Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Естония

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Тази страница съдържа кратък преглед на информацията във връзка с несъстоятелността, съдържаща се в търговския регистър на Естония и официалното издание Ametlikud Teadaanded [Официални известия].


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Естония?

Естония няма отделен регистър по несъстоятелност, но информация за производствата по несъстоятелност и процедурите за корекция на дълга на юридически и физически лица е на разположение в официалното електронно издание Връзката отваря нов прозорецAmetlikud Teadaanded. В допълнение, Връзката отваря нов прозорецТърговският регистър на Естония и регистърът на сдруженията с нестопанска цел и фондациите съдържат информация относно несъстоятелността на юридическите и самостоятелно заетите лица.

Следват примери за информацията, която се въвежда в Ametlikud Teadaanded от съдилищата и синдиците:

 • време и място за разглеждане на молба за обявяване в несъстоятелност и уведомление относно забраната за разпореждане с активи;
 • известие за обявяване в несъстоятелност;
 • известие относно общото събрание на кредиторите;
 • известие относно одобряването на предложение за предварително разпределение;
 • известие за приключване на производство по несъстоятелност;
 • съобщение за одобрение на план за корекция на дълга.

Пълен списък на съобщенията, които подлежат на публикуване, може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Ametlikud Teadaanded.

Въз основа на съдебно решение в търговския регистър и в регистъра на сдруженията с нестопанска цел и фондациите на Естония се вписва следната информация:

 • прекратяване на производството по несъстоятелност без обявяване в несъстоятелност;
 • обявяване в несъстоятелност, заедно с името и личния идентификационен номер на синдика, със забележка, че той представлява търговското дружество;
 • отменяне на обявяването в несъстоятелност, заедно с вписване, което показва продължаване на дейността на търговското дружество;
 • отменяне на обявяването в несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от регистъра;
 • прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговското дружество от регистъра или продължаване на дейността на търговското дружество;
 • споразумение и срок за неговото изпълнение, с вписване, което показва продължаване на дейността;
 • отмяна на споразумението и възобновяване на производството за обявяване в несъстоятелност, със забележка, че дружеството е представлявано от синдик;
 • прекратяване на споразумението при изтичане на срока му и освобождаване на синдика от задълженията му.
 • определяне на администратор на пула от обезпечения в съответствие със Закона за обезпечените облигации, заедно с името и личния му идентификационен номер, със забележка, че той представлява кредитната институция по отношение на управлението и разпореждането с портфейла с обезпечени облигации.

В регистъра не се вписва подробна информация за търговските забрани, наложени на длъжника или на лицето, упълномощено да го представлява, или забраните за упражняване на търговска дейност, наложени на това лице.

Търговският регистър на Естония съдържа следната информация за юридическите лица в несъстоятелност:

 • наименование на юридическото лице;
 • идентификационен код;
 • адрес;
 • информация за синдика;
 • информация за членовете на управителния съвет;
 • информация за администратора на пула от обезпечения;
 • дата на постановлението/решението за обявяване в несъстоятелност и номер на постановлението или гражданското дело.

Достъпът до данните относно несъстоятелността безплатен ли е?

Данните от регистъра може да се получат Връзката отваря нов прозорецонлайн и в Връзката отваря нов прозорецнотариалните кантори.

Достъпът до Връзката отваря нов прозорецAmetlikud Teadaanded е безплатен.

Не се събират такси за онлайн справки за юридически лица, самостоятелно заети лица и клонове на чуждестранни търговски дружества, нито за информация относно съдебни производства или достъп до данните от регистърните фишове. Събират се обаче такси за всички други справки, в това число за достъп до хронологическите данни от регистърните фишове и до годишните отчети, уставите и други документи. Размерът на таксите за използване на компютърните данни от търговския регистър се определят с Връзката отваря нов прозорецнаредба на министъра на правосъдието.

За справки във вписаните в търговския регистър данни и документите във фирмените дела в нотариалните кантори се събира такса. Таксите са уредени в Връзката отваря нов прозорецЗакона за нотариалните такси.

Подробна информация за търговските забрани се публикува и може да се намери безплатно Връзката отваря нов прозорецонлайн.

Как да търся информация относно несъстоятелността?

В Ametlikud Teadaanded може да търсите информация относно несъстоятелността на юридическо или физическо лице по име или личен идентификационен номер/номер на регистъра, а на страницата за общо търсене може да търсите и по ключова дума. С помощта на функцията за търсене може лесно да бъдат намерени всички публикувани съобщения относно текущи производства по несъстоятелност. Когато производството приключи, съобщенията се архивират, с изключение на съобщенията относно приключването на производствата, които остават публични в продължение на три години.

В електронния търговски регистър може да се прави справка за юридическо или самостоятелно заето лице по търговско наименование, име или идентификационен номер. Статусът на дадено юридическо или самостоятелно заето лице показва дали това лице е обявено в несъстоятелност.

От есента на 2019 г. Ametlikud Teadaanded е включен в интерфейса за търсене на свързаните регистри по несъстоятелност на портала за електронно правосъдие, които дават възможност на дружествата, кредиторите и инвеститорите, които желаят да инвестират в други държави членки, да извършват директно проверки в регистъра по несъстоятелност на друга държава. В резултат на въведеното многоезично решение процесът на получаване на информация относно несъстоятелността в други държави е по-прозрачен и достъпът до информация е по-лесен. Информацията е достъпна безплатно. Порталът има функция за основно търсене, която позволява търсене във всички свързани регистри по име на длъжника, и функция за разширено търсене, при която критериите за търсене се определят от съответния национален регистър. За Естония е възможно да се извършва търсене по име на длъжника и по личен идентификационен номер/номер на регистъра.

История на информацията относно несъстоятелността

Услугата по предоставяне на информация относно несъстоятелността се поддържа в Естония от 1 септември 1995 г.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/07/2020