Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - България

Настоящата страница представя кратък преглед на българския регистър по несъстоятелност.


Регистри по несъстоятелност

Какво предлага българският регистър по несъстоятелност?

Българският регистър по несъстоятелност се състои от три части:

  1. Връзката отваря нов прозорецСписъка на синдиците - достъпен през интернет страницата на българското Министерство на правосъдието.
  2. Бюлетин на продажбите и търговете - изцяло достъпен на интернет страницата на българското Министерство на икономиката.
  3. Регистър на производствата по несъстоятелност - поддържа се като централизирана база данни.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър по несъстоятелност?

Достъпът до българския регистър по несъстоятелност е безплатен.

Как да търсим в българския регистър по несъстоятелност?

На интернет страницата можете да намерите Връзката отваря нов прозорецсиндик чрез търсене име.

Как се извършва търсенето по продажби

Бюлетинът по продажбите се намира на интернет страницата на Министерство на икономиката.

История на българския регистър по несъстоятелност

Системата е създадена през 2009 г. по проект: „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № K09-15-5-C/9.10.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/11/2019