Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Финландия

Във Финландия съществуват два публични регистъра, свързани с несъстоятелността: регистърът по несъстоятелност и оздравяване и регистърът на уреждането на дългове. В тези регистри може да се извършва безплатно търсене чрез информационната услуга, предоставяна от финландския център за правни регистри.


Регистри по несъстоятелност

Връзката отваря нов прозорецРегистърът по несъстоятелност представлява информационна услуга на финландския център за правни регистри.

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Регистърът включва информация за несъстоятелността, получена от Връзката отваря нов прозорецрегистъра по несъстоятелност и оздравяване и Връзката отваря нов прозорецрегистъра на уреждането на дългове, що се отнася до дългове, натрупани в хода на стопанските дейности на дадено лице. Регистърът съдържа информация за заявленията за обявяване в несъстоятелност и оздравяване, както и решенията по тях, и например времето и мястото на събранието на кредиторите, срока за предявяване на вземания и сведения за синдика.

Информацията относно уреждането на дългове, когато става дума за дълг, натрупан за лични цели, следва да бъде поискана директно от Връзката отваря нов прозорецЦентъра за правни регистри, който предоставя информацията безплатно.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Финландия безплатен ли е?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Финландия?

Търсенето в регистъра по несъстоятелност може да се извършва по името, личния идентификационен номер или регистрационния номер на предприятието, по определен период от време и по името на синдика или ликвидатора.

При искане на информация от Центъра за правни регистри относно задължения, поети за лични цели, трябва да бъде предоставено следното:

  • името на лицето, за което се искат данни;
  • идентификационният номер на лицето, за което се искат данни;
  • името и телефонният номер на заявителя и адресът, на който следва да бъде изпратена информацията.

История на регистъра по несъстоятелност на Финландия

Посочените регистри съдържат информация от 1995 г. насам.

Връзки по темата

На фински език

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност (Maksukyvyttömyysrekisteri)

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри (Oikeusrekisterikeskus): регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове (velkajärjestelyrekisteri)

На английски език

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри: Регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове

На шведски език

Връзката отваря нов прозорецЦентър за правни регистри (Rättsregistercentralen): регистри

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност и оздравяване (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Връзката отваря нов прозорецРегистър на уреждането на дългове (Skuldsaneringsregistret)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 10/07/2020