Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Белгия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френскинидерландски вече са преведени.

Настоящият раздел предоставя информация за регистрите по несъстоятелност в Белгия.


Регистри по несъстоятелност

Как стои въпросът с регистрите по несъстоятелност в Белгия?

В Белгия няма публични регистри по несъстоятелност.

  • По отношение на предприятията, Централната база данни на предприятията (BCE) е регистър, който включва всякакви данни за идентифициране на предприятията, както и за актуалното им състояние (и по-специално несъстоятелност). При все това, съдебните решения за обявяване в несъстоятелност и за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му се публикуват в Връзката отваря нов прозорецДържавен вестник на Белгия (Moniteur Belge), който е достъпен онлайн.
  • По отношение на частните лица, в Белгия съществува база данни, която централизира определена информация за свръхзадлъжнелите лица, които са решили да започнат процедура за колективно уреждане на задължения. Тази база данни е създадена към Националната банка на Белгия, но тя не е публично достъпна.

Справката в регистри по несъстоятелност в Белгия платена услуга ли е?

Не, достъпът до базата данни е безплатен.

Как да направя справка в регистър по несъстоятелност в Белгия?

Можете да търсите съдебни решения за обявяване в несъстоятелност или за съдебно споразумение между длъжника и кредиторите му в Държавен вестник на Белгия.

Период, обхванат от регистрите по несъстоятелност в Белгия

Справки за предприятията са налични от 1 януари 1983 г. насам, с връзка към публикациите след 1 юни 1997 г.

На разположение са и публикации за асоциациите след 1 юли 2003 г.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/01/2017