Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Кипър

Настоящият раздел от уебсайта съдържа кратко представяне на Регистъра на несъстоятелните и ликвидираните дружества на Кипър (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).


Регистри по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецОтделението по несъстоятелност (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) отговаря за събирането и управлението на активите на несъстоятелни физически и юридически лица и докладва пред Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) към Връзката отваря нов прозорецМинистерството на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). В това отделение се води досие на несъстоятелните физически лица. Ако дадено дружество бъде прекратено чрез ликвидация, това се вписва в Търговския регистър. За допълнителна информация можете да се обърнете към Връзката отваря нов прозорецотдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност безплатен ли е?

Не се прилага.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност?

Не се прилага.

История на регистъра по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност съдържа информация за несъстоятелни длъжници от 1931 г. до настоящия момент.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОтдел „Фирмен регистър и официален ликвидатор“ (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου

Παραλήπτη)

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на търговията, промишлеността и туризма (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 31/10/2019