Maksejõuetuse registrid

Kõigil ELi liikmesriikidel on maksejõuetus- ja pankrotiregistrid, mille kohta Te võite teavet leida. Need registrid on ühendamisel ja hakkavad võimaldama otsingut keskse pääsupunkti kaudu.


Maksejõuetuse registrid

Registrites registreeritakse, analüüsitakse ja talletatakse maksejõuetust käsitlevat teavet ning tehakse see üldsusele kättesaadavaks (sõltuvalt riigist eri viisil):

 • riigid, kellel on spetsiaalne maksejõuetusregister, avaldavad teavet maksejõuetusmenetluste kõikide etappide ja menetlusosaliste kohta;
 • riigid, kes kasutavad muid registreid, järgivad eri tavasid. Mõned neist avaldavad üksnes äriühingu nime ja staatuse, teised lisavad teabe menetluse kõikide etappide kohta.Teave riiklike registrite kohta

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Otsing omavahel ühendatud maksejõuetusregistritest

Klõpsake allpool esitatud lingil, et otsida – ükskõik millises Lingil klikates avaneb uus akenELi ametlikus keeles – riiklikest maksejõuetusregistritest:

 • maksejõuetusmenetlusi käsitlevat teavet ja dokumente;
 • võlgnikega seotud dokumente.

Otsing riiklikest registritest

Neist registritest otsitav teave ja otsitavad dokumendid peaksid olema tasuta kättesaadavad.

Praegu ei ole kõikide ELi riikide registrid selle teenuse kaudu juurdepääsetavad. Olukord peaks muutuma 2019. aasta keskpaiku, sest selleks ajaks peaks läbivaadatud maksejõuetusmenetluse määruse kohaselt Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu omavahel ühendatama kõik ELi maksejõuetusregistrid. Tulevane ühendatud süsteem sisaldab maksejõuetusmenetluste kohta eelnevalt kindlaks määratud kooskõlastatud andmeid (kohustuslik teave), olenemata sellest, kus need menetlused ELis algatatakse.

Seonduvad lingid

Maksejõuetus


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Maksejõuetuse registrid - Belgia

Sellel teabelehel esitatakse teave Belgia maksejõuetusregistrite kohta.


Maksejõuetuse registrid

Kas Belgias on maksejõuetusregistreid?

Belgias ei ole keskset riiklikku maksejõuetusregistrit. Sellegipoolest koguvad eri ametiasutused teavet ettevõtjate ja eraisikute kohta.

 • Belgia ettevõtjate registrisse (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) on koondatud kõik andmed äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende õigusliku seisundi (eelkõige pankroti) kohta. Ettevõtjate õiguslikku seisundit käsitlev teave ei ole praegu üldsusele kättesaadav. Pankrotti ja saneerimist käsitlevad kohtuotsused avaldatakse siiski Lingil klikates avaneb uus akenBelgia ametlikus väljaandes, mis on kättesaadav internetis.
 • Belgias on loodud andmebaas, kuhu on koondatud teatavad andmed võlgades olevate eraisikute kohta, kes on otsustanud esitada võlgade ümberkujundamise avalduse. Andmebaas asub Belgia Riigipangas, kuid see ei ole avalik.

Kas Belgias on juurdepääs maksejõuetusregistritele tasuline?

Ei, juurdepääs Belgia ametliku väljaande andmebaasile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Belgia maksejõuetusregistris?

Belgia ametlikus väljaandes saab teha päringuid pankroti- või saneerimisotsuste kohta.

Belgia maksejõuetusregistritega hõlmatud periood

Belgia ametlikus väljaandes on ettevõtjate andmed kättesaadavad alates 1. jaanuarist 1983 ning neile on lisatud link pärast 1. juunit 1997 avaldatud andmetele.

Pärast 1. juulit 2003 avaldatud dokumendid on samuti kättesaadavad Belgia ametlikus väljaandes.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBelgia föderaalne justiitsministeerium


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Bulgaaria

Selles osas esitatakse Bulgaaria maksejõuetusregistri lühiülevaade.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Bulgaaria maksejõuetusregister pakub?

Bulgaaria maksejõuetusregister koosneb alljärgnevast kolmest osast.

 1. Lingil klikates avaneb uus akenPankrotihaldurite nimekiri – kättesaadav Bulgaaria justiitsministeeriumi veebisaidil.
 2. Müügi- ja enampakkumiste bülletään – täies mahus kättesaadav Bulgaaria majandusministeeriumi veebisaidil.
 3. Maksejõuetusmenetluste register – talletatakse keskandmebaasis.

Kas juurdepääs Bulgaaria maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs Bulgaaria maksejõuetusregistrile on tasuta.

Kuidas ma saan Bulgaaria maksejõuetusregistris päringuid teha?

Te saate veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenpankrotihaldurit nime järgi otsida.

Kuidas müügikannet otsida?

Müügibülletään on avaldatud majandusministeeriumi veebisaidil.

Bulgaaria maksejõuetusregistri ajalugu

Süsteem loodi 2009. aastal maksejõuetusmenetluste läbipaistvuse ja tõhususe projekti raames, täpsemalt toetuslepinguga nr K09-15-5-C/9.10.2009 ellu viidud „Haldussuutlikkuse arendamise rakenduskava“ alaeesmärgi 1.5 „Läbipaistev ja tõhus kohtusüsteem“ raames. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Bulgaaria Vabariigi riigieelarvest.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Tšehhi

Sellel lehel esitatakse Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri lühitutvustus.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse register pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registris?

Täppisotsingumootorit kasutades on võimalik tutvuda registris sisalduvate dokumentide terviksisuga PDF-vormingus.

Tšehhi Vabariigi maksejõuetuse registri ajalugu

Register sisaldab teavet alates 1. jaanuarist 2008.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Maksejõuetuse registrid - Taani


Maksejõuetuse registrid

Taanil ei ole maksejõuetuse registrit.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 07/08/2019

Maksejõuetuse registrid - Saksamaa

Sellel lehel antakse lühiülevaade Saksamaa maksejõuetuse registrist.


Maksejõuetuse registrid

Saksamaa maksejõuetuse register

Vastavalt pankrotiseaduse paragrahvile 9 avaldatakse Saksa pankrotikohtute ametlikud teadaanded veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenInsolvenzbekanntmachungen (pankrotiteated). Need teated on õiguslikult siduvad ja avalikud.

Registrit haldab liidu ja liidumaade õigusvaldkonna infotehnoloogia ühiskomisjon ning seda peab Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium.

Kas Saksamaa maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Jah

Kuidas Saksamaa maksejõuetuse registris päringuid teha?

Päringuid saab teha ainult veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenInsolvenzbekanntmachungen. Sellelt saidilt leiab päringute tegemiseks vajalikud selgitused. Teavet saab ainult saksa keeles. Juhime tähelepanu sellele, et piiranguteta otsing kõikide Saksa pankrotikohtute andmetes on võimalik ainult kahe nädala jooksul pärast nende avaldamise esimest päeva. Selle tähtaja möödudes tuleb sisestada pankrotikohtu asukoht ja vähemalt üks järgmistest andmetest: võlgniku või ettevõtte nimi, võlgniku asu- või elukoht, menetlustoimiku number või registrit pidava kohtu nimi, registri liik ja registrinumber.

Ajalugu

Veebisaidil „Insolvenzbekanntmachungen“ avaldatakse alates 1. aprillist 2002 teavet maksejõuetuse juhtumite kohta. Saidilt leiab üksikasjad selle kohta, milliste ajavahemike ja milliste menetluste kohta on andmed olemas.

Tutvuda saab nende menetluste üksikasjadega, mis ei ole veel lõpetatud. Hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist andmed kustutatakse.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa maksejõuetuse register


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 06/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Eesti

Sellel lehel antakse lühiülevaade Eesti äriregistri ja Ametlike Teadaannete pakutavast teabest maksejõuetuse kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet saab Eestis maksejõuetuse kohta?

Eestil ei ole eraldi maksejõuetuse registrit, kuid teavet nii juriidilise kui füüsilise isiku pankroti- ja võlgade ümberkujundamise menetluste kohta leiav elektroonilisest ametlikust väljaandest Lingil klikates avaneb uus akenAmetlikud Teadaanded. Lisaks sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenEesti äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register kandeid juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate pankrottide kohta.

Ametlikkesse Teadaannetesse kantakse kohtu ja pankrotihaldurite poolt näiteks:

 • pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade;
 • pankroti väljakuulutamise teade;
 • võlausaldajate üldkoosoleku teade;
 • esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade;
 • pankrotimenetluse lõpetamise teade;
 • võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade.

Täieliku nimekirja avaldatavatest teadaannetest leiab Ametlike Teadaannete Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantakse kohtulahendi alusel:

 • pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata;
 • pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja tegevuse jätkamise kandega;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja registrist kustutamisega;
 • pankrotimenetluse lõpetamine koos ettevõtja registrist kustutamise või tegevuse jätkamisega;
 • kompromiss ja selle tähtaeg koos tegevuse jätkamise kandega;
 • kompromissi tühistamine ja väljakuulutatud pankrotimenetluse taastamine koos märkega, et ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
 • kompromissi lõppemine seoses selle tähtaja möödumisega ja pankrotihalduri vabastamine;
 • pandikirjaseaduse alusel tagatisvara halduri nimetamine koos tema nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab krediidiasutust pandikirjaportfellide valitsemisel ja käsutamisel.

Registrisse ei tehta kannet võlgniku ega tema esindusõigusliku isiku ärikeelu ja isikule määratud ettevõtluskeelu kohta.

Äriregister sisaldab pankrotis juriidiliste isikute kohta järgmisi andmeid:

 • juriidilise isiku nimi;
 • registrikood;
 • aadress;
 • pankrotihalduri andmed;
 • juhatuse liikme andmed;
 • tagatisvara halduri andmed;
 • pankrotimääruse või -otsuse kuupäev ning määruse või tsiviilasja number.

Kas juurdepääs maksejõuetust käsitlevale teabele on tasuta?

Registriandmetega saab tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebi teel ja Lingil klikates avaneb uus akennotaribüroos.

Juurdepääs Lingil klikates avaneb uus akenAmetlikele Teadaannetele on tasuta.

Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali otsimise, menetlusteabe või registrikaardi andmetele juurdepääsu eest veebis tasu ei küsita. Kõik muud päringud, sh ajaloolised registrikaardi andmed, ning juurdepääs majandusaasta aruannetele, põhikirjadele ja muudele dokumentidele on siiski tasulised. Äriregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärasid reguleerib Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministri määrus.

Registriandmete ja toimikudokumentidega tutvumine notaribüroos on tasuline. Notari tasud nimetatud andmetega tutvumise eest on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akennotari tasu seaduses.

Andmed äri- ja ettevõtluskeeldude kohta on avalikud ning nendega saab tasuta tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Kuidas teha päringuid maksejõuetust käsitleva teabe kohta?

Ametlikes Teadaannetes saab juriidilise ja füüsilise isiku maksejõuetuse andmeid otsida nime või isikukoodi/registrikoodi alusel, üldotsingus ka märksõna järgi. Otsinguga on lihtsasti leitavad kõik maksejõuetuse menetluses olevad ja avaldatud teadaanded. Menetluse lõppedes kantakse teadaanded arhiivi, v.a menetluse lõpetamise teadaanne, mis jääb avalikuks kolmeks aastaks.

Juriidilist isikut ja füüsilisest isikust ettevõtjat saab äriregistri teabesüsteemi kasutades otsida ärinime, nime või registrikoodi järgi. Juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja staatus annab teavet selle kohta, kas kõnealune isik on pankrotis või mitte.

Alates 2019. aasta sügisest on Ametlikud Teadaanded liidestatud e-õiguskeskkonna portaali maksejõuetuse registrite otsinguga, võimaldades ettevõtetel, laenuandjatel ja investoritel, kes soovivad investeerida teistes liikmesriikides, viia läbi taustakontrolli otse teise riigi maksejõuetusregistrist. Loodud mitmekeelne lahendus muudab maksejõuetuse info piiriüleselt läbipaistvamaks ning lihtsamini kättesaadavaks. Informatsioon on kättesaadav tasuta. Portaali on loodud lihtotsing, mis võimaldab otsida võlgniku nime järgi kõikidest liidestatud registritest ning laiendatud otsing, kus otsingu kriteeriumid sõltuvad sellest, millise riigi registrist võlgniku otsitakse. Eesti puhul on võimalik otsida võlgniku nime ja isikukoodi/registrikoodi järgi.

Maksejõuetust käsitleva teabe andmise ajalugu

Maksejõuetust käsitlevat teenust pakutakse Eestis alates 1. septembrist 1995.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 28/11/2019

Maksejõuetuse registrid - Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Iirimaa maksejõuetuse register pakub?

Iirimaal ei ole eraldi äriühingute maksejõuetuse registrit. Teave äriühingute maksejõuetuse kohta on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenäriühinguregistri andmetest.

Füüsiliste isikute pankroti register on kõrgema kohtu juures asuva likvideerija kantselei poolt paberkandjal peetav register. See sisaldab Iirimaa kõrgema kohtu poolt välja kuulutatud pankrottide üksikasju.

Füüsiliste isikute maksejõuetuse register on samuti paberkandjal peetav register. Selle suhtes kohaldatakse 2002. aasta seadusdokumenti nr 334 (Euroopa ühenduste 2002. aasta õigusnorme (füüsilise isiku maksejõuetus)) ning register sisaldab üksikasju teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute poolt välja kuulutatud füüsilise isiku maksejõuetuste kohta (nagu neist on teavitanud pankrotihalduri kantselei).

Kas juurdepääs Iirimaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Iga päringu eest tuleb maksta tasu. Tasu käsitlevad üksikasjad on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtute ameti veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akeneeskirjade ja tasude osas. Tasu tuleb maksta isegi siis, kui päring ei anna tulemusi, st kui päringukriteeriumile vastavaid kandeid ei leita.

Kuidas teha päringuid Iirimaa maksejõuetuse registris?

Füüsiliste isikute pankroti registris saab päringuid teha ainult ise likvideerija kantseleisse kohale minnes (aadress: Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7, teine korrus).

Iirimaa maksejõuetuse registri ajalugu

Füüsiliste isikute pankroti register sisaldab teavet, mis pärineb alates 1922. aastast.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Maksejõuetuse registrid - Kreeka

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Kreekal ei ole maksejõuetuse registrite veebisaiti. Praegu toimub andmebaaside arvutiseerimise ja nende elektroonilise liidese kujundamine.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Kreeka maksejõuetusregister pakub?

Vastavalt Kreeka õigusaktidele on maksejõuetusmenetlused järgmised:

 • pankrot (πτώχευση) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 1–61, seaduse nr 4013/2011 artikli 13 lõiked 1–4, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 1);
 • spetsiaalne likvideerimine, mille raames ettevõtte tegevus jätkub (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (seaduse nr 3588/2007 artikli 106 punkt k, seaduse 4013/2011 artikkel 12);
 • pankrotieelne likvideerimine (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 70–101, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 2, seaduse nr 4072/2012 artikli 116 lõige 3 ja artikli 234 lõiked 1–3);
 • struktureerimiskavad (seaduse nr 3588/2007 artiklid 109–123, seaduse nr 3858/2010 artikli 34 lõige 1);
 • lihtsustatud menetlus väiksemate pankrottide korral (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 162–163);

Füüsiliste isikute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid kohalikud rahukohtud (ειρηνοδικεία).

Ühenduste (προσωπικές εταιρίες), usaldusühingute (ετερόρρυθμες εταιρίες), täisühingute (ομόρρυθμες εταιρίες), eraõiguslike äriühingute (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), osaühingute (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), aktsiaseltside (ανώνυμες εταιρίες), Euroopa äriühingute ja Euroopa ühistute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid esimese astme kohalikud kohtud (πρωτοδικεία).

Pankrotimenetluste tõendeid väljastab kohalike kaubanduskodade juures asuv üldine äriregister (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ).

Kas juurdepääs Kreeka maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile puudub.

Kuidas teha päringuid Kreeka maksejõuetusregistris?

-

Kreeka maksejõuetusregistri ajalugu


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 03/07/2019

Maksejõuetuse registrid - Hispaania


Maksejõuetuse registrid

Hispaania maksejõuetusregister

Avalik teave maksejõuetuse ja maksejõuetusmenetluste kohta on läbipaistvuse ja õiguskindluse tagamise oluline osa. Hispaanias pakub sellist teavet maksejõuetusseaduse artikliga 198 loodud riiklik maksejõuetusregister (Registro Público Concursal). See seadus rakendati 15. novembri 2013. aasta kuningliku dekreetseadusega nr 892/2013, mille kohaselt haldab riiklikku maksejõuetusregistrit justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv registripidajate ühendus (Colegio de Registradores).

Riiklikul maksejõuetusregistril on kolm eesmärki:

 • maksejõuetusseaduse alusel tehtud kohtulahendite ja ametlike dokumentide ning maksejõuetusmenetlusi käsitlevate registrikannete levitamine ja avaldamine;
 • mitmesuguste selliste riiklike registrite kooskõlastamine, kuhu tuleb kanda pankroti väljakuulutamise teated ja menetluste käik;
 • õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele vastavate pankrotihaldurite loetelu koostamine. Seda funktsiooni register siiski veel ei täida.

Riiklik maksejõuetusregister on kättesaadav internetiportaalis Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.publicidadconcursal.es/.

Riikliku maksejõuetusregistri eesmärk on koondada maksejõuetusmenetluste käigus kogutud teavet üksnes teavitamise ja avalikustamise eesmärgil.

Kas juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta.

Päringud maksejõuetusregistris

Riiklik maksejõuetusregister koosneb neljast osast, kus kanded on järjestatud kronoloogiliselt poolte kaupa, kelle suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus, või võlgnike kaupa.

 1. Esimene osa (maksejõuetusteated): see osa sisaldab otsuseid, mis tuleb avaldada vastavalt maksejõuetusseaduse artiklile 23, ning kõnealuse seaduse artikli 5a kohaste läbirääkimiste algatamise otsuseid. Siia kantakse ka teave maksejõuetusmenetluste algatamise kohta teistes liikmesriikides vastavalt maksejõuetusmenetlust reguleerivatele ELi õigusnormidele.
 2. Teine osa (riiklikes registrites esitatud teave): sisaldab märkeid ja kandeid, mis on tehtud riiklikesse registritesse maksejõuetusseaduse artiklis 24 osutatud isikute kohta.
 3. Kolmas osa (kohtuvälised kokkulepped): sisaldab teavet meetmete kohta, mis on võetud, et jõuda maksete küsimuses kohtuvälisele kokkuleppele kooskõlas maksejõuetusseaduse X jaotisega, ning teavet maksejõuetusseaduse neljanda lisasätte kohase refinantseerimiskokkulepete kohtupoolse kinnitamise kohta.
 4. Neljas osa (pankrotihaldurid ja nende volitatud abid – väljatöötamisel).

Päringusse saab sisestada maksejõuetu võlgniku või pankrotihalduri nime: kuvatakse kõikides osades nende kohta olemasolev teave.

Maksejõuetusregistri ajalugu

2003. aasta maksejõuetusseadus ei näinud ette, et register peab sisaldama üldist teavet maksejõuetusmenetluste kohta. Küsimus kerkis üles seoses sel ajal Hispaania äriühinguõiguses sätestatud avalikustamise korraga, mille kohaselt avaldati teated asjaomase provintsi suurima tiraažiga päevalehtedes. See tähendas, et üha enam menetlusi tuli peatada, sest avaldamise kulud tuli kanda pankrotivara arvelt, kuid alati ei piisanud sellest.

Maksejõuetusseaduse artikliga 198 nähti ette süüliste maksejõuetusjuhtumite kandmine riiklikusse registrisse ja sätestati pankrotihalduri nimetamine või taandamine. Registrit laiendati ja see nimetati riiklikuks maksejõuetusregistriks 29. märtsi 2009. aasta kuningliku dekreetseadusega nr 3/2009, mis käsitleb kiireloomulisi meetmeid maksu-, finants- ja maksejõuetusasjades, et võtta arvesse muutuvat majandusolukorda. Sellest ajast alates on seadust mitu korda muudetud ning sinna on tehtud ka muudatusi, mis mõjutavad muid õigusakte, mis käsitlevad teatavate toimingute avaldamist registri kaudu. Kehtivad õigusnormid, millega rakendatakse maksejõuetusseaduse artikkel 198, on sätestatud 15. novembri 2013. aasta kuninglikus dekreedis 892/2013 riikliku maksejõuetusregistri kohta.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.mjusticia.es/

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.publicidadconcursal.es/

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.registradores.org/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 06/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Prantsusmaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Maksejõuetuse registrid

Prantsusmaal maksejõuetuse register puudub.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 02/12/2016

Maksejõuetuse registrid - Horvaatia


Maksejõuetuse registrid

Riiklik maksejõuetusregister on avalik elektrooniline register, mis hõlbustab võlausaldajate ja kohtute teavitamist käimasolevatest maksejõuetusmenetlustest ning millega välditakse mitme maksejõuetusmenetluse samaaegset algatamist sama isiku suhtes.

Justiitsministeerium lõpetas 26. juunil 2018. aastal projekti „Euroopa maksejõuetusregistrite vastastikune sidumine“ esimese etapi, mida osaliselt rahastati Euroopa Komisjoni Euroopa ühendamise rahastu programmi raames (Euroopa ühendamise rahastu üleeuroopalise telekommunikatsioonivõrgu valdkonnas: CEF-TC-2016-2: Euroopa e-õiguskeskkonna portaal), milles osalemist Horvaatia taotles koos Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rumeeniaga moodustatud konsortsiumi liikmena.

Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on rahastada ja rakendada e-teenuseid, mis on vajalikud pankrotiregistreid ühendava süsteemi siseseks suhtlemiseks.

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister

Maksejõuetusregister loodi kooskõlas Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrusega (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta.

Maksejõuetusregistri andmeid uuendatakse vähemalt kord päevas ja need hõlmavad järgmist:

 • pankrotieelsed menetlused ja pankrotimenetlused, mille algatamise otsus tehti kõige varem 1. septembril 2015;
 • tarbijate pankrotimenetlused, mille algatamise otsus tehti kõige varem 1. jaanuaril 2016.

Kogu registrisse kantud teabe eest vastutab asja menetlev kohus.

Projekti „Euroopa maksejõuetusregistrite vastastikune sidumine“ teises etapis ühendatakse riiklikud maksejõuetusregistrid omavahel Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 14/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Itaalia


Maksejõuetuse registrid

Itaalia justiitsministeeriumis alles luuakse uut elektroonilist süsteemi maksejõuetust käsitlevate andmete haldamiseks.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Maksejõuetuse registrid - Küpros

Selles osas antakse lühike ülevaade Küprose maksejõuetuse ja likvideerimise registrist (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Maksejõuetuse registrid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrottide talitus (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) vastutab maksejõuetute füüsiliste ja juriidiliste isikute vara ülevõtmise ja haldamise eest ning annab aru Lingil klikates avaneb uus akenkaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametile (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Talitus omab andmeid pankrotistunud füüsiliste isikute kohta. Kui ettevõtet hakatakse likvideerima, teavitatakse sellest ettevõtteregistrit. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust Lingil klikates avaneb uus akenäriregistri- ja pankrotiametiga.

Millist teavet maksejõuetuse register pakub?

Ei kohaldata.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei kohaldata.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris?

Ei kohaldata.

Maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register sisaldab andmeid maksejõuetuse juhtumite kohta alates 1931. aastast kuni tänaseni.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregistri- ja pankrotiamet (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Lingil klikates avaneb uus akenKaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 31/10/2019

Maksejõuetuse registrid - Läti

Selles osas esitatakse Läti maksejõuetusregistri lühiülevaade.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Läti maksejõuetusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenLäti maksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

 • pankrotihaldurid;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlused;
 • õiguskaitsemenetlused;
 • kohtuvälised õiguskaitsemenetlused.

Maksejõuetusregister on kättesaadav kõigile ja selle kanded on usaldusväärsed. Selle haldamine kuulub Lingil klikates avaneb uus akenLäti Vabariigi äriregistri vastutusalasse.

Kas juurdepääs Läti maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, Läti maksejõuetusregistriga saab tutvuda tasuta, kuid tasu tuleb maksta selle eest, kui teavet soovitakse dokumendi kujul.

Selleks et saada äriregistrist väljavõte või muu dokument, mis sisaldab võlgniku (füüsiline isik) või pankrotihalduri isikukoodi, võtke ühendust äriregistriga ja esitage oma teabenõue või tehke seda elektrooniliselt portaali Lingil klikates avaneb uus akenLatvija.lv kaudu.

Kuidas teha päringuid Läti maksejõuetusregistris?

Pankrotihaldurid

See osa sisaldab pankrotihaldurite kohta järgmist teavet:

 • eesnimi;
 • perenimi;
 • juriidiline aadress ja kontaktandmed;
 • sertifikaadi number;
 • sertifikaadi aegumiskuupäev.

Teave aegunud sertifikaadiga pankrotihaldurite kohta on kättesaadav arhiivist lingi Lingil klikates avaneb uus akenVēsturiskie dati alt. Lingi „Izziņa“ alt pääseb juurde Läti maksejõuetusregistris iga pankrotihalduri kohta salvestatud teabele.

Päring

Maksejõuetusregistrist teatud subjekti (füüsiline või juriidiline isik) kohta teabe otsimiseks kasutage rubriiki Meklēt. Teavet on võimalik otsida järgmiste kriteeriumite alusel:

 • võlgniku registreerimisnumber (juriidiliste isikute puhul) või isikukood (füüsiliste isikute puhul);
 • võlgniku nimi või ametinimetus;
 • menetluse algatamise periood;
 • menetluse liik (maksejõuetusmenetlus, õiguskaitsemenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus);
 • menetluse olemus (kohalik, piiriülene põhimenetlus, piiriülene sekundaarne menetlus).
 • menetluse seis (pooleliolev menetlus, lõpuleviidud menetlus, kõik menetlused).

Otsingutulemustega kuvatakse link, mis viib äriregistri viitelehele („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave konkreetse subjekti kohta, sealhulgas skannitud dokumendid, mille hulka kuuluvad pankrotihaldurite märkused võlausaldajate koosolekute kohta, koosolekute päevakorrad ning võlausaldajatele saadetud teatised.

Kanded

Selleks et tutvuda kindlal kuupäeval tehtud kannetega, kasutage rubriiki Žurnāls. Vaikimisi kuvatakse sama päeva kanded. Muudel kuupäevadel tehtud kannete vaatamiseks või kannete kuude kaupa esitamiseks kasutage alarubriiki Mēneša žurnāls. Iga kanne sisaldab linki (äriregistri viitelehele („Uzņēmumu reģistra izziņu“)) konkreetse maksejõuetusmenetluse kohta üksikasjaliku teabe saamiseks.

Statistika

See osa sisaldab mitmesuguseid statistilisi andmeid maksejõuetus- ja saneerimismenetluste kohta, samuti linki, mis viib äriregistri viitelehele („Izziņa“), kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave teatud subjekti kohta.

Läti maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab alates 1. jaanuarist 2008 pärinevat teavet.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLisateave Läti maksejõuetusregistri kohta

Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetuse riiklik haldusasutus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 23/09/2020

Maksejõuetuse registrid - Leedu


Maksejõuetuse registrid

Leedus ei peeta eraldi maksejõuetuse registrit. Äriühingute staatust saate kontrollida Lingil klikates avaneb uus akenjuriidiliste isikute registri (Juridinių asmenų registras) veebisaidilt. Äriühingu staatust juriidiliste isikute registrist saab vaadata tasuta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 06/04/2020

Maksejõuetuse registrid - Luksemburg

Luksemburgis ei ole maksejõuetuse registreid.


Maksejõuetuse registrid

Kas Luksemburgis on maksejõuetusregistrid?

Luksemburgis ei ole maksejõuetusregistreid. Pankrotte kuulutavad välja kohtud, teatades neist äriregistrile, kes kannab selle teabe oma andmebaasi.

Kas juurdepääs Luksemburgi pankrottide nimekirjale on tasuta?

Väljakuulutatud pankrottide nimekiri avaldatakse igakuiselt ametliku väljaande Mémorial B haldus- ja majandusküsimuste kogumikus ning sellega on võimalik tasuta tutvuda Luksemburgi õigusportaalis Lingil klikates avaneb uus akenLegilux.

Lisaks teeb äriregister Lingil klikates avaneb uus akenoma veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) avalikkusele tasuta kättesaadavaks statistikamooduli, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta. See teave on kättesaadav deponeeritud dokumentide loetelude vormis. Samuti on võimalik seda teavet eksportida.

Kuidas leida teavet Luksemburgi pankrottide kohta?

1. võimalus: Päringut võib teha äriregistri (Lingil klikates avaneb uus akenRCS) veebisaidi vahendusel registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või registreerimisnumbri järgi.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised põhiandmed:

 • äriregistri number
 • registreerimise kuupäev;
 • nimi;
 • juriidiline vorm;
 • registrijärgse asukoha aadress;
 • alates 2003. aastast deponeeritud dokumentide loetelu;
 • teave selle kohta, kas asjaomane isik on pankrotis.

2. võimalus: Päringut on võimalik teha äriregistri (Lingil klikates avaneb uus akenRCS) veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) statistikamooduli abil, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta.

3. võimalus: Päringut on võimalik teha Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi advokatuuri veebisaidil rubriigis „Pankrotid” („Faillites”) äriühingu nime, pankrotiotsuse kuupäeva või pankrotihalduri (curateur) nime järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi advokatuur


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Maksejõuetuse registrid - Ungari

Sellel lehel antakse lühiülevaade Ungari maksejõuetuse registrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Ungari maksejõuetuse register sisaldab?

Ungari valitsus on määranud maksejõuetuse registrit koostama ja haldama justiitsministeeriumi talituse, mis vastutab äriühinguid käsitleva teabe ja äriühingute elektroonilise registreerimise eest (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

See talitus kasutab andmete töötlemiseks, IT-arenduseks, tehnilisteks toiminguteks ja andmebaasi turvalisuse tagamiseks Ungari ametlike väljaannete ameti (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) abi.

Maksejõuetuse registriga saab tutvuda aadressil Lingil klikates avaneb uus akenhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Maksejõuetuse register sisaldab üksikasju kõigi selliste ettevõtjate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kohta, kelle vastu on Ungaris algatatud maksejõuetusmenetlus.

Maksejõuetusmenetlusi reguleerib Ungaris 1991. aasta pankroti- ja likvideerimismenetluse seadus nr XLIX. Kodanikuühiskonna organisatsioonide (ühenduste ja sihtasutuste) vastu algatatud pankroti- ja likvideerimismenetluste korral kohaldatakse 2011. aasta kodanikuühiskonna organisatsioonide seadust nr CLXXV, aga kõiki muid aspekte reguleerib 1991. aasta seadus nr XLIX.

Kas Ungari maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Maksejõuetuse registri andmetega tutvumise eest tasu ei nõuta. Iga registri kasutaja peab aga kõigepealt kinnitama, et ta ei kasuta saadud andmeid kommertseesmärgil ega kommertsandmebaasi koostamiseks.

Vastavalt 1991. aasta seaduse nr XLIX paragrahvile 6/N sisaldab register järgmist teavet:

 • maksejõuetusmenetluse algatamise kuupäev;
 • maksejõuetusmenetluse algatanud kohus ja kohtuasja number;
 • algatatud maksejõuetusmenetluse liik (Ungaris kas pankroti- või likvideerimismenetlus);
 • menetluse algatamise õiguslik alus (põhimaksejõuetusmenetlus või teisene maksejõuetusmenetlus);
 • juhul kui võlgnik on äriühing või juriidiline isik, võlgniku nimi, registreerimisnumber, registrijärgse asukoha aadress või postiaadress (kui see on erinev);
 • menetluse jaoks määratud halduri (pankrotihalduri või likvideerija) nimi ja posti- või e-posti aadress;
 • võimalike nõuete esitamise tähtaeg või viide sellise tähtaja arvestamise kriteeriumidele;
 • võimalik põhimaksejõuetusmenetluse lõpetamise kuupäev;
 • kohus, kus on vastavalt paragrahvile 5 võimalik maksejõuetusmenetluse algatamise otsus vaidlustada, ja võimaluse korral nõude vaidlustamise tähtaeg või viide sellise tähtaja arvestamise kriteeriumidele;
 • võlgniku vara tagasivõitmise menetluste algatamise ja lõpetamise kuupäev, asjaomase kohtu nimi ja kohtuasja number;
 • selliste menetluste algatamise ja lõpetamise kuupäev, mille raames tehakse kindlaks võlgniku direktorite, varasemate direktorite, juriidilise isiku liikmete või omanike vastutus võlausaldajate huve kahjustava tegevuse eest, ning asjaomase kohtu nimi ja kohtuasja number;
 • kas menetlust toimetati lihtsustatud likvideerimismenetlusena.

Kuidas Ungari maksejõuetuse registris päringuid teha?

Rippmenüüst saab valida otsingukriteeriumi. Selle menüü abil saab maksejõuetuse registris päringuid teha, sisestades ühe järgmistest kriteeriumidest:

 • võlgniku nimi;
 • äriühingu / kodanikuühiskonna organisatsiooni registreerimisnumber;
 • menetluse raames algatatud kohtuasja number.

Täpsemat teavet päringute tegemise kohta leiab aadressilt Lingil klikates avaneb uus akenhttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Kehtivad õigusaktid ei võimalda teha maksejõuetuse registris vahetuid päringuid täisandmete alusel või sealt andmeid alla laadida.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 09/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Malta


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Malta maksejõuetusregister sisaldab?

Malta maksejõuetusregister sisaldab üksikasjalikku teavet ettevõtete maksejõuetust või eraisikute pankrotti käsitlevate kohtuasjade kohta ning maksejõuetute ettevõtete juhtide poolt äriregistrile esitatud andmeid ettevõtte pankroti väljakuulutamise kohta.

Kas juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta ja registriga saate tutvuda järgmise lingi kaudu:

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency.

Kuidas teha päringuid maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusregistris saab teha päringuid kas võlgniku nime või isikutunnistuse numbri või ettevõtte registrikoodi järgi.

Malta maksejõuetusregistri ajalugu

Enne maksejõuetusregistri loomist kogus maksejõuetute ettevõtete kohta teavet äriregister ning maksejõuetus- ja pankrotiasju käsitlevaid andmeid säilitati kohtus. Kohtu käsutuses olev teave avaldati veebisaidil koos muid kohtuasju käsitleva üldise teabega. Maksejõuetusregister tehti üldsusele kättesaadavaks 2018. aasta jaanuaris ning see sisaldab andmeid maksejõuetus- ja pankrotijuhtude kohta alates 1. jaanuarist 2014.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenhttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/insolvency


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 14/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Holland

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Selles osas esitatakse lühike sissejuhatus Madalmaade maksejõuetuse registri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Madalmaade maksejõuetuse register pakub?

Madalmaades on kolme liiki maksejõuetust:

 • pankrot;
 • moratoorium;
 • võla restruktureerimine.

Ringkonnakohtud vastutavad kõikide nende maksejõuetuse liikide osas otsuste vastuvõtmise eest ning asjakohaste andmete säilitamise eest nende registrites. Samuti vastutavad nad maksejõuetuse teatiste (automatiseeritud) edastamise eest kohtunõukogule, mis kasutab nimetatud teatisi pankrotte ja moratooriumeid käsitlevas Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetuse keskregistris (CIR).

Maksejõuetuse keskregister sisaldab kogu avaldatud maksejõuetuse teatistest saadud teavet, sealhulgas:

 • isikuandmeid;
 • äriühingute nimesid;
 • äriregistrinumbreid;
 • üksikasju kuraatori ja administraatori kohta;
 • kõiki eelnevaid teatisi.

Maksejõuetuse keskregister loodi seadusega, seega võib selles sisalduvat teavet pidada õiguslikult siduvaks.

Lisaks maksejõuetuse registrile on olemas ka võla restruktureerimise riiklik register (Landelijk Register Schuldsaneringen ­ LRS), mida haldab üks õigusabinõukogudest. Lisateenusena, mida ei ole õigusaktidega ette nähtud, kogub maksejõuetuse register ka võla restruktureerimise riikliku registri andmeid. Mõlema registri andmetega saab tutvuda Internetis.

Madalmaade maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse keskregister sisaldab füüsiliste isikute (üksikisikute) pankrotti, maksete peatamist ja võlgade kustutamist käsitlevaid andmeid, mida hallatakse erinevate kohtute kohalikes registrites.

Kas juurdepääs Madalmaade maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

On-line juurdepääsul maksejõuetuse keskregistrile puuduvad piirangud.

Professionaalsetele kasutajatele on kättesaadav veebipõhine teenus, mis võimaldab andmeid korduvalt kasutada.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris

Füüsiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • nimi ja sünniaeg;
 • nimi, postiindeks ja majanumber;
 • sünniaeg, postiindeks ja majanumber.

Kui maksejõuetuse teatiste avaldamisest on möödunud üks aasta, ei saa neid enam otsida kuupäeva järgi. Äriühingute ja juriidiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • äriühingu nimi;
 • äriregistri number;
 • aadress.

Madalmaade maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Seepärast leiab nimetatud registrist kõik juhtumid, mis on algatatud või millest on teavitatud pärast seda kuupäeva.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade maksejõuetuse keskregister


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 06/02/2015

Maksejõuetuse registrid - Austria

Sellel lehel esitatakse Austria maksejõuetuse registri lühitutvustus.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Austria maksejõuetuse register pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenAustria maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Austria föderaalne justiitsministeerium. See sisaldab teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja peamiste menetlustoimingute kohta.

Austria maksejõuetusregister on üles pandud ametlike teadaannete veebisaidile Ediktsdatei.

Kas juurdepääs Austria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetuse registris?

Üksikasjalik teave on kättesaadav ainult saksa keeles Austria justiitsministeeriumi veebisaidil märksõna "Lingil klikates avaneb uus akenEdiktsdatei" (ametlikud teadaanded) alt.

Austria maksejõuetuse registri ajalugu

Austria maksejõuetuse registrit on peetud alates 1999. aastast.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕiguskorraldus – Austria


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/08/2020

Maksejõuetuse registrid - Poola

Selles jaotises antakse lühiülevaade Poola pankrotiregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Poola pankrotiregister?

Lingil klikates avaneb uus akenPoola pankrotiregistri (rejestr podmiotów w upadłości) veebisait on osa riiklikust kohturegistrist (Krajowy Rejestr Sądowy). See sisaldab sama liiki andmeid äriühingute kohta, mis on olemas ka riiklikus kohturegistris. Lisaks sisaldab Poola pankrotiregister veel täpsemaid andmeid järgmiste ettevõtete kohta:

 • äriühingud
 • sihtasutused
 • ühistud
 • muud ettevõtted, kes on välja kuulutanud oma pankroti

Registrist leiab teabe ka pankrotiavalduste kuupäevade ja konkreetse sisu kohta.

Pankrotiregistri omanikuks ja haldajaks on Lingil klikates avaneb uus akenPoola Justiitsministeerium. Teave on kättesaadav poola ja osaliselt ka inglise keeles.

Kas juurdepääs Poola pankrotiregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola pankrotiregistris?

Alates 1. aprillist 2009 on Poola pankrotiregistris uus otsingumootor, mille abil on võimalik otsida pankrotis ettevõtteid ja muid märksõnu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/02/2017

Maksejõuetuse registrid - Portugal

Sellel teabelehel esitatakse lühiülevaade Portugali maksejõuetusregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet maksejõuetusregister sisaldab?

Elektrooniline Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

 • maksejõuetusasja number,
 • maksejõuetusasja menetlenud või menetleva kohtu andmed,
 • maksejõuetu isiku andmed,
 • maksejõuetushalduri andmed,
 • nõuete esitamise tähtaeg,
 • maksejõuetuse väljakuulutamise kuupäev.

Elektrooniline register sisaldab üksikasjalikku teavet maksejõuetusasjade kohta (vt allpool).

Kas Portugalis on juurdepääs maksejõuetusregistrile tasuline?

Ei, juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta.

Maksejõuetusregistrit käsitlevad õigusaktid

Portugali maksejõuetusregistrit reguleerib 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004 vastu võetud ettevõtete maksejõuetuse ja saneerimise seadustiku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) artikkel 38 (muudetud kujul).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 13/09/2020

Maksejõuetuse registrid - Rumeenia

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist – Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on loonud justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletäänis (Buletinul procedurilor de insolvență – BPI), mida annab välja riiklik äriregistriamet (Oficiul Național al Registrului Comerțului), avaldatakse kohtukutsed, teated, koosolekukutsed ja teadaanded menetlusdokumentide kohta, mille kohus ja pankrotihaldurid/likvideerijad on koostanud maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. Ettevõtjad (kõik isikud, kes juhivad ettevõtet), välja arvatud vabade elukutsete esindajad ja need isikud, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetuse erikorda.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. Ettevõtjad;

 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • era- ja pereettevõtted.

2. Võlgnikud, kes vastavad teatavatele eritingimustele:

 • neil ei ole vara;
 • nende asutamis- või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende juhatajat ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht enam ei eksisteeri või erineb äriregistrisse kantust; nad ei ole esitanud seadusega nõutavaid dokumente;
 • nende tegevus lõpetati enne maksejõuetusmenetluse algatamist;
 • nad on teatanud kavatsusest pankrotti minna või neil puudub õigus kohtulikule tervendamismenetlusele.

Alates 2014. aasta juunist reguleeritakse maksejõuetusmenetlusi seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta. Seaduse sätteid kohaldatakse nende kohtumenetluste suhtes, mis on algatatud pärast selle seaduse jõustumist. Enne seaduse nr 85/2014 jõustumist algatatud kohtumenetluste suhtes kohaldatakse seadust nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Missugust teavet bülletään sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab kõiki dokumente, mille on maksejõuetusmenetluse käigus koostanud kohtud ja pankrotihaldurid/likvideerijad, eelkõige:

 • kohtukutseid;
 • teateid;
 • teadaandeid;
 • koosolekukutseid;
 • kohtuotsuseid;
 • muid seadusega nõutavaid menetlusdokumente (pankrotihalduri/likvideerija aruanded, tervendamiskavad, teadaanded).

Kuidas on maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait üles ehitatud?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil saab tutvuda:

 • tasuta teabega;
 • maksejõuetusmenetluse bülletääni haldamise eest vastutava riikliku äriregistriameti struktuuriga;
 • maksejõuetuse valdkonna õigusaktide, vormide ja menetlusdokumentidega.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni tekkelugu;
 • õigusaktid;
 • riikliku äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni struktuuri skeemid;
 • õigussõnastik, mis sisaldab maksejõuetuse valdkonna termineid;
 • statistilised andmed maksejõuetusmenetluste bülletääni kohta;
 • asutustevahelised suhted;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni vormid leiab Lingil klikates avaneb uus akenriikliku äriregistriameti e-teenuste portaali rubriigist, mis käsitleb maksejõuetusmenetluste bülletääni. Rubriigi ülesehitus on järgmine:

1. Maksejõuetusmenetluste bülletääni teenused:

 • „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ („Buletinul Procedurilor de Insolvență online“)(tasuline);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ („Sumar număr BPI“) (tasuta);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ („Persoane publicate în BPI“) (tasuta).

2. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise online-vormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

3. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamise online-vormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

4. Statistika

Kas Rumeenia maksejõuetusregistrist saab teavet tasuta?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektroonilise bülletääniga saab tutvuda järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni ametliku veebisaidiga saavad kasutajad tutvuda tasuta ja ilma registreerimata;
 • riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb end registreerida;
 • teenust „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ saab kasutada eelnevalt registreerides ja teenustasu makstes;
 • teenused „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ ja „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ on tasuta ja nende kasutamiseks tuleb end registreerida.

Kuidas Rumeenia maksejõuetusregistris päringuid teha?

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Teenustasu maksmise järel on võimalik vaadata bülletääni varasemaid väljaandeid, mis sisaldavad menetlusdokumentide täielikku teksti.

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise otsus, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kutse, tegevusaruanne, tervendamiskava, pankrotimenetluse algatamise otsus, pankrotimenetluse algatamise teade, vara jaotamise kava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsus jne);
 • menetlusdokumentides mainitud isikute nimed;
 • maakond, kus on asjaomase isiku registrijärgne asukoht;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • registrisse kandmise number.

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • menetlusdokumentides mainitud isikute registreerimisnumber;
 • maakond, kus on asjaomase isiku registrijärgne asukoht;
 • maksejõuetusasja number ja kohus, kus asi on registreeritud;
 • bülletääni nende väljaannete numbrid, kus on avaldatud asjaomaste isikutega seotud menetlusdokumendid;
 • menetluse liik;
 • esimese kohtuistungi kuupäev, kui see on pärast menetluse algatamist kindlaks määratud.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletääni hakati avaldama 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja avaldatud menetlusdokumente käsitlevate teadaannete elektroonilise süsteemi täiustamist.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamisel on selged eelised:

 • see muudab maksejõuetusmenetluse kiiremaks ning lihtsustab kohtukutsete, koosolekukutsete, teadaannete, kohtuotsuste ja kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud muude menetlusdokumentide edastamist, luues selleks elektroonilise menetluse;
 • see aitab ühtlustada ja standardida kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatavaid menetlusdokumente;
 • see aitab kaasa kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentide (kohtukutsed, teated, kohtuotsused, koosolekukutsed, teadaanded, aruanded, tervendamiskavad) riikliku andmebaasi loomisele;
 • see kiirendab seaduse nr 85/2014 (maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta) alusel koostatud teadaannete registreerimist äriregistris / muudes registrites;
 • see võimaldab huvitatud isikutel kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentidega tutvuda.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia äriregistri ametlik veebisait

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia riikliku äriregistriameti e-teenuste portaal


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 09/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Sloveenia

Sellel lehel esitatakse sissejuhatav teave Sloveenia maksejõuetusregistri kohta. Teave Sloveenia maksejõuetusmenetluste ja nende avalikustamise kohta on kättesaadav internetis.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Sloveenia maksejõuetusregister?

Lingil klikates avaneb uus akene-INSOLV andmebaas pakub teavet maksejõuetusmenetluste kohta. Maksejõuetusmenetluste kohta esitatakse järgmine teave:

 • mõned maksejõuetu võlgniku äriregistriandmed;
 • menetlev kohus ja kohtuasja number;
 • mõned maksejõuetusmenetluse halduri isikuandmed;
 • menetluse algus, nõuete esitamise tähtaeg ja andmed teiste menetlustoimingute kohta;
 • pankrotimenetluse korral ka andmed pankrotivara väärtuse ja võlausaldajatele tehtavate tagasimaksete suuruse kohta.

Lingil klikates avaneb uus akenE-väljaannete (e-Objave) andmebaas võimaldab juurdepääsu järgnevale:

 • maksejõuetuse korral välja antud kõik kohtumäärused (sklep), välja arvatud määrused korrapärase tasu kogumise kohta, määrused rahaliste vahendite kogumise kohta, määrused korrapärase tasu kogumise lõpetamise kohta või rahaliste vahendite arestimise kohta;
 • teated menetluse alustamise kohta, teated kohtuliku arutelu toimumise kohta ja muud kohtu poolt seadusekohaselt välja antud teated või hääletuskutsed;
 • kohtulike arutelude ja võlausaldajate komitee kohtumiste kõik protokollid;
 • halduri aruanne ja lisatud dokumendid;
 • võlausaldajate nõuete kohustusliku lahendamise menetlemisel ka maksejõuetu võlgniku aruanded ja lisatud dokumendid;
 • tõestatud nõuete nimekiri;
 • menetlusosaliste esitatud nõuded ja muud kohtudokumendid, mille avalikustamine on ette nähtud;
 • pankrotimenetluse korral kõik üleskutsed avalikule enampakkumisele ning kutsed teha pakkumisi seoses pankrotipesa realiseerimisega.

Nimekirju kõikidest halduritest ja nende juhitavatest maksejõuetusmenetlustest (seznam upraviteljev) on võimalik saada e-väljaannete andmebaasist. Neid nimekirju ajakohastatakse iga päev.

Mõlemate andmebaaside omanik on ja neid haldab AJPES, Lingil klikates avaneb uus akenSloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Amet (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Kas juurdepääs Sloveenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta. Selleks et saada juurdepääs andmebaasile, tuleb registreerida end kasutajaks AJPESi veebisaidil ning luua kasutajanimi ja salasõna.

Kuidas teha päringuid Sloveenia maksejõuetusregistris?

Mõlemad andmebaasid, sealhulgas otsimootorid, on kättesaadavad ainult sloveeni keeles. Äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud maksejõuetusmenetluste andmeid ja dokumente on võimalik otsida kõikide otsingukriteeriumite abil, aga tarbijatega (st füüsilised isikud, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjad) seotud andmeid ja dokumente saab andmekaitse huvides otsida ainult teatavate andmekombinatsioonide abil.

Lingil klikates avaneb uus akenE-väljaannete andmebaas võimaldab Teil otsida dokumente, mis on avaldatud seoses maksejõuetusmenetlustega. Avaldatud dokumente saab otsida järgmiste tunnuste järgi:

 • võlgniku staatus (juriidiline isik, füüsiline isik jne);
 • menetluse liik (pankrot, võlausaldajate nõuete kohustuslik rahuldamine, ...);
 • dokumendi liik;
 • võlgnik (otsi äriühingu nime, maksukohustuslase numbri või registrikoodi/isikukoodi abil);
 • äriühingu õiguslik vorm (aktsiaselts, osaühing, ...);
 • kohtuasja number;
 • kohus;
 • akti või dokumendi avaldamise kuupäev. Päringu tulemused esitatakse avalikustamise kuupäeva järgi.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akene-INSOLV saab otsida andmeid maksejõuetusmenetluste kohta järgmiste tunnuste abil:

 • kohtuasja number;
 • võlgnik (ees- ja perekonnanimi või äriühingu nimi, registrikood/isikukood, aadress, sünnikuupäev).

Sloveenia maksejõuetusregistri ajalugu

Registri andmed on kättesaadavad alates 1. oktoobrist 2008. Enne seda avaldati osa teabest, näiteks maksejõuetusmenetluse alustamise avalik teade, ametlikus väljaandes.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetuse registrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Slovakkia maksejõuetuse register sisaldab?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register (register úpadcov) on haldusasutuste infosüsteem, mida haldab ja hooldab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium, kelle veebisaidil saab registriga tutvuda. Maksejõuetuse register sisaldab teavet maksejõuetus-, saneerimis- ja võlgadest vabastamise menetluste kohta pankroti- ja saneerimisseaduse nr 7/2005 (millega muudetakse veel mõnda muud seadust; selle muudetud kujul) § 10a lõike 2 tähenduses.

Maksejõuetuse registrist saab järgmist teavet:

 1. teave seaduse nr 7/2005 kohaste menetluste kohta:
  1. kohtu nimi;
  2. menetluse number;
  3. menetluse eest vastutava kohtuniku ees- ja perekonnanimi;
  4. avalduse esitaja ja võlgniku nimi;
   4.1 füüsilise isiku korral ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja aadress,
   4.2 äritegevusega tegeleva füüsilise isiku korral ärinimi, ees- ja perekonnanimi (kui need erinevad ärinimest), registreerimisnumber või mõni muu tunnusnumber, tegevuskoht,
   4.3 juriidilise isiku korral ärinimi, registreerimisnumber või mõni muu tunnusnumber ja registrijärgne asukoht;
  5. määratud halduri või usaldusisiku nimi;
  6. määratud halduri või usaldusisiku ametiaadress;
  7. maksejõuetus- või saneerimismenetluse algatamise kuupäev või võlgniku huvide kaitse tagamise kuupäev;
  8. pankroti väljakuulutamise, saneerimise heakskiitmise või tagasimaksekava kinnitamise kuupäev;
  9. maksejõuetus- või saneerimismenetluse lõppkuupäev;
  10. teave selle kohta, kas asjaomane pankrot on nn väiksemahuline pankrot;
  11. teave esitatud nõuete kohta vastavalt nõuete loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  12. teave esitatud nõuete kohta, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamist, vastavalt selliste nõuete loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  13. teave usaldusisiku koostatud esialgse tagasimaksekava kohta;
  14. teave võlgniku vara kohta vastavalt pankrotivara loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  15. teave võlausaldajate üldkoosoleku ja võlausaldajate komitee koosoleku kohta, sealhulgas üksikasjad võlausaldajate üldkoosoleku toimumise koha ja aja ning teema kohta, füüsilisest isikust võlausaldajate ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust võlausaldajate ärinimi, samuti teave selle kohta, kas võlausaldaja on võlausaldajate komitee liige, teave võlausaldajate hääleõiguste ulatuse kohta ning võlausaldajate komitee koosoleku protokoll;
  16. seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohase maksejõuetusmenetluse korral teave võlausaldajate üldkoosoleku kohta, sealhulgas selle toimumise koha ja aja ning teema kohta;
  17. teave tulude jaotamise kohta;
  18. võlgniku kohustustest vabastamist käsitleva otsuse kuupäev, juhul kui pankrot kuulutati välja või tagasimaksekava koostati kooskõlas seaduse nr 7/2005 neljanda jaoga;
  19. teave järelevalvet tegeva usaldusisiku nimetamise kohta;
  20. teave seaduse nr 7/2005 kohaste menetluste osalistele vajalike toimingute tegemise tähtaegade kohta;
  21. teave selle kohta, kas asjaomane menetlus on põhimaksejõuetusmenetlus, teisene maksejõuetusmenetlus või eriõigusnormidega reguleeritav territoriaalne maksejõuetusmenetlus;
  22. teave võimaluse kohta esitada kooskõlas eriõigusnormidega edasikaebus;
  23. tagatud ja tagamata nõuetega võlausaldajate sissenõudmismäär seaduse nr 7/2005 teise ja kolmanda jao kohaselt toimunud menetlustes;
  24. võlausaldajate sissenõudmismäär seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohaselt toimunud menetlustes;
 2. maksejõuetusmenetluse korral pankrotistunud poolte nimekiri ja saneerimismenetluse korral võlgnike nimekiri ning punkti a alapunktis 4 nõutavad andmed;
 3. seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohaselt toimunud menetluse korral pankrotistunud poolte nimekiri ja punkti a alapunktis 4 nõutavad andmed;
 4. lisateave seaduse nr 7/2005 kohaselt toimunud menetluste kohta, mis on avaldatud ametlikus kommertsväljaandes (Obchodný vestník);
 5. teave halduri osutatud teenuste kohta.

Kas Slovakkia maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Jah, maksejõuetuse registriga saab tutvuda ja selles päringuid teha tasuta.

Kuidas Slovakkia maksejõuetuse registris päringuid teha?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse registri veebisaidil on otsinguriba, kuhu saab vahetult sisestada otsitava teksti või kus saab vajaduse korral täpsustada, kas piirata päringut selliste kategooriatega nagu „menetlused“, „haldurid“, „vara“ või „teenused“.

Slovaki Vabariigi maksejõuetuse registri ajalugu

Süsteem hakkas täielikult toimima 7. detsembril 2015.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Soome

Soomes on kaks avalikku maksejõuetusregistrit: pankroti- ja saneerimisregister ning võlgade ümberkujundamise register. Nendes registrites saab päringuid teha Soome õigusregistrikeskuse (oikeusrekisterikeskus) pakutava tasuta päringuteenuse kaudu.


Maksejõuetuse registrid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister on Soome õigusregistrikeskuse pakutav päringuteenus.

Millist teavet Soome maksejõuetusregister sisaldab?

Register sisaldab Lingil klikates avaneb uus akenpankroti- ja saneerimisregistri ning Lingil klikates avaneb uus akenvõlgade ümberkujundamise registri maksejõuetusalast teavet eraisikute majandustegevuse käigus tekkinud võlgade kohta. Registris on andmed pankrotti ja saneerimist puudutavate avalduste ja otsuste kohta ning näiteks võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja ja koha, nõuete esitamise tähtaja ja pankrotihalduri kohta.

Eraisikute võlgade ümberkujundamist puudutava teabe saamiseks esitatakse päring otse Lingil klikates avaneb uus akenõigusregistrikeskusele, kes saadab teabe tasuta.

Kas tutvumine Soome maksejõuetusregistri andmetega on tasuta?

Jah, registri andmetega saab tutvuda tasuta.

Päringu tegemine Soome maksejõuetusregistris

Maksejõuetusregistris saab andmeid otsida võlgniku nime, isikukoodi või ettevõtte registrikoodi ja kindla ajavahemiku alusel või ka pankrotihalduri või likvideerija nime järgi.

Õigusregistrikeskusest eraisiku võlgade kohta teabe saamiseks tuleb päringus märkida järgmised andmed:

 • selle isiku nimi, kelle kohta teavet taotletakse;
 • selle isiku isikukood, kelle kohta teavet taotletakse;
 • päringu teinud isiku nimi ja telefoninumber ning aadress, kuhu teave saata.

Soome maksejõuetusregistri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Lingid

Soome keeles

Lingil klikates avaneb uus akenMaksukyvyttömyysrekisteri

Lingil klikates avaneb uus akenOikeusrekisterikeskus: rekisterit

Lingil klikates avaneb uus akenKonkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Lingil klikates avaneb uus akenVelkajärjestelyrekisteri

Inglise keeles

Lingil klikates avaneb uus akenLegal Register Centre: Registers

Lingil klikates avaneb uus akenRegister of bankruptcies and restructurings

Lingil klikates avaneb uus akenRegister of debt adjustments

Rootsi keeles

Lingil klikates avaneb uus akenRättsregistercentralen: register

Lingil klikates avaneb uus akenKonkurs- och företagssaneringsregistret

Lingil klikates avaneb uus akenSkuldsaneringsregistret


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/07/2020

Maksejõuetuse registrid - Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi maksejõuetuse registritest.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Rootsi maksejõuetuse register?

Rootsi Ettevõtete Registriamet haldab mitut registrit, mis annavad teavet registreeritud äriühingute kohta. Rootsi Ettevõtete Registriametil puudub ühtne register pankrotis füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta. Küll aga peab Rootsi Ettevõtete Registriamet registrit pankrotis füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Pankrotis äriühingute kohta registreeritakse teave mitmes erinevas äriregistris, mida samuti peab Rootsi Ettevõtete Registriamet. Rootsi Ettevõtete Registriameti hallatavates registrites sisalduvat teavet füüsiliste isikute, pärandvara ja äriühingute kohta on võimalik leida Interneti otsingumootori abil.

Teavet pankrotis äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta, mis sisaldub Rootsi Ettevõtete Registriameti erinevates registrites, nimetatakse siin edaspidi Rootsi maksejõuetuse registriks (sh Interneti Lingil klikates avaneb uus akenotsingumootori abil leitav teave ning teave, mida saab Lingil klikates avaneb uus akenRootsi Ettevõtete Registriametiga otse ühendust võttes).

Register sisaldab teavet pankrotimenetluse eri etappides äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Register sisaldab järgmist liiki teavet:

 • pankrotimenetluse alustamise kuupäev
 • menetleva kohtu nimetus
 • subjekti nimi, aadress ja registrikood/isikukood
 • menetluse staatus
 • pankrotihalduri nimi ja aadress

Registrit peab Rootsi Ettevõtete Registriamet.

Registrisse kantakse ainult kohtute esitatud teave. Teave kantakse registrisse samal päeval, mil kohus selle Rootsi Ettevõtete Registriametile edastab. Kui kuulutatakse välja füüsilise isiku pankrot, kantakse teave nendesse äriregistritesse, millesse kõnealune isik on kantud.

Kas juurdepääs Rootsi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Rootsi maksejõuetuse registris sisalduva teabega saab tasuta tutvuda, kui võtate telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Registrist kirjaliku teabe taotlemisel tuleb enamikul juhtudel maksta tasu.

Interneti otsingumootor võimaldab tasuta juurdepääsu teabele selle kohta, kas äriühing on pankrotis või mitte. Lisateave on kättesaadav üksnes registreeritud kasutajatele ja tasu eest.

Kuidas teha päringuid Rootsi maksejõuetuse registris?

Et saada registris sisalduvat teavet, võib igaüks võtta posti, elektronposti või telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Otsingumootori abil saab päringut teha äriühingu nime, füüsilise isiku nime, registrikoodi või isikukoodi alusel.

Rootsi maksejõuetuse registri ajalugu

Teavet hoitakse registris viie aasta vältel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Maksejõuetuse registrid - Inglismaa ja Wales

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistus?

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse (Insolvency Service of England and Wales, edaspidi „maksejõuetusteenistus” või „teenistus”) ülesanne on seaduse kohaselt pidada registreid maksejõuetusjuhtumite, pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute ja võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta. Maksejõuetuse register (Individual Insolvency Register) ühendab endas kõik need registrid ja sisaldab järgmisi andmeid:

 • pooleliolevad või möödunud kolme kuu jooksul lõpetatud pankrotimenetlused;
 • kehtivad või möödunud kolme kuu jooksul aegunudvõlakoormuse vähendamise otsused;
 • kehtivad individuaalsed vabatahtlikud kokkulepped ja kiirendatud vabatahtlikud kokkulepped, sealhulgas möödunud kolme kuu jooksul aegunud kokkulepped;
 • kehtivad otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta;
 • kehtivad otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta.

Kas juurdepääs Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registris?

Register asub Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetusteenistuse veebisaidil rubriigis „Find someone” („Leia isik”). Klikkides lingil Lingil klikates avaneb uus akenIndividual Insolvency Register (maksejõuetuse register), saate te teha päringuid üksikisiku nime või ärinime järgi.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse ajalugu

Maksejõuetusteenistus on äri-, innovatsiooni- ja kutseoskuste ministeeriumi rakendusamet, mis täidab ametliku pankrotihalduri kaudu järgmisi ülesandeid:

 • haldab ja uurib pankrotijuhtumeid ning jälgib isikuid, kelle suhtes on tehtud võlakoormuse vähendamise otsus, samuti äriühinguid ja partnerlusi, kelle suhtes on kohaldatud sundlõpetamist; teenistus püüab välja selgitada nende maksejõuetuse põhjused;
 • täidab usaldusisiku/pankrotihalduri rolli, juhul kui menetluse raames ei ole nimetatud pankrotihaldurit erasektorist;
 • täidab nimetatud isiku ja järelevalvaja rolli kiirendatud individuaalsete vabatahtlike kokkulepete korral.

Lisaks sellele täidab teenistus veel järgmisi ülesandeid:

 • kontrollib teateid pankrotivõlgnike, võlakoormuse vähendamise otsustega hõlmatud isikute ja äriühingute juhtide toimepandud rikkumiste kohta;
 • määrab direktoritele äriühingute pankrotistumise korral äritegevuse keelde;
 • tegeleb pankrottidega seotud otsuste ja lubaduste ning võlakoormuse vähendamise otsuste ja lubadustega;
 • väljastab pankrotihalduritele tegevuslubasid ning reguleerib nende töövaldkonda;
 • hindab ja maksab töötajatele välja seadusjärgseid koondamishüvitisi, kui tööandja on ametlikult maksejõuetu;
 • osutab raamatupidamis- ja investeerimisteenuseid pankroti- ja likvideerimisvara fondidele;
 • korraldab konfidentsiaalseid uurimisi äriühingutes, juhul kui see on üldsuse huvides;
 • nõustab ministeeriumeid ning valitsusasutusi ja riigiameteid maksejõuetuse, koondamise ja muudes asjaomastes küsimustes;
 • jagab üldsusele oma veebisaidi, trükiste ja maksejõuetuse eritelefoniliini (Insolvency Enquiry Line) kaudu teavet maksejõuetuse, koondamise ja muude selliste teemade kohta.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Veebisaidil esitatud vastutust välistav tekst on järgmine:

„Kuigi esitatud teabe õigsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, võib mõnikord siiski ette tulla vigu. Kui avastate teabe, mis tundub olevat väär või puudulik, teavitage meid sellest käesoleval saidil esitatud tagasisidelinkide kaudu, et saaksime asja uurida ning teha andmebaasis vajalikud parandused.

Maksejõuetusteenistus ei saa võtta vastutust hooletuse tõttu või muul põhjusel tekkinud vigade või puuduliku teabe eest. Maksejõuetusteenistus ega ametlikud pankrotihaldurid ei saa anda õigus- ega finantsnõu. Õigus- ja finantsnõu saamiseks tuleks pöörduda kodanike nõustamise büroo (Citizen’s Advice Bureau), õigusnõustaja, kvalifitseeritud raamatupidaja, asjaomase tegevusloaga maksejõuetuse halduri, tunnustatud finantsnõustaja või nõustamiskeskuse poole.

Maksejõuetuse register on üldkasutatav register ning maksejõuetusteenistus ei kinnita registriandmete mis tahes viisil kasutamist kolmandate isikute poolt ega tee sellega seoses ühtegi avaldust.”

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusteenistus

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetuse register


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 04/12/2015

Maksejõuetuse registrid - Põhja-Iirimaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sellel lehel esitatakse teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetusregister pakub?

Põhja-Iirimaal ei ole olemas ühtset maksejõuetusregistrit. Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus säilitab teavet viimase kümne aasta jooksul pankrotistunud isikute kohta. Kõnealune teave asub sidusandmebaasis, kuhu tavakodanikul on võimalik teha päringuid teenustasu alusel. Täpsemat teavet selle pankrotijuhtumite otsingumootori kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistuse veebisaidilt.

Lingil klikates avaneb uus akenEttevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumi (Online DETI) maksejõuetusteenistus tegeleb maksejõuetuse küsimustega.

Maksejõuetusteenistuse eesmärk ja ülesanne on:

 • hallata ja uurida pankroti- ja äriühingute sundlikvideerimise juhtumeid;
 • teha kindlaks maksejõuetuse põhjused;
 • korraldada äriühingute maksejõuetuse puhul juhatuse liikmete õiguste äravõtmist;
 • uurida maksejõuetuks kuulutatud ettevõtete juhtimisel esinenud pettusi;
 • reguleerida maksejõuetuse valdkonnaga seotud elukutseid;
 • hallata pankrotikontot;
 • sõnastada Põhja-Iirimaad käsitlevaid maksejõuetusega seotud õigusakte ja poliitikat.

Online DETI kuulub Ettevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumile, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusteenistus peab praegu ajakohastatud registreid, mis kajastavad individuaalseid vabatahtlikke kokkuleppeid (IVA) ja kiirendatud vabatahtlikke kokkuleppeid (FTVA), pankrotipiirangute otsuseid või lubadusi (BRO/BRU), võlakoormuse vähendamise korraldusi (DRO) ning võlakoormuse vähendamise piiramise otsuseid või lubadusi (DRRO/DRRU).

Üksikisikute kohta on internetis võimalik teha päringuid Lingil klikates avaneb uus akenIVA, DRO, DRRO ja DRRU registrites.

Lisateavet maksejõuetusregistrite kohta võib leida Lingil klikates avaneb uus akensiin.

Samateemalised lingid

Lingil klikates avaneb uus akenOnline DETINI

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 14/08/2017

Maksejõuetuse registrid - Šotimaa

Sellel teabelehel esitatakse teave Šotimaa maksejõuetusregistri kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Šotimaa maksejõuetusregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotiameti (Accountant in Bankruptcy) veebisaidil on esitatud suunised ja teabematerjalid maksejõuetuse kohta Šotimaal. Sealt saate

 • juurdepääsu õigusaktidele;
 • lingi Lingil klikates avaneb uus akenmaksejõuetusregistrile, mis sisaldab üksikasjalikku teavet järgmise kohta:
  • pankrotid,
  • pankrotipiirangud,
  • kaitstud usalduslepingud,
  • ettevõtete likvideerimine ja pankrotivara haldamine Šotimaal (sh maksejõuliste ettevõtete likvideerimine),
  • moratooriumid.

Šotimaa maksejõuetusregistris ei ole andmeid ettevõtete juhtkonna kohta.

Veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenDAS Scotland pakutakse nõuandeid raha- ja võlaküsimustes, teabematerjale heakskiidetud rahandusnõustajatele ning teavet võlatagastussüsteemi kohta (mõistliku aja jooksul tehtavate tagasimaksete kohustuslik süsteem, mille rakendamise kestel on tagatud kaitse võlausaldajate võimalike sissenõudmismeetmete eest).

Šotimaa maksejõuetusregistri omanik ja haldaja on pankrotiamet.

Šotimaa võlatagastussüsteemi register (DAS-register, Debt Arrangement Scheme Register)

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa DAS-register sisaldab teavet heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. Sealt saab teavet ka kehtivate moratooriumide kohta. DAS-registri omanik ja haldaja on pankrotiamet kui DAS-registri haldur.

Kas juurdepääs Šotimaa maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs Šotimaa maksejõuetusregistrile on tasuta. Alla saab laadida ka igapäevast äriandmete kokkuvõtet. Lisateavet saab e-kirja teel aadressil Lingil klikates avaneb uus akenroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Kas juurdepääs Šotimaa DAS-registrile on tasuta?

Juurdepääs DAS-registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Šotimaa maksejõuetusregistris?

Šotimaa maksejõuetusregister on kättesaadav internetis.

Kuidas teha päringuid DAS-registris?

DAS-register on kättesaadav internetis.

Šotimaa maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusregistris tehtud päringud annavad teavet kõikide pooleliolevate pankrotimenetluste ning viimase kahe aasta jooksul lõpetatud pankrotimenetluste kohta. Kaitstud usalduslepingute puhul annab register teavet pooleliolevate menetluste ning viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta. Ka pankrotivara haldamise ja ettevõtete likvideerimise kohta tehtud päringud annavad teavet nii pooleliolevate kui ka viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta.

Moratooriumide kohta tehtud päringute tulemuseks näidatakse kõiki kehtivaid moratooriume. Moratoorium tühistatakse kuue nädala pärast või pärast pankroti väljakuulutamist, usalduslepingu kaitsmist või võlatagastusprogrammi heakskiitmist võlatagastussüsteemi raames.

DAS-registri ajalugu

DAS-registri veebisaidil on esitatud teave heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. Sealt saab teavet ka kehtivate moratooriumide kohta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPankrotiamet

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusregister

Lingil klikates avaneb uus akenDAS-register


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 15/07/2020