Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Estónsko

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?

Na tejto stránke nájdete stručný prehľad informácií, ktoré estónsky obchodný register ponúka o platobnej neschopnosti, a oficiálnu publikáciu Ametlikud Teadaanded [Úradné oznámenia].


Konkurzné registre

Aké informácie o konkurznom konaní sú v Estónsku k dispozícii?

Estónsko nemá samostatný register platobnej neschopnosti, ale informácie o konkurznom konaní a konverzii dlhov právnických aj fyzických osôb možno nájsť v elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku Ametlikud Teadaanded. Okrem toho Odkaz sa zobrazí v novom okneestónsky obchodný register a register neziskových združení a nadácií obsahujú informácie o konkurze právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb.

Ďalej sú uvedené príklady toho, čo sa uvádza v rozsudku Ametlikud Teadaanded súdmi a správcami konkurznej podstaty:

 • čas a miesto preskúmania návrhu na vyhlásenie konkurzu a oznámenie o zákaze nakladania s majetkom;
 • oznámenie o vyhlásení konkurzu;
 • oznámenie o valnom zhromaždení veriteľov;
 • oznámenie o schválení predbežného návrhu na distribúciu;
 • oznámenie o ukončení konkurzného konania;
 • oznámenie o schválení plánu úpravy dlhu.

Úplný zoznam oznámení, ktoré sa majú uverejniť, sa nachádza na webovej Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Ametlikud Teadaanded.

Do estónskeho obchodného registra a registra neziskových združení a nadácií sa na základe súdneho rozhodnutia zapisujú tieto skutočnosti:

 • ukončenie konkurzného konania bez vyhlásenia konkurzu;
 • vyhlásenie konkurzu spolu s menom a osobným identifikačným kódom správcu konkurznej podstaty, ako aj poznámku, v ktorej sa uvádza, že zastupuje spoločnosť;
 • ukončenie vyhlásenia konkurzu spolu s záznamom preukazujúcim pokračovanie činnosti spoločnosti;
 • ukončenie vyhlásenia konkurzu a výmaz spoločnosti z registra;
 • zastavenie konkurzného konania a záznam o výmaze spoločnosti z registra alebo pokračovaní činnosti;
 • reštrukturalizácia (kompromiss), súvisiace lehoty a záznam o pokračovaní činnosti;
 • zrušenie reštrukturalizácie (kompromiss) a opätovné začatie konkurzného konania, ako aj záznam o tom, že v mene podnikateľa koná správca;
 • ukončenie kompromisu po uplynutí jeho platnosti a vyrovnanie správcu konkurznej podstaty;
 • vymenovanie správcu krycej skupiny v súlade so zákonom o krytých dlhopisoch spolu s ich menom a osobným identifikačným kódom a poznámkou, že zastupujú úverovú inštitúciu, pokiaľ ide o správu portfólia krytých dlhopisov a nakladanie s ním.

V registri sa nenachádzajú informácie o zákazoch podnikania uložených dlžníkom alebo osobám oprávneným konať v ich mene.

Estónsky obchodný register obsahuje nasledujúce informácie o konkurzoch právnických osôb:

 • meno právnickej osoby;
 • Registračný kód;
 • adresa;
 • údaje o správcovi konkurznej podstaty;
 • podrobné údaje o členoch správnej rady;
 • údaje o správcovi krycej skupiny;
 • dátum a číslo vyhlásenia konkurzu/iného rozhodnutia súdu alebo číslo občianskoprávnej veci.

Je prístup k informáciám týkajúcim sa konkurzných konaní bezplatný?

Prístup k údajom registra je možný Odkaz sa zobrazí v novom okneonline a Odkaz sa zobrazí v novom oknev notárskych úradoch.

Prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okneAmetlikud Teadaanded je bezplatný.

Vyhľadávanie informácií o právnických osobách, samostatne zárobkovo činných osobách, pobočkách zahraničných spoločností, informácií o súdnych konaniach alebo prehliadanie výpisov z registra nie je spoplatnené online. Všetko ostatné vyhľadávanie, vrátane prezerania historických údajov výpisu z obchodného registra a výročných správ, spoločenských zmlúv a iných dokumentov je však spoplatnené. Poplatky za používanie počítačových údajov z obchodného registra sú stanovené Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadením ministra spravodlivosti.

Za nahliadnutie do údajov registra a spisových dokumentov u notára sa účtuje poplatok. Výška týchto poplatkov je ustanovená Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch. Notárska komora podľa zákona o notároch bezplatne poskytuje prístup k verejným a obchodným spisom prostredníctvom jednej z notárskych kancelárií v okresoch Harju, Tartu, Pärnu a Ida-Viru.

V Ametlikud Teadaanded sa zverejňujú informácie o zákaze podnikania, ku ktorým je bezplatný prístup na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete.

Vyhľadávanie informácií týkajúcich sa konkurzných konaní

V aplikácii Ametlikud Teadaanded môžete vyhľadávať informácie týkajúce sa platobnej neschopnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa mena alebo osobného identifikačného kódu/registračného kódu a na stránke všeobecného vyhľadávania môžete vyhľadávať aj podľa kľúčového slova. Vyhľadávanie je jednoduché nájsť všetky oznámenia uverejnené v insolvenčnom konaní. Po skončení konania sa oznámenia archivujú s výnimkou oznámení o ukončení konania, ktoré zostávajú verejné tri roky.

Právnické osoby alebo samostatne zárobkovo činné osoby možno v obchodnom registri vyhľadávať podľa obchodného mena, názvu alebo kódu v registri. V prípade spoločností a samostatne zárobkovo činných osôb sa v obchodnom registri uvádza, či je daný subjekt v úpadku.

Obchodný register bol zlúčený s vyhľadávaním insolvenčných registrov na portáli elektronickej justície, čo umožnilo spoločnostiam, veriteľom a investorom, ktorí chcú investovať v iných členských štátoch, vykonať previerku osoby priamo z insolvenčného registra inej krajiny. V dôsledku viacjazyčného riešenia, ktoré sa zaviedlo, je proces získavania informácií o platobnej neschopnosti cez hranice transparentnejší a samotný prístup k informáciám je jednoduchší. Informácie sú k dispozícii bezplatne. Portál má základnú funkciu vyhľadávania, ktorá umožňuje vyhľadávanie vo všetkých prepojených registroch podľa mena dlžníka, ako aj funkciu rozšíreného vyhľadávania, kde kritériá vyhľadávania závisia od toho, v ktorom registri krajiny sa vyhľadáva.Ďalšie rozhranie (pravdepodobne v roku 2021) úradné oznámenia s portálom elektronickej justície, kde budú k dispozícii všetky povinné informácie o uverejnení insolvenčného konania podľa článku 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/848.

V prípade Estónska je možné vyhľadávať podľa mena dlžníka a osobného identifikačného kódu/registračného kódu.

História estónskej konkurznej informačnej služby

Estónska konkurzná služba je k dispozícii od 1. septembra 1995.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020