Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Eesti

Sellel lehel antakse lühiülevaade Eesti äriregistri pakutavast teabest maksejõuetuse kohta.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet saab Eestis maksejõuetuse kohta?

Eestil ei ole eraldi maksejõuetuse registrit. Kuid Lingil klikates avaneb uus akenEesti äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register sisaldab kandeid juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate pankrottide kohta. Teavet nii juriidilise isiku kui ka füüsilise isiku pankroti väljakuulutamise kohta leiab samuti elektroonilisest ametlikust väljaandest Ametlikud Teadaanded, milles avaldatakse ka pankrotiteated ja pankrotimenetluse teated.

 


Äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantakse kohtulahendi alusel:

 • pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata;
 • pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja tegevuse jätkamise kandega;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja registrist kustutamisega;
 • pankrotimenetluse lõpetamine koos ettevõtja registrist kustutamise või tegevuse jätkamisega;
 • kompromiss ja selle tähtaeg koos tegevuse jätkamise kandega;
 • kompromissi tühistamine ja väljakuulutatud pankrotimenetluse taastamine koos märkega, et ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
 • kompromissi lõppemine seoses selle tähtaja möödumisega ja pankrotihalduri vabastamine.

Registrisse ei tehta kannet võlgniku ega tema esindusõigusliku isiku ärikeelu ja isikule määratud ettevõtluskeelu kohta.

Äriregister sisaldab pankrotis juriidiliste isikute kohta järgmisi andmeid:

 • juriidilise isiku nimi;
 • registrikood;
 • aadress;
 • pankrotihalduri nimi;
 • juhatuse liikme nimi;
 • pankrotimääruse või -otsuse kuupäev ning määruse või tsiviilasja number.

Kas juurdepääs maksejõuetust käsitlevale teabele on tasuta?

Registriandmetega saab tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebi teel ja Lingil klikates avaneb uus akennotaribüroos.

Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali otsimise, menetlusteabe või registrikaardi andmetele juurdepääsu eest veebis tasu ei küsita. Kõik muud päringud, sh ajaloolised registrikaardi andmed, ning juurdepääs majandusaasta aruannetele, põhikirjadele ja muudele dokumentidele on siiski tasulised. Äriregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärasid reguleerib Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministri määrus.

Registriandmete ja toimikudokumentidega tutvumine notaribüroos on tasuline. Notari tasud nimetatud andmetega tutvumise eest on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akennotari tasu seaduses.

Juurdepääs elektroonilisele ametlikule väljaandele Lingil klikates avaneb uus akenAmetlikud Teadaanded on tasuta.

Andmed äri- ja ettevõtluskeeldude kohta on avalikud ning nendega saab tasuta tutvuda Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel.

Kuidas teha päringuid maksejõuetust käsitleva teabe kohta?

Juriidilist isikut ja füüsilisest isikust ettevõtjat saab äriregistri teabesüsteemi kasutades otsida ärinime, nime või registrikoodi järgi. Juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja staatus annab teavet selle kohta, kas kõnealune isik on pankrotis või mitte.

Alates 7. juulist 2014 on võimalik Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis sooritada päringuid kuue Euroopa Liidu liikmesriigi (Austria, Eesti, Hollandi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Tšehhi) maksejõuetusregistrisse. Tegemist on pilootprojekti ehk esimese sammuga Euroopa Liidu ülese maksejõuetusregistri võrgustiku loomisel võimaldades ettevõtetel, laenuandjatel ja investoritel, kes soovivad investeerida teistes liikmesriikides, viia läbi taustakontrolli otse teise riigi maksejõuetusregistrist. Loodud mitmekeelne lahendus muudab maksejõuetuse info piiriüleselt läbipaistvamaks ning lihtsamini kättesaadavaks. Informatsioon on kättesaadav tasuta. Portaali on loodud lihtotsing, mis võimaldab otsida võlgniku nime järgi kõikidest liidestatud registritest ning laiendatud otsing, kus otsingu kriteeriumid sõltuvad sellest, millise riigi registrist võlgniku otsitakse. Eesti puhul on võimalik otsida võlgniku nime ja/või registrikoodi järgi.

Maksejõuetust käsitleva teabe andmise ajalugu

Maksejõuetust käsitlevat teenust pakutakse Eestis alates 1. septembrist 1995.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/06/2018