Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Εσθονία

Μεγιστοποιημένη μορφή Εκτύπωση

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε μεταφράζεται αυτή τη στιγμή.

Στην ενότητα αυτή παρέχεται σύντομη επισκόπηση της υπηρεσίας αφερεγγυότητας που παρέχει το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι πληροφορίες περί αφερεγγυότητας διατίθενται στην Εσθονία;

Η Εσθονία δεν διαθέτει χωριστό πτωχευτικό μητρώο. Ωστόσο, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις νομικών προσώπων και μη μισθωτών εργαζομένων. Πληροφορίες για δηλώσεις πτώχευσης νομικών και φυσικών προσώπων παρέχονται και μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής έκδοσης Ametlikud Teadaanded (επίσημες αναγγελίες), όπου δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων, γνωστοποιήσεις πτωχεύσεων και διαδικασίες πτώχευσης.

Στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών ενώσεων και ιδρυμάτων καταχωρίζονται, βάσει δικαστικής απόφασης, τα ακόλουθα:

 • η αναίρεση διαδικασιών πτώχευσης χωρίς κήρυξη πτώχευσης,
 • δηλώσεις πτώχευσης συνοδευόμενες από το ονοματεπώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αναγνώρισης του συνδίκου πτώχευσης, καθώς και σημείωση όπου αναφέρεται ότι ο τελευταίος εκπροσωπεί την επιχείρηση,
 • η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης συνοδευόμενη από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης,
 • η αναίρεση δήλωσης πτώχευσης και διαγραφής της επιχείρησης από το μητρώο,
 • ο τερματισμός διαδικασιών πτώχευσης και η διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο ή η συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
 • τυχόν συμβιβασμός και οι όροι αυτού, συνοδευόμενα από καταχώριση που καταδεικνύει συνέχιση της δραστηριότητας,
 • η ακύρωση συμβιβασμού και η επανέναρξη των διαδικασιών κήρυξης πτώχευσης, συνοδευόμενα από σημείωση όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση εκπροσωπείται από σύνδικο πτώχευσης,
 • η λήξη του συμβιβασμού κατά την εκπνοή της προθεσμίας ισχύος του και η απαλλαγή του συνδίκου πτώχευσης.

Στο μητρώο δεν καταχωρίζονται αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε οφειλέτη ή στο άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπεί ή για απαγορεύσεις άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων που επιβάλλονται στο άτομο αυτό.

Το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με νομικά πρόσωπα υπό πτώχευση:

 • επωνυμία(-ες) του νομικού προσώπου
 • κωδικός(-οί) καταχώρισης
 • διεύθυνση(-σεις)
 • ονοματεπώνυμο(-α) του συνδίκου(-ων) πτώχευσης
 • ονοματεπώνυμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου
 • ημερομηνία του διατάγματος/της απόφασης κήρυξης πτώχευσης και αριθμός του διατάγματος ή της αστικής υπόθεσης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες περί αφερεγγυότητας στην Εσθονία;

Η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο, η αναζήτηση εταιριών και οι πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες και δελτία καταχώρισης (περιλαμβανομένων των πληροφοριών για το ιστορικό των εταιριών) παρέχονται δωρεάν.

Για όλες τις υπόλοιπες αναζητήσεις, εκθέσεις και έγγραφα, καταβάλλεται το σχετικό τέλος.

Η πρόσβαση στην επίσημη ηλεκτρονική έκδοση των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεσθονικών δημόσιων αναγγελιών (Ametlikud Teadaanded) (Επίσημων Ανακοινώσεων) παρέχεται δωρεάν.

Αναλυτικές πληροφορίες για εμπορικούς φραγμούς δημοσιεύονται και διατίθενται δωρεάν στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔιαδίκτυο.

Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών περί αφερεγγυότητας

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα νομικό πρόσωπο ή μη μισθωτό εργαζόμενο με βάση την εταιρική επωνυμία, το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό καταχώρισής του, χρησιμοποιώντας το πληροφοριακό σύστημα του εμπορικού μητρώου. Η νομική μορφή του υπό έρευνα νομικού προσώπου ή μη μισθωτού εργαζόμενου επιτρέπει να ελεγχθεί το ενδεχόμενο κήρυξής του σε πτώχευση.

Ιστορικό της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών περί αφερεγγυότητας της Εσθονίας

Η υπηρεσία αφερεγγυότητας της Εσθονίας υφίσταται από την 1η Σεπτεμβρίου 1995.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2013