Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Εσθονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην ενότητα αυτή παρέχεται σύντομη επισκόπηση της υπηρεσίας αφερεγγυότητας που παρέχει το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι πληροφορίες περί αφερεγγυότητας διατίθενται στην Εσθονία;

Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό πτωχευτικό μητρώο. Ωστόσο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων και μη μισθωτών εργαζομένων. Πληροφορίες για δηλώσεις πτώχευσης νομικών και φυσικών προσώπων παρέχονται και μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής έκδοσης Ametlikud Teadaanded (επίσημες αναγγελίες), όπου δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, γνωστοποιήσεις πτωχεύσεων και διαδικασίες πτώχευσης.

Στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, τα ακόλουθα:

 • η αναίρεση διαδικασιών πτώχευσης χωρίς κήρυξη πτώχευσης,
 • δηλώσεις πτώχευσης συνοδευόμενες από το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης του συνδίκου πτώχευσης, καθώς και σημείωση όπου αναφέρεται ότι ο τελευταίος εκπροσωπεί την επιχείρηση,
 • η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης συνοδευόμενη από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης,
 • η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης και διαγραφής της επιχείρησης από το μητρώο,
 • ο τερματισμός διαδικασιών πτώχευσης και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο ή η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
 • τυχόν συμβιβασμός και οι όροι αυτού, συνοδευόμενα από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας,
 • η ακύρωση συμβιβασμού και η επανέναρξη των διαδικασιών κήρυξης πτώχευσης, συνοδευόμενα από σημείωση όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση εκπροσωπείται από σύνδικο πτώχευσης,
 • η λήξη του συμβιβασμού κατά την εκπνοή της προθεσμίας ισχύος του και η απαλλαγή του συνδίκου πτώχευσης.

Στο μητρώο δεν καταχωρίζονται αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε οφειλέτη ή στο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή για απαγορεύσεις άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων που επιβάλλονται στο άτομο αυτό.

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα υπό πτώχευση:

 • επωνυμία(-ες) του νομικού προσώπου
 • κωδικός(-οί) καταχώρισης
 • διεύθυνση(-σεις)
 • ονοματεπώνυμο(-α) του συνδίκου(-ων) πτώχευσης
 • ονοματεπώνυμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 • ημερομηνία του διατάγματος/της απόφασης κήρυξης πτώχευσης και αριθμός του διατάγματος ή της αστικής υπόθεσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες περί αφερεγγυότητας στην Εσθονία;

Πρόσβαση στα καταχωρισμένα δεδομένα παρέχεται στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτμήματα μητρώου, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροστο διαδίκτυο και στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροσυμβολαιογραφικά γραφεία. Η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας, στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στα έγγραφα φακέλων παρέχεται δωρεάν στα τμήματα μητρώου.

Δεν προβλέπεται χρέωση για την ηλεκτρονική αναζήτηση νομικών προσώπων, μη μισθωτών εργαζομένων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στις πληροφορίες των δελτίων καταχώρισης (περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το ιστορικό των εταιρειών). Ωστόσο, προβλέπεται χρέωση για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των δεδομένων του δελτίου καταχώρισης για το ιστορικό των εταιρειών και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις, καταστατικά και άλλα έγγραφα. Οι αμοιβές που χρεώνονται για χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανονισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικό τέλος χρεώνεται για την πρόσβαση σε δεδομένα καταχώρισης και σε έγγραφα φακέλων από συμβολαιογραφικό γραφείο. Οι χρεώσεις παρατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί συμβολαιογραφικών αμοιβών.

Η πρόσβαση στην επίσημη ηλεκτρονική έκδοση των εσθονικών επίσημων αναγγελιών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAmetlikud Teadaanded) παρέχεται δωρεάν.

Αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς δημοσιεύονται και διατίθενται δωρεάν στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδίκτυο.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών περί αφερεγγυότητας

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα νομικό πρόσωπο ή μη μισθωτό εργαζόμενο με βάση την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό καταχώρισής του, χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα του εμπορικού μητρώου. Η νομική μορφή του υπό έρευνα νομικού προσώπου ή μη μισθωτού εργαζόμενου επιτρέπει να ελεγχθεί το ενδεχόμενο κήρυξής του σε πτώχευση.

Ιστορικό της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών περί αφερεγγυότητας της Εσθονίας

Η υπηρεσία αφερεγγυότητας της Εσθονίας υφίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 1995.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/08/2017