir-regola tistabbilixxi żewġ eċċezzjonijiet fejn l-eżekuzzjoni tista’ tkompli minkejja l-ordni ta’ insolvenza u sakemm tingħata l-approvazzjoni tal-pjan ta’ stralċ:(a) proċeduri ta’ eżekuzzjoni amministrattiv li fihom ingħataw ordnijiet ta’ sekwestru; u (b) proċeduri ta’ eżekuzzjoni relatati max-xogħol li jinvolvu sekwestru ta’ assi li jappartjenu lid-debitur qabel l-ordni, u sakemm is-sekwestru l-assi ma jkunux meħtieġa sabiex jitkompla l-kummerċ jew l-attività professjonali tad-debitur.

Għal proċeduri pendenti ta’ eżekuzzjoni, l-Artikolu 55(2) jistipula li l-azzjonijiet li jinsabu għaddejjin għandhom jiġu sospiżi mid-data tal-ordni tal-insolvenza, għalkemm il-pretensjonijiet korrispondenti jistgħu jiġu pproċessati fil-proċeduri ta’ insolvenza.

Hemm regoli speċjali għall-eżekuzzjoni tal-kollateral, li huma stabbiliti fit-taqsima li jmiss, peress li dan jinvolvi l-indirizzar tal-effetti fuq ċerti pretensjonijiet.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

8.1 Effetti fuq proċeduri dikjaratorji pendenti fiż-żmien tal-ordni ta’ insolvenza

Il-proċeduri dikjaratorji li jinvolvu d-debitur li jkunu pendenti fiż-żmien tal-ordni tal-insolvenza se jkomplu sakemm tingħata s-sentenza finali, għalkemm, minkejja dan, proċeduri ta’ persuni ġuridiċi li jitolbu danni kontra d-diretturi, l-istralċjarji jew l-awdituri tagħhom se jingħaqdu fil-proċeduri ta’ insolvenza u jkomplu l-perkors proċedurali tagħhom.

Proċeduri ta’ arbitraġġ: ftehimiet ta’ arbitraġġ li jinvolvu d-debitur isiru invalidi matul proċeduri ta’ insolvenza (l-Artikolu 52); għalhekk, il-bidu ta’ proċeduri ta’ arbitraġġ huwa pprojbit wara l-ordni ta’ insolvenza. Dawk li jkunu diġà għaddejjin ikomplu sal-għoti finali ta’ arbitraġġ.

8.2 Id-dritt tad-debitur li jressaq l-azzjonijiet (l-Artikolu 54):

Il-liġi tiddetermina l-legalità tad-debitur li jressaq azzjonijiet skont is-setgħat tiegħu. F’termini ġenerali, jekk id-debitur ikun taħt amministrazzjoni, l-amministratur għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet ta’ natura mhux personali; jekk id-debitur huwa taħt superviżjoni, għandu d-dritt li jressaq azzjonijiet bl-awtorizzazzjoni xierqa mill-amministratur jekk l-azzjonijiet jaffettwaw l-assi tad-debitur. Fil-każ ta’ superviżjoni, jekk l-amministratur iqis li t-tressiq ta’ azzjoni huwa rakkomandabbli fl-interess tal-proċeduri ta’ insolvenza u d-debitur ma jagħmilx hekk, l-imħallef jista’ jawtorizza lill-amministratur biex jagħmel dan.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

9.1 Parteċipazzjoni tal-kredituri fi proċeduri ta’ insolvenza

Il-kredituri jistgħu japplikaw lill-imħallef għal proċeduri ta’ insolvenza u d-debitur jista’ jikkontesta l-applikazzjoni, f’liema każ tinżamm seduta u l-imħallef joħroġ deċiżjoni permezz ta’ ordni. Jekk l-imħallef jiftaħ proċeduri ta’ insolvenza, dawn ikunu kkunsidrati bħala “obbligatorji”, li normalment ifisser li d-debitur huwa sospiż mill-amministrazzjoni u d-disponiment tal-assi tiegħu u jiġi sostitwit mill-amministratur.

Meta jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-kredituri jingħataw perjodu ta’ xahar mill-pubblikazzjoni tal-ordni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat biex jagħmlu l-pretensjonijiet tagħhom, u l-amministratur għandu jinforma lil kull wieħed mill-kredituri identifikati fid-dokumentazzjoni tad-debitur dwar ir-responsabbiltà sabiex jikkomunikaw il-pretensjonijiet tagħhom. Il-perjodu mhuwiex differenti għall-kredituri domiċiljati barra l-pajjiż. Din il-komunikazzjoni għandha tkun miktuba u indirizzata lill-amministratur, u għandha tidentifika l-pretensjoni bl-informazzjoni meħtieġa dwar l-ammont, id-dati li fihom inħolqot il-pretensjoni u saret dovuta, karatteristiċi u klassifikazzjoni mistennija, u jekk jiġi allegat dritt preferenzjali speċjali, l-assi jew id-drittijiet suġġetti għal pagament u d-dettalji tar-reġistru tagħhom għandhom jiġu indikati. Id-dokumentazzjoni ta’ sostenn għandha tiġi inkluża wkoll. Dawn il-komunikazzjonijiet jistgħu jitwettqu elettronikament.

L-amministratur għandu jiddeċiedi dwar l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ kull pretensjoni u l-ammont tagħha, kif ukoll dwar il-klassifikazzjoni tagħha, f’lista ta’ kredituri li takkumpanja r-rapport tagħhom. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti bil-klassifikazzjoni jew l-ammont tal-pretensjoni jew dawk li ma ġewx inklużi jistgħu jikkontestaw ir-rapport f’perjodu ta’ 10 ijiem billi japplikaw għal proċedura ta’ insolvenza inċidentali, li l-imħallef għandu jagħti sentenza dwarha. Qabel ma jippreżenta r-rapport (fl-10 ijiem qabel is-sottomissjoni tiegħu), l-amministratur jibgħat komunikazzjoni elettronika lill-kredituri li jkollu l-indirizz tagħhom fejn jgħarrafhom bl-abbozz tal-lista tal-kredituri u l-inventarju. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti jistgħu jiktbu lill-amministratur bl-iskop li jirrettifika kwalunkwe żball jew jipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa.

Il-kredituri jieħdu sehem ukoll fl-arranġament u l-fażijiet ta’ stralċ. Fil-fażi tal-arranġament, huma jistgħu jissottomettu proposta ta’ arranġament u jistgħu wkoll joffru l-aderenza tagħhom mal-proposta ta’ arranġament bikri mressqa mid-debitur. Fi kwalunkwe każ, dawn jiġu mħarrka għal laqgħa tal-kredituri fejn l-arranġament jiġi diskuss u ssir votazzjoni dwar l-approvazzjoni tiegħu. Dan jeħtieġ l-attendenza tal-maġġoranzi previsti fl-Artikolu 124 tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Dan il-proċess jista’ jseħħ ukoll bil-miktub meta l-ammont ta’ kredituri jaqbeż tliet mija.

Xi kredituri jistgħu jikkontestaw l-approvazzjoni tal-arranġament (dawk li ma jattendux il-laqgħa jew dawk li huma illegalment imċaħħda mid-dritt tagħhom li jivvotaw) u, ladarba jiġu approvati, il-kredituri jistgħu jitolbu nonkonformità mal-arranġament.

Fil-fażi tal-istralċ, il-kredituri jistgħu jissottomettu kummenti dwar il-pjan ta’ stralċ ippreżentat mill-amministratur u dwar ir-rapport finali, qabel ma l-proċeduri ta’ insolvenza jiġu ddikjarati magħluqa.

Fil-fażi ta’ klassifikazzjoni, il-kredituri għandhom stat ta’ parti u jistgħu jissottomettu kummenti dwar ir-rapport mill-amministratur u dwar l-opinjoni tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, għalkemm ma jistgħux leġittimament jagħmlu pretensjonijiet ta’ klassifikazzjoni indipendenti.

Fl-aħħarnett, fir-rigward tal-għeluq tal-proċeduri tal-insolvenza, il-kredituri jistgħu wkoll jissottomettu kummenti li jikkontestaw l-għeluq f’ċerti każijiet.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

10.1 Disponiment tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza fil-fażi inizjali

Peress li l-proċeduri ta’ insolvenza ma jissospendux l-attività tad-debitur, meta tiġi ddikjarata l-insolvenza, id-debitur jista’ jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu skont l-arranġament ta’ superviżjoni stabbilit: jekk ikun taħt superviżjoni, ikun suġġett għall-awtorizzazzjoni jew il-kunsens tal-amministratur, u jekk ikun taħt amministrazzjoni, l-amministratur ikun responsabbli għad-disponiment tal-assi tiegħu.

Sakemm l-arranġament jiġi approvat jew sakemm tibda l-fażi tal-istralċ, fil-prinċipju, l-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza ma jistgħux jiġu eliminati jew gravati mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-imħallef. Dan ma jinkludix:(a) il-bejgħ ta’ assi li l-amministratur iqis li huma indispensabbli biex tiġi garantita l-vijabbiltà tal-kumpanija jew il-ħtiġiet ta’ flus meħtieġa mill-proċeduri; (b) il-bejgħ ta’ assi li mhumiex meħtieġa sabiex titkompla l-attività tad-debitur, bl-assigurazzjoni li l-prezz jikkorrispondi sostanzjalment għall-valur assenjat lill-assi fl-inventarju; u (c) disponiment ta’ assi li huma intrinsiċi għall-kontinwazzjoni tal-attività tad-debitur.

F’dan l-aħħar każ, meta d-debitur ma jiġix sospiż mill-amministrazzjoni u d-disponiment tal-assi tiegħu, l-amministratur jista’ jiddetermina minn qabel l-azzjonijiet jew operazzjonijiet inerenti għan-negozju jew il-kummerċ tal-kumpanija, li d-debitur jista’ jwettaq hu skont in-natura u l-ammont tagħhom. Id-debitur jista’ wkoll iwettaq dawn l-azzjonijiet mill-ħin tal-ordni tal-insolvenza sakemm l-amministratur jibda jwettaq il-kariga tiegħu.

10.2 Disponiment tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza fil-fażi tal-istralċ:

Hemm żewġ fażijiet prinċipali fil-proċess tal-istralċ:

(a) It-trattament tal-operazzjonijiet ta’ stralċ skont pjan imħejji mill-amministratur, li huwa suġġett għal kummenti mid-debitur, il-kredituri u r-rappreżentanti tal-ħaddiema, u li huwa suġġett għall-approvazzjoni tal-qorti. Il-liġi timmira, kull fejn ikun possibbli, li tissalvagwardja l-kumpanija u għal dan l-iskop tistabbilixxi regoli speċjali għall-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni. Il-pjan jista’ jiġi kkontestat quddiem l-imħallef, u l-operazzjonijiet ta’ stralċ għandhom jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet tal-pjan. Jekk il-pjan ma jiġix approvat, il-liġi tipprovdi regoli ta’ inadempjenza.

(b) Il-ħlas ta’ kredituri, bil-kundizzjoni li l-ħlas jista’ jibda anke jekk l-operazzjonijiet ta’ stralċ ma jkunux spiċċaw.

Madankollu, għandu jiġi speċifikat li mhux l-operazzjonijiet kollha ta’ stralċ iseħħu f’dan l-istadju tal-proċeduri. Ċerti assi jistgħu jiġu realizzati matul il-fażi inizjali għal skopijiet oħra barra l-ħlas tal-kredituri, bħal fil-każijiet li ġejjin: assi koperti mill-proċeduri jistgħu jiġu ppreservati bil-għan li tinżamm l-attività ekonomika tad-debitur; il-kredituri bi drittijiet preferenzjali fuq vapuri jew inġenji tal-ajru jistgħu jisseparaw dawk l-assi mill-patrimonju ta’ insolvenza bħala parti mill-azzjonijiet li huma intitolati għalihom skond leġiżlazzjoni speċjali; u, fl-aħħar, ċerti proċeduri ta’ eżekuzzjoni mibdija minn kredituri preferenzjali individwali qabel il-proċeduri ta’ insolvenza jistgħu jkomplu l-proċess tagħhom, kif ukoll proċeduri amministrattivi ta’ eżekuzzjoni jekk l-ordni ta’ sekwestru tkun inħarġet qabel l-ordni ta’ insolvenza.

Il-bejgħ tal-assi matul l-istralċ isir, fil-prinċipju, b’libertà konsiderevoli, skont id-dispożizzjonijiet tal-pjan ta’ stralċ approvat mill-imħallef. L-amministratur jista’ wkoll iqabbad entità speċjalizzata biex tbigħ ċerti assi, normalment billi jħallas ir-remunerazzjoni tagħha hu stess. Madankollu, ir-riforma bħala riżultat tal-Liġi 9/2015 tal-25 ta’ Mejju 2015 stabbilixxiet regoli obbligatorji, speċjalment fir-rigward ta’ assi u drittijiet suġġetti għal pretensjonijiet preferenzjali. Fi kwistjonijiet mhux koperti mill-pjan, se jiġu applikati r-regoli dwar id-disponiment tal-assi f’azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali fi proċeduri ċivili. Normalment, l-assi jinbiegħu permezz ta’ sistema ta’ bejgħ dirett, b’ċerti garanziji ta’ pubbliċità skont in-natura tal-assi inkwistjoni. Assenjament fi ħlas jew lejn il-ħlas ta’ kredituri mhux pubbliċi huwa permess ukoll.

Il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi għall-bejgħ ta’ unitajiet ta’ produzzjoni matul il-fażijiet tal-proċeduri ta’ insolvenza (immexxija mill-prinċipju tas-salvagwardja tal-kumpanija), sabiex b’kuntratt ta’ bejgħ wieħed jiġu trasferiti l-assi kollha u b’regoli speċjali għat-trasferiment tal-obbligazzjonijiet tal-attività inkwistjoni.

Fil-prinċipju, il-bejgħ tal-unitajiet ta’ produzzjoni jfisser it-trasferiment tal-kuntratti kollha li huma marbuta b’mod strumentali mal-attività, iżda mhux it-teħid ta’ djun minn qabel il-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief jekk ix-xerrejja jkunu marbutin mad-debitur jew japplikaw ir-regoli tax-xogħol fuq is-suċċessjoni tal-intrapriża. F’każijiet bħal dawn, l-imħallef jista’ jagħti l-kunsens tiegħu biex ix-xerrej ma jiħux l-ammont tal-pagi jew kumpens sakemm isir il-ħlas qabel id-disponiment u sabiex dan jiġi kopert mill-Fond ta’ Garanzija tas-Salarju (Fondo de Garantía Salarial). Sabiex tkun żgurata s-sopravivenza tal-kumpanija, ix-xerrej il-ġdid u l-ħaddiema jistgħu jidħlu fi ftehimiet biex jimmodifikaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol kollettivi.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Ladarba jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-pretensjonijiet tal-kredituri kollha, kemm jekk mhux garantiti jew preferenzjali, u irrispettivament min-nazzjonalità u d-domiċilju tagħhom, huma inklużi fost ir-responsabbiltajiet tad-debitur. L-għan hawnhekk, ibbażat fuq il-prinċipji ta’ par condicio creditorum u l-konformità mal-“liġi dwar id-dividendi” (ley del dividendo), huwa li l-pretensjonijiet kollha jingħataw l-istess trattament fil-kuntest tal-insolvenza vverifikata tad-debitur u fir-rigward tal-ħlas tad-djun kollha tiegħu (l-Artikoli 49 u 76).

Hemm distinzjoni essenzjali inizjali bejn il-kredituri tal-insolvenza u l-kredituri li mhumiex affettwati mill-proċeduri tal-insolvenza: il-kredituri tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Il-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza huma mniżżla fl-Artikolu 84(2) tal-Liġi dwar l-Insolvenza b’lista ristretta, li jfisser li pretensjonijiet li mhumiex inklużi huma kkunsidrati bħala pretensjonijiet ta’ insolvenza. Fil-prinċipju, u fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, dawn huma pretensjonijiet iġġenerati wara l-ordni ta’ insolvenza, bħala riżultat tal-proċeduri jew tal-kontinwazzjoni tal-attività tad-debitur, jew pretensjonijiet li jinħolqu minħabba responsabbiltà mhux kuntrattwali. Madankollu, każijiet oħra huma inklużi wkoll, bħal pretensjonijiet ta’ pagi għall-aħħar 30 jum tax-xogħol qabel l-ordni ta’ insolvenza u f’ammont li ma jaqbiżx id-doppju tal-paga minima garantita interprofessjonali, u pretensjonijiet ta’ manteniment tad-debitur jew tan-nies li hu legalment obbligat li jipprovdi manteniment għalihom.

F’każijiet oħra, dawn il-pretensjonijiet jirriżultaw minn deċiżjonijiet maħruġa matul il-proċeduri; pereżempju, fid-determinazzjoni tal-konsegwenzi ta’ atti revokatorji jew bħala riżultat tat-terminazzjoni tal-kuntratti.

Nofs l-ammont tal-pretensjonijiet li jirriżultaw minn dħul ġdid ta’ flus mogħti fil-qafas ta’ ftehim ta’ rifinanzjament, taħt il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 71bis jew ir-raba’ dispożizzjoni addizzjonali, jistgħu wkoll jitqiesu bħala pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

Fil-każ ta’ proċeduri ta’ stralċ, pretensjonijiet mogħtija lid-debitur fil-kuntest ta’ arranġament u skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 100(5) huma wkoll pretensjonijiet kontra l-patrimonju tal-insolvenza.

Pretensjonijiet kontra l-patrimonju tal-insolvenza huma “deduċibbli minn qabel”; jiġifieri, għandhom preferenza fuq il-pretensjonijiet l-oħra kollha u mhumiex affettwati mis-sospensjoni tal-akkumulazzjoni tal-imgħax.

Il-pretensjonijiet tas-salarji għall-aħħar 30 jum tax-xogħol għandhom jitħallsu immedjatament. Il-bqija tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza jitħallsu meta jsiru dovuti, iżda l-amministratur jista’ jibdel din ir-regola jekk dan ikun meħtieġ fl-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza u jekk ikun hemm biżżejjed assi għall-ħlas tal-pretensjonijiet kollha kontra l-patrimonju tal-insolvenza.

Madankollu, il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi (l-Artikolu 176bis) għal każijiet fejn l-assi tad-debitur preżumibbilment ma jkunux biżżejjed biex iħallsu l-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. F’każijiet bħal dawn, l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza huwa obbligatorju. Jekk l-amministratur jantiċipa dan, għandu jinforma lill-imħallef u jipproċedi għall-ħlas tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza skont ordni speċifika, kif previst fl-Artikolu 176bis(2).

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Meta jinfetħu proċeduri ta’ insolvenza, il-kredituri jingħataw perjodu ta’ xahar mill-pubblikazzjoni tal-ordni fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat biex jagħmlu l-pretensjonijiet tagħhom, u l-amministratur għandu jinforma lil kull wieħed mill-kredituri identifikati fid-dokumentazzjoni tad-debitur dwar ir-responsabbiltà sabiex jikkomunikaw il-pretensjonijiet tagħhom. Ma’ hemm l-ebda forma speċjali għal dan. Il-perjodu mhuwiex differenti għall-kredituri domiċiljati barra mill-pajjiż, għalkemm japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 53 u 55 tar-Regolament (UE) Nru 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’  Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

Il-komunikazzjoni tal-pretensjoni għandha tkun miktuba u indirizzata lill-amministratur, u għandha tidentifika l-pretensjoni bl-informazzjoni meħtieġa dwar l-ammont, id-dati li fihom inħolqot il-pretensjoni u saret dovuta, karatteristiċi u klassifikazzjoni mistennija, u jekk jiġi allegat dritt preferenzjali speċjali, l-assi jew id-drittijiet suġġetti għal pagament u d-dettalji tar-reġistru tagħhom għandhom jiġu indikati. Id-dokumentazzjoni ta’ sostenn għandha tiġi inkluża wkoll. Dawn il-komunikazzjonijiet jistgħu jitwettqu elettronikament.

L-amministratur għandu jiddeċiedi dwar l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta’ kull pretensjoni u l-ammont tagħha, kif ukoll dwar il-klassifikazzjoni tagħha, f’lista ta’ kredituri li takkumpanja r-rapport tagħhom. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti bil-klassifikazzjoni jew l-ammont tal-pretensjoni jew dawk li ma ġewx inklużi jistgħu jikkontestaw ir-rapport f’perjodu ta’ 10 ijiem billi japplikaw għal proċedura ta’ insolvenza inċidentali, li l-imħallef għandu jagħti sentenza dwarha. Qabel ma jippreżenta r-rapport (fl-10 ijiem qabel is-sottomissjoni tiegħu), l-amministratur jibgħat komunikazzjoni elettronika lill-kredituri li jkollu l-indirizz tagħhom fejn jgħarrafhom bl-abbozz tal-lista tal-kredituri u l-inventarju. Il-kredituri li ma jkunux sodisfatti jistgħu jiktbu lill-amministratur bl-iskop li jirrettifika kwalunkwe żball jew jipprovdi kwalunkwe informazzjoni oħra meħtieġa.

Jekk il-kredituri ma jikkomunikawx it-talbiet tagħhom fil-ħin, xorta jistgħu jkunu inklużi fil-lista mill-amministratur jew mill-imħallef meta jiddeċiedu dwar l-isfidi għal-lista tal-kredituri, iżda jkollhom status subordinat. Madankollu, il-pretensjonijiet fl-Artikolu 86(3), pretensjonijiet li jirriżultaw mid-dokumentazzjoni tad-debitur, pretensjonijiet li huma rreġistrati f’dokument infurzabbli, pretensjonijiet garantiti b’kollateral irreġistrati f’reġistru pubbliku, pretensjonijiet li huma rreġistrati b’mod ieħor fi proċeduri ta’ insolvenza jew fi proċeduri legali oħra, u pretensjonijiet li l-verifika tagħhom hija meħtieġa mill-amministrazzjonijiet pubbliċi mhumiex se jkunu subordinati għal dawn ir-raġunijiet u se jiġu kklassifikati kif meħtieġ.

Pretensjonijiet li ma jissodisfawx lanqas dawn il-kriterji għall-inklużjoni fil-lista, minħabba li ġew ikkomunikati wara l-iskadenza, jitilfu kull possibbiltà li jitħallsu fil-proċeduri ta’ insolvenza.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-liġi tikklassifika l-pretensjonijiet ta’ insolvenza fi tliet kategoriji (l-Artikolu 89): preferenzjali, mhux garantiti u subordinati. Il-pretensjonijiet preferenzjali, min-naħa tagħhom, huma suddiviżi fi speċjali u ġenerali u mbagħad fi klassijiet differenti bil-mod ipprovdut fl-Artikolu 94(2) il-ġdid. Il-klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet fil-Liġi dwar l-Insolvenza taħdem billi jiġi segwit approċċ awtomatiku. Il-kategorija ta’ pretensjonijiet mhux garantiti hija residwa: il-pretensjonijiet kollha li ma jidħlux fiż-żewġ kategoriji l-oħra ta’ preferenzjali jew subordinati mhumiex assigurati.

A) Pretensjonijiet bi preferenza speċjali (Artikolu 90) jinkludu:

1. Pretensjonijiet garantiti b’ipoteka immobbli, ipoteka fuq beni korporali, jew b’garanzija reġistrata fuq l-assi jew id-drittijiet ipotekati jew imwiegħda.

2. Pretensjonijiet garantiti permezz ta’ wegħda ta’ dħul minn proprjetà gravata.

3. Pretensjonijiet ta’ self fuq assi fissi, inklużi l-pretensjonijiet ta’ ħaddiema fuq l-oġġetti manifatturati minnhom waqt li jkunu l-proprjetà jew fil-pussess tad-debitur.

4. Pretensjonijiet fuq ħlasijiet ta’ kera finanzjarja jew xiri b’pagamenti bin-nifs fuq assi mobbli jew immobbli, għall-benefiċċju tal-lokaturi jew tal-bejjiegħa u, jekk applikabbli, il-finanzjaturi, fuq assi mikrija jew mibjugħa b’riżerva ta’ titolu, bi projbizzjoni fuq id-disponiment jew b’kundizzjoni sussegwenti fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas.

5. Pretensjonijiet garantiti b’titoli rappreżentati f’entrati fil-kontijiet, fuq it-titoli gravati.

6. Pretensjonijiet garantiti minn rahan stabbilit f’dokumenti pubbliċi, fuq assi mwiegħda jew drittijiet li huma fil-pussess tal-kreditur jew ta’ parti terza. Fil-każ ta’ pretensjonijiet garantiti, huwa biżżejjed li dawn jiġu rreġistrati f’dokument ċertifikat u datat sabiex igawdu preferenza fuq l-assi mwiegħda. Il-wegħdiet li jiżguraw pretensjonijiet futuri se jipprovdu biss preferenza speċjali għal pretensjonijiet li jinqalgħu qabel l-ordni ta’ insolvenza u pretensjonijiet li jinqalgħu wara jekk, skont l-Artikolu 68, jerġgħu jiddaħħlu jew meta l-wegħda tiġi rreġistrata f’reġistru pubbliku qabel l-ordni ta’ insolvenza.

Preferenza speċjali taffettwa biss il-parti tal-pretensjoni li ma taqbiżx il-valur tal-garanzija rispettiva rreġistrata fil-lista tal-kredituri. L-ammont tal-pretensjoni li jaqbeż l-ammont rikonoxxut bħala li għandu preferenza speċjali se jiġi kklassifikat skont in-natura tiegħu.

B) Pretensjonijiet bi preferenza ġenerali (l-Artikolu 91) jinkludu:

1. Pretensjonijiet tal-pagi li ma’ għandhomx preferenza speċjali, tal-ammont li jirriżulta mill-multiplikazzjoni tripla tal-paga minima garantita interprofessjonali bin-numru ta’ ġranet ta’ pagi b’pagament pendenti; kumpens li jirriżulta mit-terminazzjoni tal-kuntratti, tal-ammont li jikkorrispondi għall-minimu legali kkalkulat fuq bażi ta’ mhux aktar mit-triplu tal-paga minima garantita interprofessjonali; kumpens li jirriżulta minn inċidenti fuq il-post tax-xogħol u mard ikkaġunat mix-xogħol, akkumulat qabel l-ordni ta’ insolvenza.

2. L-ammonti li jikkorrispondu għal retenzjonijiet fiskali u ta’ sigurtà soċjali dovuti mid-debitur f’konformità ma’ obbligu legali.

3. Pretensjonijiet ta’ persuni fiżiċi li jirriżultaw minn xogħol freelance u dawk li jikkorrispondu għal awturi għall-assenjazzjoni tad-drittijiet ta’ użu ta’ xogħlijiet suġġetti għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali, akkumulati matul is-sitt xhur qabel l-ordni ta’ insolvenza.

4. Pretensjonijiet tat-taxxa u pretensjonijiet oħra tad-dritt pubbliku, kif ukoll pretensjonijiet ta’ sigurtà soċjali li ma jgawdux preferenza speċjali. Dan id-dritt preferenzjali jista’ jiġi applikat lil sa 50 % tal-pretensjonijiet globali tal-awtorità tat-taxxa u l-pretensjonijiet ġenerali tas-sistema tas-sigurtà soċjali, rispettivament.

5. Pretensjonijiet għal responsabbiltà ċivili mhux kuntrattwali.

6. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn dħul ġdid fi flus mogħti fil-kuntest ta’ ftehim ta’ rifinanzjament li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 71(6) u tal-ammont mhux rikonoxxut bħala pretensjoni kontra l-patrimonju ta’ insolvenza.

7. Sa 50 % tal-ammont tal-pretensjonijiet miżmuma mill-kreditur li applikaw għall-proċeduri ta’ insolvenza u li mhumiex ikkunsidrati subordinati.

C) Pretensjonijiet subordinati jinsabu fl-Artikolu 92:

1. Pretensjonijiet li, peress li ġew ikkomunikati tard, huma inklużi fil-lista ta’ kredituri mill-amministratur u dawk li, peress li ma ġewx ikkomunikati, jew ġew ikkomunikati tard, huma inklużi fil-lista fuq il-bażi ta’ komunikazzjonijiet sussegwenti jew mill-imħallef meta jiddeċiedi fuq il-kontestazzjonijiet magħmula kontra l-lista. Il-pretensjonijiet fl-Artikolu 86(3), pretensjonijiet li jirriżultaw mid-dokumentazzjoni tad-debitur, pretensjonijiet li huma rreġistrati f’dokument infurzabbli, pretensjonijiet garantiti b’kollateral irreġistrati f’reġistru pubbliku, pretensjonijiet li huma rreġistrati b’mod ieħor fi proċeduri ta’ insolvenza jew fi proċeduri legali oħra, u pretensjonijiet li l-verifika tagħhom hija meħtieġa mill-amministrazzjonijiet pubbliċi mhumiex se jkunu subordinati għal dawn ir-raġunijiet u se jiġu kklassifikati kif meħtieġ.

2. Pretensjonijiet li, fuq il-bażi ta’ ftehim kuntrattwali, huma subordinati fir-rigward tal-pretensjonijiet l-oħra kollha kontra d-debitur.

3. Pretensjonijiet għal ħlasijiet addizzjonali u imgħax ta’ kwalunkwe tip, inkluż għal ħlas tard, ħlief dawk li jikkorrispondu għal pretensjonijiet b’kollateral, u suġġett għal-limitu tal-garanzija rispettiva.

4. Pretensjonijiet għal multi u penali monetarji oħra.

5. Pretensjonijiet miżmuma minn kwalunkwe persuna b’relazzjoni speċjali mad-debitur kif imsemmi fl-artikolu li ġej, ħlief għal dawk inklużi fl-Artikolu 91(1) meta d-debitur huwa persuna fiżika, u pretensjonijiet differenti minn dawk li jirriżultaw minn self jew arranġamenti finanzjarji simili li huma miżmuma mill-azzjonisti msemmija fl-Artikoli 93(2)(1) u 93(2)(3) li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni azzjonarja indikata fihom. Pretensjonijiet ta’ manteniment li nqalgħu u kienu dovuti qabel l-ordni ta’ insolvenza huma eżentati minn din ir-regola u huma kkunsidrati bħala pretensjonijiet mhux garantiti.

6. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn atti revokatorji favur persuna ddikjarata li aġixxiet in mala fede fl-att ikkontestat.

7. Pretensjonijiet li jirriżultaw minn kuntratti b’obbligi reċiproċi msemmija fl-Artikoli 61, 62, 68 u 69, jekk l-imħallef, wara rapport mill-amministratur, isib li l-kreditur ripetutament ostakola t-twettiq tal-kuntratt għad-detriment tal-interessi tal-proċeduri ta’ insolvenza.

13.1 Ħlas tal-pretensjonijiet

Il-ħlas ta’ pretensjonijiet bi preferenza speċjali huwa ddebitat lill-assi u d-drittijiet koperti mill-proċeduri, kemm jekk suġġetti għal eżekuzzjoni individwali kif ukoll kollettiv. Hemm regoli speċjali fir-rigward ta’ dawn il-pretensjonijiet, li jawtorizzaw lill-amministratur iħallashom mill-patrimonju ta’ insolvenza mingħajr ir-realizzazzjoni ta’ assi speċifiċi, li jillibera l-gravami. Huwa possibbli wkoll li l-assi jinbiegħu bl-eżistenza kontinwa tal-garanzija, u bl-assunzjoni tal-obbligazzjonijiet tad-debitur mix-xerrej. Għall-bejgħ ta’ dawn l-assi, il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi fl-Artikolu 155.

Pretensjonijiet bi preferenza ġenerali jitħallsu skont l-ordni tagħhom u fuq bażi pro rata f’kull kategorija. Wara, jitħallsu pretensjonijiet mhux garantiti, għalkemm l-ordni tal-ħlas tista’ tinbidel mill-imħallef fuq talba tal-amministratur u taħt ċerti kundizzjonijiet (l-Artikolu 157). Pretensjonijiet mhux garantiti jitħallsu fuq bażi pro rata u skont il-likwidità tal-assi tal-patrimonju ta’ insolvenza.

Pretensjonijiet subordinati jitħallsu l-aħħar u skont l-ordni pprovduta fl-Artikolu 92.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

14.1 Proċeduri ta’ riorganizzazzjoni

Proċeduri ta’ riorganizzazzjoni” tista’ tirreferi għal żewġ sitwazzjonijiet differenti: l-arranġament tal-kredituri bħala mod kif jiġu riżolti l-proċeduri ta’ insolvenza, u l-possibbiltà li d-debitur jevita proċeduri ta’ insolvenza permezz ta’ ftehim ta’ riorganizzazzjoni jew ristrutturar tad-dejn mal-kredituri tiegħu. Iż-żewġ sitwazzjonijiet huma regolati fil-Liġi dwar l-Insolvenza.

(A) L-arranġament tal-kredituri

Wara l-fażi inizjali tal-proċeduri ta’ insolvenza, meta l-assi u l-obbligazzjonijiet koperti bil-proċeduri jkunu ġew definittivament stabbiliti, hemm żewġ soluzzjonijiet possibbli: arranġament tal-kredituri jew stralċ. Il-kisba ta’ arranġament tal-kredituri tieħu preċedenza, peress li l-liġi tistabbilixxi li l-fażi ta’ arranġament għandha dejjem tinfetaħ sakemm id-debitur ma jkunx talab proċeduri ta’ stralċ.

Kemm id-debitur kif ukoll il-kredituri li jkollhom iktar minn parti minn ħamsa tal-obbligazzjonijiet tiegħu jistgħu jissottomettu proposta ta’ arranġament ladarba l-fażi inizjali tkun intemmet. Id-debitur huwa wkoll awtorizzat li jissottometti proposta ta’ arranġament bikri, għalkemm xi debituri huma esklużi minn din l-għażla (debituri ħatja ta’ ċerti reati u dawk li ma jissottomettux kontijiet annwali meta jkunu obbligati jagħmlu dan).

Il-proposta ta’ arranġament bikri hija mmirata lejn id-debitur u l-kredituri tiegħu li jagħmlu arranġament malajr u mingħajr ma jeżawrixxu l-fażijiet kollha tal-proċeduri ta’ insolvenza. Sabiex tiġi pproċessata l-proposta, għandha tkun sottoskritta minn ċertu perċentwal ta’ kredituri. Ladarba l-proposta tiġi sottomessa, għandha tiġi evalwata mill-amministratur u l-bqija tal-kredituri jistgħu jissottoskrivu għaliha; jekk jilħqu l-maġġoranzi meħtieġa, l-imħallef joħroġ sentenza li tapprova l-arranġament ippreżentat.

L-ipproċessar normali tal-fażi tal-arranġament jibda b’deċiżjoni tal-qorti li ttemm il-fażi inizjali; fiha, l-imħallef jistabbilixxi data għal-laqgħa tal-kredituri, għalkemm jekk in-numru ta’ kredituri jaqbeż tliet mija, il-proċess jista’ jsir bil-miktub. Minn dan il-punt, jibda perjodu għad-debitur u l-kredituri sabiex jissottomettu l-proposti tal-arranġament tagħhom, li għandu jkollhom kontenut minimu bażiku. Jekk jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha, l-imħallef jaċċetta l-proposti u dawn jintbagħtu lill-amministratur għall-evalwazzjoni.

Il-laqgħa tal-kredituri tkun ippreseduta mill-imħallef u sabiex titqies li tkun imsejħa b’mod validu, għandhom jidhru l-kredituri li jirrappreżentaw aktar minn nofs it-talbiet mhux garantiti. Id-debitur u l-amministratur huma obbligati jattendu. Waqt il-laqgħa, il-proposti ta’ arranġament se jiġu diskussi u vvutati, u sabiex jiġu approvati, għandhom jiksbu l-maġġoranzi previsti fl-Artikolu 124 tal-liġi, skont il-kontenut tagħhom. Imbagħad, l-imħallef joħroġ sentenza li tapprova l-proposta aċċettata mil-laqgħa, u hemm proċedura minn qabel għall-amministratur u l-kredituri li ma attendewx jew li ġew imċaħħda mid-drittijiet tagħhom li jikkontestaw il-proposta.

L-arranġament jidħol fis-seħħ mill-jum tas-sentenza li tapprovah u minn dak il-mument l-effetti tal-proċeduri ta’ insolvenza jintemmu u huma sostitwiti minn dawk stabbiliti fl-arranġament. Ir-rwol tal-amministratur jintemm ukoll. L-arranġament jorbot lid-debitur u lill-kredituri mhux garantiti u subordinati, kif ukoll lill-kredituri preferenzjali li vvutaw favur. Huwa jista’ jorbot ukoll lill-kredituri preferenzjali skont il-maġġoranzi milħuqa fl-approvazzjoni tiegħu. Ladarba l-arranġament ikun ġie implimentat, l-imħallef jiddikjara dan il-fatt u jordna l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

Jekk l-arranġament ma jiġix imħares, kwalunkwe kreditur jista’ jitlob dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità mill-imħallef.

(B) Riorganizzazzjoni tad-dejn permezz ta’ ftehimiet ta’ rifinanzjament biex jiġu evitati proċeduri ta’ insolvenza

L-esperjenza miksuba mill-pubblikazzjoni tal-Liġi dwar l-Insolvenza wriet in-nuqqas ta’ proċeduri ta’ insolvenza bħala mezz biex tinkiseb kontinwità tan-negozju fuq il-bażi tas-soluzzjoni miftiehma. Għalhekk, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta Marzu 2014 dwar strateġija ġdida għall-falliment tan-negozju u l-insolvenza ħeġġet lill-Istati Membri jadottaw miżuri biex jevitaw proċeduri ta’ insolvenza permezz ta’ ftehim ta’ rifinanzjament tad-dejn bejn id-debitur u l-kredituri. Fir-riformi l-iktar reċenti tal-Liġi dwar l-Insolvenza, il-leġiżlatur Spanjol introduċa erba’ tipi ta’ miżuri f’dan ir-rigward:(a) it-twaqqif ta’ sistema ta’ komunikazzjoni minn qabel għad-debitur biex jinforma lill-imħallef tal-qorti kummerċjali li jkun beda negozjati mal-kredituri tiegħu sabiex jilħaq ftehim ta’ rifinanzjament, li jissospendi l-obbligu li japplika għal proċeduri ta’ insolvenza u jippermetti s-sospensjoni ta’ azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali f’ċerti każijiet u għal ċertu perjodu ta’ żmien; (b) l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ protezzjoni biex jissalvagwardjaw ftehimiet ta’ rifinanzjament kontra azzjonijiet revokatorji; (c) l-istabbiliment ta’ proċedura ta’ approvazzjoni uffiċjali għal ftehim ta’ rifinanzjament sabiex jissaħħu l-effetti tagħhom; u (d) miżuri ta’ inċentivi għall-konverżjoni tad-dejn f’ekwità. F’din it-taqsima, niffukaw fuq ir-regolamentazzjoni tal-approvazzjoni tal-qorti ta’ ftehimiet ta’ rifinanzjament, li jinsabu fir-raba’ dispożizzjoni addizzjonali tal-Liġi dwar l-Insolvenza.

Il-ftehimiet ta’ rifinanzjament iffirmati minn kredituri li jirrappreżentaw mill-inqas 51 % tal-obbligazzjonijiet finanzjarji jistgħu jiġu approvati mill-qorti. Il-liġi tistabbilixxi regoli speċifiċi dwar il-kalkolu tal-perċentwali tal-obbligazzjonijiet finanzjarji u dwar self sindakat.

Il-proċess jinvolvi l-preżentazzjoni, mid-debitur jew mill-kredituri, ta’ applikazzjoni akkumpanjata b’ċertifikat mill-awditur li tikkonferma l-parteċipazzjoni tal-maġġoranzi meħtieġa f’kull każ, skont il-livell ta’ protezzjoni mitluba, bl-inqas 51 % tal-obbligazzjonijiet finanzjarji. L-imħallef jeżamina l-applikazzjoni u jekk tiġi ammessa, joħroġ ordni li tiddikjara sospensjoni tal-azzjonijiet individwali ta’ eżekuzzjoni matul il-proċedura ta’ approvazzjoni.

Meta tiġi ppubblikata l-ordni ta’ approvazzjoni, jibda perjodu ta’ 15-il jum sabiex kwalunkwe kreditur finanzjarju li ma jaqbilx, jikkontestaha. L-uniċi raġunijiet għall-kontestazzjoni huma jew nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti formali, jew in-natura sproporzjonata tas-sagrifiċċju mitlub. Il-kontestazzjonijiet jiġu pproċessati fi proċeduri ta’ insolvenza inċidentali li jinvolvu d-debitur u l-bqija tal-kredituri li huma parti għall-ftehim, u tingħata sentenza mhux appellabbli. Huwa wkoll espressament stipulat li, fir-rigward tal-effetti tal-ftehim approvat mill-qorti, li huma validi mill-jum wara l-pubblikazzjoni tas-sentenza fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat, l-imħallef jista’ jordna t-tħassir ta’ kull sekwestru magħmul permezz ta’ proċeduri ta’ eżekuzzjoni fuq djun affettwati mill-ftehim ta’ rifinanzjament.

L-effetti tal-approvazzjoni tal-qorti mhumiex limitati biex jestendu l-effetti tal-estensjoni miftiehma, meta jersqu lil hinn mill-prinċipju ta’ relattività tal-kuntratti. L-effett ġenerali huwa protezzjoni kontra azzjonijiet revokatorji, iżda l-estensjoni tal-effetti għall-kredituri li ma jaqblux tiddependi fuq il-perċentwal tal-approvazzjoni. Għalhekk:(a) il-protezzjoni tal-kredituri bil-kollateral titneħħa; (b) l-effetti tal-ftehim huma aġġustati fuq il-bażi tal-maġġoranzi milħuqa fl-approvazzjoni tiegħu u fir-rigward ta’ jekk il-pretensjoni hijiex effettivament koperta mill-kollateral jew le.

Il-kredituri bi pretensjonijiet finanzjarji li ma ffirmawx il-ftehim iżda li huma affettwati mill-approvazzjoni tal-qorti għandhom iżommu d-drittijiet tagħhom fuq dawk miżmuma in solidum mad-debitur u fuq avalli jew garanti, li ma jistgħux jinvokaw aċċettazzjoni tal-ftehim ta’ rifinanzjament jew l-effetti tal-approvazzjoni tal-qorti. Fir-rigward ta’ kredituri finanzjarji li ffirmaw il-ftehim, iż-żamma tal-effetti tiegħu għall-avalli jew garanti tiddependi fuq dak li ġie miftiehem fir-relazzjonijiet legali rispettivi tagħhom.

Kwalunkwe kreditur, kemm jekk iffirma l-ftehim u kemm jekk le, jista’ jitlob dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ konformità quddiem l-imħallef li approvah, permezz tal-kanal tal-proċedura ta’ insolvenza inċidentali. Is-sentenza ma tistax tiġi appellata. Jekk jiġi ddikjarat nuqqas ta’ konformità, il-kredituri jistgħu jitolbu proċeduri ta’ insolvenza jew jibdew proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali.

Jekk drittijiet kollaterali jiġu infurzati fuq pretensjonijiet affettwati mill-ftehim, u sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, il-kreditur jista’ jieħu pussess tal-ammonti miksuba taħt ċerti kundizzjonijiet.

14.2 Eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa għal debituri li huma persuni fiżiċi

Il-Liġi 25/2015 tat-28 ta’ Lulju 2015 introduċiet dak li hu magħruf bħala l-mekkaniżmu ta’ “it-tieni opportunità” tal-Liġi dwar l-Insolvenza, fl-Artikolu 178bis il-ġdid.

Id-dispożizzjoni teżenta lil persuni fiżiċi mir-regola ġenerali tal-Artikolu 178(2), skont liema, f’każijiet ta’ għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba stralċ jew minħabba insuffiċjenza tal-assi koperti mill-proċeduri, id-debituri li huma persuni fiżiċi huma responsabbli għall-ħlas tal-pretensjonijiet li jifdal.

Sabiex jibbenefika minn din l-eżenzjoni, id-debitur għandu jkun aġixxa in bona fede, u li japplikaw għalih ir-rekwiżiti li ġejjin:

1. li l-insolvenza ma ġietx iddikjarata ta’ ħtija;

2. li d-debitur ma jkunx ġie kkundannat b’sentenza finali ta’ kriminalità fuq proprjetà, frodi jew delitt tal-kullar abjad, falsifikazzjoni, delitti kontra l-awtorità tat-taxxa u s-sistema tas-sigurtà soċjali jew kontra d-drittijiet tal-ħaddiema fl-10 snin qabel l-ordni ta’ insolvenza;

3. li, filwaqt li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 231, id-debitur ikun daħal jew għall-inqas ipprova jidħol fi ftehim ta’ pagament straġudizzjarju;

4. li d-debitur ikun ħallas il-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza u l-pretensjonijiet preferenzjali tal-insolvenza b’mod sħiħ u, jekk ma ppruvax jilħaq ftehim ta’ pagament straġudizzjarju, mill-inqas 25 % tal-ammont tal-pretensjonijiet ta’ insolvenza mhux garantiti;

5. li, bħala alternattiva għall-punt ta’ qabel:

i) id-debitur jippreżenta pjan ta’ pagament;

ii) ma naqasx milli jikkonforma mal-obbligi li jikkollabora mal-imħallef u l-amministratur;

iii) ma bbenefikatx minn din l-eżenzjoni fl-aħħar 10 snin;

iv) ma rrifjutatx offerta ta’ impjieg adattata għall-kapaċitajiet tiegħu fl-erba’ snin li jippreċedu l-ordni ta’ insolvenza;

v) b’mod espliċitu jaċċetta, fl-applikazzjoni għal eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa, li l-aċċess tiegħu għall-eżenzjoni se jiġi rreġistrat fit-taqsima speċjali tar-Reġistru Pubbliku tal-Insolvenza għal perjodu ta’ ħames snin.

L-għoti ta’ din l-eżenzjoni jeħtieġ proċeduri mibdija fuq talba tad-debitur u li jinvolvu l-parteċipazzjoni tal-amministratur u l-kredituri li huma parti għall-azzjoni. Id-debitur huwa meħtieġ li jissottometti pjan ta’ ħlas għall-pretensjonijiet li huma esklużi mill-eżenzjoni, li għandhom jitħallsu fi żmien massimu ta’ ħames snin.

Ladarba l-perjodu stabbilit għall-konformità mal-pjan ta’ ħlas ikun skada, u l-eżenzjoni ma tkunx ġiet irrevokata, l-imħallef tal-insolvenza, fuq talba tad-debitur, joħroġ ordni li tagħti eżenzjoni b’mod definittiv minn pretensjonijiet mhux imħallsa matul il-proċeduri ta’ insolvenza. L-imħallef jista’ wkoll, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ u wara li jisma’ lill-kredituri, jordna eżenzjoni definittiva mill-pretensjonijiet mhux imħallsa ta’ debituri li ma jkunux kompletament konformi mal-pjan ta’ ħlas imma allokaw għalih mill-inqas nofs id-dħul riċevut (u li mhux meqjus bħala li ma jistax jiġi sekwestrat) matul il-perjodu ta’ ħames snin mill-għoti proviżorju tal-eżenzjoni jew kwart ta’ dak id-dħul meta d-debitur jissodisfa ċ-ċirkostanzi previsti fil-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta’ ipotekaturi li m’għandhomx riżorsi, fir-rigward tad-dħul tal-unità tal-familja u ċirkostanzi familjari partikolarment vulnerabbli.

Il-pretensjonijiet kollha mhux garantiti u subordinati li huma pendenti fid-data tal-għeluq tal-proċeduri tal-insolvenza se jkunu affettwati mill-eżenzjoni, ħlief għal pretensjonijiet tad-dritt pubbliku u ta’ manteniment. Fir-rigward tal-pretensjonijiet bi preferenza speċjali, din taffettwa l-parti ta’ dawk il-pretensjonijiet li ma setgħux jiġu solvuti bl-eżekuzzjoni tal-kollateral.

L-eżenzjoni tista’ tiġi revokata fuq talba ta’ kwalunkwe kreditur tal-insolvenza jekk, matul il-ħames snin wara li tingħata, tkun ivverifikata l-eżistenza ta’ dħul, assi jew drittijiet mhux żvelati li jappartjenu lid-debitur.

Tista’ ssir applikazzjoni għal revoka wkoll jekk matul il-perjodu stabbilit għall-konformità mal-pjan tal-ħlas:(a) id-debitur isib ruħu f’waħda miċ-ċirkostanzi li, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 178bis(3), jipprevjenu l-għoti tal-eżenzjoni minn pretensjonijiet mhux imħallsa; (b) fejn applikabbli, ma jkunx imħares l-obbligu li jitħallsu d-djun mhux eżentati skont il-kontenut tal-pjan ta’ ħlas; jew (c) is-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur tittejjeb sostanzjalment minħabba wirt, legat jew donazzjoni, jew logħob ta’ fortuna jew ċans, b’tali mod li jkun jista’ jħallas id-djun pendenti kollha mingħajr detriment għall-obbligi ta’ manteniment tiegħu.

Jekk l-imħallef jordna r-revoka tal-eżenzjoni, il-kredituri jirkupraw bis-sħiħ id-dritt tagħhom li jieħdu azzjonijiet kontra d-debitur sabiex jinfurzaw pretensjonijiet li jibqgħu mhux imħallsa fl-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza.

14.3 Għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza

Ir-raġunijiet għall-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza huma stabbiliti fl-Artikolu 176 tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Bażikament, il-proċeduri ta’ insolvenza jingħalqu minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

(a) l-ordni ta’ insolvenza tiġi revokata mill-Qorti Provinċjali (Audiencia Provincial);

(b) tiġi ddikjarata konformità mal-arranġament;

(c) jiġi vverifikat li l-assi koperti mill-proċeduri mhumiex biżżejjed biex iħallsu l-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza;

(d) il-ħlas tal-pretensjonijiet rikonoxxuti kollha jew is-sodisfazzjon sħiħ tal-kredituri b’mezzi oħra huwa vverifikat;

(e) ladarba l-fażi inizjali tkun intemmet, il-kredituri kollha jabbandunaw jew jirtiraw mill-proċeduri.

L-għeluq għandu jiġi approvat mill-imħallef u hemm proċedura sabiex il-partijiet ikkonċernati jikkontestah. Il-liġi għandha dispożizzjonijiet speċjali għall-każ tal-għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba l-insuffiċjenza tal-assi tad-debitur fir-rigward tal-ħlas tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. Dan jista’ jiġi vverifikat bl-applikazzjoni tad-debitur stess għal proċeduri, f’liema każ, l-imħallef jiddikjara l-proċeduri ta’ insolvenza u l-għeluq tagħhom fl-istess deċiżjoni u fl-istess ħin.

Meta jiġi ddikjarat l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza, il-limitazzjonijiet kollha fuq is-setgħat tad-debitur jintemmu. Jekk id-debitur ikun persuna fiżika, il-liġi tistabbilixxi regoli speċjali sabiex id-debitur igawdi eżenzjoni mill-ħlas ta’ pretensjonijiet li ma ġewx solvuti matul il-proċeduri ta’ insolvenza. Ir-rekwiżiti għal din l-eżenzjoni huma stabbiliti fl-Artikolu 178bis. Id-debitur għandu jkun aġixxa in bona fede u għandu jissodisfa ċerti obbligi. Id-debitur innifsu għandu japplika għal din l-eżenzjoni u kemm l-amministratur kif ukoll il-kredituri jistgħu jagħmlu rappreżentazzjonijiet. L-eżenzjoni tista’ tiġi rrevokata f’ċerti każijiet, bħal, pereżempju, jekk id-debitur itejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu jew jekk ma jikkonformax mal-pjan ta’ pagament li kkommetta ruħu għalih sabiex iħallas id-djun mhux affettwati mill-eżenzjoni.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Fil-każ tal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza ta’ persuni ġuridiċi minħabba stralċ, jitilfu l-personalità ġuridika tagħhom.

Jekk l-għeluq iseħħ minħabba l-implimentazzjoni tal-arranġament, il-kredituri jkollhom il-pretensjonijiet tagħhom imħallsa skont id-dispożizzjonijiet tiegħu. Il-kredituri preferenzjali li ma ffirmawx l-arranġament tal-kredituri jistgħu jkomplu jew jibdew proċeduri ta’ eżekuzzjoni individwali, taħt ċerti ċirkostanzi.

Matul l-implimentazzjoni tal-arranġament tal-kredituri, huwa possibbli wkoll li d-debitur jitlef il-personalità ġuridika tiegħu permezz ta’ proċess ta’ modifika strutturali, li jirriżulta fl-assunzjoni tar-responsabbiltajiet minn kumpanija ġdida jew kumpanija akkwirenti.

Fil-każ ta’ debituri li huma persuni fiżiċi, l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi tfisser li l-kredituri jistgħu jibdew azzjonijiet ta’ eżekuzzjoni individwali kontra d-debitur, sakemm ma jkunx ġie eżentat minn pretensjonijiet mhux imħallsa bil-mod ipprovdut fl-Artikolu 178bis.

15.1 Il-ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri ta’ insolvenza

Jekk tinħareġ ordni ta’ insolvenza għal debitur li jkun persuna fiżika fi żmien ħames snin wara l-għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza preċedenti minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi, dan jitqies bħala ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri preċedenti.

Fil-każ ta’ debituri li huma persuni ġuridiċi, il-ftuħ mill-ġdid ta’ proċeduri ta’ insolvenza li ngħalqu minħabba stralċ jew insuffiċjenza tal-assi jiġi ordnat mill-istess qorti li semgħet l-ewwel proċeduri, jiġi pproċessat fl-istess proċeduri u se jkun limitat għall-fażi tal-likwidazzjoni tal-assi u d-drittijiet li dehru sussegwentement.

Fis-sena ta’ wara d-data tad-deċiżjoni tal-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza minħabba insuffiċjenza tal-assi, il-kredituri jistgħu japplikaw għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċeduri bil-għan li jinbdew azzjonijiet ta’ rkupru, filwaqt li jindikaw l-azzjonijiet speċifiċi li għandhom jinbdew jew jipprovdu, bil-miftuħ, fatti rilevanti li jistgħu jwasslu għall-klassifikazzjoni tal-insolvenza bħala ta’ ħtija, ħlief jekk tkun inħarġet sentenza dwar il-klassifikazzjoni fi proċeduri magħluqa ta’ insolvenza.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Skont l-Artikolu 84(2)(2) tal-Liġi dwar l-Insolvenza, l-ispejjeż legali kollha meħtieġa biex issir applikazzjoni għal proċeduri ta’ insolvenza u biex dawn jitwettqu, huma pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza. B’mod partikolari, dan jinkludi l-pretensjonijiet kollha li jirriżultaw minn ħlasijiet legali u spejjeż meħtieġa biex issir applikazzjoni għal proċeduri ta’ insolvenza u ordni ta’ dawn il-proċeduri, l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ prekawzjoni, il-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet previsti f’din il-liġi, u l-attendenza u r-rappreżentazzjoni tad-debitur u tal-amministratur matul il-proċeduri ta’ insolvenza u l-proċeduri inċidentali, meta l-parteċipazzjoni tagħhom tkun legalment obbligatorja jew fl-interess tal-patrimonju ta’ insolvenza, sakemm l-arranġament jidħol fis-seħħ jew, inkella, sakemm jingħalqu l-proċeduri ta’ insolvenza, ħlief għal pretensjonijiet li jirriżultaw minn appelli ppreżentati kontra deċiżjonijiet tal-qorti meta dawn jiġu miċħuda totalment jew parzjalment b’ordni espressa ta’ ħlas tal-ispejjeż.

Huma Inklużi wkoll bħala pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, skont l-Artikolu 84(2)(3), il-ħlasijiet u l-ispejjeż legali li jirriżultaw mill-attendenza u r-rappreżentanza tad-debitur, l-amministratur jew il-kredituri leġittimi fi proċeduri li, fl-interessi tal-patrimonju ta’ insolvenza, ikomplu jew jinbdew skont il-kontenut ta’ din il-liġi, ħlief għad-dispożizzjonijiet relatati ma’ każijiet ta’ rtirar, aċċettazzjoni, ħlas jew difiża separata tad-debitur u, jekk applikabbli, sal-limiti kwantitattivi stabbiliti hemmhekk.

F’każijiet ta’ għeluq ta’ proċeduri ta’ insolvenza minħabba insuffiċjenza tal-patrimonju ta’ insolvenza, pretensjonijiet għal ħlasijiet legali u spejjeż jitħallsu qabel il-bqija tal-pretensjonijiet kontra l-patrimonju ta’ insolvenza, bl-eċċezzjoni ta’ pretensjonijiet tal-ħaddiema u ta’ manteniment (l-Artikolu 176a(2)).

It-tariffi tal-amministratur jintalbu kontra l-patrimonju ta’ insolvenza u huma stabbiliti mill-imħallef skont skala ta’ tariffi legalment approvata; bħalissa, l-iskala tat-tariffi approvata mid-Digriet Irjali 1860/2004 tas-6 ta’ Settembru 2004 għadha valida. L-Artikolu 34 jistabbilixxi regoli speċjali għad-determinazzjoni u l-effett tagħhom.

Il-liġi tipprovdi għall-possibbiltà li jinħatru assistenti delegati biex jgħinu lill-amministratur u r-remunerazzjoni tagħhom tkun koperta minn dan tal-aħħar.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Ir-regolamentazzjoni ta’ atti revokatorji f’proċeduri ta’ insolvenza tinsab fl-Artikoli 71 sa 73 tal-Liġi dwar l-Insolvenza. Dawn id-dispożizzjonijiet għaddew minn emendi suċċessivi, prinċipalment fir-rigward tan-natura tal- “mekkaniżmi protettivi” tal-ftehimiet ta’ rifinanzjament.

L-Artikolu 71 fih is-sistema legali għal azzjonijiet ta’ rkupru, fuq il-bażi ta’ klawżola ġenerali li tiddikjara l-atti kollha mwettqa mid-debitur li huma “ta’ detrimenti għall-assi koperti mill-proċeduri” bħala “revokabbli”, kemm jekk kien hemm “intenzjoni ta’ diżgwid” jew le. Sabiex jiġu salvagwardjati l-effetti tar-revoka, jiġi stabbilit perjodu speċifiku ta’ żmien: is-sentejn qabel id-data tal-ordni ta’ insolvenza.

(A) Perjodu ta’ revoka

Il-liġi tagħżel li jiġi stabbilit perjodu ta’ revoka speċifiku: sentejn li jmorru lura mid-data tal-ordni ta’ insolvenza.

(B) Il-kunċett ta’ “detriment monetarju”

L-azzjonijiet imwettqa matul il-“perjodu suspettat” mid-debitur huma revokabbli jekk ikunu ta’ detriment għall-assi koperti mill-proċeduri. Għandha tingħata prova sodisfaċenti ta’ detriment monetarju mill-parti li tagħmel l-ilment. Madankollu, minħabba d-diffikultajiet li ġeneralment huma involuti fl-għoti ta’ prova ta’ atti detrimentali, il-Liġi dwar l-Insolvenza tiffaċilita t-tressiq ta’ azzjonijiet permezz tal-istabbiliment ta’ serje ta’ preżunzjonijiet. Kif jiġri f’partijiet oħra tal-liġi, il-preżunzjonijiet jistgħu jkunu inkonfutabbli jew konfutabbli. Għalhekk:(a) detriment monetarju huwa preżunt inkonfutabbli f’żewġ każijiet:(i) meta jiġi trattat id-disponiment liberu ta’ assi, ħlief donazzjonijiet għall-użu, u (ii) meta jiġu trattati pagamenti u atti oħra li jħallsu obbligazzjonijiet li jkunu dovuti wara l-ordni ta’ insolvenza, sakemm ma jkunux garantiti b’kollateral, f’liema każ il-preżunzjoni tippermetti li tingħata prova kuntrarja; (b) detriment monetarju huwa preżunt konfutabbli fi tliet każijiet:(i) meta jiġi trattat id-disponiment ta’ assi bi ħlas lil persuni b’relazzjoni speċjali mad-debitur tal-insolvenza, (ii) meta jiġi trattat il-ħolqien ta’ imposti fuq propjetà favur obbligazzjonijiet li kienu jeżistu qabel jew favur obbligazzjonijiet ġodda mġarrba biex jissostitwixxu dawk tal-ewwel, u (iii) pagamenti jew atti oħra li jħallsu obbligazzjonijiet assigurati b’kollateral u li jkunu dovuti wara l-ordni ta’ insolvenza.

(C) Proċedura

Il-locus standi sabiex jitressqu azzjonijiet ta’ revoka fi proċeduri ta’ insolvenza huwa tal-amministratur. Madankollu, sabiex tipproteġi lill-kredituri kontra n-nuqqas ta’ attività tal-amministraturi, il-liġi tipprovdi locus standi sussidjarja jew tat-tieni grad għall-kredituri li ħeġġu lill-amministratur bil-miktub biex iressaq azzjoni ta’ revoka, jekk fi żmien xahrejn mid-data tat-talba l-azzjoni ma titressaqx mill-amministratur. Il-liġi fiha regoli mmirati biex jiżguraw li l-amministraturi effettivament iwettqu r-rwol li jiżguraw li ma jsirx disponiment tal-assi koperti mill-proċeduri. Għal azzjonijiet kontra ftehimiet ta’ rifinanzjament, il-locus standi hija esklussiva għall-amministratur, eskluża kwalunkwe pożizzjoni sussidjarja.

Sabiex jiġu protetti l-ftehimiet ta’ rifinanzjament, hemm regoli speċjali li jirriżultaw minn emendi leġiżlattivi riċenti, li jiddefinixxu mekkaniżmi protettivi li jagħmlu dawn il-ftehimiet (approvati taħt ċerti kundizzjonijiet) reżistenti għal azzjonijiet ta’ revoka (l-Artikolu 71bis).


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/04/2020

Insolvenza - Franza

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Kull persuna li teżerċita xi attività kummerċjali jew sengħa, kull bidwi, kull persuna fiżika oħra li teżerċita attività professjonali indipendenti, inkluża professjoni libera soġġetta għal statut legali jew regolatorju jew b’titlu protett, u kull persuna ġuridika regolata bid-dritt privat, tista’ tkun soġġetta għal proċedimenti ta’ salvagwardja (procédure de sauvegarde), ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja (procédure de redressement judiciaire) jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja (procédure de liquidation judiciaire).

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu għal negozjant uniku (auto-entrepreneur).

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja jistgħu jinfetħu biss għal persuna li tkun qed twettaq attività ekonomika. Fil-każ ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew likwidazzjoni ġudizzjarja, il-persuna tista’ tkun diġà temmet l-attività tagħha meta jiftħu l-proċedimenti.

L-entitajiet tal-liġi privata li għalihom jistgħu jinfetħu proċedimenti ta’ insolvenza jinkludu kumpaniji kummerċjali, kumpaniji mhux kummerċjali, gruppi ta’ interess ekonomiku, assoċjazzjonijiet, trejdjunjins, assoċjazzjonijiet professjonali jew kummerċjali u kunsilli tax-xogħol.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza ma jistgħux jinfetħu għal gruppi regolati bid-dritt privat mingħajr personalità ġuridika, bħal impriżi konġunti jew kumpaniji li qegħdin fil-proċess li jiġu inkorporati.

Il-persuni ġuridiċi kollha regolati bid-dritt pubbliku wkoll huma esklużi.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Debitur jista’ jirrikorri għal proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata (procédure de sauvegarde accélérée) jew għal proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata (procédure de sauvegarde financière accélérée), jekk il-kontijiet tiegħu jkunu ġew iċċertifikati minn kontabbli u jekk ikollu aktar minn 20 impjegat jew dħul qabel it-taxxa ta’ aktar minn EUR 3 miljun jew karta tal-bilanċ totali ta’ aktar minn EUR 1,5 miljun. Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata huma miftuħin ukoll għal debitur li jkun ħejja kontijiet konsolidati.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja jinfetħu meta d-debitur ikollu diffikultajiet li ma jistgħux jiġu megħluba u fin-nuqqas ta’ waqfien tal-ħlasijiet.

Ir-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tinbeda meta d-debitur, minħabba li ma jkunx jista’ jlaħħaq mal-obbligazzjonijiet kurrenti tiegħu bl-assi disponibbli tiegħu, jieqaf iħallas.

Ir-riorganizzazzjoni ġudizzjarja hija maħsuba biex tippermetti l-issoktar tal-attività ta’ impriża, iż-żamma tal-impjiegi u l-ikklerjar tal-obbligazzjonijiet. L-imprenditur irid jitlob li tinfetaħ din il-proċedura fi żmien 45 jum mill-waqfien tal-ħlasijiet.

Il-likwidazzjoni ġudizzjarja tinfetaħ meta l-impriża tieqaf tħallas u meta r-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tkun evidentement impossibbli.

Id-debitur biss jista’ jitlob il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja.

Iżda t-talba għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja tista’ ssir, apparti mid-debitur, minn kreditur jew mill-prosekutur pubbliku, dment li ma għadhomx għaddejja xi proċedimenti ta’ konċiljazzjoni (procédure de conciliation - proċedimenti ta’ qabel il-falliment).

Is-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment tidħol fis-seħħ mid-data tas-sentenza, jiġifieri f’nofsillejl tad-data ta’ ħruġ tagħha.

Id-debitur jiġi nnotifikat bis-sentenza tal-ftuħ fi żmien tmint ijiem mid-data tagħha u tiġi kkomunikata lill-prattikanti tal-insolvenza u lill-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, anki fl-Istati Membri l-oħrajn fejn id-debitur ikollu stabbiliment.

Is-sentenza tipproduċi minnufih l-effetti tagħha fil-konfront ta’ kulħadd.

Fi żmien ħmistax-il jum mid-data tas-sentenza, tiddaħħal referenza għas-sentenza tal-ftuħ fir-reġistru tal-kummerċ u f’dak tal-kumpaniji, fir-reġistru tas-snajja’ jew f’reġistru speċjali miżmum fir-reġistru tal-Qorti Reġjonali.

Silta mis-sentenza tiddaħħal fil-Bodacc (Gazzetta uffiċjali tal-Avviżi Ċivili u Kummerċjali) u fil-gazzetta tal-avviżi legali tal-post tas-sit jew tal-indirizz tan-negozju tad-debitur.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Jeżistu wkoll proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati u proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati jistgħu jinfetħu fuq talba ta’ debitur involut fi proċedimenti ta’ konċiljazzjoni u li jiġġustifika li ħejja abbozz ta’ pjan immirat li jiżgura s-sostenibbiltà tal-kumpanija.

Il-fatt li d-debitur ikun waqqaf il-ħlasijiet ma jostakolax il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati jekk dik is-sitwazzjoni ma tiġix aktar minn 45 jum qabel id-data tat-talba għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ konċiljazzjoni.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati jistgħu jinfetħu taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk tal-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati u meta l-kontijiet tad-debitur juru li d-dejn tiegħu jista’ jagħti lok għall-adozzjoni ta’ pjan mill-kredituri li huma membri tal-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu biss.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-assi kollha tad-debitur huma soġġetti għall-proċedimenti ta’ falliment.

Fil-każ ta’ persuna ġuridika, l-assi ta’ dik il-persuna biss huma involuti.

Jekk id-debitur ikun imprenditur individwali, l-assi personali tiegħu wkoll ikunu inkluż.

Madankollu, ir-residenza prinċipali ta’ imprenditur individwali involut f’attività kummerċjali, industrijali, artiġġjanali, agrikola jew libera ma tistax tinqabad mill-kredituri professjonali.

Art u bini ieħor mhux użat għal skopijiet ta’ negozju jista’ jkun is-suġġett ta’ dikjarazzjoni ta’ eżenzjoni mill-qbid. Din id-dikjarazzjoni, li trid issir permezz ta’ dikjarazzjoni notarili ppubblikata, hija effettiva biss fir-rigward tal-kredituri professjonali li d-drittijiet tagħhom jinħolqu wara l-pubblikazzjoni.

Il-fatt li r-residenza prinċipali tad-debitur hija eżenti mill-qbid mill-kredituri professjonali huwa maħsub biex jipproteġi lid-debitur u lill-familja tiegħu.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Iżvestiment tad-debitur

Salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fejn ikunu nfetħu proċedimenti ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ma jkunx diżvestit u jkompli jamministra n-negozju tiegħu

Skont il-proċedimenti ta’ salvagwardja, il-qorti tista’ taħtar amministratur biex jissorvelja jew jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tan-negozju tiegħu, skont il-mandat iddefinit mill-qorti fis-sentenza. F’ċerti każijiet (negozji b’mill-inqas 20 impjegat u rikavati barra mit-taxxa ta’ mill-inqas EUR 3 miljun), dik il-ħatra hija obbligatorja.

Skont proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, il-qorti tista’ taħtar ukoll amministratur (administrateur judiciaire) li jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tiegħu jew imexxi n-negozju huwa stess, b’mod sħiħ jew parzjali, minflok id-debitur. Dik il-ħatra hija obbligatorja fl-istess każijiet bħal fil-proċedimenti ta’ salvagwardja.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

F’każ li jinfetħu proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, id-debitur jiġi żvestit mill-ġestjoni u mid-dispożizzjoni tal-proprjetà tiegħu. Id-drittijiet u l-azzjonijiet tiegħu relatati mal-assi tan-negozju tiegħu jiġu eżerċitati mil-likwidatur (liquidateur). Għaldaqstant il-likwidatur jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-proprjetà tiegħu.

Il-prattikanti fl-insolvenza

Il-prattikanti fl-insolvenza huma aġenti tal-ġustizzja taħt is-superviżjoni tal-prosekutur pubbliku li jappartjenu għal professjonijiet irregolati.

Dawn il-professjonisti liberi speċjalizzati jridu jkunu rreġistrati f’listi nazzjonali u jissodisfaw kundizzjonijiet stretti ta’ kapaċità u moralità.

Jistgħu jinħatru wkoll persuni li mhumiex irreġistrati fil-listi iżda li għandhom esperjenza jew kwalifika partikolari fir-rigward tal-każ.

Il-prattikanti fl-insolvenza jinħatru mill-qorti meta jinfetħu l-proċedimenti.

Il-prattikanti fl-insolvenza huma soġġetti għal responsabbiltà ċivili u kriminali skont id-dritt komuni.

Il-ħlas lill-prattikanti huwa stabbilit skont rati ffissati b’digriet; l-imħallef imbagħad jimponi dan l-ammont ta’ remunerazzjoni fuq id-debitur.

Is-setgħat tal-prattikanti fl-insolvenza u tad-debitur

L-amministratur maħtur mill-qorti

Fil-prinċipju, il-qorti li tiftaħ il-proċedimenti ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja taħtar amministratur, li jista’ jkun propost mid-debitur fil-proċedimenti ta’ salvagwardja, jew mill-prosekutur pubbliku.

Mhux bilfors jinħatar amministratur jekk id-debitur ikollu inqas minn għoxrin impjegat u jekk ir-rikavat tiegħu jkun ta’ anqas minn EUR 3 miljun esklużi t-taxxi.

F’każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerata, il-ħatra ta’ amministratur hija dejjem obbligatorja.

Skont il-proċedimenti ta’ salvagwardja, id-debitur ma jkunx diżvestit u jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu u jimmaniġġjahom, sakemm il-qorti ma tiddeċidix mod ieħor.

L-amministratur maħtur mill-qorti, jekk jinħatar wieħed, jissorvelja jew jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tan-negozju tiegħu, skont il-mandat iddefinit mill-qorti.

Skont proċeduri ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, l-amministratur maħtur mill-qorti jassisti lid-debitur fil-ġestjoni tiegħu jew imexxi n-negozju huwa stess, b’mod sħiħ jew parzjali, minflok id-debitur.

L-amministratur maħtur mill-qorti jrid jagħmel l-atti meħtieġa biex jippreserva d-drittijiet tal-impriża kontra d-debituri tagħha u l-atti meħtieġa biex jippreserva l-kapaċitajiet ta’ produzzjoni, jew iqabbad lid-debitur jagħmilhom.

L-amministratur maħtur mill-qorti huwa mogħti setgħat speċifiċi, bħal li jopera taħt il-firma tiegħu l-kontijiet bankarji ta’ debitur li ġie pprojbit milli joħroġ ċekkijiet, li jirrikjedi l-kontinwazzjoni ta’ kuntratti attwali u li jimplimenta is-sensji meħtieġa.

Ir-riċevitur maħtur mill-qorti

Ir-riċevitur (mandataire judiciaire) maħtur mill-qorti jinħatar bilfors mill-qorti fi kwalunkwe proċediment kollettiv.

Huwa għandu l-kompitu li jirrappreżenta lill-kredituri u l-interess kollettiv tagħhom.

Dan jagħmel lista ta’ pretensjonijiet iddikjarati, inklużi pagi, bil-proposti tiegħu ta’ ammissjoni, ta’ rifjut jew ta’ rinviju quddiem il-qorti kompetenti, u jibgħat il-lista lill-imħallef tal-falliment.

Il-likwidatur

Fis-sentenza ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, il-qorti taħtar likwidatur.

Il-likwidatur irid jivverifika l-pretensjonijiet u jillikwida l-assi tad-debitur sabiex iħallas lill-kredituri.

Huwa jieħu ħsieb jagħti s-sensji u jista’ jagħżel li jkompli l-kuntratti kurrenti.

Huwa jirrappreżenta lid-debitur diżvestit u b’hekk jeżerċita l-parti l-kbira tad-drittijiet tiegħu u jwettaq il-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet relatati ma’ dawn l-assi matul proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja. Madankollu, ma jistax jeżerċita d-drittijiet mhux ekonomiċi tad-debitur.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

It-tpaċija hija mod ta’ kumpens għall-obbligi reċiproċi sal-inqas waħda.

Tista’ tinħadem biss bejn żewġ persuni li jkunu simetrikament kredituri u debituri reċiproċi ta’ xulxin.

Għaldaqstant, din tirriżulta f’pagament reċiproku iqsar bejn il-pretensjonijiet reċiproċi.

Fil-prinċipju huwa pprojbit li d-debitur iħallas il-pretensjonijiet kollha li joriġinaw qabel is-sentenza tal-ftuħ tas-salvagwardja jew tar-riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Madankollu, il-projbizzjoni tal-ħlas ta’ pretensjonijiet preċedenti titneħħa għall-ħlas ta’ pretensjonijiet relatati permezz ta’ tpaċija. Il-pretensjonijiet reċiproċi tal-istess natura li jirriżultaw jew li joriġinaw mill-eżekuzzjoni jew minn nuqqas ta’ prestazzjoni tal-istess kuntratt jew grupp ta’ kuntratti jitqiesu li huma relatati.

Jekk pretensjoni relatata ma’ pretensjoni preċedenti tinħoloq wara s-sentenza tal-ftuħ, din tista’ titħallas, bi tpaċija għall-pretensjoni preċedenti, diment li din tal-aħħar tkun ġiet iddikjarata.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Il-proċedura ta’ kontinwazzjoni tal-kuntratti kurrenti

Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment ma għandux jaffettwa l-eżistenza ta’ kuntratti bejn id-debitur u l-imsieħba tiegħu (fornituri, klijenti) fil-jum li fih jinbdew il-proċedimenti.

Kuntratt kurrenti huwa kuntratt li jeżisti u li għadu għaddej meta jinfetħu l-proċedimenti, kuntratt ta’ prestazzjoni suċċessiva li ma jkunx skada f’dik id-data jew kuntratt ta’ prestazzjoni istantanja li jkun għadu ma ġiex imwettaq iżda li jkun diġà ġie konkluż.

Id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-kuntratti attwali ma japplikawx għal kuntratti ta’ impjieg.

Salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fil-prinċipju, il-kuntratti jitkomplu b’mod awtomatiku.

Għalhekk is-sieħeb kontraenti jrid jissodisfa l-obbligi tiegħu minkejja n-nuqqas tad-debitur li jwettaq l-impenji qabel is-sentenza tal-ftuħ.

Huwa għandu jitħallas fid-data dovuta għas-servizzi mogħtija wara s-sentenza tal-ftuħ.

L-amministratur maħtur mill-qorti biss għandu għażla bbażata fuq l-ordni pubbliku li tippermettilu jitlob li l-kuntratt jitkompla soġġett għall-ħlas tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti lilu.

Fin-nuqqas ta’ amministratur maħtur mill-qorti, id-debitur jista’ jitlob il-prestazzjoni tal-kuntratti attwali, bil-kunsens tar-riċevitur maħtur mill-qorti.

L-amministratur maħtur mill-qorti għandu wkoll l-għażla li jtemm il-kuntratt li għandu jitwettaq jew il-ħlas bin-nifs meta huwa jistabbilixxi li ma jkollux biżżejjed fondi biex jissodisfa l-obbligi tad-debitur.

Is-sieħeb kontraenti jista’ jagħti avviż formali lill-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur, fin-nuqqas ta’ amministratur) biex jiddeċiedi dwar il-futur tal-kuntratt.

Il-kuntratt attwali jiġi tterminat awtomatikament jekk l-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur) ma jkunx wieġeb għall-avviż formali wara xahar.

L-istess japplika fil-każ ta’ nuqqas ta’ ħlas u fin-nuqqas ta’ ftehim mill-imsieħeb kontraenti li jitkomplew ir-relazzjonijiet kuntrattwali.

L-amministratur maħtur mill-qorti (jew id-debitur, fin-nuqqas ta’ amministratur) jista’ wkoll jitlob lill-imħallef fil-proċedimenti ta’ falliment biex jordna t-tmiem tal-kuntratt attwali jekk it-terminazzjoni tkun meħtieġa biex jiġi salvagwardat jew jirriabilitat id-debitur, u salv jekk dan ma jkunx ta’ ħsara eċċessiva għall-interessi tas-sieħeb kontraenti.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

Bħal fi proċedimenti ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, fil-prinċipju jinżammu l-kuntratti attwali kollha. Għalhekk is-sieħeb kontraenti jrid jissodisfa l-obbligi tiegħu minkejja n-nuqqas tad-debitur li jwettaq l-impenji tiegħu qabel is-sentenza li tagħti bidu għall-proċedimenti.

Is-servizzi pprovduti wara s-sentenza ta’ ftuħ jitħallsu fid-data dovuta.

Il-likwidatur biss jista’ jeħtieġ il-prestazzjoni tal-kuntratti attwali billi jipprovdi s-servizz imwiegħed lid-debitur.

Is-sieħeb kontraenti jista’ jagħti avviż formali lil-likwidatur biex jiddeċiedi dwar il-futur tal-kuntratt.

Il-kuntratt jintemm awtomatikament jekk il-likwidatur ma jkunx wieġeb għall-avviż formali wara xahar.

L-istess jingħad meta l-prestazzjoni tad-debitur tinvolvi l-ħlas ta’ somma flus, fil-jum li l-parti kontraenti l-oħra tkun informata bid-deċiżjoni mil-likwidatur li ma tkomplix bil-kuntratt, kif ukoll f’każ ta’ inadempjenza ta’ ħlas meta l-parti kontraenti ma taqbilx li tkompli r-relazzjonijiet kuntrattwali.

Fejn ikun hemm xi ħaġa oħra barra mill-ħlas ta’ somma flus, il-likwidatur jista’ jitlob ukoll lill-imħallef fil-proċedimenti ta’ falliment biex jordna t-tmiem tal-kuntratt jekk dan ikun meħtieġ għall-operazzjonijiet ta’ likwidazzjoni u ma jagħmilx ħsara eċċessiva lill-interessi tas-sieħeb kontraenti.

It-trasferiment tal-kuntratti kurrenti

Fil-każ ta’ salvagwardja, proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew likwidazzjoni ġudizzjarja, jekk tiġi ordnata ċessjoni sħiħa jew parzjali tal-impriża, il-qorti tista’ tiddetermina l-kuntratti għal lokazzjoni, kiri jew forniment ta’ oġġetti u servizzi meħtieġa għat-tkomplija tan-negozju li għandhom jiġu assenjati.

Sieħeb kontraenti li l-kuntratt tiegħu ma jkunx ġie assenjat jista’ jitlob lill-imħallef fi proċedimenti ta’ falliment biex jiddikjara t-tmiem tal-kuntratt jekk l-eżekuzzjoni ulterjuri tiegħu ma tkunx meħtieġa mill-amministratur, mid-debitur fin-nuqqas ta’ amministratur jew mil-likwidatur.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Fil-każ ta’ proċedimenti ta’ falliment, il-kredituri huma mitluba li jasserixxu d-drittijiet tagħhom kontra d-debitur esklussivament fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ falliment u ma jistgħux jaġixxu b’mod individwali bi ħlas kontra d-debitur.

Is-sentenza tal-għeluq tal-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja minħabba insuffiċjenza ta’ assi ma tagħtix id-dritt lill-kredituri li jieħdu azzjonijiet individwali kontra d-debitur.

Hemm eċċezzjoni għal din ir-regola:

 • fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu proprjetà akkwistata taħt suċċessjoni miftuħa matul il-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja;
 • meta l-pretensjoni toriġina minn ksur li għalih id-debitur ikun instab ħati jew meta tinvolvi drittijiet marbuta mal-persuna tal-kreditur;
 • meta l-pretensjoni toriġina minn prattiċi frodulenti mwettqa kontra l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali. L-oriġini frodulenti tal-pretensjoni tiġi stabbilita jew b’deċiżjoni tal-qorti, jew minn piena imposta minn awtorità tas-sigurtà soċjali.

Il-kredituri jirkupraw ukoll id-dritt tagħhom ta’ proċedimenti individwali f’każijiet fejn:

 • jiġi ddikjarat il-falliment personali tad-debitur;
 • id-debitur kien rikonoxxut ħati ta’ falliment frodulenti;
 • id-debitur, abbażi ta’ xi wieħed mill-assi tiegħu, jew entità ġuridika mmexxija minnu, kien soġġett għal proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja preċedenti magħluqa minħabba nuqqas ta’ assi anqas minn ħames snin qabel il-ftuħ ta’ dawk li huwa kien soġġett għalihom; d-debitur kellu djun ikkanċellati fil-ħames snin ta’ qabel din id-data;
 • il-proċedimenti nfetħu bħala proċedimenti territorjali fl-ambitu tat-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju 2000 dwar il-proċedimenti ta’ falliment.

Barra minn hekk, f’każ ta’ frodi fir-rigward ta’ kreditur jew diversi kredituri, il-qorti tawtorizza l-issoktar tal-azzjonijiet individwali ta’ kwalunkwe kreditur kontra d-debitur. Il-qorti tiddeċiedi dwar l-għeluq tal-proċedimenti wara li tkun semgħet jew debitament ħarrket lid-debitur, lil-likwidatur u lill-kontrolluri. Hija tista’ tiddeċiedi sussegwentement, fuq talba ta’ kwalunkwe parti interessata, taħt l-istess kundizzjonijiet.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Is-sentenza tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ falliment tinterrompi jew tipprojbixxi l-proċedimenti mibdija kontra d-debitur għall-ħlas ta’ somma flus jew it-terminazzjoni ta’ kuntratt għal inadempjenza fil-ħlas ta’ somom ta’ flus.

Il-proċeduri ta’ implimentazzjoni u l-miżuri ta’ preservazzjoni huma wkoll sospiżi.

L-azzjoni tal-kredituri li aġixxew qabel il-ftuħ tal-proċedimenti kollettivi tiġi interrotta jew sospiża.

Għaldaqstant il-kredituri kollha preċedenti huma kkonċernati, kemm jekk jibbenefikaw jew le minn garanziji.

L-interruzzjoni u l-projbizzjoni tal-proċedimenti japplikaw għall-proċedimenti kollha ta’ falliment.

Il-proċedimenti pendenti jiġu interrotti sakemm il-kreditur ikun iddikjara l-pretensjoni tiegħu.

Dawn imbagħad jissoktaw b’mod awtomatiku, iżda biss biex jikkonfermaw il-pretensjoni u jiffissaw l-ammont tagħha, u mhux biex tingħata sentenza kontra d-debitur.

Il-kawżi u l-proċedimenti ta’ infurzar oħra minbarra dawk imsemmija hawn fuq jitkomplew waqt li d-debitur ikun taħt osservazzjoni, wara tgħaqqid tar-riċevitur maħtur mill-qorti u tal-amministratur maħtur mill-qorti meta d-dmirijiet tiegħu jkunu biex jassistu jew jirrappreżentaw lid-debitur, jew wara li jerġgħu jibdew il-proċedimenti fuq l-inizjattiva tar-riċevitur maħtur mill-qorti jew l-amministratur maħtur mill-qorti.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Fid-dawl tal-adozzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja, il-kredituri jiġu kkonsultati dwar il-perjodi ta’ ħlas jew il-kanċellazzjoni tad-dejn.

Il-proposti jintbagħtu mill-amministratur maħtur mill-qorti (jew mid-debitur fin-nuqqas ta’ amministratur) lir-riċevitur maħtur mill-qorti li jirrappreżenta lill-kredituri.

Ir-riċevitur uffiċjali jiġbor individwalment jew kollettivament il-kunsens ta’ kull kreditur li ddikjara l-pretensjoni tiegħu.

Ir-riċevitur uffiċjali mhuwiex obbligat li jikkonsulta lill-kredituri li t-termini tal-ħlas tagħhom mhumiex ser ikunu affettwati mill-pjan propost jew li l-pjan jipprovdilhom ħlas sħiħ fi flus kontanti malli jiġi ordnat il-pjan jew jiġu ammessi l-pretensjonijiet.

Il-kumitati tal-kredituri

Meta debitur ikollu aktar minn 150 ħaddiem u r-rikavat ikun ta’ aktar minn EUR 20 miljun, jiġu maħluqa kumitati ta’ kredituri li jiddeċiedu dwar l-abbozz tal-pjanijiet ta’ approvazzjoni tal-obbligazzjonijiet. Il-qorti tista’ tiddeċiedi wkoll li tapplika dawn id-dispożizzjonijiet taħt dawk il-limiti massimi.

Il-kumitati tal-kredituri jiġbru f’laqgħat separati diversi kategoriji ta’ kredituri li jiġu ppreżentati bi proposti li jkunu jistgħu jiddiskutu dwarhom u li fuqhom jiddeċiedu b’mod kollettiv, jiġifieri l-kredituri fil-minoranza jkollhom joqogħdu għad-deċiżjoni tal-kredituri fil-maġġoranza.

Hemm kumitat ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu magħmul minn kumpaniji finanzjarji u istituzzjonijiet ta’ kreditu jew istituzzjonijiet simili, u kumitat kompost mill-fornituri prinċipali ta’ prodotti jew servizzi. Meta jkun hemm detenturi ta’ bonds, jintlaqa’ grupp ġenerali magħmul mill-kredituri kollha li jkollhom bonds maħruġa fi Franza jew f’pajjiż barrani biex jiddiskuti dwar l-abbozz tal-pjan adottat mill-kumitati tal-kredituri.

Il-kumitati tal-kredituri jridu jkunu kkonsultati mill-amministratur maħtur mill-qorti dwar l-abbozz tal-pjan u jivvutaw favur pjan qabel il-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha.

Fil-preżenza tal-kumitati tal-kredituri, kwalunkwe kreditur membru ta’ kumitat jista’ jagħmel proposti alternattivi għall-abbozz tal-pjan ippreżentat mid-debitur.

L-abbozz ta’ pjan jista’ għalhekk joriġina mid-debitur (possibbilment bl-assistenza tal-amministratur maħtur mill-qorti), jew, fil-każ ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, mal-amministratur bl-assistenza tad-debitur, iżda jista’ ikun ukoll inizjattiva mill-kredituri li huma membri tal-kumitat. Il-pjan adottat mill-kumitati u, jekk ikun differenti, il-pjan imfassal mid-debitur jew mill-amministratur, jistgħu mbagħad jiġu ppreżentati lill-qorti fl-istess ħin.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati

F’każ ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerati, il-kumitati tal-kredituri- il-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-kumitat tal-fornituri ta’ oġġetti u servizzi- u jekk ikun il-każ, anki l-laqgħa ġenerali tad-detenturi tal-bonds, għandhom jiġu stabbiliti b’mod obbligatorju.

Il-kredituri li mhumiex fil-kumitati wkoll jiġu kkonsultati individwalment.

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati

F’każ ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja finanzjarja aċċellerati, il-kumitat tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu biss, u jekk ikun il-każ, anki l-laqgħa ġenerali tad-detenturi tal-bonds, jeħtieġu li jiġu stabbiliti.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

L-assi tad-debitur jistgħu jiġu realizzati b’ċessjoni totali jew parzjali tan-negozju jew f’ċessjonijiet individwali. Dawn it-tranżazzjonijiet huma suġġetti għal regoli differenti.

Iċ-ċessjoni ta’ negozju jiġi ordnat mill-qorti; ma jiġix imwettaq mill-prattikanti fl-insolvenza.

Iċ-ċessjoni ta’ negozju jista’ ikun parzjali biss fil-każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja. Huwa parzjali jew totali fil-każ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja.

Fit-tali każijiet, il-qorti tagħti deċiżjoni li tistabbilixxi l-perjodu li fih l-offerti ta’ akkwist iridu jintbagħtu lir-riċevitur, lil-likwidatur jew lill-amministratur f’każ li dawn ikunu ġew maħtura mill-qorti. L-offerti jridu jkunu bil-miktub u jkun fihom ċerti elementi ta’ informazzjoni obbligatorji.

Iċ-ċessjoni individwali tal-assi hija suġġetta għal regoli differenti.

Matul il-perjodu ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, meta d-debitur ma jkunx diżvestit, huwa jista’ jkompli jiddisponi mill-assi tiegħu waħdu soġġett għar-responsabbiltajiet tal-amministratur.

Jekk iċ-ċessjoni li tinvolvi r-realizzazzjoni tal-assi ma taqax taħt il-ġestjoni ta’ kuljum tan-negozju, huwa jrid jikseb awtorizzazzjoni preliminari mill-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment.

Matul il-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur jerġa’ jieħu kontroll sħiħ tal-assi tiegħu.

Fil-proċedimenti ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, il-likwidatur irid jikseb l-awtorizzazzjoni tal-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment biex jittrasferixxi l-assi.

Il-proprjetà immobbli tinbiegħ permezz ta’ ordni mill-qorti. L-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment jistabbilixxi l-prezz ta’ riżerva u l-kundizzjonijiet bażiċi tal-bejgħ. Huwa jista’ jawtorizza wkoll bejgħ bis-subbasta bi prezz ta’ riżerva li huwa jistabbilixxi. Fl-aħħar nett, huwa jista’ jawtorizza bejgħ privat bi prezz u abbażi ta’ kundizzjonijiet stabbiliti minnu.

Il-likwidatur imbagħad jalloka r-rikavat mill-bejgħ skont il-gradazzjoni tal-kredituri.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-pretensjonijiet kollha li nħolqu qabel is-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti jridu jiġu ddikjarati, tkun xi tkun in-natura jew ikun xi jkun il-karattru tagħhom: kummerċjali, ċivili, amministrattiv (Teżor, istituzzjonijiet li jipprovdu protezzjoni soċjali u ta’ sigurtà soċjali) jew kriminali (multi). Ma tagħmilx differenza jekk il-pretensjoni ma tkunx assigurata jew jekk hix superjuri, pagabbli jew limitata, indiskutibbli jew kondizzjonali. Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-impjegati.

Il-pretensjonijiet li jinħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet ta’ twettiq tal-proċedimenti jew bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur għall-attività professjonali tiegħu, jitħallsu fid-data tal-maturità tagħhom.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-kredituri kollha li l-pretensjoni tagħhom tkun inħolqot qabel is-sentenza tal-ftuħ għandhom jiddikjaraw il-pretensjonijiet tagħhom lir-riċevitur uffiċjali f’każ ta’ salvagwardja jew riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew lil-likwidatur fil-każ ta’ likwidazzjoni.

Il-limitu ta’ żmien għad-dikjarazzjoni huwa ta’ xahrejn mill-pubblikazzjoni legali tas-sentenza tal-ftuħ.

Id-debitur jista’ wkoll jiddikjara huwa stess il-pretensjoni minn wieħed mill-kredituri tiegħu taħt l-istess kundizzjonijiet.

Id-dikjarazzjoni tirrigwarda wkoll ċerti pretensjonijiet li jirriżultaw wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti, dawk li għalihom m’hemmx dritt ta’ ħlas preferenzjali bħall-pretensjonijiet li jibbenefikaw minnhom in-negozju jew dawk relatati mar-rekwiżiti tal-proċedimenti.

Il-pretensjoni ddikjarata trid tindika l-ammont tas-somom dovuti u dawk li jsiru dovuti fil-ġejjieni, id-dati tal-maturità, it-tip ta’ dritt preferenzjali jew titolu ta’ sigurtà eżistenti u r-regoli għall-kalkolu tal-imgħaxijiet.

Id-dikjarazzjoni tal-pretensjoni ma għandha ebda forma partikolari meħtieġa. Id-dikjarazzjoni trid tesprimi, minnha nfisha u b’mod inekwivoku, l-intenzjoni tal-kreditur li jitlob il-ħlas tal-pretensjoni tiegħu, li jidher fid-dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet u li jipparteċipa fil-proċedimenti.

Wara li jkun ikkonsulta lid-debitur, ir-riċevitur uffiċjali jfassal il-lista ta’ pretensjonijiet iddikjarati flimkien mal-proposti tiegħu ta’ ammissjoni, rifjut jew referenza lill-qorti kompetenti.

Din il-lista tintbagħat lill-imħallef u lill-amministratur maħtur mill-qorti.

Qabel ma jaċċetta jew jirrifjuta pretensjoni, l-imħallef jivverifika l-eżistenza, l-ammont u t-tip tagħha, skont l-evidenza li jressaq l-awtur tad-dikjarazzjoni u possibbilment ukoll skont l-evidenza ta’ dawk li jinstemgħu u tar-riċevitur uffiċjali.

Il-kredituri li ma jkunux iddikjaraw il-pretensjonijiet tagħhom fl-iskadenzi tat-termini jiġu preklużi u għaldaqstant ma jistgħux jieħdu sehem fit-tqassim u jippretendu dividendi f’każ li jiġi adottat pjan jew jissarrfu l-assi tad-debitur sakemm l-imħallef fil-proċedimenti tal-falliment ma jneħħix il-preklużjoni tagħhom.

F’każ li titneħħa l-esklużjoni, dawn jistgħu jieħdu sehem fit-tqassim wara li jressqu rikors.

Proċedimenti ta’ salvagwardja aċċellerata u salvagwardja finanzjarja aċċellerata

Id-debitur ifassal il-lista ta’ pretensjonijiet ta’ kull kreditur li ħa sehem fil-konċiljazzjoni u li jridu jitniżżlu fid-dikjarazzjoni tal-pretensjonijiet. Il-lista tiġi ċċertifikata mill-awditur tad-debitur u ddepożitata fir-reġistru tal-qorti.

Ir-riċevitur uffiċjali jibgħat lil kull kreditur is-silta tal-lista li tirrigwarda l-pretensjoni tiegħu.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Kreditur privileġġjat igawdi minn garanzija li tassigura ħlas prijoritarju mid-debitur fuq il-kredituri ordinarji l-oħrajn li mhumiex garantiti f’każ li jinfetħu proċedimenti ta’ falliment fil-konfront tad-debitur.

Għalhekk kreditur jista’ ikollu status privileġġjat:

 • għaliex għandu garanzija mingħand id-debitur tiegħu jew li kiseb fil-qorti, jew
 • għaliex il-liġi tagħtih id-dritt ta’ privileġġ minħabba l-istatus tiegħu.

Il-kredituri privileġġjati mhumiex kollha l-istess. Meta jkun hemm diversi kredituri privileġġjati li qed jikkompetu, dawn jitħallsu f’ordni stabbilita bil-liġi, imma dejjem qabel il-kredituri mhux garantiti.

Il-kredituri mhux garantiti jitħallsu mill-assi li jifdal tad-debitur wara li jkunu tħallsu l-kredituri privileġġjati. It-tqassim isir fuq bażi ta’ pro rata.

Il-gradi ta’ privileġġi

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà immobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 2. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż relatati mal-konservazzjoni, il-likwidazzjoni tal-assi u t-tqassim tar-rikavat fost il-kredituri (spejjeż ta’ inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni ta’ rappreżentanti maħtura mill-qorti, eċċ.).
 3. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefikaw lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus kontanti jew jipprovdu oġġetti jew servizzi ġodda bl-għan li jiġi żgurat t-tkomplija u s-sopravivenza tan-negozju;
 4. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet li joriġinaw wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 5. Pretensjonijiet garantiti mill-privileġġ ġenerali tal-ħaddiema: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar sitt xhur ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ.
 6. Pretensjonijiet garantiti minn privileġġ speċjali jew minn ipoteka.
 7. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli bi dritt ta’ rahan.
 2. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 3. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż relatati mal-konservazzjoni, il-likwidazzjoni tal-assi u t-tqassim tar-rikavat fost il-kredituri (spejjeż ta’ inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni ta’ rappreżentanti maħtura mill-qorti, eċċ.).
 4. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefikaw lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus kontanti jew jipprovdu oġġetti jew servizzi ġodda bl-għan li jiġi żgurat t-tkomplija u s-sopravivenza tan-negozju;
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet ta’ wara s-sentenza tal-ftuħ: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Il-privileġġ tat-Teżor.
 7. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli mingħajr dritt ta’ rahan;
 8. Pretensjonijiet garantiti minn kollaterali ġenerali garantiti oħra fuq proprjetà mobbli.
 9. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Likwidazzjoni ġudizzjarja

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà immobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 2. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż tal-inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni tar-rappreżentanti maħtura mill-qorti.
 3. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċiljazzjoni: jibbenefika lill-kredituri li jagħtu kontribut ġdid fi flus jew jipprovdu oġġett jew servizz ġdid, sabiex l-impriża tkompli l-attività tagħha u tibqa’ sostenibbli.
 4. Pretensjonijiet garantiti minn kollaterali speċjali fuq proprjetà immobbli.
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet ta’ wara s-sentenza tal-ftuħ: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Pretensjonijiet mhux garantiti.

Il-likwidazzjoni tar-rikavat mill-bejgħ ta’ proprjetà mobbli bejn il-kredituri ssir fl-ordni li ġejja:

 1. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli bi dritt ta’ rahan.
 2. Pretensjonijiet “super-privileġġjati” tal-pagi: il-ħlas tar-rimunerazzjoni tal-aħħar 60 jum ta’ xogħol qabel id-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedimenti.
 3. L-ispejjeż tal-qorti li nħolqu b’mod regolari wara s-sentenza tal-ftuħ għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti: spejjeż tal-inventarju u ta’ reklamar, rimunerazzjoni tar-rappreżentanti maħtura mill-qorti.
 4. Pretensjonijiet iggarantiti mill-privileġġ tal-konċilazzjoni.
 5. Il-privileġġ tal-pretensjonijiet li jirriżulta wara s-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti: pretensjonijiet li jinħolqu għall-ħtiġijiet tat-twettiq tal-proċedimenti jew biex l-impriża tkompli l-attività tagħha temporanjament, jew pretensjonijiet li jinħolqu bħala korrispettiv għal servizz ipprovdut lid-debitur waqt iż-żamma tal-attività jew it-twettiq ta’ kuntratt kurrenti li jkun żamm il-likwidatur, jew pretensjonijiet maħluqa għall-ħtiġijiet tal-ħajja ta’ kuljum tad-debitur individwali.
 6. Pretensjonijiet garantiti minn ipoteka trasferibbli jew pretensjonijiet garantiti permezz ta’ rahan fuq it-tagħmir jew l-għodda.
 7. Il-privileġġ tat-Teżor.
 8. Pretensjonijiet garantiti minn garanzija speċjali trasferibbli mingħajr dritt ta’ rahan.
 9. Privileġġi trasferibbli oħrajn (l-Artikolu 2331 tal-Kodiċi Ċivili) (Code civil)) u l-privileġġ ġenerali tal-pagi.
 10. Pretensjonijiet mhux garantiti.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Proċedimenti ta’ salvagwardja u riorganizzazzjoni ġudizzjarja

Il-proċedimenti ta’ salvagwardja u ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja inbdew biex, permezz ta’ pjan, il-kumpanija tiġi salvagwardjata, l-attività u l-impjiegi jinżammu u d-djun jiġu kklerjati. Pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jista’ jiġi deċiż biss jekk dawn il-kundizzjonijiet ikunu ssodisfati.

Id-debitur, f’każ ta’ proċedimenti ta’ salvagwardja, jew l-amministratur, f’każ ta’ proċedimenti ta’riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew kreditur jekk ikunu ġew mfassla xi kumitati tal-kredituri, ifassal l-abbozz tal-pjan jekk ikun hemm possibbiltà reali biex l-impriża tiġi salvagwardjata. Dan jinkludi tliet komponenti:

 • komponent ekonomiku u finanzjarju li jiddetermina l-prospetti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja skont il-possibiltajiet u l-forom ta’ attivitajiet, il-kundizzjonijiet tas-suq u l-mezzi finanzjarji disponibbli;
 • definizzjoni tat-termini tas-saldu tad-dejn u tal-garanziji eventwali li l-kap tal-impriża jrid jieħu biex jiżgura l-implimentazzjoni tiegħu;
 • komponent soċjali, li fih huwa jiddeskrivi u jiġġustifika l-livell u l-prospetti ta’ impjiegi kif ukoll il-kundizzjonijiet soċjali previsti għall-issoktar tan-negozju. Meta l-abbozz tal-pjan jinvolvi sensji għal raġunijiet ekonomiċi, għandu jfakkar il-miżuri li diġà ttieħdu u jispjega l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu biex jiffaċilitaw it-tibdil fl-impjiegi u l-kumpens lill-ħaddiema li l-impjieg tagħhom jinsab f’riskju.

Il-pjan għandu jsemmi l-impenji kollha meħuda mill-persuni responsabbli għat-twettiq tar-riorganizzazzjoni ġudizzjarja tal-impriża u li huma meħtieġa għaliha.

Il-qorti mbagħad tiddeċiedi dwar l-abbozz tal-pjan ippreżentat lilha mid-debitur jew minn kreditur.

Id-deċiżjoni tal-qorti li tistabbilixxi pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew pjan ta’ bejgħ hija deċiżjoni ġudizzjarja. Il-pjan għandu jippreżenta wkoll aspett kuntrattwali, jekk ikunu ġew iffurmati kumitati ta’ kredituri.

Pjan ma jistax idum aktar minn 10 snin, u minn 15-il sena fil-każ tal-bdiewa.

Il-qorti taħtar lill-amministratur jew lir-riċevitur biex jissorvelja l-implimentazzjoni tal-pjan matul id-durata tiegħu.

L-ordni tal-pjan ittemm il-perjodu ta’ osservazzjoni. Id-debitur jerġa’ jieħu l-pussess tal-proprjetà tiegħu, u jista’ jerġa’ jmexxi l-impriża tiegħu, soġġett għal miżuri li l-qorti tkun imponietlu fil-pjan.

Fil-fatt id-debitur irid jirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-pjan fl-aspetti kollha tiegħu.

Inkella, f’każ ta’ nuqqas ta’ twettiq tal-impenji tiegħu jew f’każ li jieqfu l-pagamenti waqt l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ikun f’riskju li l-pjan jiġi kkanċellat u jerġgħu jibdew il-proċedimenti.

Konverżjoni f’likwidazzjoni

Il-likwidazzjoni tista’ tiġi deċiża waqt jew wara l-perjodu ta’ osservazzjoni mibdi permezz ta’ sentenza ta’ salvagwardja jew sentenza ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Il-qorti trid tordna l-likwidazzjoni, meta jkun impossibbli li l-impriża tkompli jew meta pjan ta’ bejgħ ma jistax jiġi ordnat fil-kuntest tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Tmiem tal-obbligi tad-debitur fiżiku individwali f’likwidazzjoni ġudizzjarja

Id-debitur jiġi żvestit mill-jum li fih tiġi ddikjarata l-likwidazzjoni ġudizzjarja sal-għeluq tal-likwidazzjoni. F’dak il-punt, id-drittijiet tad-debitur jiġu stabbiliti mill-ġdid u huwa jkun jista’ jerġa’ iwettaq il-miżuri.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

It-tmiem tal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja ma jippermettix lill-kredituri li ma kinux iddikjaraw il-pretensjoni tagħhom li jipproċedu kontra d-debitur.

Il-bidu eċċezzjonali ta’ proċedimenti individwali huwa previst espressament biss meta l-likwidazzjoni ġudizzjarja tkun magħluqa minħabba l-insuffiċjenza tal-assi.

Meta l-proċedimenti ta’ falliment jitqiesu magħluqa

Il-perjodu ta’ osservazzjoni jindika l-perjodu bejn id-data tas-sentenza tal-ftuħ sad-data tas-sentenza li tordna l-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, jew li tħabbar il-likwidazzjoni.

Fi proċedimenti ta’ salvagwardja bħal fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, l-attività tkompli matul il-perjodu ta’ osservazzjoni u d-debitur ikompli fil-prinċipju jmexxi l-impriża tiegħu, b’ċerti restrizzjonijiet.

Meta jkun hemm il-possibbiltà serja li impriża tista’ tiġi salvagwardjata, il-perjodu ta’ osservazzjoni jkun maħsub li jintemm bi pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

L-adozzjoni ta’ pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja tippermetti lid-debitur jirkupra l-kontroll tan-negozju tiegħu, madankollu ma tfissirx li jintemmu l-proċedimenti.

Il-proċedimenti jintemmu meta r-rapport tat-tmiem tal-missjoni tal-amministratur u tar-riċevitur maħtur mill-qorti jiġi approvat mill-imħallef fil-proċedimenti tal-insolvenza. Il-president tal-qorti imbagħad joħroġ ordni li jtemm il-proċedimenti. Din hija miżura amministrattiva ġudizzjarja li ma tistax tiġi appellata.

Il-proċedimenti b’hekk jingħalqu legalment meta jiġi ordnat l-għeluq.

Madankollu, l-effetti tal-proċedimenti ma jieqfux mal-ordni tal-għeluq peress li l-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja ikun għadu għaddej.

Fil-fatt id-debitur irid jirrispetta d-dispożizzjonijiet tal-pjan fl-aspetti kollha tiegħu.

Inkella, f’każ ta’ nuqqas ta’ twettiq tal-impenji tiegħu jew f’każ li jieqfu l-pagamenti waqt l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ salvagwardja jew ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, id-debitur ikun f’riskju li l-pjan jiġi kkanċellat u jerġgħu jibdew il-proċedimenti.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

L-ispejjeż u l-ispejjeż tal-proċedimenti għandhom jitħallsu mill-impriża soġġetta għall-proċedimenti ta’ falliment.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Meta l-qorti tiftaħ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja, id-data tal-waqfien tal-ħlasijiet tad-debitur bħala prinċipju titqies li sseħħ fid-data tas-sentenza tal-ftuħ tal-proċedimenti.

Madankollu l-qorti għandha l-possibbiltà li tiffissa d-data ta’ sospensjoni tal-ħlasijiet għal data preċedenti sa 18-il xahar mid-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Il-perjodu ta’ bejn id-data tal-waqfien tal-ħlasijiet u d-data tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja jew ta’ likwidazzjoni ġudizzjarja f’dan il-każ jissejjaħ “perjodu ta’ suspett”.

Ċerti atti mwettqa mid-debitur fil-perjodu ta’ suspett li jidhru frodulenti jiġu kkanċellati.

Il-kawża ta’ annullament tal-atti li seħħew waqt il-perjodu ta’ suspett hija fil-kompetenza esklussiva tal-qorti responsabbli mill-proċedimenti.

Il-kawża tista’ titressaq biss mill-amministratur maħtur mill-qorti, mir-riċevitur uffiċjali, mil-likwidatur u mill-prosekutur pubbliku.

Il-kredituri jistgħu jressqu kawża għall-annullament ta’ atti legali mid-debitur individwalment, jew kollettivament permezz tar-riċevitur maħtur mill-qorti.

L-att huwa invalidu fir-rigward ta’ kulħadd u jitħassar b’mod retroattiv.

Jeżistu tnax-il każ ta’ invalidità obbligatorja għal atti irregolari:

 • l-atti kollha li jittrasferixxu s-sjieda bla ħlas ta’ proprjetà mobbli jew immobbli;
 • kull kuntratt kommutattiv li fih l-obbligi tad-debitur jeċċedu b’mod sinifikanti dawk tal-parti l-oħra;
 • kull ħlas, kien x’kien il-metodu, għal djun mhux dovuti fil-jum tal-ħlas;
 • kull ħlas għal djun pendenti, b’mod ieħor għajr fi flus, kambjali ta’ negozju, trasferimenti ta’ kreditu, atti ta’ trasferiment jew kull forma oħra ta’ pagament normalment aċċettata fir-relazzjonijiet kummerċjali;
 • kull depożitu u kull kunsinna ta’ somom magħmula wara rahan ta’ proprjetà fl-assenza ta’ deċiżjoni tal-qorti li tkun saret res judicata;
 • kull ipoteka konvenzjonali, kull ipoteka ġudizzjarja kif ukoll kull ipoteka legali tal-konjuġi u kull dritt ta’ rahan jew ipotekazzjoni maħluq fuq l-assi tad-debitur għal djun ikkuntrattati preċedentement;
 • kull miżura ta’ konservazzjoni, sakemm ir-reġistrazzjoni jew l-att ta’ sekwestru ma jkunx preċedenti għad-data tas-sospensjoni tal-pagament;
 • kull awtorizzazzjoni u tneħħija ta’ għażliet mill-impjegati tal-impriża;
 • kull trasferiment ta’ proprjetà jew ta’ drittijiet f’patrimonju fiduċjarju, sakemm dan it-trasferiment ma sarx bħala garanzija ta’ dejn ikkuntrattat fl-istess ħin;
 • kull emenda għal ftehim fiduċjarju li taffettwa lid-drittijiet jew lill-proprjetà diġà ttrasferiti f’patrimonju fiduċjarju għall-garanzija ta’ djun ikkuntrattati qabel din l-emenda;
 • meta d-debitur ikun imprenditur individwali b’responsabbiltà limitata, kwalunkwe allokazzjoni jew emenda fl-allokazzjoni ta’ proprjetà, bla ħsara għall-ħlas tad-dħul mhux allokat għall-attività professjonali, li minnha rriżulta t-tnaqqis tal-patrimonju kkonċernat mill-proċedimenti għall-benefiċċju ta’ patrimonju ieħor ta’ dan l-imprenditur;
 • id-dikjarazzjoni notarili ta’ eżenzjoni mill-qbid magħmula mid-debitur.

Dawn l-atti għandhom jiġu annullati mill-qorti, kemm jekk il-partijiet ikunu in bona fide kif ukoll jekk ikunu in mala fide.

Barra minn hekk il-qorti tista’ tikkanċella l-atti bla ħlas li jittrasferixxu proprjetà mobbli jew immobbli u d-dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ qbid, magħmula fis-sitt xhur qabel id-data tat-tmiem tal-pagamenti. Dawn il-każijiet huma soġġetti għal invalidità fakultattiva.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 11/05/2020

Insolvenza - il-Kroazja

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ qabel il-falliment u ta’ falliment jistgħu jitressqu kontra persuni ġuridiċi kif ukoll kontra l-assi ta’ debitur individwali sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor bil-liġi. Debitur individwali għall-finijiet tal-Att dwar il-Fallimenti (Stečajni zakon) – "SZ") huwa persuna fiżika soġġetta għal taxxa fuq id-dħul minn attività ta’ persuna li taħdem għal rasha taħt id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa fuq id-Dħul (Zakon o porezu na dohodak) jew persuna fiżika soġġetta għat-taxxa korporattiva fuq id-dħul skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar it-Taxxa Korporattiva fuq id-Dħul (Zakon o porezu na dobit).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

a) Il-proċedimenti ta’ qabel il-falliment jistgħu jinfetħu jekk il-qorti tistabbilixxi l-eżistenza ta’ insolvenza imminenti, jiġifieri l-qorti tikkonkludi li d-debitur ma jkunx jista’ jissodisfa l-obbligazzjonijiet eżistenti fid-data li jkunu dovuti fiha.

L-insolvenza titqies li tkun imminenti jekk ikunu għadhom ma nqalgħux iċ-ċirkostanzi li minħabba fihom id-debitur ikun jitqies insolventi u jekk:

- fir-Reġistru tal-ordni ta’ prijorità tal-obbligazzjonijiet tal-ħlas miżmumu mill-Aġenzija Finanzjarja (Financijska agencija), id-debitur ikollu obligazzjoni waħda jew aktar mhux issodisfati rreġistrati li għalihom kien hemm bażi valida għall-ħlas u li kien jenħtieġ li jinġabru, mingħajr approvazzjoni oħra mid-debitur, minn kwalunkwe wieħed mill-kontijiet tiegħu, jew

- id-debitur ikun aktar minn 30 jum tard bil-ħlas ta’ salarji lill-impjegati skont kuntratt ta’ xogħol, regolamenti tax-xogħol, ftehim kollettiv jew regolamenti speċjali, jew dokument ieħor li jirregola l-obbligi ta’ min iħaddem lejn l-impjegati, jew

- id-debitur jonqos milli jħallas il-kontribuzzjonijiet u t-taxxi fi żmien 30 jum għas-salarji msemmija fis-subparagrafu preċedenti, li jibdew jgħoddu mid-data meta kien meħtieġ iħallas is-salarji lill-impjegati.

b) Il-proċedimenti ta’ falliment jistgħu jinbdew jekk il-qorti tistabbilixxi l-eżistenza ta’ raġunijiet għall-falliment, jiġifieri insolvenza jew dejn żejjed.

L-insolvenza tkun teżisti jekk b’mod kontinwu d-debitur ma jkunx kapaċi jissodisfa l-obbligazzjonijiet finanzjarji pendenti tiegħu. Il-fatt li d-debitur ikun issodisfa jew ikun jista’ jissodisfa b’mod sħiħ jew b’mod parzjali l-pretensjonijiet ta’ wħud mill-kredituri ma jikkwalifikax lid-debitur bħala solventi.

Id-debitur jitqies insolventi:

− jekk, fir-Reġistru tal-ordni ta’ prijorità tal-obbligazzjonijiet tal-ħlas miżmum mill-Aġenzija Finanzjarja, ikollu obbligazzjoni waħda jew aktar mhux issodisfati rreġistrati, dovuti għal aktar minn 60 jum, li għalihom ikun hemm bażi valida għall-ħlas u li kien jenħtieġ li jinġabru, mingħajr approvazzjoni oħra mid-debitur, minn kwalunkwe wieħed mill-kontijiet tiegħu

− jekk ma jkunx ħallas tliet salarji konsekuttivi lill-impjegati tiegħu taħt kuntratt ta’ xogħol, regolamenti tax-xogħol, ftehim kollettiv jew regolamenti speċjali jew dokument ieħor li jirregola l-obbligi ta’ min iħaddem lejn l-impjegati.

Id-dejn żejjed jitqies li jkun jeżisti jekk l-assi tad-debitur, bħala persuna ġuridika, ma jibqgħux ikopru l-obbligazzjonijiet eżistenti tiegħu.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Fil-proċedimenti tal-falliment, il-patrimonju tal-falliment jinkludi l-assi totali li huma proprjetà tad-debitur meta jkunu nfetħu l-proċedimenti ta’ falliment u l-assi akkwistati mid-debitur matul il-proċedimenti ta’ falliment. Il-patrimonju tal-falliment jintuża biex jissodisfa l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ falliment u pretensjonijiet tal-kredituri tad-debitur u pretensjonijiet li s-saldu tagħhom ikun ġie garantit b’ċerti drittijiet fuq l-assi tad-debitur.

L-użu liberu tal-assi mill-patrimonju tal-falliment minn persuni li qabel kienu awtorizzati biex jirrappreżentaw lid-debitur skont il-liġi, jew mid-debitur individwali wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, ma għandu l-ebda effett legali, ħlief għall-użu li huwa rregolat mir-regoli ġenerali li jżommu l-prinċipju ta’ fiduċja fir-reġistri pubbliċi. Il-korrispettiv jiġi rritornat lill-kontroparti mill-patrimonju tal-falliment jekk ikun żied il-valur tal-patrimonju tal-falliment.

Jekk id-debitur individwali jkun akkwista wirt jew legat qabel il-ftuħ jew matul il-proċedimenti ta’ falliment, id-debitur biss huwa intitolat li jaċċetta jew jirrinunzja l-wirt jew il-legat.

Jekk debitur jifforma koproprjetà jew kwalunkwe relazzjoni legali oħra jew sħubija ma’ persuna terza, id-distribuzzjoni tal-assi ssir barra mill-proċedimenti ta’ falliment. Jista’ jintalab saldu separat mis-sehem tad-debitur għas-saldu ta’ obbligazzjonijiet li joħorġu minn dik ir-relazzjoni.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

a) Proċediment ta’ qabel il-falliment – ir-rekwiżiti għall-ħatra ta’ fidjuċjarju huma l-istess bħal dawk għall-ħatra ta’ likwidatur. Jekk tqis li jkun meħtieġ, il-qorti taħtar fiduċjarju bid-deċiżjoni tagħha dwar il-bidu tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment. Id-dmirijiet tal-fiduċjarju jieqfu fid-data tal-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar il-konferma ta’ ftehim ta’ qabel il-falliment, fid-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew bis-saħħa ta’ deċiżjoni tal-kredituri.

Il-fiduċjarju fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment huwa meħtieġ li:

1. jeżamina l-operazzjonijiet tan-negozju tad-debitur

2. jeżamina l-lista tal-assi u obbligazzjonijiet tad-debitur

3. jeżamina l-kredibbiltà tal-pretensjonijiet irreġistrati

4. jikkontesta l-pretensjonijiet jekk, fuq il-bażi tad-dikjarazzjonijiet maħruġa mill-kredituri jew xi raġunijiet oħra, ikollu dubji dwar il-veraċità tagħhom

5. jissorvelja l-operazzjonijiet tan-negozju tad-debitur, b’mod partikolari l-operazzjonijiet finanzjarji tagħhom, l-istabbiliment tal-obbligazzjonijiet lejn partijiet terzi, il-ħruġ ta’ strumenti ta’ assigurazzjoni tal-ħlas u l-attivitajiet tan-negozju fil-bejgħ ta’ oġġetti jew servizzi, filwaqt li jiġi żgurat li ma ssirx ħsara lill-assi tad-debitur

6. iressaq ilment quddiem il-qorti jekk id-debitur jaġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 67 tal-SZ

7. joħroġ ordnijiet u ċertifikati skont l-Artikoli 69 u 71 tal-SZ

8. jiżgura li l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment jiġu ssodisfati kompletament u fil-ħin

9. imexxi attivitajiet oħra skont l-SZ.

Mid-data meta jinfetħu l-proċedimenti ta’ qabel il-falliment sal-konklużjoni tagħhom, id-debitur jista’ jagħmel ħlasijiet biss li huma meħtieġa għall-operazzjonijiet regolari tiegħu tan-negozju. F’dan il-perjodu, id-debitur ma jistax jissodisfa l-obbligazzjonijiet li kienu mġarrba u saru dovuti qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment ħlief obbligazzjonjiet ta’ ħlass gross lejn l-impjegati u l-eks impjegati tad-debitur li jirriżultaw mir-relazzjoni tax-xogħol fejn il-pretensjonijiet ikunu saru dovuti sad-data ta’ meta nfetħu l-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, il-ħlas tat-terminazzjoni sal-ammont stipulat mil-liġi u l-ftehimiet kollettivi, il-pretensjonijiet ta’ ħsara minħabba korriment imġarrab fuq ix-xogħol jew mard relatat max-xogħol, u l-pretensjonijiet ibbażati fuq is-salarji tal-impjegati miżjuda bl-ammont ta’ kontribuzzjonijiet bażi u drittijiet sostantivi oħra tal-impjegati skont kuntratti ta’ xogħol u ftehimiet kollettiv li jkunu saru dovuti wara t-tressiq tal-proposta biex jinfetħu l-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, kif ukoll ħlasijiet oħra meħtieġa għall-operazzjonijiet regolari tan-negozju kif stabbiliti b’liġi speċjali.

Mid-data meta titressaq il-proposta biex jinfetħu proċedimenti ta’ qabel il-falliment sakemm tinħareġ id-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, id-debitur ma jistax ineħħi jew jaggrava l-assi tiegħu ħlief fuq il-bażi ta’ approvazzjoni minn qabel mill-fiduċjarju, jew il-qorti jekk ma jkunx inħatar fiduċjarju.

b) Proċedimenti ta’ falliment – il-likwidatur fil-proċedimenti ta’ falliment jintgħażel b’mod każwali mil-lista "A" tal-likwidaturi għat-territorju kopert mill-qorti kompetenti, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor fl-SZ. Fuq il-bażi ta’ din l-għażla, il-qorti taħtar il-likwidatur fid-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Bħala eċċezzjoni, jekk ikun inħatar fiduċjarju fil-proċedimenti ta’ falliment qabel il-proċedimenti ta’ falliment jew jekk ikun inħatar likwidatur proviżorju fil-proċedimenti ta’ falliment, il-qorti taħtar il-fiduċjarju, jew il-likwidatur proviżorju, bħala l-likwidatur.

Il-likwidatur ikun involut fid-drittijiet u l-obbligi tal-korpi korporattivi tad-debitur, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-SZ Jekk id-debitur ikompli jmexxi l-operazzjonijiet tan-negozju matul il-proċedimenti ta’ falliment skont l-Artikolu 217(2) tal-SZ, il-likwidatur jimmaniġġja l-operazzjonijiet tan-negozju.

Il-likwidatur jirrappreżenta lid-debitur. Il-likwidatur jimmaniġġja biss dawk l-operazzjonijiet ta’ debitur individwali li jikkonċernaw il-patrimonju tal-falliment u jirrappreżenta lid-debitur bis-setgħat ta’ rappreżentant legali.

Il-likwidatur huwa obbligat li jaġixxi b’kuxjenza u b’mod ordnat, u b’mod partikolari

1. jorganizza r-rekords tal-kontabbilità sad-data tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment

2. jiġbor stima preliminari tal-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ falliment u li jwassalha lill-kumitat tal-kredituri għall-approvazzjoni

3. li jistabbilixxi kumitat għall-inventarju tal-assi

4. li jiġbor bilanċ inizjali tal-assi tad-debitur

5. li jimmaniġġja bid-diliġenza dovuta l-konklużjoni tal-operazzjonijiet mibdija iżda mhux mitmuma tad-debitur u l-operazzjonijiet meħtieġa għall-prevenzjoni tal-ħsara lill-assi tad-debitur

6. li jiżgura t-twettiq tal-pretensjonijiet tad-debitur

7. li jwettaq b’kuxjenza l-operazzjonijiet tan-negozju tad-debitur imsemmija fl-Artikolu 217(2) tal-SZ

8. li jwassal lill-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjonijiet id-dokumenti relatati mal-istatus tal-liġi dwar ix-xogħol tal-benefiċjarji

9. li jwettaq jew jiġbor bid-diliġenza dovuta l-proprjetà u d-drittijiet tad-debitur li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-falliment

10. li jipprepara t-tqassim għall-kredituri u jesegwixxi t-tqassim wara l-approvazzjoni

11. li jagħti kont finali lill-kumitat tal-kredituri

12. li jagħmel distribuzzjonijiet sussegwenti lill-kredituri

13. li wara l-konklużjoni tal-proċedimenti ta’ falliment jirrappreżenta l-patrimonju tal-falliment skont l-SZ.

Il-likwidatur irid jippreżenta rapporti bil-miktub dwar il-kors tal-proċedimenti ta’ falliment u dwar il-bilanċ tal-patrimonju tal-falliment, fuq formola standard mill-inqas darba kull tliet xhur.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija?

Jekk, fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-kreditur, skont il-liġi jew kuntratt, kien intitolat għal tpaċija, il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment ma jkollu l-ebda effett fuq dak id-dritt.

Jekk, fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, ikun hemm pretensjoni waħda jew aktar li jkollhom jiġu mpaċija taħt kundizzjoni sospensiva, jew ma jkunux dovuti jew ma jkunux maħsuba li jitwettqu bl-istess mod, it-tpaċija sseħħ meta jkunu ntlaħqu l-kundizzjonijiet meħtieġa. Għat-tpaċija ma tapplikax ir-regola li tistipula li l-pretensjonijiet pendenti jsiru dovuti mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, u li pretensjonijiet mhux finanzjarji jew pretensjonijiet għal ammont monetarju mhux speċifikat ikunu stabbiliti bil-valur monetarju li jkunu ġew stmati bih dak iż-żmien meta jkunu nfetħu l-proċedimenti ta’ falliment. Jekk il-pretensjoni li jkollha tintuża għat-tpaċija ssir inkondizzjonata u dovuta qabel ma tkun possibbli t-tpaċija, it-tpaċija tiġi eskluża.

It-tpaċija mhijiex eskluża għal pretensjonijiet iddenominati f’muniti jew unitajiet tal-kontijiet differenti sakemm dawn il-muniti jew unitajiet tal-kontijiet jistgħu jiġu skambjati faċilment fil-post tas-saldu tal-pretensjoni użata għat-tpaċija. Il-konverżjoni titwettaq skont ir-rata tal-kambju valida fil-post tas-saldu fil-mument meta tasal id-dikjarazzjoni dwar it-tpaċija.

It-tpaċija tkun inammissibbli:

1. jekk l-obbligazzjoni tal-kreditur lejn il-patrimonju tal-falliment tkun seħħet biss wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment

2. jekk il-pretensjoni tkun ġiet ċeduta lill-kreditur minn kreditur ieħor biss wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment

3. jekk il-kreditur ikun akkwista l-pretensjoni tiegħu b’assenjazzjoni fl-aħħar sitt xhur qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, jew jekk il-proċedimenti ta’ qabel il-falliment ma jkunux infetħu fl-aħħar sitt xhur qabel il-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment u l-kreditur kien jaf jew kellu jkun jaf li d-debitur kien sar insolventi, jew li kienet ġiet ippreżentata proposta biex jinfetħu l-proċedimenti ta’ qabel il-falliment jew proċedimenti ta’ falliment kontra d-debitur. B’deroga, it-tpaċija tkun permessa jekk il-pretensjoni tkun ġiet assenjata fir-rigward tas-sodisfar ta’ kuntratt li ma jkunx ġie ssodisfat jew jekk id-dritt li tiġi ssodisfata l-pretensjoni jkun reġa’ ġie akkwistat minn sfida ta’ suċċess kontra tranżazzjoni legali ta’ debitur.

4. jekk il-kreditur ikun akkwista d-dritt tat-tpaċija permezz ta’ att legali annullabbli.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Jekk, fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-debitur u l-kontroparti tiegħu għall-kuntratt ma jkunux wettqu jew ma jkunux wettqu b’mod sħiħ kuntratt bilateralment vinkolanti, il-likwidatur jista’ jwettaq il-kuntratt minflok id-debitur u jesiġi li l-parti l-oħra twettaq il-kuntratt. Jekk il-likwidatur jirrifjuta li jwettaq il-kuntratt, il-parti l-oħra tista’ twettaq il-pretensjoni tagħha minħabba inadempjenza bħala kreditur tal-falliment biss. Jekk il-parti l-oħra għall-kuntratt issejjaħ il-likwidatur biex jippreżenta l-osservazzjonijiet tiegħu dwar id-dritt tiegħu li jagħżel, il-likwidatur irid minnufih, u mhux aktar tard minn wara s-smigħ tar-rappurtar, jinnotifika lill-parti l-oħra permezz ta’ posta rreġistrata dwar jekk ikollux il-ħsieb jitlob it-twettiq tal-kuntratt. B’deroga, jekk il-parti l-oħra tkun sofriet ħsara sinifikanti mill-ħin tas-smigħ tar-rappurtar u tkun infurmat lil-likwidatur dwar dan, il-likwidatur huwa obbligat jinnotifika lill-parti l-oħra fi żmien tmint ijiem permezz ta’ posta rreġistrata jekk ikunx se jitlob li jitwettaq il-kuntratt. Jekk jonqos milli jagħmel dan, il-likwidatur ma jkunx awtorizzat jitlob it-twettiq tal-kuntratt.

Jekk il-prestazzjonijiet dovuti jkunu diviżibbli, u jekk il-parti l-oħra tkun issodisfat b’mod parzjali l-obbligi ta’ prestazzjoni tagħha fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, dik il-parti tkun intitolata teżerċita d-dritt tagħha għal korrispettiv li jikkorrispondi għat-twettiq parzjali bħala kreditur ta’ falliment anki jekk il-likwidatur ikun talab it-twettiq tal-parti li jkun fadal. Minħabba n-nuqqas ta’ eżekuzzjoni tad-dritt tagħha għal korrispettiv, il-parti l-oħra ma tkunx intitolata titlob ir-ritorn tal-valur miżjud lill-assi tad-debitur permezz tat-twettiq parzjali tagħha.

Jekk tkun iddaħlet riżerva f’reġistru tal-artijiet bil-għan li tiġi garantita l-pretensjoni għal akkwist jew revoka ta’ drittijiet fuq waħda mill-proprjetajiet tad-debitur, jew fuq wieħed mid-drittijiet imdaħħla favur debitur, jew biex tiġi garantita l-pretensjoni għal bidla fil-kontenut jew il-prijorità ta’ dak id-dritt, il-kreditur jista’ jissodisfa l-pretensjoni tiegħu bħala kreditur mill-patrimonju tal-falliment. Dan japplika wkoll jekk id-debitur ikun assuma l-obbligazzjonijiet l-oħra kollha lejn il-kreditur fejn wara jkun naqas milli jissodisfahom b’mod sħiħ jew b’mod parzjali. Din id-dispożizzjoni tapplika b’analoġija għar-riżervi fir-reġistru tal-bastimenti, ir-reġistru tal-vapuri li jkunu qed jinbnew jew ir-reġistru tal-ajruplani.

Jekk, qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-debitur ikun biegħ il-proprjetà mobbli tiegħu biż-żamma tat-titolu u jkun ta l-proprjetà fil-pussess tax-xerrej, ix-xerrej jista’ jitlob it-twettiq tal-kuntratt tax-xiri u l-bejgħ. Dan japplika wkoll jekk id-debitur ikun assuma aktar obbligazzjonijiet favur ix-xerrej li ma jkunx għadu ssodisfa b’mod sħiħ jew li jkun issodisfa b’mod parzjali biss. Jekk, qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-debitur ikun xtara proprjetà immobbli biż-żamma tat-titolu u jkun rċeviha fil-pussess mill-bejjiegħ, il-likwidatur ikollu d-dritt tal-għażla skont l-Artikolu 181 tal-SZ.

Il-kiri ta’ proprjetà immobbli jew bini ma jiqafx bil-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Dan japplika wkoll għar-relazzjonijiet tal-kiri li d-debitur ikun ikkonkluda bħala kerrej relatati ma’ oġġetti li għal skopijiet ta’ assigurazzjoni jkunu ġew trasferiti lil persuna terza li tkun iffinanzjat l-akkwist jew il-produzzjoni tagħhom. Id-drittijiet li jirrelataw mal-ħin qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, kif ukoll għad-dannu mġarrab mit-terminazzjoni bikrija tal-kuntratt, jistgħu jiġu eżerċitati biss mill-parti l-oħra bħala kreditur tal-falliment.

Il-likwidatur jista’ jikkanċella l-kiri ta’ proprjetà immobbli jew bini li d-debitur ikun ikkuntratta bħala kerrej irrispettivament mit-terminu kuntrattat u soġġett għall-perjodu ta’ avviż legali. Jekk il-likwidatur jiddikjara l-kanċellazzjoni, il-parti l-oħra, bħala kreditur tal-falliment, tista’ titlob kumpens minħabba t-terminazzjoni bikrija tal-kuntratt. Jekk fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment id-debitur ma jkunx ħa f’idejh il-proprjetà immobbli jew bini, il-likwidatur u l-parti l-oħra jistgħu jirtiraw mill-kuntratt. Jekk jirtira l-likwidatur, il-parti l-oħra tista’, bħala kreditur tal-falliment, titlob kumpens għad-danni minħabba t-terminazzjoni bikrija tal-kuntratt. Kull parti hija obbligata, fuq talba tal-parti l-oħra u fi żmien 15-il jum, li tinforma lill-parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tirtira mill-kuntratt. F’każ ta’ nuqqas ta’ dan, il-parti titlef id-dritt tagħha għall-irtirar.

Jekk id-debitur, bħala l-kerrej tal-proprjetà immobbli jew bini qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, kellu pretensjonijiet relatati ma’ relazzjonijiet tal-kiri għal perjodu ta’ żmien futur, dan ikollu effett legali safejn jirrigwarda l-kiri għax-xahar kalendarju attwali fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Jekk il-proċedimenti ta’ falliment jinfetħu wara l-ħmistax-il jum tax-xahar, iż-żamma tal-pretensjonijiet wkoll ikollha effett legali għax-xahar kalendarju li jmiss u tirrelata speċifikament mal-ħlas tal-kiri u tal-lokazzjoni. Il-pretensjonijiet miżmuma fuq il-bażi ta’ infurzar huma ekwivalenti għal pretensjonijiet kuntrattwali.

F’isem id-debitur bħala l-lokatur, il-likwidatur jista’ jikkanċella r-relazzjoni tal-kiri jew tal-lokazzjoni f’perjodu ta’ avviż legali irrispettivament mill-perjodu tal-avviż ikkuntrattat.

Il-parti terza li l-likwidatur ikun ttrasferixxa lilha l-proprjetà immobbli jew il-bini li kienu mikrija mid-debitur, u li għalhekk tidħol f’kuntratt tal-kiri minflok id-debitur, tista’ tikkanċella dak il-kuntratt f’perjodu ta’ avviż definit legalment.

Jekk id-debitur ikun il-kerrej, il-parti l-oħra fil-kuntratt ma tistax tikkanċella l-kuntratt tal-kiri wara li tkun ġiet ippreżentata l-proposta biex jinbdew proċedimenti ta’ falliment:

1. minħabba dewmien fil-ħlas tal-kiri mġarrab qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment

2. minħabba deterjorament tas-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur.

Il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment ma jirriżultax fit-terminazzjoni ta’ kuntratti tax-xogħol jew kuntratti ta’ servizz mad-debitur. Il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment huwa raġuni speċjali ġustifikabbli għall-kanċellazzjoni tal-kuntratt tax-xogħol. Wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-likwidatur, f’isem id-debitur (bħala min iħaddem), u l-impjegat jista’ jikkanċella l-kuntratt tax-xogħol, irrispettivament mit-terminu kuntrattat tal-kuntratt u irrispettivament minn dispożizzjonijiet legali jew kuntrattwali dwar il-protezzjoni tal-impjegati. Il-perjodu ta’ avviż huwa ta’ xahar sakemm il-liġi ma tipprovdix għal terminu iqsar. Jekk l-impjegati jqisu li l-kanċellazzjoni tal-kuntratt tax-xogħol tagħhom ma tkunx skont il-liġi, jistgħu jitolbu protezzjoni tad-drittijiet tagħhom skont l-Att dwar ix-Xogħol (Zakon o radu).

Il-likwidatur jista’, abbażi tal-approvazzjoni tal-qorti, jikkonkludi kuntratti ġodda tax-xogħol ta’ żmien fiss mingħajr ir-restrizzjonijiet li huma stabbiliti fir-regoli ġenerali dwar ix xogħol għal kuntratti tax-xogħol ta’ żmien fiss sabiex jispiċċa l-operazzjonijiet tan-negozju li jkunu diġà bdew u biex tiġi evitata xi ħsara possibbli. Il-likwidatur jispeċifika s-salarji u benefiċċji oħra mill-impjieg, abbażi tal-approvazzjoni tal-qorti u skont il-liġi u l-ftehim kollettiv. Is-salarji u l-benefiċċji mill-impjieg li l-impjegati jkunu saru intitolati għalihom wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jiġu ssodisfata bħala obbligazzjonijiet tal-patrimonju tal-falliment.

Id-dritt ta’ parteċipazzjoni tal-impjegati jieqaf bil-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Il-ftehimiet mal-kunsill tal-ħaddiema mhumiex vinkolanti fuq il-likwidatur.

L-ordnijiet tad-debitur relatati mal-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-falliment ma jibqgħux validi mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Jekk il-persuna li tirċievi ordni ma kinitx taf bil-proċedimenti ta’ falliment mingħajr ħtija u tkompli bl-attivitajiet tagħha, l-ordni titqies li tkun għadha fis-seħħ. Il-pretensjonijet ta’ persuna li tirċievi l-ordni fir-rigward ta’ attivitajiet kontinwi bħal dawn jiġu ssodisfati bħala pretensjonijiet tal-kreditur tal-falliment. Bl-iskop li tirrimedja l-ħsara, il-persuna li tirċievi l-ordni trid tkompli bl-attivitajiet tagħha wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment sakemm il-likwidatur jassumi l-attivitajiet. ll-pretensjonijiet tal-persuna li tirċievi l-ordni relatata ma’ dawn l-attivitajiet jiġu ssodisfati bħala pretensjonijiet tal-kredituri mill-patrimonju tal-falliment.

L-offerti magħmula lid-debitur jew offerti magħmula mid-debitur ma jibqgħux validi fil-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment ħlief jekk ikunu ġew aċċettati qabel dak il-jum.

Fir-rigward tal-kuntratti tan-negozju li bihom xi ħadd ikun impenja ruħu li jwettaq ċerti servizzi f’isem id-debitur u fir-rigward tal-awtorizzazzjoni tad-debitur fir-rigward tal-assi li jidħlu fil-patrimonju tal-falliment u fejn dik l-awtorizzazzjoni ma tibqax valida mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, bl-iskop li tirrimedja l-ħsara, il-persuna li tirċievi l-ordni trid tkompli bit-twettiq tal-attivitajiet anki wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment sakemm il-likwidatur jassumi t-twettiq tal-attivitajiet. Il-pretensjonijiet tal-persuna li tirċievi l-ordni li jirriżultaw mill-attivitajiet kontinwi jiġu ssodisfati bħala t-talbiet tal-kredituri mill-proprjetà tal-falliment.

Id-dispożizzjonijiet kuntrattwali li minn qabel ikunu jeskludu jew jillimitaw l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-SZ ma għandhom l-ebda effett legali.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

a) Proċedimenti ta’ qabel il-falliment – l-ebda proċedimenti ta’ infurzar, amministrattivi jew ta’ sigurtà ma jistgħu jitressqu kontra d-debitur mill-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment sal-għeluq tagħhom. Kwalunkwe proċedimenti bħal dawn li huma pendenti jiġu sospiżi fil-jum li fih jinfetħu l-proċedimenti ta’ qabel il-falliment. Il-proċedimenti sospiżi jkomplu mal-proposta tal-kredituri:

- wara l-konklużjoni ta’ ftehim ta’ qabel il-falliment – fir-rigward ta’ pretensjonijiet jew parti minn pretensjonijiet li ġew ikkontestati fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment

- wara deċiżjoni finali li twaqqaf il-proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-proċedimenti mhux affettwati mill-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, jew għall-proċedimenti għas-saldu ta’ pretensjonijiet li jkunu saru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

Fil-proċedimenti ta’ quddiem qorti li fihom tkun ġiet ordnata s-sospensjoni tal-proċedimenti minħabba l-ftuħ tal-proċeduri ta’ qabel il-falliment u li, sussegwentement, tkun ingħatat deċiżjoni finali li tikkonferma l-ftehim ta’ qabel il-falliment li jkun kopra l-pretensjoni tal-kreditur, il-qorti tkompli l-proċedimenti u tiċħad l-azzjoni jew twaqqaf il-proċedimenti ta’ infurzar jew ta’ sigurtà, ħlief fir-rigward ta’ pretensjonijiet jew parti mill-pretensjonijiet li kienu ġew ikkontestati fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

b) proċedimenti ta’ falliment – wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-kredituri individwali ma jistgħux ifittxu infurzar jew sigurtà kontra d-debitur fir-rigward ta’ dawk il-partijiet tal-assi tagħhom li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-falliment, jew kontra assi oħra tad-debitur. Il-kredituri li ma jkunux kredituri tal-falliment mhumiex awtorizzati jitolbu infurzar jew sigurtà kontra pretensjonijiet futuri ta’ debituri individwali fuq il-bażi tar-relazzjoni tax-xogħol tagħhom jew servizz ieħor, jew il-pretensjonijiet tagħhom fuq dik il-bażi fil-proċedimenti ta’ falliment, ħlief infurzar jew sigurtà għas-saldu tal-pretensjonijiet ta’ manteniment u pretensjonijiet oħra li jistgħu jiġu ssodisfati mill-parti tad-dħul tad-debitur mill-impjieg li minnu l-pretensjonijiet ta’ kredituri oħra ma jkunux jistgħu jiġu ssodisfati. Tali proċedimenti ta’ infurzar u ta’ sigurtà pendenti fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jiġu interrotti. Ladarba jitkomplew dawn il-proċedimenti, il-qorti tal-infurzar twaqqaf il-proċedimenti.

Wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, bl-iskop li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom, il-kredituri intitolati li jfittxu li l-partijiet tal-assi tad-debitur ikunu eżentati mill-patrimonju tal-insolvenza (g id="194) jistgħu jibdew proċedimenti ta’ infurzar u ta’ sigurtà kontra d-debitur skont ir-regoli ġenerali tal-proċedimenti ta’ infurzar. Il-proċedimenti ta’ infurzar u ta’ sigurtà sospiżi li l-kredituri jkunu bdew qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment ikomplu u jiġu eżegwiti minn qorti tal-infurzar skont ir-regoli tal-proċedimenti ta’ infurzar.

Wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-kredituri bid-dritt li jfittxu sodisfazzjon separat (razlučni vjerovnici) ma jkunux awtorizzati jibdew proċedimenti ta’ infurzar jew sigurtà. Il-proċedimenti ta’ infurzar jew sigurtà pendenti fil-mument tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jiġu sospiżi. Il-proċedimenti ta’ infurzar u ta’ sigurtà sospiżi jitkomplew mill-qorti li twettaq il-proċedimenti ta’ falliment bl-applikazzjoni tar-regoli dwar ir-realizzazzjoni tal-punti li għalihom ikun hemm dritt għal sodisfazzjon separat fil-proċedimenti ta’ falliment.

Wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-dħul f’reġistri pubbliċi jkun permess jekk il-prerekwiżiti għad-dħul ikunu ntlaħqu qabel ma jkunu daħlu fis-seħħ il-konsegwenzi legali tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

L-infurzar għas-saldu ta’ pretensjonijiet mill-patrimonju tal-falliment li mhumiex ibbażati fuq atti legali tal-likwidatur mhuwiex permess għal sitt xhur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal:

1. obbligazzjonijiet tal-patrimonju tal-falliment minn kuntratt bilateralment vinkolanti li l-likwidatur jkun ntrabat li jwettaq

2. obbligazzjonijiet minn relazzjoni kuntrattwali permanenti wara l-iskadenza tal-ewwel skadenza sa meta l-likwidatur seta’ jikkanċella l-kuntratt

3. obbligazzjonijiet minn relazzjoni kuntrattwali permanenti jekk il-likwidatur ikun irċieva korrispettiv favur il-patrimonju tal-falliment.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

a) Proċedimenti ta’ qabel il-falliment - mill-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment sal-għeluq tagħhom, ma jistgħux jinbdew proċedimenti ċivili kontra d-debitur. Kwalunkwe proċedimenti bħal dawn li jkunu pendenti jiġu sospiżi fil-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment. Il-proċedimenti sospiżi jitkomplew fuq proposta tal-kreditur:

- wara l-konklużjoni ta’ ftehim ta’ qabel il-falliment – fir-rigward ta’ pretensjonijiet jew parti minn pretensjonijiet li ġew ikkontestati fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment

- wara deċiżjoni finali li twaqqaf il-proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

Dawn id-dispożizzjonijiet ma japplikawx għall-proċedimenti mhux affettwati mill-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, jew għall-proċedimenti għas-saldu ta’ pretensjonijiet li jkunu saru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

Fil-proċedimenti ta’ quddiem qorti li fihom tkun ġiet ordnata s-sospensjoni tal-proċedimenti minħabba l-ftuħ tal-proċeduri ta’ qabel il-falliment u li, sussegwentement, tkun ingħatat deċiżjoni finali li tikkonferma l-ftehim ta’ qabel il-falliment li jkun kopra l-pretensjoni tal-kreditur, il-qorti tkompli l-proċedimenti u tiċħad l-azzjoni jew twaqqaf il-proċedimenti ta’ infurzar jew ta’ sigurtà, ħlief fir-rigward ta’ pretensjonijiet jew parti mill-pretensjonijiet li kienu ġew ikkontestati fil proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

b) Proċediment ta’ falliment - il-likwidatur jieħu f’idejh il-kawżi, inklużi proċedimenti ta’ arbitraġġ, dwar assi li jagħmlu parti mill-patrimonju tal-falliment li kienu għadhom għaddejjin fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, li jaġixxu f’isem u għad-debitur. Il-kawżi relatati ma’ pretensjonijiet li huma ppreżentati fil-proċedimenti ta’ falliment ma jistgħux jitkomplew qabel jiġu eżaminati fis-seduti ta’ smigħ tar-reviżjoni.

Il-kawżi pendenti fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment kontra d-debitur għandhom imorru f’idejn il-likwidatur f’ismu fejn ikollhom x’jaqsmu ma:

1. esklużjoni ta’ assi mill-patrimonju tal-falliment

2. saldu separat

3. obbligazzjonijiet tal-patrimonju tal-falliment.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

a) Proċedimenti ta’ qabel il-falliment - il-kredituri tad-debitur fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment huma l-persuni li, fil-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, ikollhom pretensjonijiet pekunjarji kontra d-debitur. Ir-regoli tal-SZ li jistabbilixxu d-dritt tal-vot f’arranġamenti ta’ falliment jiġu applikati skont id-dritt tal-kredituri li jivvutaw fuq il-pjan ta’ ristrutturar.

Il-kredituri jesprimu l-vot tagħhom bil-miktub fuq il-formola tal-votazzjoni preskritta. Il-formola tal-votazzjoni trid tiġi ppreżentata lill-qorti mhux aktar tard mill-bidu tas-seduta ta’ smigħ tal-votazzjoni u għandha tkun iffirmata u ċċertifikata minn persuna awtorizzata. Jekk, sal-bidu tas-seduta ta’ smigħ il-kredituri ma jissottomettux il-formola tal-votazzjoni jew jissottomettu formola ta’ votazzjoni li minnha ma jkunx jista’ jiġi determinat mingħajr ambigwità kif ivvotaw, dawn jitqiesu li ma jkunux ivvutaw kontra l-pjan ta’ ristrutturar.

Il-kredituri preżenti waqt is-seduta ta’ smigħ jivvotaw bl-użu tal-formola tal-votazzjoni preskritta. Jekk il-kredituri intitolati li jivvutaw ma jivvutawx waqt din is-seduta ta’ smigħ, dawn jitqiesu li jkunu vvotaw kontra l-pjan ta’ ristrutturar.

Kull grupp ta’ kredituri huwa intitolat li jivvota separatament fuq il-pjan ta’ ristrutturar. Ir-regoli dwar il-klassifikazzjoni tal-parteċipanti fl-arranġamenti ta’ falliment jiġu applikati skont il-klassifikazzjoni tal-kredituri fi proċedimenti ta’ qabel il-falliment.

Il-kredituri jitqiesu li jkunu aċċettaw il-pjan ta’ ristrutturar jekk il-maġġoranza tal-kredituri kollha tkun ivvutat favur tiegħu u jekk, f’kull grupp, is-somma tal-pretensjonijiet kollha tal-kredituri li jkunu vvutaw favur il-pjan tkun mill-inqas id-doppju tas-somma tal-pretensjonijiet tal-kredituri li jkunu vvutaw kontra l-aċċettazzjoni tal-pjan.

Il-kredituri li jkollhom dritt konġunt jew li d-drittijiet tagħhom iffurmaw dritt uniku magħqud sakemm joħorġu r-raġunijiet għal qabel il-falliment jgħoddu bħala kreditur wieħed fil-votazzjoni. Id-detenturi ta’ drittijiet separati jew drittijiet ta’ użufrutt jiġu ttrattati kif xieraq.

b) Proċedimenti ta’ falliment - kumitat tal-kredituri – sabiex tipproteġi l-interessi tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ falliment qabel l-ewwel seduta ta’ smigħ tal-kredituri, il-qorti tista’ tistabbilixxi kumitat tal-kredituri u taħtar il-membri tiegħu.

Il-kredituri bil-pretensjonijiet fl-ogħla ammont u l-kredituri bi pretensjonijiet żgħar għandhom ikunu rrappreżentatati t-tnejn li huma fil-kumitat tal-kredituri. Barra minn hekk, fil-kumitat tal-kredituri għandu jkun irrappreżentat rappreżentant tal-impjegati preċedenti tad-debitur sakemm dawn bħala kreditur ma jkunux jipparteċipaw fil-proċedimenti bi pretensjonijiet insinifikanti.

Il-kredituri bid-dritt li jfittxu sodisfazzjon separat (razlučni vjerovnici) u persuni li ma jkunux kredituri, iżda li jistgħu jikkontribwixxu għax-xogħol tal-kumitat bl-għarfien espert tagħhom, jistgħu jinħatru membri tal-kumitat tal-kredituri.

Il-kumitat tal-kredituri għandu jkollu numru fard ta’ membri u l-aktar huwa dak ta’ disgħa. Jekk in-numru ta’ kredituri jkun inqas minn ħamsa, il-kredituri kollha jingħataw is-setgħat tal-kumitat tal-kredituri.

Jekk waqt is-seduta ta’ smigħ tar-reviżjoni l-pretensjonijiet rikonoxxuti tal-kredituri jkunu ġew determinati f’valur li jkun jaqbeż HRK 50 miljun, u d-debitur fil-jum tal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment ikollu kuntratti tax-xogħol ma’ aktar minn 20 impjegat, il-qorti tkun responsabbli sabiex tippermetti lill-kredituri jieħdu deċiżjoni dwar it-twaqqif ta’ kumitat tal-kredituri.

Il-kumitat tal-kredituri irid jissorvelja l-likwidatur u jgħinu fit-twettiq tal-attivitajiet tan-negozju, kif ukoll jimmonitorja l-operazzjonijiet skont l-Artikolu 217 tal-SZ, jeżamina l-kotba u rekords oħra relatati man-negozju, u jordna verifika tal-fatturat u l-ammont tal-flus kontanti. Il-kumitat tal-kredituri jista’ jawtorizza membri individwali tal-kumitat biex iwettqu attivitajiet individwali fi ħdan l-isfera tar-responsabbiltajiet tiegħu.

Fl-isfera tar-responsabbiltajiet tiegħu, il-kumitat tal-kredituri b’mod partikolari għandu:

1. jeżamina r-rapporti mil-likwidatur waqt il-proċedimenti ta’ falliment u bil-kundizzjoni tal-patrimonju tal-falliment

2. jirrevedi l-kontijiet tan-negozju u d-dokumentazzjoni kollha li tkun ittieħdet mil-likwidatur

3. iressaq oġġezzjonijiet mal-qorti kontra l-atti tal-likwidatur

4. jagħti l-approvazzjoni tal-istimi tal-ispejjeż għall-proċedimenti ta’ falliment

5. jagħti lill-qorti opinjoni dwar il-likwidazzjoni tal-assi tad-debitur, fuq talba tal-qorti

6. jagħti opinjoni lill-qorti dwar il-kontinwazzjoni tal-operazzjonijiet tan-negozju li jkunu għaddejjin jew dwar l-attivitajiet tad-debitur, fuq talba tal-qorti

7. jagħti opinjoni lill-qorti dwar ir-rikonoxximent ta’ telf ġustifikat li kien stabbilit fl-inventarju tal-assi, fuq talba tal-qorti

(3) Il-kumitat tal-kredituri għandu jinnotifika lill-kredituri matul il-proċedimenti u bil-kundizzjoni tal-patrimonju tal-falliment.

L-assemblea tal-kredituri

Il-qorti tlaqqa’ assemblea tal-kredituri. Id-dritt tal-parteċipazzjoni jingħata lill-kredituri kollha tal-falliment, il-kredituri kollha tal-falliment bid-dritt ta’ saldu separat, il-likwidatur u d-debitur individwali.

Waqt is-seduta ta’ smigħ ta’ rappurtar jew kwalunkwe seduta ta’ smigħ sussegwenti, l-assemblea tal-kredituri hija awtorizzata li:

1. twaqqaf kumitat tal-kredituri, jekk dan ma jkunx għadu twaqqaf, jew li tbiddel il-kompożizzjoni tiegħu jew li tiċħad il-kumitat

2. taħtar likwidatur ġdid

3. tiddeċiedi dwar il-kontinwazzjoni jew it-twaqqif tal-attivitajiet tad-debitur u dwar il-mod u t-termini għal-likwidazzjoni tal-assi tad-debitur

4. tordna lil-likwidatur ifassal arranġament ta’ falliment

5. tadotta kull deċiżjoni li taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-kumitat tal-kredituri

6. tiddeċiedi dwar kwistjonijiet oħra rilevanti għall-implimentazzjoni u l-għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment skont l-SZ.

L-assemblea tal-kredituri jkollha d-dritt titlob lil-likwidatur jippreżenta notifiki u rapporti dwar is-sitwazzjoni u l-operazzjonijiet tan-negozju. Jekk ma jitwaqqaf l-ebda kumitat tal-kredituri l-assemblea tal-kredituri tista’ tordna verifika tal-fatturat u l-ammonti ta’ flus kontanti mmaniġġjati mil-likwidatur.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-drittijiet tad-debitur bħala persuna ġuridika jiskadu u jiġu ttrasferiti lil-likwidatur. Mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-drittijiet ta’ debitur individwali li jamministra u jiddisponi minn assi li jagħmlu parti mill-patrimonju tal-falliment jiġu ttrasferiti lil-likwidatur.

Wara li jkunu nfetħu l-proċedimenti ta’ falliment, il-likwidatur irid jassumi immedjatament il-pussess u l-amministrazzjoni tal-assi kollha tal-patrimonju tal-falliment.

Abbażi ta’ infurzar tad-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-likwidatur jista’ jitlob lill-qorti tordna lid-debitur jgħaddi l-assi u jistabbilixxi miżuri ta’ infurzar għall-eżekuzzjoni ta’ trasferiment tal-ordni.

Ladarba d-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment issir finali, il-likwidatur jista’ jitlob lill-qorti tordna partijiet terzi li jkollhom pussess ta’ assi mill-patrimonju tal-falliment biex iċedu dawk l-assi. Flimkien mat-talba msemmija, il-likwidatur għandu jipproduċi dokument li juri s-sjieda tal-assi. Il-qorti tieħu deċiżjoni dwar il-proposta tal-likwidatur wara li tisma’ lill-persuni li jkollhom pussess ta’ assi mill-patrimonju tal-falliment.

Il-likwidatur jiġbor lista ta’ assi individwali mill-patrimonju tal-falliment. Id-debitur individwali u l-persuni li qabel kienu awtorizzati jirrappreżentaw lid-debitur bil-liġi għandhom jikkooperaw mal-likwidatur dwar din il-kwistjoni. L-istralċjarju għandu jiġbor l-informazzjoni meħtieġa mill-persuni msemmija sakemm dan ma jikkawżax id-dewmien bla bżonn tal-proċedimenti.

Il-likwidatur jiġbor lista tal-kredituri kollha tad-debitur li jkunu konxji mill-kontijiet tan-negozju u d-dokumentazzjoni tan-negozju tad-debitur, informazzjoni oħra mingħand id-debitur, preżentazzjoni ta’ pretensjonijiet jew mod ieħor.

Il-likwidatur jiġbor ħarsa sistematika fir-rigward tal-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment fejn jiddikjara u jqabbel l-assi mill-patrimonju tal-falliment u l-obbligazzjonijiet tad-debitur u l-valutazzjoni tagħhom.

L-inventarju tal-patrimonju tal-falliment, il-lista ta’ kredituri u l-ħarsa ġenerali tal-assi u l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati fir-reġistru tal-qorti mhux aktar tard minn tmint ijiem qabel is-sedut ta’ smigħ tar-rappurtar.

Id-dmir tad-debitur taħt il-liġi kummerċjali u tat-taxxa biex iżomm u jforni l-kontijiet ma jinbidilx bil-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Il-likwidatur irid iwettaq dawk id-dmirijiet relatati mal-patrimonju tal-falliment.

Mhux aktar tard minn 15-il jum qabel is-seduta ta’ smigħ tar-rappurtar, il-likwidatur irid jagħti lill-qorti rapport dwar il-qagħda ekonomika tad-debitur u r-raġunijiet għal dik il-qagħda, li jiġi ppubblikat fuq il-bord tal-bullettin elettroniku tal-qorti (e-Oglasna ploča suda) mhux aktar tard minn tmint ijiem qabel is-seduta ta’ smigħ tar-rappurtar.

Wara s-seduta ta’ smigħ ta’ rappurtar, mingħajr dewmien, il-likwidatur irid jillikwida l-assi li jagħmlu parti mill-patrimonju tal-falliment, jekk dan ma jkunx kontra d-deċiżjoni tal-assemblea tal-kredituri.

Il-likwidatur irid jillikwida l-assi mill-proċedimenti ta’ falliment skont id-deċiżjonijiet tal-assemblea tal-kredituri u l-kumitat tal-kredituri.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-drittijiet tad-debitur bħala persuna ġuridika jiskadu u jiġu ttrasferiti lil-likwidatur. Mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, id-drittijiet ta’ debitur individwali li jamministra u jiddisponi minn assi li jagħmlu parti mill-patrimonju tal-falliment jiġu ttrasferiti lil-likwidatur.

Wara li jkunu nfetħu l-proċedimenti ta’ falliment, il-likwidatur irid jassumi immedjatament il-pussess u l-amministrazzjoni tal-assi kollha tal-patrimonju tal-falliment.

Abbażi tal-bażi ta’ infurzar tad-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, il-likwidatur jista’ jitlob lill-qorti tordna lid-debitur jgħaddi l-assi u jistabbilixxi miżuri ta’ infurzar għall-eżekuzzjoni ta’ trasferiment tal-ordni.

Ladarba d-deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment issir finali, il-likwidatur jista’ jitlob lill-qorti biex tordna lill-partijiet terzi li jkollhom pussess ta’ assi mill-patrimonju tal-falliment biex iċedu dawn l-assi. Flimkien mat-talba msemmija, il-likwidatur irid jipproduċi dokument li juri s-sjieda tal-assi. Il-qorti tieħu deċiżjoni dwar il-proposta tal-likwidatur wara li tisma’ lill-persuni li jkollhom pussess ta’ assi mill-patrimonju tal-falliment.

Il-likwidatur jiġbor lista ta’ assi individwali mill-patrimonju tal-falliment. Id-debitur individwali u l-persuni li qabel kienu awtorizzati jirrappreżentaw lid-debitur bil-liġi jridu jikkooperaw mal-likwidatur dwar din il-kwistjoni. Il-likwidatur irid jiġbor l-informazzjoni meħtieġa mill-persuni msemmija sakemm dan ma jikkawżax id-dewmien bla bżonn fil-proċedimenti.

Il-likwidatur jiġbor lista tal-kredituri kollha tad-debitur li jkunu konxji mill-kontijiet tan-negozju u d-dokumentazzjoni tan-negozju tad-debitur, informazzjoni oħra mingħand id-debitur, preżentazzjoni ta’ pretensjonijiet jew mod ieħor.

Il-likwidatur jikkompila sommarju sistematika fir-rigward tal-ħin tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment fejn jiddikjara u jqabbel l-assi mill-patrimonju tal-falliment u l-obbligazzjonijiet tad-debitur u l-valutazzjoni tagħhom.

L-inventarju tal-patrimonju tal-falliment, il-lista ta’ kredituri u l-ħarsa ġenerali tal-assi u l-obbligazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati fir-reġistru tal-qorti mhux aktar tard minn tmint ijiem qabel is-sedut ta’ smigħ tar-rappurtar.

Id-dmir tad-debitur taħt il-liġi kummerċjali u tat-taxxa biex iżomm u jforni l-kontijiet ma jinbidilx bil-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Il-likwidatur għandu jwettaq dawk id-dmirijiet relatati mal-patrimonju tal-falliment.

Mhux aktar tard minn 15-il jum qabel is-seduta ta’ smigħ tar-rappurtar, il-likwidatur għandu jagħti lill-qorti rapport dwar il-qagħda ekonomika tad-debitur u r-raġunijiet għal dik il-qagħda, li jiġi ppubblikat fuq il-bord tal-bullettin elettroniku tal-qorti (e-Oglasna ploča suda) sa mhux aktar tard minn tmint ijiem qabel is-seduta ta’ smigħ tar-rappurtar.

Wara s-seduta ta’ smigħ ta’ rappurtar, mingħajr dewmien, il-likwidatur irid jillikwida l-assi li jagħmlu parti mill-patrimonju tal-falliment, jekk dan ma jkunx kontra d-deċiżjoni tal-assemblea tal-kredituri.

Il-likwidatur irid jillikwida l-assi mill-proċedimenti ta’ falliment skont id-deċiżjonijiet tal-assemblea tal-kredituri u l-kumitat tal-kredituri.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

a) Proċedimenti ta’ qabel il-falliment – il-preżentazzjoni tal-pretensjonjiet issir lill-unità kompetenti tal-Aġenzija Finanzjarja fuq formola standard akkumpanjata minn kopji tad-dokumenti li tirriżulta minnhom il-pretensjoni jew li jagħtu prova tal-pretensjoni.

Il-Ministeru tal-Finanzi – l-Amministrazzjoni tat-Taxxa (Ministarstvo financija – Porezna uprava) jista’ jippreżenta pretensjonijiet li jirriżultaw minn taxxa, soprataxxa, kontribuzzjonijiet għal assigurazzjoni obbligatorja li bil-liġi iridu jittieħdu mill-qligħ u s-salarji, kif ukoll pretensjonijiet oħra li jkunu awtorizzati li jiġbru fuq il-bażi ta’ regolamenti speċjali, apparti minn pretensjonijiet li jirriżultaw minn taxxa u soprataxxa fuq dħul minn impjieg u kontribuzzjonijiet mill-ammont bażiku għal persuni assigurati taħt relazzjoni tax-xogħol.

Fil-proċedimenti ta’ qabel il-falliment, l-impjegati tad-debitur u l-impjegati preċedenti u l-Ministeru tal-Finanzi – l-Amministrazzjoni tat-Taxxa ma jistgħux jippreżentaw pretensjonijiet minn relazzjoni tax-xogħol, indennità ta’ ħlas sal-ammont stipulat mil-liġi jew ftehim kollettiv u pretensjonijiet fuq il-bażi ta’ kumpens għal ħsara minħabba korrimenti mġarrba fuq ix‑xogħol jew mard relatat max xogħol; dawn il-pretensjonijiet ma jistgħux ikunu s-suġġett tal-proċedimenti ta’ qabel il-falliment. Jekk l-applikant ikun naqas milli jiddikjara dawn il-pretensjonijiet fil-proposta għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ qabel il-falliment jew jekk ikun iddikjarahom bi żball, l-impjegati tad-debitur u l-impjegati preċedenti u l-Ministeru tal-Finanzi – l-Amministrazzjoni tat-Taxxa għandha d-dritt li tressaq oġġezzjoni.

Fil-preżentazzjoni tal-pretensjonijiet tagħhom, il-kredituri bid-dritt li jfittxu sodisfazzjon separat (razlučni vjerovnici) huma meħtieġa li jipprovdu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, il-bażi legali għal sodisfazzjon separat u l-parti tal-assi tad-debitur li għalihom japplika d-dritt tagħhom ta’ sodisfazzjon separat u li jagħmlu dikjarazzjoni dwar jekk jirrinunzjawx għad-dritt għal saldu separat jew le.

Fil-preżentazzjoni tal-pretensjonijiet tagħhom, il-kredituri intitolati li jfittxu li partijiet mill-assi tad-debitur ikunu eżentati mill-patrimonju tal-insolvenza (izlučni vjerovnici) huma meħtieġa jipprovdu informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, il-bażi legali għad-dritt ta’ eżenzjoni u l-parti tal-assi tad-debitur li japplika għaliha d-dritt tagħhom ta’ eżenzjoni.

Fil-preżentazzjoni tal-pretensjonijiet tagħhom, dawn iż-żewġ tipi ta’ kredituri (razlučni vjerovnici u izlučni vjerovnici) iridu joħorġu dikjarazzjoni dwar il-kunsens tagħhom jew iċ-ċaħda ta’ kunsens għal sospensjoni ta’ saldu mill-assi li japplika għalihom id-dritt tagħhom għal sodisfazzjon separat, jew sospensjoni tas-segregazzjoni tal-assi li japplika għalihom id-dritt tagħhom ta’ eżenzjoni, għall-finijiet ta’ implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar.

Ftehim ta’ qabel il-falliment m’għandux jinterferixxi mad-dritt tal-kredituri għal saldu separat mill-assi li għalihom japplika d-dritt ta’ saldu separat, sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor f’dak il-ftehim. Jekk il-ftehim ta’ qabel il-falliment ma jistipulax espressament mod ieħor, dan għandu jispeċifika liema parti tad-drittijiet ta’ dawn il-kredituri għandha titnaqqas, għal kemm żmien ikun se jiġi ddifferit is-saldu u liema dispożizzjonijiet oħra tal-proċedimenti ta’ falliment ikunu japplikaw għal dawk id-drittijiet.

Jekk il-kreditur jonqos milli jippreżenta pretensjoni iżda l-pretensjoni tkun ġiet iddikjarata fil-proposta biex jinfetħu proċediment ta’ qabel ilfalliment, pretensjoni bħal din titqies bħala ppreżentata.

Jekk jinħatru, id-debitur u l-fiduċjarju jridu jiddikjaraw pożizzjoni fuq il-pretensjonijiet ippreżentati mill-kredituri. Din l-osservazzjoni tiġi ppreżentata lill-unità kompetenti tal-Aġenzija Finanzjarja fuq formola standard li għal kull pretensjoni jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

1. in-numru tal-pretensjoni mit-tabella tal-pretensjonijiet ippreżentati

2. informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-kredituri

3. l-ammont tal-pretensjoni ppreżentata

4. id-dikjarazzjoni mid-debitur u mill-fiduċjarju, jekk jinħatar, li tirrikonoxxi jew tikkontesta l-pretensjoni

5. l-ammont ikkontestat tal-pretensjoni

6. il-fatti li jsostnu n-nuqqas ta’ eżistenza tal-pretensjoni kkontestata jew parti mill-pretensjoni.

Mal-iskadenza tal-limitu ta’ żmien biex jiddikjaraw il-pożizzjoni fuq il-pretensjonijiet ippreżentati, id-debitur u l-fiduċjarju, jekk jinħatar, ma jistgħux jopponu aktar għall-pretensjonijiet li jkunu rrikonoxxew.

Il-kreditur jista’ jikkontesta pretensjoni ppreżentata minn kreditur ieħor.

Il-kontestazzjoni tal-pretensjoni tiġi ppreżentata lill-unità kompetenti tal-Aġenzija Finanzjarja fuq il-formola standard u għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

1. informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-kreditur li jkun qed jikkontesta l-pretensjoni

2. in-numru ta’ referenza tal-pretensjoni kkontestata mit-tabella tal-pretensjonijiet ippreżentati

3. informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-kreditur li jkun ippreżenta l-pretensjoni kkontestata

4. l-ammont tal-pretensjoni ppreżentata li tkun qed tiġi kkontestata

5. dikjarazzjoni mill-kreditur li jkun qed jikkontesta l-pretensjoni

6. l-ammont ikkontestat tal-pretensjoni

7. il-fatti li jsostnu n-nuqqas ta’ eżistenza tal-pretensjoni kkontestata jew parti mill-pretensjoni.

L-Aġenzija Finanzjarja tiġbor tabella tal-pretensjonijiet ippreżentati u tabella tal-pretensjonijiet ikkontestati fuq formola standard.

b) Proċediment ta’ falliment – il-preżentazzjoni tal-pretensjonijiet issir lill-likwidatur fuq formola standard f’żewġ kopji akkumpanjata minn kopji tad-dokumenti li tirriżulta minnhom il-pretensjoni jew li jagħtu prova tal-pretensjoni.

Il-likwidatur jfassal lista tal-pretensjonijiet kollha tal-impjegati tad-debitur u l-eks impjegati sal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, li jridu jiġu rrappurtati f’ammonti grossi u netti; iridu jiġu ppreżentati żewġ kopji tal-preżentazzjoni tal-pretensjonijiet għall-firma.

Il-pretensjonijiet ta’ kredituri ta’ prijorità aktar baxxa jiġu ppreżentati biss fl-istedina speċjali tal-qorti. Il-preżentazzjoni ta’ pretensjonijiet bħal dawn jenħtieġ li tindika li huma ta’ prijorità baxxa u l-klassifikazzjoni li jkun intitolat għaliha l-kreditur.

Il-kredituri intitolati li jfittxu eżenzjoni (izlučni vjerovnici) iridu jinfurmaw lil-likwidatur bid-dritt tagħhom ta’ eżenzjoni u l-bażi ġuridika għal dan id-dritt, u jindikaw l-assi li għalihom japplika dan id-dritt, jew jindikaw fin-notifika tagħhom id-dritt tagħhom għal kumpens għad-dritt ta’ eżenzjoni.

Il-kredituri intitolati għal sodisfazzjon separat (razlučni vjerovnici) huma meħtieġa li jinfurmaw lil-likwidatur dwar id-dritt tagħhom għal sodisfazzjon separat u l-bażi ġuridika għal dak id-dritt, u li jindikaw l-assi li għalihom japplika dak id-dritt. Jekk dawk il-kredituri jippreżentaw ukoll pretensjoni bħala kredituri ta’ falliment, fil-preżentazzjoni tagħhom għandhom jindikaw il-parti tal-assi tad-debitur tal-falliment li għalih japplika d-dritt tagħhom għas-sodisfazzjon separat u l-ammont li bih il-pretensjoni tagħhom ma tkunx issodisfata b’mod prevedibbli minn dak id-dritt ta’ separazzjoni.

Il-kredituri intitolati għal sodisfazzjon separat li ma jinfurmawx b’mod xieraq lil-likwidatur dwar dak id-dritt ma jitilfux id-dritt għal saldu separat. Bħala eċċezzjoni, il-kredituri intitolati għal sodisfazzjon separat jitilfu d-dritt tagħhom għal saldu separat u ma jkunux intitolati li jfittxu kumpens għad-danni jew kwalunkwe kumpens ieħor minn debitur jew kreditur tal-falliment jekk l-oġġett tad-dritt għal sodisfazzjon separat ikun ġie realizzat fil-proċedimenti ta’ falliment mingħajrhom, u d-dritt ta’ separazzjoni ma jkunx iddaħħal f’reġistru pubbliku jew il-likwidatur ma kellu l-ebda għarfien jew ma setax ikun jaf b’dan.

Il-pretensjonijiet ippreżentati jiġu eżaminati fir-rigward tal-ammonti u l-ordni ta’ prijorità tagħhom waqt is-seduta ta’ smigħ ta’ reviżjoni.

Il-likwidatur irid iwieġeb speċifikament dwar jekk jirrikonoxxix jew jikkontestax kull pretensjoni ppreżentata.

Il-pretensjonijiet ikkontestati mil-likwidatur, id-debitur individwali jew wieħed mill-kredituri tal-falliment għandhom jiġu riveduti separatament. Id-drittijiet ta’ eżenzjoni u d-drittijiet għal sodisfazzjon separat mhumiex soġġetti għal eżami.

Pretensjoni titqies stabbilita jekk, fis-seduta ta’ smigħ ta’ reviżjoni tiġi rikonoxxuta mil-likwidatur u ma tkunx ikkontestata minn kreditur tal-falliment, jew jekk kontestazzjoni ddikjarata tiġi miċħuda. Jekk id-debitur individwali jikkontesta pretensjoni, dan ma jipprevjenix l-istabbiliment tal-pretensjoni.

Il-qorti tifformula tabella tal-pretensjonijiet li jkunu ġew eżaminati fejn, għal kull pretensjoni ppreżentata, hija ddaħħal l-ammont li fih tkun ġiet stabbilita l-pretensjoni, l-ordni ta’ prijorità tagħha u l-persuna li tkun kkontestat it-talba. Il-kontestazzjonijiet tal-pretensjonijiet minn debitur individwali jiġu indikati fit-tabella wkoll. L-istabbiliment tal-pretensjoni jiġi indikat mill-qorti fuq kambjali u dokumenti oħra dwar id-dejn ukoll.

Fuq il-bażi tat-tabella tal-pretensjonijiet eżaminati, il-qorti tieħu deċiżjoni li tiddetermina l-ammont u l-klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet individwali stabbiliti jew ikkontestati. Bis-saħħa ta’ din id-deċiżjoni, il-qorti tiddeċiedi wkoll dwar ir-riferiment għal azzjoni biex tistabbilixxi jew tikkontesta l-pretensjonijiet.

Jekk il-likwidatur ikun ikkontesta l-pretensjoni, il-qorti tirreferi lill-kreditur li jressaq kawża kontra d-debitur għall-istabbiliment tal-pretensjoni kkontestata.

Jekk wieħed mill-kredituri tal-falliment jkun ikkontesta pretensjoni li tkun ġiet rikonoxxuta mil-likwidatur, il-qorti tirreferi lil dak il-kreditur biex iressaq kawża biex tiġi stabbilita l-pretensjoni kkontestata. F’dik il-kawża, il-persuna li topponi l-pretensjoni taġixxi f’isem u għad-debitur.

Jekk il-pretensjonijiet tal-impjegati u tal-eks impjegati tad-debitur ikunu ġew ikkontestati, il-kawża biex jiġu stabbiliti l-pretensjonijiet ikkontestati titressaq skont id-dispożizzjonijiet ġenerali fil-proċedimenti quddiem il-qorti u dispożizzjonijiet speċjali għal proċedimenti f’tilwim dwar ix-xogħol.

Jekk ikun hemm ordni ta’ infurzar għall-pretensjoni kkontestata, il-qorti tirreferi lill-parti li tkun qed tikkontesta biex tressaq kawża biex tagħti prova tal-merti tal-kontestazzjoni tagħha.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Is-saldu tal-kredituri jsir fuq il-bażi tal-fluss ta’ flus. Il-kredituri subordinati ma jitqisux fid-distribuzzjoni parzjali. Id-distribuzzjoni titwettaq mil-likwidatur. Qabel kull distribuzzjoni, il-likwidatur irid jikseb il-kunsens tal-kumitat tal-kredituri jew ta’ qorti, jekk ma jkun twaqqaf l-ebda kumitat tal-kredituri.

Il-pretensjonijiet għolja tal-ogħla grad jinkludu pretensjonijiet mill-impjegati u l-eks impjegati tad-debitur imġarrba sal-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment minn relazzjoni tax-xogħol, għall-ammont gross totali, indennità tal-ħlas fl-ammont stipulat mil-liġi jew ftehim kollettiv u pretensjonijiet li jirriżultaw minn kumpens ta’ danni minħabba korriment imġarrab fuq ix-xogħol jew mard relatat max-xogħol.

Il-pretensjonijiet għolja tat-tieni grad jinkludu l-pretensjonijiet l-oħra kollha kontra d-debitur minbarra l-pretensjonijiet ikklassifikati bħala subordinati.

Wara s-saldu tal-pretensjonijiet għolja, il-pretensjonijiet kklassifikati bħala subordinati jiġu ssodisfati fl-ordni li ġejja:

1. imgħax fuq pretensjonijiet ta’ kredituri tal-falliment mill-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment

2. spejjeż ta’ kredituri individwali mġarrba bil-parteċipazzjoni tagħhom fil-proċedimenti

3. multi maħruġa għal reati kriminali jew ksur u spejjeż li jirriżultaw minn proċedimenti kriminali jew ta’ ksur

4. pretensjonjiet li jitolbu l-forniment liberu ta’ servizzi ta’ debitur

5. pretensjonijiet għal ħlas lura ta’ self biex jissostitwixxi kapital ta’ membru ta’ kumpanija jew pretensjoni korrispondenti.

Il-pretensjonijiet pendenti jsiru dovuti mal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Il-pretensjonijiet relatati ma’ kundizzjoni deċiżiva li tidħol fis-seħħ mal-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment jiġu kkunsidrati bħala pretensjonijiet inkundizzjonati sakemm tidħol fis-seħħ dik il-kundizzjoni.

L-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ falliment u l-obbligi l-oħra tal-patrimonju tal-falliment jiġu ssodisfati l-ewwel mill-patrimonju tal-falliment. Il-likwidatur jissodisfa l-pretensjonijiet fl-ordni tal-maturità tagħhom.

Qabel id-distribuzzjoni, il-likwidatur ifassal lista tal-pretensjonijiet li jkunu se jiġu kkunsidrati għad-distribuzzjoni (lista tad-distribuzzjoni). Il-pretensjonijiet tal-impjegati tad-debitur u l-eks impjegati minn relazzjoni tax-xogħol imġarrba sal-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jitqiesu fl-ammont gross. Il-lista trid tinkludi s-somma tal-pretensjonijiet u l-ammont disponibbli mill-patrimonju tal-falliment li għandu jiġi distribwit fost il-kredituri.

Kreditur intitolat għal sodisfazzjon separat li d-debitur ukoll ikun personalment responsabbli għalih, jenħtieġ li fi żmien 15-il jum mit-tħabbir tal-lista tad-distribuzzjoni jippreżenta evidenza lil-likwidatur li jkun irrinunzja d-dritt għal saldu separat – u għal liema ammont – jew li ma kien hemm l-ebda saldu separat. Jekk jonqos milli jippreżenta l-evidenza fi żmien xieraq, il-pretensjoni tiegħu ma titiqiesx fid-distribuzzjoni parzjali.

Il-pretensjonijiet b’kundizzjoni sospensiva jitqiesu fl-ammont sħiħ tagħhom waqt distribuzzjoni parzjali. Il-porzjon relatat ma’ dawn il-pretensjonijiet jiġi riżervat matul id-distribuzzjoni.

Matul id-distribuzzjoni finali, il-pretensjonijiet b’kundizzjoni sospensiva ma jitqisux jekk il-possibbiltà ta’ sodisfazzjon tal-kundizzjoni tkun tant remota li fil-ħin tad-distribuzzjoni ma jkollhiex valur materjali. F’dan il-każ, l-ammonti riservati għas-sodisfazzjon ta’ din il-pretensjoni matul id-distribuzzjonijiet preċedenti jiġu inklużi fil-patrimonju li ssir minnu d-distribuzzjoni finali.

Il-kredituri esklużi mid-distribuzzjoni parzjali u li sussegwentement jissodisfaw il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 275 u 276 tal-SZ jitħallsu ammont ugwali għal kredituri oħra mill-bilanċ tal-patrimonju tal-falliment matul id-distribuzzjoni li jkun imiss. Hemmhekk biss ikun possibbli li jitkompla s-saldu tal-pretensjonijiet ta’ kredituri oħra.

Id-distribuzzjoni finali tibda hekk kif jitlesta t-twettiq tal-patrimonj tal-falliment. Id-distribuzzjoni finali tista’ tinbeda biss bil-kunsens tal-qorti.

Jekk il-pretensjonijiet tal-kredituri kollha jkunu jistgħu jiġi ssodisdati fl-ammont sħiħ fid-distribuzzjoni finali, il-likwidatur jittrasferixxi kwalunkwe bilanċ favorevoli li jkun fadal lid-debitur individwali. Jekk id-debitur ikun persuna ġuridika, il-likwidatur jassenja lil kull persuna li jkollha interess fid-debitur il-parti tal-bilanċ favorevoli li din il-persuna jkollha d-dritt għalih fil-każ ta’ proċedimenti ta’ stralċ barra mill-proċedimenti ta’ falliment.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

a) Proċedimenti ta’ qabel il-falliment – jekk il-kredituri jaċċettaw il-pjan ta’ ristrutturar, il-qorti, permezz ta’ deċiżjoni, tirrikonoxxi l-approvazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar u tikkonferma arranġament ta’ qabel il-falliment, sakemm:

- b’ċertezza suffiċjenti, wieħed mill-kredituri jistabbilixxix li l-pjan ta’ ristrutturar ikun inaqqas id-drittijiet taħt dak li jkun raġonevolment mistenni li jiġi riċevut fin-nuqqas tar-ristrutturar

- ma jkunx jidher probabbli mill-pjan ta’ ristrutturar li l-implimentazzjoni tiegħu tkun se tippermetti lid-debitur li jsir solventi fil-perjodu sal-aħħar tas-sena kurrenti u fis-sentejn kalendarji sussegwenti

- il-pjan ta’ ristrutturar ma jkunx iddefinixxa s-saldu ta’ ammonti li l-kredituri jirċievu kieku l-pretensjoni tagħhom ma kinitx ġiet ikkontestata jew

- il-pjan ta’ ristrutturar ma jkunx ippropona kapitalizzazzjoni ta’ pretensjonijiet ta’ kreditur wieħed jew aktar u l-membri tad-debitur ma jkunux ħarġu deċiżjoni li tawtorizza tali attività skont l-Att dwar il-Kumpaniji (Zakon o trgovačkim društvima).

Jekk ma jkunux ġew issodisfati l-kundizzjonijiet għall-konferma tal-arranġament ta’ qabel il-falliment, il-qorti, permezz ta’ deċiżjoni, tiddetermina li l-konferma tal-arranġament ta’ qabel il-falliment tinżamm u jiġu sospiżi l-proċedimenti.

Ftehim ikkonfermat ta’ qabel il-falliment għandu effett legali għall-kredituri li ma jkunux ipparteċipaw fil-proċedimenti u l-kredituri li jkunu pparteċipaw fil-proċedimenti, u l-pretensjonijiet ikkontestati tagħhom jiġu sussegwentement stabbiliti.

Debitur li jkun għamel profitt minn obbligazzjonijiet li jitħassru taħt ftehim ikkonfermat ta’ qabel il-falliment irid iżomm dak il-profitt akkwistat sal-iskadenza tat-terminu biex jissodisfa l-obbligazzjonijiet kollha li jirriżultaw minn ftehim ta’ qabel il-falliment.

Meta kreditur iħassar pretensjoni ta’ debitur skont ftehim ikkonfermat ta’ qabel il-falliment, l-ammont tal-pretensjoni mħassra jiġi rikonoxxut bħala nefqa li tista’ titnaqqas mit-taxxa tal-kreditur.

b) Proċedimenti ta’ falliment - immedjatament wara li tkun ġiet konkluża d-distribuzzjoni finali, il-qorti toħroġ deċiżjoni li tagħlaq il-proċedimenti ta’ falliment li tingħata lill-awtorità li timmaniġġja r-reġistru li jkun irreġistrat fih id-debitur. Malli jitneħħa mir-reġistru, debitur li jkun persuna ġuridika ma jibqax jeżisti u debitur li jkun persuna fiżika jiġi mċaħħad mill-istatus tiegħu bħala negozjant individwali, intraprenditur jew persuna li taħdem għal rasha.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Wara l-għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment kontra debitur individwali, il-kredituri tal-fallimenti jistgħu jkomplu bl-insegwiment illimitat tal-pretensjonijiet li jifdal tagħhom.

Il-kredituri tal-falliment jistgħu jinfurzaw il-pretensjonijiet tagħhom kontra d-debitur permezz ta’ deċiżjoni li tistabbilixxi l-istabbiliment tal-pretensjonijiet tagħhom, sakemm ikunu ġew stabbiliti l-pretensjonijiet u ma jkunux ġew ikkontestati mid-debitur waqt is-seduta ta’ smigħ tar-reviżjoni. Pretensjoni li tkun ġiet ikkontestata bla suċċess hija ekwivalenti għal pretensjoni mhux ikkontestata.

Fuq proposta mil-likwidatur jew kwalunkwe wieħed mill-kredituri, jew li jaġixxi ex officio, il-qorti tordna t-tkomplija tal-proċedimenti għall-finijiet ta’ distribuzzjoni sussegwenti jekk, wara s-seduta ta’ smigħ finali:

1. il-prerekwiżiti jiġu ssodisfati għall-ammonti riżervati li għandhom jiġu distribwiti lill-kredituri

2. l-ammonti li jkunu tħallsu mill-patrimonju tal-falliment jerġgħu jiġu assorbiti fil-patrimonju tal-falliment

3. jinstabu assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-falliment

Il-qorti tordna t-tkomplija tal-proċedimenti għall-finijiet ta’ distribuzzjoni sussegwenti irrispettivament mill-fatt li l-proċedimenti jkunu ngħalqu.

Il-qorti tista’ toqgħod lura mid-distribuzzjoni sussegwenti u tittrasferixxi l-ammont disponibbli għad-distribuzzjoni lill-kredituri jew tittrasferixxi l-oġġett li jkun instab lid-debitur individwali jekk tqis li jkun xieraq minħabba l-ammont insinifikanti involut jew il-valur żgħir tal-oġġett u l-ispejjeż tat-tkomplija tal-proċedimenti għad-distribuzzjoni sussegwenti. Il-qorti tista’ tkompli l-proċedimenti għad-distribuzzjoni sussegwenti bil-kundizzjoni ta’ pagament bil-quddiem li jissodisfa l-ispejjeż ta’ dawk il-proċedimenti.

Wara l-implimentazzjoni tad-distribuzzjoni sussegwenti, il-qorti toħroġ deċiżjoni dwar l-għeluq tal-proċedimenti ta’ falliment.

Wara li tkun ġiet ordnata d-distribuzzjoni sussegwenti, skont il-lista finali, il-likwidatur jiddistribwixxi l-ammont li jkun jista’ jiġi dispost b’mod ħieles jew l-ammont riċevut mit-twettiq tal-parti tal-patrimonju tal-falliment li tkun instabet sussegwentament. Il-likwidatur jagħti l-kont finali lill-qorti.

Il-kredituri mill-patrimonju tal-falliment li l-likwidatur ikun sar jaf bil-pretensjonijiet tagħhom:

1. matul id-distribuzzjoni parzjali, wara li tkun ġiet determinata l-parti għad-distribuzzjoni,

2. matul id-distribuzzjoni finali, wara li tkun ingħalqet is-seduta ta’ smigħ finali,

3. matul id-distribuzzjoni sussegwenti, wara li tkun ġiet ippubblikata l-lista għal dik id-distribuzzjoni,

jistgħu jitolbu saldu biss mill-bilanċ li jifdal tal-patrimonju tal-falliment wara li sseħħ id-distribuzzjoni.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Kull kreditur iġorr l-ispejjeż tiegħu tal-proċedimenti fi proċedimenti ta’ qabel il-falliment u f’dawk ta’ falliment, ħlief kif provdut mod ieħor fl-SZ.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

L-atti legali adottati qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment li jfixklu l-arranġament uniformi ta’ kredituri ta’ falliment (li jikkawżaw ħsara lill-kredituri) jew li jiffavorixxu ċerti kredituri fuq oħrajn (trattament preferenzjali tal-kredituri) jistgħu jiġu kkontestati mil-likwidatur f’isem id-debitur, u l-kredituri f’falliment, skont id-dispożizzjonijiet tal-SZ. L-omissjonijiet li jkunu wasslu biex id-debitur jitlef dritt, jew li fuq il-bażi tagħhom ikunu ġew stabbiliti, miżmuma jew garantiti l-pretensjonijiet pekunjarji kontra tiegħu, jitqiesu bħala ekwivalenti għal dawk l-atti legali.

Att legali li jipprovdi jew jippermetti garanzija jew sodisfazzjon lil kreditur b’mod u fi żmien li jkun kongruwenti mas-sustanza tad-drittijiet tiegħu (saldu kongruwenti), u li jkun ġie adottat fl-aħħar tliet xhur qabel il-preżentazzjoni ta’ proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, jista’ jiġi kkontestat jekk, fiż-żmien tal-att, id-debitur kien insolventi u l-kreditur kien jaf b’din l-insolvenza.

Att legali li jipprovdi jew jippermetti garanzija jew sodisfazzjon lil kreditur skont is-sustanza tad-drittijiet tiegħu jista’ jiġi kkontestat jekk ikun ġie adottat wara l-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment u jekk il-kreditur, fiż-żmien tal-att, kien jaf dwar l-insolvenza jew dwar il-proposta biex jinbdew il-proċedimenti ta’ falliment.

Il-kreditur jitqies li jaf dwar l-insolvenza jew dwar il-proposta biex jinbdew il-proċedimenti ta’ falliment jekk kien jaf jew kellu jkun jaf dwar ċirkostanzi li minnhom kien jidher li kien hemm insolvenza jew li tkun ġiet ippreżentata proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Persuni li kienu f’relazzjoni mill-qrib mad-debitur fiż-żmien tal-att jitqiesu li kienu jafu dwar l-insolvenza u dwar il-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Att legali li jipprovdi jew jippermetti garanzija jew sodisfazzjon lil kreditur li ma kellux id-dritt li jagħmel pretensjoni, jew li ma kellu l-ebda dritt jagħmel pretensjoni b’dak il-mod jew f’dak iż-żmien, jista’ jiġi kkontestat:

1. jekk ikun ġie adottat fl-aħħar xahar qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew wara li kienet ġiet ippreżentata l-proposta, jew

2. jekk ikun ġie adottat fit-tielet jew fit-tieni xahar qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment u f’dak iż-żmien id-debitur kien insolventi, jew

3. jekk l-att ikun ġie adottat fit-tielet jew it-tieni xahar qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment u fiż-żmien li jkun ġie adottat l-att il-kreditur kien jaf li kien se jikkawża ħsara lill-kredituri tal-falliment.

Il-kreditur jitqies li kien jaf li l-att kien se jikkawża ħsara lil kredituri oħra jekk dak il-kreditur kien jaf, jew kellu jkun jaf, dwar ċirkostanzi li minnhom kien jidher li l-kredituri kienu se jġarrbu xi ħsara. Persuni li kienu f’relazzjoni mill-qrib mad-debitur fiż-żmien tal-att jitqiesu li kienu jafu li kienet se ssir ħsara lill-kredituri tal-falliment.

Att legali tad-debitur li jirriżulta direttament fi ħsara għall-kredituri tal-falliment jista’ jiġi kkontestat:

1. jekk ikun ġie adottat fi żmien tliet xhur qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, jekk id-debitur kien insolventi fiż-żmien tal-att u jekk il-parti l-oħra kienet taf dwar l-insolvenza jew

2. jekk ikun ġie adottat wara li l-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment u jekk il-persuna l-oħra kienet taf jew kellha tkun taf, fiż-żmien tal-att legali, dwar l-insolvenza jew dwar il-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Kwalunkwe att legali tad-debitur li jirriżulta fit-telf ta’ xi wieħed mid-drittijiet tad-debitur, jew li jipprevjeni l-affermazzjoni ta’ kwalunkwe wieħed mid-drittijiet ta’ debitur, jew kwalunkwe att li fuq il-bażi tiegħu tkun tista’ tinżamm valida jew infurzata pretensjoni pekunarja kontra d-debitur, jiġi ttrattat l-istess bħal att li jirriżulta fi ħsara diretta li tkun ikkawżata lill-kredituri.

Att legali adottat mid-debitur matul l-aħħar għaxar snin qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, jew wara, bl-intenzjoni li jikkawża ħsara lill-kredituri, jista’ jiġi kkontestat jekk il-parti l-oħra kienet taf bl-intenzjoni tad-debitur fiż-żmien tal-att. L-għarfien tal-intenzjoni jkun preżunt jekk il-parti l-oħra tkun taf li d-debitur kien mhedded b’insolvenza u li dan l-att kien se jikkawża ħsara lill-kredituri.

Il-kreditur jitiqies li kien jaf li d-debitur kien taħt theddida ta’ insolvenza u li dak l-att kien se jkun ta’ ħsara għall-kredituri jekk dak il-kreditur kien jaf jew kellu jkun jaf dwar ċirkostanzi li minnhom kellu jkun jidher li d-debitur kien insolventi u li att bħal dak seta’ jikkawża ħsara lill-kredituri.

Il-kuntratti għal interess pekunjarju li jidħol fihom id-debitur u persuni qrib id-debitur jistgħu jiġu kkontestati jekk jikkawżaw ħsara diretta lill-kredituri. Dak il-kuntratt ma jistax jiġi kkontestat jekk ikun ġie konkluż aktar minn sentejn qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew jekk il-parti l-oħra tagħti prova li fiż-żmien tal-konklużjoni tal-kuntratt ma kellhiex għarfien dwar l-intenzjonijiet tad-debitur li jikkawża ħsara lill-kredituri.

Att legali tad-debitur mingħajr kumpens jew b’kumpens insinifikanti jista’ jiġi kkontestat sakemm ma jkunx ġie adottat erba’ snin qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment. Fil-każ ta’ rigal okkażjonali ta’ valur insinifikanti, l-att ma jistax jiġi kkontestat.

Att legali li bih membru tal-kumpanija jagħmel pretensjoni għal ħlas lura ta’ self użat biex jissostitwixxi l-kapital, jew xi pretensjoni simili jsir null:

1. jekk ikun jipprovdi garanzija u jekk l-att ikun ġie adottat fl-aħħar ħames snin qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew minn hemm ’il quddiem

2. jekk ikun jiggarantixxi s-saldu u jekk l-att ikun ġie adottat fl-aħħar sena qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment jew minn hemm ’il quddiem.

Att legali li bih l-interess tas-sieħeb passiv tal-kumpanija jiġi rritornat lilu b’mod sħiħ jew b’mod parzjali, jew li bih is-sehem tiegħu tat-telf imġarrab jiġi rrinunzjat, b’mod sħiħ jew b’mod parzjali, jista’ jiġi kkontestat jekk il-kuntratt li jkun ibbażat fuqu dak l-att ikun ġie konkluż matul l-aħħar sena qabel il-preżentazzjoni tal-proposta għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment kontra l-kumpanija jew wara. L-istess japplika jekk is-sieħeb passiv jiġi stralċjat skont il-kuntratt.

Fil-każ ta’ saldu kongruwenti, il-ħlasijiet mid-debitur issodisfati permezz ta’ kambjala ma jistgħux jiġu rreklamati mingħand min jirċevihom jekk, skont il-liġi dwar l-istrumenti negozjabbli, ir-riċevitur, ladarba jirrifjuta li jaċċetta l-ħlas, jitlef pretensjoni lejn debituri oħra.

Att legali jitqies li jkun ġie adottat fiż-żmien meta jseħħu l-effetti legali tiegħu.

Jekk tkun meħtieġa entrata f’kont, reġistru jew fajl pubbliku għall-validità legali ta’ att legali, l-att legali jitqies li jkun ġie adottat hekk kif jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet l-oħra għall-validità, l-intenzjoni tad-debitur li jagħmel tali entrata ssir vinkolanti, u l-parti l-oħra tressaq talba għad-dħul ta’ bidla legali. Din id-dispożizzjoni tapplika wkoll għal talbiet għal dħul bil-quddiem biex jiġi żgurat id-dritt għal bidla legali.

Jekk att legali jkun soġġett għal kundizzjoni jew skadenza, jitqies iż-żmien meta jkun ġie adottat u mhux iż-żmien meta sseħħ il-kundizzjoni jew tinqabeż l-iskadenza.

Att legali li għalih tkun inkisbet ordni ta’ eżekuzzjoni u att legali li jkun ġie adottat waqt il-proċess ta’ infurzar jistgħu jiġu kkontestati.

Jekk id-debitur ikun aċċetta korrispettiv tal-istess valur għat-twettiq tiegħu li jkun sar direttament parti mill-assi tiegħu, l-att legali li jkun ibbażat fuqu t-twettiq jista’ jiġi kkontestat biss taħt il-kundizzjoni ta’ ħsara intenzjonali.

F’isem id-debitur, il-likwidatur jista’ jikkontesta l-atti legali tad-debitur fuq il-bażi tal-approvazzjoni tal-qorti. L-ilment jitressaq kontra l-persuna li għaliha jkun ġie adottat l-att ikkontestat.

Il-likwidatur jista’ jressaq ilment biex jikkontesta atti legali fi żmien sena u nofs mill-jum tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.

Kull kreditur tal-falliment jista’ jressaq azzjoni biex jikkontesta atti legali f’ismu stess u bl-ispejjeż għalih jekk:

- il-likwidatur ma jkunx ressaq azzjoni biex jikkontesta l-atti legali fil-limitu ta’ żmien stipulat fl-Artikolu 212(3) SZ – fi żmien tliet xhur mill-iskadenza tal-limitu ta’ żmien stipulat fl-Artikolu 212(3) SZ.

- il-likwidatur jirtira azzjoni biex jikkontesta l-atti legali – fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni finali li tikkonferma l-irtirar tal-azzjoni fuq il-bord tal-bullettin elettroniku tal-qorti (e-Oglasna ploča suda)

- qabel ikun talab dikjarazzjoni mil-likwidatur u l-likwidatur ikun iddikjara li ma jkunx se jressaq azzjoni biex jikkontesta l-atti legali - fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-likwidatur fuq il-bord tal-bullettin elettroniku tal-qorti

- qabel ikun talab dikjarazzjoni mil-likwidatur u l-likwidatur ma jkunx iddikjara fi żmien tliet xhur jekk dan hux se jressaq azzjoni biex jikkontesta l-atti legali - fi żmien tliet xhur mill-pubblikazzjoni tas-sejħa biex issir dikjarazzjoni bħal din.

Jekk tkun ġiet issodisfata t-talba biex jiġi kkontestat atti legali, l-att legali kkontestat ma jkollu l-ebda effett legali kontra l-patrimonju tal-falliment, u l-parti l-oħra hija meħtieġa li tagħti lura lill-patrimonju tal-falliment il-benefiċċji materjali kollha miksuba permezz tat-tranżazzjoni kkontestata, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-SZ. Tista’ tiġi ppreżentata proposta ta’ infurzar ibbażata fuq id-deċiżjoni li taċċetta t-talba biex tikkontesta atti legali mil-likwidatur f’isem u għad-debitur jew tal-patrimonju tal-falliment, u minn kreditur tal-falliment f’ismu stess u favur id-debitur tal-falliment jew il-patrimonju tal-falliment.

Persuna li taċċetta twettiq mingħajr kumpens, jew b’kumpens insinifikanti, trid tirritorna dak li rċeviet biss jekk dan ikun stagħna minnu, sakemm ma kinitx taf jew kellha tkun taf li twettiq bħal dan kien se jikkawża ħsara lill-kredituri.

Deċiżjoni finali mogħtija f’azzjoni biex tikkontesta atti legali hija applikabbli għad-debitur tal-falliment, il-patrimonju tal-falliment u l-kredituri kollha tal-falliment, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor mill-SZ.

Jekk il-qorti tkun aċċettat it-talba biex tikkontesta att legali, il-parti li tkun qed topponi hija meħtieġa li treġġa’ lura fil-patrimonju tal-falliment il-benefiċċji materjali kollha miksuba matul it-tranżazzjoni kkontestata. Ladarba dawn il-benefiċċji jkunu ġew irritornati lill-patrimonju tal-falliment, il-kredituri li huma atturi huma intitolati għal saldu preferenzjali minn dawk il-benefiċċji fi proporzjon għall-ammont tal-pretensjonijiet stabbiliti tagħhom.

L-atti legali tad-debitur jistgħu jiġu kkontestati billi titressaq oġġezzjoni f’kawża mingħajr ebda limitu ta’ żmien.

Att legali jista’ jiġi kkontestat anki kontra l-werriet jew suċċessur legali universali ieħor tal-parti li tkun qed topponi.

Tranżazzjoni legali tista’ tiġi kkontestata kontra suċċessuri legali oħra tal-parti li tkun qed topponi:

1. jekk is-suċċessur legali, fiż-żmien tal-akkwist, kien jaf bil-kundizzjonijiet li fuqhom hija bbażata n-nullità tal-akkwist tal-predeċessur legali tiegħu

2. jekk is-suċċessur legali, fiż-żmien tal-akkwist, kien persuna f’relazzjoni mill-qrib mad-debitur, sakemm ma jagħtix prova li f’dak iż-żmien ma kienx jaf dwar iċ-ċirkostanzi li hija bbażata fuqhom in-nullità tal-akkwist tal-predeċessur legali tiegħu

3. jekk dak li ġie akkwistat kien ġie ttrasferit lis-suċċessur legali mingħajr kumpens, jew b’kumpens indeterminat.

Att legali li jkun ġie adottat wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment, li jibqa’ validu skont ir-regoli dwar il-protezzjoni tal-fiduċja fir-reġistri pubbliċi, jista’ jiġi kkontestat skont ir-regoli dwar il-kontestazzjoni tal-atti legali adottati qabel il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/09/2020

Insolvenza - Italja

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jitressqu kontra operaturi kummerċjali (individwi jew kumpaniji) dment li jkollhom jew:

a) assi ta’ EUR 300 000.00 jew iktar fuq perjodu ta’ tliet snin qabel ir-rikors għall-insolvenza jew il-ftehim preventiv

b) dħul gross annwali ta’ EUR 200 000.00 jew iktar fuq perjodu ta’ tliet snin qabel ir-rikors għall-insolvenza jew il-ftehim preventiv

c) djun totali (fid-data tar-rikors għall-insolvenza jew il-ftehim preventiv) ta’ EUR 500 000.00 jew iktar (irrispettivament mid-data li nħolqu fiha)

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

a) l-insolvenza teħtieġ li l-impriża tkun fi stat insolventi u tista’ jintalab minn:

- id-debitur

- kreditur

- il-Prosekutur Pubbliku

b) ftehim mal-kredituri (concordato preventivo) jeħtieġ li l-impriża tkun f’diffikultà (jiġifieri qed tesperjenza diffikultajiet finanzjarji li mhumiex kbar biżżejjed biex jikkawżaw insolvenza); jista’ jsir rikors għalih mid-debitur.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-assi kollha li jiffurmaw parti mill-proprjetà tal-insolvenza, ħlief għal dan li ġej:

1) proprjetà u drittijiet strettament personali;

2) allowances għall-manteniment, pagi, pensjonijiet, salarji u dak li jaqilgħu l-insolventi fil-ħidma tagħhom fil-limiti ta’ dak li huwa meħtieġ biex imantnu lilhom infushom u l-familja tagħhom;

3) introjtu mill-assi tat-tfal tal-insolventi, disponibbli għalih b’operazzjoni tal-liġi, assi f’fondi mwarrba għall-bżonnijiet tal-familja (fondo patrimoniale) u introjtu minnhom, ħlief kif previst fl-Artikolu 170 tal-Kodiċi Ċivili;

4) l-affarijiet li ma jistgħux jiġu sekwestrati bil-liġi.

Il-proprejtà tal-insolvenza tinkludi wkoll l-assi kollha akkwistati mill-insolventi wara li nfetħu l-proċedimenti, iżda ma jinkludux l-obbligazzjonijiet imġarrba biex inkisbu u jinżammu dawk l-assi.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Il-prattikant tal-insolvenza (l-amministratur) għandu s-setgħa/id-dover li jimmaniġġja l-assi, ibigħhom, u jqassam ir-rikavat lill-kredituri.

L-insolvent jista’ jintalab mill-amministratur biex jiżvela informazzjoni u jista’ jikkontesta l-miżuri li jieħu l-amministratur u l-imħallef delegat, iżda biss jekk dawn kienu ġew adottati bi ksur tal-liġi (għaldaqstant, mhux għal sempliċi raġunijiet ta’ konvenjenza).

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Kull min għandu jħallas flus lill-prattikant tal-insolvenza jista’ jpaċi dan id-dejn ma’ pretensjoni (controcredito) fir-rigward tal-istess proċediment, iżda biss jekk kemm id-dejn kif ukoll il-pretensjoni jkunu nħolqu qabel il-ftuħ tal-proċediment.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

L-amministratur jista’ jiddeċiedi jekk il-kuntratti fis-seħħ meta nfetaħ il-proċediment tal-insolvenza għandhomx jitkomplew jew jiġu tterminati.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Il-kredituri jistgħu jieħdu azzjoni legali wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza biss jekk l-amministratur jonqos milli jaġixxi, jiġifieri li (intenzjonalment jew b’negliġenza) ma jiħux azzjoni.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Kawżi mibdija minn kreditur kontra persuna li sussegwentement tiġi ddikjarata insolventi jistgħu jitkomplew biss mill-amministratur.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-kumitat tal-kredituri huwa magħmul minn tliet jew ħames kredituri u għandu s-setgħat importanti li:

- jawtorizza t-transazzjonijiet, il-kompromessi, l-abbandun ta’ kawżi, ir-rikonoxximent ta' drittijiet ta’ partijiet terzi, il-kanċellazzjoni ta’ ipoteki, ir-ritorn ta’ titoli, il-ħruġ ta’ bonds, l-aċċettazzjoni ta’ wirt u rigali, u l-atti l-oħra kollha tal-amministrazzjoni speċjali

- jirrikorri għand il-qorti biex jibdel lill-amministratur

- japprova l-pjan tal-likwidazzjoni

- jawtorizza lill-amministratur biex jieħu f’idejh il-kuntratti fis-seħħ fid-data tad-dikjarazzjoni tal-insolvenza

- jieħu sehem fl-operazzjonijiet tal-inventarju tal-assi tal-insolvent

- jaċċessa d-dokumenti kollha relatati mal-proċedimenti

- jawtorizza lill-amministratur biex jeskludi mill-assi, jew li jabbanduna l-likwidazzjoni ta’, assi wieħed jew iktar, jekk il-likwidazzjoni tkun manifestament ta’ żvantaġġ

- jirrikorri għand l-imħallef delegat għas-sospensjoni ta’ bejgħ ta’ assi.

Barra mis-setgħat amministrattivi attivi t’hawn fuq, il-kumitat tal-kredituri jesprimi opinjonijiet dwar il-miżuri meħuda mill-Imħallef delegat jew mill-qorti, jiġifieri:

- jawtorizza lil kredituri garantiti jbigħu l-assi miżmuma bħala garanzija

- jawtorizza lill-Imħallef delegat ikompli jmexxi temporanjament il-kumpanija (il-kumitat tal-kredituri jrid japprova l-kontinwazzjoni)

- jawtorizza lill-Imħallef delegat jikri b’lokazzjoni l-kumpanija (il-kumitat tal-kredituri jrid japprova l-lokazzjoni)

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

L-amministratur jista’ (soġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel):

- ikomplu jmexxi l-kumpanija

- jagħti l-kumpanija b’lokazzjoni

- ibigħ l-assi kollha sabiex iqassam ir-rikavat lill-kredituri

- jiddeċiedi li ma jbigħx assi ta’ ftit valur.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Kwalunkwe kreditur jista’ jirrikorri għand il-qorti biex id-debitur jiġi ddikjarat insolventi. Il-kreditur ma hemmx għalfejn ikollu ordni ta’ infurzar; l-importanti huwa li jkun hemm prova dokumentata għall-pretensjoni.

Il-kredituri kollha (għalhekk inklużi dawk li għamlu rikors għal dikjarazzjoni ta’ insolvenza u kisbuha) iridu jitlobu li l-pretensjonijiet tagħhom jiġu ammessi wara l-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-kredituri jistgħu jiddepożitaw il-pretensjonijiet tagħhom mingħajr rappreżentanza legali.

Ir-rikorsi tagħhom iridu jinkludu provi dokumentarji tal-pretensjoni u jridu jiġu ddepożitati b’mod elettroniku (permezz ta’ posta elettronika ċertifikata)

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Ir-rikavat mill-bejgħ tal-assi jiġi distribwit bejn il-kredituri kollha skont l-ordni ta’ prijorità. Il-liġi tagħti d-dritt ta’ prijorità lil ħafna pretensjonijiet (ipoteki, garanziji, pretensjonijiet preferenzjali ġenerali jew speċjali) fuq l-assi kollha jew xi wħud minnhom.

Jekk (kif kważi dejjem jiġri) ir-rikavat mid-disponiment ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa l-pretensjonijiet kollha, dan ma jitqassamx proporzjonalment mal-ammont tal-pretensjoni iżda skont l-ordni ta’ prijorità stabbilita mill-Kodiċi Ċivili.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Il-proċedimenti tal-insolvenza jingħalqu meta:

- ma tkun ġiet iddepożitata l-ebda pretensjoni

- jiġu ssosdisfati l-pretensjonijiet kollha

- ir-rikavat kollu mill-bejgħ tal-assi jkun tqassam

- ikun aċċertat li ma jkunx hemm aktar assi x’inbiegħu jew rikavat ieħor.

Ladarba l-proċedimenti tal-insolvenza jingħalqu, l-insolvent jerġa’ jikseb il-kapaċità li jagħti bidu u jirrispondi għal azzjoni legali, u jista’ jakkwista assi mingħajr ma jgħarraf lill-amministratur.

L-arranġamenti mal-kredituri jingħalqu meta jiġi approvat il-ftehim bejn id-debitur u l-kredituri iżda, meta l-ftehim jesiġi d-disponiment tal-assi (concordato liquidatorio), il-proċedura titkompla sal-bejgħ u, għalhekk, tiġi konkluża ladarba l-assi kollha jkunu nbiegħu u r-rikavat tqassam lill-kredituri.

Ladarba arranġament mal-kredituri jingħalaq, l-insolvent jinħeles mid-djun kollha tiegħu.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Wara li l-proċedimenti tal-insolvenza jingħalqu, il-kredituri jkunu jistgħu jieħdu azzjoni kontra d-debitur biex jirkupraw id-dejn li jifdal (jiġifieri l-parti tad-dejn li ma tħallasx lura mill-amministratur), sakemm ma tkunx saret proċedura ta’ kwittanza, f’liema każ, il-kredituri ma jistax ikollhom aktar pretensjonijiet kontra l-insolventi.

Ladarba arranġament mal-kredituri jingħalaq, il-kredituri ma jistax ikollhom aktar pretensjonijiet kontra d-debitur. Madankollu, jekk id-debitur ma jissodisfax l-obbligi tiegħu, il-kredituri jistgħu jagħmlu rikors biex l-arranġament jintemm; ir-rikors irid isir fi żmien sena.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

L-ispejjeż tal-proċedimenti tal-insolvenza jiġġarrbu mill-proċedimenti tal-insolvenza stess, u jitħallsu mir-rikavati tal-bejgħ tal-assi.

Jekk ma jkunx hemm assi, l-amministratur u l-ispejjeż imġarrba mill-amministratur jitħallsu mill-Istat.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Atti legali mwettqa mill-insolvent qabel il-ftuħ tal-proċedimenti tal-insolvenza jistgħu jiġu revokati jekk ikun saru f’ċertu perjodu (sena jew sitt xhur) qabel il-ftuħ tal-proċedimenti.

Atti legali mwettqa mill-insolvent wara l-bidu tal-proċedimenti tal-insolvenza huma nulli.

Atti ta’ amministrazzjoni speċjali mwettqa matul l-arranġamenti mal-kredituri u mingħajr l-permess tal-qorti huma nulli.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 16/03/2021

Insolvenza - Ċipru

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Falliment (ptóchevsi): Ordni ta’ falliment (diátagma ptóchevsis) issir biss kontra persuna fiżika li tkun insolventi.

Stralċ (ekkathárisi): Ordni ta’ stralċ (diátagma ekkathárisis) issir fir-rigward ta’ kwalunkwe persuna ġuridika. Stralċ volontarju (ekoúsia ekkathárisi), barra mill-qorti jew soġġett għal superviżjoni mill-qorti, japplika wkoll għal persuna ġuridika.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Falliment: Id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi dwar il-falliment ta’ persuni fiżiċi jinsabu fil-Liġi dwar il-Falliment (perí Ptóchevsis Nómos, il-Kapitolu 5) li ġiet emendata sostanzjalment fl-aħħar sentejn sabiex tirrifletti s-sitwazzjoni ekonomika u soċjali li qed tinbidel.

Tista’ tiġi ppreżentata petizzjoni ta’ falliment jew minn kreditur jew mid-debitur innifsu, għal dejn ta’ aktar minn EUR 15 000, dment li jkun sar att ta’ falliment u li d-debitur kien f’Ċipru personalment jew kien residenti abitwali f’Ċipru jew mexxa negozju f’Ċipru jew kien membru ta’ ditta jew sħubija li kienet tmexxi negozju f’Ċipru.

Debitur jikkommetti att ta’ falliment (práxi ptóchevsis), fost oħrajn, meta:

(a) kreditur jiżgura sentenza finali kontra tiegħu, għal kwalunkwe ammont, u d-debitur jonqos milli jħallas;

(b) jissottometti dikjarazzjoni ta’ inabbiltà li jħallas id-djun tiegħu;

(c) jissottometti petizzjoni ta’ falliment;

(d) pjan ta’ ħlas lura personali li kien parti għalih jitqies li jkun falla jew li ġie tterminat skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar l-Insolvenza ta’ Persuni Fiżiċi (perí Aferengyótitas Fysikón Prosópon Nómos).

Stralċ ta’ kumpaniji: Kumpanija tista’ tiġi stralċjata jew għax ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha jew permezz ta’ riżoluzzjoni speċjali tal-kumpanija biex din tiġi xolta bil-likwidazzjoni tal-proprjetà tagħha u l-ħlas lura tad-dejn kollu jew parti minnu. Ordni ta’ stralċ tista’ ssir jekk kumpanija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha. L-ammont dovut għandu jaqbeż il-EUR 5 000. Petizzjoni għall-istralċ tiġi ppreżentata lill-qorti minn kreditur jew mill-azzjonisti.

Stralċ volontarju:

Hemm tliet tipi ta’ stralċ volontarju:

 • Stralċ volontarju tal-kredituri (ekoúsia ekkathárisi apó pistotés): Dan huwa stralċ barra mill-qorti li jseħħ jekk il-kumpanija tkun insolventi u l-bord tad-diretturi tagħha jiddeċiedi li jistralċjaha. L-istralċ volontarju tal-kredituri jibda bis-sejħa għal laqgħa tal-kredituri biex jikkunsidraw riżoluzzjoni speċjali għal stralċ volontarju li jkun għadda mil-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti tal-kumpanija.
 • Stralċ volontarju tal-Membri (ekoúsia ekkathárisi apó méli): Dan ukoll huwa stralċ barra mill-qorti, li jinbeda b’riżoluzzjoni speċjali tal-laqgħa ġenerali tal-azzjonisti meta l-kumpanija tkun solventi.
 • Stralċ volontarju soġġett għas-superviżjoni tal-qorti (ekoúsia ekkathárisi ypó tin epopteía tou Dikastiríou): Meta kumpanija tkun għaddiet minn riżoluzzjoni għal stralċ volontarju, il-qorti tista’ tordna li l-istralċ għandu jipproċedi taħt is-superviżjoni tal-qorti.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Falliment: Il-patrimonju tal-falliment jikkonsisti fil-proprjetà kollha li tappartjeni lil jew hija involuta fil-falliment fil-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment jew li tkun akkwistata minn jew tgħaddi fuq il-fallut qabel il-kwittanza tiegħu, għajr il-proprjetà indispensabbli għas-sopravivenza tal-fallut u dik tal-familja tiegħu.

Il-proprjetà akkwistata wara l-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment u qabel il-kwittanza minn falliment jew l-annullament tal-falliment tifforma parti mill-patrimonju tal-falliment.

Stralċ: Il-proprjetà fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-likwidazzjoni hija l-proprjetà li kienet tappartjeni lill-kumpanija qabel saret l-ordni tal-istralċ jew qabel id-data tar-riżoluzzjoni speċjali għall-istralċ volontarju.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Falliment: Meta ssir ordni ta’ falliment, ir-riċevitur uffiċjali (epísimos paralíptis) isir l-amministratur tal-proprjetà tal-fallut. Fi stadju aktar tard, kwalunkwe prattikant liċenzjat tal-insolvenza (adeiodotiménos sýmvoulos aferengyótitas) jista’ jinħatar amministratur (diacheiristís). Il-kompitu tal-amministratur huwa li jbigħ il-proprjetà tal-fallut u li jiddistribwixxi r-rikavat lill-kredituri. Meta r-riċevitur uffiċjali jew kwalunkwe prattikant tal-insolvenza jwettaq id-dmirijiet ta’ amministratur, il-fallut iżomm is-sjieda tal-proprjetà kollha involuta fih, li madankollu tiġi immaniġġjata biss mill-amministratur mid-data tal-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment.

Stralċ: Meta ssir ordni ta’ stralċ, jekk ma jinħatar l-ebda likwidatur mill-kredituri, ir-riċevitur uffiċjali awtomatikament isir likwidatur (ekkatharistís), sakemm ma jinħatarx prattikant liċenzjat tal-insolvenza bħala likwidatur fuq l-applikazzjoni tar-riċevitur uffiċjali lill-qorti, jew wara deċiżjoni mil-laqgħat tal-kredituri u l-kontributuri tal-kumpanija. Il-kompitu tal-likwidatur huwa li jillikwida l-proprjetà tal-kumpanija li tkun qed tiġi xolta u li jiddistribwixxi r-rikavat lill-kredituri u l-kontributorji tagħha. Ladarba r-riċevitur uffiċjali jew il-prattikant tal-insolvenza jwettaq id-dmirijiet tal-likwidatur tal-proprjetà tal-entità ġuridika fil-likwidazzjoni, anke jekk il-kumpanija żżomm is-sjieda tal-proprjetà kollha involuta fiha, il-proprjetàt tiġi mmaniġġjata biss mil-likwidatur, bl-iskop li tiġi rrealizzata, mid-data tal-bidu tal-proċedimenti ta’ stralċ.

Stralċ volontarju: Fil-każ ta’ stralċ volontarju, mill-bidu tal-proċedimenti ta’ stralċ, il-kumpanija twaqqaf in-negozju tagħha, ħlief safejn ikun meħtieġ għall-istralċ ta’ benefiċċju tagħha. Il-kompitu tal-likwidatur huwa li jillikwida l-proprjetà tal-kumpanija likwidata u jiddistribwixxi r-rikavat lill-kredituri u l-kontributorji.

 • Stralċ volontarju tal-kredituri: Il-kredituri u l-kumpanija jinnominaw, fil-laqgħat separati tagħhom, il-prattikant tal-insolvenza li jixtiequ jaħtru bħala likwidatur tal-kumpanija, iżda f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim bejn iż-żewġ laqgħat il-persuna maħtura bħala likwidatur tkun il-prattikant tal-insolvenza nominat mill-kredituri.
 • Stralċ volontarju tal-membri: Il-kumpanija taħtar bħala likwidatur, b’deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali, prattikant tal-liċenzjat tal-insolvenza, li jieħu r-responsabbiltà għar-riżoluzzjoni tal-affarijiet tal-kumpanija u jiddistribwixxi l-proprjetà tagħha. Mal-ħatra ta’ likwidatur is-setgħat tad-diretturi jieqfu, ħlief meta f’laqgħa ġenerali tal-kumpanija jew il-likwidatur japprova l-kontinwazzjoni tagħhom.
 • Stralċ volontarju soġġett għas-superviżjoni tal-qorti: Meta tagħmel ordni għall-istralċ soġġett għas-superviżjoni, b’din l-ordni jew b’ordni sussegwenti, il-qorti tista’ taħtar likwidatur addizzjonali. Likwidatur maħtur mill-qorti għandu l-istess setgħat, huwa soġġett għall-istess obbligi u jinsab fl-istess pożizzjoni bħal likwidatur maħtur b’riżoluzzjoni speċjali jew b’deċiżjoni tal-kredituri kif deskritt hawn fuq.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Falliment: Il-leġiżlazzjoni tipprevedi li tpaċija tista’ tiġi invokata fejn ikun hemm krediti reċiproċi jew djun reċiproċi jew negozjar reċiproku ieħor bejn il-fallut u kwalunkwe persuna oħra qabel issir l-ordni ta’ falliment, sakemm fil-mument li jingħata l-kreditu l-persuna l-oħra ma kinitx konxja mill-att ta’ falliment imwettaq mill-fallut.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Falliment: Il-kuntratti legali eżistenti li l-fallut ikun parti għalihom jibqgħu fis-seħħ u l-fallut jibqa’ personalment responsabbli li jikkonforma mat-termini tagħhom.

Stralċ: Il-kuntratti legali eżistenti li kumpanija f’likwidazzjoni tkun parti għalihom jibqgħu fis-seħħ. L-istess japplika għal kuntratti legali konklużi minn kumpaniji li qed jiġu stralċjati volontarjament.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Falliment: Meta titressaq azzjoni kontra fallut wara li ssir ordni ta’ falliment, għandu jinkiseb il-permess tal-qorti biex l-azzjoni titħalla tipproċedi.

Stralċ: Meta titressaq azzjoni kontra fallut wara li ssir ordni ta’ -, għandu jinkiseb il-permess tal-qorti biex l-azzjoni titħalla tipproċedi.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Falliment: Azzjonijiet diġà pendenti kontra l-fallut ikomplu b’mod normali mingħajr ma jkollhom bżonn il-permess tal-qorti biex jitħallew jipproċedu.

Stralċ: Azzjonijiet diġà pendenti kontra kumpanija f’likwidazzjoni jistgħu jipproċedu biss bil-permess tal-qorti. L-immaniġġjar ta’ dawn l-azzjonijiet isir b’mod sħiħ kwistjoni għar-riċevitur uffiċjali jew il-likwidatur tal-kumpanija.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Falliment: Biex jieħu sehem fi proċedimenti ta’ falliment kreditur irid ikun mela l-formoli għall-prova tad-dejn (epalíthevsi chréous) u pprovda l-evidenza kollha ta’ sostenn. Ir-riċevitur uffiċjali jew il-prattikant tal-insolvenza li jaġixxi bħala amministratur imbagħad jiddeċiedi li jaċċetta jew jirrifjuta l-provi. Sussegwentement, jitħallas dividend lill-kredituri skont l-ordni ta’ prijorità stabbilita fil-Liġi dwar il-Falliment. Ladarba l-provi tagħhom ikunu ddaħħlu, il-kredituri jistgħu jipparteċipaw f’laqgħat imsejħa mir-riċevitur uffiċjali jew mill-prattikant tal-insolvenza li jillikwida l-kumpanija.

Stralċ: Biex jieħu sehem fi proċediment ta’ stralċ kreditur irid ikun mela l-formoli għall-prova tad-dejn u pprovda l-evidenza kollha ta’ sostenn. L-istess proċeduri japplikaw bħal fil-każ ta’ falliment, ħlief li hawnhekk id-dividend jiġi distribwit skont id-Dritt tal-Kumpaniji (perí Etaireión Nómos, perj 113).

L-istess japplika għall-istralċ volontarju, u b’mod partikolari għall-istralċ volontarju tal-kredituri, fejn il-kredituri jipparteċipaw direttament mill-bidu tal-proċedimenti, meta jiġu msejħa biex jipproponu likwidatur tal-għażla tagħhom.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Falliment: L-amministratur għandu s-setgħa u l-awtorità li jbigħ proprjetà immobbli bi kwalunkwe mod li huwa jqis xieraq u fl-interess tal-proċedimenti. Sussegwentement, jitħallas dividend lill-kredituri skont l-ordni ta’ prijorità stabbilita fil-Liġi dwar il-Falliment. Fil-każ ta’ proprjetà ipotekata, trid tinkiseb ordni tal-qorti.

Stralċ: Il-likwidatur ta’ kumpanija f’likwidazzjoni jista’ jbigħ il-proprjetà immobbli tal-kumpanija bi kwalunkwe mod li huwa jqis li jkun fl-interess tal-proċedimenti. Sussegwentement, jitħallas dividend lill-kredituri skont l-ordni ta’ prijorità stabbilita fid-Dritt tal-Kumpaniji. Fil-każ ta’ proprjetà ipotekata, trid tinkiseb ordni tal-qorti. L-istess regoli japplikaw għall-istralċ volontarju.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Falliment: Meta ssir ordni ta’ falliment, il-kredituri jistgħu jibagħtu prova tad-djun li jkunu saru sad-data tal-ordni ta’ falliment jew ta’ stralċ u li jkollhom x’jaqsmu ma’ pretensjonijiet ta’ ammont fiss. Talbiet li jsiru wara li ssir l-ordni ta’ falliment jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċedimenti ta’ falliment u l-kredituri għandhom jieħdu azzjoni kontra l-fallut innifsu.

Stralċ: Wara li ssir ordni ta’ stralċ jew li tgħaddi riżoluzzjoni speċjali għal stralċ volontarju, il-kredituri jistgħu jibagħtu prova tad-djun li jkunu saru sad-data tal-ordni ta’ stralċ jew riżoluzzjoni speċjali u li jkollhom x’jaqsmu ma’ pretensjonijiet ta’ ammont fiss. Talbiet li jsiru wara li ssir l-ordni ta’ stralċ jew riżoluzzjoni speċjali jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-proċedimenti ta’ stralċ u l-kredituri iridu jieħdu azzjoni kontra l-uffiċjali tal-kumpanija f’likwidazzjoni.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Falliment: Meta ssir ordni ta’ falliment, fi żmien 35 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-ordni, kull kreditur għandu jibgħat prova tad-dejn lir-riċevitur jew l-amministratur uffiċjali bil-miktub. Il-prova trid tagħti dettalji tad-dejn, tiddikjara l-ismijiet tal-garanti kollha u tindika jekk il-kreditur għandux garanzija. Ir-riċevitur jew l-amministratur uffiċjali irid, fi żmien għaxart ijiem, jaċċetta jew jirrifjuta l-prova, bil-miktub, għall-finijiet tad-dividend. Kreditur jew garanti li ma jkunx kuntent bid-deċiżjoni tar-riċevitur jew l-amministratur uffiċjali jista’ jikkontestaha fil-qorti fi żmien 21 jum.

Stralċ: Meta ssir ordni ta’ stralċ, fi żmien 35 jum mid-data tal-pubblikazzjoni tal-ordni, kull kreditur għandu jibgħat prova tad-dejn lir-riċevitur jew il-likwidatur uffiċjali bil-miktub. Il-prova trid tagħti dettalji tad-dejn, tiddikjara l-ismijiet tal-garanti kollha u tindika jekk il-kreditur għandux garanzija. Ir-riċevitur jew il-likwidatur uffiċjali għandu, fi żmien għaxart ijiem, jaċċetta jew jirrifjuta l-prova, bil-miktub, għall-finijiet tad-dividend. Kreditur jew garanti li ma jkunx kuntent bid-deċiżjoni tar-riċevitur jew il-likwidatur uffiċjali jista’ jikkontestaha fil-qorti fi żmien 21 jum. L-istess regoli japplikaw għall-istralċ volontarju.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Falliment: Meta jiġi mqassam il-patrimonju tal-falliment id-djun jiġu kklassifikati ugwalment u b’mod proporzjonali f’kull kategorija (ir-"regola pari passu"), sakemm il-patrimonju ma jkunx biżżejjed biex iħallas totalment lil kulħadd. Il-pretensjonijiet huma kklassifikati kif ġej:

 • Infiq u remunerazzjoni reali tal-amministratur
 • Tariffi dovuti lir-riċevitur uffiċjali
 • Spejjeż imġarrba minn kreditur li huwa petizzjonant
 • Djun preferuti
 • Djun mhux garantiti

Stralċ: Meta jiġi distribwit il-patrimonju tal-likwidazzjoni id-djun jiġu kklassifikati ugwalment u b’mod proporzjonali f’kull kategorija (ir-"regola pari passu"), sakemm il-patrimonju ma jkunx biżżejjed biex iħallas totalment lil kulħadd. Il-pretensjonijiet huma kklassifikati kif ġej:

 • Infiq u remunerazzjoni reali tal-likwidatur
 • Tariffi dovuti lir-riċevitur uffiċjali jew lil-likwidatur
 • Spejjeż imġarrba minn kreditur li huwa petizzjonant
 • Djun preferuti
 • Imposti flessibbli
 • Kredituri mhux garantiti

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Falliment: Il-fallut jista’ jissottometti proposta bil-miktub għal proċedura li twassal għal stralċ (symvivasmós) mal-kredituri tiegħu lir-riċevitur jew l-amministratur uffiċjali. Issir laqgħa tal-kredituri li fiha l-iskema trid tkun approvata b’maġġoranza fin-numru u tliet kwarti fil-valur tal-kredituri kollha li jkunu taw prova tad-djun tagħhom. Jekk il-kredituri jaċċettaw il-proposta, il-fallut jew ir-riċevitur jew l-amministratur uffiċjali jitlob lill-qorti biex tapprovaha. L-approvazzjoni mill-qorti torbot lill-kredituri kollha li jkunu taw prova tad-djun tagħhom. Meta jiġu ssodisfati t-termini tal-proċedura li twassal għal stralċ, id-djun ippruvati jitqiesu li jkunu ġew issodisfati b’mod sħiħ.

L-għeluq sħiħ tal-proċedimenti ta’ falliment iseħħ meta l-ordni ta’ falliment tiġi annullata.

Stralċ: L-għeluq sħiħ tal-proċedimenti ta’ stralċ iseħħ meta jkun hemm ix-xoljiment finali jew meta l-ordni ta’ stralċ tiġi annullata.

Il-proċedimenti ta’ stralċ volontarju jingħalqu u l-kumpanija likwidata tiġi finalment xolta tliet xhur wara li r-riċevitur uffiċjali jaslulu l-kontijiet finali tal-kumpanija, li jitfasslu wara li tkun tlestiet kwalunkwe likwidazzjoni u distribuzzjoni tal-proprjetà tal-kumpanija.

Madankollu, jekk xi ħadd ikollu interess legali li jerġa’ jagħti l-ħajja lil kumpanija li tkun ġiet xolta wara stralċ volontarju jew b’ordni tal-qorti, jista’ jagħmel dan fi żmien sentejn wara x-xoljiment, billi jippreżenta applikazzjoni f’dan is-sens quddiem il-qorti.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Falliment: Fil-każ ta’ annullament tal-ordni ta’ falliment, fejn il-kredituri jkunu taw il-kunsens tagħhom mingħajr ma jkunu rċevew ħlas sħiħ, dawk il-kredituri għandhom id-dritt li jitolbu l-ammonti dovuti wara l-annullament tal-ordni.

Stralċ: Fil-każ ta’ annullament tal-ordni ta’ stralċ, fejn il-kredituri jkunu taw il-kunsens tagħhom mingħajr ma jkunu rċevew ħlas sħiħ, dawk il-kredituri għandhom id-dritt li jitolbu l-ammonti dovuti wara l-annullament tal-ordni.

Jekk xi ħadd ikollu interess legali li jerġa’ jagħti l-ħajja lil kumpanija li tkun ġiet xolta wara stralċ volontarju jew b’ordni tal-qorti, jista’ jagħmel dan fi żmien sentejn wara x-xoljiment, billi jippreżenta applikazzjoni f’dan is-sens quddiem il-qorti.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Falliment: L-ispiża biex issir l-ordni ta’ falliment titħallas mill-kreditur li jressaq petizzjoni għall-ordni. L-ispejjeż pagabbli lir-riċevitur uffiċjali jammontaw għal EUR 500. L-ispejjeż imġarrba matul il-proċedimenti ta’ falliment jitħallsu mill-patrimonju tal-falliment.

Stralċ: L-ispiża biex issir l-ordni ta’ stralċ titħallas mill-kreditur li jressaq petizzjoni għall-ordni. L-ispejjeż pagabbli lir-riċevitur uffiċjali jammontaw għal EUR 500. L-ispejjeż imġarrba matul il-proċedimenti għall-istralċ, il-likwidazzjoni u d-distribuzzjoni tal-proprjetà tal-kumpanija jitħallsu mill-patrimonju tal-likwidazzjoni.

L-ispiża tas-sottomissjoni u r-reġistrazzjoni ta’ dokumenti relatati ma’ proċedimenti ta’ stralċ volontarju mar-riċevitur uffiċjali tammonta għal total ta’ madwar EUR 440. L-ispejjeż imġarrba matul il-proċedimenti għall-istralċ, il-likwidazzjoni u d-distribuzzjoni tal-proprjetà tal-kumpanija jitħallsu mill-patrimonju tal-likwidazzjoni.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Falliment: Ċerti dispożizzjonijiet li japplikaw għall-proċedimenti ta’ falliment jippermettu lill-amministratur japplika quddiem il-qorti sabiex jitlob l-irkupru ta’ proprjetà għall-benefiċċju tal-kredituri. Id-dispożizzjonijiet ewlenin huma dawn li ġejjin:

Α. Trasferiment doluż (dólia metavívasi):

Jekk l-amministratur jew il-likwidatur ikollu evidenza li l-proprjetà ta’ kumpanija jew persuna fiżika tkun ġiet trasferita jew mingħajr korrispettiv jew sostanzjalment taħt il-valur reali tagħha, huwa jista’ japplika quddiem il-qorti għal ordni li twarrab it-trasferiment doluż jew att frodulenti.

Sabiex din id-dispożizzjoni tapplika, it-trasferiment irid ikun seħħ: (a) fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ falliment, sakemm ma kienx in bona fide u kellu korrispettiv ta’ valur, jew (b) fi żmien għaxar snin qabel il-falliment, fejn fil-ħin tat-trasferiment il-persuna fiżika kkonċernata ma tkunx setgħet tħallas id-djun kollha tagħha mingħajr l-għajnuna tal-proprjetà trasferita. Fil-każ ta’ kumpanija f’likwidazzjoni, sabiex att ikun meqjus bħala frodulenti, dan irid ikun sar fi żmien sitt xhur qabel il-bidu tal-likwidazzjoni, li hija d-data li fiha tkun ġiet ippreżentata l-petizzjoni għall-istralċ.

Β. Preferenza frodulenti (dólia protímisi):

Jekk l-amministratur jew il-likwidatur ikollu evidenza li kreditur ikun irċieva trattament preferenzjali, huwa jista’ japplika quddiem il-qorti għal deċiżjoni li twarrab dak it-trattament.

Stralċ: Ċerti dispożizzjonijiet li japplikaw għall-proċedimenti ta’ stralċ jippermettu li l-likwidatur japplika quddiem il-qorti sabiex jitlob l-irkupru ta’ proprjetà għall-benefiċċju tal-kredituri. Id-dispożizzjonijiet ewlenin huma dawn li ġejjin:

Α. Trasferiment doluż:

Jekk l-amministratur jew il-likwidatur ikollu evidenza li l-proprjetà ta’ kumpanija jew persuna fiżika tkun ġiet trasferita jew mingħajr korrispettiv jew sostanzjalment taħt il-valur reali tagħha, huwa jista’ japplika quddiem il-qorti għal ordni li twarrab it-trasferiment doluż jew att frodulenti.

Sabiex din id-dispożizzjoni tapplika, it-trasferiment irid ikun seħħ: (a) fi żmien tliet snin qabel id-data ta’ falliment, sakemm ma kienx in bona fide u kellu korrispettiv ta’ valur, jew (b) fi żmien għaxar snin qabel id-falliment, fejn fil-ħin tat-trasferiment il-persuna fiżika kkonċernata ma tkunx setgħet tħallas id-djun kollha tagħha mingħajr l-għajnuna tal-proprjetà trasferita. Fil-każ ta’ kumpanija f’likwidazzjoni, sabiex att ikun meqjus bħala frodulenti, dan irid ikun sar fi żmien sitt xhur qabel it-tnedija tal-likwidazzjoni, li hija d-data li fiha tkun ġiet ippreżentata l-petizzjoni għall-istralċ.

Β. Preferenza frodulenti:

Jekk l-amministratur jew il-likwidatur ikollu evidenza li kreditur ikun irċieva trattament preferenzjali, huwa jista’ japplika quddiem il-qorti għal deċiżjoni li tannula dan it-trattament.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Insolvenza - Litwanja

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jitressqu kontra persuni ġuridiċi u fiżiċi.

Il-persuni ġuridiċi huma soġġetti għal proċedimenti ta’ falliment, proċedimenti ta’ falliment barra l-qorti u proċedimenti ta’ ristrutturar.

Il-proċedimenti ta’ falliment jew il-proċedimenti ta’ falliment barra l-qorti jistgħu jitressqu kontra entitajiet ġuridiċi ta’ kwalunkwe tip, ħlief korpi baġitarji, partiti politiċi, trade unions u komunitajiet u assoċjazzjonijiet reliġjużi.

Mal-bidu ta’ proċedimenti ta’ falliment jew proċedimenti ta’ falliment barra l-qorti, l-assi tal-entità ġuridika jinbiegħu u r-rikavati jintużaw biex jiġu ssodisfati l-interessi tal-kredituri, filwaqt li l-entità ġuridika nnifisha tiġi stralċjata abbażi ta’ falliment.

Jistgħu jinbdew proċedimenti ta’ ristrutturar kontra entitajiet ġuridiċi ta’ kwalunkwe tip ġuridiku, ħlief korpi baġitarji, partiti politiċi, trade unions, komunitajiet u assoċjazzjonijiet reliġjużi, istituzzjonijiet ta’ kreditu, korpi tal-ħlas, istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, kumpaniji tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, kumpaniji maniġerjali, kumpaniji ta’ investiment u sensara li jinnegozjaw f’titoli pubbliċi. Il-proċedimenti ta’ ristrutturar huma mfassla biex jippermettu lill-entitajiet ġuridiċi li jiltaqgħu ma’ sfidi finanzjarji jirkupraw is-solvenza, iżommu u jiżviluppaw l-operazzjonijiet tagħhom, iħallsu d-djun tagħhom u jevitaw falliment, filwaqt li jkomplu l-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Għal dak l-għan, l-impenji tal-entità ġuridika taħt ristrutturar huma mqassma fuq perjodu ta’ erba’ snin abbażi ta’ pjan ta’ ristrutturar, li jrid jiġi approvat kemm mill-membri kif ukoll mill-kredituri tal-entità ġuridika. Il-perjodu għall-implimentazzjoni tal-pjan jista’ jiġi estiż għal sena oħra. Il-proċedimenti ta’ ristrutturar extraġudizzjarju mhumiex possibbli.

Il-proċedimenti ta’ falliment jistgħu jitressqu minn persuna fiżika waħda kontra oħra, inklużi bdiewa u persuni li jaħdmu għal rashom. Falliment extra-ġudizzjarju fir-rigward ta’ persuna fiżika mhuwiex possibbli.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ falliment jistgħu jitressqu kontra persuna ġuridika meta l-qorti tkun iddeterminat l-eżistenza ta’ mill-inqas waħda miċ-ċirkostanzi li ġejjin:

 • il-kumpanija tkun insolventi;
 • il-kumpanija tkun tard fil-ħruġ tal-pagamenti relatati mar-relazzjonijiet tax-xogħol lill-impjegati tagħha;
 • il-kumpanija ma tistax jew mhux ser tkun tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha.

L-insolvenza ta’ kumpanija tinftiehem bħala stat fejn kumpanija ma tkunx tista’ tissodisfa l-obbligi tagħha (ma tħallasx id-djun, ma teżegwixxi l-ebda xogħol imħallas bil-quddiem, eċċ.) u l-obbligi tal-kumpanija wara d-data tal-għeluq (djun, xogħol li suppost diġà sar, eċċ.) jaqbżu nofs il-valur kontabilistiku tal-assi tagħha.

Proċedura ta’ falliment barra l-qorti hija possibbli wkoll għal entità ġuridika, sakemm ma jkun hemm l-ebda proċediment fil-qorti li jkun għaddej bi pretensjonijiet ta’ proprjetà mressqa kontra l-kumpanija u li ma jkun qed isir l-ebda rkupru kontra l-kumpanija abbażi tal-istrumenti ta’ infurzar maħruġa mill-qrati jew minn awtoritajiet oħrajn. Fi proċedimenti ta’ falliment extra-ġudizzjarju, il-kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-qorti jiġu deċiżi mil-laqgħa tal-kredituri tal-kumpanija.

Jistgħu jitressqu proċedimenti ta’ ristrutturar kontra persuna ġuridika li:

 • ma tkunx temmet l-operazzjonijiet tagħha;
 • ma tkunx qed tfalli jew ma tkunx diġà falluta;
 • tkun ġiet stabbilita mill-inqas tliet snin qabel ma ġiet ippreżentata l-petizzjoni għar-ristrutturar quddiem il-qorti;
 • jekk ikunu għaddew mill-inqas ħames snin minn meta:

(a) id-deċiżjoni tal-qorti li tagħlaq il-kawża ta’ ristrutturar;

(b) l-ordni tal-qorti li ttemm ir-ristrutturar minħabba li l-kredituri kollha rtiraw il-pretensjonijiet tagħhom jew minħabba li l-kumpanija li ġiet ristrutturata tkun issodisfat ir-rekwiżiti tal-kredituri kollha qabel l-iskadenza stabbilita fil-pjan ta’ ristrutturar.

Il-proċedimenti ta’ falliment jistgħu jinbdew fir-rigward ta’ persuna fiżika li hija insolventi u li taġixxi in bona fide. Persuna fiżika tista’ tiġi ddikjarata insolventi jekk hija ma tkunx tista’ twettaq l-obbligi tagħha ta’ dejn li suppost diġà tħallas għal ammont li jaqbeż il-25 paga minima ta’ kull xahar, kif approvat mill-Gvern Litwan.

Il-bona fide min-naħa ta’ persuna fiżika tiġi ddeterminata abbażi tal-valutazzjoni ta’ jekk tkunx ipprovdiet informazzjoni sħiħa u preċiża u jekk tkunx saret insolventi waqt li tkun qed taġixxi in bona fide, jiġifieri jekk l-azzjonijiet tal-persuna fiżika matul l-aħħar tliet snin issodisfawx jew le l-kriterji tal-attenzjoni u d-diliġenza dovuti u ma ppermettewx b’mod konxju l-akkumulazzjoni tad-djun pendenti.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-assi kollha ta’ kumpanija li tfalli jew li tkun qed tiġi ristrutturata, irrispettivament min-natura tagħhom (mobbli jew immobbli, tanġibbli jew intanġibbli, drittijiet ta’ proprjetà, eċċ.) jew il-post fejn jinsabu, jikkostitwixxu l-proprjetà tal-kumpanija. L-assi jew id-dħul miksuba mill-kumpanija fil-proċess ta’ falliment jew ristrutturar jaqgħu wkoll fi ħdan il-proprjetà tal-kumpanija u jintużaw biex jissodisfaw il-pretensjonijiet tal-kredituri. Fil-każ ta’ falliment, il-klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet tal-kredituri tiġi stabbilita mil-liġi, filwaqt li, għar-ristrutturar, il-klassifikazzjoni tintwera fil-pjan ta’ ristrutturar. Skont il-proċedura ta’ falliment, il-proprjetà kollha tal-falliment tiġi rrealizzata u l-introjtu riċevut jintuża biex ikopri l-ispejjeż tal-amministrazzjoni ta’ falliment u l-pretensjonijiet tal-kredituri. Fil-każ ta’ ristrutturar, għall-kuntrarju, jiġu rrealizzati biss l-assi speċifikati fil-pjan ta’ ristrutturar.

Tapplika proċedura speċjali għad-dħul mill-operazzjonijiet kummerċjali ta’ intrapriża li tkun qed tfalli: dan id-dħul jintuża biex ikopri l-ispejjeż operattivi rispettivi. Il-ħlasijiet kollha relatati mal-attivitajiet kummerċjali jiġu pproċessati permezz tal-kont speċjali tal-kumpanija magħżul għal attivitajiet kummerċjali (il-kont tan-negozju tal-kumpanija), li ma jistax jintuża għal ħlasijiet lil kredituri oħrajn.

Fil-każ ta’ persuna fiżika li tfalli, l-assi kollha tagħha, irrispettivament min-natura tagħhom (mobbli/immobbli, tanġibbli/intanġibbli, drittijiet ta’ proprjetà, eċċ.) jew mill-post fejn jinsabu, jiġu kkontabbilizzati. Huma biss il-flus kontanti miżmuma mill-persuna fiżika li ma jaqbżux paga minima waħda fix-xahar li jiġu esklużi mill-kontijiet. L-interessi tal-kredituri jiġu ssodisfati mir-rikavati mill-bejgħ tal-assi kollha tal-persuna (bl-eċċezzjonijiet elenkati hawn taħt).

Skont il-proċedura ta’ falliment għal persuni fiżiċi, persuna fiżika li tfalli għandha d-dritt li tuża ċertu ammont tal-introjtu tagħha biex tissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi tagħha. Dak l-ammont jiġi stabbilit mill-qorti mal-bidu ta’ proċedimenti ta’ falliment, fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-persuna fiżika u d-dipendenti tagħha; ladarba l-qorti tkun approvat il-pjan għall-irkupru tas-solvenza tal-persuna fiżika, l-ammont disponibbli għall-persuna fiżika jiġi stabbilit f’dak il-pjan.

Jingħata wkoll status speċjali lir-residenza unika tal-persuna fiżika meħtieġa għall-ħtiġijiet bażiċi tal-persuna fiżika u/jew tad-dipendenti tagħha, kif ukoll kwalunkwe assi meħtieġa għall-impjieg indipendenti u/jew għall-operazzjonijiet tal-biedja tal-persuna fiżika. Persuna fiżika li tkun qed tfalli tista’ wkoll iżżomm id-dritt għall-proprjetà inkwistjoni, anki jekk tkun ipotekata, diment li tkun qablet fuq dan mal-ipotekarju u li din iż-żamma ma tiksirx id-drittijiet ta’ kredituri oħrajn.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Skont il-proċedimenti ta’ falliment korporattiv, l-amministratur tal-falliment maħtur jieħu f’idejh il-ġestjoni tal-kumpanija, jiddisponi mill-proprjetà tiegħu, jorganizza l-bejgħ tal-proprjetà u jissalda mal-kredituri billi juża r-rikavati, u jieħu kwalunkwe passi meħtieġa biex jistralċja l-kumpanija. Il-funzjonijiet ewlenin tal-amministratur tal-falliment korporattiv huma dawn li ġejjin:

 • li jirrappreżenta lill-kumpanija u jiddefendi l-interessi tagħha u dawk tal-kredituri kollha tagħha;
 • li jieħu f’idejh il-ġestjoni tal-kumpanija li tkun qed tfalli u l-proprjetà ta’ falliment;
 • li jittermina l-kuntratti ta’ kumpaniji li mhux ser jibqgħu jiġu implimentati (inklużi kuntratti ma’ membri tal-korpi maniġerjali u l-persunal);
 • li japplika għall-flus mill-Fond ta’ Garanzija sabiex iħallas lill-kredituri/impjegati;
 • fejn ikun meħtieġ, li jidħol f’kuntratti ta’ xogħol jew servizz temporanju meħtieġa għall-finijiet tal-proċedura ta’ falliment;
 • li jivverifika l-pretensjonijiet tal-kredituri mressqa u li jissottometti l-lista ta’ dawn għall-approvazzjoni mill-qorti;
 • li jissorvelja l-operazzjonijiet kummerċjali tal-kumpanija li tkun qed tfalli;
 • li jikkontrolla t-tranżazzjonijiet tal-kumpanija eżerċitati matul il-perjodu ta’ tliet snin qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment;
 • li jikkontesta t-tranżazzjonijiet tal-kumpanija fil-qorti jekk imorru kontra l-għanijiet operattivi tal-kumpanija u setgħu kkontribwew għan-nuqqas ta’ kapaċità tal-kumpanija li tħallas lill-kredituri tagħha;
 • fejn ikun ġustifikat, li japplika għand il-qorti sabiex il-falliment jiġi ddikjarat bħala intenzjonat;
 • li jsejjaħ laqgħat tal-kredituri;
 • li jabbozza rapporti tal-attivitajiet u jissottomettihom għal-laqgħa tal-kredituri;
 • li jiġbor u jibgħat id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali u intermedji tal-kumpanija;
 • li jimplimenta d-deċiżjonijiet tal-qorti u l-laqgħa tal-kredituri;
 • li jipprovdi informazzjoni dwar il-proċedura ta’ falliment;
 • li jorganizza l-bejgħ tal-assi tal-kumpanija falluta;
 • li juża l-fondi miksuba matul il-proċedura ta’ falliment biex iħallas lill-kredituri;
 • li jwettaq kwalunkwe azzjoni meħtieġa biex jistralċja u jneħħi r-reġistrazzjoni tal-kumpanija.

Fil-każ tar-ristrutturar ta’ kumpanija, l-amministratur tar-ristrutturar assenjat jaġixxi bħala konsulent professjonali u persuna indipendenti fil-kontroll tal-proċeduri ta’ ristrutturar. Il-funzjonijiet ewlenin tal-amministratur tar-ristrutturar huma dawn li ġejjin:

 • li jikkontribwixxi għall-abbozzar u l-kunsiderazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar tal-kumpanija u li jieħu miżuri biex jiżgura li l-pjan ta’ ristrutturar jiġi abbozzat, sottomess għall-approvazzjoni u implimentat fil-limiti ta’ żmien stabbiliti mill-qorti;
 • li jħejji konklużjoni bil-miktub dwar il-fattibbiltà tal-abbozz tal-pjan ta’ ristrutturar;
 • li jissorvelja l-attivitajiet tal-korpi maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi ristrutturata sa fejn dawn ikunu relatati mal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar, li jinnotifika lill-membri tal-korpi maniġerjali tal-kumpanija dwar in-nuqqasijiet li jinstabu fl-attivitajiet tagħhom u jistabbilixxi data ta’ skadenza għar-rettifika tagħhom, u li japplika quddiem il-qorti għat-tneħħija tal-korpi maniġerjali tal-kumpanija;
 • li jsejjaħ laqgħat tal-membri tal-kumpanija, tas-sidien tar-rappreżentanti tal-korp li jeżerċita d-drittijiet u l-obbligi tas-sid ta’ intrapriża Statali jew muniċipali u li jipparteċipa f’dawk il-laqgħat mingħajr drittijiet tal-vot;
 • li jipprovdi informazzjoni dwar il-proċedimenti ta’ ristrutturar u li jinforma lill-qorti dwar il-progress tal-pjan ta’ ristrutturar.

L-amministratur tar-ristrutturar, flimkien mal-korpi maniġerjali tal-kumpanija li qed tiġi ristrutturata, huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar approvat mill-qorti.

Fil-każ ta’ falliment ta’ persuna fiżika, l-amministratur tal-falliment assenjat jiddisponi mill-assi tal-persuna fiżika, jorganizza l-bejgħ tagħhom u juża r-rikavati biex jissalda mal-kredituri. Il-funzjonijiet ewlenin tal-amministratur tal-falliment tal-persuna fiżika huma dawn li ġejjin:

 • li jiddisponi mill-assi tal-persuna fiżika u mill-fondi fil-kont tad-depożitu;
 • li jżomm il-kontijiet tal-fondi kollha riċevuti mill-persuna fiżika u tal-użu tagħhom;
 • li jorganizza l-bejgħ tal-assi tal-persuna fiżika u jissalda mal-kredituri;
 • li jsejjaħ il-laqgħat tal-kredituri u jieħu sehem fihom mingħajr dritt tal-vot;
 • li jipprovdi informazzjoni dwar il-proċedura ta’ falliment għall-persuna fiżika u li jwassal ir-rapport dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ rkupru;
 • li jagħti bidu għal emendi fil-pjan għall-irkupru tas-solvenza;
 • li jirrappreżenta lill-persuna fiżika fil-proċedimenti għall-irkupru tal-assi f’isem il-persuna fiżika li tkun qed tfalli u jieħu azzjoni biex jirkupra d-djun mingħand id-debituri;
 • li jiddefendi d-drittijiet u l-interessi leġittimi tal-persuna fiżika u tal-kredituri kollha;
 • li jevalwa l-espedjenza tal-impjieg indipendenti u/jew l-attivitajiet ta’ biedja ta’ persuna fiżika.

Persuna fiżika li tfalli trid tagħmel kull sforz biex tissodisfa l-pretensjonijiet tal-kredituri. Għal dak l-għan, il-persuna fiżika li tkun qed tfalli trid, kemm jista’ jkun, ikollha impjieg jew attivitajiet oħrajn li jiġġeneraw introjtu, tkun qed tfittex impjieg b’mod attiv jew tfittex impjieg li jħallas aktar, talloka introjtu biex tissodisfa l-pretensjonijiet tal-kredituri u tabbozza u, mal-approvazzjoni tal-qorti, timplimenta l-pjan għall-irkupru tas-solvenza u tikkoopera mal-amministratur tal-falliment assenjat.

Matul il-proċedimenti ta’ falliment, persuna fiżika li tkun qed tfalli għandha d-dritt li tikseb informazzjoni mingħand l-amministratur tal-falliment, tattendi għal-laqgħat tal-kredituri u tikkontesta d-deċiżjonijiet illegali tagħhom; titlob is-sostituzzjoni tal-amministratur tal-falliment u tfittex kumpens għad-danni fil-każ li l-amministratur jonqos milli jwettaq il-funzjonijiet tiegħu kif suppost.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Għall-fallimenti korporattivi, kif ukoll għal dawk ta’ individwu, it-tpaċija tal-pretensjonijiet bejn il-persuna li tkun qed tfalli u dawk tal-kredituri hija pprojbita sa mid-deċiżjoni tal-qorti li tibda l-proċedimenti ta’ falliment, ħlief għall-miżuri ta’ tpaċija permessi mid-dispożizzjonijiet fil-liġijiet fiskali li jikkonċernaw il-miżuri ta’ tpaċija fil-każ ta’ ħlas żejjed tat-taxxa (differenza fit-taxxa).

Mill-jum li fih jinbdew il-proċedimenti ta’ ristrutturar fir-rigward ta’ kumpanija b’deċiżjoni tal-qorti sal-jum tad-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-pjan ta’ ristrutturar, kwalunkwe tpaċija tal-pretensjonijiet tal-kumpanija kontra dawk tal-kredituri tagħha tiġi sospiża. Sussegwentement, tali miżuri ta’ tpaċija huma possibbli f’konformità mal-pjan ta’ ristrutturar approvat mill-qorti.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Fil-każ ta’ falliment ta’ kumpanija, fi żmien 30 jum mid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tagħti bidu għal proċedimenti ta’ falliment, l-amministratur tal-falliment assenjat jgħarraf lill-persuni kkonċernati li l-kuntratti attwali tal-kumpanija (ħlief għal kuntratti ta’ impjieg u kuntratti li jagħtu lok għal dritt ta’ pretensjoni min-naħa tal-kumpanija li qed tfalli) mhux ser jiġu implimentati u jenħtieġ li jitqiesu bħala li skadew.

Bid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tat bidu għal proċedimenti ta’ falliment, il-korpi maniġerjali tal-kumpanija jitilfu s-setgħat tagħhom u l-amministratur tal-kumpanija, b’avviż bil-miktub minn qabel ta’ 15-il jum, jittermina l-kuntratti tal-impjieg jew il-kuntratti ċivili mal-membri tal-bord tal-kumpanija u mal-eżekuttiv.

L-amministratur tal-falliment jinnotifika lil impjegati oħrajn bit-terminazzjoni imminenti tal-kuntratti tal-impjieg tagħhom fi żmien tlett ijiem tax-xogħol mid-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tkun tat bidu għal proċedimenti ta’ falliment kontra l-kumpanija u jittermina l-kuntratti tal-impjieg mal-impjegati fi żmien 15-il jum tax-xogħol mill-avviż imsemmi. Jiġu konklużi kuntratti tal-impjieg għal perjodu fiss mal-impjegati mkeċċija, li għadhom meħtieġa biex jitwettqu l-proċedimenti ta’ falliment tal-kumpanija. In-numri meħtieġa ta’ tali persunal, skont il-kariga, huma definiti mil-laqgħa tal-kredituri.

Ir-ristrutturar tal-kumpanija ma għandux effett fuq il-ftehimiet attwali tal-entità ġuridika. Il-kuntratti kollha ffirmati jiġu evalwati mill-perspettiva tal-espedjenza u l-pjan ta’ ristrutturar jipprevedi t-terminazzjoni ta’ kuntratti mhux vijabbli. Huma jiġu tterminati f’konformità mal-proċedura ġenerali, billi l-liġi ma tagħmel ebda dispożizzjoni speċifika għat-terminazzjoni tal-kuntratti matul il-proċedimenti ta’ ristrutturar.

Għall-proċedimenti ta’ falliment relatati ma’ persuna fiżika, il-pjan għall-irkupru tas-solvenza jispeċifika l-kuntratti li għandhom jiġu tterminati u dawk li l-implimentazzjoni tagħhom għandha tkompli. Ladarba l-qorti tkun approvat il-pjan għall-irkupru tas-solvenza, il-persuna fiżika li tkun qed tfalli trid tgħarraf lill-persuni kkonċernati bil-kuntratti li għandhom jiġu tterminati skont il-pjan għall-irkupru tas-solvenza.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Fil-każ ta’ falliment ta’ kumpanija jew persuna fiżika, il-pretensjonijiet ta’ kredituri individwali jridu jiġu ttrasferiti lill-amministratur tal-falliment assenjat. Sussegwentement, il-pretensjonijiet jiġu approvati mill-qorti, filwaqt li t-tilwima dwar il-bażi fattwali għal, jew l-ammont ta’, kwalunkwe pretensjoni speċifika tiġi ttrattata fil-proċedimenti ta’ falliment.

Fil-każ tal-proċedimenti ta’ ristrutturar ta’ kumpanija, il-pretensjonijiet li jmorru qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar jiġu ppreżentati lill-amministratur tar-ristrutturar assenjat sad-data tal-għeluq stabbilita mill-qorti. Sussegwentement, il-pretensjonijiet jiġu approvati mill-qorti, filwaqt li t-tilwima dwar il-bażi fattwali għal, jew l-ammont ta’, kwalunkwe pretensjoni speċifika tiġi ttrattata fil-proċedimenti ta’ ristrutturar. Il-pretensjonijiet ta’ kredituri individwali li jqumu wara l-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar jiġu sottomessi u t-tilwim rilevanti jiġi riżolt skont il-proċedura ġenerali.

Wara l-bidu ta’ proċedimenti ta’ falliment jew ristrutturar, l-uffiċjal ġudizzjarju jrid jissospendi l-azzjonijiet ta’ infurzar u l-proċedimenti ta’ infurzar u jgħaddi l-istrumenti ta’ infurzar lill-qorti li tkun bdiet il-proċedimenti ta’ falliment jew ristrutturar rispettivi.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Fejn jidher, qabel il-ħruġ tal-ordni tal-qorti li tassenja smigħ għall-kawża fejn ikunu tressqu pretensjonijiet proprjetarji kontra l-konvenut, li l-proċedimenti ta’ falliment ikunu nbdew kontra l-konvenut, il-proċedimenti li jikkonċernaw il-pretensjonijiet ta’ proprjetà kontra l-konvenut jiġu sospiżi u riferuti lill-qorti li tkun qed tisma’ l-kawża ta’ falliment.

F’każijiet oħrajn, jiġifieri (a) meta l-ordni tal-qorti li tassenja seduta għall-kawża tkun diġà nħarġet fil-mument meta jsir magħruf il-fatt tal-proċedimenti ta’ falliment mibdija kontra l-konvenut jew (b) meta jinbdew proċedimenti ta’ ristrutturar fir-rigward tal-konvenut, il-fatt li l-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar fir-rigward tal-konvenut ma jagħtix raġunijiet biex il-kawża tiġi riferuta lill-qorti li tkun qed tisma’ l-kawża rispettiva ta’ falliment jew ristrutturar.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Id-drittijiet ewlenin tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ falliment korporattiv huma dawn li ġejjin:

 • li japplikaw mal-qorti li tkun qed titlob proċedimenti ta’ falliment kontra l-kumpanija insolventi;
 • li jiddeċiedu dwar il-bidu tal-proċedura ta’ falliment barra l-qorti;
 • li jirreferu l-pretensjonijiet tagħhom lill-amministratur tal-falliment tal-kumpanija assenjat sal-iskadenza stabbilita mill-qorti;
 • li jattendu għal-laqgħat tal-kredituri u jivvotaw dwar:
  • l-approvazzjoni tar-rapporti tal-attivitajiet ippreżentati mill-amministratur;
  • l-approvazzjoni u l-modifika tal-istima tal-ispiża tal-amministrazzjoni;
  • l-approvazzjoni tal-prezz tal-bejgħ tal-assi tal-kumpanija;
  • l-approvazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali mħejjija matul il-proċeduri ta’ falliment tal-kumpanija;
  • l-attivitajiet kummerċjali tal-kumpanija (il-kontinwità, it-tiġdid, il-limitazzjoni u l-waqfien tagħhom, l-approvazzjoni tal-istima tal-ispejjeż, eċċ.);
  • in-numru u l-karigi tal-persunal li għandhom jiġu impjegati matul il-proċeduri ta’ falliment tal-kumpanija;
  • ir-rimunerazzjoni tal-amministratur;
  • arranġamenti mal-kredituri;
  • mozzjoni għat-tneħħija tal-amministratur;
  • kwistjonijiet oħrajn;
 • li jirċievu, skont il-proċedura preskritta mil-laqgħa tal-kredituri, informazzjoni dwar il-progress tal-proċedimenti ta’ falliment tal-kumpanija mill-amministratur;
 • li jikkontestaw it-tranżazzjonijiet konklużi mill-kumpanija (actio Pauliana);
 • li jappellaw quddiem il-qorti biex il-falliment jiġi ddikjarat intenzjonat;
 • li jikkontestaw id-deċiżjonijiet tal-laqgħa tal-kredituri;
 • li jappellaw quddiem il-qorti għat-tneħħija tal-amministratur;
 • li jissodisfaw il-pretensjonijiet tagħhom mill-assi u l-introjtu riċevuti mill-kumpanija li tkun qed tfalli.

Id-drittijiet ewlenin tal-kredituri fi proċedimenti ta’ falliment ta’ persuna fiżika huma dawn li ġejjin:

 • fil-limitu ta’ żmien stabbilit mill-qorti, li jressqu mal-amministratur tal-falliment il-pretensjonijiet tagħhom li ħarġu qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment tal-persuna fiżika;
 • li jitolbu li jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tagħhom f’konformità mal-proċedura preskritta mill-pjan;
 • li jattendu għal-laqgħat tal-kredituri (wara l-adozzjoni tal-pjan għall-irkupru tas-solvenza għal persuna fiżika li tkun qed tfalli, il-laqgħat tal-kredituri jridu jitlaqqgħu bi frekwenza minima ta’ darba kull sitt xhur) u jivvotaw dwar:
  • l-ilmenti tal-kredituri kontra l-azzjonijiet tal-amministratur tal-falliment;
  • ir-rekwiżit li l-amministratur tal-falliment iwassal ir-rapporti ta’ attività tiegħu;
  • l-approvazzjoni u l-modifika tal-istima tal-ispiża tal-amministrazzjoni tal-falliment;
  • l-approvazzjoni tal-prezz tal-bejgħ tal-assi tad-debitur;
  • l-impjieg indipendenti u/jew l-attivitajiet ta’ biedja tal-persuna fiżika (il-kontinwità, il-bidu, it-tiġdid, il-limitazzjoni, it-terminazzjoni, eċċ. tagħhom);
  • proposti biex jiġi aġġornat il-pjan għall-irkupru tas-solvenza;
  • mozzjoni għas-sostituzzjoni tal-amministratur tal-falliment;
  • kwistjonijiet oħrajn;
 • li jirċievu, skont il-proċedura preskritta mil-laqgħa tal-kredituri, informazzjoni dwar il-progress tal-proċedimenti ta’ falliment mill-amministratur tal-falliment;
 • li jipprovdu assistenza biex jiġu ssodisfati l-obbligi tad-dejn;
 • li jressqu proposti rigward il-pjan għall-irkupru tas-solvenza;
 • li jindirizzaw il-laqgħa tal-kredituri dwar l-attivitajiet jew is-sostituzzjoni tal-amministratur tal-falliment jew li jipproponu kandidat ieħor għall-amministratur tal-falliment;
 • li jressqu appell kontra d-deċiżjonijiet tal-laqgħa tal-kredituri fi żmien 14-il jum minn dakinhar li jkunu saru jafu, jew suppost li kellhom isiru jafu, b’dawk id-deċiżjonijiet;
 • li japplikaw mal-qorti għat-terminazzjoni tal-proċedimenti ta’ falliment tal-persuna fiżika;
 • li japplikaw mal-qorti għat-tneħħija tal-amministratur tal-falliment;
 • li jissodisfaw il-pretensjonijiet tagħhom mill-assi u l-introjtu riċevuti mill-persuna fiżika li tkun qed tfalli;

Id-drittijiet ewlenin tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ ristrutturar tal-kumpaniji huma dawn li ġejjin:

 • li jressqu mal-amministratur tar-ristrutturar assenjat il-pretensjonijiet tagħhom li ħarġu qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar fir-rigward tad-debitur;
 • li jattendu għal-laqgħat tal-kredituri u jivvotaw dwar:
  • l-approvazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar;
  • it-tneħħija tal-amministratur tar-ristrutturar u proposta ta’ kandidat ieħor għall-amministratur tar-ristrutturar;
  • mozzjoni għal restrizzjoni tal-kompetenza tal-korpi maniġerjali tal-kumpanija;
  • mozzjoni għat-terminazzjoni tal-proċedimenti ta’ ristrutturar tal-kumpanija fil-każ ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni jew implimentazzjoni inadegwata tal-pjan ta’ ristrutturar;
  • it-talba għall-estensjoni tal-perjodu għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar;
  • kwistjonijiet oħrajn;
 • li jirċievu informazzjoni dwar ir-ristrutturar tal-kumpanija, ħlief għal informazzjoni li tikkostitwixxi sigriet kummerċjali/industrijali, mill-korp maniġerjali tal-kumpanija u mill-amministratur tar-ristrutturar;
 • li jipprovdu assistenza biex jiġu ssodisfati l-obbligi tad-dejn;
 • li jissottomettu proposti dwar il-pjan ta’ ristrutturar lill-amministratur tar-ristrutturar jew lill-korp maniġerjali tal-kumpanija;
 • li jindirizzaw il-laqgħa tal-kredituri dwar l-attivitajiet tal-amministratur tar-ristrutturar jew is-sostituzzjoni tagħhom;
 • li jressqu appell kontra d-deċiżjonijiet tal-laqgħa/kumitat tal-kredituri fi żmien 14-il jum minn dakinhar li jkunu saru jafu, jew suppost li kellhom isiru jafu, b’dawk id-deċiżjonijiet;
 • li jissodisfaw il-pretensjonijiet matul il-perjodu tar-ristrutturar.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Fil-każ ta’ kumpanija li tkun qed tfalli, ladarba d-deċiżjoni tal-qorti li tibda proċedimenti ta’ falliment kontra l-kumpanija tidħol fis-seħħ, il-korpi maniġerjali tagħha jitilfu l-awtorità tagħhom, filwaqt li l-amministratur tal-falliment assenjat jimmaniġġja u juża l-assi tal-kumpanija li tkun qed tfalli u jiddisponi mill-fondi tal-kumpanija fil-kontijiet bankarji. L-amministratur jorganizza l-bejgħ tal-assi tal-kumpanija falluta u jbiegħhom jew jittrasferihom lill-kredituri. Japplikaw proċeduri differenti għall-bejgħ ta’ tipi differenti ta’ assi. Pereżempju, il-proprjetà immobbli jew il-proprjetà ipotekata, kif ukoll l-assi b’valur ta’ aktar minn 250 benefiċċju soċjali bażiku jinbiegħu f’irkant pubbliku, filwaqt li l-oġġetti li jitħassru malajr jinbiegħu bi prezz stabbilit mill-amministratur abbażi tal-prezzijiet tas-suq. Il-proċedura u l-prezz tal-bejgħ ta’ assi oħrajn huma stabbiliti mil-laqgħa tal-kredituri tal-kumpanija f’falliment. Barra minn hekk, hemm rekwiżiti regolatorji addizzjonali dwar il-bejgħ ta’ assi ta’ ċerti tipi (bħal titoli u materjali radjuattivi).

Meta kumpanija tkun qed tiġi ristrutturata, il-korpi maniġerjali tal-kumpanija jkomplu jissorveljaw l-attivitajiet tagħha u jiddisponu mill-assi tagħha, madankollu jridu jaderixxu mal-pjan ta’ ristrutturar approvat. Matul ir-ristrutturar, l-attivitajiet tal-korpi maniġerjali tal-kumpanija jiġu ssorveljati mill-amministratur tar-ristrutturar maħtur mill-qorti. Fil-perjodu mill-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar sal-approvazzjoni tal-pjan ta’ ristrutturar (jiġifieri matul il-perjodu ta’ tħejjija tal-pjan ta’ ristrutturar), huwa pprojbit, mingħajr il-permess tal-qorti, li tinbiegħ, tiġi ttrasferita s-sjieda ta’ jew tiġi magħmula disponibbli, għal użu mingħajr ħlas, il-kumpanija jew parti minnha, l-assi fit-tul tagħha, il-proprjetà immobbli kklassifikata bħala assi għal żmien qasir jew drittijiet ta’ proprjetà, filwaqt li l-kumpanija li tkun qed tiġi ristrutturata mhijiex permessa tipprovdi garanziji jew malleveriji jew b’xi mod ieħor tiggarantixxi t-twettiq tal-obbligi ta’ partijiet oħrajn.

Persuna fiżika li tfalli ma titħalliex tiddisponi mill-assi li jkollha fil-pussess tagħha. Id-disponiment tal-assi ta’ persuna fiżika li tfalli jsir mill-amministratur tal-falliment abbażi tal-pjan approvat mill-qorti għall-irkupru tas-solvenza tal-persuna fiżika. Persuna fiżika li tfalli tista’ tuża biss l-ammont ta’ kull xahar allokat għall-ħtiġijiet bażiċi tagħha, kif ukoll il-fondi meħtieġa biex tkompli bl-attivitajiet tagħha. L-ammont meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet bażiċi fil-perjodu mill-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment sal-approvazzjoni tal-pjan għall-irkupru tas-solvenza jiġi stabbilit mill-qorti; ladarba l-pjan għall-irkupru tas-solvenza jkun ġie approvat, dak l-ammont jiġi identifikat fil-pjan.

Matul il-proċedimenti ta’ falliment għal persuna fiżika, il-bejgħ tal-assi meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tal-kredituri jiġi organizzat mill-amministratur tal-falliment f’konformità mas-sekwenza u l-limiti ta’ żmien definiti fil-pjan għall-irkupru tas-solvenza. Fid-dawl tal-prezz tal-bejgħ tal-assi speċifikat fil-pjan għall-irkupru tas-solvenza u l-prezz tas-suq tal-assi li jkunu qed jinbiegħu, il-prezz tal-bejgħ inizjali tal-assi jiġi approvat mil-laqgħa tal-kredituri. L-assi jistgħu jinbiegħu bi prezz aktar baxx minn dak speċifikat fil-pjan għall-irkupru tas-solvenza biss bil-kunsens tal-persuna fiżika f’falliment.

Il-proprjetà immobbli u l-proprjetà ipotekata jinbiegħu f’irkant pubbliku (ħlief il-proprjetà li inizjalment tkun ġiet ipprezzata aktar baxxa mill-kumpens għall-organizzazzjoni tal-irkant pubbliku). Il-prezz tal-assi li ma setgħux jinbiegħu f’żewġ irkanti pubbliċi, kif ukoll il-prezz u l-proċedura tal-bejgħ għal assi oħrajn jiġu stabbiliti mil-laqgħa tal-kredituri. L-assi mhux mibjugħa jistgħu jiġu ttrasferiti lill-kredituri fuq talba tagħhom u bil-kunsens tal-laqgħa tal-kredituri.

Meta tfal minuri (tfal adottati) u/jew persuni taħt tutela/kustodja jkunu jgħixu ma’ persuna fiżika, l-unika residenza tagħhom (kemm jekk ipotekata kif ukoll jekk le) tista’ tinbiegħ abbażi ta’ deċiżjoni tal-qorti mhux aktar kmieni minn 6 xhur wara l-approvazzjoni tal-pjan. Matul dak il-perjodu, il-persuna fiżika trid issib dar ġdida biex tixtri jew tikri. Persuna fiżika hija intitolata li taqbel mal-ipotekarju li t-titolu għall-proprjetà ipotekata (ġeneralment ir-residenza) jinżamm matul il-proċeduri ta’ falliment. Proprjetà bħal din ma tistax tinbiegħ.

Jistgħu japplikaw rekwiżiti regolatorji addizzjonali għall-proċedura għall-bejgħ ta’ ċerti tipi ta’ assi (bħal titoli u materjali radjuattivi).

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Malli jinbdew il-proċedimenti ta’ falliment kontra kumpanija, l-operazzjonijiet kummerċjali tagħha ġeneralment jiġu tterminati u, għalhekk, ma tista’ tinħoloq l-ebda pretensjoni ġdida minnhom fir-rigward tal-kumpanija. Meta kumpanija tkompli bl-operazzjonijiet tagħha mal-bidu tal-falliment (dan huwa possibbli meta l-operazzjonijiet inaqqsu t-telf), il-pretensjonijiet li jirriżultaw minn dawk l-attivitajiet ikunu koperti mid-dħul iġġenerat minn dawk l-operazzjonijiet. Kwalunkwe pretensjonijiet li ma jistgħux ikunu koperti minn dak id-dħul huma pretensjonijiet tat-tielet grad li għandhom jiġu ssodisfati skont il-proċedura ġenerali (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 13).

Il-pretensjonijiet li jidhru wara l-bidu tar-ristrutturar ta’ kumpanija jiġu ssodisfati skont il-proċedura ġenerali, billi l-leġiżlazzjoni ma fiha l-ebda dispożizzjoni speċjali f’dak ir-rigward.

Wara l-bidu ta’ proċedimenti ta’ falliment għal persuna fiżika, il-qorti taċċetta u tapprova l-pretensjonijiet tal-kredituri diretti lejn impjieg indipendenti u/jew attivitajiet ta’ biedja, kif ukoll l-obbligi ta’ dejn meħuda mill-persuna fiżika f’falliment biex twettaq dawk l-attivitajiet u/jew biex twettaq proċeduri ta’ falliment. Ladarba dawk il-pretensjonijiet ikunu ġew approvati, il-pjan ta’ rkupru tas-solvenza għall-persuna fiżika f’falliment jiġi aġġornat. Pretensjonijiet oħrajn imressqa wara l-bidu tal-proċedimenti ta’ falliment kontra persuna fiżika jiġu ssodisfati skont il-proċedura ġenerali, billi l-leġiżlazzjoni ma fiha l-ebda dispożizzjoni speċjali f’dak ir-rigward.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Fil-każ ta’ falliment ta’ kumpaniji u persuni fiżiċi u fil-każ ta’ ristrutturar ta’ kumpanija, il-qorti li tibda falliment jew ristrutturar tistabbilixxi limitu ta’ żmien li matulu l-kredituri jitħallew iressqu l-pretensjonijiet tagħhom mal-amministratur tal-falliment jew tar-ristrutturar assenjat u jissottomettu evidenza rilevanti biex jissostanzjaw dawk il-pretensjonijiet. Fil-każ ta’ falliment jew ristrutturar korporattiv jiġi stabbilit perjodu massimu ta’ 45 jum u fil-każ ta’ falliment ta’ persuna fiżika jiġi stabbilit perjodu ta’ mill-inqas 15-il jum iżda mhux aktar minn 30 jum. L-amministratur assenjat jivverifika l-pretensjonijiet ippreżentati u, fin-nuqqas ta’ xi tilwima rigward l-eżistenza jew l-ammont tagħhom, jippreżentahom lill-qorti għall-approvazzjoni. Kontestazzjoni għall-pretensjonijiet jew għal parti minnhom mill-amministratur tiġi riżolta mill-qorti. Id-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-pretensjoni ta’ kreditur hija soġġetta għal appell. Jekk il-pretensjonijiet jiġu sottomessi wara l-iskadenza għas-sottomissjoni tagħhom stabbilita mill-qorti, l-iskadenza tista’ tiġi estiża jekk ir-raġunijiet għala din tinqabeż jiġu rikonoxxuti bħala validi.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-pretensjonijiet tal-kredituri ggarantiti permezz ta’ rahan jew ipoteka jitħallsu inizjalment minn fondi ġġenerati mill-bejgħ tal-proprjetà ipotekata tad-debitur jew permezz tat-trasferiment tal-proprjetà ipotekata lill-kreditur. Meta l-valur ta’ proprjetà ipotekata ma jkunx biżżejjed biex ikopri l-pretensjoni ta’ ipotekarju, il-parti mhux issodisfata li jifdal tal-pretensjoni tkun pretensjoni tat-tielet grad għal fallimenti korporattivi u pretensjoni tat-tieni grad għal ristrutturar jew falliment ta’ persuna fiżika. Fil-każ ta’ falliment ta’ persuna fiżika, jista’ jintlaħaq ftehim biex ma tinbiegħx il-proprjetà taħt ipoteka. F’dak il-każ, il-pjan ta’ rkupru tas-solvenza jipprevedi pagamenti ta’ kull xahar lill-ipotekarju.

Meta l-bejgħ ta’ assi ipotekati jiġġenera aktar fondi milli huwa meħtieġ biex isir is-saldu tagħhom mal-ipotekarju, il-porzjon li jifdal tal-fondi jiġi allokat biex jitħallsu l-pretensjonijiet tal-kredituri l-oħrajn.

Il-pretensjonijiet tal-kredituri l-oħrajn jiġu ssodisfati abbażi tal-klassifikazzjoni u l-istadji tal-pretensjoni.

Fil-fallimenti tal-kumpaniji, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati f’żewġ stadji. Fl-ewwel stadju, il-pretensjonijiet tal-kredituri jitħallsu mingħajr l-imgħax u l-penali tal-inadempjenza; l-imgħax u l-penali jitħallsu fit-tieni stadju. F’kull stadju, il-pretensjonijiet tal-kreditur ta’ kull grad aktar baxx jiġu ssodisfati wara li l-pretensjonijiet tal-kreditur tal-grad superjuri fl-istadju rispettiv ikunu ġew issodisfati kompletament. Jekk l-assi ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw b’mod sħiħ il-pretensjonijiet ta’ grad wieħed fi stadju wieħed, il-pretensjonijiet imsemmija għandhom jiġu ssodisfati fi proporzjon mal-ammont dovut lil kull kreditur.

Il-pretensjonijiet tal-ewwel grad huma pretensjonijiet tal-impjegati li jirriżultaw mir-relazzjoni tal-impjieg; il-pretensjonijiet għal kumpens tad-dannu minħabba mutilazzjoni jew korriment ieħor tal-ġisem, il-kontrazzjoni ta’ marda okkupazzjonali jew mewt bħala riżultat ta’ aċċident fuq il-post tax-xogħol (dawn il-pretensjonijiet jistgħu jkunu koperti mill-Fond ta’ Garanzija); u l-pretensjonijiet ta’ negozji agrikoli li jitolbu ħlas għall-prodotti agrikoli mibjugħa (sa 40 fil-mija ta’ dawn il-pretensjonijiet jistgħu jitħallsu mill-fondi baġitarji tal-Istat allokati mill-Ministeru tal-Agrikoltura għal dak l-iskop).

Il-pretensjonijiet tat-tieni grad huma pretensjonijiet fir-rigward tat-taxxi u ta’ kontribuzzjonijiet oħrajn għall-baġits tal-Istat u tal-assigurazzjoni soċjali u kontribuzzjonijiet obbligatorji tal-assigurazzjoni tas-saħħa; fir-rigward tal-flus mislufa f’isem l-Istat u s-self iggarantit permezz ta’ garanzija pprovduta mill-Istat jew minn istituzzjoni ta’ garanzija li daħal garanti għaliha l-Istat; u fir-rigward tal-appoġġ mogħti minn fondi tal-Unjoni Ewropea u fondi tal-baġit tal-Istat.

Il-pretensjonijiet l-oħrajn kollha mill-kredituri huma pretensjonijiet tat-tielet grad.

Fir-ristrutturar tal-kumpaniji, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati f’żewġ stadji. Fl-ewwel stadju, il-pretensjonijiet tal-kredituri jitħallsu mingħajr l-imgħax u l-penali tal-inadempjenza; l-imgħax u l-penali jitħallsu fit-tieni stadju.

Il-pretensjonijiet tal-ewwel grad huma pretensjonijiet tal-impjegati li jirriżultaw mir-relazzjoni tal-impjieg; il-pretensjonijiet għal kumpens tad-dannu minħabba mutilazzjoni jew korriment ieħor tal-ġisem, il-kontrazzjoni ta’ marda okkupazzjonali jew mewt bħala riżultat ta’ aċċident fuq il-post tax-xogħol; il-pretensjonijiet minn persuni fiżiċi u ġuridiċi li jitolbu ħlas għall-prodotti agrikoli kkonsenjati għall-ipproċessar; u l-pretensjonijiet tal-kredituri ggarantiti permezz ta’ rahan u/jew ipoteka li ma jaqbżux il-valur tal-assi li ġew mirhuna u li ma jkunux għall-bejgħ matul ir-ristrutturar.

Il-pretensjonijiet tat-tieni grad huma l-pretensjonijiet li jifdal mill-kredituri, għajr il-pretensjonijiet tat-tielet grad u l-pretensjonijiet iggarantiti, fejn l-assi mirhuna ma jiġux offruti għall-bejgħ matul ir-ristrutturar.

Il-pretensjonijiet fir-rigward tas-self mogħti matul ir-ristrutturar u mhux iggarantiti jiġu ssodisfati wara s-saldu ta’ dawk tal-ewwel grad u qabel is-saldu ta’ dawk tat-tieni dritt.

Il-pretensjonijiet tat-tielet grad huma pretensjonijiet mhux relatati mal-impjiegi mill-membri tal-intrapriża li tkun għaddejja minn ristrutturar li saru kredituri tal-intrapriża qabel il-bidu tal-proċedimenti ta’ ristrutturar u li, weħidhom jew flimkien ma’ membri oħrajn, huma fil-kontroll tal-intrapriża li tkun għaddejja minn ristrutturar.

F’kull stadju, il-pretensjonijiet tal-kredituri ta’ kull grad aktar baxx jiġu ssodisfati wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri tal-grad superjuri fl-istadju rispettiv ikunu ġew issodisfati kompletament. Jekk l-assi ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw b’mod sħiħ il-pretensjonijiet ta’ grad wieħed fi stadju wieħed, il-pretensjonijiet imsemmija għandhom jiġu ssodisfati fi proporzjon mal-ammont dovut lil kull kreditur.

Fil-każ tal-fallimenti ta’ persuni fiżiċi, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati f’żewġ stadji. Fl-ewwel stadju, il-pretensjonijiet tal-kredituri jitħallsu mingħajr l-imgħax u l-penali tal-inadempjenza; l-imgħax u l-penali jitħallsu fit-tieni stadju.

Il-pretensjonijiet tal-ewwel grad huma pretensjonijiet tal-impjegati li jirriżultaw mir-relazzjoni tal-impjieg; il-pretensjonijiet għal kumpens tad-dannu minħabba mutilazzjoni jew korriment ieħor tal-ġisem, il-kontrazzjoni ta’ marda okkupazzjonali jew mewt bħala riżultat ta’ aċċident fuq il-post tax-xogħol (dawn il-pretensjonijiet jistgħu jkunu koperti mill-Fond ta’ Garanzija); il-pretensjonijiet għall-flus għall-manteniment tat-tfal; u l-pretensjonijiet tan-negozji agrikoli li jitolbu ħlas għall-prodotti agrikoli mibjugħa (dawn il-pretensjonijiet jistgħu jitħallsu mill-fondi speċjali allokati mill-Ministeru tal-Agrikoltura tal-Litwanja għal dak l-iskop).

Bejn l-ewwel grad u t-tieni grad jaqgħu l-pretensjonijiet tal-kredituri li jirriżultaw mill-impjieg indipendenti u/jew mill-attivitajiet ta’ biedja matul il-proċedimenti ta’ falliment relatati ma’ persuna fiżika u l-pretensjonijiet li jirriżultaw minn obbligi ta’ dejn fir-rigward tal-impjieg indipendenti jew l-ispejjeż tal-amministrazzjoni ta’ falliment.

Il-pretensjonijiet l-oħrajn kollha mill-kredituri huma pretensjonijiet tat-tieni grad.

F’kull stadju, il-pretensjonijiet tal-kreditur ta’ kull grad aktar baxx jiġu ssodisfati wara li l-pretensjonijiet tal-kredituri tal-grad superjuri fl-istadju rispettiv ikunu ġew issodisfati kompletament. Jekk l-assi ma jkunux biżżejjed biex jissodisfaw b’mod sħiħ il-pretensjonijiet tal-kredituri ta’ grad wieħed fi stadju wieħed, il-pretensjonijiet imsemmija għandhom jiġu ssodisfati fi proporzjon mal-ammont dovut lil kull kreditur.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Matul il-proċedimenti ta’ falliment korporattiv, jista’ jintlaħaq arranġament mal-kredituri. Mal-iffirmar ta’ arranġament bħal dan, il-proċeduri ta’ falliment jintemmu u l-kumpanija tkompli bl-operazzjonijiet regolari tagħha waqt li timplimenta l-arranġament.

Fil-falliment tal-kumpanija, l-arranġamenti mal-kredituri huma possibbli fi kwalunkwe stadju tal-proċedimenti ta’ falliment qabel id-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tillikwida l-kumpanija minħabba falliment. Tali arranġamenti jistgħu jiġu proposti mill-kredituri, mill-amministratur u mis-sidien tal-kumpanija. L-amministratur tal-falliment irid jissuġġerixxi arranġament mal-kredituri qabel il-bidu tal-irkupru mill-assi tas-sid ta’ intrapriża b’responsabbiltà mhux limitata (meta tali intrapriża ma jkollhiex assi jew l-assi tagħha ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż legali u amministrattivi u biex jissodisfaw il-pretensjonijiet tal-kredituri). Jenħtieġ li l-arranġament jelenka l-konċessjonijiet mogħtija mill-kredituri lill-kumpanija, il-pretensjonijiet tagħhom, l-impenji tal-kumpanija, il-metodi u l-limiti ta’ żmien biex jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tal-kredituri u r-responsabbiltà għan-nuqqas ta’ konformità mas-saldu.

Arranġament mal-kredituri jitqies bħala konkluż jekk ikun ġie ffirmat mill-kredituri li l-pretensjonijiet pendenti tagħhom jammontaw għal mill-inqas żewġ terzi tal-valur tal-pretensjonijiet pendenti kollha li jifdal qabel id-data tal-arranġament. L-arranġament jiġi approvat mill-qorti jew, skont il-proċedura ta’ falliment barra mill-qorti, min-nutar.

Fil-każ tar-ristrutturar ta’ kumpanija u l-falliment ta’ persuna fiżika, l-arranġamenti mal-kredituri mhumiex possibbli, minkejja li l-proċedura ta’ ristrutturar tista’ tiġi tterminata u l-proċedimenti ta’ falliment relatati ma’ persuna fiżika jistgħu jiġu tterminati meta l-kredituri jabbandunaw il-pretensjonijiet tagħhom jew meta d-debitur iħallas il-pretensjonijiet kollha tal-kredituri approvati mill-qorti u inklużi fil-pjan ta’ ristrutturar jew fil-pjan ta’ rkupru tas-solvenza għal persuna fiżika.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Wara li l-assi tal-kumpanija jkunu nbiegħu fil-każ ta’ falliment ta’ kumpanija, il-kumpanija tiġi likwidata u titneħħa mir-Reġistru tal-Entitajiet Legali. Kwalunkwe pretensjoni pendenti li jifdal tal-kredituri ma tiġix saldata. Jekk ikun hemm xi assi tal-kumpanija wara l-likwidazzjoni, il-valur tagħhom jintuża biex jissodisfa kwalunkwe pretensjoni pendenti li jifdal tal-kredituri.

Fil-każ tar-ristrutturar, il-kumpanija tkompli bl-operazzjonijiet normali tagħha u l-kredituri jgawdu l-istess drittijiet bħal dawk ta’ kumpanija li tiffunzjona b’mod normali.

Wara t-tlestija tal-proċedura ta’ falliment għal persuna fiżika, il-kredituri huma intitolati li jitolbu lill-persuna fiżika tissodisfa kwalunkwe pretensjoni pendenti li jkun fadal għal kumpens għad-dannu minħabba mutilazzjoni jew korriment ieħor tal-ġisem, għal fondi ta’ manteniment tat-tfal, għall-ħlas ta’ multi lill-Istat għal kwalunkwe ksur amministrattiv jew atti kriminali mill-persuna fiżika u l-kumpens għad-danni kkawżati minn atti kriminali, kif ukoll is-sodisfazzjon ta’ kwalunkwe pretensjoni pendenti li jkun fadal garantita minn rahan jew ipoteka (jekk il-proprjetà mwiegħda ma kinitx intiża għall-bejgħ matul il-proċedura ta’ falliment). Kwalunkwe pretensjoni ta’ kredituri oħrajn stabbilita fil-pjan ta’ rkupru tas-solvenza li tibqa’ pendenti titħassar u l-kredituri jitilfu d-dritt tagħhom li jitolbu s-sodisfazzjon tagħha.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Fil-każ ta’ falliment korporattiv, l-ispejjeż amministrattivi huma koperti mill-fondi tal-kumpanija, inklużi kwalunkwe spejjeż imġarrba matul il-proċedura ta’ falliment. Meta kumpanija ma jkollha l-ebda fondi jew ma jkollhiex biżżejjed fondi biex tkopri l-ispejjeż tal-amministrazzjoni ta’ falliment, dawn jistgħu jitħallsu mill-persuna li tkun ippreżentat il-petizzjoni ta’ falliment jew inkella jista’ jinħatar amministratur tal-falliment li jaqbel li jassumi r-riskju li l-fondi miksuba matul il-proċedura ta’ falliment jistgħu ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-ispejjeż legali u amministrattivi u, f’dak il-każ, l-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-falliment jitħallsu mir-riżorsi tal-amministratur.

Malli tibda proċedimenti ta’ falliment kontra kumpanija, il-qorti tistabbilixxi ammont ta’ flus li l-amministratur jista’ juża biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-kumpanija li tfalli, sakemm il-laqgħa tal-kredituri tapprova l-istima tal-ispejjeż amministrattivi. Għal perjodi sussegwenti, l-istima tal-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-falliment tiġi approvata mil-laqgħa tal-kredituri tal-kumpanija f’falliment. L-amministratur tal-falliment ma għandux id-dritt li jaqbeż l-istima approvata tal-ispejjeż amministrattivi, għajr fejn, għal raġunijiet mhux previsti, ikunu meħtieġa miżuri urġenti biex jitħarsu l-interessi tal-kumpanija u tal-kredituri tagħha.

Fir-ristrutturar korporattiv, l-ispejjeż amministrattivi huma koperti mill-fondi tal-kumpanija, inklużi kwalunkwe spejjeż imġarrba matul il-proċedura ta’ ristrutturar.

Meta tibda proċedimenti ta’ ristrutturar, il-qorti tapprova l-istima tal-ispejjeż amministrattivi għall-perijodu mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tagħti bidu għall-proċedimenti ta’ ristrutturar sad-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-pjan ta’ ristrutturar. L-ammont tal-ispejjeż tar-ristrutturar għall-perjodu li jmiss huwa speċifikat fil-pjan ta’ ristrutturar approvat.

L-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-falliment ta’ persuna fiżika huma koperti mill-fondi ta’ kwalunkwe tip tal-persuna fiżika, inklużi dawk riċevuti matul il-proċedimenti ta’ falliment. L-istima tal-ispejjeż tal-amministrazzjoni tal-falliment tiġi approvata u emendata mil-laqgħa tal-kredituri, filwaqt li l-ammont ta’ rimunerazzjoni għall-amministratur tal-falliment jiġi speċifikat fil-kuntratt tal-kummissjonar bejn il-persuna fiżika u l-amministratur tal-falliment.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Kwalunkwe tranżazzjoni mid-debitur li tikser id-drittijiet tal-kredituri tista’ tiġi kkontestata mill-amministratur tal-insolvenza assenjat jew minn kreditur individwali, abbażi ta’ actio Pauliana fi żmien perjodu ta’ limitazzjoni ta’ sena, li jibda jiddekorri mill-jum meta t-tranżazzjoni saret magħrufa jew kellha ssir magħrufa. Sabiex tranżazzjoni tiġi kkontestata b’suċċess abbażi ta’ actio Pauliana, hija meħtieġa l-eżistenza tal-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

 1. Il-kreditur irid ikollu dritt indubitabbli u validu ta’ pretensjoni, jiġifieri d-debitur irid ikun naqas milli jissodisfa l-obbligu tiegħu kompletament jew ikun issodisfah b’mod mhux xieraq;
 2. it-tranżazzjoni inkwistjoni trid tikser id-drittijiet tal-kreditur. Id-drittijiet tal-kredituri jinkisru meta t-tranżazzjoni tirrendi lid-debitur insolventi jew meta debitur solventi jagħti prijorità lil kreditur ieħor, jew it-tranżazzjoni, filwaqt li ma jirrendix lid-debitur insolventi, ibiddel (inaqqas) il-kapaċità tad-debitur li jwettaq l-obbligu lejn il-kreditur, pereżempju, inaqqas il-valur tal-assi tad-debitur (tali sitwazzjoni tista’ sseħħ, pereżempju, meta l-prezz riċevut għal proprjetà mibjugħa jkun ferm inqas mill-prezz tas-suq);
 3. id-debitur ma kienx obbligat li jidħol fit-tranżazzjoni kkontestata;
 4. id-debitur ma aġixxiex in bona fide, minħabba li kien jaf li t-tranżazzjoni kienet ser tikser id-drittijiet tal-kredituri;
 5. il-parti terza li kkonkludiet it-tranżazzjoni bilaterali mad-debitur bi skambju għal kumpens ma aġixxietx in bona fide.

Barra minn hekk, fil-ħin tal-falliment jew tar-ristrutturar, id-disponiment tal-proprjetà tad-debitur huwa ristrett bil-liġi (ara wkoll it-tweġiba għall-mistoqsija 10), u t-tranżazzjonijiet tad-debitur konklużi bi ksur ta’ dawk ir-restrizzjonijiet jitqiesu bħala invalidi mill-mument li jkunu ġew konklużi.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/06/2020

Insolvenza - Lussemburgu

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu għandu tmien tipi ta’ proċeduri ta’ insolvenza.

Tlieta japplikaw biss għall-kummerċjanti (persuni fiżiċi u ġuridiċi).

 1. Il-proċeduri ta’ falliment, li huma pprovduti bil-Kodiċi Kummerċjali (Code de Commerce), għandhom l-għan li jillikwidaw l-assi ta’ kummerċjant li jkun sar insolventi u jkun tilef is-sodezza kreditizja.
 2. Il-kompożizzjoni mal-kredituri għall-prevenzjoni tal-falliment, li hija pprovduta bil-Liġi tal-14 ta’ April 1886 dwar il-kompożizzjoni mal-kredituri għall-prevenzjoni tal-falliment (loi du 14 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite), hija proċedura li hija miftuħa, taħt ċertu kundizzjonijiet, għad-debituri li jissodisfaw il-kriterji għall-falliment. Meta din il-kompożizzjoni tinvolvi r-rinunzja tal-assi, l-iskop tagħha, bħall-falliment, hija li jiġu likwidati l-assi tal-kummerċjant konċernat. Madankollu, din tvarja mill-falliment fis-sens li l-kummerċjant jevita l-effetti tal-proċeduri ta’ falliment.
 3. Il-proċeduri amministrattivi, li huma pprovduti bl-Ordni tal-Gran Dukat tal-24 ta’ Mejju 1935 li tistabbilixxi l-amministrazzjoni (arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 instituant la gestion contrôlée), għandhom l-għan li jorganizzaw mill-ġdid l-affarijiet tal-kummerċjanti li jitolbu dan. Madankollu, dawn il-proċeduri jistgħu jintużaw ukoll meta l-kummerċjanti jridu li l-assi tagħhom jiġu realizzati fl-aħjar mod possibbli.

Minbarra dawn il-proċeduri, il-liġi tal-Lussemburgu (l-Artikolu 593 et seq. tal-Kodiċi Kummerċjali) tipprovdi għal proċedura fejn il-kummeċjanti jistgħu jiksbu s-sospensjoni tal-pagamenti taħt ċertu kundizzjonijiet.

 1. Hemm raba’ proċedura li hija miftuħa biss għal persuni fiżiċi li mhumiex kummerċjanti: din hija l-proċedura ta’ dejn eċċessiv, ipprovduta bil-Liġi tat-8 ta’ Jannar 2013 dwar id-dejn eċċessiv (loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement), li għandha l-għan li tgħin lill-applikanti jtejbu s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom permezz tal-istabbiliment ta’ pjan għall-ħlas lura tad-dejn.

Hemm ukoll proċeduri ta’ insolvenza speċifikament għan-nutari, l-istituzzjonijiet tal-kreditu, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-impriżi tal-investiment kollettiv (billi dawn huma speċifiċi għal kategorija professjonali jew settur kummerċjali, mhux se jiġu deskritti f’din l-iskeda informattiva).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

1. Falliment

Il-proċeduri ta’ falliment jinfetħu mid-debitur li jippreżenta talba għal falliment, minn wieħed jew iktar kredituri li japplikaw għall-falliment tad-debitur jew minn qorti.

Il-kummerċjanti jridu jippreżentaw talba għal falliment mar-reġistru tal-qorti distrettwali (tribunal d’arrondissement) responsabbli għall-każijiet kummerċjali għad-domiċilju jew l-uffiċċju reġistrat tal-kummerċjant. Dan irid iseħħ fi żmien xahar mid-data li fiha jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet ta’ falliment.

Fejn wieħed jew iktar kredituri tad-debitur jiddeċiedu li japplikaw biex il-kummerċjant jiġi ddikjarat fallut, dawn għandhom jużaw uffiċjal tal-qorti li, permezz ta’ ċitazzjoni, tordna lill-kummerċjant biex jidher quddiem il-qorti distrettwali responsabbli għal każijiet kummerċjali fi żmien tmient ijiem (ċitazzjoni b’data fissa) sabiex tittieħed deċiżjoni dwar il-meriti tal-applikazzjoni għal falliment.

Il-proċeduri ta’ falliment jistgħu jinfetħu wkoll minn qorti fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli għaliha. F’dan il-każ, il-qorti għandha tħarrek il-fallut, permezz tar-reġistru tal-qorti, biex jispjega s-sitwazzjoni tiegħu lill-qorti f’seduta fl-awli tagħha.

Qabel ma tiddikjara l-kummerċjant bħala fallut, il-qorti distrettwali responsabbli għall-każijiet kummerċjali (minn hawn ’il quddiem “il-qorti kummerċjali” – tribunal de commerce) trid tikkontrolla jekk il-persuna jew il-kumpanija inkwistjoni tissodisfax it-tliet kundizzjonijiet li ġejjin:

 • status ta’ kummerċjant: persuna fiżika li twettaq, bħala l-professjoni normali (prinċipali jew supplimentari) tagħha, atti deskritti bil-liġi bħala kummerċjali (eż l-atti mniżżlin fl-Artikolu 2 tal-Kodiċi Kummerċjali), jew persuna ġuridika inkorporata f’waħda mill-forom ipprovduti bil-Liġi emendata tal-10 ta’ Awwissu 1915 dwar il-kumpaniji kummerċjali (loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) (eż. société anonyme (kumpanija pubblika b’responsabbiltà limitat), société à responsabilité limitée (kumpanija privata b’responsabbiltà limitata), kooperattiva, eċċ);
 • twaqqif tal-pagamenti: dan ifisser li d-djun indiskutibbli li jridu jitħallsu (eż pagi, sigurtà soċjali, eċċ) ma tħallsux, bid-djun b’terminu fiss jew kontinġenti u l-obbligi naturali li ma jkunux biżżejjed; u
 • telf ta’ affidabbiltà kreditizja: il-kummerċjant ma jistax ikompli jikseb kreditu mill-banek, fornituri jew kredituri.

Għalkemm ir-rifjut jew l-inabilità li jħallas anke dejn wieħed (irrispettivament mill-ammont) li huwa indiskutibbli u dovut għall-ħlas huwa suffiċjenti, fil-prinċipju, sabiex jiġi stabbilit l-istat ta’ waqfien tal-pagamenti, sempliċi problema ta’ fluss tal-flus ma timplikax l-istat ta’ falliment, sakemm il-kummerċjant jista’ jikseb il-kreditu meħtieġ biex ikompli bil-kummerċ u jonora l-impenji.

2. Kompożizzjoni mal-kredituri għall-prevenzjoni tal-falliment

Il-kompożizzjoni mal-kredituri għall-prevenzjoni tal-falliment hija riservata għal “debituri sfortunati li qed jaġixxu in bona fide”. Dawn il-kwalitajiet huma vvalutati mill-qorti fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi tal-każ.

Meta ssir l-applikazzjoni, il-qorti kummerċjali taħtar wieħed mill-imħallfin tagħha biex jeżamina s-sitwazzjoni tal-appikant u jħejji rapport.

Fuq il-bażi ta’ dan ir-rapport, il-qorti tista’, jew le, taqbel li tagħti perjodu ta’ grazzja biex tippermetti lill-kummerċjant jagħmel proposti ta’ kompożizzjoni lill-kredituri.

3. Amministrazzjoni

Id-debituri għandhom jissottomettu applikazzjoni raġunata lill-qorti kummerċjali għad-distrett fejn għandhom il-post ewlieni tan-negozju jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom fil-każ ta’ kumpanija.

Il-kummerċjanti jistgħu jmorru fl-amministrazzjoni biss jekk ikunu tilfu l-affidabbiltà kreditizja jew ma jistgħux jissodisfaw l-impenji tagħhom kollha. Barra dan, l-applikazzjoni trid tfittex jew li torganizza mill-ġdid in-negozju tad-debitur jew li tirrealizza l-assi tiegħu fl-aħjar mod possibbli. Fl-aħħar nett, il-ġurisprudenza teħtieġ li d-debituri jaġixxu in bona fide. F’dan il-kuntest, il-qorti għandha d-diskrezzjoni li tivvaluta jekk huwiex il-każ jew le, skont il-fatti u ċ-ċirkostanzi tal-każ, li l-kummerċjant aġixxa in bona fide kif meħtieġ sabiex jibbenefika minn din il-proċedura.

4. Dejn eċċessiv

Id-dejn eċċessiv ta’ persuni fiżiċi huwa deskritt bħala s-sitwazzjoni fejn huwa ċar li d-debitur li huwa domiċiljat fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu ma jistax jissodisfa d-djun kollha mhux professjonali tiegħu li huma dovuti u li waslu biex ikunu dovuti u jonora l-impenn li jkun għamel biex jiggarantixxi in solidum jew iħallas id-dejn ta’ kummerċjant waħdieni jew kumpanija, dment li dan ma kienx direttur, fil-fatt jew fil-liġi, ta’ dik il-kumpanija.

Il-proċedura ta’ saldu tad-dejn kollettiv tinvolvi tliet stadji kif ġej:

 • l-istadju ta’ saldu miftiehem, li jseħħ quddiem il-Kummissjoni tal-Medjazzjoni għad-Dejn Eċċessiv (Commission de médiation en matière de surendettement);
 • l-istadju ta’ riorganizzazzjoni sorveljata mill-qorti, li jseħħ quddiem il-qorti tal-maġistrat (juge de paix) għad-domiċilju tad-debitur b’dejn eċċessiv;
 • l-istadju ta’ rkupru personali, magħruf ukoll bħala “falliment personali” (faillite civile), li jseħħ quddiem il-qorti tal-maġistrat għad-domiċilju tad-debitur b’dejn eċċessiv.

Jenħtieġ li jkun innutat li l-istadju ta’ rkupru personali, li huwa sussidjarju għaż-żewġ stadji l-oħra fil-proċedura ta’ saldu tad-dejn kollettiv, jiskatta biss meta d-debitur b’dejn eċċessiv huwa f’sitwazzjoni irreparabbilment kompromessa, li hija deskritta bħala s-sitwazzjoni fejn id-debitur ma jistax jimplimenta:

 • il-miżuri tal-pjan ta’ saldu miftiehem, jew
 • il-miżuri proposti mill-Kummissjoni tal-Medjazzjoni bħala parti mis-saldu miftiehem, u
 • l-miżuri determinati fil-proċeduri ta’ riorganizzazzjoni sorveljati mill-qorti.

Jenħtieġ li jkun innutat li l-applikazzjonijiet għall-proċedura ta’ saldu miftiehem jridu jintbagħtu lill-president tal-Kummissjoni tal-Medjazzjoni.

Il-formola ta’ appikazzjoni għall-proċedura ta’ saldu miftiehem tista’ titniżżel fl-indirizz li ġej: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html.

Barra dan, il-kredituri ta’ debitur b’dejn eċċessiv għandhom jissottomettu t-talbiet tagħhom lis-Servizz ta’ Informazzjoni u Pariri dwar Dejn Eċċessiv (Service d’information et de conseil en matière de surendettement). Il-formola għat-tressiq tat-talbiet tista’ titniżżel mis-sit web http://www.justice.public.lu/fr/index.html fl-indirizz li ġej: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr/creances/surendettement.html.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

1. Falliment

Meta l-ordni ta’ falliment tkun saret, il-persuni li jkunu fallew jiġu żvestiti awtomatikament mid-dritt li jamministraw l-assi tagħhom, anke dawk li jistgħu jiġu devoluti fuq il-fallut wara l-ordni ta’ falliment.

Dan l-iżvestiment ikopri l-assi kollha mobbli u immobbli tal-fallut. Dan il-mekkaniżmu għandu l-għan li jipproteġi l-interessi tal-korp ta’ kredituri.

Ġeneralment, il-fiduċjarju jmur fil-post tal-fallut biex iħejji inventarju tal-assi li jinstabu hemmhekk. F’dan ir-rigward, il-fiduċjarju jrid jiddifferenzja bejn dawk l-assi li jappartjenu kompletament lill-fallut u dawk li partijiet terzi jista’ jkollhom diversi drittijiet proprjetarji fuqhom.

Meta jkun qed iħejji l-inventarju tal-assi mobbli u immobbli, il-fiduċjarju jiżgura li kwalunkwe assi tal-fallut jinbiegħu fl-aħjar interessi tal-korp ta’ kredituri. Sabiex ibiegħ dawk l-assi, il-fiduċjarju jeħtieġ l-awtorizzazzjoni mill-qorti. L-assi mobbli u immobbli jridu jinbiegħu kif stabbilit bil-Kodiċi Kummerċjali. Ir-rikavat irid jiġi depożitat fil-kont bankarju li jkun infetaħ fl-isem tal-proċedimenti ta’ insolvenza.

2. Dejn eċċessiv

Il-qorti tagħmel arranġamenti biex is-sitwazzjoni finanzjarja u soċjali tad-debitur tiġi vvalutata sabiex jiġu vverifikati t-talbiet u l-valur tal-assi u l-obbligazzjonijiet.

Wara li tiddeċiedi li tiftaħ proċeduri ta’ rkupru personali u wara li tiddetermina li hemm assi li jridu jiġu likwidati, il-qorti tipproċedi bil-likwidazzjoni tal-assi tad-debitur.

Il-qorti tiddeċiedi fuq kwalunkwe talba kontestata u tordna l-likwidazzjoni tal-assi personali tad-debitur. Huwa biss it-tagħmir meħtieġ għall-ħajja ta’ kuljum u l-assi mhux professjonali essenzjali għat-twettiq ta’ attività professjonali li jiġu esklużi. L-assi tad-debitur b’dejn eċċessiv jiġu likwidati fil-proċeduri ta’ rkupru personali skont l-objettiv tal-liġi, li huwa li tiġi mtejba s-sitwazzjoni finanzjarja tad-debitur billi dan u l-unità domestika tiegħu jitħallew jgħixu ħajja skont id-dinjità umana.

Id-drittijiet u l-azzjonijiet tad-debitur fir-rigward tal-assi tiegħu jiġu eżerċitati matul il-likwidazzjoni minn likwidatur maħtur mill-qorti.

Il-likwidatur għandu sitt xhur biex ibiegħ l-assi tad-debitur fuq bażi amikevoli jew biex jorganizza bejgħ sfurzat.

L-effetti tal-proċeduri ta’ rkupru personali:

 1. Meta r-rikavat mil-likwidazzjoni tal-assi jkun biżżejjed biex jissodisfa l-kredituri, il-qorti tordna l-għeluq tal-proċeduri.
 2. Meta r-rikavat mil-likwidazzjoni tal-assi ma jkunx biżżejjed biex jissodisfa l-kredituri, il-qorti tordna l-għeluq minħabba insuffiċjenza ta’ assi.
 3. Meta d-debitur ma jkollu xejn ħlief it-tagħmir meħtieġ għall-ħajja ta’ kuljum u l-assi mhux professjonali essenzjali għat-twettiq ta’ attività professjonali, il-qorti tordna l-għeluq minħabba insuffiċjenza ta’ assi.
 4. Meta l-assi ma jkollhom l-ebda valur tas-suq jew jiġu jiswew wisq biex jinbiegħu relatati mal-valur tas-suq tagħhom, il-qorti tordna l-għeluq minħabba insuffiċjenza ta’ assi.

L-għeluq minħabba insuffiċjenza ta’ assi għandu l-effett li jikkanċella d-djun kollha mhux professjonali tad-debitur.

Madankollu, dawn li ġejjin huma esklużi mill-kanċellazzjoni tad-djun mhux professjonali tad-debitur:

 • id-djun li garanti jew ko-obbligant ikun ħallas minflok id-debitur;
 • id-djun imsemmija fl-Artikolu 46 tal-Liġi, jiġifieri l-pagamenti kurrenti ta’ manteniment dovut u l-ammonti monetarji mogħtija lill-vittmi ta’ atti intenzjonali ta’ vjolenza minħabba ħsara fuq il-persuna soffruta.

Madankollu, id-djun imsemmija fl-Artikolu 46 tal-Liġi jistgħu jiġu kanċellati meta l-kreditur ikkonċernat jaqbel mal-maħfra, l-iskedar mill-ġdid tal-pagamenti jew il-kanċellazzjoni tad-djun inkwistjoni.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

1. Falliment

Meta l-ordni ta’ falliment tkun saret, il-falluti jiġu żvestiti awtomatikament mid-dritt li jamministraw l-assi tagħhom, anke dawk li jistgħu jiġu devoluti fuq il-falluti.

Wara din l-ordni, l-amministrazzjoni tal-assi tad-debitur tiġi fdata lil fiduċjarju.

Meta l-fallut huwa persuna ġuridika, il-patrimonju tal-insolvenza jikkonsisti mill-assi u l-obbligazzjonijiet kollha tal-kumpanija, minbarra d-drittijiet li s-sħab jista’ jkollhom f’dik il-kapaċità.

Il-fiduċjarji jintgħażlu minn fost dawk il-persuni li jistgħu joffru l-aħjar garanziji f’termini tal-intelligence u l-preċiżjoni tal-ġestjoni tagħhom.

Fil-prattika, l-imħallfin fil-qorti distrettwali li huma responsabbli għall-każijiet kummerċjali jagħżlu fiduċjarji mil-lista tal-avukati. Madankollu, f’każijiet fejn dan huwa meħtieġ fl-interessi tal-fallut, il-qorti tista’ taħtar ukoll nutari jew kontabilisti/awdituri.

Bħal fil-proċeduri kollha li jinvolvu l-kummerċjanti, il-qorti kummerċjali għandha ġurisdizzjoni f’termini ta’ insolvenza.

Għalhekk, hija l-qorti kummerċjali li tagħmel l-ordni ta’ falliment, tiddetermina d-data tal-waqfien tal-pagamenti, taħtar il-parteċipanti differenti (ir-riċevitur uffiċjali, il-fiduċjarju), tistabbilixxi d-data meta jridu jiġu sottomessi t-talbiet u d-data meta jrid jitlesta r-rapport ta’ verifikazzjoni tat-talba, u tordna l-għeluq tal-proċeduri ta’ falliment.

L-amministrazzjoni tal-assi tiġi fdata lil fiduċjarju maħtur mill-qorti li huwa responsabbli għar-realizzazzjoni tal-assi tad-debitur u d-distribuzzjoni tar-rikavat bejn il-kredituri differenti, skont ir-regoli dwar it-talbiet u l-imposti preferenzjali fuq il-proprjetà.

Ir-riċevitur uffiċjali huwa responsabbli għas-superviżjoni tal-operazzjonijiet, il-ġestjoni u l-likwidazzjoni tal-falliment. Matul seduta, dan jirrapporta dwar kwalunkwe tilwim li jista’ jqum u jordna kwalunkwe miżuri urġenti meħtieġa biex jiġi żgurat u preservat il-patrimonju tal-insolvenza. Dan jippresjedi wkoll kwalunkwe laqgħa tal-kredituri tal-fallut.

Meta jiġi ordnat falliment, il-kummerċjanti li fallew jiġu żvestiti mid-dritt li jamministraw l-assi tagħhom u ma jistgħux jibqgħu jagħmlu pagamenti jew iwettqu tranżazzjonijiet jew atti oħra relatati ma’ dawk l-assi.

2. Dejn eċċessiv

Fir-rigward tal-obbligi tad-debitur u l-effett fuq l-assi tad-debitur tal-ftuħ ta’ proċedura ta’ saldu tad-dejn kollettiv, jenħtieġ li jkun innotat li d-debitur huwa soġġett għad-dover ta’ imġiba tajba.

Matul il-perjodu ta’ imġiba tajba, id-debitur għandu:

 • jikkopera mal-awtoritajiet u l-korpi involuti fil-proċedura billi jaqbel li jipprovdi b’mod spontanju kull informazzjoni dwar l-assi, id-dħul u d-djun tiegħu, u kull bidla li sseħħ fis-sitwazzjoni tiegħu;
 • iwettaq, sa fejn dan huwa possibbli, attività mħallsa b’konformità mal-abilitajiet tiegħu;
 • ma jaggravax l-insolvenza tiegħu u jaġixxi kif dovut biex inaqqas id-debiti tiegħu;
 • ma jiffavorixxix kreditur partikolari, ħlief għall-kredituri tal-manteniment għal pagamenti kurrenti, sidien tal-kera għal pagamenti kurrenti ta’ kera għall-akkomodazzjoni li tkopri l-bżonnijiet bażiċi tad-debitur, fornituri ta’ prodotti u servizzi essenzjali għal ħajja dinjituża, u kredituri għal pagamenti kurrenti relatati mal-infurzar tal-pagament mid-debitur tad-danni mogħtija wara atti intenzjonali ta’ vjolenza minħabba l-ħsara kkawżata fuq il-persuna;
 • jonora l-impenji li saru bħala parti mill-proċedura.

Żewġ tipi ta’ korpi huma involuti skont jekk il-proċedura hijiex fi stadju ta’ qbil jew tal-qorti.

L-istadju ta’ saldu miftiehem iseħħ quddiem il-Kummissjoni tal-Medjazzjoni. Il-membri tal-Kummissjoni tal-Medjazzjoni jiġu maħtura mill-Ministru. Din għandha president u segretarju, u tiltaqa’ tal-inqas darba kull tliet xhur. Sabiex ikunu eliġibbli għall-Kummissjoni tal-Medjazzjoni, l-applikanti jridu jissottomettu ċertifikat tal-kondotta, fost dokumenti oħra. Meta jiġu maħtura, il-membri huma taħt obbligu legali biex jinformaw lill-Ministru dwar kwalunkwe proċedimenti jew kundanni kriminali kontra tagħhom sabiex ikunu jistgħu jiġu sostitwiti. Il-membri tal-Kummissjoni tal-Medjazzjoni jirċievu indennizz ta’ EUR 10 għal kull sessjoni u l-president jirċievi indennizz ta’ EUR 20 għal kull sessjoni.

Il-Kummissjoni tal-Medjazzjoni tiddeċiedi b’mod partikolari jekk taċċettax applikazzjonijiet għall-proċedura u jekk it-talbiet imressqa humiex ammissibbli. Din tapprova u temenda wkoll l-abbozzi tal-pjanijiet ta’ saldu miftiehem li jiġu sottomessi lilha wara investigazzjoni mis-Servizz ta’ Informazzjoni u Pariri dwar Dejn Eċċessiv (minn hawn ’il quddiem “is-Servizz”).

Jekk, fi żmien sitt xhur minn meta l-Kummissjoni taqbel mal-proċedura, il-pjan propost ma jkunx ġie aċċettat mill-partijiet interessati, il-Kummissjoni tħejji rapport li jirreġistra l-falliment tal-proċedura ta’ saldu miftiehem. Fi żmien xahrejn mid-data li fiha dan ir-rapport jiġi ppubblikat fir-reġistru, id-debitur jista’ jibda proċeduri ta’ riorganizzazzjoni sorveljati mill-qorti quddiem il-qorti tal-maġistrat għad-domiċilju tiegħu. Jekk id-debitur ma jagħmilx din l-applikazzjoni fil-limitu ta’ żmien indikat, dan jista’ jibda proċedura ta’ saldu tad-dejn kollettiv ġdid biss wara li jkunu għaddew sentejn mid-data meta r-rapport ikun ġie ppubblikat fir-reġistru.

Jekk l-istadju ta’ riorganizzazzjoni sorveljata mill-qorti jinbeda, il-partijiet jiġu mħarrka quddiem il-qorti tal-maġistrat, li tista’ teħtieġ li dawn jipprovdu d-dokumenti jew l-informazzjoni kollha li jippermettu li jiġu stabbiliti l-assi u/jew l-obbligazzjonijiet tad-debitur.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni sottomessa, il-qorti tħejji pjan ta’ riorganizzazzjoni, li se jinkludi miżuri li jippermettu lid-debitur jonora l-impenji tiegħu.

Il-pjan ta’ riorganizzazzjoni mħejji mill-qorti japplika għal mhux iktar minn seba’ snin u jista’ jiskadi f’għadd limitat ta’ każijiet (b’mod partikolari jekk id-debitur ma jkunx issodisfa l-obbligi tiegħu taħt il-pjan ta’ riorganizzazzjoni).

3. Amministrazzjoni

Fil-proċeduri ta’ amministrazzjoni, id-debituri jirrinunzjaw għas-setgħat deċiżjonarji tagħhom u jagħtuhom lill-amministraturi, li huma fdati bit-tħejjija ta’ inventarju u biex jipproduċu pjan ta’ riorganizzazzjoni jew inkella pjan ta’ realizzazzjoni u distribuzzjoni tal-assi. Id-debituri huma pprojbiti wkoll milli jaġixxu b’mod li jista’ jostakola l-ħidma tal-amministraturi maħtura f’dawn il-proċeduri.

4. Kompożizzjoni mal-kredituri

Matul il-proċedura ta’ kompożizzjoni mal-kredituri, id-debitur ma jistax ibigħ jew jagħti bħala garanzija fuq self kwalunkwe ħaġa jew jikkometti ruħu għal kwalunkwe ħaġa mingħajr l-awtorizzazzjoni mill-imħallef delegat. L-imħallef delegat iħejji l-inventarju u janalizza l-istat tan-negozju, u jista’, jekk meħtieġ, jikseb l-għajnuna ta’ esperti.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Il-proċeduri differenti msemmija hawn fuq ma jwasslux għall-ħlas tat-talbiet preferenzjali tal-kredituri, ħlief għall-proċedura ta’ kompożizzjoni mal-kredituri.

1. Kompożizzjoni mal-kredituri

Il-kredituri li jibbenefikaw minn imposti fuq il-proprjetà li jieħdu parti fil-vot jitilfu l-istatus tagħhom ta’ kredituri preferenzjali (l-Artikolu 10 tal-Liġi tal-14 ta’ April 1886).

2. Falliment

“F’termini ta’ falliment, hija ġurisprudenza stabbilita li, wara li tkun saret l-ordni ta’ falliment, l-ebda tpaċija legali, ordnata mill-qorti jew miftehma ma tkun għadha possibbli, anke bejn talbiet li kienu jeżistu qabel, jekk dawn ma kellhomx, sa dak il-punt, waħda mit-tliet kwalitajiet ta’ likwidità, pagabbiltà u funġibilità. Għalkemm l-ordni ta’ falliment tista’ tipprevjeni kwalunkwe tpaċija legali, jenħtieġ li ma jiġix konkluż li din hija assoluta jew retroattiva. L-ordni ta’ falliment ma taffettwax it-tpaċija legali fejn il-kundizzjonijiet għal din ikunu ġew sodisfatti qabel ma nfetħu l-proċeduri ta’ falliment. Il-Qorti tal-Appell (Cour d’appel) iddeċidiet li “il-perjodu suspettat ma jipprevjenix din it-tip ta’ tpaċija. It-tpaċija legali hija possibbli minkejja li jitwaqqfu l-pagamenti. Din mhix att tad-debitur, għaliex isseħħ mingħajr l-għarfien tiegħu; din mhix koperta mill-Artikolu 445 tal-Kodiċi Kummerċjali.

Fir-rigward tat-tpaċija ordnata mill-qorti, din ma tistax tiġi ordnata wara li jkunu nfetħu proċeduri kollettivi. Madankolu, din tista’ sseħħ matul il-perjodu suspettat, sakemm l-ordni rilevanti tkun saret finali (mhux miftuħa għal appell). F’dan il-każ, it-tpaċija tkun effettiva biss mid-data tal-ordni.

Fir-rigward tat-tpaċija miftiehma, din ovvjament ma tistax isseħħ wara li jkunu nfetħu proċeduri kollettivi. Barra dan, din ma tistax isseħħ matul il-perjodu suspettat, għaliex hija meqjusa mill-Artikolu 445 tal-Kodiċi Kummerċjali bħala metodu mhux normali ta’ pagament li huwa sanzjonat minn invalidità [1].’

Madankollu, jenħtieġ li jkun innutat li l-Liġi tal-5 ta’ Awwissu 2005 dwar garanziji finanzjarji (loi du 5 août 2005 sur les garanties financières) tipprovdi għal eċċezzjonijiet speċifiċi għar-regoli deskritti hawn fuq fir-rigward, pereżempju, ta’ ftehimiet ta’ tpaċija li jistgħu jiġu konklużi bejn il-partijiet fil-jum meta jinfetħu l-proċeduri ta’ insolvenza (jew anke wara dan – ara l-Artikolu 18 et seq. tal-Liġi tal-5 ta’ Awwissu 2005 dwar garanziji finanzjarji).

3. Amministrazzjoni

Fir-rigward tal-amministrazzjoni, il-kompożizzjoni mal-kredituri jew is-sospensjoni tal-pagamenti, it-tpaċija ma tistax titwettaq wara li d-debituri jkunu tilfu l-libertà li jiddisponu mid-drittijiet u l-assi tagħhom.


[1] ‘La compensation comme garantie d’une créance sur un débiteur en faillite’, Pierre HURT, J.T., 2010, p. 30.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Waħda mid-diffikultajiet ewlenin li tqum għall-fiduċjarji wara li jkunu nfetħu l-proċeduri ta’ falliment tikkonċerna l-kuntratti kurrenti konklużi qabel ma ġie ordnat il-falliment. Bl-esklużjoni ta’ kuntratti tal-impjieg li jintemmu awtomatikament fid-data meta jiġi ordnat il-falliment (l-Artikolu 12-1 tal-Kodiċi tax-Xogħol (Code du travail)), huwa tradizzjonalment aċċettat li l-kuntratti kurrenti jkomplu sakemm dawn jiġu mitmuma mill-fiduċjarju.

Il-fiduċjarju irid iqis l-interessi involuti meta jiddeċiedi jekk dawn il-kuntratti jenħtieġx li jkomplu temporanjament jew le. Jekk hemm klawżoli fil-kuntratt li jtemmuh jekk waħda mill-partijiet tiġi dikjarata falluta, jenħtieġ li jiġi deċiż jekk il-fiduċjaru għandux l-intenzjoni jew le li jikkontesta l-applikabilità ta’ dawn il-klawżoli (filwaqt li jitqies li l-validità ta’ dawn il-klawżoli hija diskutibbli; pereżempju, dawn il-klawżoli jitqiesu bħala invalidi fil-Belġju fil-kuntest tal-lokazzjonijiet kummerċjali).

Fi kwalunkwe każ, fil-prinċipju, il-fiduċjarju huwa l-uniku responsabbli biex jagħżel bejn it-twettiq jew it-terminazzjoni ta’ dawn il-kuntratti. Jekk ikkontestat mill-parti l-oħra kontraenti li tinvoka t-terminazzjoni awtomatika tal-kuntratt minħabba l-falliment, il-fiduċjarju jesponi lilu nnifsu għal proċeduri legali b’eżitu mhux ċert, u għal ħolqien ta’ kostijiet ġodda għall-patrimonju tal-insolvenza [1].


[1] Sorsi: ‘Les procédures collectives au Luxembourg’, Yvette HAMILIUS u Brice HELLINCKX (awturi tal-Kapitolu 3), Editions Larcier, 2014, p. 86.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

1. Kompożizzjoni mal-kredituri, falliment, sospensjoni tal-pagamenti u proċeduri ta’ amministrazzjoni

Fil-proċeduri ta’ kompożizzjoni mal-kredituri, falliment, sospensjoni tal-pagamenti u amministrazzjoni, il-miżuri ta’ infurzar kontra l-kummerċjanti u l-assi tagħhom jiġu sospiżi. Madankollu, l-ebda test legali applikabbli fil-Gran Dukat ma jipprevjeni lill-kredituri milli jieħdu miżuri maħsuba biex jippreservaw l-integrità tal-assi tad-debitur tagħhom.

F’dawn il-proċeduri kollha, id-debituri ma jibqax ikollhom il-libertà li jiddisponu mill-assi tagħhom. “Mill-ordni ta’ falliment sal-għeluq tal-proċeduri, l-ebda azzjoni legali ma tista’ tittieħed validatament kontra l-fallut waħdu, fir-rigward tal-assi li jifformaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza” (Lux. 12 ta’ Jannar 1935, Pas. 14, p. 27). “Il-kredituri mhux garantiti u dawk b’talba preferenzjali ġenerali ma jistgħux, matul il-proċeduri ta’ falliment, ifittxu ordni kontra l-fallut jew anke l-fiduċjarju, iżda jistgħu biss jaġixxu billi jressqu t-talba tagħhom jew jiftħu kawża biex it-talba tagħhom tiġi rikonoxxuta” (Cass. 13 ta’ Novembru 1997, Pas. 3030, p. 265).

F’ċerti każijiet, madankollu, jistgħu jitwettqu atti ta’ disponiment bl-appoġġ tal-persuna delegata mill-qorti kummerċjali (fir-rigward tas-sospensjoni tal-pagamenti jew l-amministrazzjoni).

Barra dan, bl-ordni ta’ falliment id-djun mhux dovuti jsiru pagabbli u tinterrompi l-applikazzjoni tal-imgħax.

2. Dejn eċċessiv

F’termini ta’ saldu tad-dejn kollettiv, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-Medjazzjoni li taċċetta l-applikazzjoni tad-debituri tissospendi b’mod awtomatiku l-miżuri ta’ eżekuzzjoni kontra l-assi tad-debitur, ħlief għall-miżuri relatati mal-obbligi ta’ manteniment, fejn tinterrompi l-applikazzjoni tal-imgħax u trendi d-djun mhux dovuti pagabbli.

Jekk l-istadju ta’ saldu miftiehem ifalli, il-qorti tal-maġistrat li quddiemha jkun instema’ l-istadju tal-qorti tista’ tissospendi kwalunkwe miżuri ta’ infurzar taħt l-istess kundizzjonijiet kif indikat hawn fuq.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Il-litigazzjoni li diġà tkun għaddejja meta l-proċeduri ta’ insolvenza jinfetħu, tista’ titkompla validatament mill-fiduċjarju li qed jaġixxi f’dik il-kapaċità. Madankollu, l-applikanti f’każijiet bħal dawn għandhom jirregolarizzaw il-proċeduri billi jinvolvu l-fiduċjarju li hu biss se jkollu s-setgħa li jirrappreżenta validatament lid-debitur fallut.

Meta l-każ imur kontra d-debitur, il-kredituri li jkunu bdew il-proċeduri qabel il-falliment jiksbu garanzija li jistgħu jużaw fil-likwidazzjoni. Madankollu, din il-garanzija ma tistax tiġi infurzata jekk l-ordni ta’ falliment tirriżulta fl-iżvestiment tad-debitur mid-dritt li jamministra l-assi.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

1. Falliment

Il-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ falliment f’waħda jew iktar mill-gazzetti distribwiti fil-Lussemburgu tinforma lill-kredituri li d-debitur tagħhom falla. Dawn iridu jressqu t-talbiet tagħhom flimkien mal-garaniji tagħhom, lir-reġistru tal-qorti distrettwali responsabbli għall-każijiet kummerċjali, fil-limitu ta’ żmien stabbilit fl-ordni ta’ falliment. L-iskrivan tal-qorti jirreġistra t-talbiet u jipprovdi riċevuta.

Id-dikjarazzjonijiet ta’ talba jridu jiġu ffirmati u jridu jinkludu l-kunjom, l-isem, il-professjoni u l-indirizz tal-kredituri, kif ukoll l-ammont tat-talba tagħhom ir-raġunijiet għat-talba, u kwalunkwe garanziji assoċjati mat-talba. Id-diversi talbiet imressqa jiġu mbagħad verifikati fil-preżenza tal-fiduċjarju, id-debitur fallut u r-riċevitur uffiċjali.

Matul din il-proċedura, jekk hemm kwalunkwe tilwim, il-kredituri jistgħu jiġu mħarrka biex jispjegaw id-dettalji tat-talba tagħhom u l-meriti tagħha jew l-ammont eżatt matul kontroeżami.

Jekk il-fiduċjarju rnexxilu jidentifika l-assi li jistgħu jiġu distribwiti bejn il-kredituri, dan iħarrek lil dawn tal-aħħar għal laqgħa ta’ preżentazzjoni tal-kontijiet li matulha l-kredituri jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-pjan ta’ distribuzzjoni.

Jekk ma hemmx biżżejjed assi, jiġi ordnat l-għeluq tal-falliment.

Jekk il-fiduċjarju ma jissodisfax id-doveri tiegħu għas-sodisfazzjon tal-kredituri, dawn tal-aħħar jistgħu jibgħatu l-ilmenti tagħhom lir-riċevitur uffiċjali li, jekk meħtieġ, jista’ jissostitwixxi l-fiduċjarju.

2. Amministrazzjoni

Fil-proċeduri ta’ amministrazzjoni, l-amministraturi jridu jipprovdu lill-kredituri bid-dettalji tal-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew ta’ realizzazzjoni tal-assi.

F’dan il-każ, il-kredituri jistgħu jiġu mistiedna jagħtu l-kummenti tagħhom. Fi żmien 15-il ġurnata minn meta l-kredituri jiġu informati, dawn iridu jgħidu lir-reġistru jekk jaċċettawx jew jopponux il-pjan, li ma jistax jiġi implimentat sakemm iktar minn nofs il-kredituri li t-talbiet tagħhom jirrappreżentaw iktar minn nofs l-obbligazzjonijiet ikunu aċċettaw dan il-pjan.

3. Kompożizzjoni mal-kredituri

Fil-proċedura ta’ kompożizzjoni mal-kredituri, titwettaq laqgħa tal-kredituri biex dawn ikunu jistgħu jiddiskutu l-proposti ta’ kompożizzjoni li jagħmel l-imħallef iddelegat. Il-kredituri għalhekk għandhom jiddikjaraw it-talbiet tagħhom u jgħidu wkoll jekk jaċċettawx jew le il-proposti ta’ kompożizzjoni.

Il-kredituri mbagħad jistgħu jagħtu l-kummenti tagħhom matul is-seduta ta’ approvazzjoni tal-kompożizzjoni. Dawn jistgħu jressqu wkoll appell kontra l-ordni li tapprova l-kompożizzjoni jekk ma jiġux mistiedna għal-laqgħa tal-kredituri jew fejn ikunu vvutaw kontra l-proposti ta’ kompożizzjoni.

4. Dejn eċċessiv

Fl-ewwel istanza, matul l-istadju ta’ saldu miftiehem, il-kredituri jridu jressqu t-talbiet tagħhom lis-Servizz ta’ Informazzjoni u Pariri dwar Dejn Eċċessiv. Il-kredituri mbagħad jistgħu jieħdu parti attiva fl-adozzjoni ta’ pjan ta’ saldu miftiehem mit-tali Servizz.

Il-Kummissjoni tal-Medjazzjoni għad-Dejn Eċċessiv imbagħad tlaqqa’ l-kredituri u tippreżenta l-proposti magħmula fil-pjan ta’ saldu miftiehem. Mill-inqas 60 % tal-kredituri li t-talbiet tagħhom jirrappreżentaw 60 % tal-korp ta’ talbiet iridu jiddikjaraw li jaċċettaw il-pjan ta’ saldu miftiehem sabiex dan jitqies bħala aċċettat. L-ebda rispons mill-kredituri jitqies bħala qbil min-naħa tagħhom.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Il-fiduċjarji fi proċedura ta’ falliment jirrappreżentaw kemm il-persuna falluta kif ukoll il-korp tal-kredituri tagħha. F’din il-kapaċità doppja, dawn mhux biss huma responsabbli biex jamministraw l-assi tal-fallut, iżda huma awtorizzati wkoll biex jimmonitorjaw, bħala rikorrenti jew konvenuti, l-azzjonijiet kollha li jfittxu li jippreservaw l-assi li jridu jintużaw bħala garanzija għall-kredituri, kif ukoll li jirkupraw jew iżidu dawk l-assi fl-interessi komuni ta’ dawn tal-aħħar (il-Qorti tal-Appell, 2 ta’ Lulju 1880, Pas. 2, p. 49).

Il-fiduċjarju jista’ jieħu kwalunkwe azzjoni fir-rigward tal-garanzija komuni għall-kredituri, li tikkonsisti mill-assi tal-fallut, jiġifieri li jfittex li jirkupra, jipproteġi jew jillikwida dawk l-assi (il-Qorti tal-Appell, 25 ta’ Frar 2015, Pas. 37, p. 483).

Fir-rigward tal-kuntratti kurrenti wara l-ordni ta’ falliment, il-fiduċjarju jrid jiddeċiedi jekk dawn jenħtieġx li jiġu mitmuma jew jekk ikunx aħjar, fejn dawn jistgħu jirrilaxxaw l-assi, li jitkompla t-twettiq tagħhom bil-għan li sussegwentement jiġu sodisfatti l-obbligazzjonijiet tal-fallut.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-kredituri kollha jridu jiddikjaraw it-talbiet tagħhom irrispettivament min-natura tat-talba u jekk għandhomx talba preferenzjali jew le. Madankollu, l-eċċezzjoni għal din il-proċedura hija t-talbiet li jqumu mill-patrimonju, jiġifieri dawk it-talbiet li jqumu sussegwentement u fl-interessi tal-proċeduri ta’ falliment (pereż. il-kostijiet tal-fiduċjarju, il-kiri li jkun dovut wara l-ordni ta’ falliment, eċċ.).

Rigward it-talbiet li jqumu mill-patrimonju wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza u li jirriżultaw mill-amministrazzjoni tal-proċeduri ta’ falliment jew il-kontinwazzjoni ta’ ċerti attivitajiet tan-negozju fallut, dawn jiġu onorati l-ewwel qabel ma l-bqija tal-assi jiġu distribwiti fost il-korp tal-kredituri. It-talbiet li jqumu mill-patrimonju għalhekk huma onorati fil-każijiet kollha qabel dawk ta’ kredituri oħra.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

1. Falliment

Fil-proċeduri ta’ falliment, l-ordni ta’ falliment tiġi ppubblikata f’diversi modi (l-istampa, reġistrazzjoni mal-qorti kummerċjali), sabiex is-sitwazzjoni tinġab għall-attenzjoni tal-kredituri tad-debitur fallut, li mbagħad jistgħu jippreżentaw lilhom infushom (l-Artikolu 472 tal-Kodiċi Kummerċjali).

Il-kredituri għandhom jissottomettu t-talba tagħhom mar-reġistru tal-qorti kummerċjali u jissottomettu d-dokumenti ta’ sostenn tagħhom (l-Artikolu 496 tal-Kodiċi Kummerċjali).

Formola li tippermetti lill-kredituri jagħmlu d-dikjarazzjoni ta’ talba tagħhom hija disponibbli online fl-indirizz li ġej: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://justice.public.lu/fr/creances/declaration-creance.html.

Id-dikjarazzjonijiet huma vverifikati mill-fiduċjarju responsabbli għal-likwidazzjoni u jistgħu jiġu kontestati minn dan tal-aħħar (l-Artikolu 500 tal-Kodiċi Kummerċjali).

Kull talba mressqa li hija kontestata tiġi riferuta lill-qorti.

Madankollu, jekk hemm xi tilwim li, minħabba s-suġġett tagħhom, ma jaqgħux fil-ġurisdizzjoni tal-qorti distrettwali responsabbli għall-każijiet kummerċjali, dawn jiġu riferuti lill-qorti kompetenti biex tittieħed deċiżjoni fuq il-meriti tagħhom. Dawn jiġu riferuti wkoll lill-qorti distrettwali responsabbli għall-każijiet kummerċjali biex titħejja ordni dwarhom skont l-Artikolu 504, fuq l-ammonti li jistgħu jintalbu mill-kredituri kkonċernati fil-kuntest tad-diskussjonijiet dwar il-kompożizzjoni (l-Artikolu 502).

2. Kompożizzjoni mal-kredituri

Fil-proċedura tal-kompożizzjoni mal-kredituri, id-debitur li japplika għall-kompożizzjoni jrid jispeċifika, fl-applikazzjoni, l-identitajiet u l-indirizzi tal-kredituri u l-ammonti tat-talbiet tagħhom (l-Artikolu 3 tal-Liġi tal-14 ta’ April 1886).

Il-kredituri jiġu notifikati b’ittra reġistrata (l-Artikolu 8 tal-Liġi tal-14 ta’ April 1886) li tistedinhom jieħdu parti fil-laqgħa dwar il-kompożizzjoni.

L-istedina se tiġi ppubblikata wkoll fl-istampa.

Matul il-laqgħa dwar il-kompożizzjoni, il-kredituri jiddikjaraw l-ammonti tat-talbiet tagħhom.

Kif indikat hawn fuq, il-kredituri b’talbiet iggarantiti b’imposti fuq il-proprjetà li jieħdu parti fil-vot jitilfu l-istatus tagħhom ta’ kredituri preferenzjali (l-Artikolu 10 tal-Liġi tal-14 ta’ April 1886).

3. Sospensjoni tal-pagamenti

Fil-proċedura ta’ sospensjoni tal-pagamenti, id-debitur għandu jissottometti wkoll lista tal-kredituri, fejn jindika l-ismijiet, l-ammont tat-talbiet u l-indirizzi tagħhom.

Il-kredituri jiġu mistiedna għal laqgħa permezz ta’ ittra reġistrata (l-Artikolu 596 tal-Kodiċi Kummerċjali) u fl-istampa.

Matul il-laqgħa, dawn iridu jiddikjaraw l-ammonti tat-talbiet tagħhom (l-Artikolu 597 tal-Kodiċi Kummerċjali).

4. Amministrazzjoni

Fil-proċeduri ta’ amministrazzjoni, ma hemm l-ebda proċedura għat-tressiq u l-aċċettazzjoni tat-talbiet. Id-debituri jridu jinfurmaw lill-qorti dwar l-identitajiet tal-kredituri fl-applikazzjoni tagħhom.

Dawn il-kredituri jiġu infurmati sussegwentement mill-qorti dwar il-pjan ta’ riorganizzazzjoni jew ta’ realizzazzjoni tal-assi mħejji mill-amministraturi maħturin mill-qorti.

5. Il-proċedura ta’ dejn eċċessiv

Fi żmien xahar mill-pubblikazzjoni tal-avviż ta’ saldu tad-dejn kollettiv fir-reġistru, il-kredituri tad-debitur b’dejn eċċessiv iridu jressqu t-talbiet tagħhom lis-Servizz ta’ Informazzjoni u Pariri dwar Dejn Eċċessiv.

Id-dikjarazzjoni tat-talba trid tikkonforma mal-Artikoli 6 u 7 tar-Regolament tal-Gran Dukat tas-17 ta’ Jannar 2014 li jimplimenta l-Liġi tat-8 ta’ Jannar 2013 dwar id-dejn eċċessiv (règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement).

Hemm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaformola ta’ dikjarazzjoni disponibbli għall-użu mill-kredituri.

Il-Kummissjoni ta’ Medjazzjoni tanalizza jekk it-talbiet humiex ammissibbli.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-prinċipju bażiku fil-liġi dwar il-falliment huwa li kull kreditur għandu jirċievi sehem identiku proporzjonali għall-ammont tat-talba tiegħu.

Xi kredituri li għandhom garanzija jew talba preferenzjali jitħallsu l-ewwel.

Il-kredituri preferenzjali jiġu kklassifikati f’ordni ġuridiku li huwa l-ordni pubbliku (sidien tal-kera tal-proprjetà, l-ipotekarji, il-kredituri b’garanziji fuq il-kapital tan-negozju u, b’mod partikolari, it-teżor pubbliku fis-sens l-aktar wiesa’).

Ġeneralment, il-fiduċjarju jirreferi għall-Artikoli 2096 sa 2098, 2101 u 2102 tal-Kodiċi Ċivili (Code civil).

Il-fiduċjarju jrid jivverifika kull talba billi jirreferi għal-liġi u l-ġurisprudenza.

L-assi netti disponibbli għal kredituri li m’għandhomx garanzija jridu jiġu distribwiti fuq bażi pro rata skont l-Artikolu 561, l-ewwel paragrafu, tal-Kodiċi Kummerċjali.

Meta l-fiduċjarju jkun jaf l-ammont tat-tariffi stabbiliti mill-qorti, ikun ikklassifika l-kredituri preferenzjali u jkun jaf l-ammont li fadal biex jiġi distribwit bejn il-kredituri mingħajr garanziji, iħejji pjan ta’ distribuzzjoni tal-assi li jiġi sottomess fl-ewwel istanza lir-riċevitur uffiċjali. Skont l-Artikolu 533 tal-Kodiċi Kummerċjali, il-fiduċjarju jistieden lill-kredituri kollha għal-laqgħa ta’ preżentazzjoni tal-kontijiet permezz ta’ ittri reġistrata, li magħha jehmeż kopja tal-pjan ta’ distribuzzjoni tal-assi.

Il-fallut irid jingħata avviż tal-laqgħa minn uffiċjal tal-qorti, jew permezz tal-pubbliklazzjoni f’gazzetta tal-Lussemburgu.

Sakemm il-preżentazzjoni tal-kontijiet mill-fiduċjarju ma tiġix kontestata minn kreditur, il-fiduċjarju jissottometti l-minuti tal-laqgħa ta’ preżentazzjoni, fuq il-bażi tal-pjan ta’ distribuzzjoni tal-assi, lir-riċevituri uffiċjali u lill-iskrivan tal-qorti għall-firma.

Wara l-preżentazzjoni tal-kontijiet, il-fiduċjarju jħallas il-kredituri.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

1. Falliment

Fil-proċeduri ta’ falliment, meta l-pagamenti jkunu saru, il-fiduċjarju jista’ japplika biex jingħalqu l-proċeduri, li huwa segwit mill-ordni ta’ għeluq li, bħal ma isimha jissuġġerixxi, ittemm il-proċeduri ta’ falliment.

Skont l-Artikolu 536 tal-Kodiċi Kummerċjali, il-falluti li ma ġewx iddikjarati kriminalment falluti fuq bażi ta’ negliġenza jew frodi ma jistgħux jibqgħu jiġu persegwitati mill-kredituri tagħhom, sakemm il-fortuni tagħhom ma jitjiebux fi żmien seba’ snin mill-ordni li tagħlaq il-proċeduri minħabba insuffiċjenza ta’ assi.

Skont l-Artikolu 586 tal-Kodiċi Kummerċjali, il-falluti li jħallsu bis-sħiħ is-somom kollha dovuti f’termini ta’ kapital, imgħax u kostijiet jistgħu jiġu rilaxxati mid-dejn billi jissottomettu applikazzjoni f’dan ir-rigward lill-Qorti Suprema tal-Ġustizzja (Cour supérieure de justice).

2. Kompożizzjoni mal-kredituri, sospensjoni tal-pagamenti, amministrazzjoni

Fil-proċeduri ta’ kompożizzjoni mal-kredituri, sospensjoni tal-pagamenti u amministrazzjoni, id-deċiżjoni tal-qorti li tapprova l-miżura rilevanti ttemm il-proċeduri.

Il-qorti tista’ timponi pieni ċivili jew kriminali fuq id-debitur fallut.

Jekk il-qorti ssib li l-falliment kien ikkawżat minn kondotta ħażina serja u evidenti fuq il-parti tal-fallut, din tista’ tipprojbixxi lil dan tal-aħħar milli jwettaq attività tan-negozju direttament jew permezz ta’ persuna oħra. Din il-projbizzjoni tapplika wkoll għaż-żamma ta’ pożizzjoni li tinvolvi setgħat deċiżjonarji f’kumpanija.

Pieni ċivili oħra jinkludu, għal fallimenti ta’ kumpaniji kummerċjali, il-possibbiltà li l-falliment jiġi estiż għad-diretturi tagħhom u l-possibbiltà li jittieħdu azzjonijiet fuq il-bażi tal-Artikoli 1382 u 1383 tal-Kodiċi Ċivili (obbligazzjoni legali ġenerali) u tal-Artikoli 59 u 192 tal-Liġi dwar il-Kumpaniji Kummerċjali (loi sur les sociétés commerciales).

Jistgħu jiġu imposti wkoll pieni kriminali (fallimenti kriminali) fuq il-fallut.

Fil-kompożizzjonijiet mal-kredituri, il-persuni li jibbenefikaw minn din il-proċedura jridu jirrimborżaw lill-kredituri tagħhom jekk il-fortuni tagħhom jitjiebu (l-Artikolu 25 tal-Liġi tal-14 ta’ April 1886 dwar il-kompożizzjoni mal-kredituri għall-prevenzjoni tal-falliment).

Il-kompożizzjoni mal-kredituri m’għandha l-ebda effett fuq id-djun li ġejjin:

 • taxxi u dazji oħra tal-gvern;
 • talbiet iggarantiti bi drittijiet preferenzjali, ipoteki jew kollateral;
 • talbiet għal manteniment.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Wara l-għeluq tal-proċeduri ta’ insolvenza, jekk jifdal xi assi, il-kredituri jirċievu l-ammonti sħaħ jew proporzjon tal-ammonti tat-talbiet tagħhom skont il-kundizzjonijiet ta’ distribuzzjoni aċċettati fl-ordni tal-għeluq.

Jekk il-falluti ma ġewx iddikjarati kriminalment falluti fuq bażi ta’ negliġenza jew frodi, dawn ma jistgħux jibqgħu jiġu persegwitati mill-kredituri tagħhom sakemm il-fortuni tagħhom ma jitjiebux fi żmien seba’ snin mill-ordni li tagħlaq il-proċeduri ta’ falliment.

Il-kredituri jistgħu jieħdu wkoll azzjoni fuq il-bażi tal-Artikoli 1382 u 1383 tal-Kodiċi Ċivili sabiex jinvokaw l-obbligazzjoni legali ġenerali tad-diretturi tal-fallut, jew azzjoni fuq il-bażi tal-Artikoli 59 u 192 tal-Liġi dwar il-Kumpaniji Kummerċjali (obbligazzjoni tal-amministraturi u l-maniġers fit-twettiq tal-mandat tagħhom).

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-kostijiet tal-applikazzjoni għal falliment huma inklużi fil-kostijiet tal-patrimonju tal-insolvenza.

Billi dawn huma kostijiet li jqumu fl-interessi tal-proċeduri ta’ falliment, dawn jitħallsu mill-assi tal-falliment qabel ma l-fiduċjarju jiddistribwixxi l-bqija tal-assi lill-kredituri differenti.

Il-Liġi tad-29 ta’ Marzu 1893 dwar għajnuna legali u proċeduri ta’ defiċit (loi du 29 mars 1893 concernant l’assistance judiciaire et la procédure en débet) tistabbilixxi, fl-Artikoli 1 u 2, il-kostijiet differenti li jistgħu jirriżultaw mill-formalitajiet meħtieġa mill-proċeduri ta’ insolvenza u tiddetermina l-ordni tal-pagament tagħhom fejn hemm insuffiċjenza ta’ assi.

Il-qorti distrettwali kompetenti tistabbilixxi t-tariffi tal-fiduċjarju fuq il-bażi tar-Regolament tal-Gran Dukat tat-18 ta’ Lulju 2003 (règlement grand-ducal du 18 juillet 2003).

Il-fiduċjarju jrid jissottometti, lill-qorti distrettwali responsabbli għall-każijiet kummerċjali, dikjarazzjoni tal-kostijiet u t-tariffi fuq il-bażi tal-assi rkuprati.

L-Artikolu 536-1 tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi, fit-tieni paragrafu tiegħu, li l-kostijiet u t-tariffi tal-fallimenti li jingħalqu minħabba insuffiċjenza ta’ assi se jitħallsu bil-quddiem mill-Uffiċċju tat-Taxxi Indiretti (Administration de l’Enregistrement) taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti bil-Liġi tad-29 ta’ Marzu 1893 dwar għajnuna legali u l-proċeduri ta’ defiċit.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

1. Falliment

L-ordni ta’ falliment tista’ tistabbilixxi d-data tal-waqfien tal-pagamenti mill-fallut f’data li tippreċedi dik tal-ordni. Madankollu, din id-data ma tistax tippreċedi l-ordni b’iktar minn sitt xhur.

Sabiex jiġu protetti l-interessi tal-kredituri, il-perjodu bejn il-waqfien tal-pagamenti u l-ordni jitqies bħala l-“perjodu suspettat”.

Ċerti atti mwettqa matul dan il-perjodu, fejn dawn jistgħu jkunu detrimentali għad-drittijiet tal-kredituri, se jkunu nulli u bla effett. Dawn jinvolvu b’mod partikolari:

 • kwalunkwe atti relatati ma’ proprjetà mobbli jew immobbli li l-fallut ikun biegħ mingħajr ebda spiża jew għal pagament fejn il-prezz tal-bejgħ huwa evidentement iktar baxx mill-valur tal-proprjetà inkwistjoni;
 • il-pagamenti kollha li jkunu saru bi flus kontanti jew permezz ta’ trasferiment, bejgħ, tpaċija jew mod ieħor għad-djun li għadhom mhumiex dovuti;
 • il-pagamenti kollha li jkunu saru minbarra bi flus kontanti jew bl-użu ta’ strumenti kummerċjali għad-djun li huma dovuti;
 • kull ipoteka jew kwalunkwe drittijiet fuq proprjetà oħra mogħtija mid-debitur għad-djun ikkuntrattati qabel il-waqfien tal-pagamenti.

Għal atti oħra, madankollu, il-prinċipju ta’ nullità mhuwiex awtomatiku.

Bħala riżultat, ċerti pagamenti li jkunu saru mill-fallut għad-djun li huma dovuti u kull att ieħor imwettaq għal ħlas matul il-perjodu suspettuż jistgħu jkunu bla effett jekk jiġi ppruvat li l-partijiet terzi li rċevew il-pagamenti jew li nnegozjaw mal-fallut kienu jafu bil-waqfien tal-pagamenti.

Meta kreditur ikun jaf li debitur ma jistax jonora l-impenji tiegħu, dak il-kreditur ma għandux ifittex trattament preferenzjali għad-detriment tal-korp ġenerali ta’ kredituri.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-drittijiet ipotekarji u preferenzjali li jkunu nkisbu b’mod validu jistgħu jiġu rreġistrati sad-data tal-ordni ta’ falliment. Madankollu, id-drittijiet irreġistrati fl-10 ijiem li jippreċedu d-data ta’ waqfien tal-pagamenti jew wara jistgħu jiġu ddikjarati nulli u bla effett jekk ikunu għaddew iktar minn 15-il ġurnata bejn id-data tal-att ipotekarju u d-data ta’ reġistrazzjoni.

Fl-aħħar, kwalunkwe att mwettaq jew pagament li jkun sar permezz ta’ frodi kontra l-kredituri, jiġifieri li jkun sar mid-debitur b’għarfien sħiħ tad-detriment li dan kien se jikkawża lill-kreditur (jiġifieri permezz tat-tnaqqis tal-patrimonju tal-insolvenza, in-nuqqas ta’ rispett tal-klassifikazzjoni tat-talbiet, eċċ), jitqies null u bla effett, irrispettivament mid-data li jseħħ fiha.

Il-kunċett tal-perjodu suspettuż ma japplikax għal kuntratti ta’ garanzija finanzjarja jew f’każijiet ta’ talbiet futuri trasferiti lil korp ta’ titolizzazzjoni.

2. Kompożizzjoni mal-kredituri

Matul il-proċedura għall-ksib tal-kompożizzjoni mal-kredituri, id-debituri ma jistgħux jitrasferixxu, iselfu b’ipoteka jew jikkommettu kwalunkwe att mingħajr l-awtorizzazzjoni mill-imħallef delegat.

3. Amministrazzjoni

Mid-data tad-deċiżjoni li taħtar imħallef delegat biex jipproduċi l-inventarju tan-negozju, il-kummerċjant ma jistax, taħt ir-riskju ta’ nullità, jittrasferixxi, jistabbilixxi garanziji jew ipoteki fuq, jikkommetti jew jirċievi assi kapitali mobbli mingħajr l-awtorizzazzjoni bil-miktub mill-imħallef delegat.

Jenħtieġ li jkun innutat li l-liġi dwar l-amministrazzjoni tipprovdi għal pieni kriminali għall-kummerċjanti li jkunu ħbew parti mill-assi tagħhom, esaġeraw l-ammont tal-obbligazzjonijiet tagħhom jew involvew kredituri li t-talbiet tagħhom ġew esaġerati.

4. Dejn eċċessiv

L-imħallef jista’, fejn applikabbli, jaħtar persuni responsabbli biex jipprovdu għajnuna soċjali, edukattiva jew ta’ ġestjoni finanzjarja biex jiżgura li l-parti tad-dħul tad-debitur li mhijiex allokata għall-ħlas lura tad-djun tintuża għall-iskopijiet li hija maħsuba għalihom.

Meta jwettqu l-ħidma tagħhom, dawn il-persuni huma awtorizzati jieħdu kwalunkwe miżura maħsuba biex tipprevjeni li dik il-parti tad-dħul tiġi żvijata mill-iskop naturali tagħha jew li ssir ħsara lill-interessi tal-unità domestika tad-debituri.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 29/10/2019

Insolvenza - Ungerija

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-proċedimenti ta’ falliment għall-persuni ġuridiċi huma rregolati bl-Att XLIX tal-1991 dwar proċedimenti ta’ falliment u likwidazzjoni (Att dwar il-Fallimenti).

L-Att dwar il-Fallimenti jirregola żewġ tipi ta’ proċedimenti ta’ insolvenza: proċedimenti ta’ falliment u ta’ likwidazzjoni.

Il-proċedimenti ta’ falliment huma proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni li l-għan tagħhom huwa li jagħtu lid-debitur, li jkun qed iħabbat wiċċu ma’ insolvenza, sospensjoni tal-ħlas bil-ħsieb li jiftiehem dwar arranġament volontarju u biex jipprova jidħol f’tali arranġament sabiex tiġi stabbilita s-solvenza mill-ġdid.

Il-proċedimenti ta’likwidazzjoni huma proċedimenti li l-għan tagħhom huwa li l-kredituri jiġu ssodisfati skont regoli speċifiċi meta debitur fallut jiġi xolt mingħajr suċċessur legali – matul proċediment immirat lejn it-tqassim tal-assi totali tal-patrimonju insolventi tad-debitur bejn il-kredituri. Madankollu, il-proċediment ta’ likwidazzjoni irid jintemm jekk id-debitur ikun ħallas b’mod sħiħ id-dejn tiegħu kif ukoll l-ispejjeż tal-proċediment jew jekk ikun sar ftehim volontarju dwar il-kundizzjonijiet għas-saldu tad-dejn mal-kredituri tiegħu u l-arranġament ikun ġie approvat mill-qorti.

Il-liġijiet li jirregolaw il-fergħat Ungeriżi ta’ impriżi b’uffiċċji rreġistrati barranin, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u impriżi tas-settur finanzjarju (istituzzjonijiet ta’ kreditu, impriżi finanzjarji, impriżi tal-assigurazzjoni, ditti tal-investiment, imħażen pubbliċi), pereżempju, jinkludu regoli speċjali u derogatorji.

Il-proċedimenti ta’ falliment ma jeżistux għall-impriżi tas-settur finanzjarju, madankollu l-korpi superviżorji għandhom il-possibbiltà li jintervjenu sa mill-istadji bikrija ta’ kwalunkwe deterjorament fil-pożizzjoni finanzjarja tagħhom sabiex tiġi evitata insolvenza u jridu jinħolqu fondi (Fond għar-Riżoluzzjoni ta’ Ħsarat, Fond għall-Protezzjoni tal-Investitur, Fond għall-Assigurazzjoni tad-Depożitu) biex jipproteġu lill-klijenti u biex jikkumpensawhom.

Fil-każ ta’ impriżi tas-settur finanzjarju, il-likwidazzjoni tista’ titressaq quddiem qorti mill-Bank Nazzjonali Ungeriż li jaġixxi taħt is-setgħat tiegħu ta’ awtorità superviżorja finanzjarja wara li jkun irrevoka l-liċenzja tagħhom talli jkunu wettqu dawn l-attivitajiet.

L-Att dwar l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jinkludi xi regoli ta’ deroga dwar il-proċedimenti ta’ falliment u ta’ likwidazzjoni ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet), inkella japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Fallimenti.

Proċedimenti tas-saldu tad-dejn ta’ persuni fiżiċi (falliment personali)

L-Att CV tal-2015 dwar is-saldu tad-dejn ta’ persuni fiżiċi daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2015. L-Att għandu l-għan li jistabbilixxi qafas legali għas-saldu tad-dejn minbarra li jipprovdi protezzjoni tal-falliment permezz ta’ kooperazzjoni bejn debitur u l-kredituri tiegħu. L-Att primarjament jipproteġi lid-debituri tal-ipoteki, b’mod partikolari dawk li jkunu ilhom bl-arretrati fuq terminu twil, ikollhom id-dejn ma’ diversi kredituri u li l-proprjetà residenzjali tagħhom tkun mhedda minn bejgħ sfurzat.

Il-proċedimenti jibdew barra mill-qorti, ikkoordinati mill-ewwel sellief tal-ipoteki. Il-proċedimenti ta’ falliment tal-qorti jinfetħu jekk ma jkunx hemm saldu barra mill-qorti. Għall-ewwel, il-proċedimenti tal-qorti għandhom l-għan ukoll li jintlaħaq ftehim, iżda jekk ma jkunx hemm vot favur ftehim bħal dan, il-qorti tiddetermina l-kundizzjonijiet għas-saldu tad-dejn.

Il-Gvern stabbilixxa s-Servizz tal-Insolvenza tal-Familja tal-Istat. Din l-organizzazzjoni għandha rwol importanti fil-proċedimenti tas-saldu tad-dejn. Is-Servizz tal-Insolvenza tal-Familja jivverifika jekk id-debitur jissodisfax rekwiżiti statutorji, iżomm ir-rekords tal-Istat tad-dejta tal-proċedimenti u jimpjega amministraturi tal-familja. L-amministraturi tal-familji jwettqu xogħlijiet preparatorji u kollaborattivi għall-qorti fil-kors tas-saldu tad-dejn quddiem il-qorti, jinfurzaw id-deċiżjonijiet tal-qorti, jappoġġjaw id-debitur, jissorveljaw il-ġestjoni tal-unità domestika tad-debitur, ibigħu l-assi ta’ valur kummerċjali tad-debitur u jħallsu lill-kredituri.

Ir-riżultat ta’ saldu tad-dejn ta’ suċċess huwa li d-dejn rilaxxat matul il-proċedimenti ma jkunx jista’ jintalab aktar tard mid-debitur u l-kredituri jirċievu proporzjon speċifiku tat-talba tagħhom f’perjodu ta’ żmien prevedibbli.

Il-proċedimenti tas-saldu tad-dejn ta’ persuni fiżiċi għadhom mhumiex notifikati taħt ir-Regolament (UE) Nru 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Skont l-Att dwar il-Fallimenti, jistgħu jinbdew proċedimenti ta’ falliment mill-organizzazzjoni tad-debitur bl-approvazzjoni tal-korp deċiżjonali prinċipali tagħha, bl-użu ta’ formola – ir-rappreżentazzjoni legali hija obbligatorja matul il-proċedimenti. Id-debitur ma jistax jissottometti applikazzjoni bħal din jekk ikun is-suġġett ta’ proċediment ta’ falliment pendenti jew jekk tkun ittieħdet deċiżjoni tal-ewwel istanza li tordna lid-debitur li jkun likwidat. Il-kundizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-ħin għall-ammissibilità ta’ applikazzjoni mġedda għat-tnedija ta’ proċedimenti ta’ falliment huma li jiġu ssodisfati l-pretensjonijiet tal-kreditur li kienu jeżistu jew inħolqu matul il-proċediment ta’ falliment preċedenti, l-iskadenza ta’ sentejn mill-konklużjoni finali tal-proċediment ta’ falliment preċedenti jew fil-każ li l-applikazzjoni preċedenti tkun ġiet miċħuda ex officio, l-iskadenza ta’ sena minn meta tkun ġiet imħabbra l-ordni finali dwar dik il-kwistjoni.

Bħala regola ġenerali, jekk id-debitur ikun insolventi jistgħu jitressqu proċedimenti ta’ likwidazzjoni fuq talba tad-debitur jew tal-kredituri tiegħu jew ex officio mill-qorti f’ċerti każijiet speċifikati taħt l-Att dwar il-Fallimenti. L-Att dwar il-Fallimenti jiddikjara espliċitament min jista’ jibda proċedimenti ta’ likwidazzjoni u jirregola r-regoli għall-proċediment fuq talba jew ex officio.

Iż-żewġ tipi ta’ proċeduri huma proċedimenti tas-saldu tad-dejn kollettiv, il-kredituri tad-debitur għandhom jipparteċipaw fil-proċedimenti u ma jistgħux ifittxu l-infurzar tal-pretensjonijiet tagħhom b’mod ieħor jew fi proċedimenti oħra kontra d-debitur matul dawn il-proċedimenti.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ falliment:

Il-proċedimenti ta’ falliment jistgħu jiġu petizzjonati mid-direttur tad-debitur, filwaqt li r-rappreżentazzjoni minn avukat jew konsulent legali hija obbligatorja.

Fi kwalunkwe ħin proċediment ta’ falliment wieħed biss jista’ jinbeda kontra d-debitur u l-ebda proċediment ta’ likwidazzjoni kontrih ma jista’ jkun pendenti lanqas. Il-proċeduri ta’ falliment imġedda jistgħu jibdew biss jekk id-debitur ikun issodisfa d-djun tiegħu ddikjarati fil-proċediment preċedenti u jkunu għadhom ma skadewx sentejn. U jekk il-qorti tkun ċaħdet il-proċediment ta’ falliment preċedenti ex officio għal difetti formali, sa sena ma jista’ jinbeda l-ebda proċediment ta’ falliment mġedded.

Proċedimenti ta’ likwidazzjoni

Il-proċedimenti ta’ likwidazzjoni jistgħu jitressqu mid-debitur, kreditur, l-amministratur li pparteċipa fil-proċediment ta’ stralċ volontarju preċedenti jew qorti jew awtorità amministrattiva f’każijiet speċifikati mil-liġi. Pereżempju, proċediment ta’ likwidazzjoni jitressaq mill-qorti jekk ma jkun sar l-ebda arranġament volontarju matul il-proċediment ta’ falliment jew jekk ix-xoljiment ta’ ditta li tikser serjament il-liġi jiġi ordnat taħt is-setgħat ta’ superviżjoni legali tagħha bħall-qorti kummerċjali.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

L-assi tad-debitur tal-patrimonju insolventi huma s-somma tal-assi fissi kollha u tal-assi kurrenti skont it-tifsira tal-leġiżlazzjoni tal-kontabbiltà.

Kwalunkwe żieda fl-assi miksuba matul il-proċedimenti ta’ falliment ukoll jiffurmaw parti mill-assi tal-patrimonju insolventi.

Id-debitur iżomm drittijiet relatati mal-ġestjoni tal-assi tal-patrimonju insolventi, iżda taħt sorveljanza mill-amministratur. Fi proċedimenti ta’ likwidazzjoni d-debitur ma jżommx id-drittijiet relatati mal-ġestjoni tal-assi tal-patrimonju insolventi: dawn id-drittijiet jiġu ttrasferiti lil-likwidatur. Il-likwidatur huwa r-rappreżentant legali tal-organizzazzjoni tad-debitur u jwettaq ir-reġistrazzjoni u l-valutazzjoni tal-pretensjonijiet tal-kredituri, il-likwidazzjoni tal-assi u d-distribuzzjoni tar-rikavat fost kredituri taħt sorveljanza ġudizzjarja.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Fi proċedimenti ta’ falliment u ta’ likwidazzjoni debitur skont it-tifsira tal-Att dwar il-Fallimenti jista’ jkun operatur ekonomiku elenkat fl-Att. Fil-proċedimenti ta’ falliment il-proċediment jitressaq mid-debitur, li jista’ jkompli l-attivitajiet ekonomiċi tiegħu matul il-proċediment. L-uffiċjali eżekuttivi u s-sidien tad-debitur mhumiex ristretti fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom, iżda jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom biss mingħajr ma jiksru d-drittijiet stipulati għall-amministratur mil-liġi. Id-debitur iwettaq l-reġistrazzjoni u l-prijorità tal-pretensjonijiet f’kollaborazzjoni mal-amministratur u bl-involviment tal-amministratur iħejji programm u proposta għal negozjati għal arranġament bil-għan li jinkiseb arranġament biex tiġi rrestawrata jew ippreservata s-solvenza. L-arranġament jkun fih il-ftehim bejn id-debitur u l-kredituri dwar il-kundizzjonijiet tas-saldu tad-dejn u kull ħaġa oħra li jqisu importanti għar-riorganizzazzjoni.

Sa qabel it-tnedija tagħhom, kreditur fi proċedimenti ta’ falliment u likwidazzjoni tfisser persuna li kellha pretensjonijiet ta’ flus dovuti jew pretensjonijiet espressi f’termini monetarji abbażi ta’ deċiżjoni finali u infurzabbli ta’ qorti jew awtorità pubblika jew li huma rikonoxxuti jew mhux ikkontestati mid-debitur. Fi proċedimenti ta’ falliment kreditur tfisser ukoll kull persuna li l-pretensjonijiet tagħha li jkunu dovuti matul il-proċediment ta’ falliment jew wara jkunu ġew irreġistrati mill-amministratur jew minn kwalunkwe persuna li l-pretensjonijiet tagħha jkunu ġew irreġistrati mil-likwidatur fi proċediment ta’ likwidazzjoni.

Amministratur fi proċedimenti ta’ falliment hija persuna ġuridika maħtura minn qorti, awtorizzata biex twettaq il-kompiti ta’ prattikant tal-insolvenza. L-amministratur irid jaħtar persuna impjegata minnu bil-kwalifiki xierqa biex twettaq l-attivitajiet ta’ amministratur. Id-dmir ta’ din il-persuna huwa li timmonitorja l-attivitajiet ekonomiċi tad-debitur sabiex ikun hemm qbil dwar arranġament filwaqt li żżomm f’moħħha l-interessi tal-kredituri, biex tirreġistra l-pretensjonijiet tal-kredituri, biex tikkollabora fit-tfassil ta’ proposta għal arranġament u tikkonferma l-minuti ta’ riżoluzzjonijiet adottati fin-negozjati ta’ arranġament.

Likwidatur tfisser organizzazzjoni tal-likwidatur (persuna ġuridika awtorizzata biex twettaq il-kompiti ta’ prattikant tal-insolvenza) maħtura mill-qorti, li hija r-rappreżentant legali tal-organizzazzjoni taħt likwidazzjoni u li fl-istess ħin tiggarantixxi l-interessi tal-kredituri u twettaq il-kompiti preskritti bil-liġi. Il-leġiżlazzjoni tippreskrivi rekwiżiti personali u professjonali stretti għall-organizzazzjonijiet tal-likwidatur, inkluż taħriġ professjonali regolari.

L-organizzazzjoni tal-likwidatur taħtar amministratur tal-insolvenza biex imexxi l-attivitajiet ta’ likwidatur.

L-isem tal-organizzazzjoni tal-likwidatur u l-amministratur tal-insolvenza wkoll jiddaħħlu fir-reġistru tal-qorti tal-persuni ġuridiċi.

Proċedimenti ta’ falliment u ta’ likwidazzjoni huma proċedimenti mhux kontenzjużi ċivili quddiem qorti. Fi kwistjonijiet mhux regolati mill-Att dwar il-Fallimenti, japplikaw ir-regoli tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili, ma’ derogi li joħorġu mill-ispeċifiċitajiet ta’ proċedimenti mhux kontenzjużi. Il-proċedimenti ta’ falliment jiġu ordnati mill-qorti filwaqt li l-proċedimenti ta’ likwidazzjoni jiġu ordnati mill-qorti bħala riżultat li d-debitur jiġi ddikjarat insolventi jew fil-każijiet l-oħra speċifikati bil-liġi jew fuq il-bażi ta’ talba minn qorti oħra, awtorità pubblika jew l-amministratur. Fil-ftuħ tal-proċediment, il-qorti taħtar l-amministratur jew il-likwidatur mil-lista tal-likwidaturi. Meta jitressqu l-proċedimenti ta’ likwidazzjoni, il-qorti taħtar – fuq it-talba tal-kredituri – likwidatur bil-kompetenza ta’ amministratur temporanju biex jissorvelja l-attivitajiet tad-debitur sakemm tiġi ordnata l-likwidazzjoni.

L-oġġezzjonijiet imressqa kontra kwalunkwe miżura jew ommissjoni illegali mill-amministratur jew il-likwidatur jiġu aġġudikati mill-qorti u f’każ ta’ miżura jew ommissjoni illegali l-qorti tirrekjedi li l-amministratur jew il-likwidatur imexxi l-attivitajiet tiegħu skont il-liġi u f’każ li din tinkiser, l-amministratur jew il-likwidatur jitneħħa mill-proċediment u jinħatar amministratur jew likwidatur ġdid.

Matul il-proċedimenti ta’ falliment id-debitur huwa dovut protezzjoni tal-falliment, il-proċedimenti ta’ infurzar jiġu sospiżi u d-debitur jingħata sospensjoni tal-ħlas jew moratorju fuq il-ħlas tad-djun imġarrba qabel.

Jekk il-maġġoranza preskritta mill-Att dwar il-Fallimenti taċċetta l-arranġament volontarju u l-arranġament ikun konformi mar-rekwiżiti statutorji, il-qorti tapprova l-arranġament u d-debitur ikun marbut bih.

Jekk ma jiġix miftiehem arranġament volontarju, il-qorti tordna li d-debitur jiġi stralċat ex officio.

Jista’ jintlaħaq ukoll ftehim bejn id-debitur u l-kredituri fi proċedimenti ta’ likwidazzjoni. Il-qorti tistabbilixxi d-data għan-negozjati dwar arranġament matul il-proċediment ta’ likwidazzjoni u jekk il-vot fuq l-arranġament volontarju jkun favorevoli u l-arranġament ikun konformi mal-leġiżlazzjoni, il-qorti tapprovah. Fil-likwidazzjoni, il-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni ta’ arranġament volontarju huma li permezz tal-arranġament id-debitur ma jibqax insolventi u l-pretensjonijiet ta’ prijorità jiġu riżolti jew il-kopertura għal dawk il-pretensjonijiet tkun disponibbli.

Il-qorti tiddeċiedi li tirreġistra l-proċedimenti ta’ falliment jew ta’ likwidazzjoni bħala magħluqin jew mat-terminazzjoni tal-proċedimenti.

Jekk il-proċedimenti ta’ likwidazzjoni jingħalqu mingħajr suċċessur legali għad-debitur, wara notifika mill-qorti, il-qorti kummerċjali taqta’ lid-debitur xolt b’likwidazzjoni mir-reġistru kummerċjali, jew lill-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili mir-reġistru ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Fi proċedimenti ta’ likwidazzjoni, il-ħlas tas-salarji tal-impjegati huwa garantit minn fondi mill-Fond għall-Garanzija tal-Pagi, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Att dwar il-Fond għall-Garanzija tal-Pagi.

Konsegwenzi legali tat-tressiq tal-proċedimenti:

Matul il-proċedimenti ta’ falliment, il-qorti tieħu passi biex tippubblika sospensjoni temporanja tal-ħlas immedjata fil-Gazzetta tal-Kumpaniji fuq talba tad-debitur, skont l-Att dwar il-Fallimenti. Il-merti tat-talba jiġu sussegwentement eżaminati, meta l-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha li tiċħad it-talba ex officio fil-każijiet stabbiliti bil-liġi, jew jekk dan ma jkunx il-każ, tieħu deċiżjoni biex tordna proċedimenti ta’ falliment. Il-proċedimenti ta’ falliment jibdew bil-pubblikazzjoni tal-ordni għal dan l-għan fil-Gazzetta tal-Kumpaniji. Bħala konsegwenza tal-ftuħ tal-proċedimenti ta’ falliment id-debitur huwa dovut sospensjoni tal-ħlas għall-prestazzjoni ta’ pretensjonijiet monetarji sa 0 siegħat fit-tieni jum tax-xogħol wara l-120 jum (bi ftit eċċezzjonijiet) u l-moratorju jista’ jiġi estiż għal 365 jum. Matul il-perjodu tas-sospensjoni tal-ħlas, il-ħlas tal-pretensjonijiet indikati fl-att legali biss jistgħu jiġu effettwati, konsegwenzi legali relatati man-nuqqas ta’ prestazzjoni jew prestazzjoni tard tal-obbligi ta’ ħlas ma jseħħux, l-infurzar tal-pretensjonijiet monetarji kontra d-debitur jiġu sospiżi, b’hekk d-debitur jikseb opportunità realistika biex iħejji programm immirat lejn l-irkupru tas-solvenza u l-ħlas tad-djun tiegħu.

Jekk il-qorti tiddikjara lid-debitur insolventi minħabba li tkun teżisti xi raġuni għall-insolvenza definita taħt l-att legali, tiġi ordnata l-likwidazzjoni tad-debitur f’ordni u wara d-dħul fis-seħħ tagħha, jinħatar likwidatur permezz ta’ ordni ppubblikata fil-Gazzetta tal-Kumpaniji li jkun fiha wkoll sejħa għall-kredituri biex jinnotifikaw il-pretensjonijiet tagħhom. Id-drittijiet tas-sjieda jieqfu meta jiġi ordnat il-proċediment ta’ likwidazzjoni, li jservi biex jipproteġi l-assi tal-patrimonju insolventi, u mid-data tal-bidu tal-likwidazzjoni, il-likwidatur li jaġixxi bħala r-rappreżentant tad-debitur biss jista’ jagħmel dikjarazzjonijiet legali dwar l-assi tad-debitur. Fid-data tal-bidu tal-likwidazzjoni, kull dejn tal-operatur ekonomiku jiskadi (jintemm).

Il-likwidazzjoni għandha l-għan li tiddistribwixxi l-assi kollha tad-debitur fost il-kredituri tiegħu u anke l-proċedimenti ta’ infurzar kontra l-assi soġġetti għall-proċedimenti ta’ likwidazzjoni iridu jintemmu. Il-proċedimenti kontenzjużi u mhux kontenzjużi mibdija qabel id-data tal-bidu tal-likwidazzjoni jkomplu quddiem il-qorti invokata. Wara d-data tal-bidu tal-likwidazzjoni kwalunkwe pretensjoni monetarja relatata mal-assi tal-patrimonju insolventi tista’ tiġi affermata biss taħt il-proċediment ta’ likwidazzjoni. Kwalunkwe trażżin fuq aljenazzjoni u assenjazzjoni stabbilit fuq il-proprjetà immobbli tad-debitur jew assi oħra jieqaf fid-data tal-bidu tal-likwidazzjoni, filwaqt li drittijiet ta’ xiri mill-ġdid u ta’ għażliet tax-xiri, kif ukoll rahan jieqfu meta jinbiegħ l-assi. Persuna intitolata tista’ tissodisfa l-pretensjoni tagħha minn depożitu ta’ sigurtà pprovdut mid-debitur sad-data tal-bidu tal-likwidazzjoni, wara, dik il-persuna intitolata għandha tagħti l-ammont li jifdal lil-likwidatur.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Matul proċediment ta’ likwidazzjoni kull kreditur jista’ jsostni pretensjoni kontra d-debitur biss billi jirreġistra għall-proċediment, l-ebda tpaċija ma tista’ tiġi invokata barra mill-qorti, ħlief għall-għeluq ta’ netting applikat fuq il-bażi ta’ konvenzjonijiet internazzjonali tal-kummerċ. Jekk madankollu, ikun hemm kawża pendenti preċedenti bejn il-kreditur u d-debitur, il-kreditur jista’ jpaċi kwalunkwe pretensjoni affermata fil-kawża kontra d-dejn tiegħu lejn id-debitur.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ likwidazzjoni fihom infushom m’għandhomx l-effett legali li jtemmu kuntratti li d-debitur ikun diġà daħal fihom. Il-kuntratti jistgħu jiġu tterminati bħala parti mill-proċediment, fil-każ ta’ proċedimenti ta’ falliment taħt is-superviżjoni tal-amministratur u fil-każ ta’ proċedimenti ta’ likwidazzjoni, il-likwidatur itemm il-kuntratti bħala r-rappreżentant legali tad-debitur. Il-likwidatur għandu d-dritt li jtemm il-kuntratti b’effett immedjat jew li jikkanċella l-kuntratti.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

L-assi tad-debitur ma jistgħux jiġu soġġetti għal infurzar, kreditur li jirċievi r-rahan ma jistax ibigħ ir-rahan, filwaqt li d-djun jitħallsu matul il-proċedimenti ta’ likwidazzjoni.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Il-kawżi miftuħa qabel jiġu konklużi mill-qorti invokata qabel. Jekk id-debitur ma jkunx rebaħ il-kawża, il-parti li tkun rebħet tieħu sehem bħala kreditur fil-proċediment ta’ likwidazzjoni. Jekk id-debitur ikun rebaħ il-kawża, kwalunkwe assi jew fondi dovuti lilu jiġu inklużi fl-assi tal-patrimonju insolventi. L-Att dwar il-Fallimenti jippreskrivi f’diversi postijiet li l-għoti ta’ informazzjoni lill-kredituri huwa l-kompitu tal-amministratur jew tal-likwidatur.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-kredituri jistgħu jiffurmaw kumitati tal-kredituri jew jeleġġu rappreżentant tal-kredituri li l-likwidatur irid jikkonsulta miegħu u li lilu l-likwidatur huwa obbligat li jinforma u li għal ċerti miżuri għandu jinkiseb l-kunsens impliċitu jew espliċitu tiegħu.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Il-likwidatur jista’ jbigħ l-assi tad-debitur lix-xerrej li jagħmel l-aħjar offerta fi proċedura ta’ bejgħ pubbliku fuq portal tal-bejgħ ivverifikat ibbażat fuq il-web.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Kemm id-djun imġarrba qabel kif ukoll dawk li jinqalgħu wara l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jiġu affermati mill-kreditur billi jinnotifika l-pretensjoni tiegħu fil-proċediment ta’ falliment jew il-proċediment ta’ likwidazzjoni bħala kreditur.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Il-prattikant tal-insolvenza (l-amministratur fi proċedimenti ta’ falliment jew il-likwidatur fi proċedimenti ta’ likwidazzjoni) jirreġistra l-pretensjonijiet tal-kredituri u jissottometti pretensjonijiet kkontestati quddiem il-qorti li tkun qed tmexxi l-proċediment ta’ falliment jew il-proċediment ta’ likwidazzjoni għal sentenza.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Il-likwidatur juża r-rikavat mill-bejgħ ta’ rahan – wara li ċerti spejjeż ikunu ġew imnaqqsa – biex iħallas liċ-ċessjonarju. L-ammont li jifdal jiġi distribwit fost il-kredituri skont id-distribuzzjoni tal-assi, b’kont meħud tal-klassifikazzjoni għas-sodisfazzjon tal-kredituri stabbilita fl-Att dwar il-Fallimenti, u abbażi tal-karta tal-bilanċ tal-likwidazzjoni interim jew il-karta tal-bilanċ tal-likwidazzjoni tal-għeluq.

Wara l-bejgħ ta’ assi oħra, ir-rikavat jista’ jiġi distribwit wara li tkun ġiet aċċettata l-karta tal-bilanċ tal-likwidazzjoni interim jew il-karta tal-bilanċ tal-likwidazzjoni tal-għeluq, filwaqt li titqies id-distribuzzjoni tal-assi approvati mill-qorti u l-klassifikazzjoni għas-sodisfazzjon tal-kredituri stabbilita fl-Att dwar il-Fallimenti.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Id-debitur jista’ jiftiehem dwar arranġament volontarju mal-kredituri jew fi proċediment ta’ falliment jew proċediment ta’ likwidazzjoni. Jekk l-arranġament ikun konformi mal-leġiżlazzjoni, il-qorti tapprovah u tiddikjara li l-proċediment ikun ingħalaq. F’każijiet bħal dawn id-debitur ikompli l-operazzjonijiet tiegħu. Il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati bil-mod u sal-punt determinat fl-arranġament, id-debitur huwa eżentat milli jħallas kwalunkwe ammont lil hinn minn dan.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Fi proċediment ta’ falliment magħluq b’arranġament volontarju approvat mill-qorti, il-pretensjonijiet tal-kredituri jiġu ssodisfati bil-mod u skont l-iskeda stabbilita fl-arranġament. Jekk id-debitur ma jirrispettax l-arranġament, il-kredituri jistgħu jippreżentaw proċediment ta’ infurzar jew jistgħu jibdew il-likwidazzjoni tad-debitur.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Il-kredituri jħallsu l-ħlas għar-reġistrazzjoni. Il-preżentazzjoni ta’ proċediment ta’ insolvenza (proċediment ta’ falliment, proċediment ta’ likwidazzjoni) hija soġġetta għal tariffa. Xort’oħra kwalunkwe spejjeż imġarrba jitħallsu mid-debitur.

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Il-likwidatur jew il-kredituri jistgħu jikkontestaw tali tranżazzjonijiet billi jippreżentaw petizzjoni u jistgħu jitolbu li t-tranżazzjoni tiġi ddikjarata invalida. Kwalunkwe assi hekk irritornati lid-debitur iżidu l-assi tal-patrimonju insolventi.

Il-likwidatur jew il-kredituri jistgħu jiftħu kawżi kontra d-diretturi preċedenti tad-debitur għall-attivitajiet tagħhom li kienu ta’ detriment għall-interessi tal-kredituri fuq il-bażi li d-diretturi preċedenti ma jkunux wettqu l-funzjonijiet maniġerjali tagħhom filwaqt li jqisu l-interessi tal-kredituri meta tkun inqalgħet sitwazzjoni b’theddida ta’ insolvenza, li tkun wasslet għal tnaqqis fl-assi tal-operatur ekonomiku, jew għal tfixkil fl-issodisfar sħiħ tal-pretensjonijiet tal-kredituri jew li fiha ma ġewx imħallsa imposti ambjentali. Jekk dan jiġi ppruvat, id-direttur preċedenti tad-debitur irid jikkumpensa lill-kredituri għad-dannu kkawżat.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 03/12/2018

Insolvenza - Malta

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji) u Proċedimenti ta’ falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Skont il-liġi Nazzjonali wieħed jista’ jidentifika żewġ tipi ta’ persuni li għalihom jistgħu japplikaw proċedimenti ta’ insolvenza, dawn huma s-soċjetajiet kummerċjali, u l-kummerċjanti. Huma applikabbli reġimi differenti għal dawn it-tip ta’ persuni. Is-soċjetajiet kummerċjali jistgħu jiġu suddiviżi f'soċjetajiet en nom collectif, soċjetajiet en commandite u kumpaniji b’responsabbiltà limitata.

Proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jitressqu kontra l-persuni kollha msemmija qabel (fiżiċi u ġuridiċi) madankollu japplikaw proċeduri, regoli u legiżlazzjonijiet differenti. Fil-fatt, proċedimenti ta’ falliment (il-Kapitolu 13 tal-Liġijiet ta’ Malta) jistgħu jitressqu kontra soċjetajiet en nom collectif, soċjetajiet en commandite, u kontra kummerċjanti. Is-soċjetajiet en nom collectif u s-soċjetajiet en commandite huma għall-intenzjonijiet u l-finijiet kollha kkunsidrati bħala kummerċjanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' proċedimenti ta’ falliment. It-terminu “kummerċjant” huwa definit fil-Kapitolu 13 bħala kwalunkwe persuna li, bħala professjoni, tagħmel atti ta’ negozjar f’isimha stess, u jinkludi kwalunkwe soċjetà kummerċjali.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jistgħu jitressqu kontra kumpaniji skont l-Artikoli 327 sa 329B tal-Kapitolu 386 - L-Att dwar il-Kumpaniji 1995.

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Wara deċiżjoni tal-laqgħa ġenerali ta' kumpanija, il-bord tad-diretturi tagħha, kwalunkwe detentur ta’ passiv, kreditur jew kredituri, jew kwalunkwe kontributur jew kontributuri jistgħu jippreżentaw proċedimenti fil-Qorti sabiex il-kumpanija tiġi xolta u konsegwentamet tiġi stralċjata jekk il-kumpanija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha. It-test li għandu jiġi applikat skont l-Artikolu 214(2)(a)(ii) tal-Kapitolu 386 huwa dan:

Il-kumpanija għandha titqies li ma tistax tħallas id-djun tagħha -

(a) jekk id-dejn dovut mill-kumpanija jkun baqa’ ma tħallasx għal kollox jew f’parti wara erbgħa u għoxrin ġimgħa mill-eżekuzzjoni ta’ titolu eżekuttiv kontra l-kumpannija b’xi wieħed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-Artikolu 273 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; jew

(b) jekk ikun ippruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-kumpannija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha, meta din tqis ukoll il-passiv kontinġenti u prospettiv tal-kumpannija.

Il-qorti ser tagħti lill-partijiet l-opportunità juru li dak li qed jgħidu huwa minnu u eventwalment tiddeċiedi jekk jeżistux ir-rekwiżiti għall-insolvenza, f’liema każ il-qorti tordna x-xoljiment u d-data ta’ insolvenza preżunta tkun id-data li fiha saret l-appliklazzjoni lill-qorti skont l-Artikolu 223 tal-Kapitolu 386.

Fil-perjodu bejn l-ordni għax-xoljiment fil-każ ta’ insolvenza u l-preżentazzjoni tar-rikors għall-insolvenza lill-qorti, il-qorti tista’ fi kwalunkwe mument taħtar amministratur provviżorju, u tagħtih il-karigu jamministra l-proprjetà jew in-negozju tal-kumpanija skont kif tista’ tispeċifika l-qorti fl-ordni tal-ħatra. L-amministratur provviżorju jżomm il-kariga sakemm issir l-ordni tal-istralċ jew sakemm ir-rikors tal-istralċ jiġi miċħud diment li ma jirriżenjax qabel dan iż-żmien, jew ma jitneħħiex mill-qorti jekk tingħata raġuni valida.

Insolvenza - Stralċ Volontarju ta’ Kredituri

Minbarra dan ta’ hawn fuq, kumpanija tista’ tiġi xolta b’mod volontarju u jekk id-diretturi jkunu tal-opinjoni li l-assi tal-kumpanija mhumiex suffiċjenti sabiex ikopru l-passiv, tissejjaħ laqgħa tal-kredituri sabiex jinħatar stralċjarju (u/jew kumitat għal-likwidazzjoni) li jkun igawdi l-fiduċja tal-kredituri u jkun inkarigati bl-istralċ tal-kumpanija mingħajr il-bżonn ta’ proċedimenti tal-qorti. Ir-regoli li għandhom jiġu segwiti huma stabbiliti fl-Artikoli 277 et seq tal-Kapitolu 386.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Il-kumpanija wara riżoluzzjoni straordinarja, id-diretturi wara deċiżjoni tal-bord tad-diretturi, jew il-kredituri tal-kumpanija li jirrappreżentaw aktar minn nofs il-valur tal-kredituri tal-kumpanija, jistgħu jippreżentaw proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni (Proċeduri ta’ rkupru skont l-Artikolu 329B tal-Kapitolu 386) fil-Qorti jekk il-kumpanija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha, jew jekk ikun imminentament probabbli li mhux se tkun kapaċi tħallas id-djun tagħha. Bħall-każ preċedenti, kumpanija titqies li ma tistax tħallas id-djun tagħha -

(a) jekk id-dejn dovut mill-kumpanija jkun baqa’ ma tħallasx għal kollox jew f’parti wara erbgħa u għoxrin ġimgħa mill-eżekuzzjoni ta’ titolu eżekuttiv kontra l-kumpannija b’xi wieħed mill-atti eżekuttivi msemmijin fl-Artikolu 273 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; jew

(b) jekk ikun ippruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-kumpannija ma tkunx tista’ tħallas id-djun tagħha, meta din tqis ukoll il-passiv kontinġenti u prospettiv tal-kumpannija.

Il-Qorti tiddeċiedi jekk tpoġġix lill-kumpanija f’riorganizzazzjoni, u b'hekk toħroġ ordni ta’ rkupru tal-kumpanija fi żmien għoxrin jum ta’ xogħol mir-rikors lill-qorti biex tamministra n-negozju tal-kumpanija għal perjodu li jiġi speċifikat mill-Qorti (attwalment perjodu ta’ sena li jista’ jiġi estiż b’perjodu sussegwenti ta’ sena). Madankollu bl-emendi li qed jitħejjew, dan il-perjodu se jitnaqqas għal perjodu ta’ erba’ xhur li jista’ jiġi estiż b’perjodi addizzjonali ta’ erba’ xhur sa perjodu massimu ta’ tnax-il xahar.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Proċedimenti ta’ falliment jistgħu jiġu ppreżentati minn kwalunkwe kreditur, kemm jekk id-dejn dovut lilu jkun dejn kummerċjali u kemm jekk ikun ta’ xorti oħra, u anke jekk dan id-dejn ikun għadu ma sarx dovut, sabiex jipproċedi bla telf ta' żmien quddiem il-Qorti Ċivili, Prim’Awla, kontra d-debitur jew ir-rappreżentant legali tiegħu, b’talba għal dikjarazzjoni li dan id-debitur huwa fi stat ta’ falliment.

Il-kriterju sabiex jiġi ddikjarat falliment huwa s-sospensjoni tal-ħlas tad-djun mid-debitur. Il-qorti tagħti s-sentenza tagħha li tiddikjara l-falliment, u taħtar kuratur wieħed jew aktar sabiex jeżerċitaw il-funzjonijiet assenjati lilhom skont il-Kodiċi Kummerċjali, il-Kapitolu 13.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta’ insolvenza (Kumpaniji) (inkluż l-istralċ volontarju tal-kredituri)

L-assi kollha tal-kumpanija jiġu likwidati sabiex ikopru l-passiv tad-debitur. Ma jkunx hemm distinzjoni bejn l-assi li diġà kienu jiffurmaw parti mill-patrimonju tad-debitur, u dawk li jgħaddu għand id-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Fi proċedimenti ta’ falliment li għandhom x’jaqsmu ma’ kummerċjanti u soċjetajiet en nom collectif u en commandite, l-assi kollha kemm jekk mobbli kif ukoll jekk immobbli jistgħu jiffurmaw parti mill-patrimonju li se jiġi likwidat. Fil-każ ta’ falliment, ladarba tkun ingħatat dikjarazzjoni ta’ falliment, il-fallut ipso jure jitneħħilu l-pussess tal-amministrazzjoni tal-proprjetà kollha tiegħu, kemm jekk din il-proprjeta għandha x’taqsam man-negozju tiegħu kif ukoll jekk le, ħlief għad-dritt tiegħu għall-manutenzjoni ta’ kuljum sabiex jibqa’ jeżisti.

L-assi tiegħu għandhom jibqħu fil-pussess tal-kuratur li mbagħad għandu jkollu d-dritt li jbigħ u jittrasferixxi l-proprjetà bl-approvazzjoni tal-Qorti. Il-proprjetà tal-fallut li tista' tiħżien għandha tinbigħ permezz ta’ rkantatur liċenzjat wara li tkun inkisbet l-awtorizzazzjoni tal-Qorti.

Fil-każ ta’ merkanzija u proprjetà oħra li għandhom ħajja twila dawn ukoll jeħtieġu l-awtorizzazzjoni tal-Qorti.

F’ċirkostanzi bħal dawn, l-Imħallef għandu jagħti struzzjonijiet li huwa jqis bħala l-aktar vantaġġjużi fl-interess tal-fallut u tal-kredituri, anke jekk jinqalgħu ċirkustanzi, li jippermettu lill-kuratur jirristabbilixxi l-affarijiet tal-fallut jew iżid l-assi tiegħu, diment li dan ikun ta’ benefiċċju għall-kredituri wkoll.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Malli l-qorti tordna x-xoljiment ta’ kumpanija minħabba l-fatt li tkun insolventi, il-qorti taħtar stralċjarju.

Il-Kapitolu 386 jimponi l-obbligu li dan l-istralċjarju jrid ikun persuna fiżika, li tkun ikkwalifikata bħala avukat jew kontabilista pubbliku ċċertifikat u/jew awditur, jew li hi rreġistrata mar-Reġistratur tal-Kumpaniji bħala kompetenti u idonea sabiex teżerċita l-funzjoni ta’ stralċjarju.

Restrizzjoni oħra hi li stralċjarju ma jistax ikun stralċjarju ta’ kumpanija partikolari jekk kellu kariga ta’ direttur jew segretarju tal-kumpanija jew kellu kwalunkwe ħatra oħra ma’ jew f’konnessjoni ma’ dik il-kumpanija partikolari fi kwalunkwe żmien matul l-erba’ snin ta' qabel id-data tax-xoljiment tal-kumpanija.

Il-qorti għandha diskrezzjoni wiesgħa fid-determinazzjoni ta’ min għandu jħallas għar-remunerazzjoni tal-istralċjarju. B’mod awtomatiku, l-istralċjarju għandu jiġi renumerat mill-assi tal-kumpanija. Madankollu, jekk dawn ma jkunux biżżejjed, il-Qorti tista’ tordna li l-pagament isir minn persuni (konnessi) oħra u abbażi ta’ dak li l-Qorti tista’ tordna.

Skont l-Artikolu 296 tal-Kapitolu 386, is-setgħat tal-uffiċjali tal-kumpanija (diretturi u segretarju tal-kumpanija) jintemmu mal-ħatra tal-istralċjarju, u għalhekk la d-diretturi, inkluż kwalunkwe delegat, u lanqas is-segretarju tal-kumpanija ma jkollhom l-awtorità li jinnegozjaw f’isem u għan-nom tal-imsemmija kumpanija f’likwidazzjoni. L-istralċjarju jieħu taħt il-kustodja jew il-kontroll tiegħu l-proprjetà u d-drittijiet kollha li huwa jkollu raġuni valida biżżejjed biex jemmen li l-kumpanija hi intitolata għalihom.

Skont l-Artikolu 238 tal-Kapitolu 386, l-istralċjarju fi stralċ mill-qorti, bis-sanzjoni jew tal-qorti jew tal-kumitat għal-likwidazzjoni għandu jkollu s-setgħa:

(a) li jagħmel jew jiddefendi kull azzjoni jew proċediment legali ieħor fl-isem u għan-nom tal-kumpannija;

(b) li jmexxi n-negozju tal-kumpannija safejn dan ikun meħtieġ għall-benefiċċju tal-istralċ tagħha;

(ċ) li jħallas lill-kredituri skont il-gradwazzjoni tagħhom bil-liġi;

(d) li jagħmel kull kompromess jew ftehim mal-kredituri jew persuni li jgħidu li huma kredituri, jew li jkollhom jew li jallegaw li jkollhom xi talba, preżenti jew futura, ċerta jew kontinġenti, aċċertata jew li tista’ tkun dovuta bħala danni kontra l-kumpannija jew li biha l-kumpannija tista’ tinżamm responsabbli u li jirreferi xi kwistjoni bħal din għall-arbitraġġ;

(e) li jagħmel sejħiet lill-kontributorji jew allegati kontributorji u li jagħmel kompromess jew ftehim fuq djun, obbligi u talbiet tal-kumpannija preżenti jew futuri, ċerti jew kontinġenti, aċċertati jew li jistgħu jkunu dovuti bħala danni, li jkunu jeżistu jew meqjusa li jeżistu bejn il-kumpannija u kontributorju jew allegat kontributorju jew debitur ieħor jew allegat debitur u kull kwistjonijiet li b’xi mod għandhom x’jaqsmu ma’, jew jolqtu, l-attiv jew l-istralċ tal-kumpannija, b’dawk il-kondizzjonijiet li jkunu miftiehma, u li jieħu kull sigurtà għas-sodisfazzjon ta’ kull sejħa, dejn, obbligu jew talba u li jagħti jew jikkompleta sodisfazzjon dwarhom; u

(f) li jirrappreżenta lill-kumpannija f’kull ħaġa u li jagħmel dawk il-ħwejjeġ li jkunu meħtieġa biex jiġi stralċjat in-negozju tal-kumpannija u sabiex jitqassam l-attiv tagħha.

Barra minn hekk, il-Qorti tista’ tipprevedi li l-istralċjarju jista’, fejn mhemmx kumitat għal-likwidazzjoni, jeżerċita kwalunkwe setgħa msemmija fil-paragrafi (a) jew (b) t’hawn fuq mingħajr is-sanzjoni tal-Qorti.

B’mod ġenerali, l-istralċjarju fi stralċ mill-qorti għandu jkollu s-setgħa li -

(a) li jbiegħ beni mobbli u immobbli, magħdud kull jedd, tal-kumpannija b’irkant pubbliku jew bi ftehim privat bis-setgħa li jittrasferixxi l-intier jew parti minnu;

(b) li jagħmel kull azzjoni u li jesegwixxi, fl-isem jew

(ċ) li jiġbor fuq is-sigurtà tal-attiv tal-kumpannija kull flus li jkunu meħtieġa; u

(d) li jaħtar mandatarju biex jaġixxi għalih fl-kariga tiegħu ta’ stralċjarju għal għanijiet partikolari.

L-eżerċitar mill-istralċjarju fi stralċ mill-qorti tas-setgħat mogħtija minn dan l-artikolu għandu jkun soġġett għall-kontroll tal-qorti, u kwalunkwe kreditur jew kontributur jista’ jagħmel talba lill-qorti fir-rigward ta’ kwalunkwe eżerċizzju jew eżerċizzju propost ta’ kwalunkwe wieħed minn dawk is-setgħat.

Fil-perjodu interim bejn l-ordni għax-xoljiment fil-każ ta’ insolvenza u l-preżentazzjoni tar-rikors tal-insolvenza lill-qorti, fejn il-qorti taħtar amministratur provviżorju, is-setgħat tal-uffiċjali tal-kumpanija jintemmu wkoll sal-punt li l-qorti tinkariga lill-amministratur bl-amministrazzjoni tal-patrimonju jew in-negozju tal-kumpanija kif tista’ tispeċfika l-qorti fl-ordni li taħtru.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Skont l-Artikolu 329B(6)(a) tal-Kapitolu 386, waqt il-perjodu li fih ordni ta’ rkupru (riorganizzazzjoni) tkun fis-seħħ, il-kumpanija għandha tkompli bl-attivitajiet normali tagħha taħt it-tmexxija tal-kontrollur speċjali.

Il-kontrollur speċjali jrid ikun individwu li l-Qorti aċċertat għas-sodisfazzjon tagħha li għandu kompetenza u esperjenza mixhuda bi prova fil-ġestjoni ta’ intrapriżi ta’ negozju, huwa kkwalifikat u lest li jaċċetta l-ħatra, u ma għandux kunflitt ta’ interess fir-rigward tal-ħatra tiegħu.

Ir-remunerazzjoni tal-kontrollur speċjali hi koperta mill-kumpanija. Fil-fatt, fil-ħatra tagħha, il-qorti tiddetermina perjodu, li ma jaqbiżx għaxart ijiem ta’ xogħol minn meta ssir l-ordni ta’ rkupru tal-kumpanija, li fih il-kumpanija għandha tiddepożita somma ta’ flus fil-Qorti jew toffri garanzija xierqa oħra jew arranġament adegwat ieħor, li, skont l-opinjoni tal-Qorti huma biżżejjed sabiex ikopru r-remunerazzjoni u l-ispejjeż tal-kontrollur speċjali konnessi mal-ħatra tiegħu.

Mal-ħatra tal-kontrollur speċjali, kwalunkwe setgħa mogħtija lill-kumpanija skont kwalunkwe liġi jew permezz tal-Memorandum u Statut ta’ Assoċjazzjoni għandha tiġi sospiża sakemm ma jkunx inkiseb il-kunsens tal-kontrollur speċjali sabiex teżerċita din is-setgħa, liema kunsens jista’ jingħata b’mod ġenerali jew fir-rigward ta’ każ jew każijiet partikolari. Fin-nuqqas ta' dan, kwalunkwe setgħa ta’ dan it-tip għandha tkun vestita fil-kontrollur speċjali.

B’mod ġenerali, il-kontrollur speċjali ser ikollu l-awtorità li:

(a) jieħu taħt il-kustodja jew il-kontroll tiegħu, il-proprjetà kollha tal-kumpanija u minn hemm 'l quddiem għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni u s-superviżjoni tal-attivitajiet, in-negozju u l-proprjetà tagħha.

(b) wara li jinforma lill-Qorti, ineħħi lid-diretturi tal-kumpanija u jaħtar individwu sabiex jagħmilha ta' maniġer;

(ċ) jinvolvi persuni għall-għoti ta’ servizzi professjonali jew amministrattivi, u jimpenja lill-kumpanija fil-ħlas tat-tariffi u l-ispejjeż rispettivi tagħhom; kif ukoll

(d) li jsejjaħ kwalunkwe laqgħa tal-membri jew tal-kredituri tal-kumpanija.

Barra minn hekk, il-kontrollur speċjali għandu jkollu s-setgħa, bl-awtorizzazzjoni espliċita minn qabel tal-Qorti, li:

(i) jinvolvi lill-kumpanija fi kwalunkwe impenn b'terminu ta’ aktar minn sitt xhur;

(ii) itemm l-impjieg ta’ impjegati tal-kumpanija skont kif iqis li huwa meħtieġ għall-iżgurar tal-kontinwazzjoni tal-kumpanija bħala negozju avvjat vijabbli kompletament jew parzjalment;

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Kif spjegat hawn fuq, fir-rigward ta’ kummerċjanti li jwettqu n-negozju tagħhom f’isimhom personalment u bħala soċjetà, il-liġi applikabbli hija l-Kodiċi tal-Kummerċ taħt it-Titolu ta’ Falliment.

Fir-rigward tas-setgħat tal-istralċjarju f’falliment, dan l-istralċjarju huma msejjaħ “kuratur”, u l-“kuratur” huwa persuna jew persuni li l-Qorti tqis bħala xierqa sabiex b’mod leali jaqdu d-dmirijiet ta’ dan il-kariga, anke jekk dan il-“kuratur” jista’ jkollu x’jaqsam mal-fallut jew jista’ jkun kreditur tal-fallut.

Mal-assunzjoni tad-dmirijiet ta’ din il-kariga, il-kuratur għandu jieħu pussess tal-proprjetà kollha u tad-drittijiet ta’ kwalunkwe xorta li jappartjenu għall-fallut. Barra minn hekk, il-fallut għandu jieħu l-passi neċessarji kollha sabiex iħares id-drittijiet tal-fallut fil-konfront tad-debituri tiegħu kif ukoll jirreġistra fir-Reġistru Pubbliku kwalunkwe ipoteka li taffetwa l-proprjetà tad-debituri tal-fallut. Il-kuratur huwa responsabbli għall-azzjonijiet tiegħu lejn il-fallut.

Il-kuratur għandu wkoll id-dmir li jħarrek għall-ħlas tad-djun li huma dovuti lill-fallut, iżda ma għandux ikun legali għall-kuraturi li jagħmlu kwalunkwe kompromess jew jirreferu kwalunkwe tilwim għal arbitraġġ mingħajr il-kunsens bil-miktub tal-maġġoranza tal-kredituri tal-fallut u l-awtorità tal-Imħallef.

Fi żmien xahar mill-għoti tas-sentenza ta’ falliment, il-kuratur għandu joħloq inventarju tal-proprjetà tal-fallut.

Kull kreditur għandu d-dritt jara din il-lista u l-kreditur u l-fallut huma obbligati li jassistu fil-ħolqien tal-inventarju.

Dan l-inventarju għandu jikkonsisti f’lista vera b’deskrizzjoni u stima tal-proprjetà kollha tal-fallut.

Il-kuratur ma jistax jiddisponi minn proprjetà mingħajr il-kunsens tal-Qorti u l-proċedura kollha hi miftuħa għall-iskrutinju pubbliku. Ir-rikavati ta’ kwalunkwe bejgħ li jsir mill-kuratur għan-nom tal-fallut jew tas-soċjetà għandhom jiġu elenkati u r-riċevuti u l-fatturi kollha għandhom jiġu ddokumentati kif suppost.

Għandu jkun fis-setgħa tal-Qorti li titlob lill-kuraturi, lill-fallut u lill-kredituri biex jagħtu taħt ġurament l-informazzjoni kollha kif din tista’ tqis neċessarju.

Fir-rigward tas-setgħat tad-debitur (f’dan il-każ nifhem il-persuna falluta jew is-soċjetà falluta), id-debitur għandu d-dritt jissorvelja li l-kuratur qed iwettaq l-affarijiet relatati mal-falliment f’konformità mal-liġi u b’mod korrett.

Id-debitur għandu d-dritt li jgħarraf lill-Qorti bħala whistle-blower jekk dawn l-azzjonijiet meħuda mill-kuratur ma jsirux f’konformità mat-termini tad-digriet tal-Qorti jew jekk l-affarijiet tiegħu jkunu qed jiġu ġestiti b’mod ħażin.

Il-kotba u d-dokument tal-fallut għandhom dejjem ikunu disponibbli għal spezzjoni, u għalhekk dan juri wkoll li d-debitur għandu d-dritt li jkun jaf, jikkontrolla u jivverifika l-azzjonijiet tal-kuratur maħtur mill-Qorti.

Id-debitur għandu wkoll dritt bil-liġi għal manutenzjoni regolari għas-sussistenza tiegħu, jiġifieri li l-Qorti tippermetti lid-debitur allokazzjoni ta’ fondi mill-proprjetà tiegħu stess, li tingħatalu mill-kuratur u tkun allowance għas-sussistenza tal-għajxien u tal-familja tiegħu, diment li ma jkunx hemm preżunzjoni li l-fallut aġixxa b’mod frodulenti.

5 Taħt liema kundizzjonijiet tiġi invokata t-tpaċija ?

Proċedimenti ta’ Insolvenza u Riorganizzazzjoni (Kumpaniji) / Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Skont il-Kapitolu 459 kwalunkwe dispożizzjoni ta’ nnettjar ta' għeluq jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra f’xi kuntratt li tipprevedi jew li għandha x’taqsam mat-tpaċija jew in-nettjar tal-ammonti dovuti minn kull parti lill-oħra fir-rigward ta’ krediti reċiproki, djun reċiproki jew negozjati reċiproki għandha tkun infurzabbli f’konformità mat-termini tagħha, kemm jekk qabel kif ukoll jekk wara l-falliment jew l-insolvenza, fir-rigward ta’ djun reċiproki, krediti reċiproki jew negozji reċiproki li nħolqu jew seħħew qabel il-falliment jew l-insolvenza ta’ waħda mill-partijiet, kontra:

(a) il-partijiet kontraenti,

(b) kwalunkwe garanti jew persuna li tipprovdi sigurtà għal kwalunkwe parti kontraenti,

(ċ) l-istralċjarju, ir-riċevitur, il-kuratur, il-kontrollur, il-kontrollur speċjali jew uffiċjal simili ieħor ta’ kwalunkwe waħda mill-partijiet kontraenti, u

(d) il-kredituri tal-partijiet kontraenti.

Dan t’hawn fuq ma għandux japplika fir-rigward ta’ kwalunkwe ftehim ta' nettjar ta' għeluq li wieħed ikun daħal għalih fi żmien meta l-parti l-oħra kienet taf jew suppost kienet taf li rikors għax-xoljiment u l-istralċ tal-kumpanija minħabba insolvenza kienet pendenti, jew li l-kumpanija ħadet passi formali skont kwalunkwe liġi applikabbli sabiex twassal għax-xoljiment u l-istralċ tagħha minħabba insolvenza.

M’għandux japplika wkoll meta l-parti insolventi tkun individwu (mhux kummerċjant) jew soċjetà kummerċjali u mhux kumpanija (soċjetà en nom collectif jew soċjetà en commandite) u l-parti l-oħra kienet taf jew suppost kienet taf b’avvenimenti tal-istess natura kif imfisser fil-paragrafu preċedenti fir-rigward tal-parti insolventi.

Kwalunkwe awtorità jew mandat f’kuntratt biex timplimenta kwalunkwe dispożizzjoni ta’ nnettjar ta' għeluq ma għandhiex tkun revokata bid-dikjarazzjoni ta’ falliment jew l-insolvenza ta’ kwalunkwe parti oħra kontraenti.

Huwa previst ukoll li minkejja d-dispożizzjonijiet ta’ kwalunkwe liġi nazzjonali oħra, xejn ma għandu jillimita jew jikkawża dewmien fl-applikazzjoni ta’ kwalunkwe dispożizzjoni ta’ kwalunkwe kuntratt li jipprovdi għal jew għandu x’jaqsam ma’ tpaċija jew nettjar li altrimenti jkun inforzabbli u l-ebda ordni ta’ kwalunkwe qorti lanqas kwalunkwe mandat jew twissija jew ordni simili maħruġa minn qorti jew altrimenti u l-ebda proċedimenti ta’ kwalunkwe tip ma għandu jkollhom xi effett fir-rigward ta’ dan. Madankollu, minkejja dak li qed jintqal f’dan il-paragrafu, xejn ma jipprevjeni l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe liġi li tagħmel l-innettjar jew it-tpaċija mhux inforzabbli fi kwalunkwe każ partikolari għal raġunijiet ta’ frodi jew kwalunkwe raġuni simili, jew li tippermetti l-infurzabilità tal-innettjar jew it-tpaċija jekk xi dispożizzjoni ta’ kuntratt bejn il-partijiet ikkonċernati trendi l-innettjar jew it-tpaċija nulli minħabba frodi jew minħabba kwalunkwe raġuni simili.

Il-liġi tispeċifika li jkun legali għall-partijiet kontraenti:

 • li jilħqu qbil fuq kwalunkwe sistema jew mekkaniżmu li jippermetti lill-partijiet jikkonvertu obbligu mhux finanzjarju f’obbligu monetarju b’valur ekwivalenti u li jivvalorizzaw dan l-obbligu għall-iskopijiet ta’ kwalunkwe tpaċija jew innettjar;
 • li jilħqu qbil dwar ir-rata tal-kambju jew il-metodu li għandu jintuża sabiex tiġi stabbilita r-rata tal-kambju li għandha tkun applikata meta ssir kwalunkwe tpaċija jew innettjar meta l-ammonti li għandhom jiġu paċuti jew innettjati jkunu f’muniti differenti, u li jistabbilixxu l-munita li fiha għandu jsir il-pagament tas-somma netta;
 • li jilħqu qbil li kwalunkwe tranżazzjoni jew trattattiva oħra li ssir skont kwalunkwe kuntratt, jekk hux identifikati b’mod speċifiku jew b’referenza għal tip jew klassi ta’ tranżazzjonijiet jew negozji, għandha titqies bħala tranżazzjoni jew negozju uniku għall-iskopijiet tad-dispożizzjonijiet ta’ tpaċija jew nettjar fil-kuntratt u li t-tranżazzjonijiet jew negozji kollha ta’ dan it-tip għandhom jitqiesu bħala tranżazzjoni jew negozju uniku mill-partijiet jew minn kwalunkwe stralċjarju, riċevitur, kuratur, kontrollur jew kontrollur speċjali jew uffiċjal ieħor li jaġixxi f’isem il-partijiet u kwalunkwe qorti.

6 X’effett għandhom il-proċedimenti ta’ falliment fuq kuntratti kurrenti li d-debitur huwa parti tagħhom?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

L-Artikolu 303 tal-Kapitolu 386 jipprevedi privileġġi, ipoteki u imposti oħra, it-trasferiment jew disponiment ieħor ta’ proprjetà jew drittijiet, u kwalunkwe pagament, eżekuzzjoni jew att ieħor li għandu x’jaqsam mal-proprjetà jew id-drittijiet maħluqa jew magħmula minn jew kontra kumpanija u kwalunkwe obbligu mġarrab mill-kumpanija fi żmien sitt xhur qabel ix-xoljiment tal-kumpanija biex jitqies bħala preferenza frodulenti kontra l-kredituri tagħha kemm jekk din it-tranżazzjoni tkun ta’ natura gratwita jew kemm jekk ta’ natura oneruża jekk tikkostitwixxi tranżazzjoni sottovalutata jew jekk tingħata preferenza. F’każijiet bħal dawn, it-tranżazzjoni (preferenza frodulenti) għandha tiġi nulla.

Sottovalutazzjoni hi definita kif ġej:

(a) kumpannija tagħmel operazzjoni taħt il-valur jekk:

(i) il-kumpannija tagħti rigal jew xort’oħra tagħmel operazzjoni b’kondizzjonijiet li jipprovdu li l-kumpannija ma tirċievi ebda konsiderazzjoni; jew

(ii) il-kumpannija tagħmel operazzjoni għal konsiderazzjoni li l-valur tagħha, fi flus jew valur ta’ flus, ikunu b’mod sinifikanti inqas mill-valur fi flus jew mill-valur ta’ flus tal-konsiderazzjoni provduta mill-kumpannija;

Preferenza hi definita kif ġej:

(b) kumpannija tagħti preferenza lil persuna jekk:

(i) dik il-persuna tkun waħda mill-kredituri jew garanti ta’ xi dejn jew passiv ieħor tal-kumpannija; u

(ii) il-kumpannija tagħmel xi ħaġa jew tħalli li ssir xi ħaġa li, f’kull każ, ikollha l-effett li tqiegħed lil dik il-persuna f’qagħda li, fil-każ li l-kumpannija tmur għal stralċ ta’ insolvenza, tkun f’qagħda aħjar milli kienet tkun kieku dak l-egħmil jew nuqqas ma jkunx sar.

Issir eċċezzjoni għal dan t’hawn fuq jekk il-persuna, li favuriha ssir jew tiġġarrab it-tranżazzjoni, tagħti prova li ma kinitx taf u ma kellhiex raġuni biex temmen li l-kumpanija x’aktarx kienet se tiġi xolta minħabba insolvenza.

Minbarra dan t’hawn fuq, ma hemm l-ebda dispożizzjoni oħra li għandha xi effett dirett fuq il-kuntratti.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

L-ebda mogħdija ta’ liġi ad-hoc ma tittratta l-effett ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni fuq il-kuntratti.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Skont il-Kodiċi tal-Kummerċ u b’mod aktar preċiż skont l-Artikolu 485, kull att li jagħmel trasferiment ta’ proprjetà jew kwalunkwe obbligu li wieħed jidħol fih, jew kwalunkwe rinunzja għal wirt li ssir mill-fallut taħt titolu gratwit jew oneruż, bil-għan li jiffroda lill-kredituri tiegħu, tista’ tiġi annullata.

Għall-kuntrarju tal-Att dwar il-Kumpaniji, il-Kodiċi tal-Kummerċ ma jispeċifikax terminu bħal fl-Artikolu 303 tal-Kapitolu 386 tal-Liġijiet ta’ Malta.

F’każijiet bħal dawn t’hawn fuq, jekk tingħata prova li l-fallut kien jaf biċ-ċirkustanzi li wasslu għal dikjarazzjoni ta’ falliment, f’każ bħal dan, dawn l-azzjonijiet jistgħu jiġu annullati.

7 X'effetti għandhom il-proċedimenti ta' insolvenza fuq il-proċedimenti miġjuba minn kredituri individwali (bl-eċċezzjoni ta' kawżi pendenti)?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Malli jinfetaħ proċediment ta’ insolvenza (il-kumpanija tiġi xolta b’ordni mill-qorti għal raġunijiet ta’ insolvenza) ma għandha tinbeda l-ebda azzjoni jew proċediment (projbizzjoni li jinbdew azzjonijiet) kontra l-kumpanija jew il-proprjetà tagħha ħlief bl-awtorizzazzjoni tal-qorti u skont it-termini li tista’ timponi l-qorti. Il-liġi ma tispeċifikax f’liema każijiet il-qorti tippermetti li proċediment tal-qorti minn kreditur jinbeda jew jitkompla, iżda b’mod ġenerali l-prinċipju huwa li waqt proċediment ta’ insolvenza l-assi tal-kumpanija jiġu amministrati b’mod ordnat għall-benefiċċju tal-kredituri kollha u li kredituri partikolari m’għandhomx ikunu jistgħu jiksbu vantaġġ billi jressqu proċedimenti kontra l-kumpanija.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Il-Liġi Nazzjonali tipprevedi għal sospensjoni tal-proċedimenti waqt proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni (irkupru ta' kumpanija). Fil-fatt, l-Artikolu 329B(4) tal-Kapitolu 386 jiddikjara li mal-preżentazzjoni ta’ rikors għar-riorganizzazzjoni (irkupru ta' kumpanija), u sakemm ma tiġix miċħuda, jew waqt il-perjodu li fih il-proċedura ta’ rkupru tal-kumpanija tkun fis-seħħ:

(a) kull rikors għall-stralċ jew pendenti għandu jieqaf;

(b) ebda riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ konsegwenzjali ma tkun tista’ tgħaddi jew tingħata effett;

(ċ) l-eżekuzzjoni ta’ talbiet ta’ xorta monetarja kontra l-kumpannija u kull imgħax li xort’oħra jista’ jakkumula fuqu għandhom jieqfu;

(d) matul it-titolu ta’ kirja, ebda sid il-kera jew persuna oħra li lilha jkollha titħallas il-kera ma tista’ teżerċita xi jedd għat-terminazzjoni ta’ kirja dwar post li jkun mikri lill-kumpannija minħabba n-nuqqas ta’ tħaris ta’ xi patt jew kondizzjoni tal-kirja tagħha dwar dak il-post, ħlief bil-permess tal-Qorti u b’dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(e) ebda passi oħra ma jistgħu jittieħdu biex tiġi infurzata xi sigurtà fuq il-proprjetà tal-kumpannija, jew biex jittieħed pussess lura ta’ xi oġġetti li jkunu fil-pussess tal-kumpannija taħt xi ftehim ta’ hire-purchase, ħlief bil-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(f) ebda att jew mandat kawzjonarju jew eżekuttiv imsemmi fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ma jista’ jsir kontra l-kumpannija jew xi proprjetà tal-kumpannija mingħajr il-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi; u

(g) ebda proċedimenti ġudizzjarji ma għandhom jinbdew jew jitkomplew kontra l-kumpannija jew il-proprjetà tagħha ħlief bil-permess tal-Qorti u suġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xieraq li timponi

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Fi proċedimenti ta’ falliment kontra kummerċjant jew soċjetà, ladarba jiġi maħtur kuratur mill-Qorti, allura l-azzjonijiet kollha kontra l-persuna u l-proprjetà tal-fallut jistgħu jitressqu biss kontra l-kuratur/i u mhux kontra l-fallut jew is-soċjetà tal-fallut, u dan f’konformità mal-Artikolu 500 tal-Kapitolu 13.

Il-kreditur għandu dritt li jkun jaf, jiskrutinizza u jivverifika kif il-kuratur qed jamministra l-affarijiet tal-fallut, u jitlob rikors lill-Qorti jekk id-drittijiet tiegħu jkunu qed jiġu ppreġudikati mill-kuratur/i.

Fi proċedimenti ta’ rkupru, il-Qorti għandha d-diskrezzjoni li tistabbilixxi digriet temporanju sabiex tipprovdi ftit taż-żmien għall-irkupru tal-affarijiet tal-fallut/soċjetà.

Madankollu, għall-kuntrarju ta’ rkupru ta’ kumpanija, xorta jistgħu jitressqu azzjonijiet minn kredituri kontra l-kuratur li jirrappreżenta lill-kummerċjant fallut jew lis-soċjetà falluta.

8 X’inhu l-effett ta' proċediment ta’ insolvenza fuq il-kontinwazzjoni ta’ kawżi pendenti fil-mument tal-ftuħ ta’ proċediment ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Malli jinfetaħ proċediment ta’ insolvenza (il-kumpanija tiġi xolta b’ordni mill-qorti għal raġunijiet ta’ insolvenza) l-ebda azzjoni jew proċediment m’għandu jitkompla (jibqa’) kontra l-kumpanija jew il-proprjetà tagħha ħlief bl-awtorizzazzjoni tal-qorti u skont it-termini li tista’ timponi l-qorti. Il-liġi ma tispeċifikax f’liema każijiet il-qorti tippermetti li jinbeda jew jitkompla proċediment tal-qorti minn kreditur, iżda b’mod ġenerali l-prinċipju huwa li waqt proċediment ta’ insolvenza l-assi tal-kumpanija jiġu amministrati b’mod ordnat għall-benefiċċju tal-kredituri kollha u li kredituri partikolari m’għandhomx ikunu jistgħu jiksbu vantaġġ billi jressqu proċedimenti kontra l-kumpanija.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Il-Liġi nazzjonali tipprevedi għal sospensjoni tal-proċedimenti waqt proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni (irkupru ta' kumpanija). Fil-fatt, l-Artikolu 329B(4) tal-Kapitolu 386 jiddikjara li mal-preżentazzjoni ta’ rikors għar-riorganizzazzjoni (irkupru tal-kumpanija), u sakemm ma tiġix miċħuda, jew waqt il-perjodu li fih il-proċedura ta’ rkupru tal-kumpanija tkun fis-seħħ:

(a) kull rikors għall-stralċ jew pendenti għandu jieqaf;

(b) ebda riżoluzzjoni għax-xoljiment u stralċ konsegwenzjali ma tkun tista’ tgħaddi jew tingħata effett;

(ċ) l-eżekuzzjoni ta’ talbiet ta’ xorta monetarja kontra l-kumpannija u kull imgħax li xort’oħra jista’ jakkumula fuqu għandhom jieqfu;

(d) matul it-titolu ta’ kirja, ebda sid il-kera jew persuna oħra li lilha jkollha titħallas il-kera ma tista’ teżerċita xi jedd għat-terminazzjoni ta’ kirja dwar post li jkun mikri lill-kumpannija minħabba n-nuqqas ta’ tħaris ta’ xi patt jew kondizzjoni tal-kirja tagħha dwar dak il-post, ħlief bil-permess tal-Qorti u b’dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(e) ebda passi oħra ma jistgħu jittieħdu biex tiġi infurzata xi sigurtà fuq il-proprjetà tal-kumpannija, jew biex jittieħed pussess lura ta’ xi oġġetti li jkunu fil-pussess tal-kumpannija taħt xi ftehim ta’ hire-purchase, ħlief bil-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi;

(f) ebda att jew mandat kawzjonarju jew eżekuttiv imsemmi fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ma jista’ jsir kontra l-kumpannija jew xi proprjetà tal-kumpannija mingħajr il-permess tal-Qorti u taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xierqa li timponi; u

(g) ebda proċedimenti ġudizzjarji ma għandhom jinbdew jew jitkomplew kontra l-kumpannija jew il-proprjetà tagħha ħlief bil-permess tal-Qorti u suġġetti għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Qorti jidhrilha xieraq li timponi.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Il-Liġi nazzjonali taħt il-Kodiċi tal-Kummerċ ma tipprevedi l-ebda sospensjoni ta’ proċedimenti. Madankolu, fuq talba tal-kuratur, ikun possibbli li jiġi mitlub li dan ir-rikors imressaq quddiem il-Qrati, jinstema’ mill-istess Imħallef li jkun qed imexxi l-falliment, sabiex l-Imħallef ikun jista’ jirregola u jmexxi l-affarijiet tal-falliment b’ħarsien għad-drittijiet u l-obbligi tal-fallut u filwaqt li jaċċerta li d-drittijiet f’konformità mar-rikors ippreżentat mill-kreditur jinstemgħu u jiġu deċiżi.

9 Liema huma l-karatteristiċi ewlenin tal-parteċipazzjoni tal-kredituri fil-proċedimenti ta’ insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Il-kredituri jistgħu jintervjenu fi proċedimenti ta’ insolvenza jekk jagħtu prova li għandhom interess ġudizzjarju u għalhekk ikunu jistgħu jagħmlu preżentazzjonijiet waqt il-proċedimenti quddiem il-qorti.

Il-kredituri jiġu informati dwar il-proċess li jkun għaddej mill-istralċjarju, li jorganizza wkoll laqgħat li fihom il-kredituri jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

L-Artikolu 329B tal-Kapitolu 329B jiddikjara b’mod speċifiku li kemm il-qorti kif ukoll il-kontrollur speċjali għandhom jaġixxu inter alia fl-aħjar interess tal-kredituri.

Il-kontrollur speċjali huwa obbligat ukoll li jsejjaħ laqgħat tal-kredituri, bl-ewwel waħda ssir sa mhux aktar tard minn xahar wara l-ħatra tiegħu.

Waqt laqgħa/t ta’ dan it-tip, il-kontrollur speċjali jrid jaħtar kumitat konġunt ta' kredituri u membri sabiex jagħti pariri u assistenza skont l-eżiġenzi li l-kontrollur speċjali jista’ jkollu fil-ġestjoni tal-affarijiet, in-negozju u l-proprjetà tal-kumpanija u l-irkupru tagħha bħala negozju avvjat vijabbli.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Il-kredituri jistgħu jintervjenu u jipparteċipaw fi proċedimenti ta’ falliment jekk jagħtu prova li għandhom interess ġudizzjarju u għalhekk ikunu jistgħu jagħmlu preżentazzjonijiet waqt il-proċedimenti quddiem il-qorti.

Il-kredituri jiġu informati dwar il-proċess li jkun għaddej mill-istralċjarju, li jorganizza wkoll laqgħat li fihom il-kredituri jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom.

Il-kredituri għandhom ukoll id-dritt li jagħtu l-vot u l-qbil finali tagħhom dwar l-iskema ta’ arranġament kif proposta, u jeħtieġu l-kunsens ta’ tliet kwarti f’valur tal-kredituri li taw prova tal-pretensjoni tagħhom.

10 B’liema mod jista’ l-prattikant tal-insolvenza juża jew jiddisponi minn assi tal-patrimonju?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

L-istralċjarju jkun jista’ jbigħ il-proprjetà billi jikseb l-iktar offerta vantaġġjuża għall-assi tal-kumpanija.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Il-kontrollur speċjali ma jkunx jista’ jiddisponi mill-proprjetà tal-kumpanija mingħajr awtorizzazzjoni speċifika mill-qorti, jew kif issuġġerit fil-pjan ta’ rkupru li jkun sussegwentement approvat, b'emendi mill-qorti, jew mingħajrhom. Fi kwalunkwe każ hija l-qorti li tidderiġi jew tapprova l-metodu ta’ disponiment tal-assi tal-kumpanija

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Fi proċedimenti ta’ falliment, il-kuratur għandu jiddisponi mill-proprjetà billi jikseb l-iktar offerta vantaġġjuża għall-assi tal-kumpanija, u dan billi jikseb l-awtorizzazzjoni tal-Qorti biex jagħmel dan.

Fl-irkupru ta’ soċjetà jew ta' fallut, l-Artikolu 498 tal-Kapitolu 13, il-kuratur għandu jimxi mal-pjan ta’ rkupru, madankollu hemm diskrezzjoni kbira min-naħa tal-Imħallef sabiex jagħti dawk id-direzzjonijiet li huwa jikkunsidra li huma l-aktar vantaġġjużi fl-interess tal-fallut u tal-kredituri

Madankollu, kreditur jista’ jopponi din l-awtorità tal-Imħallef jekk il-kreditur għal raġuni valida juri li din mhix fl-interess tal-kredituri.

11 Liema talbiet għandhom jiġu ppreżentati kontra l-patrimonju tal-insolvenza tad-debitur u kif għandhom jiġu ttrattati t-talbiet li jsiru wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Ma ssir l-ebda distinzjoni bejn pretensjonijiet li jsiru wara l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jew dawk li kienu jeżistu qabel. Madankollu, fi proċedimenti ta’ insolvenza, f’każ li l-assi ma jkunux biżżejjed sabiex jissodisfaw l-passiv, il-qorti tista’ tagħmel ordni biex il-kostijiet, l-imposti u l-ispejjeż imġarrba fix-xoljiment u fl-istralċ jitħallsu mill-assi, f’ordni ta’ prijorità hekk kif il-qorti tqies xieraq, u l-qorti għandha tqis l-ordni ta’ prijorità ġenerali li ġejja:

(a) spejjeż li għandhom jitħallsu lil, jew li jkunu saru mir-riċevitur uffiċjali jew mill-istralċjarju fil-konservazzjoni, realizzazzjoni jew ġbir ta’ xi attiv tal-kumpannija;

(b) kull spejjeż oħra li jkunu saru jew inħarġu mir-riċevitur uffiċjali jew taħt l-awtorità tiegħu, magħduda dawk li jkunu saru fit-tmexxija tan-negozju tal-kumpannija;

(ċ) ir-rimunerazzjoni tal-amministratur provviżorju, jekk il-każ;

(d) l-ispejjeż tar-rikorrent, u ta’ kull persuna oħra li tidher fuq ir-rikors liema spejjeż ikunu milqugħa mill-qorti;

(e) ir-rimunerazzjoni tal-manager speċjali, jekk ikun hemm;

(f) kull ammont li jkollu jitħallas lil persuna impjegata jew awtorizzata li tgħin fit-tħejjija tad-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja jew tal-kontijiet;

(g) kull allowance magħmula b’ordni tal-qorti, għal spejjeż ta’ rikors għal ħelsien mill-obbligu li tingħata dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja, jew għal estensjoni taż-żmien sabiex tingħata dikjarazzjoni bħal dik;

(h) kull infiq meħtieġ magħmul mill-istralċjarju waqt l-amministrazzjoni tiegħu, magħduda kull spejjeż magħmula minn membri tal-kumitat ta’ stralċ jew tarrappreżentanti tagħhom u aċċettati mill-istralċjarju;

(i) ir-rimunerazzjoni ta’ kull persuna impjegata mill-istralċjarju biex taqdi xi servizzi tal-kumpannija, kif meħtieġ jew awtorizzat bid-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 386;

(j) ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur uffiċjali u tal-istralċjarju.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

M/A

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Ma ssir l-ebda distinzjoni bejn pretensjonijiet li jsiru wara l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jew dawk li kienu jeżistu qabel. Fi proċedimenti ta’ falliment, f’każ li l-assi ma jkunux biżżejjed sabiex jissodisfaw il-passiv, il-qorti tista’ tagħmel ordni biex il-kostijiet, l-imposti u l-ispejjeż mġarrba fix-xoljiment u fl-istralċ jitħallsu mill-assi, f’ordni ta’ prijorità, hekk kif il-qorti tqis xierqa, u l-qorti għandha tqis l-ordni ta’ prijorità ġenerali li ġejja

(a) spejjeż debidati kif suppost lill-kuratur jew imġarrba minnu għall-preżervazzjoni, ir-realizzazzjoni jew il-ġbir ta’ kwalunkwe attiv tal-kumpanija;

(b) kwalunkwe spiża oħra mġarrba jew żborżamenti li jsiru mill-kuratur jew taħt l-awtorità tiegħu, inkluż dawk imġarrba jew maħluqa fit-twettiq tan-negozju tal-kumpanija;

(ċ) ir-remunerazzjoni tal-kuratur, jekk ikun hemm;

(d) l-ispejjeż tal-applikant u ta’ kwalunkwe persuna li tidher fir-rikors, li l-ispejjeż tagħhom huma permessi mill-qorti;

(e) ir-remunerazzjoni tal-maniġer speċjali u tar-reġistratur, jekk ikun hemm;

(f) kwalunkwe ammont pagabbli lil persuna impjegata jew awtorizzata sabiex tassisti fil-preparazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-affarijiet jew tal-kont;

(g) kwalunkwe gratifika magħmula b’ordni tal-qorti, fuq l-ispejjeż tar-rikors għall-ħelsien mill-obbligu li tiġi preżentata dikjarazzjoni tal-affarijiet, jew għal estensjoni ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ din id-dikjarazzjoni;

(h) kwalunkwe żborżament neċessarju mill-kuratur matul l-amministrazzjoni tiegħu, inkluż kwalunkwe spiża mġarrba mill-membri tal-kumitat jekk ikun hemm, jew mir-rappreżentanti tagħhom u li huma permessi mill-kuratur;

Ladarba dawn jitħallsu, imbagħad jitħallsu l-kredituri ipotekarji f’konformità mad-data ta’ reġistrazzjoni tal-pretensjoni tagħhom u wara dawn il-kredituri ipotekarji, jitħallsu l-kredituri l-oħra kollha skont meta kienu rreġistrati. Jekk għall-pretensjonijiet ta’ dawn tal-aħħar (il-kredituri bla garanzija) ma jkunx hemm biżżejjed fondi, dawn jikklassifikaw pari passu.

12 Liema huma r-regoli li jirregolaw il-preżentata, il-verifika u l-ammissjoni tat-talbiet?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Il-pretensjonijiet jiġu aċċettati skont id-diskrezzjoni tal-stralċjarju. Ma hemmx regoli speċifiċi li jirregolaw il-mod ta' kif isiru l-pretensjonijiet. Tajjeb li wieħed jinnota li kull meta r-Riċevent Uffiċjali jinħatar bħala stralċjarju, tintuża l-formola għall-pretensjonijiet li ġejja:

RIĊEVENT UFFIĊJALI

c/o MFSA

Triq Notabile

Ħ'Attard, BKR3000

Dettalji tal-kumpanija xolta

1

Isem u numru tar-reġistrazzjoni

2

Data effettiva tax-xoljiment

Dettalji tal-kreditur

3

Isem u kunjom/ numru tar-reġistrazzjoni

4

Indirizz

5

Indirizz tal-posta elettronika

6

Numru tat-telephone/mowbajl

/

Dettalji tad-Dejn

7

Ammont totali tal-pretensjoni, inkluż kwalunkwe imgħax mhux kapitalizzat dovut fid-data tax-xoljiment

8

Ammont totali ta’ imgħax mhux kapitalizzat fid-data tax-xoljiment

9

Iddeskrivi minn fejn oriġina d-dejn u inkludi kwalunkwe data relevanti

(Jekk neċessarju, ehmeż aktar paġni)

10

Dettalji ta’ dokumenti u/jew evidenza oħra b'appoġġ għall-pretensjoni (ehmeż kopja oriġinali ċċertifikata u nnumera kull dokument b'mod suċċessiv)

(Jekk neċessarju, ehmeż aktar paġni)

Dettalji tas-Sigurtà (jekk hemm)

11

Iddeskrivi t-tip ta’ sigurtà mogħtija/miksuba

(Jekk neċessarju, ehmeż aktar paġni)

12

Data/i meta s-sigurtà ġiet mogħtija/miksuba

13

Ammont ta’ dejn garantit

Dikjarazzjoni mill-Kreditur

14

Jien, hawn taħt iffirmat, b’dan niddikjara li l-informazzjoni mogħtija f’din il-formola hi vera, korretta u kompleta fl-aħjar għarfien tiegħi:

Firma tal-Kreditur

Isem u kunjom b’ittri kbar

Numru tal-Karta tal-Identità

15

Jekk qed tiffirma f’isem persuna ġuridika, imla hawn taħt:

F’isem u għan-nom ta’ ____________________________________________________

Nru tar-Reġ. _________________________ fil-kapaċità tiegħi bħala _____________________________.

Fir-rigward tal-perjodu ta’ żmien li fih jistgħu jsiru dawn il-pretensjonijiet, l-Artikolu 255 tal-Kapitolu 386 jagħti l-awtorità lill-qorti sabiex tistabbilixxi perjodu jew perjodi li fihom il-kredituri jridu jagħtu prova tad-djun jew il-pretensjonijiet tagħhom jew biex jiġu esklużi mill-benefiċċju ta’ kwalunkwe distribuzzjoni li ssir qabel ma dawk id-djun jiġu pprovati.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

L-ebda mogħdija ta’ liġi ad-hoc ma tittratta l-effett tal-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni fir-rigward tal-preżentazzjoni, il-verifika u l-ammissjoni tal-pretensjonijiet.

13 Liema huma r-regoli li jirregolaw it-tqassim tal-assi wara tmiem il-proċedimenti? Kif jiġu kklassifikati t-talbiet u d-drittijiet tal-kredituri?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Tajjeb li wieħed jinnota li fir-rigward tal-insolvenza taħt il-leġiżlazzjoni Maltija, ma hemm l-ebda lista definita tal-klassifikazzjoni tal-kredituri, peress li l-klassifikazzjoni ma tinsabx f’leġiżlazzjoni speċifika iżda f’leġiżlazzjonijiet varji. Il-leġiżlazzjoni li titratta l-klassifikazzjoni tal-pretensjonijiet tista’ ssibha hawn taħt:

L-Artikolu 302 tal-Kapitolu 386 jistipula li fl-istralċ ta’ kumpanija, li l-assi tagħha mhumiex biżżejjed sabiex jissodisfaw l-passiv, id-drittijiet tal-kredituri garantiti u mhux garantiti u l-prijorità u l-klassifikazzjoni tad-djun tagħhom għandhom jiġu rregolati bil-liġi li tkun fis-seħħ f’dak iż-żmien.

L-Artikolu 535 tal-Kapitolu 13 ukoll jistipula li l-kredituri li għandhom rahan, privileġġi jew ipoteki għandhom jiġu kklassifikati skont il-liġi li tkun fis-seħħ f’dak iż-żmien.

Kemm fl-Artikolu 535 tal-Kapitolu 13 kif ukoll fl-Artikolu 302 tal-Kapitolu 386, hemm stipulat li l-klassifikazzjoni tad-dejn għandha tkun regolata bil-liġi li tkun fis-seħħ f’dak iż-żmien.

Fil-liġi Maltija, il-prinċipju pari passu jinsab b’mod indirett fl-Artikolu 1996 tal-Kodiċi Ċivili, il-Kapitolu 16, li jistipula li l-kawżi legali ta’ preferenza huma l-privileġġi, l-ipoteki u l-benefiċċju tas-separazzjoni tal-patrimonji. Jistipula wkoll li għandu jkun legali li kreditur jissubordina, jipposponi, jirrinunzja jew jimmodifika b’mod ieħor id-drittijiet eżistenti jew futuri tiegħu ta’ ħlas, infurzar, klassifikazzjoni u drittijiet oħra simili eżistenti jew futuri favur persuna oħra. Subordinazzjoni, posponiment, rinunzja, modifika jew azzjoni simili ta’ dan it-tip jistgħu jsiru bi ftehim ma’ jew b’dikjarazzjoni unilaterali lil kwalunkwe persuna, inkluż kreditur ieħor, kemm jekk iddeterminat jew għad irid jiġi ddeterminat fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-ftehim jew meta ssir din id-dikjarazzjoni.

Għaldaqstant, id-differenzi fil-klassifikazzjoni jsiru bi ftehim. Konsegwentament, jekk ma jkunx hemm privileġġ, ipoteka, jew il-benefiċċju tas-separazzjoni tal-patrimonji, id-debituri jikklassifikaw b’mod ugwali.

Għal dan t’hawn fuq, wieħed ikun irid jagħti ħarsa lejn il-liġijiet speċifiċi varji li jagħtu prijoritajiet lil ċertu pretensjonijiet, bħal mhuwa l-każ tal-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud, il-Kapitolu 406, l-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali, il-Kapitolu 452 u l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, il-Kapitolu 318.

L-Artikolu 62 tal-Att dwar il-VAT jistipula li:

“Il-Kummissarju jkollu privileġġ speċjali fuq l-attiv li jagħmel sehem mill-attività ekonomika ta’ persuna dwar kull taxxa dovuta minn dik il-persuna taħt dan l-Att u t-taxxa msemmija għandha titħallas, minkejja kull ma jista’ jinsab f’xi liġi oħra, bi preferenza fuq dejn li jkollu xi privileġġ ieħor, ħlief dejn li jkollu privileġġ ġenerali u dejn imsemmi fl-artikolu 2009(a) jew(b) tal-Kodiċi Ċivili.”

L-Artikolu 20 tal-Att dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali jistipula li:

“Minkejja d-disposizzjonijiet ta’ kull liġi oħra, l-jedd ta’ kull impjegat għal massimu ta’ tliet xhur paga skont il-paga kurrenti pagabbli mill-prinċipal lill-impjegat, u l-kumpens għal-leave li l-impjegat jista’ jkollu jedd għalih, flimkien ma’ kull kumpens li jkun dovut lill-impjegat għat-temm tal-impieg, jew kull avviż dwaru, ikun jedd bi privileġġ fuq l-attiv tal-prinċipal u għandu jitħallas bi preferenza fuq kull jedd ieħor sew jekk bi privileġġ jew ipotekarju:

Iżda, f’kull każ, l-ammont massimu tal-jedd bi privileġġ ma għandux ikun aktar mill-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali li titħallas fil-waqt meta ssir it-talba fuq perjodu ta’ sitt xhur.”

L-Artikolu 116(3) tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jistipula li:

“Minkejja d-disposizzjonijiet ta’ kull liġi oħra, it-talba tad-Direttur għal xi ammont dovut bħala kontribuzzjoni tal-Ewwel Klassi jew tat-Tieni Klassi taħt dan l-artikolu tikkostitwixxi talba privileġġata, fil-każ ta’ kontribuzzjoni tal-Ewwel Klassi, fl-istess grad bħall-pagi ta’ impjegati fuq l-attiv tal-prinċipal u, fil-każ ta’ kontribuzzjoni tat-Tieni Klassi, fuq l-assi tal-persuna li timpjega lilha nnifisha jew persuna li taħdem għaliha nnifisha konċernata u għandha titħallas bi preferenza fuq it-talbiet l-oħra kollha (minbarra l-pagi) sew jekk privileġġati jew ipotekarji”

Barra minn hekk, l-Artikoli 2088 sa 2095 tal-Kodiċi Ċivili jindirizzaw speċifikament l-ordni ta’ prijorità tal-privileġġi. Huwa stipulat, fost affarijiet oħra, li d-djun għandhom jitħallsu skont l-ordni ta’ reġistrazzjoni. Dawk l-ipoteki li jiġu rreġistrati fl-istess ġurnata mbagħad jirriżultaw fi klassifikazzjoni ugwali.

Madankollu, fi proċedimenti ta’ insolvenza, il-qorti tista’ (u fil-biċċa l-kbira hekk tagħmel), f’każ li l-assi ma jkunux suffiċjenti sabiex jissodisfaw il-passiv, tagħmel ordni biex il-kostijiet, l-imposti u l-ispejjeż imġarrba fix-xoljiment u fl-istralċ jitħallsu mill-assi, fl-ordni ta’ prijorità kif il-qorti tqis xierqa, u l-qorti għandha tqis l-ordni ta’ prijorità ġenerali li ġejja:

(a) spejjeż li għandhom jitħallsu lil, jew li jkunu saru mir-riċevitur uffiċjali jew mill-istralċjarju fil-konservazzjoni, realizzazzjoni jew ġbir ta’ xi attiv tal-kumpannija;

(b) kull spejjeż oħra li jkunu saru jew inħarġu mir-riċevitur uffiċjali jew taħt l-awtorità tiegħu, magħduda dawk li jkunu saru fit-tmexxija tan-negozju tal-kumpannija;

(ċ) ir-rimunerazzjoni tal-amministratur provviżorju, jekk il-każ;

(d) l-ispejjeż tar-rikorrent, u ta’ kull persuna oħra li tidher fuq ir-rikors liema spejjeż ikunu milqugħa mill-qorti;

(e) ir-rimunerazzjoni tal-manager speċjali, jekk ikun hemm;

(f) kull ammont li jkollu jitħallas lil persuna impjegata jew awtorizzata li tgħin fit-tħejjija tad-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja jew tal-kontijiet;

(g) kull allowance magħmula b’ordni tal-qorti, għal spejjeż ta’ rikors għal ħelsien mill-obbligu li tingħata dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja, jew għal estensjoni taż-żmien sabiex tingħata dikjarazzjoni bħal dik;

(h) kull infiq meħtieġ magħmul mill-istralċjarju waqt l-amministrazzjoni tiegħu, magħduda kull spejjeż magħmula minn membri tal-kumitat ta’ stralċ jew tarrappreżentanti tagħhom u aċċettati mill-istralċjarju;

(i) ir-rimunerazzjoni ta’ kull persuna impjegata mill-istralċjarju biex taqdi xi servizzi tal-kumpannija, kif meħtieġ jew awtorizzat bid-disposizzjonijiet tal-Kapitolu 386;

(j) ir-rimunerazzjoni tar-riċevitur uffiċjali u tal-istralċjarju.

Waqt il-proċedimenti ta’ insolvenza, l-istralċjarju jħejji rapport li jinkludi l-klassifikazzjoni tal-kredituri u l-iskema tad-distribuzzjoni, li jiġi ppreżentat fil-qorti. Il-kredituri jistgħu jagħmlu preżentazzjonijiet jekk ma jaqblux mal-kontenut ta’ dan ir-rapport u l-qorti tista’ tordna rettifika. Eventwalment, il-qorti tapprova l-klassifikazzjoni u l-iskema msemmija u tordna lill-istralċjarju sabiex jipproċedi bil-pagament lill-kredituri.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru tal-Kumpanija)

M/A

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

L-ewwel u qabel kollox, id-distribuzzjoni li tirregola d-distribuzzjoni tar-rikavati hi primarjament irregolata bl-Artikolu 531 tal-Kodiċi tal-Kummerċ u bil-liġijiet tal-Kodiċi Ċivili li jelenkaw il-klassifikazzjoni tal-kredituri bejn dawk il-kredituri li għandhom privileġġ bil-liġi u dawk il-kredituri li għandhom ipoteka garantita. Dawn huma kredituri ipotekarji li joriġinaw jew minn dispożizzjonijiet tal-liġi jew minn atti pubbliċi f’konformità mad-data ta’ meta saret ir-reġistrazzjoni, u li huma rregolati wkoll bl-Artikolu 535 tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Minn hemm 'il quddiem, kredituri sempliċi (li mhumiex kredituri rreġistrati) jiġu kklasifikati pari passu f’konformità mal-pretensjonijiet tagħhom.

Ladarba persuna tiġi ddikjarata falluta, tiġi organizzata laqgħa fi żmien għaxart ijiem minn din id-dikjarazzjoni fejn il-pretensjonijiet jiġu analizzati quddiem l-Imħallef, ir-Reġistratur, il-Kuratur, il-fallut u l-kredituri u jitħejja inventarju.

F’din il-laqgħa jinstema' l-fallut u huwa jipproponi t-termini tal-kompożizzjoni. Waqt din is-seduta, jiġi diskuss jekk il-każ ippreżentat għandux il-mertu li jkollu kompożizzjoni li permezz tagħha kompożizzjoni ta’ kredituri (dawk li mhumiex kredituri rreġistrati permezz ta’ privileġġ jew ipoteka jew permezz ta’ rahan) tiġi maħtura sabiex tidher minflok il-kredituri kollha, u l-kredituri, anke b’mod individwali, għandhom id-dritt jikkontestaw dan fi żmien tmint ijiem.

Issir it-tieni laqgħa, li għal darb'oħra jerġa' jippresiedi l-Imħallef, fejn biex tiġi ammessa l-kompożizzjoni tal-kredituri, din trid tirrapreżenta tliet kwarti tal-ammonti ammessi bħala dovuti mill-fallut;

Wara din il-proċedura, u ladarba l-inventarju tal-kredituri kollha jiġi stabbilit, tiġi organizzata laqgħa oħra li fiha għandu jippresiedi l-Imħallef wara li jkun ġie mxandar avviż kif xieraq f’konformità mal-liġi.

F’din il-laqgħa, kull kreditur għandu jippreżenta l-każ tiegħu, u jekk il-kuratur jopponi lil xi kreditur, il-kreditur ikollu jagħti prova tal-każ tiegħu, lill-kuratur u lill-kompożizzjoni tal-kredituri.

14 Liema huma l-kundizzjonijiet għal, u l-effetti tal-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza (b'mod partikolari b'miżura komposta)?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Waqt proċedimenti ta’ insolvenza, malli l-istralċjarju jkun irrealizza l-proprjetà kollha tal-kumpanija, jew kemm jista’ jkun minnha li fl-opinjoni tiegħu tkun tista' tiġi rrealizzata mingħajr ma l-insolvenza tittawwal bla bżonn, u jkun iddistribwixxa pagament finali, jekk ikun hemm, lill-kredituri, u jkun aġġusta d-drittijiet tal-kontributorji bejniethom, u għamel redditu finali, jekk ikun hemm, lill-kontributorji, u ppreżenta l-kontijiet għas-spejjeż għall-kumpanija, meta tkun issodisfata li l-istralċjarju kkonforma mar-rekwiżiti tal-Kapitolu 386 u rekwiżiti oħra bħal dawn, jekk ikun hemm, kif jista’ jkun stabbilit minnha u, wara kunsiderazzjoni tar-rapport u kwalunkwe oġġezzjoni li tista’ tittressaq minn xi kreditur jew kontributorju jew persuna interessata, il-qorti tipproċedi sabiex tħoll lill-istralċjarju mill-ħatra tiegħu.

Sussegwentement, il-qorti tagħmel ordni li l-isem tal-kumpanija jitneħħa mir-reġistru mid-data tal-ordni. Din l-ordni għandha tiġi nnotifikata lir-Reġistru tal-Kumpanija li għandu jwettaq it-tneħħija.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru tal-Kumpanija)

L-Artikolu 329B(12) jipprevedi għal xenarji differenti li jinvolvu t-terminazzjoni tal-proċedura ta’ rkupru kif ġej:

(a) Jekk, matul xi żmien li proċedura biex kumpannija tirkupra tkun fis-seħħ, jirriżulta lill-kontrollur speċjali, wara konsultazzjoni mal-kumitat konġunt tal-kredituri u l-membri, li ma jkun se jservi ta’ xejn li l-kumpannija tkompli bl-imsemmija proċedura, il-kontrollur speċjali għandu minnufih jagħmel rikors lill-Qorti għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpannija tirkupra, li jkun fih ir-raġunijiet tiegħu dettaljati u komprensivi għal hekk u l-Qorti għandha tordna li l-kumpanija tiġi stralċjata mill-Qorti.

Tapplika l-proċedura prevista fil-Kapitolu 386 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza.

(b) Jekk, f’xi żmien li matulu proċedura biex kumpannija tirkupra tkun fis-seħħ, jirriżulta lill-kontrollur speċjali, wara konsultazzjoni mal-kumitat konġunt tal-kredituri u l-membri, li l-affarijiet tal-kumpannija jkunu tjiebu b’mod li tkun tista’ tħallas id-djun tagħha, għandu jagħmel rikors lill-Qorti, li jkun fih ir-raġunijiet dettaljati u komprensivi f’dan is-sens, u jitlob lill-Qorti biex toħroġ ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpannija tirkupra. Fil-każ li l-Qorti tilqa’ r-rikors, din għandha tagħmel dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet, li jidhrilha meħtieġa fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

F’dan il-każ, il-kumpanija tkompli topera bħala negozju avvjat vijabbli. Il-proċedimenti ta’ sospensjoni jieqfu malli l-qorti tapprova r-rikors imsemmi qabel.

(ċ) Jekk, f’xi żmien li matulu proċedura biex kumpannija tirkupra tkun fis-seħħ, id-diretturi tal-kumpannija jew il-membri f’laqgħa ġenerali straordinarja jkunu sodisfatti li l-affarijiet tal-kumpannija jkunu tjiebu b’mod li tkun tista’ tħallas id-djun tagħha, dawn jistgħu jagħmlu rikors lill-Qorti, li jkollu miegħu ddokumentazzjoni u l-informazzjoni xierqa b’sustenn, fejn jikkonfermaw li jkunu hekk sodisfatti, u fejn jitolbu lill-Qorti biex toħroġ ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura biex kumpannija tirkupra, u l-Qorti ma għandiex tgħaddi biex tagħmel ordni fejn tilqa’ jew tiċħad ir-rikors qabel ma tisma’ lill-kontrollur speċjali. Fil-każ li l-Qorti tilqa’ r-rikors, din għandha tagħmel dawk il-provvedimenti u kondizzjonijiet li jidhrilha xierqa fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

Bħal fil-każ preċedenti, il-kumpanija tibqa’ topera bħala negozju avvjat vijabbli. Il-proċedimenti ta’ sospensjoni jieqfu malli l-qorti tapprova r-rikors imsemmi qabel.

(d) Fit-tmiem tal-perjodu tal-ħatra tiegħu, il-kontrollur speċjali għandu jissottometti rapport finali bil-miktub lill-Qorti li jkun fih il-fehmiet u r-raġunijiet dettaljati u komprensivi tiegħu jekk il-kumpannija jkollhiex jew le prospetti raġonevoli li tkompli bħala ażjenda vijabbli għal kollox jew f’parti u li tkun f’pożizzjoni li tħallas id-djun tagħha b’mod regolari fil-futur.

Meta r-rapport finali ppreżentat mill-kontrollur speċjali jesprimi l-opinjoni li l-kumpanija għandha prospett raġonevoli li tkompli bħala negozju avvjat vijabbli, kompletament jew parzjalment, miegħu għandu jkun hemm ukoll pjan ta’ rkupru preċiż u ddettaljat li għandu jkollu l-proposti kollha meħtieġa sabiex il-kumpanija tkun tista’ tkompli bħala negozju avvjat vijabbli, bi spjegazzjonijiet dwar dan kif jista’ jkun meħtieġ sabiex iseħħ dan l-irkupru, inkluż proposti fir-rigward ta’ riżorsi finanzjarji, iż-żamma ta’ impjegati u l-ġestjoni futura tal-kumpanija. L-imsemmi pjan ta’ rkupru għandu jispjega wkoll il-mod propost għall-ħlas komplet jew proporzjonali tal-pretensjonijiet lill-kredituri, jekk intlaħaqx kompromess volontarju mal-kredituri kollha, jew jekk huwiex qed jiġi propost li l-Qorti tapprova kompromess li ma ġiex approvat mill-kredituri kollha.

Wara li jkun ġie riċevut ir-rapport finali u l-pjan ta’ rkupru, il-Qorti tista’ titlob xi spjegazzjonijiet u kjarifiki kif tqis xieraq li għandhom jiġu pprovduti verbalment jew bil-miktub skont kif tordna l-Qorti. Sussegwentement, il-Qorti tista’ jew tirrifjuta l-pjan ta’ rkupru propost, jew taċċettah u tapprovah kompletament jew parzjalment u tista’ titlob emendi fuqu. Fejn il-Qorti tapprova l-pjan ta’ rkupru ppreżentat mill-kontrollur speċjali, jekk hux bi jew mingħajr emendi skont kif tordna l-Qorti, il-pjan ta’ rkupru għandu jkun effettiv u vinkolanti fuq il-partijiet interessati kollha għall-finijiet kollha tal-liġi. Il-proċedimenti ta’ sospensjoni jieqfu malli l-qorti tapprova l-pjan ta’ rkupru.

(e) Jekk il-Qorti tistabbilixxi ordni għat-terminazzjoni tal-proċedura ta’ rkupru tal-kumpanija għar-raġuni li l-kumpanija ma għandhiex prospett raġonevoli li tkompli bħala negozju avvjat vijabbli, u mhux se tkun f’pożizzjoni li tħallas id-djun tagħha b’mod regolari fil-futur, il-Qorti għandha tordna li l-kumpanija tiġi stralċjata bil-Qorti.

Tapplika l-proċedura diskussa fil-Kapitolu 386 dwar il-proċedimenti ta’ insolvenza.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Waqt proċedimenti ta’ falliment, malli l-kuratur ikun irrealizza l-proprjetà kollha tal-kumpanija, jew kemm jista’ jkun minnha li fl-opinjoni tiegħu tista' tiġi rrealizzata mingħajr ma jiġi mtawwal bla bżonn il-falliment, u jkun iddistribwixxa pagament finali, jekk ikun hemm, lill-kredituri, u jkun aġġusta d-drittijiet tal-kontributorji bejniethom, u għamel redditu finali, jekk ikun hemm, lill-kontributorji, u ppreżenta l-kontijiet għas-spejjeż tal-kumpanija, meta tkun issodisfata li l-kuratur kkonforma mar-rekwiżiti tal-Kapitolu 13 u rekwiżiti oħra bħal dawn, jekk ikun hemm, kif jista’ jkun stabbilit minnha u, wara kunsiderazzjoni tar-rapport u kwalunkwe oġġezzjoni li tista’ tittressaq minn xi kreditur jew kontributorju jew persuna interessata, il-qorti tipproċedi sabiex tħoll lill-kuratur mill-ħatra tiegħu.

Sussegwentement, il-qorti tagħmel ordni li l-isem tas-soċjetà jitneħħa mir-reġistru mid-data tal-ordni. Din l-ordni għandha tiġi nnotifikata lir-Reġistru tal-Kumpanija li għandu jwettaq it-tneħħija.

Sintendi, dan t’hawn fuq japplika għas-soċjetajiet.

Fir-rigward ta’ kummerċjanti, ladarba l-kummerċjant jiġi ddikjarat fallut u r-rikavati jiġu ddistribwiti, allura l-fallut, permezz ta’ rikors għand ir-Reġistratur jista’ jitlob li jidher quddiem Imħallef u dakinhar il-Qorti għandha ssejjaħ ukoll lill-kredituri u lill-kuratur involuti fil-falliment tiegħu, sabiex tistabbilixxi jekk il-kummerċjant jistax jiġi rriabilitat sabiex jinnegozja mill-ġdid.

Jekk dan il-kummerċjant m’aġġixxiex b’mod frodulenti jew malizzjuż, jista’ jiġi rriabilitat sabiex jinnegozja. Din ir-riabilitazzjoni għandha l-effett li tagħti kwittanza lill-fallut, kemm lill-persuntu kif ukoll lill-proprjetà tiegħu akkwistata wara, mid-djun kollha li fi kwalunkwe waqt qabel id-dikjarazzjoni ta’ falliment setgħu ġew preteżi kontrih.

15 X'inhuma d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

Skont l-Artikolu 315(1) tal-Kapitolu 386, kreditur jista’ jfittex rimedju tad-drittijiet tiegħu kontra kwalunkwe parti li hi meqjusa li wettqet in-negozju tal-kumpanija bl-intenzjoni li tiffroda lill-kredituri tal-kumpanija, jew lill-kredituri ta’ kwalunkwe persuna oħra, jew għal kwalunkwe skop frodulenti. F’każijiet bħal dawn, wara rikors il-qorti, din tista’ tiddikjara li kwalunkwe persuna li tkun konxjament parti mit-tkomplija tan-negozju bil-mod imsemmi qabel, tkun personalment responsabbli, mingħajr ebda limitazzjoni tal-obbligazzjoni għad-dejn kollu jew kwalunkwe minnu jew passiv ieħor tal-kumpanija, skont kif il-qorti tista’ tordna.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

L-ebda mogħdija ta’ liġi ad-hoc ma tittratta d-drittijiet tal-kredituri wara l-għeluq tal-proċedimenti ta’ insolvenza.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

Ladarba l-falliment jiġi mitmum, kemm jekk ta' soċjetà jew ta' kummerċjant, il-kreditur m’għandu l-ebda dritt, sakemm il-kreditur ma jkunx jista' jagħti prova li l-kummerċjant jew is-soċjetà aġixxiet b’mod malizzjuż jew frodulenti fil-konfront tal-kredituri.

16 Min għandu jagħmel tajjeb għall-kostijiet u l-ispejjeż involuti fil-proċedimenti ta' insolvenza?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

L-ispejjeż jiġġarbu jew mill-persuna li tressaq ir-rikorsd għall-insolvenza jew mill-kumpanija, skont kif tordna l-qorti.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Fi proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni (rkupru ta' kumpanija), il-kumpanija tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-proċedimenti.

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

L-ispejjeż tagħmel tajjeb għalihom il-persuna li tkun qed tippreżenta r-rikors jew il-persuna falluta

17 X'inhuma r-regoli li għandhom x'jaqsmu man-nullità, l-annullabbiltà u n-nuqqas ta' eżekutorjetà ta' atti ġuridiċi detrimentali għall-korp ġenerali ta' kredituri?

Proċedimenti ta’ Insolvenza (Kumpaniji)

L-Artikolu 303 tal-Kapitolu 386 jipprevedi li l-privileġġi, l-ipoteki u spejjeż oħra, it-trasferiment jew id-disponiment ieħor ta’ proprjetà jew drittijiet, u kwalunkwe pagament, eżekuzzjoni jew att ieħor li għandu x’jaqsam mal-proprjetà jew id-drittijiet maħluqa jew magħmula minn jew kontra kumpanija u kwalunkwe obbligu mġarrab mill-kumpanija fi żmien sitt xhur qabel ix-xoljiment tal-kumpanija għandhom jitqiesu bħala preferenza frodulenti kontra l-kredituri tagħha kemm jekk din it-tranżazzjoni tkun ta’ natura gratwita jew jekk ta’ natura oneruża, kemm jekk tikkostitwixxi tranżazzjoni sottovalutata jew jekk tingħata preferenza. F’każijiet bħal dawn, it-tranżazzjoni (preferenza frodulenti) għandha tiġi nulla.

Sottovalutazzjoni hi definita kif ġej:

(a) kumpannija tagħmel operazzjoni taħt il-valur jekk:

(i) il-kumpannija tagħti rigal jew xort’oħra tagħmel operazzjoni b’kondizzjonijiet li jipprovdu li l-kumpannija ma tirċievi ebda konsiderazzjoni; jew

(ii) il-kumpannija tagħmel operazzjoni għal konsiderazzjoni li l-valur tagħha, fi flus jew valur ta’ flus, ikunu b’mod sinifikanti inqas mill-valur fi flus jew mill-valur ta’ flus tal-konsiderazzjoni provduta mill-kumpanni;

Preferenza hi definita kif ġej:

(b) kumpannija tagħti preferenza lil persuna jekk:

(i) dik il-persuna tkun waħda mill-kredituri jew garanti ta’ xi dejn jew passiv ieħor tal-kumpannija; u

(ii) il-kumpannija tagħmel xi ħaġa jew tħalli li ssir xi ħaġa li, f’kull każ, ikollha l-effett li tqiegħed lil dik il-persuna f’qagħda li, fil-każ li l-kumpannija tmur għal stralċ ta’ insolvenza, tkun f’qagħda aħjar milli kienet tkun kieku dak l-egħmil jew nuqqas ma jkunx sar.

Issir eċċezzjoni għal dan t’hawn fuq jekk il-persuna, li favuriha ssir, tkun saret jew tiġġarrab it-tranżazzjoni, tagħti prova li ma kinitx taf u ma kellhiex raġuni biex temmen li l-kumpanija x’aktarx kienet se tiġi xolta minħabba insolvenza.

Proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

L-ebda mogħdija ta’ liġi ad-hoc ma tipprevedi għan-nullità, l-annullabbiltà jew in-nuqqas ta’ eżegwibilità ta’ atti legali li huma ta’ detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri fi proċedimenti ta’ Riorganizzazzjoni (Irkupru ta' Kumpanija)

Proċedimenti ta’ Falliment (Soċjetajiet u kummerċjanti)

L-ebda mogħdija ta’ liġi ad-hoc ma tipprevedi għan-nullità, l-annullabbiltà jew in-nuqqas ta’ eżegwibilità ta’ atti legali li huma ta’ detriment għall-korp ġenerali tal-kredituri fi proċedimenti ta’ Falliment jew Irkupru

 


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/02/2018

Insolvenza - Awstrija

LISTA TAL- KONTENUT


1 Kontra min jistgħu jinfetħu proċedimenti ta' insolvenza?

Il-liġi tal-Awstrija dwar l-insolvenza mhijiex limitata għall-intraprendituri. Il-kapaċità għal insolvenza hija fil-fatt definita bħala parti mill-kapaċità legali skont il-liġi privata: kwalunkwe persuna li jista’ jkollha drittijiet u obbligi għandha kapaċità għal insolvenza wkoll. Min-naħa l-oħra, din mhijiex kwistjoni ta’ kapaċità ta’ twettiq ta’ tranżazzjoni. Dan ifisser li kwalunkwe persuna fiżika (anki tfal) tista’ tkun debitur f’insolvenza, u hekk ukoll persuni ġuridiċi (privati jew pubbliċi), sħubijiet reġistrati skont il-Kodiċi Kummerċjali (Unternehmensgesetzbuch) (sħubijiet ġenerali (offene Gesellschaften), sħubijiet limitati (Kommanditgesellschaften)) u l-patrimonji tad-deċeduti. Min-naħa l-oħra, sħubijiet silenzjużi (stille Gesellschaften) u kumpaniji kkostitwiti skont il-liġi ċivili (Gesellschaften bürgerlichen Rechts) ma għandhomx kapaċità għal insolvenza.

Wara x-xoljiment ta’ persuna ġuridika jew ta’ sħubija reġistrata, il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza huwa permess dment li l-assi ma jkunux ġew iddistribwiti (§ 68 tal-Kodiċi dwar l-Insolvenza (Insolvenzordnung - IO)).

Jistgħu jinfetħu proċedimenti ta’ falliment (Konkursverfahren), iżda mhux proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni (Sanierungsverfahren), kontra l-assi ta’ istituzzjonijiet tal-kreditu, ta’ ditti tat-titoli, ta’ ditti tas-servizzi ta’ investiment u ta’ impriżi tal-assigurazzjoni (§ 82(1) tal-Att Bankarju (Bankwesengesetz – BWG), § 79 tal-Att tal-2018 dwar is-Superviżjoni tal-Garanziji (Wertpapieraufsichtsgesetz - WAG 2018) u § 309(1) tal-Att tal-2016 dwar is-Superviżjoni tal-Assigurazzjoni (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG 2016)).

2 X'inhuma l-kundizzjonijiet għall-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza?

Minn meta daħal fis-seħħ l-Att Emendatorju tal-2010 dwar il-Liġi tal-Insolvenza (Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010), sar hemm tip wieħed biss ta’ proċedimenti ta’ insolvenza standard skont il-liġi Awstrijaka. Madankollu, fl-istess ħin, jingħataw deżinjazzjonijiet differenti skont il-perkors attwali tal-proċedimenti:

Il-proċedimenti ta’ insolvenza huma magħrufin bħala proċedimenti ta’ falliment (Konkursverfahren) jekk ma jkun għad hemm ebda pjan ta’ ristrutturar disponibbli meta jinfetħu l-proċedimenti. Fil-prinċipju, kemm il-likwidazzjoni kif ukoll ir-ristrutturar huma possibbli skont il-proċedimenti ta’ falliment.

Il-proċedimenti ta’ insolvenza huma magħrufin bħala proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni jekk diġà jkun jeżisti pjan ta’ ristrutturar meta jinfetħu l-proċedimenti. Il-proċedimenti jiffokaw fuq ir-riorganizzazzjoni tad-debitur. Huma disponibbli għal persuni fiżiċi li jmexxu negozju, għal persuni ġuridiċi, għal sħubijiet u għal patrimonji tad-deċeduti (§ 166 tal-IO).

Il-proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni huma possibbli b’debitur jew mingħajr debitur fil-pussess (Eigenverwaltung). Id-debitur jibqa’ fil-pussess (taħt is-superviżjoni ta’ amministratur tar-riorganizzazzjoni (Sanierungsverwalter)) jekk joffri dividend ta’ mill-inqas 30 % lill-kredituri tal-insolvenza fil-pjan ta’ ristrutturar u jkun hemm dokumenti oħrajn disponibbli wkoll. Pereżempju, hemm bżonn ta’ pjan finanzjarju, li juri li l-finanzjament huwa ggarantit għal 90 jum.

Il-proċedimenti ta’ saldu tad-djun (Schuldenregulierungsverfahren), li huma disponibbli għal persuni fiżiċi li ma jmexxux negozju, huma varjant ieħor tal-proċedimenti ta’ insolvenza.

Talba għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza trid issir mid-debitur jew minn kreditur. Fil-każ ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni, dejjem trid issir talba mid-debitur u jrid ikun jeżisti pjan ta’ ristrutturar.

Prerekwiżit għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza huwa li, fil-prinċipju, id-debitur irid ikun insolventi (§ 66 tal-IO). Il-proċedimenti ta’ insolvenza jistgħu jinfetħu wkoll fil-forma ta’ proċedimenti ta’ riorganizzazzjoni fil-każ ta’ insolvenza imminenti (§ 167(2) tal-IO). Il-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza fir-rigward ta’ sħubijiet reġistrati li fihom ebda sieħeb b’responsabbiltà illimitata ma jkun persuna fiżika, jew fir-rigward tal-assi ta’ persuni ġuridiċi u fir-rigward tal-patrimonji tad-deċeduti jseħħ ukoll fil-każ ta’ dejn eċċessiv (§ 67 tal-IO).

Kundizzjoni oħra għall-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza hija d-disponibilità ta’ assi sabiex ikopru l-ispejjeż. Tal-inqas iridu jiġu koperti l-ispejjeż inizjali tal-proċedimenti ta’ insolvenza (eċċezzjoni: il-proċedimenti ta’ saldu tad-djun f’ċerti każijiet).

Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza huwa ppubblikat f’editt fuq l-Internet (www.edikte.gv.at). Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza jipproduċi effetti legali fil-bidu tal-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tal-editt. Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza huwa rreġistrat f’reġistri pubbliċi wkoll (ir-Reġistru tal-Artijiet (Grundbuch), ir-Reġistru Kummerċjali (Firmenbuch) eċċ.).

Jekk il-proċedimenti ta’ insolvenza ma jkunux jistgħu jinfetħu minnufih, il-qorti tal-insolvenza (Insolvenzgericht) trid tordna miżuri interim sabiex tissalvagwardja l-patrimonju u, b’mod partikolari, sabiex tipprevjeni atti legali annullabbli u tiżgura l-kontinwazzjoni ta’ negozju, bil-patt li t-talba sabiex jinfetħu l-proċedimenti ma tkunx kjarament infondata (§ 73 tal-IO). Il-qorti tista’ tipprojbixxi lid-debitur milli jwettaq ċerti atti legali (eż. il-bejgħ jew l-aggravar ta’ proprjetà) jew milli jagħmel tali atti soġġetti għal approvazzjoni mill-qorti. Hu possibbli li jinħatar amministratur temporanju wkoll.

3 Liema huma l-assi li jiffurmaw parti mill-patrimonju tal-insolvenza? Kif jiġu ttrattati l-assi li huma miksuba minn, jew li jiddevolvu lid-debitur wara l-ftuħ tal-proċedimenti ta’ insolvenza?

Il-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza għandu l-effett ta’ tiċħid lid-debitur mid-dritt ta’ disponiment liberu fuq l-assi kollha soġġetti għal infurzar, li jappartjenu lid-debitur f’dan iż-żmien jew li d-debitur jakkwista matul il-proċedimenti ta’ insolvenza (§ 2(2) tal-IO). Dawn isiru dovuti għall-proprjetà tal-insolvenza (Insolvenzmasse).

Għalhekk, il-proprjetà tal-insolvenza tikkonsisti fl-assi mobbli u immobbli kollha tad-debitur, bħal ishma fi proprjetà immobbli, ishma ta’ sjieda konġunta, pretensjonijiet, drittijiet ta’ lokazzjoni, wirt, eċċ. Il-proprjetà tal-insolvenza ma tinkludix il-pretensjonijiet tad-debitur għall-manteniment, dak li jiggwadanja d-debitur bl-isforzi tiegħu stess, jew is-sehem mis-salarji (sussistenza minima) eżenti. Bl-istess mod, il-patrimonju ma jinkludix beni mobbli eżenti (eż. oġġetti għall-użu personali) u drittijiet strettament personali (eż. drittijiet tal-proprjetà industrijali).

Jekk id-debitur jgħix f’dar li tappartjeni għall-proprjetà tal-insolvenza (jew appartament okkupat mis-sid), hu u familtu għall-ewwel ma jitkeċċewx mill-bini residenzjali essenzjali (§ 5(3) tal-IO). Madankollu, dan ma jipprevjenix ir-realizzazzjoni tad-dar (appartament okkupat mis-sid) fi proċedimenti ta’ insolvenza. Il-qorti tal-insolvenza tħalli wkoll id-drittijiet ta’ kiri (jew drittijiet oħrajn ta’ użu) rigward il-bini residenzjali li huma indispensabbli għad-debitur u għall-familja tiegħu għad-dispożizzjoni libera tad-debitur (§ 5(4) tal-IO). It-tħallija ta’ dawn id-drittijiet għad-dispożizzjoni libera tad-debitur twassal għas-segregazzjoni ta’ dawn mill-proprjetà tal-insolvenza.

Il-kumitat tal-kredituri (Gläubigerausschuss) jista’ jiddeċiedi wkoll, bl-approvazzjoni tal-qorti tal-insolvenza, li jissegrega l-pretensjonijiet li aktarx li mhumiex se jirnexxu b’mod adegwat jew oġġetti ta’ valur minuri mill-proprjetà tal-insolvenza (§ 119(5) tal-IO). Ir-raġuni għal segregazzjoni bħal din hija li din tevita l-ispejjeż ta’ realizzazzjoni ta’ kull oġġett li jappartjeni għall-patrimonju li ma jġib ebda benefiċċju għall-patrimonju.

4 X’setgħat għandhom id-debitur u l-prattikant tal-insolvenza, rispettivament?

Il-proċedura tal-insolvenza

 • Id-debitur
  • huwa intitolat li japplika għal falliment u li jappella kontra l-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment;
  • jitlef is-setgħa ta’ disponiment b’rabta mal-assi li jappartjenu għall-patrimonju meta jinfetħu l-proċedimenti ta’ falliment;
  • huwa intitolat li jattendi l-laqgħa tal-kredituri (Gläubigerversammlung) u tal-kumitat tal-kredituri;
  • huwa intitolat li jagħmel applikazzjoni għall-konklużjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar.
 • It-trustee f’falliment (Masseverwalter)
  • huwa responsabbli għall-kondotta prattika tal-proċedimenti ta’ insolvenza;
  • janalizza l-pożizzjoni finanzjarja tad-debitur;
  • ikompli jmexxi n-negozju jekk ma jkunx għadu ngħalaq fil-ftuħ tal-proċedimenti u ma jirriżulta ebda żvantaġġ mill-kontinwazzjoni għall-kredituri;
  • jeżamina l-pretensjonijiet ippreżentati;
  • jeżamina jekk pjan ta’ ristrutturar huwiex fl-interessi tal-kredituri u jekk huwiex probabbli li jkun eżegwibbli;
  • jistabbilixxi u jiddisponi l-assi;
  • jamministra u jirrappreżenta lill-proprjetà