Insolvensregistre

Alle EU-lande har insolvens- og konkursregistre, hvor du kan finde relevante oplysninger. Disse registre er ved at blive sammenkoblet, og der vil kunne søges i dem fra et centralt punkt.


Insolvensregistre

Heri registreres, analysers og lagres insolvensoplysninger, som gøres tilgængelige for offentligheden på forskellig vis afhængig af det enkelte land:

 • lande med særlige registre – offentliggør oplysninger om alle stadier af insolvenssagen og sagens parter.
 • lande med andre registre – her er situationen mere diffus. Nogle lande offentliggør kun virksomhedens navn og selskabsform, andre medtager oplysninger om alle stadier af insolvenssagen.
Oplysninger om nationale registre

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Engangssøgning

Benyt nedenstående link til at søge på et hvilket som helst Link åbner i nyt vindueofficielt EU-sprog – nationale insolvensregistre til brug for:

 • oplysninger og dokumenter om insolvenssager
 • dokumenter vedrørende debitorer

Søg i de nationale registre

De oplysninger og dokumenter, som du kan finde i disse registre, er som udgangspunkt gratis.

For tiden er der ikke adgang til alle EU-landene via denne tjeneste. Dette problem vil blive løst i det første halvår af 2019, der er den frist, der er fastsat i den reviderede insolvensforordning for at sammenkoble virksomhedsregistrene i hele EU ved hjælp af den Europæiske e-justice- portal. Dette fremtidige system af sammenkoblede registre vil indeholde et foruddefineret sæt af oplysninger ("obligatoriske oplysninger") om insolvenssager, så snart de indledes i EU.

Relevante links

Insolvens


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 20/05/2019

Insolvensregistre - Belgien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransknederlandsk er allerede oversat.

Dette afsnit indeholder oplysninger om insolvensregistre i Belgien.


Insolvensregistre

Hvad indeholder belgiske insolvensregistre?

Der findes ikke offentlige insolvensregistre i Belgien.

 • For virksomheder findes der Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), et register med alle identifikationsoplysninger om virksomhederne samt deres juridiske situation (såsom konkurser). Afgørelser om konkurser og tvangsakkorder offentliggøres imidlertid også i Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/01/2017

Insolvensregistre - Bulgarien

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

På denne side findes en kort oversigt over det bulgarske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad kan det bulgarske insolvensregister tilbyde?

Det bulgarske insolvensregister består af tre dele:

 1. Der er adgang til en del af Link åbner i nyt vinduekuratorregistret via justitsministeriets websted. Den del, der er offentligt tilgængelig, giver dog ikke adgang til persondata eller data, der endnu ikke er bekræftet af en kurator
 2. Der er adgang til hele Link åbner i nyt vinduesalgs- og auktionsregistret via webstedet for det bulgarske ministerium for økonomi, energi og turisme
 3. Registret over insolvensbehandling administreres ikke på nuværende tidspunkt som en centraliseret database på grund af den manglende sammenkobling mellem domstolene.

Er der gratis adgang til det bulgarske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det bulgarske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det bulgarske insolvensregister?

På webstedet kan du finde en Link åbner i nyt vinduekurator ved at søge på:

 • Navn
 • Ensartet identifikationsnummer
 • Adresse
 • Speciale
 • Ord inden for fagområdet
 • En del af nummeret for den ministerielle bekendtgørelse vedrørende udpegelsen
 • Status - aktiv eller ikke-aktiv

Hvordan søger jeg efter salg?

Der findes en Link åbner i nyt vindueofficiel meddelelse vedrørende salg på webstedet for ministeriet for økonomi, energi og turisme.

Det bulgarske insolvensregisters historie

Registret blev oprettet i 2003 efter gennemførelsen af Phare-projektet BG 0103.04 "Styrkelse af insolvenssystemet". Målet var at etablere et informationssystem vedrørende insolvens og at samle alle oplysninger herom i én database. Registret virker hos nogle domstole: distriksdomstolene, appeldomstolene og den øverste kassationsret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/08/2017

Insolvensregistre - Tjekkiet

Dette afsnit giver en kort præsentation af det tjekkiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det tjekkiske insolvensregister?

Link åbner i nyt vindueTjekkiets insolvensregister ejes og vedligeholdes af Link åbner i nyt vindueTjekkiets justitsministerium.

Er der gratis adgang til det tjekkiske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Søgning i det tjekkiske insolvensregister

Ved hjælp af den avancerede søgemaskine er det muligt at få adgang til det fulde indhold af registrets dokumenter i pdf-format.

Det tjekkiske insolvensregisters historie

Registret indeholder oplysninger fra den 1. januar 2008 og frem.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 13/05/2019

Insolvensregistre - Danmark


Insolvensregistre

Der findes ikke noget insolvensregister i Danmark.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/09/2013

Insolvensregistre - Tyskland

Dette afsnit giver et kort overblik over det tyske insolvensregister.


Insolvensregistre

Det tyske insolvensregister

Insolvenserklæringer fra de tyske insolvensretter offentliggøres i overensstemmelse med artikel 9 i loven om insolvens på internettet Link åbner i nyt vindueinsolvenserklæringer. Erklæringerne er retligt bindende og oplysningerne er offentligt tilgængelige.

Registret ejes og administreres af Forbundsrepublikkens og delstaternes fællesudvalg for databehandling og rationalisering i retssektoren, repræsenteret ved justitsministeriet i Nordrhein-Westfalen.

Er der gratis adgang til det tyske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte det tyske insolvensregister.

Hvordan søger jeg i det tyske insolvensregister?

Der kan kun søges via webstedet Link åbner i nyt vindueinsolvenserklæringer. På webstedet forklares det, hvordan der søges. Oplysningerne foreligger kun på tysk.

Det skal bemærkes, at en ubegrænset søgning i oplysninger fra alle tyske insolvensretter kun er mulig i to uger efter den første dag for offentliggørelse. Efter udløbet af denne frist skal rettens beliggenhed og mindst et af følgende kriterier angives: efternavn, firma, skyldners hjemsted eller bopæl, sagsnummer ved insolvensretten eller den retsinstans, der er ansvarlig for registret, registertype eller registernummer.

Det tyske insolvensregisters historie

Webstedet for insolvenserklæringer har siden den 1. april 2002 stillet oplysninger om insolvens til rådighed for borgerne. Detaljerede angivelser af de tidsrum og procedurer, for hvilke der findes oplysninger, findes på webstedet.

Oplysningerne vedrører sager, hvor insolvensproceduren endnu ikke er afsluttet. Oplysningerne slettes senest seks måneder efter procedurens afslutning.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueTysklands insolvensregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/04/2018

Insolvensregistre - Estland

Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Denne side giver et overblik over den insolvenstjeneste, som det estiske virksomhedsregister tilbyder.


Insolvensregistre

Hvilken information findes der i Estland om insolvens?

Estland har ikke et særskilt insolvensregister,men det Link åbner i nyt vindueestiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde indeholder informationer om juridiske personers og selvstændige erhvervsdrivendes konkurs. Oplysninger om juridiske og fysiske personers konkurserklæringer kan også findes i den officielle elektroniske publikation Ametlikud Teadaanded (officielle meddelelser). Denne publikation indeholder ligeledes meddelelser om konkurser og konkursbehandlinger.

Følgende registreres i det estiske virksomhedsregister og registret over almennyttige organisationer og fonde på grundlag af en retsafgørelse:

 • afvisning af konkursbegæringen uden konkursdedret
 • konkursdekreter sammen med navn og personligt id for kuratoren samt anmærkning om, at vedkommende repræsenterer selskabet
 • ophævelse af konkursdekret sammen med registrering, der viser selskabets fortsatte aktivitet
 • ophævelse af konkursdekret og sletning af selskabet fra registret
 • afslutning af konkursbehandling og sletning af selskabet fra registret eller fortsættelse af selskabets aktiviteter
 • et forlig og vilkårene herfor med registrering af fortsat aktivitet
 • annullering af et forlig og genåbning af konkursbehandlingen med anmærkning om, at selskabet er repræsenteret ved en kurator
 • afslutning af forlig, når det er udløbet, og fritagelse af kuratoren.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed, som er nedlagt over for en skyldner eller en person med bemyndigelse til at repræsentere vedkommende, registreres ikke i registret.

Det estiske virksomhedsregister indeholder følgende oplysninger om juridiske personer, der er gået konkurs:

 • navn på den juridiske person
 • registreringskode
 • adresse
 • navn på kurator
 • navn(e) på bestyrelsesmedlem(mer)
 • dato for konkurserklæringen og erklæringens eller den civile sags nummer.

Er der gratis adgang til information om insolvens?

Registerdata er tilgængelige hos Link åbner i nyt vindueregisterafdelinger, på Link åbner i nyt vindueinternettet og hos Link åbner i nyt vinduenotarer. Adgang til data i virksomhedsregistret og registret for nonprofitorganisationer og -fonde samt indgivelse af dokumenter hos registerafdelinger er gratis.

Der opkræves ingen gebyrer for søgninger på internettet efter juridiske personer, selvstændige erhvervsdrivende og filialer af udenlandske virksomheder, for oplysninger om retssager eller for adgang til oplysninger på registerkortet (herunder historiske data)[1]. Der opkræves dog et gebyr for alle andre søgninger, herunder historiske kortoplysninger i registret samt adgang til årsrapporter, vedtægter og andre dokumenter. Satserne for anvendelse af elektroniske data i virksomhedsregistret er fastlagt i Link åbner i nyt vinduejustitsministeriets forordning.

Der opkræves et gebyr for adgang til registerdata og indgivelse af dokumenter hos en notar. Gebyrerne er fastlagt i Link åbner i nyt vindueloven om notargebyrer.

Adgang til den officielle elektroniske publikation Link åbner i nyt vindueAmetlikud Teadaanded (officielle meddelelser) er gratis.

De nærmere bestemmelser om forbud mod at drive virksomhed offentliggøres og er gratis tilgængelige på Link åbner i nyt vindueinternettet

Hvordan søger jeg information om insolvens?

Der kan søges efter en juridisk person eller en selvstændig erhvervsdrivende i virksomhedsregistrets informationssystem ud fra virksomhedsnavn, navn eller registreringskode. Under status er det angivet, om den juridiske person eller selvstændige erhvervsdrivende er gået konkurs.

Den estiske insolvenstjenestes historie

Den estiske insolvenstjeneste har eksisteret siden 1. september 1995.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/08/2017

Insolvensregistre - Irland

Denne side indeholder oplysninger om Irlands insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det irske insolvensregister?

Irland har ikke et særskilt virksomhedsinsolvensregister. Oplysninger om virksomhedsinsolvens findes i Link åbner i nyt vinduedet centrale virksomhedsregister.

Registret over personlig konkurs er et manuelt register, der føres i Examiner's Office under High Court (landsretten). Det indeholder oplysninger om konkurser erklæret af High Court of Ireland.

Registret over personlig insolvens er også et manuelt register. Det er omfattet af S.I. nr. 334 af 2002 – De Europæiske Fællesskabers regler fra 2002 (personlig insolvens) 2002 og indeholder nærmere oplysninger om personlig insolvens erklæret af domstolene i andre EU-medlemsstater (som meddelt til den officielle kurator).

Er der gratis adgang til det irske insolvensregister?

Nej. Der skal betales et gebyr pr. søgning. Nærmere oplysninger om gebyret findes i afsnittet om Link åbner i nyt vindueregler og gebyrerLink åbner i nyt vindueCourts Service' websted. Gebyret skal betales, selv om søgningen giver et negativt resultat, dvs. når indtastningen ikke matcher søgekriterierne i registrene.

Hvordan søger jeg i det irske insolvensregister?

Søgninger i registret over personlig konkurs kan kun foretages ved personligt fremmøde i Examiner's Office, 2. etage, Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Det irske insolvensregisters historie

Registret over personlig konkurs indeholder oplysninger fra 1922 og frem.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/05/2010

Insolvensregistre - Grækenland

Grækenland har ikke noget websted for konkursregistre. Vi er i gang med at digitalisere databaserne og deres elektroniske grænseflade.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det græske insolvensregister?

Ifølge græsk lovgivning findes der følgende procedurer for insolvensbehandling:

 • konkurs (artikel 1-61 i lov nr. 3588/2007, artikel 13, stk. 1-4, i lov nr. 4013/2011, artikel 22, stk. 1, i lov nr. 4055/2012)
 • særlig likvidation med fortsat drift (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (artikel 106k i lov nr. 3588/2007, artikel 12 i lov nr. 4013/2011)
 • afvikling inden konkurs (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (artikel 70-101 i lov nr. 3588/2007, artikel 22, stk. 2, i lov nr. 4055/2012, artikel 116, stk. 3, og artikel 234, stk. 1-3, i lov nr. 4072/1012)
 • omstruktureringsplaner (artikel 109-123 i lov nr. 3588/2007, artikel 34, stk. 1, i lov nr. 3858/2010)
 • den forenklede procedure for mindre konkurser (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (artikel 162-163 i lov nr. 3588/2007)

De lokale civile distriktsdomstole (ειρηνοδικεία) er ansvarlige for at behandle sager og træffe afgørelser vedrørende begæringer om fysiske personers konkurs.

De lokale domstole i første instans (πρωτοδικεία) er ansvarlige for at behandle sager og træffe afgørelser vedrørende begæringer om foreningers (προσωπικές εταιρίες), kommanditselskabers (ετερόρρυθμες εταιρίες), interessentskabers (ομόρρυθμες εταιρίες), private kapitalselskabers (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), anpartsselskabers (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), aktieselskabers (ανώνυμες εταιρίες), europæiske virksomheders og europæiske andelsselskabers konkurs.

Det almindelige virksomhedsregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) hos de lokale handelskamre er ansvarligt for at udstede de nødvendige certifikater i forbindelse med konkursprocedurer.

Er der gratis adgang til det græske insolvensregister?

Denne mulighed findes ikke.

Hvordan søger jeg i det græske insolvensregister?

Det græske insolvensregisters historie


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 03/07/2019

Insolvensregistre - Spanien

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

I Spanien blev Registro Público Concursal (det offentlige insolvensregister) oprettet ved kongeligt dekret nr. 3/2009. Det erstatter det nuværende Registro Público de Resoluciones Concursales (det offentlige register over insolvenskendelser). I det offentlige insolvensregister offentliggøres afgørelser i insolvenssager.


Insolvensregistre

.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 19/09/2017

Insolvensregistre - Frankrig


Insolvensregistre

Der findes ingen insolvensregistre i Frankrig.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/12/2016

Insolvensregistre - Italien


Insolvensregistre

Det italienske justitsministerium er i færd med at oprette et nyt elektronisk system for data vedrørende insolvens.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/10/2018

Insolvensregistre - Cypern

Denne side indeholder en kort introduktion til Cyperns insolvens- og likvidationsregister (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Insolvensregistre

Kontoret for Link åbner i nyt vindueinsolvens (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) modtager og administrerer aktiver for insolvente fysiske og juridiske personer og rapporterer til Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) i Link åbner i nyt vindueministeriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Her administreres et register over insolvente fysiske og juridiske personer. Hvis et selskab opløses, registreres dette i virksomhedsregistret. Yderligere oplysninger kan fås hos Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistrator- og bobestyrerkontoret.

Hvad indeholder det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Er der gratis adgang til det cypriotiske insolvensregister?

Ikke relevant.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret?

Ikke relevant.

Insolvensregistrets historie

Insolvensregistret indeholder oplysninger om insolvens fra 1931 og frem.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueVirksomhedsregistrator og bobestyrer (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Link åbner i nyt vindueMinisteriet for handel, industri og turisme (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/09/2018

Insolvensregistre - Letland

Den originale sprogudgave af denne side lettisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver en introduktion til det lettiske insolvensregister.


Insolvensregistre

– Hvad indeholder det lettiske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vinduelettiske insolvensregister indeholder oplysninger om:

 • administratorer
 • insolvenssager, der vedrører fysiske og juridiske personer
 • sager, der vedrører retlig beskyttelse
 • udenretslige sager, der vedrører retlig beskyttelse
 • statistiske data.

Insolvensregistret er tilgængeligt for alle, og oplysningerne heri er pålidelige. Det ejes af Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistret i Letland.

Er der gratis adgang til det lettiske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang til oplysningerne i det lettiske insolvensregister, men der skal betales et gebyr, hvis en borger ønsker at få tilsendt oplysninger.

Der kan rekvireres en udskrift eller andre dokumenter med en debitors (fysisk person) eller administrators personnummer fra virksomhedsregistret ved henvendelse til virksomhedsregistret eller ved elektronisk anmodning via portalen Latvija.lv.

Hvordan søger jeg i det lettiske insolvensregister?

Administratorer

Afsnittet Administratori indeholder oplysninger om administratorer, herunder:

 • fornavn
 • efternavn
 • kontoradresse og kontaktoplysninger
 • certifikatnummer
 • dato for certifikatets udløb.

Oplysninger om administratorer, hvis certifikat er udløbet, kan findes i de historiske arkiver under Vēsturiskie dati. Linket "Izziņa" giver adgang til alle de oplysninger, der er registreret i det lettiske insolvensregister på hver enkelt administrator.

Søgning

Søg i afsnittet Meklēt efter oplysninger om en bestemt fysisk eller juridisk person. Oplysningerne kan filtreres efter følgende kriterier:

 • registreringsnummer (for juridiske personer) eller personnummer (for fysiske personer)
 • navn eller titel
 • retskreds
 • periode, hvor sagen er anlagt
 • sagstype (insolvensbehandling, sag, der vedrører retlig beskyttelse eller udenretslig sag, der vedrører retlige beskyttelse)
 • sagens karakter (lokal, regional eller tværnational).

Søgeresultater vises med linket "Uzņēmumu reģistra izziņa", hvor alle oplysninger om en bestemt fysisk eller juridisk person er tilgængelige, herunder indscannede dokumenter med meddelelser fra administratorer om kreditormøder og deres dagsordener.

Journal

Afsnittet Žurnāls kan bruges til at få vist de dokumenter, der er optaget i insolvensregistret på en bestemt dato. Dagens dokumenter vises som standard. Kalenderen bruges til at få vist dokumenter, der er registreret på andre datoer, og underafsnittet Mēneša žurnāls bruges til at filtrere dokumenterne efter måned. Hvert dokument indeholder et link ("Izzina") til detaljerede oplysninger om bestemte insolvenssager.

Statistikker

Afsnittet Statistika indeholder forskellige statistiske oplysninger om sager om insolvens og retlig beskyttelse. Linket "Uzņēmumu reģistra izziņa" indeholder alle oplysninger om en bestemt juridisk eller fysisk person, der findes i insolvensregistret.

Det lettiske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret går tilbage til den 1. januar 2008.

Links

Link åbner i nyt vindueYderligere oplysninger om Letlands insolvensregister

Link åbner i nyt vindueDet statslige insolvensadministrationsagentur


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/01/2016

Insolvensregistre - Litauen


Insolvensregistre

Litauen har ikke et særskilt insolvensregister. Man kan tjekke en virksomheds insolvensstatus på webstedet for Link åbner i nyt vindueregistret over juridiske enheder (Juridinių asmenų registras). Der er gratis adgang til at se en virksomheds status i registret over juridiske enheder.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/02/2019

Insolvensregistre - Luxembourg

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens.


Insolvensregistre

Findes der insolvensregistre i Luxembourg?

Luxembourg har ingen registre vedrørende insolvens. Konkurser anmeldes af de domstole, der har truffet afgørelse herom, til afgørelse herom, til handels- og selskabsregistret (RCS), som indlægger oplysningerne i sin database.

Skal man betale for at se konkurslisten i Luxembourg?

Konkurslisten offentliggøres månedligt i forvaltningsdelen af Luxembourgs officielle tidende, Mémorial B, og kan ses gratis på Link åbner i nyt vindueLegilux, Luxembourgs retsportal.

Desuden stiller RCS et statistikmodul gratis til rådighed Link åbner i nyt vinduepå sit websted under overskriften "Consultation – statistiques de dépôt", hvor man kan få oplysning om de konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode. Disse oplysninger foreligger som lister over anmeldte konkurser. Man kan også få eksporteret disse oplysninger som en flad fil.

Hvordan søger jeg oplysninger om konkurser i Luxembourg?

Første metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret(Link åbner i nyt vindueRCS) på grundlag navnet (eller en del af navnet) eller personens registreringsnummer.

Stedets søgemaskine viser listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende basisoplysninger gratis:

 • IMO-nummer
 • registreringsdato
 • betegnelse
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2003
 • samt oplysning om, hvorvidt personen er under konkursbehandling.

Anden metode: Det er muligt at søge via webstedet for handels- og selskabsregistret (Link åbner i nyt vindueRCS) under overskriften "Consultations - statistiques de dépôt" gennem et statistikmodul, hvor man kan få oplysning om konkursdekreter, der er indgivet til RCS i løbet af en bestemt månedlig periode.

Tredje metode: Det er muligt at søge via webstedet for Link åbner i nyt vindueadvokatsamfundet i Luxembourg under overskriften "Faillites" på grundlag af selskabets navn, dato for konkursdekretet samt kurators navn.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueHandels- og selskabsregistret

Link åbner i nyt vindueAdvokatsamfundet i Luxembourg


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 29/07/2016

Insolvensregistre - Ungarn

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over Ungarns insolvensakter.


Insolvensregistre

Hvad indeholder de ungarske insolvensakter?

I Ungarn er det amtsdomstolene (megyei bíróság) og justitsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) , der er ansvarlige for vedligeholdelsen af insolvensdata.

Virksomhedsregister (cégnyilvántartás)

Oplysninger om indledning og afslutning af insolvenssager – dvs. om likvidation eller konkurs eller om kurator – kan findes i Link åbner i nyt vinduevirksomhedsregistret (Cégnyilvántartás).

Den elektroniske udgave af dette register vedligeholdes af justitsministeriets virksomhedstjeneste (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Virksomhedstidende (Cégközlöny)

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation (felszámolási hirdetmény) også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for det ungarske Link åbner i nyt vinduevirksomhedstidende (Cégközlöny) (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Kendelser (végzés), der afsiges i forbindelse med konkurssager, findes også på webstedet.

Oplysningerne på webstedet er ikke juridisk bindende.

Er der gratis adgang til de ungarske insolvensakter?

Ja. For hver virksomhed er der angivet følgende:

 • oplysninger om, at en insolvenssag er indledt
 • registreringsnummer (cégjegyzékszám)
 • virksomhedens navn
 • hjemsted (székhely)
 • adresse (telephely)
 • afdelinger (fióktelep)
 • primær aktivitet
 • tegnet aktiekapital
 • skattenummer.

Hvordan søger jeg i de ungarske insolvensakter?

Du kan søge i virksomhedsregistret på grundlag af:

 • registreringsnummer
 • virksomhedens navn
 • skattenummer.

Siden begyndelsen af 2008 har det også været muligt at søge på webstedet for det ungarske virksomhedstidende ud fra en virksomheds navn eller registreringsnummer. Her kan man finde alle tilgængelige oplysninger om en virksomhed, herunder dens insolvensstatus.

Det ungarske insolvensregisters historie

Siden den 1. januar 2008 er meddelelser om likvidation også blevet offentliggjort regelmæssigt på webstedet for den ungarske virksomhedstidende (der undertiden opdateres flere gange om dagen).

Siden juli 1993, hvor det nationale system for virksomhedsoplysninger og –registrering (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer)  blev iværksat, har domstolene lagret dataene i virksomhedsregistret elektronisk.

Der kan søges i alle virksomhedsdata hos alle domstole, uansat hvor oplysningerne fysisk er lagret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/07/2016

Insolvensregistre - Malta

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.


Insolvensregistre

Der findes endnu ikke et insolvensregister i Malta.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/12/2016

Insolvensregistre - Nederlandene

Dette afsnit giver en kort introduktion til det nederlandske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det nederlandske insolvensregister?

I Nederlandene findes der tre slags insolvens:

 • konkurs
 • moratorium
 • gældssanering

Distriktsdomstolene er ansvarlige for at træffe beslutninger om alle disse former for insolvens og for at vedligeholde de relevante data i deres egne registre. De er ligeledes ansvarlige for (den automatiske) overførsel af insolvensmeddelelser til retsrådet, der anvender disse meddelelser i det Link åbner i nyt vinduecentrale insolvensregister (CIR) for konkurser og moratorier.

CIR indeholder alle oplysninger fra offentliggjorte insolvensmeddelelser, inklusive:

 • personlige oplysninger
 • virksomhedsnavne
 • virksomhedens CVR-nummer
 • oplysninger om kurator og administrator
 • alle tidligere meddelelser.

CIR blev etableret ved lov, således at oplysningerne i det må antages at være juridisk bindende.

Ud over CIR findes der også et nationalt register for gældssanering (Landelijk Register Schuldsaneringen – LRS), som administreres af et af retshjælpsrådene (Raden voor rechtsbijstand). Som en ekstra (men ikke lovbestemt) service indeholder CIR også data fra LRS. Der er onlineadgang til både CIR og LRS.

Ansvarsfraskrivelse fra det nederlandske insolvensregister

Link åbner i nyt vindueDet centrale insolvensregister indeholder data om konkurs, betalingsstandsninger og gældssaneringer for fysiske personer (enkeltpersoner), der administreres i det lokale register ved forskellige domstole.

Er der gratis adgang til det nederlandske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang.

Der er ingen restriktioner på adgang til CIR online.

For fagfolk findes der en webbaseret service, der gør det muligt at genanvende data.

Hvordan søger jeg i det nederlandske insolvensregister?

Søgninger efter fysiske personer kan kun foretages ved hjælp af:

 • navn og fødselsdato
 • navn, postnummer og husnummer
 • fødselsdato, postnummer og husnummer.

Meddelelser om insolvens kan ikke findes ved at søge på dato, når der er gået et år efter datoen for deres offentliggørelse. Der kan foretages søgninger efter virksomheder og juridiske personer ved hjælp af:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens CVR-nummer
 • adresse.

Det nederlandske insolvensregisters historie

CIR blev etableret den 1. januar 2005. Derfor kan alle sager, der er blevet indledt eller meddelt efter denne dato, findes i CIR.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueCentralt insolvensregister i Nederlandene


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/02/2015

Insolvensregistre - Østrig

Dette afsnit af portalen giver en kort introduktion til det østrigske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det østrigske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vindueøstrigske insolvensregister ejes og vedligeholdes af det østrigske forbundsjustitsministerium. Det indeholder oplysninger om indgivelse af konkursbegæringer og om vigtige faser i processen.

Det østrigske insolvensregister offentliggøres via websiden for Ediktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Er der gratis adgang til det østrigske insolvensregister?

Ja.

Hvordan søger jeg i det østrigske insolvensregister?

Detaljerede oplysninger (kun på tysk) findes på webstedet for det østrigske forbundsjustitsministerium under Link åbner i nyt vindueEdiktsdatei (database over retlige bekendtgørelser).

Det østrigske insolvensregisters historie

Det østrigske insolvensregister har eksisteret siden 1999.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDomstolssystemet – Østrig


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/06/2018

Insolvensregistre - Polen

Dette afsnit giver en kort introduktion til det polske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det polske insolvensregister?

Webstedet for Link åbner i nyt vinduedet polske insolvensregister [rejestr podmiotów w upadłości] betragtes som en del af det nationale retsregister [Krajowy Rejestr Sądowy]. Det indeholder den samme type virksomhedsoplysninger, som normalt er inkluderet i det nationale retsregister, samt oplysninger om:

 • virksomheder
 • fonde
 • foreninger
 • andre juridiske personer, der er erklæret insolvente.

Registret indeholder også oplysninger om datoer og det specifikke indhold i insolvenserklæringerne.

Insolvensregistret ejes og vedligeholdes af Link åbner i nyt vinduedet polske justitsministerium, og oplysningerne er tilgængelige på polsk og delvis på engelsk.

Er der gratis adgang til det polske insolvensregister?

Ja, det er gratis at benytte registret.

Hvordan søger jeg i det polske insolvensregister?

Den 1. april 2009 blev der inkorporeret et nyt søgeværktøj i det polske insolvensregister, som gør det muligt at søge efter insolvente juridiske personer mv.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/02/2017

Insolvensregistre - Portugal

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: portugisisk er allerede oversat.

Denne side indeholder en kort præsentation af det portugisiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret?

Det elektroniske Link åbner i nyt vindueinsolvensregister indeholder følgende oplysninger:

 • sagsnummeret for insolvensen
 • navnet på den domstol, hvor insolvenssagen blev behandlet
 • identifikation af den insolvente person
 • identifikation af kuratoren
 • tidsfrist for indgivelse af krav
 • dato for insolvenserklæring.

Det elektroniske register indeholder detaljerede oplysninger om insolvenssager (se nedenfor).

Er der gratis adgang til insolvensregistret?

Ja, der er gratis adgang til insolvensregistret.

Lovgivning vedrørende insolvensregistret

Det portugisiske insolvensregister er omhandlet i medfør af artikel 38 i lov om insolvens og virksomhedssanering (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) vedtaget ved lovdekret nr. 53/2004 af 18. marts 2004 som ændret ved lov nr. 16/2012 af 20. april 2012.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/11/2013

Insolvensregistre - Rumænien

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et overblik over bulletinen om insolvensbehandling – det rumænske insolvensregister, der forvaltes af Justitsministeriet – det rumænske virksomhedsregister


Insolvensregistre

Hvad indeholder det rumænske insolvensregister?

Insolvensbehandling i Rumænien

I Link åbner i nyt vinduebulletinen om insolvensbehandling (insolvensbulletinen), der udgives af det nationale virksomhedsregister, registreres stævninger, meddelelser, mødeindkaldelser og forkyndelser af processkrifter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer i forbindelse med insolvensbehandling i henhold til lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.

Almindelig insolvensbehandling vedrører:

 1. virksomheder:
  • handelsvirksomheder
  • andelsselskaber
  • økonomiske interessegrupper
 2. kooperative organisationer
 3. landbrugsselskaber
 4. andre private juridiske personer, der driver økonomisk virksomhed.

Forenklet insolvensbehandling vedrører:

 1. virksomheder:
  • bemyndigede fysiske personer
  • enkeltmandsvirksomheder og familievirksomheder
 2. alle erhvervsdrivende og juridiske personer, der opfylder en række specifikke betingelser:
  • De ejer ingen formueaktiver.
  • Deres registrerings- eller regnskabsdokumenter kan ikke findes.
  • Deres kurator kan ikke findes.
  • Deres registrerede kontor findes ikke længere eller er ikke længere det samme som det, der blev opgivet til virksomhedsregistret. De har undladt at indsende de lovbestemte dokumenter.
  • De er blevet opløst, før der er udarbejdet en stævning, eller
  • de har erklæret, at de ønsker at træde i frivillig likvidation.

Det centrale handels-/erhvervsregister forvaltes af det nationale virksomhedsregister, en offentlig institution med status som juridisk person, der hører under justitsministeriet.

Bulletinen om insolvensbehandling

Hvilke oplysninger indeholder den?

Bulletinen om insolvensbehandling indeholder alle procesdokumenter, der udstedes af domstole og kuratorer/likvidatorer efter iværksættelsen af en insolvensbehandling, dvs.:

 • vidneindkaldelser udstedt af modparter i nogle situationer
 • indsigelser
 • anker og andre begæringer
 • indsendte procesdokumenter og domstolsafgørelser
 • retsindkaldelser
 • forkyndelser
 • andre lovbestemte procesdokumenter (rapporter udfærdiget af kurator/likvidator, retlige omstruktureringsplaner og meddelelser).

Hvordan er insolvensbulletinens websted opbygget?

Link åbner i nyt vindueWebstedet for bulletinen for insolvensprocedurer giver adgang til følgende oplysninger:

 • gratis oplysninger
 • oplysninger om opbygningen af det rumænske virksomhedsregister, direktoratet for bulletinen om insolvensbehandling
 • specifik lovgivning, blanketter og procesdokumenter.

Insolvensbulletinens websted er opbygget i følgende afsnit:

 • oplysninger om oprettelse af insolvensbulletinen
 • retsakter
 • den organisatoriske opbygning af det rumænske virksomhedsregister, virksomhedsregistrets kontorer, der er tilknyttet domstolene, og insolvensbulletinen
 • en juridisk ordbog (insolvens)
 • statistik om insolvensbulletinen
 • interinstitutionelle relationer
 • kontaktoplysninger.

Buletinen til insolvensprocedurer er tilgænge på e‑serviceportalen for det nationale virksomhedsregister. I den sektion, der vedrører bulletinen for inslvensprodecurer, og er inddelt på følgende måde:

 1. Tjenesteydelser:
  • den elektroniske insolvensbulletin (mod gebyr)
  • resumé af hvert nummer (gratis)
  • personer offentliggjort i bulletinen (gratis)
 2. Information til bulletinen:
  • elektroniske blanketter til offentliggørelse i insolvensbulletinen
  • papirblanketter til insolvensbulletinen
 3. Blanketter vedrørende offentliggørelse:
  • elektroniske blanketter med oplysninger til insolvensbulletinen
  • papirblanketter til insolvensbulletinen
 4. Statistikker.

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Insolvensbulletinen offentliggøres elektronisk. Der er onlineadgang til den elektroniske udgave af bulletinen fra

Der er forskellige former for adgang til bulletinens tjenesteydelser:

 • Der er gratis adgang til insolvensbulletinens officielle websted, og der kræves ikke forudgående registrering.
 • Der gives adgang til det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal ved registrering som bruger.
 • Der gives adgang til den elektroniske insolvensbulletin ved registrering som bruger og mod betaling af abonnement.
 • Der er gratis adgang til både "Resuméer af insolvensbulletiner" og til "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" efter forudgående registrering.

Hvordan søger jeg i det rumænske insolvensregister?

Under "Den elektroniske insolvensbulletin" kan der søges på nummer og offentliggørelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og offentliggørelsesinterval. Mod betaling af abonnement gives der adgang til offentliggjorte insolvensbulletiner, som indeholder procesdokumenter i deres fulde længde.

Under "Resuméer af insolvensbulletiner" kan der søges på nummer og dato. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • type procesdokument offentliggjort i bulletinen (f.eks. stævninger, dom for insolvens, indledning af insolvensbehandling, forkyndelse af indledning af insolvensbehandling, indkaldelse af kreditormøde, aktivitetsrapport, omstruktureringsplan, dom om indledning af konkursbehandling, forkyndelse om indledning af konkursbehandling, distributionsplan, endelig rapport, dom om afslutning af konkursbehandling osv.)
 • navne på de personer, procesdokumenterne er stilet til
 • registreringsamt for de pågældende personers kontor
 • skattekode
 • registreringsnummer i registret

Under "Personer offentliggjort i insolvensbulletinen" kan der søges på nummer og offentliggørelsesår, skyldnerens navn, momsregistreringsnummer, registreringsnummer i virksomhedsregistret, retssagens journalnummer og offentliggørelsesinterval. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn
 • skattekode
 • registreringsnummer på de personer, procesdokumenterne er stilet til
 • registreringsamt for de pågældende personers kontor
 • insolvenssagsnummer og navnet på den domstol, hvor sagen er registreret
 • numre af bulletinen, hvori procesdokumenter vedrørende de pågældende personer er omtalt
 • proceduretype
 • evt. den første domsperiode efter indledningen af proceduren.

Det rumænske insolvensregisters historie

Bulletinen om insolvensbehandling blev grundlagt i 2006 i medfør af lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Den rumænske insolvensbulletins vigtigste formål er løbende optimering af det elektroniske system for stævninger, meddelelser, indkaldelser og forkyndelser af offentliggjorte procesdokumenter.

Fordele ved det rumænske insolvensregister

Der er klare fordele ved udgivelsen af bulletinen om insolvensbehandling:

 • Det fremskynder insolvensbehandlingen og forenkler domstoles og kuratorers/likvidatorers udsendelse af stævninger, indkaldelser, forkyndelser og meddelelse af procesdokumenter, således at der indføres en elektronisk procedure for den slags.
 • Det samler og standardiserer procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.
 • Det bidrager til udviklingen af en national database af procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer (dvs. stævninger, meddelelser, domme, indkaldelser, bekendtgørelser, rapporter og omstruktureringsplaner).
 • Det fremmer en hurtig registrering i virksomhedsregistret og andre registre af bekendtgørelserne i henhold til lov nr. 85/2006 om insolvensbehandling.
 • Det giver interesserede adgang til procesdokumenter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDen rumænske insolvensbulletins officielle websted

Link åbner i nyt vindueDet rumænske virksomhedsregisters officielle websted

Det rumænske virksomhedsregisters e-serviceportal.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 16/01/2017

Insolvensregistre - Slovenien

Dette afsnit giver en introduktion til det slovenske insolvensregister. Oplysninger om prøvelse og offentliggørelse af slovenske insolvenssager er tilgængelige på internettet.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det slovenske insolvensregister?

Databasen Link åbner i nyt vinduee-INSOLV indeholder oplysninger om behandling af insolvenssager. Den indeholder ligeledes følgende oplysninger om insolvenssager:

 • udvalgte identifikationsoplysninger om den insolvente debitor
 • den domstol, der behandler sagen, og sagens serienummer
 • udvalgte identifikationsoplysninger om det beskikkede tilsyn eller kurator i insolvenssagen
 • sagens begyndelse, frist for anmeldelse af en fordring og oplysninger om øvrige processkrifter i sagen
 • i konkurssager tillige oplysninger om konkursboets værdi og om den forholdsmæssige betaling af kreditorerne.

Databasen Link åbner i nyt vinduee-Publications giver adgang til:

 • alle domstolsafgørelser (ental: sklep; flertal: sklepi) der træffes i insolvenssager, undtagen afgørelser om inkasso vedrørende lønkrav, afgørelser om beslaglæggelse af finansielle aktiver, afgørelser om ophør af inkasso vedrørende lønkrav eller beslaglæggelse af finansielle aktiver
 • meddelelser om anlæggelse af sager, meddelelser om berammelse af retsmøder og andre meddelelser eller indkaldelser til afstemninger, som domstolen udsteder i henhold til loven
 • alle protokoller fra retsmøder og møder i kreditorudvalg
 • det beskikkede tilsyns rapporter og tilhørende dokumenter
 • i sager om tvangsakkord, tillige den insolvente debitors rapporter og tilhørende dokumenter
 • fortegnelser over prøvede fordringer
 • anbringender indgivet af sagens parter og andre retsoptegnelser, der skal offentliggøres
 • i konkurssager, tillige alle indkaldelser til offentlige auktioner og opfordringer til at gøre tilbud i forbindelse med realiseringen af konkursboets aktiver.

Desuden kan der via e-Publications-databasen fås en fortegnelse over alle beskikkede tilsyn (seznam vseh upraviteljev) og over de insolvenssager, som disse behandler. Disse fortegnelser ajourføres dagligt.

Begge databaser ejes og forvaltes af AJPES, Link åbner i nyt vindueRepublikken Sloveniens agentur for offentlige juridiske registre og tilhørende tjenester (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Er der gratis adgang til det slovenske insolvensregister?

Ja, der er gratis adgang. For at få adgang til registret skal man dog registrere sig som bruger på AJPES' websted for at få brugernavn og adgangskode.

Hvordan søger jeg i det slovenske insolvensregister?

Begge databaser, inklusive søgemaskinerne, findes kun på slovensk. Der kan søges efter data og dokumenter vedrørende insolvenssager indledt mod juridiske personer og eneforhandlere ved hjælp af alle tilgængelige søgekriterier, hvorimod der ved søgning efter data og dokumenter vedrørende forbrugere (fysiske personer, som ikke er eneforhandlere) kun kan anvendes visse kombinationer af data med henblik på beskyttelse af personoplysninger.

I databasenLink åbner i nyt vinduee-Publications kan man søge efter dokumenter, der er offentliggjort i forbindelse med insolvenssager. Man kan søge efter offentliggjorte dokumenter ud fra følgende søgekriterier:

 • debitortype (juridisk person, fysisk person osv.)
 • procedure (konkurs, tvangsakkord osv.)
 • dokumenttype
 • debitor (søgning på virksomhedsnavn, skatteregistreringsnummer eller identifikationsnummer)
 • juridisk form (aktieselskab, anpartsselskab osv.)
 • serienummer
 • domstol
 • aktens dato eller datoen for offentliggørelsen af dokumentet.

  Søgeresultaterne sorteres efter offentliggørelsesdato.

I Link åbner i nyt vinduee-INSOLV kan man søge efter data vedrørende insolvenssager ud fra følgende søgekriterier:

 • serienummer
 • debitor (fornavn og efternavn eller virksomhedsnavn, identifikationsnummer, adresse, fødselsdato).

Det slovenske insolvensregisters historie

Registrets oplysninger har været tilgængelige siden den 1. oktober 2008. Inden denne dato blev visse oplysninger, såsom offentlige bekendtgørelser om indledning af insolvenssager, offentliggjort i Republikken Sloveniens lovtidende (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Relevante links

Link åbner i nyt vindueInsolvensregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/03/2018

Insolvensregistre - Slovakiet

Den originale sprogudgave af denne side slovakisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et kort overblik over det slovakiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det slovakiske insolvensregister?

Det Link åbner i nyt vindueslovakiske insolvensregister (Register úpadcov Slovenskej republiky) indeholder oplysninger om konkurs- og insolvenserklæringer og opdateres af det slovakiske justitsministerium. Oplysningerne i registret er dog ikke blevet offentliggjort, eftersom registret stadig befinder sig i en pilotfase.

Er der gratis adgang til det slovakiske insolvensregister?

Adgangen til registret og til indhentning af oplysninger bliver gratis.

Hvordan søger jeg i det slovakiske insolvensregister?

Funktionerne i Link åbner i nyt vinduedet slovakiske insolvensregister er fortsat under udvikling.

Det slovakiske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret går tilbage til den 31. juli 2009.

Tilknyttede links

Link åbner i nyt vindueDet slovakiske insolvensregister


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 26/07/2017

Insolvensregistre - Finland

Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Finland har to offentlige insolvensregistre. Registret for konkurser og virksomhedssaneringer og registret for gældssaneringer for fysiske personer med et tilhørende register over forbud mod virksomhedsdrift. Det er offentlige registre, hvorfra enhver kan bestille en udskrift mod at betale en afgift. Ved at anvende oplysningerne i registrene kan du beskytte dine interesser i forbindelse med opkrævning af betalinger eller indgåelse af aftaler.


Insolvensregistre

Hvad indeholder de finske insolvensregistre?

Registret for konkurser og virksomhedssaneringer indeholder oplysninger om ansøgninger om og afgørelser vedrørende konkurser og rekonstruktion af virksomheder.

Registret for gældssaneringer for fysiske personer indeholder oplysninger om ansøgninger om og afgørelser vedrørende gældssaneringer for fysiske personer (herunder afdragsordninger).

Er der gratis adgang til de finske insolvensregistre?

Nej. Du skal anmode om at få oplysningerne fra centret for de finske juridiske registre. En udskrift koster 10,00 EUR.

Hvordan søger jeg i de finske insolvensregistre?

Anmodningen om oplysninger skal indeholde følgende oplysninger:

Registret for konkurser og virksomhedssaneringer

Nødvendige oplysninger i en anmodning:

 • virksomhedens navn
 • virksomhedens CVR-nummer
 • ansøgerens navn og adresse.

Registret for gældssaneringer for fysiske personer

Nødvendige oplysninger i en anmodning:

 • personens navn
 • personens personlige identifikationsnummer
 • ansøgerens navn og adresse.

De finske insolvensregistres historie

Registrene indeholder oplysninger tilbage fra 1995.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 30/06/2019

Insolvensregistre - Sverige

Denne side indeholder oplysninger om det svenske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvilke oplysninger indeholder det svenske insolvensregister?

Det svenske selskabsregister (Bolagsverket) fører flere registre med oplysninger om registrerede selskaber. Bolagsverket fører ikke et enkelt, sammenhængende register over fysiske eller juridiske personer, som er erklæret konkurs. Der findes et register, som føres af Bolagsverket, over fysiske personer og ejendomme, som er erklæret konkurs. Oplysninger om virksomheder, der er erklæret konkurs, er imidlertid registreret i flere forskellige virksomhedsregistre, som forvaltes af Bolagsverket. Adgang til oplysninger om fysiske personer, ejendomme og virksomheder fra de registre, som føres af Bolagsverket, fås via en internetsøgemaskine.

I det følgende benævnes oplysninger om virksomheders, fysiske personers og ejendommes konkurs i Bolagsverkets forskellige registre "det svenske insolvensregister" (herunder både oplysninger, som er tilgængelige via internet Link åbner i nyt vinduesøgemaskinen og gennem direkte kontakt til Link åbner i nyt vindueBolagsverket).

Registret indeholder oplysninger om virksomheder, fysiske personer og ejendomme på forskellige konkursstadier. Registret indeholder generelt følgende type oplysninger:

 • Dato for indledning af konkursbehandlingen
 • Navn på den ansvarlige domstol
 • Navn, adresse og registreringsnummer/personnummer på den relevante skyldner
 • Status for behandlingen
 • Navn og adresse på kurator

Registret ejes og forvaltes af Bolagsverket.

Det er kun oplysninger fra domstolene, som indføres i registret. Oplysningerne indføres samme dag, som Bolagsverket modtager dem fra domstolen. Når en fysisk person erklæres konkurs, indføres oplysningerne i de virksomhedsregistre, som den fysiske person kan være registreret i.

Er adgang til det svenske insolvensregister gratis?

Oplysningerne i det svenske konkursregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til Bolagsverket. Anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret pålægges i de fleste tilfælde et gebyr.

Adgang til oplysninger om virksomheders konkursstatus via internetsøgemaskinen er gratis. Yderligere oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere.

Hvordan søger man i det svenske insolvensregister?

Enhver kan kontakte Bolagsverket pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret. Med internetsøgemaskinen kan der søges i registret på virksomhedsnavn, personnavn, registreringsnummer eller personnummer. 

Det svenske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret opbevares i en periode på fem år.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/05/2010

Insolvensregistre - England og Wales

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver et kort overblik over insolvensregistret i England og Wales.


Insolvensregistre

Hvad tilbyder insolvenstjenesten for England og Wales?

Insolvenstjenesten for England og Wales fører lovbestemte registre over hvert tilfælde af insolvens, konkurs og gældssanering. Insolvensregistret, der samler alle disse registre, indeholder oplysninger om:

 • konkurser, som er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • gældssaneringskendelser, der er igangværende eller er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende individuelle frivillige ordninger og frivillige såkaldte fast track-ordninger, herunder ordninger, der er blevet afsluttet inden for de seneste tre måneder
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved konkurser eller den konkursramtes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved konkurser
 • igangværende kendelser om begrænsninger ved gældssanering eller den gældssaneredes tilsagn herom og foreløbige kendelser om begrænsninger ved gældssanering.

Er der gratis adgang til insolvensregistret for England og Wales?

Ja, der er gratis adgang til registret.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for England og Wales?

Der er adgang til registret på webstedet for Link åbner i nyt vindueThe Insolvency Service, under "Find someone". Hvis du klikker på linket for Link åbner i nyt vindueIndividual Insolvency Register, kan du foretage søgninger i registret på en persons eller en virksomheds navn.

Kort om insolvenstjenesten for England og Wales

Insolvency Service er et forvaltningsorgan under ministeriet for erhverv, innovation og erhvervskompetencer, som gennem en offentlig bobestyrer varetager følgende funktioner:

 • administrerer og efterforsker sager om konkurs, enkeltpersoner, der er genstand for gældssaneringskendelser, virksomheder og partnerskaber, der er opløst ved dom, samt fastslår årsagerne til deres insolvens.
 • virker som forvalter/kurator, hvis der ikke er udpeget en sådan fra den private sektor
 • virker som forvalter af og tilsynsførende for de såkaldte individuelle frivillige fast track-ordninger.

Insolvenstjenesten varetager også nedenstående opgaver:

 • optager rapport om forseelser begået af konkursramte og enkeltpersoner, der er omfattet af gældssaneringskendelser, og bestyrelsesmedlemmer
 • vurderer uegnede bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i alle selskabskonkurser
 • vurderer konkurskendelser og konkursramtes tilsagn samt gældssaneringskendelser og tilsagn herom
 • autoriserer og regulerer insolvenshvervet
 • vurderer ved lov fastsatte rettigheder til fratrædelsesgodtgørelser i sager, hvor en arbejdsgiver er erklæret konkurs
 • leverer bank-- og investeringstjenester vedrørende midler fra konkursboer og likvidationer
 • gennemfører fortrolige undersøgelser af virksomheder, hvis det er i offentlighedens interesse
 • rådgiver ministre, ministerier og statslige organer om insolvens, afskedigelser og dertil knyttede spørgsmål
 • informerer offentligheden om anliggender vedrørende insolvens, afskedigelser og efterforskninger via sit websted, publikationer og Insolvency Enquiry Line (insolvenstjenestens helpline).

Ansvarsfraskrivelse fra det engelske og walisiske insolvensregister

Nedenfor ses insolvensregistrets ansvarsfraskrivelse, som kan findes på webstedet:

"Selvom der gøres alle bestræbelser på at sikre, at oplysningerne i dette register er nøjagtige, kan der indtræffe fejl. Hvis man finder oplysninger, som forekommer ukorrekte eller udeladt, bedes dette meddelt os via de links, der findes her på webstedet, således at vi kan undersøge sagen og om nødvendigt korrigere databasen.

Insolvenstjenesten påtager sig ikke ansvaret for fejl eller udeladelser, der skyldes forsømmelighed eller andet. Det bedes bemærket, at insolvenstjenesten og bobestyrerne ikke kan yde juridisk eller finansiel rådgivning. Dette kan fås hos borgerservice (Citizen's Advice Bureau), en advokat, en autoriseret revisor, en autoriseret insolvensadministrator, en velanskrevet økonomisk rådgiver eller i et rådgivningscenter.

Insolvensregistret er et offentligt tilgængeligt register, og insolvenstjenesten hverken tager ansvar for eller tager skridt vedrørende tredjemands anvendelse af data fra registret".

Relevante links

Link åbner i nyt vindueThe Insolvency Service (insolvenstjenesten)

Link åbner i nyt vindueIndividual Insolvency Register (insolvensregister)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/12/2015

Insolvensregistre - Nordirland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Nordirland.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret for Nordirland?

I Nordirland findes der ikke et separat insolvensregister. Northern Ireland Court and Tribunals Service registrerer oplysninger om personer, der er blevet erklæret konkurs inden for de sidste 10 år. Disse oplysninger gemmes i en onlinedatabase, som offentligheden kan søge i mod betaling af et gebyr. Yderligere oplysninger om denne onlinesøgefacilitet findes på webstedet for Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Link åbner i nyt vindueDepartment of Enterprise, Trade and Investment (Online DETI) har en insolvenstjeneste, som tager sig af anliggender vedrørende insolvens.

Insolvenstjenestens formål og rolle er at:

 • administrere og undersøge sager om konkurser og tvangslikvidationer
 • fastslå årsagerne til insolvensen
 • behandle bestyrelsesmedlemmers inhabilitet i insolvente selskaber
 • behandle enhver svigagtig handling i forbindelse med forvaltningen af insolvente virksomheder
 • regulere kuratorerhvervet
 • forvalte regnskabet for det insolvente selskab
 • affatte specifik nordirsk lovgivning om insolvens og udarbejde politikken på området.

Online DETI ejes og vedligeholdes af Department of Enterprise, Trade and Investment (erhvervsministeriet).

Er der gratis adgang til insolvensregistret for Nordirland?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan søger jeg i Online DETI for Nordirland?

Insolvenstjenesten fører for nærværende opdaterede registre over individuelle frivillige akkorder (IVA), hurtige frivillige akkorder (FTVA), afgørelser eller tilsagn vedrørende konkursbegrænsninger (BRO/BRU), gældssaneringer (DRO) og afgørelser eller tilsagn vedrørende gældssaneringsbegrænsninger (DRRO/DRRU).

Du kan søge efter enkeltpersoner i Link åbner i nyt vindueIVA-, DRO-, DRRO- og DRRU-registret online.

Yderligere oplysninger om insolvensregistrene findes Link åbner i nyt vindueher.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueOnline DETI

Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Court and Tribunals Service


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/08/2017

Insolvensregistre - Skotland

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Skotland.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret for Skotland?

Webstedet for Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy(den skotske konkursmyndighed) indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland. Man kan her:

 • få adgang til lovgivning
 • Et link til Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies (insolvensregistret), der indeholder oplysninger om:
  • konkurser
  • begrænsninger vedrørende konkurser
  • beskyttede båndlæggelsesdokumenter
  • likvidationer og bobehandling vedrørende virksomheder i Skotland (herunder solvente likvidationer).

Det skotske insolvensregister indeholder ikke oplysninger om virksomhedsledelser.

På webstedet for Link åbner i nyt vindueMoney Scotland kan man få rådgivning om økonomi og gæld, materiale til godkendte økonomiske rådgivere og oplysninger om gældsafdragsordningen (en lovbestemt ordning om forvaltning af tilbagebetaling over en rimelig periode med beskyttelse mod kreditorindgreb).

Skotlands insolvensregister ejes og ajourføres af Accountant in Bankruptcy.

DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) of Scotland (det skotske register for gældsafdragsordningen)

Link åbner i nyt vindueDAS Register of Scotland indeholder oplysninger om gældsbetalingsplaner, der er godkendt eller under behandling. DAS Register ejes og ajourføres af Civic for Money Scotland.

Er der gratis adgang til det skotske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det skotske insolvensregister. Der er også mulighed for, at kommercielle organisationer kan hente oplysninger. Yderligere oplysninger kan fås hos: Link åbner i nyt vindueroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Er der gratis adgang til det skotske DAS Register?

Ja, adgang til DAS Register er gratis.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for Skotland?

Man kan få onlineadgang til det skotske insolvensregister. Det forudsætter dog, at man Link åbner i nyt vindueregistrerer sig som bruger.

Hvordan søger jeg i DAS Register

Der er onlineadgang til DAS Register. Det forudsætter dog, at man Link åbner i nyt vindueregistrerer sig som bruger.

Det skotske insolvensregisters historie

Søgeresultaterne i insolvensregistret omfatter oplysninger om alle igangværende konkurssager samt konkurssager, der er afsluttet inden for de seneste to år. Med hensyn til beskyttede båndlæggelsesdokumenter omfatter søgeresultaterne fra registret oplysninger om "igangværende" sager og om sager, der er afsluttet inden for det seneste år. På samme måde vil søgeresultater vedrørende bobehandlinger eller likvidationer omfatte oplysninger om "igangværende" sager og sager, der er afsluttet inden for det seneste år.

DAS Registers historie

Webstedet for DAS Register indeholder oplysninger om godkendte og verserende gældsbetalingsplaner.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy, Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies, Link åbner i nyt vindueMoney Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Link åbner i nyt vindueRegister of Scotland, Link åbner i nyt vindueDAS Register (brugerregistrering)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/10/2017