Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Estónsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad informácií, ktoré estónsky obchodný register ponúka o platobnej neschopnosti, a oficiálnu publikáciu Ametlikud Teadaanded [Úradné oznámenia].


Konkurzné registre

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný register platobnej neschopnosti, ale informácie o konkurznom konaní a konverzii dlhov právnických aj fyzických osôb možno nájsť v elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku Ametlikud Teadaanded. Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií obsahujú informácie o konkurze právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

Ďalej sú uvedené príklady toho, čo sa uvádza v rozsudku Ametlikud Teadaanded súdmi a správcami konkurznej podstaty:

 • čas a miesto preskúmania návrhu na vyhlásenie konkurzu a oznámenie o zákaze nakladania s majetkom;
 • oznámenie o vyhlásení konkurzu;
 • oznámenie o valnom zhromaždení veriteľov;
 • oznámenie o schválení predbežného návrhu na distribúciu;
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania;
 • oznámenie o schválení plánu úpravy dlhu.

Úplný zoznam oznámení, ktoré sa majú uverejniť, sa nachádza na webovej Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Ametlikud Teadaanded.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • ukončenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu;
 • vyhlásenie konkurzu spolu s menom a osobným identifikačným kódom správcu konkurznej podstaty, ako aj poznámku, v ktorej sa uvádza, že zastupuje spoločnosť;
 • ukončenie vyhlásenia konkurzu spolu s záznamom preukazujúcim pokračovanie činnosti spoločnosti;
 • ukončenie vyhlásenia konkurzu a výmaz spoločnosti z registra;
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti;
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti;
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene podnikateľa koná správca;
 • ukončenie kompromisu po uplynutí jeho platnosti a vyrovnanie správcu konkurznej podstaty;
 • vymenovanie správcu krycej skupiny v súlade so zákonom o krytých dlhopisoch spolu s ich menom a osobným identifikačným kódom a poznámkou, že zastupujú úverovú inštitúciu, pokiaľ ide o správu portfólia krytých dlhopisov a nakladanie s ním.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • meno právnickej osoby;
 • Registračný kód;
 • adresa;
 • údaje o správcovi konkurznej podstaty;
 • podrobné údaje o členoch správnej rady;
 • údaje o správcovi krycej skupiny;
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Prístup k údajom registra je možný Odkaz sa zobrazí v novom okneonline a Odkaz sa zobrazí v novom oknev notárskych úradoch.

Prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded je bezplatný.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch. Notárska komora podľa zákona o notároch bezplatne poskytuje prístup k verejným a obchodným spisom prostredníctvom jednej z notárskych kancelárií v okresoch Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

V aplikácii Ametlikud Teadaanded môžete vyhľadávať informácie týkajúce sa platobnej neschopnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa mena alebo osobného identifikačného kódu/registračného kódu a na stránke všeobecného vyhľadávania môžete vyhľadávať aj podľa kľúčového slova. Vyhľadávanie je jednoduché nájsť všetky oznámenia uverejnené v insolvenčnom konaní. Po skončení konania sa oznámenia archivujú s výnimkou oznámení o ukončení konania, ktoré zostávajú verejné tri roky.

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v úpadku.

Obchodný register bol zlúčený s vyhľadávaním insolvenčných registrov na portáli elektronickej justície, čo umožnilo spoločnostiam, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonať previerku osoby priamo z insolvenčného registra inej krajiny. V dôsledku viacjazyčného riešenia, ktoré sa zaviedlo, je proces získavania informácií o platobnej neschopnosti cez hranice transparentnejší a samotný prístup k informáciám je jednoduchší. Informácie sú k dispozícii bezplatne. Portál má základnú funkciu vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých prepojených registroch podľa mena dlžníka, ako aj funkciu rozšíreného vyhľadávania, kde kritériá vyhľadávania závisia od toho, v ktorom registri krajiny sa vyhľadáva.Ďalšie rozhranie (pravdepodobne v roku 2021) úradné oznámenia s portálom elektronickej justície, kde budú k dispozícii všetky povinné informácie o uverejnení insolvenčného konania podľa článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/848.

V prípade Estónska je možné vyhľadávať podľa mena dlžníka a osobného identifikačného kódu/registračného kódu.

História estónskej konkurznej informačnej služby

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020