Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Германия

Настоящата страница съдържа кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.


Регистри по несъстоятелност

Германски регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецГерманският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност (Insolvenzbekanntmachungen), постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността (Insolvenzordnung). Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът е собственост на и се поддържа от Провинциалната комисия за информационни технологии на правосъдната система (Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz verwalte), представлявана от Министерството на правосъдието на провинция (Land) Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецгерманския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са предоставени на уебсайта. Информацията е само на немски език. Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичането на този срок следва да се търси по седалището на съда по несъстоятелност и поне един от следните критерии: име на лицето или фирма на дружеството; седалище (Sitz) или място на обичайно пребиваване (Wohnsitz) на длъжника; номер на делото; или съда, в който е извършена регистрацията, вид на регистъра и номер в регистъра.

История на регистъра по несъстоятелност в Германия

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. насам. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецГермански регистър по несъстоятелност


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 05/11/2020