Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Хърватия


Регистри по несъстоятелност

Националният регистър по несъстоятелност е публично достъпен електронен регистър, който подобрява предоставянето на информация на съответните кредитори и съдилища относно текущи производства по несъстоятелност и предотвратява образуването на паралелни производства по несъстоятелност.

На 26 юни 2018 г. Министерството на правосъдието приключи първия етап от проекта, озаглавен „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“, който е финансиран частично от програмата на Европейската комисия „Механизъм за свързване на Европа“ (Механизъм за свързване на Европа в областта на трансевропейските телекомуникационни мрежи: CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие), по който Хърватия е кандидатствала като част от консорциум с Германия, Франция, Италия и Румъния.

Приоритетът на Механизма за свързване на Европа е да се осигурят финансирането и осъществяването на електронни услуги, необходими за комуникация в рамките на системата от взаимосвързани регистри по несъстоятелност.

Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност

Регистърът по несъстоятелност е създаден в съответствие с Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност.

Данните в регистъра по несъстоятелност се актуализират поне веднъж дневно и обхващат:

  • оздравителните производства и производствата по несъстоятелност, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 септември 2015 г.;
  • производствата по несъстоятелност за потребители, за чието образуване е прието решение не по-рано от 1 януари 2016 г.

Всички данни в регистъра са от компетентността на съдилищата, пред които са образувани производствата.

През втория етап от проекта „Взаимно свързване на регистрите по несъстоятелност (IRI) за Европа“ националните регистри по несъстоятелност ще бъдат свързани чрез Европейския портал за електронно правосъдие.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/07/2020