Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Германия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на германския регистър по несъстоятелност.


Регистри по несъстоятелност

Германски регистър по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецГерманският регистър по несъстоятелност дава достъп до решенията за обявяване в несъстоятелност, постановени от всички германски съдилища по несъстоятелност, в съответствие с член 9 от Закона за несъстоятелността. Тази информация е правно обвързваща и достъпна за обществеността.

Регистърът се поддържа от Смесената комисия на федерацията и провинциите за обработка на данни и рационализиране в сектора на правосъдието, представлявана от Министерството на правосъдието на провинция Северен Рейн—Вестфалия.

Безплатен ли е достъпът до германския регистър по несъстоятелност?

Да.

Как да направя справка в германския регистър по несъстоятелност?

Регистърът по несъстоятелност е достъпен само на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецгерманския регистър по несъстоятелност. Ако е необходимо, инструкциите за търсене са дадени на уебсайта. Информацията е само на немски език.

Следва да се отбележи, че неограничено търсене в базата данни на всички германски съдилища по несъстоятелност е възможно само в първите две седмици след деня на публикуване на решението. След изтичане на този срок, следва да се посочи мястото, където заседава съдът по несъстоятелност, и поне едно от следните неща: фамилно име, име на фирмата, седалище или място на пребиваване на длъжника, номер на делото в съда по несъстоятелност или в службата, която води регистъра по несъстоятелност, вид на регистъра или номер в регистъра.

История на германския регистър по несъстоятелност

Уебсайтът на регистъра по несъстоятелност предоставя информация за случаите на несъстоятелност от 1 април 2002 г. Подробна информация за обхванатите периоди и производствата, за които съществуват данни, може да бъде намерена на уебсайта.

Информацията се отнася за дела, при които производството по несъстоятелност все е още не е приключило. Данните се заличават най-късно шест месеца след приключването на производството.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецГермански регистър по несъстоятелност


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/04/2018