Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Несъстоятелност

Ако дружество или предприемач изпадне в затруднено финансово положение или не може да изплати дълговете си, във всяка държава има специални производства за намиране на цялостно решение на ситуацията, с участието на всички кредитори (страни, на които се дължат парични суми).


Производствата по несъстоятелност се различават в зависимост от това какво се цели с тях:

Дружества

  • Ако дружеството може да бъде спасено или дейността му е жизнеспособна — дълговете му могат да бъдат преструктурирани (обикновено по споразумение с кредиторите). С това се цели защита на дружеството и запазване на работните места.
  • Ако дружеството не може да бъде спасено, то трябва да бъде прекратено (обявяване на „несъстоятелност“).

Предприемачи

  • Обикновено те могат да поискат образуване на процедура за утвърждаване на погасителен план за задълженията им и за погасяване на задълженията след разумен период от време (обикновено 3 години). С това се гарантира, че те няма да изпаднат в лична несъстоятелност и че в бъдеще ще могат да предприемат нови инициативи.

Във всички случаи след официалното откриване на производството кредиторите нямат право да предприемат индивидуални действия за събиране на вземанията си. Целта на това правило е да се гарантира равнопоставеност на всички кредитори и защита на имуществото на длъжника.

За да им бъде платено, кредиторите трябва да докажат вземанията си пред съда или пред органа (обикновено синдик или ликвидатор), натоварен с оздравяването или ликвидацията на имуществото на длъжника. При определени обстоятелства това може да бъде направено от самия длъжник.

Трансгранична несъстоятелност (разпоредби на ЕС)

Делата за несъстоятелност, в които участват дружества или предприемачи, чиито дейности, имущество или бизнес са в няколко държави, могат да се решават съгласно законодателството на ЕС — и по-конкретно Връзката отваря нов прозорецРегламент 2015/848 (вж. Връзката отваря нов прозорецобобщение относно неговото прилагане).

Формуляри, посочени в Регламент 2015/848

Национални производства

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Регистри по несъстоятелност


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 16/11/2020