Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Estonia

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Na tej stronie przedstawiono krótki przegląd informacji na temat upadłości, które można uzyskać w estońskim rejestrze działalności gospodarczej oraz na stronie internetowej służącej do publikacji estońskich ogłoszeń urzędowych Ametlikud Teadaanded.


Rejestry upadłości

Jakie informacje na temat upadłości są dostępne w Estonii?

Estonia nie posiada oddzielnego rejestru upadłości, ale informacje na temat procedur upadłości i konwersji długu zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych można znaleźć w elektronicznym Link otworzy się w nowym okniedzienniku urzędowym Ametlikud Teadaanded. Ponadto Link otworzy się w nowym oknieEstoński rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji zawierają informacje dotyczące upadłości osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Poniżej przedstawiono przykłady informacji, jakie sądy i syndycy masy upadłości wprowadzają do Ametlikud Teadaanded:

 • czas i miejsce rozpatrywania wniosku o upadłość oraz zawiadomienie o zakazie zbywania majątku;
 • zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości;
 • zawiadomienie o ogólnym zgromadzeniu wierzycieli;
 • zawiadomienie o zatwierdzeniu wniosku w sprawie wstępnego podziału majątku;
 • zawiadomienie o zakończeniu postępowania upadłościowego;
 • zawiadomienie o zatwierdzeniu planu restrukturyzacji długu.

Pełen wykaz ogłoszeń podlegających publikacji znajduje się na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Ametlikud Teadaanded.

Poniższe informacje wprowadza się do estońskiego rejestru działalności gospodarczej oraz rejestru stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji na podstawie orzeczenia sądu:

 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego bez ogłoszenia upadłości;
 • informację o ogłoszeniu upadłości wraz ze wskazaniem nazwiska oraz osobistego kodu identyfikacyjnego syndyka masy upadłości, a także adnotację stwierdzającą, że osoba ta jest uprawniona do reprezentowania spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości wraz z adnotacją dotyczącą kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz wykreśleniu spółki z rejestru;
 • informację o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykreśleniu spółki z rejestru lub też podjęciu decyzji w sprawie kontynuacji jej działalności;
 • informację o zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym oraz okresie jego obowiązywania, wraz z adnotacją o kontynuacji działalności spółki;
 • informację o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz ponownym otwarciu postępowania upadłościowego, z adnotacją, że do reprezentowania spółki uprawniony jest syndyk masy upadłości;
 • informację o wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym oraz zwolnieniu syndyka masy upadłości z pełnionej funkcji;
 • informację o wyznaczeniu zarządcy puli aktywów stanowiących zabezpieczenie zgodnie z ustawą o obligacjach zabezpieczonych, wraz z jego imieniem, nazwiskiem i osobistym kodem identyfikacyjnym, oraz adnotację, że zarządca ten jest uprawniony do reprezentowania instytucji kredytowej w kwestiach dotyczących zarządzania portfelem obligacji zabezpieczonych i ich zbywania.

Do rejestru nie wprowadza się szczegółowych informacji na temat zakazów handlu nałożonych na dłużnika lub jego pełnomocnika lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej orzeczonych wobec takiej osoby.

Estoński rejestr działalności gospodarczej zawiera następujące informacje na temat osób prawnych, które ogłosiły upadłość:

 • nazwa osoby prawnej;
 • Numer rejestracji;
 • adres;
 • informacje dotyczące syndyka masy upadłości;
 • informacje dotyczące członka zarządu;
 • informacje dotyczące zarządcy puli aktywów stanowiących zabezpieczenie;
 • datę postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz jego sygnaturę lub oznaczenie sprawy w postępowaniu cywilnym.

Czy dostęp do informacji o upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze można uzyskać w Link otworzy się w nowym oknieinternecie oraz Link otworzy się w nowym okniew kancelariach notarialnych.

Dostęp do Link otworzy się w nowym oknieAmetlikud Teadaanded jest bezpłatny.

Nie pobiera się opłaty za internetowe wyszukiwania dotyczące osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz oddziałów zagranicznych podmiotów gospodarczych, informacje na temat postępowań sądowych ani dostęp do danych znajdujących się w karcie rejestracyjnej. Za wszelkie pozostałe wyszukiwania pobierana jest jednak opłata. Dotyczy to między innymi historycznych danych zawartych w kartach rejestracyjnych oraz dostępu do sprawozdań rocznych, umów spółki oraz innych dokumentów. Stawki opłat za korzystanie z danych elektronicznych zawartych w rejestrze działalności gospodarczej określa Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Kancelarie notarialne umożliwiają płatny dostęp do danych i dokumentów zgromadzonych w rejestrze. Wysokość opłat określono w Link otworzy się w nowym oknieustawie o opłatach notarialnych. Zgodnie z ustawą o notariacie Izba Notarialna zapewnia bezpłatny dostęp do akt publicznych i akt handlowych za pośrednictwem jednego z biur notariuszy w hrabstwach Harju, Tartu, Pärnu i Ida-Viru.

Szczegółowe informacje na temat wydanych zakazów handlu są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej.

W jaki sposób można wyszukać informacje na temat upadłości?

Na stronie Ametlikud Teadaanded można wyszukiwać informacje na temat upadłości osoby prawnej lub osoby fizycznej, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub osobistego kodu identyfikacyjnego/numeru w rejestrze. Na głównej stronie można również wyszukiwać informacje za pomocą haseł. Wyszukiwanie jest łatwe do odnalezienia wszystkich ogłoszeń opublikowanych w postępowaniu upadłościowym. Po zakończeniu postępowania ogłoszenia są archiwizowane, z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących zakończenia postępowania, które pozostają dostępne na stronie przez trzy lata.

Dzięki systemowi informacji rejestru działalności gospodarczej można wyszukiwać osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, posługując się kryterium nazwy, nazwiska lub numeru rejestracji. Widoczny tam status osoby prawnej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek wskazuje na to, czy dana osoba znajduje się w stanie upadłości.

Rejestr działalności gospodarczej został połączony z wyszukiwaniem rejestrów upadłości na portalu „e-Sprawiedliwość”, co pozwala przedsiębiorstwom, kredytodawcom i inwestorom zamierzającym inwestować w innych państwach członkowskich na sprawdzenie przeszłości bezpośrednio z rejestru upadłości innego państwa. W wyniku wprowadzonego wielojęzycznego rozwiązania proces uzyskiwania informacji na temat upadłości w wymiarze transgranicznym jest bardziej przejrzysty, a same informacje łatwiej wyszukać. Dostęp do informacji jest bezpłatny. Portal posiada podstawową funkcję wyszukiwania, która umożliwia wyszukiwanie we wszystkich połączonych rejestrach według nazwy dłużnika, a także funkcję wyszukiwania zaawansowanego, w której kryteria wyszukiwania zależą od tego, w którym kraju rejestr jest wyszukiwany.Dalszy interfejs (prawdopodobnie w 2021 r.) Zawiadomień urzędowych z portalem „e-Sprawiedliwość”, na którym dostępne będą wszystkie obowiązkowe informacje na temat publikacji postępowań upadłościowych zgodnie z art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/848.

W przypadku Estonii możliwe jest wyszukiwanie według nazwiska dłużnika oraz osobistego kodu identyfikacyjnego/kodu rejestru.

Historia informacji o upadłości

W Estonii informacje na temat upadłości są udostępniane od 1 września 1995 r.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020