Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Ungarn

Dette afsnit indeholder et kort overblik over det ungarske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder det ungarske insolvensregister?

I Ungarn har regeringen overladt etableringen og driften af insolvensregistret til den tjeneste i justitsministeriet, der har ansvaret for oplysninger om selskaber og er tilknyttet onlineproceduren for registrering af selskaber.

Enheden med ansvar for insolvensregistret udfører sine opgaver med informationsbehandling, it-udvikling og den tekniske drift og sine tekniske opgaver på sikkerhedsområdet gennem det selskab, der udgiver Ungarns officielle tidende (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság).

Insolvensregistret findes på følgende adresse:Link åbner i nyt vinduehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Insolvensregistret indeholder oplysninger om alle erhvervsdrivende og organisationer i civilsamfundet, som der er indledt insolvensbehandling mod i Ungarn.

I Ungarn er insolvensbehandling omfattet af lov nr. XLIX af 1991 om konkurs- og likvidationsbehandling (a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, herefter "konkursloven"). Lov nr. CLXXV af 2011 om civilsamfundets organisationer omfatter bestemmelser om konkurs- og likvidationsbehandling af organisationer i civilsamfundet (foreninger, stiftelser). Hvad resten angår, finder bestemmelserne i konkursloven anvendelse.

Er der gratis adgang til det ungarske insolvensregister?

Der skal ikke betales noget gebyr for at søge i oplysningerne i insolvensregistret. Alle, der søger i insolvensregistret, skal forinden afgive erklæring om, at de ikke vil opbygge en database til kommerciel udnyttelse på grundlag af de data, der findes i registret, og at de ikke vil anvende de indhentede data til dette formål.

I henhold til artikel 6/N i konkursloven indeholder registret følgende oplysninger:

 • datoen for indledning af insolvensbehandling
 • retten, der har indledt insolvensbehandling, med angivelse af sagsnummer
 • undertypen af den indledte insolvensbehandling – i Ungarn enten konkursbehandling eller likvidationsbehandling
 • bestemmelserne, som kompetencen til at indlede behandlingen er baseret på (dvs. om der er tale om primær eller sekundær insolvensbehandling)
 • om skyldner er et selskab eller en juridisk person, skyldners navn, skyldners registreringsnummer, hovedsæde eller postadresse, hvis denne ikke er den samme
 • navn, postadresse eller e-mailadresse på insolvensbehandleren (den beskikkede bobestyrer, likvidator), som er udpeget til behandlingen
 • eventuelt fristen for fordringernes opståen eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • i givet fald datoen for afslutning af den primære insolvensbehandling
 • retten, for hvilken insolvensbehandlingen er indledt, og i givet fald fristen for indgivelse af søgsmål mod beslutningen om at indlede insolvensbehandlingen i henhold til artikel 5 eller en henvisning til kriterierne for beregning af denne frist
 • indledning og resultatet af ethvert søgsmål om omstødelse vedrørende skyldners formue, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • indledning og resultatet af enhver sag om ansvar, som påfalder skyldners direktører, tidligere direktører eller ejere i kraft af deres aktiviteter, som har skadet kreditorernes interesser, navnet på retten, der behandler sagen, og sagsreferencen
 • i givet fald angivelse af, hvorvidt der er tale om forenklet likvidationsbehandling.

Hvordan søger jeg i det ungarske insolvensregister?

Søgekriteriet vælges i en rullemenu. Ud fra det valgte skal man angive en af følgende identifikationsoplysninger for at starte en søgning i insolvensregistret:

 • virksomhedens navn,
 • identifikationsnummer i virksomhedsregistret/identifikationsnummer i registret over civilsamfundets organisationer,
 • sagsnummer.

Detaljerede oplysninger om søgeproceduren findes på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help

Ifølge gældende lovgivning er det ikke muligt at gennemlæse og downloade store datamængder fra insolvensregistret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 09/07/2020