Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Platobná neschopnosť - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

OBSAH

Platobná neschopnosť znamená, že dlžník je inak než dočasne neschopný platiť svoje dlhy v termíne ich splatnosti. Insolvenčné konanie v tomto prípade znamená konanie, ktoré sa vzťahuje súčasne na všetky dlhy dlžníka.

Vo Fínsku existujú tri rôzne druhy insolvenčného konania: konkurz, reštrukturalizácia podniku a zmena obsahu záväzkov súkromnej osoby. Konkurzy sa riadia ustanoveniami zákona o konkurze (Konkurssilaki 120/2004), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2004. Zákon o reštrukturalizácii podnikov (Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993) a zákon o zmene obsahu záväzkov súkromnej osoby (Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993) nadobudli účinnosť 8. februára 1993.

Konkurz je postup likvidácie určený na speňaženie aktív dlžníka a rozdelenie príjmov veriteľom. Reštrukturalizácia podnikov a zmena obsahu záväzkov súkromnej osoby sú postupy zotavenia na obnovenie finančného zdravia a prekonanie finančných ťažkostí dlžníkov.

Dlžník môže so svojimi veriteľmi dosiahnuť dohodu o splatení dlhov a iných podmienkach aj mimo oficiálneho insolvenčného konania. Podmienky, ktoré sa dohodnú dobrovoľne, sa neupravujú žiadnymi právnymi ustanoveniami.

1 Proti komu je možné podať návrh na začatie insolvenčného konania?

Konkurz

Konkurz je možné uplatniť všeobecne, takže za konkurzného dlžníka možno vyhlásiť tak fyzickú, ako aj právnickú osobu. Konkurz právnickej osoby možno vyhlásiť aj vtedy, ak bola vymazaná z príslušného registra alebo rozpustená. Konkurz možno vyhlásiť aj na majetok zosnulého.

Reštrukturalizácia

Konanie o reštrukturalizácii sa môže týkať každého podniku vykonávajúceho hospodársku činnosť, ako aj súkromného podnikateľa. Mimo rozsahu pôsobnosti konania o reštrukturalizácii sú však niektoré podniky, na ktoré sa vzťahuje osobitná regulácia a kontrola, ako napríklad úverové inštitúcie a poisťovne.

Zmena obsahu záväzkov

Zmena obsahu záväzkov sa môže vzťahovať len na fyzickú osobu. Zmena obsahu záväzkov sa za určitých okolností môže vzťahovať aj na fyzickú osobu prevádzkujúcu súkromný podnik, vykonávajúcu činnosť vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pôsobiacu ako komplementár v komanditnej spoločnosti.

2 Aké sú podmienky na začatie insolvenčného konania?

Všeobecným predpokladom začatia insolvenčného konania je pri všetkých jeho troch druhoch platobná neschopnosť dlžníka. Platobná neschopnosť znamená, že dlžník je inak než dočasne neschopný platiť svoje dlhy v termíne ich splatnosti. Konanie o reštrukturalizácii sa môže začať aj vtedy, ak dlžníkovi platobná neschopnosť hrozí.

Konkurz

Návrh na vyhlásenie konkurzu môže podať buď dlžník, alebo veriteľ. Všeobecným predpokladom vyhlásenia konkurzu je platobná neschopnosť dlžníka. V zákone o konkurze sa stanovujú predpoklady platobnej neschopnosti, na základe ktorých možno ľahšie určiť, či je osoba platobne neschopná; dlžník, ktorý tieto predpoklady napĺňa, sa považuje za platobne neschopného, ak sa nedokáže opak.

Dlžník sa považuje za platobne neschopného, ak:

1. dlžník vyhlási platobnú neschopnosť a neexistujú žiadne osobitné dôvody na neprijatie tohto vyhlásenia;

2. dlžník pozastavil vyplácanie platieb;

3. sa v konaní o výkone rozhodnutia počas šiestich mesiacov pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu stanovilo, že dlžník nedokáže splatiť pohľadávky v plnej výške, alebo

4. dlžník, ktorý je alebo bol rok pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu povinný viesť účty, nesplatil jednoznačné a splatné pohľadávky veriteľovi do týždňa od prijatia upomienky.

Veriteľ môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak sa jeho pohľadávka voči dlžníkovi zakladá na rozsudku alebo iných podmienkach výkonu rozhodnutia, záväzku podpísanom dlžníkom, ktorý dlžník nenapadol na základe zjavného dôvodu, alebo je inak jednoznačná. Požadovaná suma nemusí byť omeškaná. Na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu sa vzťahujú obmedzenia, ak sa návrh týka zanedbateľných pohľadávok a ak má veriteľ zabezpečenú pohľadávku.

Súd menuje správcu konkurznej podstaty a zabezpečí bezodkladné uverejnenie oznámenia o začatí konkurzu v úradnom vestníku Fínska. Oznámenie môže byť uverejnené aj v akomkoľvek denníku. Povinnosťou správcu konkurznej podstaty je informovať veriteľov o začatí konkurzného konania. Oznámenie o začatí konkurzného konania sa uverejňuje, okrem iného, aj v registri konkurzov a reorganizácií, obchodnom registri, registri nárokov a hypoték, registri lodí, registri lodí vo výrobe, registri lietadiel, registri podnikových hypoték, registri údajov o vozidlách a vodičoch a registri účtovných zápisov.

Reštrukturalizácia

Návrh na začatie konania o reštrukturalizácii môže podať dlžník alebo veriteľ. Väčšinu návrhov podávajú dlžníci.

Konanie o reštrukturalizácii možno začať, ak je dlžník platobne neschopný a proti začatiu konania neexistujú právne prekážky. Prekážka existuje napríklad vtedy, ak je pravdepodobné, že program reštrukturalizácie nedokáže zabezpečiť nápravu platobnej neschopnosti, alebo ak dlžník nemá dostatočné aktíva na úhradu nákladov na konanie o reštrukturalizácii. Konanie o reštrukturalizácii sa môže začať aj vtedy, ak dlžníkovi platobná neschopnosť bezprostredne hrozí. Konanie o reštrukturalizácii na základe bezprostredne hroziacej platobnej neschopnosti možno začať na návrh veriteľa iba vtedy, ak sa pohľadávka týka značného finančného záujmu. Konanie o reštrukturalizácii môžu okrem toho začať minimálne dvaja veritelia, ktorých celková výška pohľadávok prestavuje minimálne jednu pätinu známych dlhov dlžníka, ak podajú spoločný návrh s dlžníkom alebo vyhlásia, že podporujú návrh dlžníka.

Súd uverejnení oznámenie o rozhodnutí o začatí konania o reštrukturalizácii v úradnom vestníku Fínska. Oznámiť začatie konania veriteľom je povinnosťou insolvenčného správcu. Začatie konania o reštrukturalizácii sa oznamuje aj niektorým orgánom a zakladá sa, okrem iného, do registra konkurzov a reorganizácií, obchodného registra a registra nárokov a hypoték.

Právne dôsledky začatia konania o reštrukturalizácii nadobúdajú automaticky právoplatnosť od dátumu vydania rozsudku, ktorým sa začne konanie. Po podaní návrhu môže súd na žiadosť predkladateľa návrhu alebo dlžníka vydať zákaz splatenia dlhov a zabezpečenia dlhov, zákaz vymáhania dlhov alebo zákaz exekúcie či iných vykonávacích opatrení, ktorý nadobudne právoplatnosť ešte pred začatím konania.

Zmena obsahu záväzkov

Vec týkajúca sa zmeny obsahu záväzkov sa začne prejednávať po podaní návrhu dlžníkom. Konanie o zmene obsahu záväzkov sa začne, ak je dlžník platobne neschopný a nedokáže primerane zlepšiť svoju schopnosť splácať, aby mohol uhradiť svoje dlhy. Hlavným dôvodom platobnej neschopnosti musí byť podstatne zhoršená schopnosť dlžníka splácať, ktorá nastala v dôsledku zmien okolností primárne nezapríčinených dlžníkom, napríklad choroby. Zmenu obsahu záväzkov možno povoliť aj vtedy, ak na ňu aj inak existuje dobrý dôvod z hľadiska vyváženia dlhov a iných záväzkov dlžníka s jeho schopnosťou ich splácať. Pri posudzovaní schopnosti dlžníka splácať sa zohľadňujú napríklad aktíva, príjem a zárobkový potenciál dlžníka.

Konanie o zmene obsahu záväzkov sa môže uskutočniť iba vtedy, ak mu nebráni žiadna zákonná prekážka (napr. v prípade dlhu, ktorý vznikol spáchaním trestného činu, alebo dlhu, ktorý vyplynul z nedbanlivosti alebo nezodpovednosti). Zmena obsahu záväzkov sa však môže povoliť aj bez ohľadu na všeobecnú prekážku, ak na to existuje dobrý dôvod. V takom prípade sa pozornosť venuje najmä opatreniam, ktoré prijal dlžník na splatenie dlhov, dĺžke času omeškania so splatením pohľadávok a ďalším okolnostiam dlžníka, ako aj závažnosti zmeny obsahu záväzkov z hľadiska dlžníka aj veriteľov.

Právne účinky začatia konania o zmene obsahu záväzkov nadobúdajú automaticky právoplatnosť od dátumu vydania rozsudku, ktorým sa začne konanie. Po podaní návrhu môže súd na žiadosť dlžníka vydať dočasný zákaz splatenia dlhov a zabezpečenia dlhov, zákaz vymáhania dlhov alebo zákaz exekúcie či iných vykonávacích opatrení, ktorý nadobudne právoplatnosť ešte pred začatím konania.

3 Ktorý majetok tvorí súčasť konkurznej podstaty? Ako sa nakladá s majetkom, ktorý dlžník nadobudne alebo mu pripadne po začatí insolvenčného konania?

Konkurz

Aktíva, ktorými disponuje dlžník na začiatku konkurzu, a aktíva, ktoré dlžník nadobudne pred ukončením konkurzu, sú aktíva konkurznej podstaty. Príjmy z aktív konkurznej podstaty, ako aj aktíva, ktoré možno vymôcť do podstaty, a aktíva nadobudnuté nahradením v konkurznej podstate, sú tiež aktívami konkurznej podstaty.

Platí, že aktíva nevymáhateľné exekúciou nie sú aktívami konkurznej podstaty. Okrem toho aktívami konkurznej podstaty nie sú ani aktíva a mzdové príjmy fyzickej osoby nadobudnuté po začatí konkurzu.

Reštrukturalizácia

V konaní o reštrukturalizácii sa pre dlžníka vypracuje program reštrukturalizácie. Program obsahuje napríklad informácie o finančnej situácii dlžníka, t. j. o jeho aktívach, záväzkoch a iných povinnostiach. Program reštrukturalizácie sa vypracuje na základe celkových aktív dlžníka v čase konania. Možné je aj vymáhanie: transakciu, ktorú možno zrušiť, ak bola namiesto žiadosti o reštrukturalizáciu podaná žiadosť o vyhlásenie konkurzu, možno v konaní o reštrukturalizácii zrušiť z rovnakých dôvodov ako v prípade konkurzu.

Hoci za výnimočných okolností je možné program reštrukturalizácie po schválení zmeniť, suma platieb, ktoré sa majú uhradiť jednotlivým veriteľom, sa pri zmene programu nemôže zvýšiť. Aktíva prevedené na dlžníka po schválení programu reštrukturalizácie však môžu pre veriteľov predstavovať dôvod žiadať od dlžníka doplnkové platby. Dlžníkovi sa môže nariadiť uhradenie doplnkových platieb, ak sa jeho finančná situácia v porovnaní s obdobím vypracovania programu považuje za lepšiu. Žiadosť o doplnkové platby sa môže podať, ak existujú dôvody na požadovanie takýchto platieb, a podáva sa súdu najneskôr do jedného roka od predloženia záverečnej správy súdu.

Zmena obsahu záväzkov

Pri posudzovaní schopnosti dlžníka platiť sa musia zohľadniť napríklad finančné prostriedky z likvidácie aktív dlžníka, príjmy dlžníka a jeho zárobkový potenciál, náklady potrebné na živobytie a vyživovaciu povinnosť. Pri zmene obsahu záväzkov sa pre dlžníka potvrdzuje splátkový kalendár vypracovaný podľa jeho schopnosti splácať. Pri zmene obsahu záväzkov sa na úhradu dlhov použijú všetky príjmy dlžníka, ktoré prekračujú úroveň nákladov potrebných na živobytie a vyživovaciu povinnosť, ako aj ďalšie aktíva dlžníka, ktoré nepatria k základným potrebám dlžníka. K aktívam považovaným za základné potreby dlžníka patria nehnuteľnosť užívaná vlastníkom-dlžníkom, potrebný nábytok v nej, ako aj osobné veci a vybavenie potrebné na výkon práce dlžníka. Aktíva, ktoré sa považujú za základné potreby dlžníka, môžu podliehať likvidácii iba v prípadoch, ktoré upravuje zákon.

Zo splátkového kalendára môžu okrem toho dlžníkovi vyplývať aj povinnosti uhradiť doplnkové platby z ďalšieho príjmu alebo aktív, ktoré dlžník nadobudne počas platnosti splátkového kalendára. Dlžník je povinný veriteľom poslať určitú časť zo všetkých darov a iných jednorazových platieb, ktoré prijal počas platnosti splátkového kalendára. Ak príjem dlžníka prekračuje príjem stanovený pre splátkový kalendár, dlžníkovi sa môže nariadiť zaplatenie určitej časti dodatočného príjmu veriteľom.

4 Aké právomoci má dlžník, resp. správca?

Konkurz

Konkurz vyhlasuje súd. Súd menuje aj správcu konkurznej podstaty. Osoba môže byť vymenovaná za správcu konkurznej podstaty, ak s menovaním súhlasí, má schopnosti, zručnosti a skúsenosti potrebné na plnenie daných povinností a je aj inak vhodná na danú pozíciu. Správca konkurznej podstaty nemá žiadny vzťah k dlžníkovi ani veriteľovi, ktorý by ohrozil jeho nezávislosť vo vzťahu k dlžníkovi alebo nestrannosť voči veriteľom alebo jeho schopnosť riadne vykonávať úlohy. Za správcu konkurznej podstaty nemožno menovať právnickú osobu.

Správca konkurznej podstaty zohráva ústrednú úlohu pri správe konkurznej podstaty v konkurze. Medzi povinnosti správcu konkurznej podstaty okrem iného patria zastupovanie konkurznej podstaty, dozeranie na aktuálne riadenie konkurznej podstaty, spísanie zoznamu konkurznej podstaty a vypracovanie opisu dlžníka, prijímanie prihlášok pohľadávok a vypracovanie zoznamu úhrad. Správca konkurznej podstaty dozerá aj na riadenie a predaj aktív patriacich do konkurznej podstaty a uhrádzanie prostriedkov.

Po začatí konkurzu dlžník stráca právomoc nad aktívami konkurznej podstaty. Dlžník spolupracuje, aby sa mohlo konkurzné konanie dokončiť. Dlžník musí správcovi konkurznej podstaty poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a osvedčenie zoznamu konkurznej podstaty. Dlžník má právo získať informácie o konkurznej podstate, zúčastňovať sa na zasadnutiach veriteľov a vyjadrovať stanoviská k veciam, o ktorých sa rozhoduje.

Reštrukturalizácia

Po začatí konania o reštrukturalizácii podniku súd menuje insolvenčného správcu. Insolvenčný správca je dospelá a čestná osoba, na ktorú nebol vyhlásený konkurz a ktorá má plnú právnu spôsobilosť. Táto osoba má schopnosti, zručnosti a skúsenosti potrebné pre danú pozíciu. Insolvenčný správca nemá vzťah s dlžníkom ani so žiadnym z veriteľov, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť od dlžníka alebo nestrannosť voči veriteľom. Za insolvenčného správcu nemožno menovať právnickú osobu.

Insolvenčný správca zodpovedá za realizáciu účelu konania a ochranu záujmov veriteľov. Insolvenčný správca vypracúva správu o aktívach a pasívach dlžníkov a návrh programu reštrukturalizácie. Insolvenčný správca dozerá aj na činnosti dlžníka.

Súd môže menovať výbor veriteľov, ktorý zastupuje veriteľov a koná ako poradný orgán insolvenčného správcu pri výkone jeho povinností. Výbor sa nemenuje v prípade, ak sa to nepovažuje za potrebné z dôvodu malého počtu veriteľov alebo z iného dôvodu.

Dlžník si ponecháva právomoc nad svojimi aktívami a činnosťami, ak nie je zákonom stanovené inak. Po začatí konania si však dlžník nemôže bez súhlasu insolvenčného správcu napríklad vziať novú pôžičku, ak to nesúvisí s bežnými činnosťami dlžníka a jej výška a podmienky nie sú nezvyčajné. Na žiadosť insolvenčného správcu alebo veriteľa možno obmedziť právomoc dlžníka aj inak, a to v prípade, ak hrozí, že dlžník svojím konaním poškodí alebo ohrozí záujmy veriteľov. Dlžník musí spolupracovať so súdom, insolvenčným správcom a výborom veriteľom a poskytovať im informácie. Dlžník má naďalej nárok na výkon svojho práva na podanie žaloby v prebiehajúcich alebo nadchádzajúcich súdnych konaniach, ak insolvenčný správca nerozhodne o tom, že prevezme výkon práva dlžníka na podanie žaloby.

Zmena obsahu záväzkov

V prípade potreby môže súd menovať insolvenčného správcu pre konanie o zmene obsahu záväzkov, ak je to potrebné na objasnenie finančnej situácie dlžníka, likvidáciu jeho aktív alebo inú realizáciu zmeny obsahu záväzkov. Osobu možno menovať za insolvenčného správcu, ak je dospelá, čestná, nebol na ňu vyhlásený konkurz, nevzťahujú sa ňu kompetenčné obmedzenia a s menovaním súhlasí. Insolvenčný správca musí mať schopnosti, zručnosti a skúsenosti požadované na výkon svojich povinností. Nemá vzťah s dlžníkom ani so žiadnym z veriteľov, ktorý by mohol ohroziť jeho nezávislosť od dlžníka alebo nestrannosť voči veriteľom. Za insolvenčného správcu nemožno menovať právnickú osobu.

Povinnosťou insolvenčného správcu, ak bol menovaný, je vypracovať splátkový kalendár a vykonávať ďalšie povinnosti, ktoré mu uložil súd. Pri vypracúvaní splátkového kalendára insolvenčný správca rokuje s dlžníkom a veriteľmi, poskytuje im potrebné informácie o zmene obsahu záväzkov a vyhradzuje im príležitosť predložiť vyhlásenie o návrhu konania a návrhu splátkového kalendára. Insolvenčný správca môže byť menovaný aj na to, aby dozeral na likvidáciu aktív dlžníka, ako aj na prevod likvidačných prostriedkov veriteľom. Ak nie je menovaný insolvenčný správca, za vypracovanie návrhu splátkového kalendára zodpovedá dlžník. O začatí konania o zmene obsahu záväzkov súkromnej osoby rozhodne súd. Súd zodpovedá aj za potvrdenie splátkového kalendára.

Dlžník si ponecháva nárok a právo na vlastníctvo svojich aktív. Všetky aktíva dlžníka, ktoré sa nepovažujú za základné potreby dlžníka, sa však použijú na splatenie dlhov. Dlžník musí súdu, veriteľom a insolvenčnému správcovi, ak je menovaný, poskytnúť všetky informácie potrebné na zmenu obsahu záväzkov. Dlžník sa podieľa aj na správnej realizácii zmeny obsahu záväzkov.

5 Za akých podmienok je možné uplatniť započítanie?

Konkurz

Na základe určitých výnimiek má veriteľ právo použiť na začiatku konkurzu pohľadávku v konkurze na jej započítanie proti dlhu voči dlžníkovi, a to aj vtedy, ak dlh voči dlžníkovi alebo pohľadávka ešte nie sú splatné. Právo na započítanie pohľadávok sa nevzťahuje na pohľadávku, ktorá neoprávňuje veriteľa na platbu z konkurznej podstaty, ani na pohľadávku, ktorá je mladšia než ostatné pohľadávky. Veriteľ je povinný poskytnúť informácie o pohľadávke, ktorá sa má použiť na započítanie pohľadávok.

Reštrukturalizácia

Napriek zákazu vymáhania dlhu má veriteľ pri začatí konania právo na započítanie pohľadávky proti dlhu voči dlžníkovi za rovnakých podmienok ako pri konkurznom konaní. Oznámenie o započítaní pohľadávok sa doručuje aj insolvenčnému správcovi. Právo na započítanie pohľadávok sa nevzťahuje na započítanie pohľadávok úverovou inštitúciou proti finančným prostriedkom, ktoré má dlžník v inštitúcii uložené v čase nadobudnutia právoplatnosti zákazu vymáhania alebo po nadobudnutí právoplatnosti zákazu vymáhania, ani proti finančným prostriedkom, ktoré sa v úverovej inštitúcii nachádzajú v uvedenom čase na účely prevodu na účet dlžníka v prípade, že sa tento účet môže použiť na platby.

Zmena obsahu záväzkov

Po začatí konania o zmene obsahu záväzkov sa na dlžníka nebudú vzťahovať žiadne opatrenia na vymáhanie dlhu, ktorého splatenie je prerušené, ani opatrenia na zabezpečenie splatenia dlhu. Prerušenie vymáhania sa týka aj započítania pohľadávok dlžníka proti dlhom voči veriteľovi. Toto prerušenie sa však nevzťahuje na započítanie daní.

6 Aké účinky má insolvenčné konanie na zmluvné vzťahy dlžníka?

Platí, že zmluvy, z ktorých nevyplývajú pohľadávky v rámci insolvenčného konania, zostávajú platné a nezmenené vo všetkých druhoch insolvenčného konania.

Konkurz

Ak pri začiatku konkurzu dlžník nedodržal zmluvu, ktorej je stranou, druhá zmluvná strana požiada o vyhlásenie, či sa bude konkurzná podstata týkať zmluvy. Ak sa jej konkurzná podstata bude týkať a vydá sa prijateľná zábezpeka dodržania zmluvy, zmluva sa nemôže vypovedať. Druhá zmluvná strana však môže zmluvu vypovedať, ak je osobnej povahy alebo existuje iný osobitný dôvod, pre ktorý druhá strana ďalej nemusí byť stranou zmluvy v rámci konkurznej podstaty.

Okrem toho možno zrušiť jednotlivé transakcie, a to z dôvodu vymáhania, ktorý je uvedený v zákone o vymáhaní aktív do konkurznej podstaty (Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991).

Reštrukturalizácia

Začatie konania o reštrukturalizácii nemá žiadny vplyv na existujúce povinnosti dlžníka, ak sa zákonom nestanovuje inak. Nájomnú alebo úverovú zmluvu, v ktorej je dlžník nájomcom, môže dlžník vypovedať tak, aby sa jej platnosť skončila dva mesiace po doručení oznámenia o vypovedaní. Osoba, ktorá sa pred začatím konania zmluvne zaviazala voči dlžníkovi, ale v čase začatia konania nedokončila plnenie záväzkov, má nárok na preskúmanie svojho plnenia záväzkov, ak sa považujú za bežnú súčasť činností dlžníka. Ak ide o iný druh zmluvy, ktorá bola uzavretá pred začatím konania, a dlžník v čase začatia konania nesplnil svoj platobný záväzok z nej vyplývajúci, insolvenčný správca na žiadosť druhej strany stanoví, či dlžník dodrží svoju časť zmluvy. Ak je odpoveď záporná alebo sa neposkytne v primeranom čase, druhá strana má právo zmluvu zrušiť. Dohoda, na základe ktorej má dlžník uskutočniť platbu vyplývajúcu z reštrukturalizácie dlhu alebo súvisiacu s reštrukturalizáciou dlhu, sa vyhlási za neplatnú, ak povinnosť uskutočniť platbu nevyplýva zo schváleného plánu reštrukturalizácie.

Ak sa postup reštrukturalizácie vzťahuje na zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo za určitých podmienok vypovedať pracovnú zmluvu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, a to bez ohľadu na trvanie pracovnej zmluvy.

Transakciu, ktorú možno zrušiť, ak bola namiesto žiadosti o reštrukturalizáciu podaná žiadosť o vyhlásenie konkurzu, možno v konaní o reštrukturalizácii zrušiť na žiadosť veriteľa z rovnakých dôvodov, ktoré sa uvádzajú v zákone o vymáhaní aktív do konkurznej podstaty.

Zmena obsahu záväzkov

Dlžník sa vzdá aktív, ktoré nepatria medzi jeho základné potreby a ktoré nadobudol na základe zmluvy o čiastočnej úhrade alebo kúpe na splátky. Dlžník má právo vypovedať nájomnú zmluvu, ak je nájomníkom, alebo iný druh spotrebiteľskej zmluvy či zmluvu o kúpe na splátky s dvojmesačnou výpovednou lehotou začínajúcou sa oznámením o vypovedaní zmluvy. Osoba, ktorá sa pred začatím konania zmluvne zaviazala voči dlžníkovi, ale v čase začatia konania nedokončila plnenie záväzkov, má nárok na preskúmanie svojho plnenia záväzkov, ak sa považujú za bežnú súčasť činností dlžníka. Zmluva, z ktorej vyplýva záväzok dlžníka vyplývajúci zo zmeny obsahu záväzkov alebo súvisiaci so zmenou obsahu záväzkov, sa zruší, ak sa záväzok nemusí uhradiť podľa splátkového kalendára alebo na základe zákona.

Transakciu, ktorú možno zrušiť, ak bola namiesto žiadosti o zmenu obsahu záväzkov podaná žiadosť o vyhlásenie konkurzu, možno v konaní o zmene obsahu záväzkov zrušiť na žiadosť veriteľa z rovnakých dôvodov, ktoré sa uvádzajú v zákone o vymáhaní aktív do konkurznej podstaty.

7 Aké účinky má insolvenčné konanie na konania začaté jednotlivými veriteľmi (s výnimkou prebiehajúcich súdnych konaní.?

Konkurz

Po začatí konkurzu sa voči konkurznej podstate nepodá žiadna žaloba s cieľom získať dôvod na vymáhanie pohľadávky v konkurze a nevykonajú sa žiadne vykonávacie opatrenia na aktívach konkurznej podstaty s cieľom vymôcť pohľadávku v konkurze. Veriteľ chránený kolaterálom však môže podať žalobu týkajúcu sa vymáhania pohľadávky z kolaterálu.

Reštrukturalizácia

Platí, že po začatí konania o reštrukturalizácii sa dlžníka týka zákaz splácania a veriteľov zákaz vymáhania dlhov, t. j. na dlžníka sa nesmú vzťahovať žiadne opatrenia, ktorých cieľom je vymôcť reštrukturalizovaný dlh alebo zabezpečiť jeho splatenie. V niektorých prípadoch môže zabezpečený veriteľ požiadať súd o udelenie povolenia na využitie zábezpeky s cieľom získať platbu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak z podmienok reštrukturalizácie jednoznačne vyplýva, že nie je potrebné ponechať majetok ako zábezpeku vo vlastníctve dlžníka. Platí, že po začatí konania sa voči dlžníkovi nesmú prijať ochranné opatrenia na základe úradných rozhodnutí.

Zmena obsahu záväzkov

Rovnako ako pri konaní o reštrukturalizácii, aj v konaní o zmene obsahu záväzkov sa na veriteľa vzťahuje prerušenie vymáhania dlhu. Ak dlh patrí do rozsahu pôsobnosti prerušenia splácania, na dlžníka sa nevzťahujú žiadne opatrenia na vymáhanie dlhu, ktorý sa má splatiť, ani opatrenia na zabezpečenie splatenia dlhu. Na dlžníka sa nevzťahujú žiadne opatrenia na vymáhanie dlhu, ktorý sa má splatiť, ani opatrenia na zabezpečenie splatenia dlhu. Okrem toho sa na dlžníka nevzťahujú sankcie za oneskorené splatenie. V niektorých prípadoch však môže zabezpečený veriteľ požiadať súd o udelenie povolenia na využitie zábezpeky s cieľom získať platbu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak sa aktíva slúžiace ako kolaterál nepovažujú za základné potreby dlžníka, alebo ak dlžník nepotrebuje aktíva na svoje podnikanie.

Veriteľ môže podať žalobu alebo začať iné konanie, aby si ponechal právo na vymáhanie alebo získal základ na vymáhanie. Platí, že bez ohľadu na ustanovenia o zákazoch týkajúcich sa začatia konania o zmene obsahu záväzkov môže veriteľ požiadať aj o príkaz na ochranné opatrenia a vykonanie tohto príkazu.

8 Aké účinky má konkurzné konanie na pokračovanie súdnych sporov, ktoré nie sú ukončené v čase začatia insolvenčného konania?

Konkurz

Po začatí konkurzu dlžník stráca právomoc nad aktívami konkurznej podstaty v prospech konkurzného správcu. V dôsledku toho môže konkurzná podstata legálne nadobudnúť postavenie strany v záležitostiach týkajúcich sa aktív, ktoré patria do konkurznej podstaty: konkurzná podstata má vyhradenú možnosť obnoviť súdne konanie prebiehajúce medzi dlžníkom a tretími stranami, ktoré sa týka aktív konkurznej podstaty. Ak konkurzná podstata túto možnosť nevyužije, konanie môže obnoviť dlžník. Konkurznej podstate sa ďalej vyhradzuje možnosť obnoviť súdne konanie voči dlžníkovi, ktoré sa týka prejednávanej pohľadávky v konkurze. Ak konkurzná podstata na žalobu nereaguje a dlžník si nepraje obnoviť konanie, žalobca môže požiadať o rozhodnutie vo veci.

Reštrukturalizácia

Dlžník má naďalej nárok na výkon svojho práva na podanie žaloby v prebiehajúcich súdnych konaniach alebo v iných príslušných konaniach, ktorých je stranou, ak insolvenčný správca nerozhodne o tom, že prevezme výkon práva dlžníka na podanie žaloby. Rovnaké ustanovenie sa vzťahuje aj na súdne alebo iné konanie, ktoré bude prebiehať po začatí konania o reštrukturalizácii.

Insolvenčný správca má právo uplatniť pohľadávky a začať súdne alebo iné príslušné konanie v mene dlžníka, ako aj vykonávať právo dlžníka na podanie žaloby v konaní. Insolvenčný správca môže okrem toho prijať oznámenie v mene dlžníka.

Zmena obsahu záväzkov

Začatie konania o zmene obsahu záväzkov nemá vplyv na prebiehajúce súdne konanie ani na právo dlžníka na podanie žaloby v konaní.

9 Aké sú hlavné charakteristiky účasti veriteľov v insolvenčnom konaní?

Konkurz

Veriteľ môže požiadať o vyhlásenie konkurzu.

Veritelia vykonávajú najvyššiu právomoc nad konkurznou podstatou. Právomoc pri konkurznej podstate vykonávajú veritelia, ak túto záležitosť neupravuje zákon alebo ak ju nevykonáva správca konkurznej podstaty. Veritelia si okrem toho môžu ponechať právomoc vo veciach aktuálnej správy konkurznej podstaty alebo previesť určitú časť právomoci na správcu konkurznej podstaty. Právo na výkon právomoci veriteľov patrí veriteľom, ktorí majú pohľadávku v konkurze voči dlžníkovi a ktorí svoju pohľadávku prihlásili. Právomoc veriteľov v konkurze vzniká pri začatí konkurzu a zaniká pri jeho skončení.

Najdôležitejším rozhodovacím orgánom je zasadnutie veriteľov, ale možno uplatniť aj iné rozhodovacie postupy. Veritelia môžu zriadiť aj výbor veriteľov, ktorý koná ako rokovací a styčný orgán medzi správcom konkurznej podstaty a veriteľmi. Hlasovacie právomoci veriteľov sa stanovia na základe ich aktuálnych pohľadávok v konkurze. Za rozhodnutie zasadnutia veriteľov sa považuje stanovisko, ktoré má podporu veriteľov s celkovou nadpolovičnou hlasovacou právomocou veriteľov zúčastňujúcich sa hlasovania. Pri alternatívnych rozhodovacích postupoch sa hlasy počítajú na základe hlasovacích právomocí veriteľov vyjadrujúcich stanovisko.

Reštrukturalizácia

Veriteľ môže požiadať o konanie o reštrukturalizácii.

Ako spoločný zástupca veriteľov môže byť menovaný výbor veriteľov. Výbor zastupuje všetky skupiny veriteľov a jeho povinnosťou je pomáhať insolvenčnému správcovi pri výkone jeho povinností a sledovať činnosti insolvenčného správcu vykonávané v mene veriteľov. Výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou.

Pri príprave návrhu programu reštrukturalizácie insolvenčný správca rokuje s výborom veriteľov a v prípade potreby aj s jednotlivými veriteľmi. Nárok na predloženie návrhu programu reštrukturalizácie majú okrem toho aj veritelia alebo skupiny veriteľov, ktorých pohľadávky prekračujú hranicu stanovenú zákonom. Po vypracovaní sa návrh programu reštrukturalizácie predloží veriteľom na schválenie. Ak schváleniu programu nestoja v ceste žiadne prekážky, program sa môže schváliť prijatím všetkými veriteľmi, väčšinovým prijatím v skupinách veriteľov a za určitých okolností aj bez väčšinového prijatia vo všetkých skupinách veriteľov.

Zmena obsahu záväzkov

Veriteľ nemôže požiadať o zmenu obsahu záväzkov súkromnej osoby. Platí však, že pred predložením návrhu na zmenu obsahu záväzkov dlžník určí, či existuje možnosť rokovať o vyrovnaní s veriteľmi. V súlade so zavedenými úverovými postupmi a postupmi vymáhania dlhov veriteľ spolupracuje s cieľom dosiahnuť vyrovnanie.

Veritelia dostanú možnosť predložiť vyhlásenie k návrhu na zmenu obsahu záväzkov a k návrhu splátkového kalendára. Ak sa to vyžaduje, veritelia poskytnú podrobnosti o svojich pohľadávkach písomne. Na žiadosť veriteľa možno schválený splátkový kalendár zmeniť alebo za určitých podmienok nariadiť uplynutie jeho platnosti.

10 Ako môže správca využívať a scudzovať majetok z konkurznej podstaty?

Konkurz

Aktíva konkurznej podstaty sa spravujú s náležitou starostlivosťou a účelne. Jednou z povinností správcu konkurznej podstaty je dozerať na predaj aktív patriacich do konkurznej podstaty. Konkurzná podstata uskutočňuje likvidáciu aktív konkurznej podstaty tak, aby to bolo pre konkurznú podstatu čo najvýhodnejšie, takže sa dosiahne čo najlepší výsledok predaja. Kolaterál patriaci do podstaty sa môže predať iba vtedy, ak s tým súhlasí veriteľ chránený kolaterálom alebo ak na to súd vydá povolenie. Aktíva patriace do konkurznej podstaty sa nemôžu previesť na správcu konkurznej podstaty, asistentov správcu konkurznej podstaty, osoby súvisiace so správcom konkurznej podstaty, ani na asistenta.

Reštrukturalizácia a zmena obsahu záväzkov

Práva insolvenčného správcu sa obmedzujú na právo prístupu k informáciám potrebným na plnenie povinností insolvenčného správcu. Dlžník si ponechá nárok a právo na vlastníctvo svojich aktív a insolvenčný správca nemá právo aktíva dlžníka použiť ani previesť. V konaní o zmene obsahu záväzkov však môže byť insolvenčnému správcovi nariadená likvidácia aktív a vykonanie súvisiacich opatrení a úprav, ako aj prevod výsledných prostriedkov príjemcom.

11 Ktoré pohľadávky možno prihlásiť voči konkurznej podstate dlžníka, a akým spôsob sa zaobchádza s pohľadávkami vzniknutými po začatí insolvenčného konania?

Konkurz

Pohľadávka v konkurze znamená dlh dlžníka vyplývajúci z právneho základu, ktorý vznikol pred začiatkom konkurzu. Za pohľadávky v konkurze sa okrem toho považujú aj pohľadávky zabezpečené kolaterálom a pohľadávky, ktorých základ alebo výška sú podmienené, sporné alebo inak nejednoznačné. V pokračujúcom dlhovom vzťahu sa časť dlhu z obdobia pred začatím konkurzu považuje za pohľadávku v konkurze.

Pohľadávky, ktoré vznikli po začatí konkurzu, sa považujú za administratívne výdavky, t. j. dlh konkurznej podstaty, ktorý sa v plnej výške splatí pomocou aktív konkurznej podstaty.

Reštrukturalizácia

Dlhy, ktoré vznikli po podaní žiadosti, sa splatia pri splatnosti. To isté platí aj pre poplatky, trovy a ďalšie prevádzkové výdavky vyplývajúce z trvalého zmluvného vzťahu alebo neprerušenej zmluvy o užívaní alebo vlastníctve, ak sa týka obdobia nasledujúceho po podaní žiadosti.

Zmena obsahu záväzkov

Zmenou obsahu záväzkov sa uhradia všetky dlhy dlžníka, ktoré existovali pred začatím konania o zmene obsahu záväzkov. Patria medzi ne zabezpečené záväzky aj dlhy, ktoré sú podmienené, sporné alebo inak neurčité, pokiaľ ide o ich výšku alebo základ, ako aj úroky z takýchto dlhov, ktoré vzniknú v čase od začiatku konania o zmene obsahu záväzkov do potvrdenia splátkového kalendára, a výdavky na vymáhanie a výkon v rámci takýchto dlhov, ak sa dlžníkovi nariadi ich splatiť.

Dlhy mimo zmeny obsahu záväzkov sa splatia pri splatnosti.

12 Aké sú pravidlá prihlasovania, overovania a schvaľovania pohľadávok?

Konkurz

Ak chce veriteľ získať nárok na úhradu, prihlási pohľadávku týkajúcu sa konkurzu písomne (prihlasovací list) a doručí ju správcovi konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na prihlásenie. V prihlasovacom liste sa uvedie napríklad kapitálová výška pohľadávky, vzniknutý úrok a základ pohľadávky a úrokov. Prihlásenie sa môže po uplynutí lehoty na prihlásenie revidovať alebo doplniť. Pohľadávku možno prihlásiť aj retroaktívne, ak veriteľ zaplatí do konkurznej podstaty dodatočný poplatok, s výnimkou prípadov, keď na neprihlásenie pohľadávky do uplynutia lehoty na prihlásenie existuje opodstatnený dôvod. Správca konkurznej podstaty môže v návrhu zoznamu úhrad zohľadniť pohľadávku v konkurze aj bez prihlásenia, ak neexistujú pochybnosti o jej základe a výške.

Správca konkurznej podstaty overí legitimitu prihlásených pohľadávok a ich možné prioritné poradie. Pohľadávky s právom na úhradu sa uvedú v návrhu zoznamu úhrad. Pohľadávku v návrhu zoznamu úhrad môže spochybniť správca konkurznej podstaty, veriteľ alebo dlžník. Spochybnenie pohľadávky musí byť podrobné a doložené odôvodnením. Ak je spochybnená pohľadávka veriteľa, správca konkurznej podstaty vyhradí veriteľovi možnosť vypočutia v spore a predložiť dôkazy na podporu svojej pohľadávky. Pohľadávka, ktorá nebola spochybnená včas, sa považuje za prijatú.

Potom správca konkurznej podstaty vypracuje zoznam úhrad, pričom zohľadní spory a vyhlásenia, a súdu ho predloží na osvedčenie. Súd prerokuje spory a iné nezhody. Ak spor nemožno vyriešiť počas vypočutia, bude sa riešiť samostatne v civilnom konaní. Nakoniec súd osvedčí zoznam úhrad.

Reštrukturalizácia

Dlžník pripojí k svojej žiadosti o začatie konania o reštrukturalizácii vyhlásenie o veriteľoch, dlhoch a ich kolateráli. V príkaze súdu na začatie konania o reštrukturalizácii sa stanoví dátum, do ktorého musia veritelia písomne oznámiť správcovi pohľadávky, ktoré sa líšia od pohľadávok nahlásených dlžníkom.

Po doručení návrhu programu reštrukturalizácie súdu vyhradí súd stranám veci možnosť písomne oznámiť insolvenčnému správcovi svoje námietky proti pohľadávkam v návrhu, ako aj možnosť predložiť v stanovenej lehote písomné vyhlásenie týkajúce sa návrhu, alebo predvolá tieto strany na vypočutie pred súdom. V mene dlžníka môžu predložiť námietky insolvenčný správca aj dlžník. Námietky sa posúdia a vec rozhodne pri posúdení návrhu, ak je to možné, alebo sa vec môže rozhodnúť v samostatnom súdnom konaní. Po rozhodnutí súdu o nejednoznačnej reštrukturalizácii dlhov môže osoba, ktorá vypracovala návrh, dostať možnosť úpravy, revízie alebo doplnenia návrhu. Potom veritelia hlasujú o návrhu programu reštrukturalizácie.

Platí, že platnosť dlhu počas reštrukturalizácie, ktorý dlžník ani veriteľ neoznámili a ktorý sa ani inak nedostal do pozornosti insolvenčného správcu pred schválením programu reštrukturalizácie, uplynie po schválení programu reštrukturalizácie.

Zmena obsahu záväzkov

Po vydaní príkazu na začatie konania o zmene obsahu záväzkov súd zašle kópie súdneho príkazu, návrhu na konanie a návrhu splátkového kalendára dlžníka veriteľom. Súd stanoví aj lehotu na podanie písomného oznámenia veriteľov týkajúceho sa výšky zmeny záväzkov, ak sa líši od výšky oznámenej dlžníkom, ako aj lehotu na podanie písomných vyhlásení veriteľov k návrhu na konanie a návrhu splátkového kalendára dlžníka a lehotu na možné námietky proti dlhom zahrnutým do návrhu.

O námietkach sa rozhodne v súvislosti s postupom zmeny obsahu záväzkov a v splátkovom kalendári, ak je to možné bez podstatného zdržania konania o zmene obsahu záväzkov. V opačnom prípade súd nariadi, aby sa vec vyriešila samostatnou žalobou alebo v inom konaní. Ak sa dlžníkovi povolila zmena obsahu záväzkov dlžníka, splátkový kalendár sa môže potvrdiť.

Splátkový kalendár možno zmeniť na návrh dlžníka alebo veriteľa, ak sa po potvrdení splátkového kalendára zistí, že sa vyskytla možnosť zmeny obsahu záväzkov. Ak sa dlh s možnosťou jeho zmeny vyskytne po ukončení splátkového kalendára, dlžník splatí dlh vo výške, ktorá by bola veriteľovi priznaná, ak by bol dlh súčasťou splátkového kalendára.

13 Aké sú pravidlá rozdelenia výťažku? Aké je poradie pohľadávok a práv veriteľov?

Platí, že pohľadávky sa vo všetkých druhoch insolvenčného konania považujú za rovnocenné, t. j. každý veriteľ má rovnaké právo na získanie platby z vyplatených prostriedkov proporčne k svojim pohľadávkam. Výnimky z tohto pravidla sa týkajú ustanovení o pohľadávkach s najvyššou a najnižšou prioritou.

Konkurz

Úhrady veriteľom v konkurze sa vyplácajú v súlade s osvedčeným zoznamom úhrad. Ustanovenia o prioritizácii pohľadávok v konkurze v situáciách, keď sú aktíva dlžníka nedostatočné na úhradu všetkých pohľadávok, sa stanovujú v zákone o priorite pohľadávok (Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992).

Pohľadávky zabezpečené kolatelárom alebo zádržným právom sú pohľadávky s prioritou, rovnako ako pohľadávky vyplývajúce z reštrukturalizácie podniku, výživného na deti a podnikových hypoték. Pohľadávky, ktoré sú podriadené ostatným pohľadávkam, a ich vzájomný ranking, sa špecifikujú v osobitných ustanoveniach. Takéto pohľadávky tvoria napríklad úroky a sankcie z omeškania platby pohľadávky bez priority, ktoré vznikli do začiatku konkurzu, ako aj ostatné poplatky vyplývajúce z verejného práva, ako sú platby pokút a sankcií.

Reštrukturalizácia

Veritelia, ktorí by mimo konania o reštrukturalizácii mali rovnaké právo na splatenie svojich pohľadávok, majú pri vysporiadavaní dlhov v rámci programu reštrukturalizácie rovnaké postavenie. V programe reštrukturalizácie sa však môže stanoviť, že veritelia s malými pohľadávkami získajú úhradu v plnej výške.

Na zabezpečené dlhy sa môžu vzťahovať iba obmedzené opatrenia vysporiadavania dlhov, keďže kapitálovú istinu zabezpečeného dlhu nemožno znížiť. Vysporiadanie dlhov nemá vplyv na existenciu ani obsah skutočného zabezpečovacieho práva veriteľa. V rámci vysporiadavania dlhov sa úroky a ďalšie úverové náklady, ktoré vznikli počas konania o reštrukturalizácii iných dlhov než zabezpečených, považujú za dlhy s najnižšou prioritou.

Zmena obsahu záväzkov

Dostupné finančné prostriedky dlžníka a finančné prostriedky získané z likvidácie jeho aktív sa rozdelia medzi riadne dlhy proporčne podľa ich výšky. Na riadne dlhy sa môžu vzťahovať všetky dostupné opatrenia na zmenu obsahu záväzkov, ale platobný záväzok týkajúci sa zabezpečených dlhov nemusí byť zrušený. Vysporiadanie dlhov nemá vplyv na existenciu ani obsah skutočného zabezpečovacieho práva veriteľa. Použije sa mechanizmus, ktorý je pre veriteľa najmenej nepriaznivý, a pritom stále dostatočný na nápravu finančnej situácie dlžníka. Poslednými záväzkami, ktoré sa vyplatia z dostupných finančných prostriedkov a likvidačných prostriedkov dlžníka, sú dlhy, ktoré by boli podriadené v prípade, že by dlžník vstúpil do konkurzu, a úroky, ktoré vznikli v období od začiatku konania o zmene obsahu záväzkov do potvrdenia splátkového kalendára.

14 Aké sú podmienky a účinky ukončenia insolvenčného konania (najmä ukončenia vyrovnaním.?

Konkurz

Konkurzné konanie na súde sa končí vypracovaním zoznamu priznaných platieb. Konkurz sa končí, keď veritelia schvália záverečné zúčtovanie. Správca konkurznej podstaty vypracuje záverečné zúčtovanie po vykonaní zúčtovania konkurznej podstaty a likvidácii aktív patriacich do konkurznej podstaty. Záverečné zúčtovanie sa môže vypracovať aj vtedy, ak je konkurzná podstata čiastočne nezúčtovaná, pretože kolaterál alebo iné aktíva malej hodnoty neboli predané, alebo z dôvodu nejednoznačnosti pohľadávky v konkurze či zanedbateľnej časti pohľadávok.

Zosúhlasenie, ktorým sa ukončuje konkurzné konanie, možno v konkurze vykonať, ak ho podporí dlžník a väčšina veriteľov. Osvedčením zosúhlasenia sa menovanie správcu konkurznej podstaty a právomoc veriteľov v konkurze končí.

Súd vydá príkaz na ukončenie konkurzu, ak sú finančné prostriedky konkurznej podstaty nedostatočné na úhradu nákladov na konkurzné konanie alebo ak pokračovanie konkurzného konania nebude z iného dôvodu účelné. Ak však konkurz pokračuje v rámci verejnej nútenej správy, súd príkaz na ukončenie konkurzu nevydá. K dôvodom pokračovania v konkurze v rámci verejnej nútenej správy môže patriť napríklad potreba kontroly dlžníka. Verejná nútená správa sa končí záverečným zúčtovaním.

Príkaz na zrušenie konania z platného dôvodu možno vydať do ôsmich dní od vydania príkazu na konkurz.

Zodpovednosť za dlhy sa nekončí ani po konkurze. Dlžník nie je zbavený zodpovednosti za dlhy v konkurze, ktoré nie sú v konkurze v plnej výške splatené.

Reštrukturalizácia

Súdny postup týkajúci sa reštrukturalizácie sa končí schválením programu reštrukturalizácie. Schválením programu dlžník znovu získa slobodu konať a ukončia sa právne účinky vyplývajúce zo začatia konania, ako napríklad zákaz splácania a vymáhania dlhov. Po schválení programu reštrukturalizácie sa podmienky reštrukturalizácie dlhov riadia programom reštrukturalizácie, pričom sa ukončí platnosť všetkých neznámych reštrukturalizovaných dlhov.

Súd môže na žiadosť orgánu dohľadu alebo veriteľa nariadiť ukončenie platnosti programu reštrukturalizácie, ak dlžník porušil podmienky programu a toto porušenie je závažné. Platnosť programu reštrukturalizácie uplynie aj vtedy, ak je vyhlásený konkurz dlžníka pred skončením programu. Súd môže nariadiť aj to, aby platnosť úpravy dlhov v programe reštrukturalizácie týkajúcich sa určitého veriteľa uplynula napríklad vtedy, keď dlžník vecne zanedbal ich plnenie voči veriteľovi podľa programu. Po uplynutí platnosti má veriteľ rovnaké práva, aké mal pred schválením programu reštrukturalizácie.

Po ukončení programu reštrukturalizácie predloží orgán dohľadu, alebo v prípade jeho neexistencie dlžník, záverečnú správu o vykonávaní programu.

Zmena obsahu záväzkov

Súdny postup týkajúci sa zmeny obsahu záväzkov sa končí, keď súd potvrdí splátkový kalendár. Po potvrdení splátkového kalendára sa podmienky zmeny obsahu záväzkov upravujú splátkovým kalendárom. Platobné záväzky stanovené v splátkovom kalendári sú pre dlžníka záväzné až do splnenia všetkých špecifikovaných záväzkov. Bez ohľadu na ukončenie splátkového kalendára zostávajú záväzky dlžníka, ktoré sú v ňom uvedené, platné dovtedy, kým nebudú splnené. Dlžník sa neoslobodzuje od splatenia zostávajúcich dlhov, kým sa nesplnia všetky záväzky stanovené v splátkovom kalendári.

Platnosť splátkového kalendára uplynie aj vtedy, ak je vyhlásený konkurz dlžníka pred skončením platnosti kalendára. Na žiadosť dlžníka alebo veriteľa môže súd nariadiť uplynutie platnosti splátkového kalendára, ak dlžník zanedbal svoje zákonom stanovené povinnosti. Po uplynutí platnosti má veriteľ rovnaké práva, aké mal pred zmenou obsahu záväzkov.

15 Aké majú veritelia práva po ukončení insolvenčného konania?

Konkurz

Zodpovednosť za dlhy pokračuje aj po konkurze: dlžník je stále zodpovedný za dlhy v konkurze, ktoré neboli počas konkurzu splatené v plnej výške.

Reštrukturalizácia

Veritelia majú právo prijať platby za svoje pohľadávky, ktoré sú rozpísané v programe reštrukturalizácie, a reštrukturalizácia sa skončí až po splnení všetkých záväzkov programu. Po skončení platnosti programu už preto veritelia nemajú právo platby prijímať.

Zmena obsahu záväzkov

Podmienky zmeny obsahu záväzkov sa upravujú splátkovým kalendárom. Určí sa trvanie splátkového kalendára. Bez ohľadu na ukončenie splátkového kalendára zostávajú záväzky dlžníka, ktoré sú v ňom stanovené, platné dovtedy, kým nebudú splnené. Po skončení platnosti splátkového kalendára už veritelia nemajú právo platby prijímať.

16 Kto má hradiť trovy insolvenčného konania?

Konkurz

Náklady na konkurzné konanie tvoria súdne poplatky, ktoré sa uhrádzajú za postup, odmena správcovi konkurznej podstaty a iné náklady vyplývajúce z kontroly a správy konkurznej podstaty.

Náklady na konkurzné konanie sa hradia z finančných prostriedkov konkurznej podstaty. Ak finančné prostriedky konkurznej podstaty na úhradu nákladov nepostačujú, zodpovednosť za náklady môže prevziať veriteľ, aby tak zabránil ukončeniu konkurzného konania.

Súd môže rozhodnúť aj o pokračovaní konkurzu v rámci verejnej nútenej správy, ak to považuje za oprávnené, napríklad z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov konkurznej podstaty. V takom prípade sa menovanie správcu konkurznej podstaty a právomoc veriteľov v konkurze končí. Náklady na konkurzné konanie vyplývajúce z verejnej nútenej správy sa uhradia z prostriedkov štátu, keďže finančné prostriedky konkurznej podstaty sú na ich úhradu nedostatočné.

Reštrukturalizácia

Trovy konania, ako napríklad odmena pre insolvenčného správcu, sa uhradia z aktív dlžníka. Zodpovednosť za náklady môže prevziať aj iná strana, keďže jednou z prekážok reštrukturalizácie je pravdepodobnosť, že aktíva dlžníka nebudú postačovať na úhradu trov konania.

Za úhradu nákladov vynaložených na výbor veriteľov zodpovedajú veritelia. Osoba, ktorá si chce uplatniť právo na predloženie návrhu programu reštrukturalizácie, znáša vypracovanie návrhu na vlastné náklady.

Zmena obsahu záväzkov

Trovy konania pozostávajú z primeranej odmeny za služby insolvenčného správcu a úhrady výdavkov, ktoré vznikli insolvenčnému správcovi. Platí, že dlžník uhrádza odmenu a výdavky insolvenčnému správcovi do výšky, ktorá neprekračuje dostupné finančné prostriedky dlžníka za štyri mesiace nasledujúce po potvrdení splátkového kalendára alebo úprave splátkového kalendára. Časť odmeny a výdavkov, ktoré neuhrádza dlžník, sa uhradí z prostriedkov štátu. Ak je návrh na zmenu obsahu záväzkov zamietnutý, celá odmena a všetky výdavky sa uhradia z prostriedkov štátu.

17 Aké sú pravidlá týkajúce sa neplatnosti, odporovateľnosti alebo nevymáhateľnosti právnych úkonov, ktoré poškodzujú kolektívny záujem veriteľov?

Ustanovenia o vymáhaní sa vzťahujú na všetky druhy insolvenčného konania.

Aktíva prevedené pred začatím insolvenčného konania, ktoré spĺňajú podmienky stanovené zákonom, si možno nárokovať podaním žaloby o vymáhanie alebo žaloby týkajúcej sa nároku či uplatnením nároku na náhradu škody. Vo všetkých druhoch insolvenčného konania sa na vymáhanie vzťahujú ustanovenia zákona o vymáhaní aktív do konkurznej podstaty (758/1991). Na vymáhanie musia existovať dôvody.

Predpoklady existencie dôvodu na vymáhanie, a teda aj zrušenia transakcie, sú tieto:

– transakcia bola využitá na nenáležité zvýhodnenie jedného veriteľa a úkor ostatných veriteľov, na prevod aktív mimo dosah veriteľov alebo na zvýšenie celkovej výšky dlhu na škodu veriteľov,

– dlžník bol v čase vykonania transakcie platobne neschopný alebo transakcia prispela k vzniku platobnej neschopnosti dlžníka; ak transakcia obsahuje dar, ďalším predpokladom je nadmerná zadlženosť dlžníka alebo vznik nadmernej zadlženosti v dôsledku transakcie,

– druhá strana transakcie vedela alebo mala vedieť o platobnej neschopnosti/nadmernej zadlženosti dlžníka alebo o účinkoch transakcie na finančnú situáciu dlžníka, ako aj o iných skutočnostiach, pre ktoré je transakcia nenáležitá.

Ak bol druhou stranou transakcie blízky príbuzný dlžníka, predpokladá sa, že dotknutá osoba vedela o uvedených skutočnostiach, až kým nepreukáže, že konala v dobrej viere. Ak bola transakcia uzavretá viac než päť rokov pred začatím insolvenčného konania, možno ju zrušiť iba vtedy, ak bol stranou transakcie blízky príbuzný dlžníka.

Splatenie dlhov, ktoré sa uskutočnilo viac než tri mesiace pred dátumom žiadosti o insolvenčné konanie, sa zruší, ak sa uskutočnilo nezvyčajnými platobnými prostriedkami, ak sa uskutočnilo predčasne alebo sa splatená suma považuje vzhľadom na finančné prostriedky konkurznej podstaty za významnú. Splatenie sa však nezruší, ak sa považuje vzhľadom na okolnosti za bežné. Zrušia sa aj platby vymožené exekúciou, ak sa exekúcia uskutočnila viac než tri mesiace pred stanovenou lehotou. Lehota pre blízkych príbuzných dlžníka je dlhšia. Platba sa zruší aj vtedy, ak veriteľ konal v dobrej viere.

Zrušenie, napríklad darov, rozdelenia majetku, započítania pohľadávok a kolaterálu, sa upravuje osobitnými ustanoveniami.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/09/2019