Rejestry upadłości

Wszystkie państwa członkowskie UE prowadzą rejestry niewypłacalności i upadłości. Ta strona zawiera informacje na ich temat. Rejestry te są obecnie podłączane i niedługo wyszukiwanie można będzie prowadzić z centralnego punktu.


Rejestry upadłości

Rejestry służą do zapisywania, analizowania i przechowywania informacji związanych z upadłością oraz podawania ich do publicznej wiadomości, przy czym ma to miejsce w różnej formie, w zależności od państwa:

 • w państwach, w których istnieją specjalne rejestry do tego celu, publikacji podlegają informacje o wszystkich etapach postępowania upadłościowego i stronach tego postępowania;
 • w państwach, w których do tego celu wykorzystywane są inne rejestry, sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Niektóre państwa publikują jedynie nazwę spółki i informację o jej statusie; inne dołączają informacje o wszystkich etapach postępowania.


Informacje dotyczące rejestrów krajowych

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Wyszukiwanie kompleksowe

Link zamieszczony poniżej służy do przeszukiwania – w dowolnym Link otworzy się w nowym okniejęzyku urzędowym UE – krajowych rejestrów upadłości, w celu znalezienia w nich:

 • informacji i dokumentów dotyczących postępowania upadłościowego,
 • dokumentów odnoszących się do dłużników.

Wyszukiwanie w rejestrach krajowych

Informacje i dokumenty, które można znaleźć w tych rejestrach, powinny być dostępne za darmo.

Nie wszystkie państwa UE są obecnie objęte tą usługą. Powinno to ulec zmianie do połowy 2019 r., kiedy to upływa termin na zapewnienie wzajemnego połączenia krajowych rejestrów upadłości za pośrednictwem europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” wyznaczony w zmienionym rozporządzeniu dotyczącym upadłości. Wspomniany system wzajemnego połączenia będzie w przyszłości zawierał zharmonizowany zestaw określonych wcześniej informacji (zwanych „informacjami obowiązkowymi”) dotyczących postępowania upadłościowego, bez względu na to, w jakim państwie UE zostało ono wszczęte.

Ciekawe strony

Upadłość


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2019

Rejestry upadłości - Belgia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuskiniderlandzki

W niniejszej sekcji znajdują się informacje dotyczące rejestrów odnoszących się do przypadków niewypłacalności w Belgii.


Rejestry upadłości

Jakie rejestry dotyczące niewypłacalności istnieją w Belgii?

W Belgii nie ma publicznych rejestrów dłużników niewypłacalnych.

 • W odniesieniu do przedsiębiorstw belgijska baza danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) jest rejestrem, który zawiera wszystkie dane identyfikacyjne dotyczące przedsiębiorstw i ich sytuacji prawnej (w szczególności upadłości). Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami są natomiast publikowane w belgijskim dzienniku urzędowym Link otworzy się w nowym oknieMoniteur Belge dostępnym on-line.
 • W odniesieniu do osób fizycznych w Belgii istnieje centralna baza danych, w której gromadzi się pewną liczbę informacji dotyczących osób nadmiernie zadłużonych, które postanowiły rozpocząć procedurę zbiorowego uregulowania długów. Ta baza danych powstała przy Banque Nationale de Belgique (Narodowym Banku Belgijskim), ale nie jest publicznie dostępna.

Czy wgląd do rejestrów dłużników niewypłacalnych w Belgii jest płatny?

Nie, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w rejestrze dotyczącym niewypłacalności w Belgii?

Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami można wyszukiwać w Moniteur Belge.

Okres objęty rejestrami dłużników niewypłacalnych w Belgii

Dane przedsiębiorstw są dostępne od dnia 1 stycznia 1983 r. z odesłaniem do publikacji wydanych po dniu 1 czerwca 1997 r.

Dostępne są również publikacje dotyczące stowarzyszeń wydane po dniu 1 lipca 2003 r.

Ciekawe strony

Service Public Fédéral Justice (Federalna Służba Wymiaru Sprawiedliwości)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017

Rejestry upadłości - Bułgaria

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na tej stronie zamieszczono krótki opis bułgarskiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w bułgarskim rejestrze upadłości?

Bułgarski rejestr upadłości składa się z trzech części:

 1. Część Link otworzy się w nowym oknierejestru kuratorów  jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak ta dostępna publicznie część nie zapewnia dostępu do danych osobowych ani do danych podlegających weryfikacji ze strony kuratorów.
 2. Link otworzy się w nowym oknieRejestr sprzedaży i aukcji jest w pełni dostępny za pośrednictwem strony internetowej bułgarskiego Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.
 3. Ze względu na brak wzajemnych połączeń między sądami obecnie nie prowadzi się rejestru postępowań upadłościowych w formie scentralizowanej bazy danych.

Czy dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do bułgarskiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać bułgarski rejestr upadłości?

Na stronie internetowej można znaleźć Link otworzy się w nowym okniekuratora w postępowaniu upadłościowym według:

 • nazwiska
 • ujednoliconego numeru identyfikacyjnego
 • adresu
 • specjalności
 • dziedziny doświadczenia zawodowego
 • części numeru ministerialnego nakazu mianowania
 • statusu (czy prowadzi działalność czy nie).

W jaki sposób szukać informacji o sprzedażach?

Link otworzy się w nowym oknieKomunikaty o sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki.

Historia rejestru upadłości w Bułgarii

System utworzono w 2003 roku po zrealizowaniu projektu Phare BG 0103.04 „Usprawnianie systemu upadłości”. Celem było utworzenie systemu informacji o upadłościach i włączenie wszystkich informacji do ujednoliconej bazy danych. System działa w niektórych sądach: sądach okręgowych, sądach apelacyjnych, Najwyższym Sądzie Kasacyjnym.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/08/2017

Rejestry upadłości - Czechy

W niniejszej części przedstawiono podstawowe informacje na temat rejestru upadłości w Republice Czeskiej.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w czeskim rejestrze upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości w Republice Czeskiej stanowi własność i jest prowadzony przez Link otworzy się w nowym oknieczeskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do czeskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru jest bezpłatny.

Przeszukiwanie czeskiego rejestru upadłości

Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce można uzyskać dostęp do pełnej treści dokumentów zawartych w rejestrze, w formacie PDF.

Historia czeskiego rejestru upadłości

Informacje zawarte w rejestrze obejmują okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia dzisiejszego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2019

Rejestry upadłości - Dania


Rejestry upadłości

Dania nie prowadzi rejestru upadłości.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/09/2013

Rejestry upadłości - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie niemiecki rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Niemiecki rejestr upadłości

WLink otworzy się w nowym oknieniemieckim rejestrze upadłości można znaleźć postanowienia o stwierdzeniu upadłości wydane przez wszystkie niemieckie sądy rozpoznające sprawy o upadłość, zgodnie z § 9 ustawy o upadłości (Insolvenzordnung). Informacja ta jest prawnie wiążąca i publicznie dostępna.

Rejestr utrzymuje i prowadzi komisja Federacji i krajów związkowych ds. przetwarzania danych i racjonalizacji wymiaru sprawiedliwości reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii.

Czy dostęp do niemieckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do niemieckiego rejestru upadłości jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać niemiecki rejestr upadłości

Dane dotyczące niewypłacalności są dostępne wyłącznie na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieniemieckiego rejestru upadłości. W przypadkach gdy było to konieczne na stronie internetowej zawarto informacje, w jaki sposób wykonywać kwerendę. Informacje są dostępne wyłącznie w języku niemieckim.

Należy zwrócić uwagę, że nieograniczona kwerenda odnosząca się do danych ze wszystkich sądów rozpoznających sprawy o upadłość jest możliwa wyłącznie w czasie dwóch pierwszych tygodni następujących po pierwszym dniu ogłoszenia. Po tym okresie należy wyszukać siedzibę sądu rozpoznającego sprawę o upadłość i jedno z następujących kryteriów: nazwisko, nazwę podmiotu, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania dłużnika, sygnaturę sprawy w sądzie rozpoznającym sprawę o upadłość lub numer nadany w sądzie rejestrowym, rodzaj rejestru i numer nadany w rejestrze.

Historia rejestru upadłości w Niemczech

Strona internetowa rejestru upadłości zawiera dane dotyczące upadłości za okres od 1 kwietnia 2002 r. Szczegółowe informacje dotyczące okresów i postępowań, na temat których dane są dostępne, znajdują się na stronie internetowej.

Informacje odnoszą się do spraw, w których postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone. Dane są usuwane najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia postępowania.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieniemiecki rejestr upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/04/2018

Rejestry upadłości - Estonia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono krótki zarys serwisu dotyczącego upadłości, prowadzonego w ramach estońskiego rejestru działalności gospodarczej.


Rejestry upadłości

Jakie informacje na temat upadłości są dostępne w Estonii?

W Estonii nie ma odrębnego rejestru upadłości. Link otworzy się w nowym oknieEstoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawiera jednak informacje dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Informacje dotyczące ogłoszenia upadłości osób prawnych lub osób fizycznych można także znaleźć na stronie internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych (Ametlikud Teadaanded), gdzie publikowane są także ogłoszenia o upadłości i wszczęciu postępowania upadłościowego.

Poniższe informacje wprowadza się do estońskiego rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji na podstawie orzeczenia sądu:

 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ogłoszenia upadłości;
 • informację o ogłoszeniu upadłości wraz ze wskazaniem nazwiska oraz osobistego kodu identyfikacyjnego syndyka masy upadłości, a także adnotację stwierdzającą, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z adnotacją dotyczącą kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wykreśleniu spółki z rejestru;
 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreśleniu spółki z rejestru lub też podjęciu decyzji w sprawie kontynuacji jej działalności;
 • informację o zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym oraz okresie jego obowiązywania, wraz z adnotacją o kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz ponownym otwarciu postępowania upadłościowego, z adnotacją, że do reprezentowania spółki uprawniony jest syndyk masy upadłości;
 • informację o wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz zwolnieniu syndyka masy upadłości z pełnionej funkcji.

Do rejestru nie wprowadza się szczegółowych informacji na temat zakazów handlu nałożonych na dłużnika lub jego pełnomocnika lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonych wobec takiej osoby.

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera następujące informacje na temat osób prawnych, które ogłosiły upadłość:

 • oznaczenie osoby prawnej;
 • numer w rejestrze;
 • adres;
 • imię i nazwisko syndyka masy upadłości;
 • imię i nazwisko członka zarządu;
 • datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz jego sygnaturę lub oznaczenie sprawy w postępowaniu cywilnym.

Czy dostęp do informacji o upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze można uzyskać w Link otworzy się w nowym okniebiurach wydziałów rejestrowych, Link otworzy się w nowym okniew internecie oraz w Link otworzy się w nowym okniekancelariach notarialnych. Dostęp do danych przechowywanych w rejestrze działalności gospodarczej oraz rejestrze stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji oraz do związanych z nimi dokumentów jest bezpłatny w biurach wydziałów rejestrowych.

Nie pobiera się opłaty za internetowe wyszukiwania dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów zagranicznych podmiotów gospodarczych, informacje na temat postępowań sądowych ani dostęp do danych znajdujących się w karcie rejestracyjnej (w tym do danych historycznych). Opłata obowiązuje jednak w przypadku innych wyszukiwań, w tym w ramach historycznych danych znajdujących się w kartach rejestracyjnych. Płatny jest również dostęp do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. Stawki opłat za korzystanie z elektronicznych danych zgromadzonych w rejestrze działalności gospodarczej określa Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają za opłatą dostęp do danych i dokumentów zgromadzonych w rejestrze. Wysokość tych opłat określa Link otworzy się w nowym oknieustawa o opłatach notarialnych.

Dostęp do strony internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych Link otworzy się w nowym oknieAmetlikud Teadaanded jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat wydanych zakazów handlu są dostępne na następującej Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej. Dostęp do tych informacji jest bezpłatny.

W jaki sposób można wyszukać informacje na temat upadłości?

Dzięki elektronicznemu systemowi informacji rejestru działalności gospodarczej można wyszukać osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na własny rachunek, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub numeru rejestracji. Widoczny tam status osoby prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek wskazuje na to, czy dana osoba znajduje się w stanie upadłości.

Historia informacji o upadłości

W Estonii informacje na temat upadłości są udostępniane od 1 września 1995 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2017

Rejestry upadłości - Irlandia

W niniejszej części przedstawiono w zarysie irlandzki rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w irlandzkim rejestrze upadłości?

W Irlandii nie ma odrębnego rejestru upadłości spółek. Informacje na temat upadłości spółek znajdują się w aktach Link otworzy się w nowym oknieCompanies Registration Office (Urząd ds. Rejestracji Spółek).

Personal Bankruptcy Register (Rejestr Upadłości Osób Fizycznych) jest rejestrem papierowym przechowywanym w Examiner’s Office of the High Court (Urząd Inspektora przy Wysokim Trybunale). Zawiera on szczegółowe informacje o upadłościach ogłoszonych przez High Court of Ireland (Wysokim Trybunale Irlandii).

Register of Personal Insolvencies (Rejestr Niewypłacalności Osób Fizycznych) jest także rejestrem papierowym. Podlega on rozporządzeniu S.I. nr 334 z 2002 r. – European Communities (Personal Insolvency) Regulations (w sprawie przypadków niewypłacalności ogłoszonych we Wspólnocie Europejskiej) z 2002 r. i zawiera szczegółowe informacje o niewypłacalności osób fizycznych, ogłoszonej przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej (zgłoszonych do urzędowego zarządcy masy upadłościowej).

Czy dostęp do irlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie. Każde wyszukiwanie jest płatne. Szczegółowe informacje o opłatach można uzyskać w części Link otworzy się w nowym oknieregulamin i opłaty strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieCourts Service (Służby Sądowniczej). Opłata jest pobierana nawet w przypadku, gdy wynik wyszukiwania jest negatywny – to znaczy, kiedy nie ma wpisu odpowiadającego kryteriom przeszukiwania rejestrów.

W jaki sposób przeszukiwać irlandzki rejestr upadłości

Przeszukiwanie Personal Bankruptcy Register można wykonywać tylko udając się osobiście do Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Historia irlandzkiego rejestru upadłości

Personal Bankruptcy Register zawiera informacje sięgające 1922 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/05/2010

Rejestry upadłości - Grecja

Grecja nie prowadzi strony internetowej zawierającej rejestry upadłości. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w greckim rejestrze upadłości?

Zgodnie z greckim ustawodawstwem procedury upadłościowe dotyczą:

 • upadłości (art. 1-61 ustawy nr 3588/2007, art. 13 ust. 1-4 ustawy nr 4013/2011, art. 22 ust 1 ustawy nr 4055/2012);
 • specjalnego postępowania likwidacyjnego umożliwiającego kontynuację działalności (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (art. 106k ustawy nr 3588/2007, art. 12 ustawy nr 4013/2011);
 • uchwał przedupadłościowych (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (art. 70-101 ustawy nr 3588/2007, art. 22 ust. 2 ustawy nr 4055/2012, art. 116 ust. 3 i 234 ust. 1-3 ustawy nr 4072/1012);
 • planów restrukturyzacji (art. 109-123 ustawy nr 3588/2007, art. 34 ust. 1 ustawy nr 3858/2010);
 • uproszczonego postępowania dotyczącego niewielkich upadłości (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (art. 162-163 ustawy nr 3588/2007);

Lokalne sądy rejonowe orzekające w sprawach cywilnych (ειρηνοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości osób fizycznych.

Lokalne sądy pierwszej instancji (πρωτοδικεία) rozpoznają sprawy i wydają orzeczenia w sprawie wniosków dotyczących upadłości stowarzyszeń (προσωπικές εταιρίες), spółek komandytowych (ετερόρρυθμες εταιρίες), spółek jawnych (ομόρρυθμες εταιρίες), prywatnych spółek kapitałowych (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), spółek akcyjnych (ανώνυμες εταιρίες), spółek europejskich oraz spółdzielni europejskich.

Zadaniem Ogólnego Rejestru Handlowego (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) przy lokalnych izbach handlowych jest wydawanie niezbędnych zaświadczeń wykorzystywanych w ramach postępowania upadłościowego.

Czy dostęp do greckiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie istnieje taka możliwość.

Przeszukiwanie greckiego rejestru upadłości

Historia greckiego rejestru upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Rejestry upadłości - Hiszpania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W Hiszpanii publiczny rejestr upadłości (Registro Público Concursal) powstał na mocy dekretu królewskiego nr 3 z 2009 r. i zastąpi obecny publiczny rejestr postanowień o upadłości (Registro Público de Resoluciones Concursales). Publiczny rejestr upadłości będzie publikował postanowienia dotyczące postępowań upadłościowych.


Rejestry upadłości

.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 19/09/2017

Rejestry upadłości - Francja


Rejestry upadłości

Francja nie posiada rejestrów odnoszących się do przypadków niewypłacalności.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2016

Rejestry upadłości - Włochy


Rejestry upadłości

Włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości tworzy nowy system elektroniczny w celu zarządzania danymi dotyczącymi upadłości.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 02/10/2018

Rejestry upadłości - Cypr

Niniejsza część strony internetowej zawiera krótkie wprowadzenie do cypryjskiego Rejestru Upadłości i Likwidacji (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Rejestry upadłości

Link otworzy się w nowym oknieSekcja ds. Upadłości (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) odpowiada za zarządzanie i administrowanie majątkiem upadłych osób fizycznych i prawnych oraz podlega Link otworzy się w nowym oknieDepartamentowi Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) w Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Sekcja ta prowadzi ewidencję upadłych osób fizycznych. Likwidację spółki zgłasza się do rejestru działalności gospodarczej. Informacji dodatkowych udziela Link otworzy się w nowym oknieDepartament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych.

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości?

Nie dotyczy.

Czy dostęp do rejestru upadłości jest bezpłatny?

Nie dotyczy.

W jaki sposób przeszukiwać cypryjski rejestr upadłości

Nie dotyczy.

Historia rejestru upadłości

Rejestr upadłości zawiera informacje o upadłościach od roku 1931 r. do chwili obecnej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieDepartament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2018

Rejestry upadłości - Łotwa

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie łotewski rejestr upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w łotewskim rejestrze upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieŁotewski rejestr upadłości zawiera informacje dotyczące poniższych kwestii:

 • zarządcy;
 • postępowania upadłościowe dotyczące osób fizycznych i prawnych;
 • postępowania w zakresie ochrony prawnej;
 • pozasądowe postępowania w zakresie ochrony prawnej;
 • dane statystyczne.

Rejestr upadłości jest dostępny dla wszystkich, a wpisy w nim zawarte posiadają rękojmię wiary publicznej. Funkcjonuje on w ramach Link otworzy się w nowym oknierejestru przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej.

Czy dostęp do łotewskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do informacji zawartych w łotewskim rejestrze upadłości jest bezpłatny, jednak w celu otrzymania informacji w formie dokumentu należy uiścić opłatę.

Aby otrzymać wyciąg z rejestru przedsiębiorstw lub inny dokument zawierający osobisty numer identyfikacyjny dłużnika (osoby fizycznej) lub zarządcy, należy się skontaktować z rejestrem przedsiębiorstw i wystąpić o udzielenie informacji lub złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym oknieLatvija.lv.

W jaki sposób przeszukiwać łotewski rejestr upadłości?

Zarządcy

W części dotyczącej zarządców (Administratori) zawarte są następujące informacje na temat zarządców:

 • imię;
 • nazwisko;
 • adres służbowy i informacje kontaktowe;
 • numer zaświadczenia;
 • ważność zaświadczenia.

Informacje dotyczące administratorów, których zaświadczenia utraciły ważność, można uzyskać ze strony zawierającej dane historyczne Link otworzy się w nowym oknieVēsturiskie dati. Strona „Izziņa” umożliwia dostęp do wszystkich informacji na temat poszczególnych zarządców, które zostały wprowadzone do łotewskiego rejestru upadłości.

Wyszukiwanie

W celu wyszukania w rejestrze upadłości informacji dotyczących danego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), należy skorzystać z zakładki „Szukaj” (Meklēt). Informacje można filtrować, korzystając z następujących kryteriów:

 • numer rejestracyjny (dla osób prawnych) lub numer ewidencyjny (dla osób fizycznych);
 • nazwisko lub stanowisko;
 • okręg sądowy;
 • okres, w którym postępowanie zostało wszczęte;
 • rodzaj postępowania (postępowanie dotyczące upadłości, postępowanie dotyczące ochrony prawnej lub pozasądowej ochrony prawnej);
 • charakter postępowania (krajowe, transgraniczne główne, transgraniczne pochodne).

Wyświetlone wyniki wyszukiwania zawierają łącze do rejestru przedsiębiorstw (Uzņēmumu reģistra), w którym dostępne są wszystkie informacje zawarte w rejestrze upadłości na temat danego podmiotu, w tym zeskanowane dokumenty zawierające ogłoszenia zarządców dotyczące zebrań wierzycieli, wraz z porządkiem obrad.

Dziennik

W celu zapoznania się z dokumentami wprowadzonymi do rejestru upadłości w określonym dniu należy skorzystać z zakładki „Dziennik” (Žurnāls). Domyślnie wyświetlane są w niej wpisy z danego dnia. W celu zapoznania się z wpisami wprowadzonymi wcześniej należy posłużyć się kalendarzem lub wariantem „Mēneša žurnāls”, filtrując wpisy według miesięcy. Każdy wpis zawiera łącze do strony rejestru przedsiębiorstw, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące danego postępowania upadłościowego.

Dane statystyczne

Część dotycząca danych statystycznych zawiera różne informacje statystyczne dotyczące postępowań upadłościowych i ochrony prawnej lub informacje przechowywane w rejestrze upadłości na temat poszczególnych podmiotów.

Historia łotewskiego rejestru upadłości

Informacje w rejestrze obejmują okres od 1 stycznia 2008 r.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieDodatkowe informacje na temat łotewskiego rejestru upadłości

Link otworzy się w nowym okniePaństwowa Agencja ds. Upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/01/2016

Rejestry upadłości - Litwa


Rejestry upadłości

Na Litwie nie ma odrębnego rejestru upadłości. Status spółek w tym zakresie można sprawdzić na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknierejestru podmiotów prawnych (Juridinių asmenų registras). Informacje na temat statusu spółki w rejestrze podmiotów prawnych można przejrzeć bezpłatnie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Rejestry upadłości - Luksemburg

Luksemburg nie prowadzi rejestrów przypadków niewypłacalności.


Rejestry upadłości

Czy w Luksemburgu prowadzi się rejestry dotyczące upadłości?

Luksemburg nie prowadzi rejestrów dotyczących upadłości. Postanowienia o ogłoszeniu upadłości są zgłaszane przez sąd, który je wydał, do rejestru działalności gospodarczej i spółek (registre de commerce et des sociétés - RCS), w którym wprowadza się je do bazy danych.

Czy możliwość przeglądania wykazu podmiotów, które ogłosiły upadłość, jest w Luksemburgu usługą płatną?

Wykaz podmiotów, które ogłosiły upadłość, jest co miesiąc publikowany w Memoriale B - Zbiorze administracyjnym i gospodarczym. Można go przeglądać bezpłatnie na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieLegilux, portalu prawnym Luksemburga.

Ponadto na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek udostępnia się bezpłatnie w zakładce Konsultacje – statystyki zgłoszeń (Consultations - statistiques de dépôt) moduł statystyczny wyświetlający liczbę postanowień o ogłoszeniu upadłości, zgłoszonych do rejestru w danym okresie miesięcznym. Informacje te są dostępne w formie wykazów dokonanych zgłoszeń. System umożliwia również eksport tych informacji w formie pliku płaskiego.

W jaki sposób szukać informacji o upadłościach w Luksemburgu?

Pierwsza metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek (Link otworzy się w nowym oknieRCS) na podstawie nazwy (lub części nazwy) bądź numeru wpisanego podmiotu.

Wyszukiwarka internetowa wyświetli wówczas listę nazw odpowiadających wprowadzonemu zapytaniu.

Po kliknięciu nazwy jednego z podmiotów odnalezionych przez wyszukiwarkę wyświetlą się bezpłatnie podstawowe informacje:

 • numer RCS,
 • data wpisu,
 • nazwa (firma),
 • forma prawna,
 • adres siedziby,
 • wykaz dokumentów złożonych od 2003 r.
 • oraz informacja, czy dany podmiot znajduje się w upadłości.

Druga metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej rejestru działalności gospodarczej i spółek (Link otworzy się w nowym oknieRCS) w zakładce Konsultacje – statystyki zgłoszeń (Consultations - statistiques de dépôt) poprzez moduł statystyczny wyświetlający liczbę postanowień o ogłoszeniu upadłości zgłoszonych do RCS w danym okresie miesięcznym.

Trzecia metoda: Wyszukiwanie można przeprowadzić na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieluksemburskiej Izby Adwokackiej w zakładce Upadłości (Faillites) według nazwy spółki, daty wydania wyroku w sprawie upadłości i nazwiska syndyka.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr działalności gospodarczej i spółek

Link otworzy się w nowym oknieLuksemburska Izba Adwokacka


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/07/2016

Rejestry upadłości - Węgry

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w ogólnym zarysie węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w węgierskim rejestrze dotyczącym niewypłacalności?

Na Węgrzech sądy okręgowe (megyei bíróság) oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) odpowiadają za prowadzenie baz danych dotyczących niewypłacalności.

Rejestr działalności gospodarczej (cégnyilvántartás)

Informacje na temat wszczęcia i zakończenia postępowania w sprawie niewypłacalności – to znaczy dotyczące likwidacji lub upadłości, jak również likwidatora – zawarte są w Link otworzy się w nowym oknierejestrze działalności gospodarczej (Cégnyilvántartás).

Wersja elektroniczna tego rejestru prowadzona jest przez służbę ds. spółek Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Porządku Publicznego (az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálata).

Dziennik urzędowy dla spółek (Cégközlöny)

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji (felszámolási hirdetmény) są także regularnie umieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniemonitora gospodarczego (Cégközlöny), (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Na tej stronie internetowej można także znaleźć postanowienia (végzés) wydane w postępowaniu upadłościowym.

Informacje uzyskiwane w trybie online nie są prawnie wiążące.

Czy dostęp do węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności jest bezpłatny?

Tak. Wpisy obejmują:

 • datę wszczęcia postępowania w sprawie niewypłacalności
 • numer wpisu (cégjegyzékszám)
 • nazwę spółki
 • siedzibę (székhely)
 • miejsce prowadzenia działalności (telephely)
 • oddziały (fióktelep)
 • podstawową działalność
 • kapitał zakładowy/akcyjny
 • numer identyfikacji podatkowej.

W jaki sposób przeszukiwać węgierski rejestr dotyczący niewypłacalności

Rejestr działalności gospodarczej można przeszukiwać według:

 • numeru wpisu do rejestru, lub
 • nazwy spółki, lub
 • numeru identyfikacji podatkowej

Od początku 2008 r. można przeszukiwać także stronę internetową dziennika urzędowego dla spółek, posługując się nazwą spółki lub numerem jej wpisu do rejestru. Można w ten sposób uzyskać wszystkie dostępne informacje na temat spółki, w tym o jej ewentualnej niewypłacalności.

Historia węgierskiego rejestru dotyczącego niewypłacalności

Od 1 stycznia 2008 r. zawiadomienia o likwidacji są także regularnie umieszczane na stronie internetowej dziennika urzędowego dla spółek (który niekiedy jest aktualizowany częściej niż raz dziennie).

Od lipca 1993 r., kiedy to krajowy system informacji o spółkach i wpisów do rejestru (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) zaczął w pełni funkcjonować, dane w rejestrze działalności gospodarczej są przechowywane w formie elektronicznej przez sądy.

Dane o wszystkich spółkach można wyszukiwać w dowolnym z sądów, niezależnie od miejsca, w którym są one przechowywane.

 


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/07/2016

Rejestry upadłości - Malta

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.


Rejestry upadłości

Na Malcie nie prowadzi się jeszcze rejestru upadłości.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2016

Rejestry upadłości - Niderlandy

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do holenderskiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze upadłości?

W Niderlandach występują trzy rodzaje niewypłacalności (insolventie):

 • upadłość (faillissement)
 • moratorium
 • restrukturyzacja zadłużenia

Sądy okręgowe wydają orzeczenia dotyczące wszystkich rodzajów niewypłacalności, a także odpowiadają za administrowanie odpowiednimi danymi w swoich rejestrach. Ich zadaniem jest również (automatyczne) przekazywanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa, która wykorzystuje te zawiadomienia na potrzeby Link otworzy się w nowym okniecentralnego rejestru upadłości (Centraal Insolventieregister, CIR), gdzie gromadzone są informacje o upadłości i moratoriach.

Centralny rejestr upadłości zawiera wszystkie informacje pochodzące z opublikowanych zawiadomień o niewypłacalności, w tym:

 • dane osobowe
 • nazwy spółek
 • dane indentyfikacyjne z rejestru działalności gospodarczej
 • dane syndyka i administratora
 • wszystkie wcześniejsze zawiadomienia.

Centralny rejestr upadłości został ustanowiony z mocy prawa, w związku z czym informacje w nim zawarte można uznać za prawnie wiążące.

Oprócz centralnego rejestru upadłości funkcjonuje również krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS) prowadzony przez jedno z biur pomocy prawnej (Raden voor rechtsbijstand). Centralny rejestr upadłości, w ramach dodatkowej usługi (niewymaganej przez prawo) gromadzi również dane z krajowego rejestru restrukturyzacji zadłużenia. Centralny rejestr upadłości i krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia są dostępne za pośrednictwem internetu.

Zastrzeżenie prawne odnoszące się do niderlandzkiego rejestru upadłości

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr upadłości zawiera dane dotyczące upadłości, zawieszenia płatności oraz umorzenia długów osób fizycznych, wprowadzane za pośrednictwem rejestrów lokalnych w różnych sądach.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Brak ograniczeń w zakresie dostępu do centralnego rejestru upadłości za pośrednictwem internetu.

Dla użytkowników zawodowo zajmujących się tą dziedziną, dostępny jest serwis internetowy, który umożliwia ponowne wykorzystanie danych.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr upadłości

Wyszukiwanie osób fizycznych jest możliwe tylko według:

 • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
 • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
 • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

Wyszukiwanie zawiadomień o niewypłacalności według daty jest niemożliwe po upływie roku od ich ogłoszenia. Wyszukiwanie spółek i osób prawnych jest możliwe według:

 • nazwy podmiotu gospodarczego
 • numeru identyfikacyjnego z rejestru działalności gospodarczej
 • adresu.

Historia niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości został utworzony w dniu 1 stycznia 2005 r. W związku z tym można w nim znaleźć wszystkie sprawy wszczęte lub zgłoszone po tym terminie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr upadłości w Niderlandach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/02/2015

Rejestry upadłości - Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono krótkie wprowadzenie do austriackiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w austriackim rejestrze upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieAustriacki rejestr upadłości jest utrzymywany i prowadzony przez austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera on informacje na temat wszczęcia postępowania upadłościowego i istotnych etapów tego postępowania.

Austriacki rejestr upadłości jest publikowany na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Ediktsdatei (baza ogłoszeń sądowych).

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób przeszukiwać austriacki rejestr upadłości?

Szczegółowe informacje są dostępne jedynie w języku niemieckim na stronie internetowej austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Link otworzy się w nowym oknieEdiktsdatei.

Historia austriackiego rejestru upadłości

Austriacki rejestr upadłości jest prowadzony od 1999 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieOrganizacja wymiaru sprawiedliwości – Austria


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2018

Rejestry upadłości - Polska

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do polskiego rejestru upadłości


Rejestry upadłości

Jakie możliwości zapewnia polski rejestr upadłości?

Strona internetowa Link otworzy się w nowym okniepolskiego rejestru podmiotów w upadłości uznawana jest za element Krajowego Rejestru Sądowego. Zawiera ona ten sam rodzaj informacji o spółkach, które normalnie zawarte są w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również szczegółowe informacje o:

 • spółkach
 • fundacjach
 • stowarzyszeniach
 • oraz innych podmiotach, które ogłosiły swoją upadłość.

Rejestr zawiera również informacje o datach oraz konkretną treść ogłoszeń o upadłości.

Rejestr podmiotów jest utrzymywany i zarządzany przez polskie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości, a zawarte w nim informacje dostępne są w języku polskim oraz, częściowo, w języku angielskim.

Czy dostęp do polskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać polski rejestr upadłości

Od dnia 1 kwietnia 2009 r. polski rejestr podmiotów w upadłości zawiera nowe narzędzie wyszukiwania umożliwiające wyszukiwanie upadłych podmiotów i innych informacji.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2017

Rejestry upadłości - Portugalia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: portugalski

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do portugalskiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w portugalskim rejestrze upadłości?

Elektroniczny Link otworzy się w nowym oknierejestr upadłości zawiera następujące informacje:

 • numer postępowania upadłościowego;
 • wskazanie sądu, w którym odbywało się postępowanie upadłościowe;
 • dane niewypłacalnego podmiotu;
 • dane syndyka masy upadłości;
 • terminy zgłaszania roszczeń;
 • datę ogłoszenia upadłości.

Elektroniczny rejestr upadłości zawiera szczegółowe informacje o sprawach dotyczących upadłości (zob. poniżej).

Czy dostęp do portugalskiego rejestru upadłości jest płatny?

Nie, wgląd do rejestru upadłości jest bezpłatny.

Ustawodawstwo dotyczące rejestru upadłości

Portugalski rejestr upadłości działa na podstawie przepisów art. 38 kodeksu upadłościowego i naprawczego (Insolvency and Corporate Recovery Code), wprowadzonego dekretem z mocą ustawy nr 53/2004 z dnia 18 marca 2004 r. i zmienionego ustawą nr 16/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 15/11/2013

Rejestry upadłości - Rumunia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr handlowy, założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Krajowego Rejestru Handlowego.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze upadłości?

Postępowanie upadłościowe w Rumunii

W Link otworzy się w nowym oknieBiuletynie Postępowań Upadłościowych (BPU) publikowanym przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego rejestrowane są wezwania sądowe, komunikaty, zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia, adnotacje o dokumentach postępowania wydawanych przez sądy i zarządców/likwidatorów w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych zgodnie z ustawą nr 85/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Ogólne postępowanie upadłościowe dotyczy:

1. przedsiębiorstw:

 • spółek handlowych;
 • spółdzielni;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;

2. organizacji spółdzielczych;

3. spółdzielni rolniczych;

4. innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Uproszczone postępowanie upadłościowe dotyczy:

1. Przedsiębiorstw:

 • przedsiębiorców indywidualnych,
 • przedsiębiorstw jednoosobowych i przedsiębiorstw rodzinnych;

2. wszystkich przedsiębiorstw i osób prawnych, które spełniają szereg określonych warunków, tj.:

 • nie posiadają żadnego dziedzicznego majątku,
 • nie można odnaleźć ich dokumentów założycielskich ani księgowych,
 • nie można znaleźć ich zarządcy,
 • ich siedziba już nie istnieje lub różni się od siedziby zgłoszonej do rejestru handlowego; nie złożyły wymaganych prawem dokumentów,
 • zostały rozwiązane przed wydaniem wezwania sądowego, lub
 • zgłosiły zamiar przeprowadzenia dobrowolnej likwidacji.

Centralnym rejestrem gospodarczym/handlowym zarządza Biuro Krajowego Rejestru Handlowego - instytucja publiczna mająca osobowość prawną, działająca w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych

Jakie zawiera informacje?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych zawiera wszystkie dokumenty postępowania wydane przez sądy i wyznaczonych przez sąd zarządców/likwidatorów po wszczęciu postępowania upadłościowego, przykładowo:

 • wezwania do sądu wydane w niektórych sytuacjach na wniosek stron;
 • odwołania;
 • ponowne odwołania i inne wnioski;
 • ogłoszone czynności proceduralne i orzeczenia sądów;
 • ogłoszenia terminów rozpraw;
 • zawiadomienia;
 • inne dokumenty postępowania przewidziane prawem (sprawozdania sporządzone przez wyznaczonego przez sąd zarządcę/likwidatora, plany reorganizacji podmiotu na podstawie postanowienia sądu, ogłoszenia).

W jaki sposób zorganizowana jest strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych?

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych umożliwia dostęp do następujących dokumentów, rodzajów informacji i serwisów internetowych:

 • darmowe informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • szczególne przepisy, formularze i akty proceduralne.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPU) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPU
 • akty legislacyjne;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPU;
 • słownik prawniczy (upadłość);
 • dane statystyczne BPU;
 • informacje o stosunkach międzyinstytucjonalnych;
 • informacje kontaktowe.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest dostępny na portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego w sekcji poświęconej Biuletynowi Postępowań Upadłościowych oraz posiada następującą strukturę:

1. serwisy BPU:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usługa odpłatna);
 • „streszczenia wydań BPU" (informacje bezpłatne);
 • „osoby, o których informacje zamieszczono w BPU" (informacje bezpłatne);

2. formularze publikacji BPU:

 • formularze online do opublikowania w BPU;
 • formularze offline do BPU.

3. formularze zgłaszania informacji do BPU

 • formularze online służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;
 • formularze offline do BPU.

4. dane statystyczne.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPU podlega różnym uwarunkowaniom:

 • użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych bezpłatnie i bez rejestracji;
 • dostęp do portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji przez użytkowników;
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” uzyskuje się po zarejestrowaniu jako użytkownik i opłaceniu abonamentu;
 • dostęp do „streszczenia wydania BPU” i „osób opublikowanych w BPU” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr upadłości
„Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. Po opłaceniu abonamentu można uzyskać dostęp do opublikowanych wydań zawierających pełny tekst aktów proceduralnych.

„Streszczenie wydania BPU” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • rodzaju dokumentu postępowania opublikowanego w Biuletynie (np. wezwanie, postanowienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności, zawiadomienie o wszczęciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności, zwołanie zgromadzenia wierzycieli, sprawozdanie z czynności, plan reorganizacji, postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania upadłościowego, plan podziału majątku, sprawozdanie końcowe, postanowienie o zamknięciu postępowania o stwierdzenie niewypłacalności itp.);
 • imienia i nazwiska osób, którym przekazywane są dokumenty postępowania;
 • kraju, w którym zarejestrowano siedzibę odnośnych osób;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu do rejestru.

„Osoby opublikowane w BPU” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjnego w rejestrze handlowym, sygnatury sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. Dostęp do następujących informacji jest bezpłatny:

 • imię i nazwisko;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu w rejestrze osób, którym przekazywane są dokumenty postępowania;
 • okręg, w którym zarejestrowano siedzibę odnośnych osób;
 • numer sprawy w postępowaniu upadłościowym oraz nazwa sądu, w którym sprawa jest zarejestrowana;
 • wydanie Biuletynu, w których opublikowano dokumenty postępowania dotyczące odnośnych osób;
 • rodzaj postępowania;
 • termin wydania pierwszego wyroku ustalonego po wszczęciu postępowania, o ile taki termin został określony.

Historia rumuńskiego rejestru upadłości

Biuletyn Postępowań Upadłościowych został utworzony w 2006 r. na mocy ustawy nr 86/2006 o postępowaniu upadłościowym.

Głównym celem jakiemu służy rumuński Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest stała optymalizacja

Korzyści z rumuńskiego rejestru upadłości

Publikowanie Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • przyspiesza postępowanie upadłościowe oraz upraszcza przekazywanie wezwań sądowych, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień i powiadomień o dokumentach postępowania wydanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów, ustanawiając tym samym elektroniczną procedurę w tym zakresie;
 • ujednolica i standaryzuje dokumenty postępowania wydawane przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów;
 • przyczynia się do rozwoju krajowej bazy dokumentów postępowania wydawanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów (tzn. wezwań sądowych, komunikatów, wyroków, zawiadomień o zwołaniu posiedzenia, powiadomień, sprawozdań, planów reorganizacji);
 • ułatwia szybką rejestrację w rejestrze handlowym / innych rejestrach zgłoszeń wymaganych na mocy ustawy nr 85/2006 o postępowaniu upadłościowym;
 • umożliwia zainteresowanym osobom dostęp do dokumentów postępowania wydawanych przez sądy i wyznaczonych przez sądy zarządców/likwidatorów.

Ciekawe linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa rumuńskiego Biuletynu Postępowań Upadłościowych;

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa rumuńskiego Rejestru Handlowego;

Portal usług elektronicznych rumuńskiego Biura Krajowego Rejestru Handlowego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2017

Rejestry upadłości - Słowenia

Niniejsza część zawiera wprowadzenie do słoweńskiego rejestru upadłości. Informacje dotyczące przeglądania i publikacji słoweńskich postępowań upadłościowych są dostępne w trybie online.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w słoweńskim rejestrze upadłości?

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-INSOLV zawiera informacje dotyczące postępowań upadłościowych. Można znaleźć w niej także następujące dane dotyczące postępowań upadłościowych:

 • wybrane dane identyfikacyjne upadłego dłużnika;
 • sąd prowadzący postępowanie i numer porządkowy sprawy;
 • wybrane dane identyfikacyjne syndyka odpowiedzialnego za postępowanie upadłościowe;
 • datę wszczęcia postępowania, upływ terminu wnoszenia roszczeń oraz dane dotyczące innych czynności proceduralnych w postępowaniu;
 • w przypadku postępowania upadłościowego – także dane o wartości masy upadłości oraz proporcji spłaty wierzycieli.

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-publikacje umożliwia dostęp do:

 • wszystkich orzeczeń sądowych (l.poj: sklep; l.mn.: sklepi) wydanych w postępowaniu upadłościowym, poza orzeczeniami dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, orzeczeniami w sprawie zajęcia aktywów finansowych, orzeczeniami w sprawie uchylenia zajęcia wynagrodzenia lub aktywów finansowych;
 • zawiadomień o wszczęciu postępowania, zawiadomień o wyznaczeniu rozprawy oraz innych zawiadomień i wezwań w sprawie głosowania wydanych przez sąd na mocy ustawy;
 • wszystkich protokołów z rozpraw i posiedzeń komitetów wierzycieli;
 • sprawozdań syndyka i załączonych do nich dokumentów;
 • w postępowaniach dotyczących ugody przymusowej, także do sprawozdań upadłego dłużnika i załączonych dokumentów;
 • wykazów zweryfikowanych roszczeń;
 • wniosków składanych przez strony postępowania i innych akt sądowych, których publikacja została przewidziana;
 • – w postępowaniu upadłościowym – wszystkich obwieszczeń o publicznych przetargach oraz zaproszeń do składania ofert w związku z wyprzedażą masy upadłościowej.

Ponadto z bazy danych e-publikacje można uzyskać wykaz wszystkich zarządców (seznam vseh upraviteljev) oraz prowadzonych przez nich postępowań upadłościowych. Wykazy te są aktualizowane codziennie.

Obie bazy danych są prowadzone przez Link otworzy się w nowym oknieAgencję Republiki Słowenii ds. Publicznych Rejestrów Prawnych i Usług Powiązanych (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES).

Czy dostęp do słoweńskiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny. W celu uzyskania dostępu należy się zarejestrować jako użytkownik na stronie internetowej AJPES oraz uzyskać nazwę użytkownika i hasło.

W jaki sposób przeszukiwać słoweński rejestr upadłości?

Obie bazy danych, w tym wyszukiwarki, są dostępne tylko w języku słoweńskim. Istnieje możliwość wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób prawnych i osób prowadzących działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu w tym celu wszystkich dostępnych kryteriów wyszukiwania, natomiast w przypadku wyszukiwania danych i dokumentów dotyczących konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) istnieje możliwość wykorzystania tylko niektórych kombinacji danych w celu ochrony informacji osobowych.

Baza danych Link otworzy się w nowym okniee-publikacje umożliwia wyszukiwanie dokumentów publikowanych w związku z postępowaniami upadłościowymi. Opublikowane dokumenty można przeszukiwać według:

 • rodzaju dłużnika (osoba prawna, osoba fizyczna itp.);
 • rodzaju postępowania (upadłość, ugoda przymusowa itp.);
 • rodzaju dokumentu;
 • dłużnika (wyszukiwanie według nazwy spółki, numeru identyfikacji podatkowej lub numeru identyfikacyjnego);
 • formy prawnej (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.);
 • numeru porządkowego;
 • sądu;
 • daty sporządzenia aktu lub publikacji dokumentu. Wyniki wyszukiwania pojawiają się według dat ich publikacji.

W bazie danych Link otworzy się w nowym okniee-INSOLV istnieje możliwość wyszukiwania danych dotyczących postępowań upadłościowych według:

 • numeru porządkowego;
 • dłużnika (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa, numer identyfikacyjny, adres, data urodzenia).

Historia słoweńskiego rejestru upadłości

Dane w rejestrze są dostępne od dnia 1 października 2008 r. Uprzednio niektóre informacje, takie jak zawiadomienia publiczne o wszczęciu procedury upadłościowej, zamieszczano w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/03/2018

Rejestry upadłości - Słowacja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej słowacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na niniejszej stronie przedstawiono pokrótce informacje o słowackim rejestrze upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w słowackim rejestrze upadłości?

Link otworzy się w nowym oknieSłowacki rejestr upadłości (Register úpadcov Slovenskej republiky) zawiera informacje o orzeczeniach w przedmiocie upadłości i sposobu sprawowania zarządu i jest prowadzony przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane zawarte w rejestrze nie zostały jednak publicznie udostępnione, ponieważ obecnie znajduje się on na etapie pilotażowym.

Czy dostęp do słowackiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru i pobieranie informacji będzie bezpłatne.

W jaki sposób przeszukiwać słowacki rejestr upadłości?

Prace nad opracowaniem Link otworzy się w nowym oknieSłowackiego rejestru upadłości są nadal w toku.

Historia rejestru upadłości w Republice Słowackiej

Informacje zawarte w rejestrze sięgają dnia 31 lipca 2009 r.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieSłowacki rejestr upadłości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 26/07/2017

Rejestry upadłości - Finlandia

W Finlandii istnieją dwa publiczne rejestry upadłości. Rejestr upadłości i reorganizacji, rejestr zadłużenia prywatnego oraz rejestr zakazów prowadzenia działalności gospodarczej to publiczne rejestry, z których każdy może zamówić odpłatne wyciągi. Korzystając z danych przechowywanych w tych rejestrach, można zabezpieczać swoje interesy przy żądaniach zapłaty lub przy zawieraniu umów.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w fińskim rejestrze upadłości?

Rejestr upadłości i reorganizacji zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach upadłości i reorganizacji.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego zawiera dane na temat wniosków i postanowień w sprawach restrukturyzacji zadłużenia prywatnego (w tym harmonogramów spłaty).

Czy dostęp do fińskiego rejestru dotyczącego upadłości jest bezpłatny?

Nie. Należy zwrócić się o informacje do fińskiego ośrodka ds. rejestrów prawnych. Wyciąg kosztuje 10 EUR.

W jaki sposób przeszukiwać fiński rejestr upadłości

Wniosek o informacje powinien zawierać następujące dane:

Rejestr upadłości i reorganizacji

Dane potrzebne do wniosku:

 • nazwa spółki;
 • numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego;
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Rejestr restrukturyzacji zadłużenia prywatnego

Dane potrzebne do wniosku:

 • imię i nazwisko danej osoby;
 • numer identyfikacyjny;
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Historia rejestru upadłości w Finlandii

Rejestry zawierają informacje sięgające 1995 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2018

Rejestry upadłości - Szwecja

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje na temat szwedzkiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze upadłości?

Szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek zarządza kilkoma rejestrami zawierającymi informacje o wpisanych do nich spółkach. Szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek nie prowadzi jednego spójnego rejestru osób fizycznych i prawnych, których upadłość została ogłoszona. Dokumentacja prowadzona przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji dotyczy osób fizycznych i podmiotów, których upadłość została ogłoszona. Natomiast informacje dotyczące upadłych spółek są wpisywane do kilku różnych rejestrów działalności gospodarczej zarządzanych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek. Dostęp do informacji na temat osób fizycznych, podmiotów i spółek zawartych w rejestrach zarządzanych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek umożliwiają wyszukiwarki internetowe.

Informacje o upadłości spółek, osób fizycznych i podmiotów wpisanych do różnych rejestrów prowadzonych przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek zwane są dalej szwedzkim rejestrem upadłości (przy czym są to informacje, do których dostęp można uzyskać korzystając z Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarki internetowej i przez bezpośredni kontakt ze Link otworzy się w nowym oknieszwedzkim Urzędem ds. Rejestracji Spółek).

Rejestr zawiera dane na temat spółek, osób fizycznych i podmiotów znajdujących się na różnych etapach upadłości. Ujmując rzecz ogólnie, w rejestrze zawarte są następujące rodzaje informacji:

 • data wszczęcia postępowania upadłościowego
 • nazwa właściwego sądu
 • nazwa, adres oraz numer rejestru /osobisty numer kodowy podmiotu
 • etap postępowania
 • nazwisko/nazwa i adres powiernika.

Rejestr stanowi własność i jest zarządzany przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek.

Do rejestru wpisywane są tylko informacje przedkładane przez sądy. Informacje wprowadza się w dniu ich wpływu z sądu do szwedzkiego Urzędu ds. Rejestracji Spółek. W przypadku ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, informacje te wpisuje się do rejestrów działalności gospodarczej, w których dana osoba może być wpisana.

Czy dostęp do szwedzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Informacje zawarte w szwedzkim rejestrze upadłości są udostępniane bezpłatnie drogą telefoniczną przez szwedzki Urząd ds. Rejestracji Spółek. Wnioski o udzielenie informacji na piśmie zawarte w rejestrze rozpatrywane są w większości przypadków za opłatą.

Dostęp do informacji na temat stanu upadłości za pomocą wyszukiwarki internetowej jest bezpłatny. Dostęp do informacji dodatkowych umożliwia się tylko zarejestrowanym użytkownikom wnoszącym opłatę.

W jaki sposób przeszukiwać szwedzki rejestr upadłości

W celu uzyskania informacji zawartych rejestrze, każdy może zwrócić się do szwedzkiego Urzędu ds. Rejestracji Spółek drogą pocztową, pocztą internetową lub telefonicznie. Korzystając z wyszukiwarki internetowej można przeszukiwać rejestr według nazwy spółki, nazwiska osoby fizycznej, numeru rejestracji lub osobistego numeru kodowego.

Historia szwedzkiego rejestru upadłości

Informacje przechowuje się w rejestrze przez okres pięciu lat.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 01/05/2010

Rejestry upadłości - Anglia i Walia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat rejestru upadłości w Anglii i Walii.


Rejestry upadłości

Jakie usługi świadczy Służba ds. Niewypłacalności dla Anglii i Walii (Insolvency Service of England and Wales)?

Ustawa nakłada na Służbę ds. Niewypłacalności dla Anglii i Walii obowiązek prowadzenia rejestrów dotyczących niewypłacalności osób fizycznych, ograniczeń wynikających z upadłości (banckruptcy restrictions) oraz ograniczeń związanych z umorzeniem długów (debt relief restrictions). Rejestr niewypłacalności osób fizycznych skupia dane z tych rejestrów i zawiera szczegółowe informacje dotyczące:

 • upadłości, co do których nie ogłoszono jeszcze absolutorium lub w sprawach, w których absolutorium ogłoszono w ostatnich trzech miesiącach;
 • postanowień dotyczących umorzenia długu, które obowiązują lub wygasły w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • obowiązujących dobrowolnych porozumień osób fizycznych i dobrowolnych porozumień zawieranych w trybie przyspieszonym, w tym tych, które wygasły w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości lub odpowiednich zobowiązań oraz tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń wynikających z upadłości;
 • obowiązujących postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu lub odpowiednich zobowiązań i tymczasowych postanowień dotyczących ograniczeń związanych z umorzeniem długu.

Czy dostęp do rejestru niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr niewypłacalności osób fizycznych w Anglii i Walii?

Dostęp do rejestru jest możliwy Link otworzy się w nowym okniena stronie internetowej Służby ds. Niewypłacalności. Aby z niego skorzystać, należy otworzyć zakładkę „Find someone”. Klikając na łącze Link otworzy się w nowym oknierejestr niewypłacalności osób fizycznych, można przeszukiwać rejestr według imienia i nazwiska osób lub nazwy handlowej podmiotu.

Historia rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Służba ds. Niewypłacalności jest agencją wykonawczą Ministerstwa Działalności Gospodarczej, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills). Za pośrednictwem urzędowego syndyka:

 • zarządza sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, spółek osobowych i handlowych rozwiązanych przez sąd oraz ustala przyczyny ich niewypłacalności, a także analizuje ich sprawy;
 • działa jako syndyk/likwidator, gdy nie wyznaczono osoby z sektora prywatnego zajmującej się upadłościami;
 • działa jako doradca i nadzorca ds. upadłości (nominee and supervisor) w przypadku zawierania dobrowolnego porozumienia przez osoby fizyczne w trybie przyspieszonym.

Ponadto organ ten:

 • przedstawia sprawozdania na temat uchybień podmiotów, które ogłosiły upadłość, i osób fizycznych podlegających postanowieniom dotyczącym ograniczeń związanych z umorzeniem długu, oraz członków organów spółek;
 • podejmuje czynności w zakresie pozbawiania uprawnień członków organów spółek we wszystkich przypadkach niedopełnienia wymogów przez te podmioty;
 • zajmuje się postanowieniami o upadłości i postanowieniami o umorzeniu długu oraz zobowiązaniami;
 • nadaje uprawnienia praktykom zajmującym się niewypłacalnością i reguluje ich działalność zawodową;
 • ustala i wypłaca należne ustawowo kwoty odpraw w przypadku, gdy pracodawca jest zgodnie z prawem uznany za niewypłacalnego;
 • prowadzi rachunki i świadczy usługi inwestycyjne w przypadku majątków objętych upadłością oraz likwidacją;
 • prowadzi poufne dochodzenia w celu dokonania ustaleń faktycznych dotyczące spółek, jeżeli jest to w interesie publicznym;
 • doradza ministrom i ministerstwom oraz agencjom rządowych w sprawach dotyczących niewypłacalności, zwolnień oraz innych powiązanych zagadnień;
 • udziela obywatelom informacji dotyczących niewypłacalności, zwolnień i dochodzeń za pośrednictwem strony internetowej, publikacji i linii telefonicznej, w której można uzyskać informacje na temat niewypłacalności (Insolvency Enquiry Line).

Zastrzeżenie prawne dotyczące rejestru niewypłacalności w Anglii i Walii

Zastrzeżenie prawne na stronie internetowej stanowi, co następuje:

„Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność przedstawionych informacji, mogą wystąpić sporadyczne błędy. W przypadku zauważenia informacji, które wydają się nieprawidłowe lub niepełne, prosimy o kontakt za pomocą łączy służących przekazywaniu informacji zwrotnych zawartych na tej stronie, abyśmy mogli zająć się tą sprawą i odpowiednio skorygować bazę danych.

Służba ds. Niewypłacalności nie może przyjąć odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia wynikające z niedbalstwa lub innego powodu. Prosimy pamiętać, że Służba ds. Niewypłacalności i urzędowi syndycy nie mogą udzielać porad prawnych ani finansowych. O porady takie należy zwracać się do Biura Porad Obywatelskich (Citizen's Advice Bureau), adwokata, wykwalifikowanego księgowego, mającej odpowiednie uprawnienia osoby prowadzącej działalności w zakresie niewypłacalności, renomowanego doradcy finansowego lub ośrodka doradczego.

Rejestr niewypłacalności osób fizycznych jest publicznie dostępnym rejestrem, przy czym Służba ds. Niewypłacalności nie potwierdza ani nie zaciąga żadnych zobowiązań dotyczących wykorzystywania w jakikolwiek sposób danych zawartych w rejestrze przez strony trzecie”.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSłużba ds. Niewypłacalności

Link otworzy się w nowym oknieRejestr niewypłacalności osób fizycznych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2014

Rejestry upadłości - Irlandia Północna

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Irlandii Północnej.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości w Irlandii Północnej?

W Irlandii Północnej nie ma jednego rejestru upadłości. Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej (Northern Ireland Court and Tribunals Service) przechowują informacje na temat osób, których upadłość ogłoszono w ciągu ostatnich 10 lat. Informacje te są przechowywane w bazie danych online, którą ogół użytkowników może przeszukiwać za opłatą. Więcej informacji na temat tego narzędzia wyszukiwania informacji na temat upadłości w trybie on-line można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesłużb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Sprawami upadłości zajmują się służby ds. upadłości Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji (serwis Online DETI).

Celem i rolą służby ds. upadłości jest:

 • zarządzanie sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, i spółek poddanych przymusowej likwidacji oraz badanie tych spraw;
 • ustalanie przyczyn upadłości;
 • pozbawianie uprawnień członków zarządów/rad nadzorczych we wszystkich przypadkach upadłości spółek;
 • zajmowanie się przypadkami oszustw w zarządzaniu w podmiotach, które ogłosiły upadłość;
 • regulowanie zawodu osób zajmujących się sprawami upadłości;
 • prowadzenie rozliczeń upadłościowych;
 • formułowanie ustawodawstwa i polityki w zakresie upadłości uwzględniającej specyfikę Irlandii Północnej.

Serwis Online DETI jest zarządzany i prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji.

Czy dostęp do Online DETI w Irlandii Północnej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać Online DETI w Irlandii Północnej

Służba ds. upadłości prowadzi aktualizowane na bieżąco rejestry obejmujące: dobrowolne układy z wierzycielami (Individual Voluntary Arrangements, IVA) i dobrowolne układy z wierzycielami w trybie przyspieszonym (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), postanowienia dotyczące ograniczeń nałożonych na podmiot, który ogłosił upadłość, lub zobowiązania nałożone na podmiot, który ogłosił upadłość (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), postanowienia dotyczące umorzenia długu (Debt Relief Restriction Orders, DRO) i postanowienia lub zobowiązania dotyczące ograniczeń w związku z umorzeniem długu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU).

Informacje o osobach można wyszukiwać online w Link otworzy się w nowym oknierejestrach IVA, DRO, DRRO i DRRU.

Więcej informacji na temat rejestrów upadłości można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOnline DETINI

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2017

Rejestry upadłości - Szkocja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Szkocji.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w szkockim rejestrze upadłości?

Strona internetowa szkockiej rządowej agencji ds. upadłości Link otworzy się w nowym oknie(Accountant in Bankruptcy) zawiera wytyczne oraz materiały dotyczące upadłości w Szkocji. Zapewnia ona:

 • dostęp do ustawodawstwa;
 • łącze do rejestru upadłości Link otworzy się w nowym oknie(register of insolvencies), który zawiera szczegółowe dane na temat:
  • upadłości;
  • ograniczeń związanych z upadłością;
  • dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami (protected trust deeds);
  • likwidacji i zarządów komisarycznych podmiotów w Szkocji (w tym likwidacji podmiotów wypłacalnych).

Rejestr upadłości w Szkocji nie zawiera szczegółowych informacji na temat zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMoney Scotland można znaleźć porady na temat środków finansowych i zadłużenia, informacje dla zatwierdzonych doradców finansowych, informacje o planach spłaty zadłużenia (przewidzianego prawem planu służącego zarządzaniu spłatą zadłużenia w racjonalnym okresie, uwzględniającego zapewnienie ochrony przed wniesieniem sprawy do sądu przez wierzycieli).

Rejestr upadłości w Szkocji utrzymuje i prowadzi rządowa agencja ds. upadłości (Accountant in Bankruptcy).

Szkocki rejestr DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Szkocki rejestr DAS Link otworzy się w nowym oknie(DAS Register of Scotland) zawiera informacje na temat zatwierdzonych oraz realizowanych programów spłaty zadłużenia. Rejestr DAS jest utrzymywany i prowadzony przez Civic w imieniu Money Scotland.

Czy dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny. Możliwe jest również pobieranie informacji na zasadach komercyjnych (w rozliczeniu dziennym). Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z: Link otworzy się w nowym oknieroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Czy dostęp do szkockiego rejestru DAS jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru DAS jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać szkocki rejestr upadłości?

Szkocki rejestr upadłości jest dostępny w trybie on-line. Konieczne jest Link otworzy się w nowym okniezarejestrowanie się jako użytkownik.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr DAS?

Rejestr DAS jest dostępny w trybie on-line. Konieczne jest Link otworzy się w nowym okniezarejestrowanie się jako użytkownik.

Historia szkockiego rejestru upadłości

Przeszukiwanie rejestru upadłości pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich toczących się spraw upadłościowych oraz spraw zakończonych w ciągu minionych dwóch lat. W przypadku dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami – przeszukując rejestr – można uzyskać szczegółowe informacje o toczących się sprawach oraz o sprawach zakończonych w ciągu minionego roku. Podobnie, przeszukując rejestr w poszukiwaniu informacji na temat zarządzania masą upadłościową lub likwidacji, można uzyskać szczegółowe dane na temat toczących się spraw oraz spraw zakończonych w ciągu minionego roku.

Historia rejestru DAS

Strona internetowa rejestru DAS zawiera informacje na temat zatwierdzonych i rozpatrywanych programów spłaty zadłużenia

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieAccountant in Bankruptcy, Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości, Link otworzy się w nowym oknieMoney Scotland DAS (system programów spłaty zadłużenia), Link otworzy się w nowym oknieRejestr w Szkocji, Link otworzy się w nowym oknieRejestr DAS (zarejestruj się jako użytkownik)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2017